Kinh Phật Danh ♦ Quyển 4

♪ Quy mạng Công Đức Thanh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tập Phật

♪ Quy mạng Hữu Trí Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thiện Diệt Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Tập Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thánh Hành Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Hoa Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Tràng Nhạo Thuyết Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Cung Kính Ái Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sư Tử Lực Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tín Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Hành Phật

♪ Quy mạng Bất Trược Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Thiện Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Điều Trí Phật

♪ Quy mạng Thuyết Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Thiên Phật

♪ Quy mạng Thâm Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Ưng Cúng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Tha Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tràng Phật

♪ Quy mạng Khoái Kết Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khoái Bộ Phật

♪ Quy mạng Nhật Thanh Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Minh Tướng Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Khứ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thượng Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Trí Ái Phật

♪ Quy mạng Khoái Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Không Hành Phật

♪ Quy mạng Hợp Giải Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tâm Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Trí Tịnh Phật

♪ Quy mạng Văn Tuệ Hải Phật

♪ Quy mạng Bảo Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Khổng Tước Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Thuộc Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ái Căn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Khởi Phật

♪ Quy mạng Hải Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Hợp Khứ Phật

♪ Quy mạng Nhạo Công Đức Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Giáo Thanh Phật

♪ Quy mạng Địa Chủ Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Tuệ Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiện Tán Thán Phật

♪ Quy mạng Thiện Xứ Phật

♪ Quy mạng Lực Trí Uy Đức Gia Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiên Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Giới Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trụ Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Khởi Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Niệm Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Khí Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tràng Phật

♪ Quy mạng Cầu Thắng Giác Phật

♪ Quy mạng Tín Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Tàm Quý Phật

♪ Quy mạng Pháp Dụng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Thân Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Hành Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tăng Thượng Phật

[▲ Trên đây là 3.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Thánh Tán Thán Phật

♪ Quy mạng Sanh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Tu Quả Báo Phật

♪ Quy mạng Thiện Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Công Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Phật

♪ Quy mạng Bế Tắc Ma Phật

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Nạn Phật

♪ Quy mạng Bất Phá Cảnh Trí Phật

♪ Quy mạng Hải Văn Sức Phật

♪ Quy mạng Đắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật

♪ Quy mạng Ái Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Thắng Phật

♪ Quy mạng Tĩnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Trí Báo Phật

♪ Quy mạng Như Ý Tràng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Kiếp Phật

♪ Quy mạng Địa Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Nhật Ái Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Minh Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Nhạo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhạo Lực Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Đại Chí Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đại Thí Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xưng Phật

♪ Quy mạng Tràng Phật

♪ Quy mạng Xưng Nhân Thanh Phật

♪ Quy mạng Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Diệt Ám Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhạo Thuyết Tràng Phật

♪ Quy mạng Khoái Hành Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Độ Hệ Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ái Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Ái Phật

♪ Quy mạng Diệu Hành Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Hoa Man Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhạo Thuyết Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Nhân Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cam Lộ Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Cao Bảo Tín Phật

♪ Quy mạng Đắc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Công Đức Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tín Phật

♪ Quy mạng Quá Hữu Vô Phật

♪ Quy mạng Long Vương Thanh Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Luân Phật

♪ Quy mạng Thắng Sắc Phật

♪ Quy mạng Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhạo Xưng Phật

♪ Quy mạng Vân Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Khứ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thệ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hành Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Trân Bảo Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Hộ Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Biện Nghĩa Kiến Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Bộ Phật

♪ Quy mạng Đẳng Nguyệt Vương Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Vương Phật

♪ Quy mạng Sai Biệt Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Xỉ Phật

♪ Quy mạng Khoái Bộ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Nhiên Đăng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Ý Tư Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Pháp Thiên Diễm Tôn Phật

♪ Quy mạng Hợp Điều Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Lực Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Hoa Phật

[▲ Trên đây là 3.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Kiên Cố Thanh Phật

♪ Quy mạng Thường Lạc Phật

♪ Quy mạng Thuyết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tín Ái Tác Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nghiệp Kết Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Phật

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào có thể thọ trì đọc tụng 1.000 danh hiệu ở kiếp Hiền của chư Phật này, họ sẽ xa lìa mọi hoạn nạn, nhất định sẽ thấy Từ Thị Thế Tôn và cho đến Đức Phật Ái Nhạo.♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Mộc Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Trầm Thủy Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thắng Phật

♪ Quy mạng Sơn Hải Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Kim Đài Phật

♪ Quy mạng Đại Luân Phật

♪ Quy mạng Ngữ Tác Phật

♪ Quy mạng Đại Nhân Phật

♪ Quy mạng Đại Thủ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Xưng Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Thắng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Hỏa Phật

♪ Quy mạng An Lạc Tác Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Phật

♪ Quy mạng Bố Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Địa Phật

♪ Quy mạng Đại Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Lạc Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Xả Hoa Phật

♪ Quy mạng Long Diệu Phật

♪ Quy mạng Hoa Tụ Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Thường Quán Phật

♪ Quy mạng Chánh Tác Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Hành Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Lực Phật

♪ Quy mạng Như Ý Tạng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Vương Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Tú Thắng Phật

♪ Quy mạng Phật Thiên Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tuệ Hậu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Thủ Thắng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Thắng Túc Phật

♪ Quy mạng Đại Sư Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Bảo Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phổ Chí Phật

♪ Quy mạng Cung Kính Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Niệm Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Phật

♪ Quy mạng Đại Cái Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Bộ Phật

♪ Quy mạng Chúng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tràng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Phật

[▲ Trên đây là 3.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Long Vương Hộ Chúng Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Cấu Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Phật

♪ Quy mạng Đại Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Ám Luân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Đại Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Địa Tịch Phật

♪ Quy mạng Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tượng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Man Sắc Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Thủy Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Phá Vô Minh Ám Phật

♪ Quy mạng Đắc Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Bất Hoại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Thượng Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Đại Thế Phật

♪ Quy mạng Khoái Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Hống Phật

♪ Quy mạng Kiến Thật Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Tích Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thanh Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Điện Đăng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Phá Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xa-thi Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Phật

♪ Quy mạng Diệu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tạng Phật

♪ Quy mạng Tán Úy Nghi Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ái Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Quảng Xưng Phật

♪ Quy mạng Dị Tràng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Diệu Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Đại Tín Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Động Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Tụ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kim Kiên Phật

♪ Quy mạng Ái Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tạng Phật

[▲ Trên đây là 3.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Đại Tu Phật

♪ Quy mạng Sơn Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thuyết Trọng Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Dị Kiến Phật

♪ Quy mạng Biến Kiến Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Bộ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Xưng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Luân Phật

♪ Quy mạng Ly Sanh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Không Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kiến Vô Chướng Ngại Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Phổ Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Sắc Phật

♪ Quy mạng Tuệ Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Phật

♪ Quy mạng Bất Động Trí Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Nghi Phật

♪ Quy mạng Khoái Sắc Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Ái Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Diễm Phật

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Hống Phật

♪ Quy mạng Nhân Trung Tôn Phật

♪ Quy mạng Chúng Sanh Khả Kính Phật

♪ Quy mạng Hỏa Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Bộ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Khoái Thanh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Chiếu Phật

♪ Quy mạng Trí Hóa Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Đoạn Hữu Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Giới Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Diện Phật

♪ Quy mạng Phóng Cái Phật

♪ Quy mạng Ba-bà-sa Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Giác Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Tượng Hống Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Long Hống Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Cái Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Uy Đức Diện Phật

♪ Quy mạng Cụ Chúng Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Khả Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Hạ Hoa Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhật Bảo Quang La Võng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Cao Hành Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

[▲ Trên đây là 3.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

♪ Quy mạng 62 vị Phật đồng danh hiệu là Đảnh Kế

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thánh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thượng Tu Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Bất Yếm Túc Pháp Phật

♪ Quy mạng Đắc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Dương Diễm Phật

♪ Quy mạng Xưng Thượng Phật

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Liễu Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Kiến Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Thánh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Xứ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhân Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Phật

♪ Quy mạng 80.000 ức vị Phật đồng danh hiệu là Nhiên Đăng

♪ Quy mạng 80 ức vị Phật đồng danh hiệu là Năng Tịch

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Vương

♪ Quy mạng 90.000 vị Phật đồng danh hiệu là Tung Quảng Vương

♪ Quy mạng 5.000 vị Phật đồng danh hiệu là Hồng Liên Vương

♪ Quy mạng 6.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thượng Vương

♪ Quy mạng vô lượng chư Phật đồng danh hiệu

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Trí Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Jambū Hà Diệu Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Phóng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ái Tượng Sơn Hoan Hỷ Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Trượng Công Đức Vương Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Tạng Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Cung Kính Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Vương Thắng Phật

♪ Quy mạng Vân Hộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Diệu Pháp Tràng Bảo Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Ái Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hữu Đức Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Ma Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thắng Tâm Phật

♪ Quy mạng Tâm Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Thường Thích Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Tạng Phật

♪ Quy mạng Thường Quyết Định Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Quang Phật

♪ Quy mạng Khoái Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Ứng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Trí Phật

♪ Quy mạng Đức Hống Phật

♪ Quy mạng Xá Địa Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Tư Phật

♪ Quy mạng Thật Nhật Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Phật

♪ Quy mạng Xưng Cao Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Phật

♪ Quy mạng Tín Thắng Phật

♪ Quy mạng Thượng Ái Diện Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Chúng Sơn Thiên Phật

♪ Quy mạng Hải Trí Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tiên Phật

[▲ Trên đây là 3.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thú Giác Phật

♪ Quy mạng Tịch Căn Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Bạch Liên Hương Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Diệu Bộ Phật

♪ Quy mạng Quán Thập Phương Phật

♪ Quy mạng Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Phật

♪ Quy mạng Nhân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tu Phật

♪ Quy mạng Xưng Thánh Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Bất Dị Tâm Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ưng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Ái Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Tín Giác Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Xuất Trí Phật

♪ Quy mạng Sơn Thanh Phật

♪ Quy mạng Tánh Nhật Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Thiên Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hỷ Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Cao Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Văn Danh Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cao Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thiên Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Nhật Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Thuyết Phật

♪ Quy mạng Xưng Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Địa Trụ Phật

♪ Quy mạng Tịch Quá Phật

♪ Quy mạng Nhãn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Nghi Phật

♪ Quy mạng Từ Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thượng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiến Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Phật

♪ Quy mạng Đại Thủ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Nhật Phật

♪ Quy mạng Kiến Tụ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quang Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Pháp Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Khổ Hành Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Nhãn Phật

♪ Quy mạng Chiếu Quang Phật

♪ Quy mạng Tín Vô Lượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Cái Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

[▲ Trên đây là 3.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thân Vị Phật

♪ Quy mạng Đức Vị Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Hiền Trí Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Sanh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiên Ái Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Ái Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng An Lạc Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Hống Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Bảo Tín Phật

♪ Quy mạng Phổ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tý Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Vương Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thiên Phật

♪ Quy mạng Thánh Hóa Phật

♪ Quy mạng Đại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Nhật Phật

♪ Quy mạng Chân Pháp Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chân Báo Phật

♪ Quy mạng Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Quán Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khổng Tước Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hành Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Xưng Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Phật

♪ Quy mạng Tín Thiên Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Phật

♪ Quy mạng Tâm Trí Phật

♪ Quy mạng Hóa Bộ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hình Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Tu Phật

♪ Quy mạng Hỏa Bộ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Tu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Ái Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Tín Thuyết Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tụ Phật

♪ Quy mạng Thần Thông Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Văn Danh Phật

♪ Quy mạng Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Xưng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật

♪ Quy mạng Ứng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Hành Uy Nghi Úy Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Kiến Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Đại Hành Phật

♪ Quy mạng Bất Thất Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Hỷ Lực Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Ái Phật

[▲ Trên đây là 3.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Giải Thoát Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tác Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Trí Phật

♪ Quy mạng Đạo Quang Phật

♪ Quy mạng Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Hỷ Giác Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Thiên Phật

♪ Quy mạng Thâm Trí Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Tín Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Mậu Tư Phật

♪ Quy mạng Khởi Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lậu Xưng Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hành Phật

♪ Quy mạng Công Đức Ái Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Địa Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khoái Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Ái Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cái Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Pháp Ái Phật

♪ Quy mạng Ứng Ái Phật

♪ Quy mạng Địa Quang Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tác Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tý Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Nhật Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Phật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ái Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Thượng Thiên Phật

♪ Quy mạng Quán Hành Phật

♪ Quy mạng Nhật Thiên Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Ái Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Thượng Ý Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Phật

♪ Quy mạng Bảo Châu Phật

♪ Quy mạng Thượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tối Hậu Kiến Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Kính Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Trí Hành Phật

♪ Quy mạng Bất Mậu Túc Phật

♪ Quy mạng Thánh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Thượng Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Niệm Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Lô-xá Xưng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Ám Phật

♪ Quy mạng Ái Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Thượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Trạch Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Thánh Phật

♪ Quy mạng Pháp Châu Phật

[▲ Trên đây là 3.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Cam Lộ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Sân Hận Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Hương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Nhật Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Hỷ Ái Phật

♪ Quy mạng Bất Thác Trí Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Phật

♪ Quy mạng Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Thiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thiên Cái Phật

♪ Quy mạng Long Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Bộ Phật

♪ Quy mạng Pháp Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kiến Hữu Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Diện Phật

♪ Quy mạng Thắng Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Định Thật Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Kiếp Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thân Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Trí Phật

♪ Quy mạng Hàng Oán Phật

♪ Quy mạng Khứ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Nhất Niệm Quang Phật

♪ Quy mạng Lực Sĩ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Túc Phật

♪ Quy mạng Giới Ái Phật

♪ Quy mạng Tín Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Khứ Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Trí Phật

♪ Quy mạng Ly Vô Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Vị Phật

♪ Quy mạng Bảo Bộ Phật

♪ Quy mạng Tâm Nhật Phật

♪ Quy mạng Quán Phương Phật

♪ Quy mạng Tín Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Pháp Cái Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thiên Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiên Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Phổ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Xưng Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thụ Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hành Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Tín Chúng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Trí Giả Tán Thán Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Khải Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phật Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tín Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Ái Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Phật

♪ Quy mạng Tư Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Thánh Nhân Diện Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Tín Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Giác Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhạo Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Phần Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Quá Hỏa Phật

♪ Quy mạng Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Khoái Kiến Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Hương Phật

♪ Quy mạng Tịch Hành Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Xưng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Đại Hống Phật

♪ Quy mạng Ưng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Tín Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thế Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Đại Hoa Phật

[▲ Trên đây là 4.000 danh hiệu]

Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 4


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Jambū: cham bu
Đang dùng phương ngữ: BắcNam