Tụng Kinh Trì Chú 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA


Hoa Đạo ▫ Kinh Đại Phật Đỉnh Cứu Cánh Kiên Cố ♦ Quyển 6
🎥4

Diệu Huyền ▫ Đại Bi Thần Chú
🎥2

Thanh Thanh ▫ Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố ♦ Quyển 6 (đoạn 1)
🎥1

Xuân Duật ▫ Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố ♦ Quyển 6
🎥14

Kiều Phượng ▫ Tâm Kinh
🎥1