Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 2

♪ Quy mạng Phật Hoa Phu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Tịnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Thanh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Hạ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Thanh Lực Như Lai

♪ Quy mạng Mỹ Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Quảng Phước Tạng Phổ Thế Gian Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Viên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Trí Viên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Hà Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Du Bộ Viên Phổ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đức Vương Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Chư Pháp Giáo Uy Hình Khả Úy Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thượng Quang Minh Công Đức Uy Hình Như Lai

♪ Quy mạng Đa Nhiêu Chủng Chủng Công Đức Uy Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Lưu Ly Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Bảo Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Thập Phương Quảng Công Đức Chấn Thanh Vô Tận Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Hải Ba Công Đức Danh Tự Tại Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thoái Công Đức Hải Quang Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phàn Duyên Tịnh Vô Mê Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Nguyệt Nguyện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Cộng Thiện Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thập Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Tạng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chiếu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Phóng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bình Đẳng Hương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng La Võng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tế Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chư Thần Thông Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hương Phóng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Điện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Đại Trí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Bảo Tướng Trang Nghiêm Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Hiền Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Môn Trí Hiền Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Cao Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Cao Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đăng Công Đức Cao Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thiện Cao Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Cao Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diệu Cao Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Như Lai

♪ Quy mạng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai

♪ Quy mạng Đại Cao Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tướng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phước Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Cao Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Cao Như Lai

♪ Quy mạng Nan Phục Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hải Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Diệu Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phân Biệt Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Công Đức Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Kim Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Thâm Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Đắc Kim Cái Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Quang Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chân Kim Jambū Hà Tràng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Hoa Uy Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Pháp Môn Diện Phong Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Diễm Cao Phong Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Pháp Sơn Trí Phong Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Bảo Gian Thác Sắc Bảo Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Chấn Thanh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Vương Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tế Tự Danh Thí Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tận Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bạch Hào Công Đức Quang Minh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phương Xứ Trí Quang Tràng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Quang Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thận Pháp Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hải Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Trí Ý Như Lai

♪ Quy mạng Mẫn Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Phàn Duyên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tiểu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tư Duy Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Năng Nhân Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Chư Thế Giới Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Tối Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Quan Thị Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Sư Tử Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thượng Long Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Vô Mê Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Uy Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Uy Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Hóa Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Ý Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Vô Cấu Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Đức Liên Hoa Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Chủ Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Liên Hoa Quang Minh Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Trí Sở Sanh Phổ Quang Minh Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Bách Diễm Quang Minh Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Diễm Hóa Quang Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Uy Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Kế Bảo Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Vô Quang Công Đức Cao Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Lực Chủ Vương Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Quang Minh Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tướng Trang Nghiêm Cao Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Quyến Thuộc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Trượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Tướng Trang Nghiêm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sở Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hình Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sí Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Hải Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hải Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng San Hô Hải Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ý Hải Như Lai

♪ Quy mạng Quang Vô Bất Lợi Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đáo Bỉ Ngạn Vô Ngại Hải Như Lai

♪ Quy mạng Hương Quang Hỷ Lực Hải Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Sở Sanh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Trùng Hải Sở Sanh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Hải Môn Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hành Hải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Phá Trí Quang Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Trí Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ức Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Long Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ức Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Jambū Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Minh Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tú Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phân Biệt Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Đấu Chiến Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hỗ Túc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thông Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Thiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Định Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Công Đức Bảo Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Cấu Lực Đẳng Trì Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Bảo Công Đức Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Oán Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hình Trang Nghiêm Quang Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Linh Bất Chánh Ý Bạt Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Chân Như Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Di-tu Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nan Phục Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Lực Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Lực Thiên Phạm Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phạm Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thật Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Đại Năng Thiên Đế Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Bà-tố Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Ưu-đà-na Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tỳ-thế Pháp Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Lực Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Minh Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Đại Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Đại Chúng Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Thận Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Thế Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Tự Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngôn Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Y Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tối Trọng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Chân Thể Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Trí Pháp Giới Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phước Đức Cao Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hành Quang Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kim Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nhật Pháp Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Phước Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Giác Phần Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Thân Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thân Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Thân Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Viên Thân Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Khai Phu Hoa Thân Như Lai

♪ Quy mạng Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Khai Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Liên Hoa Khai Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Trang Nghiêm Thân Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Quang Khai Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Quang Khai Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hoa Thân Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Phạn Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vân Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thận Sắc Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thậm Âm Như Lai

♪ Quy mạng Cổ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vân Cổ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Âm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Chấn Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Pháp Giới Âm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tài Phong Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Kiên Trí Quang Diễm Hình Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Cao Mãn Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Năng Thiên Đế Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Hào Tướng Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bà-tụ Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tế Tự Đức Như Lai

♪ Quy mạng Long Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phật Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kiện Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quảng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Vô Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tọa Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Chân Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Cái Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Số Kiếp Thành Tựu Phật Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Giác Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Giác Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Giác Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Giác Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Trí Thiện Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Vô Biên Lực Giác Như Lai

♪ Quy mạng Khai Phu Bảo Tướng Nguyệt Giác Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Viên Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hư Không Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Hương Diễm Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Sí Kế Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Đức Kế Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Năng Thiên Đế Kế Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Sắc Kế Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Khả Úy Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Lực Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hóa Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hóa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Tự Tại Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Minh Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thần Trí Tự Tại Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Căn Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Điều Phục Như Lai

♪ Quy mạng Điều Phục Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Điều Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Điều Tâm Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Nội Tín Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Trí Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Phong Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Chân Thể Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tề Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Toái Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Phần Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Chân Thể Pháp Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Trọng Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Tràng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Minh Thiện Bộ Hành Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Kim Cang Lực Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Ái Quang Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đẳng Trì Hải Quang Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đăng Hành Bộ Trí Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bi Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Tịnh Chí Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Quang Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Công Đức Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Đắc Nhãn Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Xỉ Công Đức Liên Hoa Du Hí Thiện Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Âm Thanh Hư Không Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Dũng Bộ Thiên Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Du Bộ Thiện Tịch Sắc Hành Như Lai

♪ Quy mạng Hành Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hành Như Lai

♪ Quy mạng Đáo Bỉ Ngạn Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Ái Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Đáo Bỉ Ngạn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Uy Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Công Đức Trang Nghiêm Uy Tích Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Diễm Sơn Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Minh Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tận Phước Hải Tối Thắng Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Sơ Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Hiền Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Kim Cang Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thế Chí Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Tối Thượng Đại Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Vô Cấu Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tọa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Sí Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Sí Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Sí Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Sí Như Lai

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Hương Như Lai

♪ Quy mạng Sí Diện Hương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phổ Hương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Cữu Như Lai

♪ Quy mạng Nhiêu Hương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Hương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Hương Phổ Thiện Tịnh Trí Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Sí Đăng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Tán Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Thể Như Lai

♪ Quy mạng Bạch Thể Như Lai

♪ Quy mạng Ái Thể Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hủy Thể Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hóa Phần Như Lai

♪ Quy mạng Phần Như Lai

♪ Quy mạng Phân Biệt Phần Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Diệu Khai Hoa Phần Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nghĩa Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Nghĩa Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Nghĩa Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Thật Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Xứ Úy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Phần Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Úy Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Úy Như Lai

♪ Quy mạng Thoát Nhất Thiết Úy Như Lai

♪ Quy mạng Ly Úy Công Đức Mao Thụ Như Lai

♪ Quy mạng Đa Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Trung Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Bất Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trì Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Cự Trì Như Lai

♪ Quy mạng Đại Cự Trì Như Lai

♪ Quy mạng Cự Trì Như Lai

♪ Quy mạng Ba Trì Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Lực Trì Như Lai

♪ Quy mạng Chí Trì Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Vô Ngại Lực Như Lai

♪ Quy mạng Đại Công Đức Lực Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lực Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Lực Như Lai

♪ Quy mạng Uy Lực Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Sư Tử Lực Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Quảng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Thể Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Trí Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Trí Như Lai

♪ Quy mạng Trí Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Trì Cao Tối Thượng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quán Trí Như Lai

♪ Quy mạng Tam Thế Quảng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Long Hân Như Lai

♪ Quy mạng Tối Hân Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hân Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tu Hân Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Hân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Trì Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Địa Trì Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Lực Trì Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Âm Phân Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Âm Phân Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tràng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Đế Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Pháp Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Đồng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tu Như Lai

♪ Quy mạng Bạch Liên Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Phần Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Khai Phu Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tấn Quân Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Quân Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Quân Như Lai

♪ Quy mạng Lực Quân Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Quân Như Lai

♪ Quy mạng Ca-la-tỳ-la Quân Như Lai

♪ Quy mạng Thế Đế Uy Công Đức Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kim Bảo Sơn Uy Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bổn Tánh Thân Công Đức Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tiểu Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Thân Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Tha Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Hóa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Tác Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tác Hoan Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hoàng Liên Tác Khai Phu Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Năng Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Kim Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Long Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thể Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diện Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Diện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Thanh Tịnh Diện Như Lai

♪ Quy mạng Kim Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thường Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thiên Ma Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ngọc Lan Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Bộ Như Lai

♪ Quy mạng San Địa Như Lai

♪ Quy mạng Nội Kiên Tín Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Kiện Dũng Khí Trượng Xả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Du Hí Dũng Dược Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thượng Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thùy Tý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Hiền Viên Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hành Viên Như Lai

♪ Quy mạng Nê-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Phong Nê-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng A-nê-ma-da Như Lai

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Hết quyển 2


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đức Chí (523-600)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 19/10/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Jambū: cham bu
Đang dùng phương ngữ: BắcNam