Kinh Pháp Bố Thí

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với các vị Bhikṣu [bíc su] ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

Khi ấy Thế Tôn thuyết giảng về Pháp bố thí.

"Có 37 loại Pháp bố thí:

1. Nếu dùng tín tâm thâm sâu mà làm bố thí, thì sẽ lìa xa những việc đố kỵ và được người cung kính.

2. Nếu bố thí đúng lúc, thì sẽ được ba nghiệp thanh tịnh và bốn mùa an ổn.

3. Nếu luôn bố thí, thì sẽ được thân tâm vui vẻ và không tán loạn hay lãng trí.

4. Nếu tự tay của mình làm bố thí, thì sẽ được các ngón tay xinh đẹp, dài, và thân tướng đoan chánh.

5. Nếu bố thí cho người khác, thì sẽ được người khác thực hành đại xả.

6. Nếu y giáo phụng hành mà làm bố thí, thì tâm sẽ lìa chấp tướng và được phước vô vi.

7. Nếu bố thí đồ vật với màu sắc đẹp, thì sẽ được thân sắc đoan nghiêm và mọi người yêu mến.

8. Nếu bố thí hương quý hiếm, thì sẽ luôn có được hương đàn để dùng hoặc để cúng dường.

9. Nếu bố thí thượng vị, thì sẽ được mùi vị thượng hạng tràn khắp thân thể.

10. Nếu bố thí mà như Pháp tôn trọng, thì sẽ được an ổn vui sướng và người thấy hoan hỷ.

11. Nếu dùng tâm rộng lớn mà làm bố thí, thì sẽ được vô lượng phước rộng lớn.

12. Nếu bố thí thức ăn ngon, thì sẽ được kho chứa tràn ắp đồ vật và không bị đói.

13. Nếu bố thí nước uống, thì đi đến nơi nào cũng sẽ không bị khát.

14. Nếu bố thí y phục, thì sẽ được y phục tuyệt đẹp để trang nghiêm thân tướng.

15. Nếu bố thí chỗ ở, thì sẽ được ruộng vườn, nhà cao cửa rộng, và lầu các trang nghiêm.

16. Nếu bố thí giường nệm, thì sẽ sanh vào dòng dõi quý tộc và có đồ dùng sạch sẽ.

17. Nếu bố thí voi ngựa và xe cộ, thì sẽ đắc Bốn Thần Túc; công dụng vi diệu của nó, không gì có thể chướng ngại.

18. Nếu bố thí thuốc thang, thì sẽ được an ổn vui sướng và không có các bệnh tật.

19. Nếu bố thí Kinh Pháp, thì sẽ đắc Túc Mạng Thông.

20. Nếu bố thí hoa quả, thì sẽ được hoa của Bảy Giác Phần.

21. Nếu bố thí vòng hoa, thì sẽ được giải thoát khỏi cấu uế của tham sân si.

22. Nếu bố thí hương, thì sẽ xa lìa hôi dơ của phiền não.

23. Nếu bố thí lọng che, thì sẽ được tự tại trong các pháp.

24. Nếu bố thí chuông gió, thì sẽ được âm thanh mỹ diệu.

25. Nếu bố thí âm nhạc, thì sẽ được Phạn âm vi diệu.

26. Nếu bố thí đèn thắp, thì sẽ được thiên nhãn thanh tịnh.

27. Nếu bố thí tơ lụa, thì sẽ được y phục của giải thoát.

28. Nếu dùng nước hương rưới lên tháp của Như Lai, thì sẽ được 32 tướng và 80 vẻ đẹp.

29. Nếu dùng nước hương tắm thân của Như Lai, thì sẽ được 32 tướng và 80 vẻ đẹp.

30. Nếu dùng dầu thơm xoa lên tượng của Phật, thì sẽ được 32 tướng và 80 vẻ đẹp.

31. Nếu cúng dường nước hương cho chư Tăng tắm gội, thì sẽ được sanh trong gia đình giàu sang, sống an vui, và không có bệnh.

32. Nếu với lòng nhân từ mà làm bố thí, thì sẽ được tướng mạo xinh đẹp và không có tánh sân hận.

33. Nếu với lòng từ bi mà làm bố thí, thì sẽ xa lìa những việc giết hại.

34. Nếu với lòng hoan hỷ mà làm bố thí, thì sẽ xa lìa ưu lo phiền não và không sợ bất cứ điều gì.

35. Nếu với lòng buông xả mà làm bố thí, thì sẽ xa lìa chướng ngại và chứng an lạc của tịch diệt.

36. Nếu làm muôn loại bố thí, thì sẽ được muôn loại phước.

37. Nếu với tâm vô trụ, vô tướng mà làm bố thí, thì sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

Phật bảo các vị Bhikṣu rằng:

"Đây là 37 loại Pháp bố thí vi diệu mà các bậc trí tu hành. Nay các ông hãy thọ trì."

Lúc bấy giờ vua của nước Phong Đức bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Chúng con phải làm bố thí như thế nào?"

Đức Phật bảo:

"Này đại vương! Nếu ai muốn cầu phước báo thù thắng vi diệu, thì khi làm bố thí, hãy khởi lòng từ không giết hại, xa lìa đố kỵ, chánh kiến tương ứng, xa rời những việc bất thiện, thọ trì giới cấm, gần gũi bạn lành, đóng bít cửa đường ác, khai mở con đường sanh thiên, lợi mình lợi người, và giữ tâm bình đẳng.

Nếu ai có thể làm bố thí như thế, thì đó là sự bố thí chân chánh, là phước điền lớn lao.

Lại nữa, khi làm bố thí mà tùy theo tâm nguyện của mình thì sẽ được phước báo ứng hiện.

Hoặc dùng các đồ vật có màu đẹp hương thơm, hoặc vị ngon mềm mại, rồi tự tay làm bố thí, thì sẽ được phước báo là mọi người tôn trọng, quyến thuộc đầy đủ, và giàu sang an vui.

- Hoặc bố thí ẩm thực, thì sẽ được mạnh khỏe.

- Hoặc bố thí đèn dầu hay đèn bơ, thì sẽ mở thiên nhãn.

- Hoặc bố thí âm nhạc, thì sẽ đắc thiên nhĩ.

- Hoặc bố thí thuốc thang, thì sẽ được trường thọ.

- Hoặc bố thí chỗ ở, thì sẽ được lầu các và ruộng vườn.

- Hoặc thuyết Pháp để bố thí chúng sanh, thì sẽ được Đạo cam lộ."


Đức Phật bảo:

"Này đại vương! Nếu ai dùng Mười Nghiệp Lành để làm bố thí, thì họ sẽ được mười loại phước báo.

Mười Nghiệp Lành gồm có:

[1] không sát sanh
[2] không trộm cắp
[3] không tà dâm
[4] không nói dối
[5] không nói đâm thọc
[6] không nói lời ác
[7] không nói thêu dệt
[8] không tham dục
[9] không sân hận
[10] không si mê

[Mười loại phước báo của Mười Nghiệp Lành là:]

[1] không bị chết yểu
[2] tài vật không mất
[3] quyến thuộc trong sạch
[4] lời nói thành thật
[5] xa lìa đố kỵ
[6] người thấy hoan hỷ
[7] bạn bè hòa thuận
[8] không gặp túng thiếu
[9] tướng mạo đoan chánh
[10] trí tuệ sáng suốt

Họ sẽ được các phước báo như thế."

Đức Phật bảo:

"Này đại vương! Nếu ai dùng thức ăn nước uống ngon lạ để cúng dường Tam Bảo, thì họ sẽ được năm loại lợi ích:

[1] thân tướng đoan nghiêm
[2] sức khỏe dồi dào
[3] tuổi thọ lâu dài
[4] vui sướng an nhàn
[5] thành tựu biện tài

Nếu hết thảy chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim--cha mẹ con cái và nam nữ quyến thuộc--mà có thể làm bố thí như trên, thì tất cả sẽ tùy theo ý nguyện của họ--không gì mà chẳng toại."

Khi Phật thuyết Pháp này xong, tất cả đại chúng đều sanh tâm đại hoan hỷ, đảnh lễ rồi cáo lui.

Kinh Pháp Bố Thí


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Hiền ở Thế Kỷ 10
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 11/12/2014 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam