Kinh Phật Danh ♦ Quyển 3

♪ Quy mạng Hồng Liên Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Thắng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Không Thuyết Danh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Đắc Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Ý Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Phương Tác Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Cự Nhiên Đăng Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Hỏa Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Hiền Vô Cấu Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiến Trí Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Phật

♪ Quy mạng Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Từ Thị Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Hồng Liên Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Hải Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiến Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Phân Biệt Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nam Phương Phổ Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Phật ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Phật

♪ Quy mạng Cái Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Kiến Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng La Võng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Đắc Bình Đẳng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Hoa Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hợp Tụ Phật

♪ Quy mạng Bất Không Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đảnh Thắng Vương Phật♪ Quy mạng Bất Không Nhiên Đăng Phật ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Không Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bất Không Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Bất Không Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Vương Phật

♪ Quy mạng Cái Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

[▲ Trên đây là 1.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Trang Nghiêm Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phật Hoa Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bộ Phật

♪ Quy mạng Bất Không Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quán Trí Tuệ Khởi Hoa Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trang Nghiêm Thành Tựu Phật♪ Quy mạng Đại Tự Tại Phật ở phương dưới

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hữu Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cao Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Không Túc Bộ Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tượng Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hương Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Chúng Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cao Phật

♪ Quy mạng Kiên Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Bất Không Quá Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phát Hành Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Hành Thắng Trụ Vương Phật♪ Quy mạng Vô Lượng Cảnh Giới Phật ở phương trên

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nghi Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Cao Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cao Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Cái Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Úy Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nữ Căn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hành Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật♪ Quy mạng Quán Nhất Thiết Phật Hình Kính Như Lai ở hướng đông nam làm thượng thủ

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Không Quá Phật

♪ Quy mạng Hoa Giác Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Quy mạng Hoa Tích Phật

♪ Quy mạng Thiên Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Động Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tích Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nguyện Phật

[▲ Trên đây là 2.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Bất Định Nguyện Phật

♪ Quy mạng Chuyển Thai Phật

♪ Quy mạng Chuyển Chư Nạn Phật

♪ Quy mạng Bất Hành Niệm Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật

♪ Quy mạng Hư Không Phật

♪ Quy mạng Hữu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Như Lai ở hướng tây nam làm thượng thủ

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Diễm Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Diễm Phật

♪ Quy mạng Thường Phát Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phát Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Phổ Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Phổ Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hình Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Phật

♪ Quy mạng Vi Diệu Âm Hoa Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Bất Không Thuyết Danh Phật

♪ Quy mạng Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Vương Quang Minh Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tích Quang Minh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Nhị Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nhạo Niệm Thuận Hành Phật♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Minh Như Lai ở hướng tây bắc làm thượng thủ

♪ Quy mạng Phát Sơ Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Thân Phật

♪ Quy mạng Hương Luân Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng Phật Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng An Lạc Phật

♪ Quy mạng Khoái Thắng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Hành Phật

♪ Quy mạng Hoa Trướng Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Hương Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhất Thiết Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hành Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo La Võng Tượng Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhất Cái Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Hợp Tụ Phật

♪ Quy mạng Bất Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Phong Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Bất Không Hành Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đế Tướng Phật

[▲ Trên đây là 2.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phật Quốc Độ Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Minh Tướng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Tích Phấn Tấn Phật♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Ưu Não Như Lai ở hướng đông bắc làm thượng thủ

♪ Quy mạng Ly Ưu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Cao Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Đại Thể Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Hống Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Ly Kinh Bố Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Nguyệt Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thành Tựu Hành Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hống Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Xưng Thân Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Chiếu Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Tích Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Tăng Thượng Vân Thanh Đăng Phật

♪ Quy mạng Cao Tích Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Tích Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Hành Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thắng Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Nhật Thiên Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Minh Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Thiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Cung Kính Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Phát Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Hương Hỏa Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Quang Minh Thiện Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thủy Tụ Nhật Phật

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Hương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vi Diệu Âm Hương Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Trí Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Hương Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Trước Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

Quy mạng vô lượng ức bimbara [bim ba ra] chư Phật khác như vậy.♪ Quy mạng Vô Ưu Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

[▲ Trên đây là 2.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Lực Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Mãn Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Hỏa Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Hỷ Xưng Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào trong mười ngày mà lễ bái và đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, họ sẽ xa lìa tất cả nghiệp chướng và vĩnh viễn diệt trừ mọi nghiệp tội.♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Quá Chủng Chủng Địch Đối Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Phấn Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Cự Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Ngân Tràng Phật

♪ Quy mạng Tràng Nhật Vương Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Tác Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Túc Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn Phật

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, họ sẽ siêu việt một vô số kiếp ở thế gian và không đọa đường ác.♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Giáo Hóa Bồ-tát Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phá Ám Đẳng Trì Thắng Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vân Thanh Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hương Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Quang Minh Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Phật

♪ Quy mạng Kim Thánh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Từ Thị Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Nhiên Cự Phật

♪ Quy mạng Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Thánh Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Đại Chủ Phật

♪ Quy mạng Đại Tý Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tụ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diễm Phật

♪ Quy mạng Thiện Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Minh Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Man Phật

♪ Quy mạng Công Đức Minh Phật

♪ Quy mạng Kiến Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Diệu Ca Phật

♪ Quy mạng Dược Thượng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Đảnh Kiên Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Phật

♪ Quy mạng Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Ý Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tiên Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Nhãn Lực Tiên Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

[▲ Trên đây là 2.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Kiên Bộ Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

♪ Quy mạng Lực Hộ Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Pháp Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vương Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Ái Tác Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trí Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Quán Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Thức Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Maṇi [ma ni] Bảo Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tích Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Kiên Ý Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Cát Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Hoa Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Pháp Thượng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Xưng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Ý Xưng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Giới Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Thượng Tu Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Đại Giác Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Tôn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Ma Hương Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Tỳ-la-ba Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Thị Hiện Hữu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Sơn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Xưng Nguyện Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Thí Dụ Xưng Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Phật

♪ Quy mạng Ứng Thiên Phật

♪ Quy mạng Đại Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Đa Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Diệu Hương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Công Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Phật

♪ Quy mạng Tự Nhiên Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Thiện Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Quá Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Tích Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tác Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thâm Tâm Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Chúng Thượng Thủ Phật

[▲ Trên đây là 2.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Kiếp Phả Phật

♪ Quy mạng Phổ Thị Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Phật

♪ Quy mạng Phân Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Kiến Phật

♪ Quy mạng Bất Khởi Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhân Tín Phật

♪ Quy mạng Long Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Sơn Phật

♪ Quy mạng Long Hỷ Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Diệu Xưng Phật

♪ Quy mạng Thiên Lực Phật

♪ Quy mạng Công Đức Man Phật

♪ Quy mạng Long Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Hành Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thật Ngữ Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Phật

♪ Quy mạng Bất Không Bộ Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Sơn Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thị Hiện Ác Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thiên Phật

♪ Quy mạng Trụ Nghĩa Trí Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Hiệp Liệt Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Phật

♪ Quy mạng Địa Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Nhãn Phật

♪ Quy mạng Sai Biệt Kiến Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Kiến Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Tôn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diệp Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Diệu Xưng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quảng Hộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thân Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cao Phật

♪ Quy mạng Đắc Đại Thế Chí Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bộ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Phật

♪ Quy mạng Quảng Trí Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Hy Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Phú Tàng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Đại Ý Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đa Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật

♪ Quy mạng Thiện Xưng Phật

♪ Quy mạng Nghĩa Tuệ Phật

♪ Quy mạng Ly Trần Phật

♪ Quy mạng Xưng Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Nhân Đức Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tiên Phật

♪ Quy mạng Đại Đức Phật

♪ Quy mạng Tịch Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Thượng Kiên Phật

♪ Quy mạng An Lạc Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phật

[▲ Trên đây là 2.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Lôi Vương Phật

♪ Quy mạng Điện Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Hộ Trí Phật

♪ Quy mạng Nhật Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Ứng Xưng Phật

♪ Quy mạng Trí Bộ Phật

♪ Quy mạng Ly Mạn Phật

♪ Quy mạng Căn Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Cao Xưng Phật

♪ Quy mạng Thị Hữu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đa Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Ưng Cúng Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoa Tướng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhạo Thuyết Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Xưng Phật

♪ Quy mạng Bách Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Long Bộ Phật

♪ Quy mạng Ý Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Nhiên Cự Vương Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bảo Kế Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Úy Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Phật

♪ Quy mạng Xưng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ái Thiên Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Diễm Phật

♪ Quy mạng Bảo Ái Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Bộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Tu Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhân Tuệ Phật

♪ Quy mạng Chiếu Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Phật

♪ Quy mạng Thừa Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Tâm Tuệ Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Kiên Khải Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Khải Phật

♪ Quy mạng Hiền Kiếp Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Luân Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Phật

♪ Quy mạng Bảo Danh Phật

♪ Quy mạng Đại Hành Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Xưng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Điện Đức Phật

♪ Quy mạng Thật Tác Phật

♪ Quy mạng Mạng Phật

♪ Quy mạng Thiện Diễm Phật

♪ Quy mạng Thiện Thủ Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Tuệ Phật

♪ Quy mạng Ly Hữu Phật

♪ Quy mạng Bảo Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Hỷ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

[▲ Trên đây là 2.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Hành Phật

♪ Quy mạng Hỏa Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Thế Tôn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tượng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Mãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Phật

♪ Quy mạng Hy Giác Phật

♪ Quy mạng Đồng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Khứ Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Vô Não Phật

♪ Quy mạng Thập Hành Phật

♪ Quy mạng Lực Hỷ Phật

♪ Quy mạng Đại Thể Thắng Phật

♪ Quy mạng Chí Đại Thể Phật

♪ Quy mạng Đắc Đại Thế Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Thật Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thắng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Quảng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bảo Hương Phật

♪ Quy mạng Tác Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thủ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hóa Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Hải Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Nghĩa Trí Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Luân Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hoa Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Đức Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Tín Chúng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Không Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thánh Thiên Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Chúng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiên Phật

♪ Quy mạng Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Phật

♪ Quy mạng Khải Tuệ Phật

♪ Quy mạng Phong Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Khoái Nhiên Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tụ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hộ Phật

♪ Quy mạng Nghĩa Khứ Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Từ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trụ Phân Biệt Phật

♪ Quy mạng Thiện Báo Phật

♪ Quy mạng Bảo Túc Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Tật Bình Đẳng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thiên Phật

♪ Quy mạng Thật Thanh Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hoa Cao Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Thật Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhật Phật

♪ Quy mạng Chư Thiên Phật

♪ Quy mạng Khả Ái Phật

♪ Quy mạng Bảo Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Thanh Bạch Phật

♪ Quy mạng Viễn Hành Phật

♪ Quy mạng Chư Thiên Lưu Bố Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Lực Phật

♪ Quy mạng Thiên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thánh Phật

♪ Quy mạng Hỷ Khứ Phật

[▲ Trên đây là 2.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Ưu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thủ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Tâm Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Tha Chúng Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Thiện Tý Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Phật

♪ Quy mạng Xứng Ý Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tiên Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Bộ Phật

♪ Quy mạng Cao Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thân Phật

♪ Quy mạng Sai Biệt Thân Phật

♪ Quy mạng Sai Biệt Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tỉ Cam Lộ Bát Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Điện Đức Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt An Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Đa Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Pháp Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Xưng Phật

♪ Quy mạng Đa Diễm Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thiện Hiền Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hiền Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cái Phật

♪ Quy mạng La Võng Diễm Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Tướng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Xưng Danh Thanh Phật

♪ Quy mạng Mãn Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Hành Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Điện Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hiềm Danh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Khoái Phật

♪ Quy mạng Nhãn Mãn Phật

♪ Quy mạng Vô Trược Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Cao Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Trí Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Phật

♪ Quy mạng Trí Tụ Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Kiếp Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Dược Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Thủ Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tạng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tự Tại Kiếp Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Khoái Phật

♪ Quy mạng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tiên Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tích Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Chí Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Long Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Tướng Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tụ Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thượng Thủ Phật

[▲ Trên đây là 2.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Khoái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật

♪ Quy mạng Thật Tướng Phật

♪ Quy mạng Thanh Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Vương Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Thuyết Phật

♪ Quy mạng Trí Sắc Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tụ Phật

♪ Quy mạng Hoa Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Khứ Phật

♪ Quy mạng Hoa Tích Phật

♪ Quy mạng Công Đức Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chân Báo Phật

♪ Quy mạng Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Sắc Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Sắc Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Phật

♪ Quy mạng Thiện Tuệ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thân Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Thượng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Hữu Trí Phật

♪ Quy mạng Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Tôn Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Tạng Phật

♪ Quy mạng Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Trí Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tật Trụ Trì Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Sắc Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tiên Phật

♪ Quy mạng Thiên Phật

♪ Quy mạng Thí Phật

♪ Quy mạng Khoái Tạng Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Sanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thiên Phật

♪ Quy mạng Địa Thiên Phật

♪ Quy mạng Đắc Giải Thoát Khứ Phật

♪ Quy mạng Kim Đảnh Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Tài Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tự Tại Thiên Phật

♪ Quy mạng Pháp Cái Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trí Phật

♪ Quy mạng Sai Biệt Thân Phật

♪ Quy mạng Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Vi Trí Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Uy Đức Dược Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tích Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Ly Ác Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Chúng Tự Tại Kiếp Phật

♪ Quy mạng Pháp Tích Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Khoái Phật

♪ Quy mạng Diệu Thân Phật

♪ Quy mạng Diệu Ngữ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ái Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Kế Phật

♪ Quy mạng Pháp Tuấn Phật

♪ Quy mạng An Lạc Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Sắc Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Năng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Bệnh Tu Phật

♪ Quy mạng Hải Giác Phật

♪ Quy mạng Thắng Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Bộ Phật

♪ Quy mạng Hống Xưng Phật

♪ Quy mạng Giác Thân Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Nhật Phật

[▲ Trên đây là 2.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Trí Tuệ Túc Phật

♪ Quy mạng Định Thân Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vô Tận Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Phật

♪ Quy mạng Kim Thừa Phật

♪ Quy mạng Phóng Kết Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Khứ Phật

♪ Quy mạng Ly Mạn Phật

♪ Quy mạng Trí Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Khứ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thân Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Quốc Độ Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Hoa Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Trí Phật

♪ Quy mạng Tịnh Trụ Phật

♪ Quy mạng Nhất Vị Thủ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Thắng Thuyết Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Phật

♪ Quy mạng Độ Thế Gian Trí Phật

♪ Quy mạng Đắc Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Phật

♪ Quy mạng Cầu An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Sắc Trí Phật

♪ Quy mạng Hợp Chưởng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Sáng Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Tạng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thiên Phật

♪ Quy mạng Tự Nhiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Căn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Xưng Ý Chiếu Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tích Lực Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Uy Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Thân Phật

♪ Quy mạng Khoái Phật

♪ Quy mạng Thắng Hành Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thiện Quá Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hành Phật

♪ Quy mạng Hoa Tác Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Thường Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thiện Lượng Phật

♪ Quy mạng Chúng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Phật

♪ Quy mạng Trí Bố Phật

♪ Quy mạng Thiện Thệ Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giác Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Đại Kính Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Tuệ Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tiên Phật

♪ Quy mạng Công Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Phục Tâm Phật

♪ Quy mạng Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Sổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Trụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Ái Thánh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Thân Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Vị Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hiền Trí Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Hống Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Công Đức Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sai Biệt Phật

[▲ Trên đây là 3.000 danh hiệu]

Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 3


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

bimbara: bim ba ra
Maṇi: ma ni
Đang dùng phương ngữ: BắcNam