Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Vào Cứu Cánh Tịch Diệt

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 8.000 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức. Tôn giả Thu Lộ Tử, Tôn giả Đại Thải Thục Thị, Tôn giả Đại Ẩm Quang, Tôn giả Đại Tiễn Thế Chủng Nam, và những vị khác như thế làm thượng thủ.

Lại có 16 vị đại Bồ-tát và 1.000 vị Bồ-tát ở kiếp Hiền, với Từ Thị Bồ-tát làm thượng thủ.

Lại có 1.200 vị Bồ-tát ở phương khác, với Quán Thế Âm Bồ-tát làm thượng thủ.Bấy giờ là lúc cuối đêm, Thế Tôn vào Đẳng Trì tên là Nhất Thiết Quang. Sau khi đã nhập định, toàn thân của Phật đều phóng ra hào quang sắc vàng. Ánh sáng đó chiếu khắp Tinh xá Kỳ Viên trở thành màu vàng, rồi xoay vòng uyển chuyển chiếu đến phòng của ngài Diệu Cát Tường và hóa làm kim đài bảy tầng. Ở trên mỗi tầng có 500 hóa Phật đang kinh hành ở trong ấy.

Khi đó ở trước phòng của ngài Diệu Cát Tường tự nhiên hóa sanh 500 hoa sen bảy báu. Chúng viên tròn như bánh xe, bạc trắng làm cọng, mã não thơm diệu làm cuống, và tạp sắc trân châu làm nhụy. Những đóa hoa ấy có ánh sáng và chiếu đến tinh xá của Phật, rồi từ tinh xá trở vào lại phòng của ngài Diệu Cát Tường.

Lúc đó trong Pháp hội có một vị Bồ-tát tên là Hiền Hộ. Khi thấy điềm tướng này xuất hiện, ngài Hiền Hộ liền rời khỏi phòng của mình. Sau đó, ngài xoay về hướng tinh xá của Phật mà hành lễ, rồi đến phòng của ngài Khánh Hỷ.

Ngài nói với Tôn giả Khánh Hỷ rằng:

"Hiền giả nên biết bây giờ chính là lúc. Đêm nay Thế Tôn đã hiện tướng thần thông này, là vì muốn thuyết diệu Pháp để làm lợi ích cho chúng sanh. Hiền giả hãy đánh kiền chùy để triệu tập đại chúng."

Lúc bấy giờ ngài Khánh Hỷ bạch rằng:

"Bạch Đại Sĩ! Bây giờ Thế Tôn đang vào sâu trong thiền định. Tôi chưa có sắc chỉ của Ngài; làm sao tôi có thể triệu tập đại chúng?"

Khi vừa nói lời ấy, ngài Thu Lộ Tử liền đến chỗ của Tôn giả Khánh Hỷ và bảo rằng:

"Pháp đệ! Bây giờ chính là lúc, hãy triệu tập đại chúng!"

Lúc bấy giờ ngài Khánh Hỷ vào tinh xá của Phật và đảnh lễ Đức Phật.

Khi ngài còn chưa ngẩng đầu lên thì trong hư không có tiếng bảo ngài Khánh Hỷ rằng:

"Hãy mau triệu tập đại chúng!"

Khi nghe xong, ngài Khánh Hỷ liền rất vui mừng và đánh kiền chùy để triệu tập đại chúng. Âm thanh đó vang khắp thành Phong Đức và vang đến tận trời Sắc Cứu Cánh. Bấy giờ Năng Thiên Đế, Phạm Vương, Hộ Thế Thiên Vương, với vô số thiên tử mang theo hương hoa cõi trời và đi đến Tinh xá Kỳ Viên.Lúc ấy Thế Tôn từ Đẳng Trì dậy và liền mỉm cười. Từ trong miệng của Đức Phật có ánh sáng năm màu phóng ra. Khi ánh sáng đó phóng ra, Tinh xá Kỳ Viên biến thành lưu ly.

Bấy giờ ngài Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử vào tinh xá của Phật và đảnh lễ Đức Phật. Ở trên mỗi đầu gối của ngài hóa sanh năm hoa sen. Khi ngài Diệu Cát Tường chắp tay ở trước Phật, nơi mười đầu ngón tay và chỉ tay của ngài phóng ra 10.000 hoa sen sắc vàng. Ngài rải những hoa sen ấy lên Đức Phật. Sau đó, chúng hóa thành một lọng che bảy báu rất lớn và những tràng phan treo lơ lửng. Khi ấy có vô lượng chư Phật và Bồ-tát ở mười phương đều ánh hiện trong lọng che. Tiếp đến, ngài Diệu Cát Tường đi nhiễu Phật ba vòng, rồi đứng qua một bên.

Lúc ấy ngài Hiền Hộ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, đảnh lễ Đức Phật, hai gối quỳ, chắp tay và bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Ngài Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử đã từng thân cận trăm ngàn chư Phật, rộng làm Phật sự ở Thế giới Kham Nhẫn, và biến hiện tự tại ở các cõi nước khắp mười phương. Khoảng bao lâu xa về sau thì ngài sẽ vào tịch diệt?"

Phật bảo ngài Hiền Hộ:

"Diệu Cát Tường này đây có lòng từ bi rộng lớn. Thuở xưa ông ấy sanh ra trong nhà của dòng dõi Phạm Chí Tịnh Đức, tại thôn Lô Vi của quốc gia này. Khi Diệu Cát Tường chào đời, phòng ốc trong nhà hóa thành các hoa sen. Ông ấy sanh ra từ hông bên phải của mẹ mình. Thân có màu vàng tím. Khi bước chân xuống đất, Diệu Cát Tường liền có thể nói chuyện như đồng tử cõi trời, và có lọng bảy báu bay theo che ở phía trên.

Một thời gian sau, Diệu Cát Tường đi tham vấn với những vị tiên nhân để cầu Pháp xuất gia. Các Phạm Chí và hàng luận nghị sư thuộc 95 nhóm ngoại đạo đều chẳng thể đối đáp. Duy chỉ ở nơi Ta, ông ấy mới xuất gia học Đạo, và trụ trong Cứu Cánh Kiên Cố Đẳng Trì. Do sức Đẳng Trì này, Diệu Cát Tường thị hiện sanh ra, xuất gia, diệt độ, vào Cứu Cánh Tịch Diệt, và phân phát xá-lợi ở các cõi nước khắp mười phương để làm lợi ích cho chúng sanh. Vị Đại Sĩ đó đã từ lâu trụ trong Cứu Cánh Kiên Cố Đẳng Trì.

450 năm sau khi Phật vào tịch diệt, ông ấy sẽ đến Tuyết Sơn để rộng tuyên dương 12 Phần Giáo cho 500 vị tiên nhân và khiến họ được không thoái chuyển. Sau khi đã giáo hóa cho các vị thần tiên để trở thành bậc Bhikṣu xong, Diệu Cát Tường Bồ-tát phi hành trong hư không và trở về nơi sinh quán. Ông ấy ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen và nhập Cứu Cánh Kiên Cố Đẳng Trì ở dưới gốc cây tung quảng gần một cái đầm hoang dã. Do sức Đẳng Trì này, những lỗ chân lông nơi thân đều phóng quang minh sắc vàng. Ánh sáng đó chiếu khắp các thế giới trong mười phương để hóa độ những người hữu duyên. Khi đó, tất cả 500 vị tiên nhân đều thấy lửa từ trong những lỗ chân lông của Diệu Cát Tường Bồ-tát phun ra.

Lúc bấy giờ, thân hình của Diệu Cát Tường Bồ-tát như núi vàng tím, cao một trượng sáu. Xung quanh có hào quang trang nghiêm và chiếu soi một tầm. Ở trong vầng hào quang có 500 hóa Phật. Mỗi hóa Phật có 500 hóa Bồ-tát để làm thị giả.

Ở trên mũ của Diệu Cát Tường Bồ-tát được trang nghiêm bằng ngọc báu năng thắng. Chúng có 500 loại màu sắc. Ở trong mỗi màu sắc đều hiện mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cung điện của chư thiên, long cung, và những việc hy hữu của chúng sanh trên thế gian. Lông mày trắng ở giữa đôi chân mày uốn quăn về bên phải và uyển chuyển vọt ra hóa Phật, rồi chư hóa Phật vào trong lưới ánh sáng. Toàn thân chiếu sáng với những ánh lửa cháy rực nối tiếp. Ở trong mỗi ánh lửa có năm bảo châu. Mỗi bảo châu có những tia sáng và màu sắc khác nhau rõ ràng. Ở trong những màu sắc ấy có hóa Phật và Bồ-tát, uy nghiêm chẳng kể xiết.

Ở tay bên trái của Diệu Cát Tường Bồ-tát cầm bát, còn tay bên phải cầm Kinh điển Đại Thừa.

Sau khi Diệu Cát Tường Bồ-tát đã hiện tướng này, tia sáng và ánh lửa đều tắt và hóa thành một tượng lưu ly. Ở trên tay trái của tượng lưu ly có mười Phật ấn. Ở trong mỗi Phật ấn có mười hình tượng Phật với dòng chữ ghi danh hiệu của mười chư Phật rất trong sáng và rõ rệt. Ở trên tay phải của tượng lưu ly có bảy Phật ấn. Ở trong mỗi Phật ấn có bảy hình tượng Phật với dòng chữ ghi danh hiệu của bảy chư Phật rất trong sáng và rõ rệt. Ở bên trong nơi trái tim của tượng lưu ly có một pho tượng vàng ròng với độ cao sáu thước, ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen ở trên liên hoa, và ở khắp mọi phía đều trông thấy rõ."Phật bảo ngài Hiền Hộ:

"Diệu Cát Tường này đây có thần thông vô lượng và sự biến hóa vô lượng, không thể nào kể cho xuể. Ta bây giờ sẽ nói sơ về việc ấy cho những chúng sanh mù lòa ở vào đời vị lai.

Nếu có chúng sanh nào chỉ nghe được danh hiệu của Diệu Cát Tường Bồ-tát, họ sẽ diệt trừ 20 ức kiếp sanh tử nghiệp tội.

Nếu có ai lễ bái và cúng dường Diệu Cát Tường Bồ-tát, thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ luôn sanh vào nhà của chư Phật và được uy thần của Diệu Cát Tường Bồ-tát gia hộ. Bởi vậy chúng sanh phải ân cần nhất tâm và quán tưởng hình tượng của ngài.

Phương pháp quán tưởng hình tượng của Diệu Cát Tường Bồ-tát là như vầy. Trước tiên hãy quán tượng lưu ly. Cách thức quán tượng lưu ly như đã giảng ở trên. Mỗi điểm quán đều phải rõ ràng.

Nếu vẫn chưa thấy được, họ phải tụng trì Kinh Cứu Cánh Kiên Cố [Đẳng Trì] và xưng danh hiệu của Diệu Cát Tường Bồ-tát. Từ một ngày cho đến bảy ngày, ngài chắc chắn sẽ đến chỗ của người ấy.

Nếu lại có người do nghiệp chướng đời trước nên chẳng thể thấy, thì ở trong mộng họ sẽ được thấy.

Những ai thấy Diệu Cát Tường Bồ-tát trong mộng, nếu ở đời hiện tại họ cầu Quả Thanh Văn, thì do bởi thấy ngài nên họ sẽ đắc Quả Dự Lưu và cho đến Quả Bất Hoàn.

Nếu ai xuất gia mà thấy được Diệu Cát Tường Bồ-tát, thì do bởi thấy ngài nên sau một ngày một đêm họ sẽ thành bậc Ưng Chân.

Nếu ai có lòng tin sâu đối với Phương Quảng Kinh điển, thì vị Pháp Vương Tử này sẽ ở trong thiền định thuyết Pháp thâm sâu cho họ. Đối với những ai mà tâm còn nhiều rối loạn, ngài sẽ ở trong mộng thuyết thật nghĩa của các pháp, khiến tâm họ kiên cố nơi Đạo vô thượng và được không thoái chuyển."Phật bảo ngài Hiền Hộ:

"Nếu ai tưởng nhớ Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử, giả sử họ muốn cúng dường và tu phước nghiệp, ngài sẽ liền tự hóa thân làm một chúng sanh bần cùng, cô độc, hay khổ não mà đi đến trước hành giả.

Nếu có ai tưởng nhớ Diệu Cát Tường Bồ-tát, họ nên tu tập lòng từ. Người tu hành từ tâm sẽ liền thấy được ngài. Vì thế, người trí phải nên quán sát tường tận 32 tướng và 80 vẻ đẹp của Diệu Cát Tường Bồ-tát. Do uy lực của Cứu Cánh Kiên Cố Đẳng Trì, những hành giả quán tưởng như thế sẽ mau chóng thấy được ngài.

Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán. Nếu ai quán khác thì là tà quán.

Sau khi Phật diệt độ, hết thảy chúng sanh nào nghe được danh hiệu của Diệu Cát Tường Bồ-tát, hoặc thấy hình tượng của ngài, thì suốt trăm ngàn kiếp họ sẽ không đọa đường ác.

Nếu có ai thọ trì và đọc tụng danh hiệu của Diệu Cát Tường Bồ-tát, dù người ấy có trọng chướng thì cũng không đọa Địa ngục Vô Gián và bị lửa hừng hực thiêu đốt. Họ sẽ thường sanh về cõi nước thanh tịnh ở phương khác, thấy Phật nghe Pháp, và đắc Vô Sanh Nhẫn."

Khi nói lời ấy xong, có 500 vị Bhikṣu xa rời trần cấu và thành bậc Ưng Chân. Có vô lượng chư thiên phát khởi Đạo tâm và nguyện thường tùy tùng Diệu Cát Tường Bồ-tát.Lúc bấy giờ ngài Hiền Hộ bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Ai sẽ xây tháp bảy báu và đặt xá-lợi của ngài Diệu Cát Tường ở trong đó?"

Phật bảo ngài Hiền Hộ:

"Ở Hương Sơn có tám đại quỷ thần. Đích thân họ sẽ mang xá-lợi đi và an trí trên đỉnh kim cang của Hương Sơn. Bấy giờ sẽ có vô lượng chư thiên, long thần, và quỷ tiệp tật thường đến nơi ấy để cúng dường. Khi đại chúng hội họp, tượng lưu ly của Diệu Cát Tường Bồ-tát sẽ luôn phóng quang. Ánh sáng đó diễn nói: khổ, không, vô thường, và vô ngã.

Này Hiền Hộ! Vị Pháp Vương Tử này đã được thân bất hoại. Những gì Ta nói hôm nay với ông, ông hãy khéo thọ trì và rộng thuyết giảng cho hết thảy chúng sanh."Lúc nói lời ấy xong, ngài Hiền Hộ, chư đại Bồ-tát, Trưởng lão Thu Lộ Tử, các vị đại Thanh Văn, và thiên long bát bộ, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật rồi cáo lui.

Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Vào Cứu Cánh Tịch Diệt


Dịch sang cổ văn: Cư sĩ Niếp Đạo Chân (?)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 25/9/2013 ◊ Cập nhật: 21/6/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam