Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 6

♪ Quy mạng Diễm Tích Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Lưỡng Viên Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Phật Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Biệt Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Mục Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sở Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đái Khải Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Sanh Tử Phiền Não Xúc Đạp Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Như Lai

♪ Quy mạng Tranh Nghĩa Bất Khiếp Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phàn Biện Tài Hành Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hương Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Hương Ngưu Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Hương Xá Như Lai

♪ Quy mạng Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phật Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Khải Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Khải Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tán Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hoa Cái Như Lai

♪ Quy mạng Anh Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quật Như Lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hương Bất-sáp-ca Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Tối Thượng Khải Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Bất Định Chuyển Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hành Như Lai

♪ Quy mạng Trước Khải Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Phóng Giải Thoát Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Liên Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo La Võng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Cái Biến Phú Chư Sát Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Mãn Kiên Như Lai

♪ Quy mạng Phát Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Huân Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Trước Khải Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Sơ Phát Tâm Cộng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Mục Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tác Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Tán Chư Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hương Túy Như Lai

♪ Quy mạng Bổn Tế Như Lai

♪ Quy mạng Xứ Sở Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hồng Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Sở Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thị Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Quyến Thuộc Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Độ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tối Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng An Ẩn Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Thắng Hành Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Diệu Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Tạng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thường Liên Hoa Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Hành Sở Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Tề Chỉnh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Viên Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tác Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tập Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Hậu Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Như Lai

♪ Quy mạng Kim Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Từ Thị Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Đông Phương Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tú Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lực Như Lai

♪ Quy mạng Dược Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thoát Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Ngạnh Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thai Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thai Như Lai

♪ Quy mạng Nhiêu Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Đông Phương Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Trì Man Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Nghĩa Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đa Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng An Thiện Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Túc Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cường Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Đảm Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Lãnh Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Trước Khải Như Lai

♪ Quy mạng Bất Nghiêm Mãnh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Kịch Hí Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Cao Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Khủng Bố Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Như Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Lực Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Chí Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Long Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Long Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Hộ Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Lực Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Đọa Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tắc Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Điều Ngự Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Phần Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tý Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Tý Như Lai

♪ Quy mạng Hiển Vọng Như Lai

♪ Quy mạng Vân Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khổng Huyệt Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lương Lãnh Như Lai

♪ Quy mạng Thú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Như Lai

♪ Quy mạng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Diệt Tranh Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tích Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Chánh Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nghi Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Thệ Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai

♪ Quy mạng Thật Tưởng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tài Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Dị Tác Như Lai

♪ Quy mạng Tác Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Sư Tử Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghĩa Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Xứng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tích Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Ích Như Lai

♪ Quy mạng Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Ám Như Lai

♪ Quy mạng Đa Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Do Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Bảo Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thai Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Đọa Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giác Như Lai

♪ Quy mạng Đại Giác Như Lai

♪ Quy mạng Tam Giới Cứu Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tiểu Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Nội Tộc Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Như Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tội Ma Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ma Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiểm Lôi Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiểm Điện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kim Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Sác Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Vương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khuyết Danh Như Lai

♪ Quy mạng Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Úy Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Bố Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Hương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Trì Tối Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Ly Âm Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Tối Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tổn Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Chư Ác Như Lai

♪ Quy mạng Trì Cam Lộ Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Trì Bất Tử Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Cam Hí Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Tích Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Tư Nghĩa Thiện Trí Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Hy Vọng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Mãnh Dụng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Định Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phân Biệt Cái Như Lai

♪ Quy mạng Phân Trợ Như Lai

♪ Quy mạng Tôn Trưởng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Sơn Như Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Sư Tử Minh Như Lai

♪ Quy mạng Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Long Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Lực Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Man Như Lai

♪ Quy mạng Long Tý Như Lai

♪ Quy mạng Long Tý Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Long Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Độ Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Độ Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thật Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nghi Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nghi Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Úy Như Lai

♪ Quy mạng Tâm Hành Như Lai

♪ Quy mạng Đại Sí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Vô Thượng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Thanh An Tường Như Lai

♪ Quy mạng Quân-đà Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tử Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Châu Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Tượng Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Linh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Câu Câu-đà Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Lợi Trí Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tối Ty Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Ám Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Man Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Phạm Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Mục Như Lai

♪ Quy mạng Long Giải Thoát Thể Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hình Như Lai

♪ Quy mạng Tận Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Tam Giới Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Hình Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Độc Tử Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khí Phác Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Hiểu Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hình Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thời Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thời Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thể Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Điện Như Lai

♪ Quy mạng Điện Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Tích Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Chí Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Nghĩa Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Tiểu Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Vô Nghi Xả Như Lai

♪ Quy mạng Trì Cam Lộ Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trùy Phác Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Như Lai

♪ Quy mạng Chân Như Lai

♪ Quy mạng Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Uyên Như Lai

♪ Quy mạng Đức-xoa-ca Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đa Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Thân Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Ý Như Lai

♪ Quy mạng Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Khuể Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nhiệt Não Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Điều Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thí Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sổ Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Ý Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Như Lai

♪ Quy mạng Điều Thiện Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trùy Phác Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Điện Ức Như Lai

♪ Quy mạng Thừa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai

♪ Quy mạng Trí Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tích Như Lai

♪ Quy mạng Oán Điều Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trừ Ngã Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thánh Như Lai

♪ Quy mạng Căn Thể Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thiểu Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Cao Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Phong Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Đa Cầu Đa Như Lai

♪ Quy mạng A-la-ha-tỳ Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hạ Thấp Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Như Lai

♪ Quy mạng Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Sách Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hiếp Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hưng Hào Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Mạng Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Tác Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Cao Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Thập Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Long Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Long Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Ý Xa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Năng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Thế Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ngữ Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Ly Úy Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thai Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Uy Như Lai

♪ Quy mạng Ái Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Thiên Như Lai

♪ Quy mạng La Liệt Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thời Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ái Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Ái Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Bộ Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Sí Như Lai

♪ Quy mạng Tối Hành Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Thượng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phật Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Giải Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Tác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Chiếu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thị Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Uy Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tần-kỳ-la-sa Như Lai

♪ Quy mạng Trữ Tích Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Tá Ngoại Đạo Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hương Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Vũ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vũ Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Ý Khai Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thệ Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Phạn Âm Như Lai

♪ Quy mạng Na-la-na Như Lai

♪ Quy mạng Đa Âm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Xa-thi-la Như Lai

♪ Quy mạng Bát-địa-da-na Như Lai

♪ Quy mạng Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Phục Giả Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Vô Lượng Như Lai

♪ Quy mạng Thật Giả Như Lai

♪ Quy mạng Cao Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Cúng Dường Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Địa Thế Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Danh Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Hành Hạnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Điện Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tác Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Năng Hoạt Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thời Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Niệm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thính Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Thượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phân Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ý Tự Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trùy Phác Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Luân Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Trọng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Trang Giảo Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Như Lai

♪ Quy mạng La Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Lâu-già Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Hợp Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ích Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Định Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Hành Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng A-luân-ca Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Định Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Thế Gian Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thập Đáo Như Lai

♪ Quy mạng Lực Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Chí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chí Đáo Như Lai

♪ Quy mạng Đại Chí Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Dẫn Như Lai

♪ Quy mạng Thật Ngữ Giả Như Lai

♪ Quy mạng An Ẩn Như Lai

♪ Quy mạng An Ẩn Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Điện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Điện Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Phương Tiện Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phóng Hương Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Sở Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Đa Nhiêu Như Lai

♪ Quy mạng Tác Vũ Như Lai

♪ Quy mạng Thành Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hải Như Lai

♪ Quy mạng Cao Hải Như Lai

♪ Quy mạng Trì Địa Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Giác Như Lai

♪ Quy mạng Quật Trữ Tích Thiện Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Tịnh Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Luân Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai

♪ Quy mạng Đa Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Thế Gian Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Mỹ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Quang Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Vọng Như Lai

♪ Quy mạng A-nghê-la Như Lai

♪ Quy mạng Tối Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tảo Trửu Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Thật Thể Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trợ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khai Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phong Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tứ Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tử Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nghĩa Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khiếp Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Anh Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Túc Như Lai

♪ Quy mạng Thoát Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thâm Hiếp Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sách Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Giác Như Lai

♪ Quy mạng Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Bố Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Y Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Chí Đạo Lai Như Lai

♪ Quy mạng Thật Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Chứng Giác Như Lai

♪ Quy mạng Bất Nan Đắc Như Lai

♪ Quy mạng A-la-đạt-đa Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Khả Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tý Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Bảo Như Lai

♪ Quy mạng A-phù-đa Như Lai

♪ Quy mạng A-di-ha-đa Như Lai

♪ Quy mạng Vô Khủng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thiện Hành Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hành Như Lai

♪ Quy mạng Chí Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Biệt Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Bộ Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Ái Trí Như Lai

♪ Quy mạng Thật Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Dẫn Như Lai

♪ Quy mạng Tri Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Cao Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Đảnh Như Lai

♪ Quy mạng Tiệm Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Như Lai

♪ Quy mạng Ngọc Lan Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thệ Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thệ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thệ Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Trách Hiệp Như Lai

♪ Quy mạng Y Lợi Hành Như Lai

♪ Quy mạng Ngưu Hoàng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Hành Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Cảnh Giới Như Lai

♪ Quy mạng Bất Vô Ích Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Xa Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Mạng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Như Lai

♪ Quy mạng Khả Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Dĩ Đắc Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Âm Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Phú Nhiêu Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Lực Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Mục Như Lai

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Giác Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Trí Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Thể Như Lai

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Hết quyển 6


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đức Chí (523-600)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 19/10/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam