Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 7

♪ Quy mạng Phân Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Khuyết Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thể Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Như Lai

♪ Quy mạng Mật Diện Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Hình Như Lai

♪ Quy mạng Thiểm Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Khai Như Lai

♪ Quy mạng Chuyển Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Cao Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thông Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hải Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hữu Đức Như Lai

♪ Quy mạng Man Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Minh Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thù-đế-sa-ca Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thí Dụ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Dẫn Như Lai

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Minh Triệt Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Mục Như Lai

♪ Quy mạng Bất Cầu Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Phát Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Giác Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ngự Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trí Chủ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Dược Như Lai

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Đức-xoa-ca Như Lai

♪ Quy mạng Viễn Chí Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Đát-xa Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Khố Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Phân Biệt Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Chủ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hành Giác Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Minh Như Lai

♪ Quy mạng Long Giả Như Lai

♪ Quy mạng Lôi Âm Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Vân Ma Âm Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Minh Tướng Như Lai

♪ Quy mạng An Úy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Chí Như Lai

♪ Quy mạng Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Tứ Thái Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Mục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Long Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thật Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trang Giảo Như Lai

♪ Quy mạng Tứ Thái Minh Như Lai

♪ Quy mạng Ỷ Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hiền Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoán Minh Như Lai

♪ Quy mạng Minh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tề Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Trí Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Lôi Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Cúng Dường Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Tụ Thắng Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Vô Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Phàm Đức Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Giao Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Dũng Thiệp Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đà-la-đặc Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Hoặc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Phục Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trần Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lê Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Bà-tư-bà Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Tản Như Lai

♪ Quy mạng Phước Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thụ-đế-già Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tác Phương Tiện Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tích Như Lai

♪ Quy mạng Phân Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Vương Giả Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Tiện Giả Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Chư La Như Lai

♪ Quy mạng Kim Tụ Sở Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Mô-ni Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Mô-na-na Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng An Ai Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Dị Sự Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tận Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hành Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Trí Như Lai

♪ Quy mạng Tế Giác Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Thành Như Lai

♪ Quy mạng Dược Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Giả Như Lai

♪ Quy mạng Quang Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Hoặc Lực Như Lai

♪ Quy mạng Kim Trang Như Lai

♪ Quy mạng Khả Giác Như Lai

♪ Quy mạng Yếm Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tạp Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thật Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hy Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Thật Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Âm Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tích Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Thân Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Thể Như Lai

♪ Quy mạng Cát Thể Như Lai

♪ Quy mạng Thân Thể Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Âm Ngữ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Nha Như Lai

♪ Quy mạng Bà-ra-na-na Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Bà-ra Như Lai

♪ Quy mạng Thế Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Thế Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Dung Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Trợ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hiếp Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Dũng Thiệp Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hành Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Thân Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thành Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhãn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nhẫn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Thành Như Lai

♪ Quy mạng Tựu Giả Như Lai

♪ Quy mạng Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Giảo Giả Như Lai

♪ Quy mạng Chiếu Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Định Lê Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Quang Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Linh Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Dũng Thiệp Như Lai

♪ Quy mạng Trí Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Hải Chí Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Ý Thân Như Lai

♪ Quy mạng Đại Ý Thân Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thân Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Trí Cụ Như Lai

♪ Quy mạng Hòa Hợp Thân Như Lai

♪ Quy mạng Hoặc Lực Như Lai

♪ Quy mạng Tự Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Lợi Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Như Lai

♪ Quy mạng Bà-kỳ-ra-sa Như Lai

♪ Quy mạng Kim Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kết Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Sắc Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Chư Tội Như Lai

♪ Quy mạng Như Pháp Hành Như Lai

♪ Quy mạng An Hành Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Hương Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Phục Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Ly Phục Như Lai

♪ Quy mạng Trí Khố Như Lai

♪ Quy mạng Phàm Hành Như Lai

♪ Quy mạng Chân-đà-na Như Lai

♪ Quy mạng A-luân-già Như Lai

♪ Quy mạng Danh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thân Thể Như Lai

♪ Quy mạng Tự Hành Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bà-nhã Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Tự Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hình Quán Như Lai

♪ Quy mạng Đề Giả Như Lai

♪ Quy mạng Túc Trí Như Lai

♪ Quy mạng Túc Trí Tri Như Lai

♪ Quy mạng Phàm Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phi Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tự Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Phàm Y Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Man Như Lai

♪ Quy mạng A-nô-ma-la-đà-na Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thể Hoạn Như Lai

♪ Quy mạng A-bà-ma-nô-dạ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Tu-lê-na Như Lai

♪ Quy mạng Độ Nê Như Lai

♪ Quy mạng Trí Chỉ Như Lai

♪ Quy mạng Thành Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Khổng Tước Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Pháp Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Ích Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tín Võng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tri Trí Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Võng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Đảo Như Lai

♪ Quy mạng Lưu Ly Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tự Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tích Như Lai

♪ Quy mạng Niệm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Trường Thất Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hoa Hộ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Vân Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Quang Giả Như Lai

♪ Quy mạng Già-tứ-na-ra-na Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đặc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thất Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tích Lực Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Mục Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tư Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Như Lai

♪ Quy mạng Hắc Quang Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Thế Gian Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Già-hệ-đa Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hải Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Sơn Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Na-la-na-na Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Lực Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Minh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Lặc Như Lai

♪ Quy mạng An Trụ Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hoặc Cung Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Chân Thật Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Tú-đà Như Lai

♪ Quy mạng Bất Mịch Tư Duy Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Đồng Như Lai

♪ Quy mạng Cụ Dung Thắng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Thủ Đắc Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Vô Chư Hoạn Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Độ Ý Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Khủng Bố Như Lai

♪ Quy mạng Trí Quý Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Giác Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trí Phước Địa Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tăng-già-đa-na Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tường Âm Như Lai

♪ Quy mạng Phước Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thế Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Ái Sư Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Xa Như Lai

♪ Quy mạng Cổ Vân Âm Như Lai

♪ Quy mạng Ái Mục Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Thế Gian Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Đức Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Thế Gian Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Thế Như Lai

♪ Quy mạng Nguyện Giải Thoát Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giải Thoát Ý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vi Tế Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Biện Luân Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tế Tự Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Vọng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thiện Lai Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tích Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tương Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Biện Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Không Thí Như Lai

♪ Quy mạng Ái Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Lực Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ly Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Vô Tử Như Lai

♪ Quy mạng A-di-lê-đa-da Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Ân Như Lai

♪ Quy mạng Bình Đẳng Cảm Như Lai

♪ Quy mạng Ca-lâu-ba-da Như Lai

♪ Quy mạng Bình Đẳng Thiền Định Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Sân Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Mê Chư Phương Như Lai

♪ Quy mạng Xa-trí-đa-da Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Diện Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Tốc Tật Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thâm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Như Lai

♪ Quy mạng Đắc Tha Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bà-la-phá-da Như Lai

♪ Quy mạng Tam Giới Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tuệ Như Lai

♪ Quy mạng Tối Mạc Như Lai

♪ Quy mạng Tu-lê-da-na Như Lai

♪ Quy mạng Yết-bà-da Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hình Như Lai

♪ Quy mạng Mị-xúc-lê-da Như Lai

♪ Quy mạng Tư Thọ Thai Như Lai

♪ Quy mạng Chư Thiên Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Mộc Xoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chân Phát Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Hình Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Oán Lao Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Thật Kiên Như Lai

♪ Quy mạng Hiểu Minh Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Bộ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bà-na-tị Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quang Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Kế Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Vi Thủ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Khởi Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đảnh Hình Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Trí Ái Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Văn Hải Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Trì Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Chú Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Xảo Trí Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thường Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hợp Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Nam-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Như Lai

♪ Quy mạng Linh Thế Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khiếp Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Hữu Ái Như Lai

♪ Quy mạng Tín Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Đa Thiên Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Oán Như Lai

♪ Quy mạng Nhiêu Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Hôi Như Lai

♪ Quy mạng Tự Âm Như Lai

♪ Quy mạng Động Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hòa Hợp Hành Như Lai

♪ Quy mạng Phân-xà-da Như Lai

♪ Quy mạng Ba-la-đề-ba-da Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Địa Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Âm Kế Như Lai

♪ Quy mạng Kiều-đa-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Uy Lực Như Lai

♪ Quy mạng An Trụ Ý Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Giác Phần Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tán Thán Như Lai

♪ Quy mạng Khả Tán Thán Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phương Như Lai

♪ Quy mạng Lực Trí Uy Như Lai

♪ Quy mạng Uy Xảo Như Lai

♪ Quy mạng Ba-la-đề-ba-da Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diện Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Cộng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giới Quang Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hành Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Trần Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Lao Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tăng Trưởng Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bà-ha-lê-đà-da Như Lai

♪ Quy mạng Tầm Hương Thần Như Lai

♪ Quy mạng Hương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Ba Hống Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Ba Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tự Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Phân Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hòa Nhị Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hành Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giác Hành Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ái Như Lai

♪ Quy mạng Như Pháp Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Cước Tích Như Lai

♪ Quy mạng Ái Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hóa Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hướng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thánh Giả Thán Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đọa Ý Như Lai

♪ Quy mạng Sí Uy Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Hình Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Độ Quả Báo Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ái Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Khả Phó Tín Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sắc Thể Như Lai

♪ Quy mạng Chi-đế-da Như Lai

♪ Quy mạng Xá-ma Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Như Lai

♪ Quy mạng Độ Ách Hành Như Lai

♪ Quy mạng Độ Ách Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phá Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hải Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ma Thức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Trân Châu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Ý Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Phật Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Không Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bị Tịnh Giáng Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Thức Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Trí Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Phục Chủ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Chủ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Trì Địa Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Oán Như Lai

♪ Quy mạng Minh Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Lực Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Phạn Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Dĩ Trị Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trưởng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thác Ý Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tưởng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Đồ-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Thất Mẫu Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Như Lai

♪ Quy mạng Thức Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Kham Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Cúng Dường Độ Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Triệt Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Ái An Tuệ Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Ý Như Lai

♪ Quy mạng Ái Phần Như Lai

♪ Quy mạng Ái Tích Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sanh Tích Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Liên Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Sách Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tối Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Vi Tế Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Tối Vi Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Tất Cánh Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bạc-kỳ-la-tha Như Lai

♪ Quy mạng Quả Báo Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Uy Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử An Tường Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Giả Vô Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ba-la-tây-na-da Như Lai

♪ Quy mạng Độ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Triệt Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Khứ Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Long Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Trì Luân Như Lai

♪ Quy mạng Luân Thứ Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Thắng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Bà-tô Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đầu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vân Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tụ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tài Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Âm Minh Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giả Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Dĩ Tác Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Tác Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Trượng Phu Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Thiện Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Túc Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Hào Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Xưng Biện Tài Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phân Biệt Trí Âm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Nha Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Quốc Độ Như Lai

♪ Quy mạng Ý Tư Như Lai

♪ Quy mạng Ý Miên Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Vị Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giáo Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Lực Như Lai

♪ Quy mạng Na-nhã Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Lao Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hòa Hợp Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Triệt Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Thương Khố Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Như Lai

♪ Quy mạng Ni Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhất-lợi-bát-đa-la-dạ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Thương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Chiêm-văn-na-ma-na Như Lai

♪ Quy mạng Đại Nhai Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Tán Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Uy Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Hiểu Ý Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Xúc Đạp Thánh Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Nhược Văn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Điềm Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Lực Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Uy Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Định Ý Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Ái Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quán Như Lai

♪ Quy mạng Đại Ưng Cúng Na-da Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Uy Như Lai

♪ Quy mạng Quốc Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Hình Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trọng Sám Hối Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quán Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chư Căn Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Luân Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Thần Kỳ Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Thần Kỳ Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Uy Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lực Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Thị Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quán Sát Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quán Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nhan Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Ý Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Dũng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phó Tín Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khả Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Thật Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Tư Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Phi Hàng Phục Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Ý Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Tháp Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Như Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Tỉ Dụ Như Lai

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Hết quyển 7


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đức Chí (523-600)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 19/10/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam