Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở trên núi Thứu Phong gần Đại thành Vương Xá. Ngoài ra còn có 12.000 vị đại Bồ-tát, với Vô Năng Thắng Bồ-tát làm thượng thủ.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Từ Thị Bồ-tát rằng:

"Này Từ Thị! Từ đây về hướng đông, vượt qua mười bất khả thuyết chư Phật quốc độ ức trăm ngàn vi trần số cõi Phật, có một thế giới tên là Giải Thoát Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hư Không Công Đức - Thanh Tịnh Vi Trần - Đẳng Mục Đoan Chánh - Công Đức Tướng - Quang Minh Hoa - Hồng Liên - Lưu Ly Quang - Bảo Thể Hương - Tối Thượng Hương - Cúng Dường Ngật - Chủng Chủng Trang Nghiêm Đảnh Kế - Vô Lượng Vô Biên - Nhật Nguyệt Quang Minh - Nguyện Lực Trang Nghiêm - Biến Hóa Trang Nghiêm - Pháp Giới Xuất Sanh - Vô Chướng Ngại Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Với tùy tâm như ý, Ngài hiện đang hành Đạo tiêu diêu và thuyết Pháp ở nơi đó.

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào phạm bốn trọng tội, thì do bởi trọng tội của người ấy, giả sử đất ở châu Thắng Kim biến làm vi trần và mỗi vi trần làm thành một kiếp. Dù người ấy có nhiều kiếp tội như thế, nhưng khi xưng danh hiệu của Đức Phật này một lần và lễ bái một lần, thì tội tất đều diệt trừ. Huống nữa là có ai ngày đêm thọ trì đọc tụng và nhớ niệm chẳng quên. Công đức của người đó là chẳng thể nghĩ bàn.

Ở trong thế giới kia có một vị Bồ-tát, tên là Nan Thất Vô Chướng Ngại Vương. Ngài đã được Như Lai thọ ký sẽ thành Phật, hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Diễm - Bảo Liên Hoa - Cố Như Kim Cang Thân - Quang Minh Biến Chiếu - Vô Chướng Ngại Nhãn - Viên Mãn Thập Phương - Phóng Quang Phổ Chiếu - Nhất Thiết Phật Sát - Tướng Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.Ở phương đông của thế giới kia lại có một Đức Phật, hiệu là Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương nam có một Đức Phật, hiệu là Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương tây có một Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương bắc có một Đức Phật, hiệu là Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở hướng đông nam có một Đức Phật, hiệu là Tác Đăng Minh Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở hướng tây nam có một Đức Phật, hiệu là Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở hướng tây bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Quán Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở hướng đông bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương dưới có một Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương trên có một Đức Phật, hiệu là Kim Quang Uy Vương Tương Tự Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm."Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Từ Thị:

"Nếu có chánh tín thiện nam tử, hay chánh tín thiện nữ nhân nào chí tâm xưng danh hiệu của 12 Đức Phật này, thì suốt mười ngày hãy nên sám hối tất cả nghiệp tội. Hết thảy chúng sanh có bao nhiêu công đức hãy đều nên tùy hỷ. Hãy khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở thế gian. Hãy dùng các thiện căn của mình hồi hướng đến khắp chúng sanh trong Pháp Giới.

Ngay lúc đó, tất cả nghiệp tội của họ sẽ liền được diệt trừ, tất cả nghiệp chướng được thanh tịnh, liền được thành tựu đầy đủ trang nghiêm tất cả Phật độ và thành tựu đầy đủ vô úy.

Họ lại được đầy đủ thân tướng trang nghiêm, đầy đủ chư Bồ-tát làm quyến thuộc vây quanh, được đầy đủ vô lượng Tổng Trì, đầy đủ vô lượng Đẳng Trì, và đầy đủ Phật độ trang nghiêm như ý.

Họ cũng được đầy đủ vô lượng Thiện Tri Thức, mau được thành tựu những việc như đã nói ở trên và không tăng không giảm.

Ở trong chốn phiền não, họ tu hành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và có tướng mạo đoan chánh. Quả báo đáng mừng thay! Họ cũng được tài bảo giàu sang, luôn sanh vào dòng dõi tôn quý, thân tướng trọn đủ, và cũng được quyến thuộc hiền hòa vây quanh."Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

"Nếu có thiện nam tử
Hay thiện nữ nhân nào
Thọ trì Phật danh này
Trong đời đời kiếp kiếp
Được người khác kính mến
Quang minh uy lực lớn
Tôn quý trong hàng người
Về sau sẽ thành Phật"Đức Phật lại bảo ngài Từ Thị:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì các danh hiệu của chư Phật đó thì cũng nên tụng Tổng Trì thần chú này."

|| tadyathā akhe makhe samanta­mukhe sautiyukte nirukte prabhe sama­yoge cita­vivarte ame khame madane vivarte samanta­guṇe satyārame yukte prayukte hili mili masale ānale came aciṭi aciṭi coce arahe bahudche māyugrahe hemavati jyotivati dharmaciti cyutapaṅke avikṣepe radhikṣa me skandha­vibhakte ||

|| ta đi a tha, a khe, ma khe, sa man ta - mu khe, sau ti dúc te, ni rúc te, bờ ra be, sa ma - dô ghe, chi ta - vi qua te, a me, kha me, ma đa ne, vi qua te, sa man ta - gu ne, sa ty a ra me, dúc te, bờ ra dúc te, hi li, mi li, ma sa le, a na le, cha me, a chi ti, a chi ti, chô che, a ra he, ba hút che, ma du gờ ra he, he ma va ti, chôi ti va ti, đa ma chi ti, chiu ta ban ke, a víc se be, ra đi cờ sa, me, sờ canh đa - vi ba cờ te ||Khi tuyên thuyết thần chú đó xong, Thế Tôn lại nói kệ rằng:

"Ai thọ trì chú này
Sẽ gặp sáu mươi ức
Hiện tại mười phương Phật
Luôn hộ niệm người ấy

Ở mọi nơi sanh ra
Thường gặp Thiện Tri Thức
Tâm mong muốn điều gì
Tất cả đều cát tường

Do tụng Tổng Trì này
Thường sanh trước chư Phật
Trên hoa sen vi diệu
Hóa sanh không bào thai

Chánh niệm chánh hành ý
Trí tuệ thêm tăng trưởng
Nghe qua đều tổng trì
Nghe rồi chẳng lãng quên

Người thọ trì chú này
Có được phước như vậy
Ai tụng Phật danh này
Ở nơi họ sanh ra

Xa rời các đường ác
Mau sanh vào chốn lành
Đắc Tổng Trì thiền định
Tối diệu tối thắng xứ

Thọ trì chẳng lãng quên
Cho đến thành Phật Đạo
Đều do chư Phật danh
Cùng với sức Tổng Trì

Dù ai thí bảy báu
Đầy ngàn vạn ức độ
Thọ trì Phật danh này
Phước báo hơn kẻ kia

Tu hành Đạo Bồ-tát
Luôn biết việc đời trước
Lìa xa mọi hoạn nạn
Liền được nơi an ổn

Luôn sanh thời có Phật
Gặp Phật nghe Chánh Pháp
Có được lòng tin sâu
Khi có tín tâm rồi
Sẽ luôn cúng dường Phật

Gặp Phật nghe Pháp rồi
Tâm sanh đại hoan hỷ
Khi thấy chư Phật rồi
Cầm phẩm vật vi diệu
Cúng dường dâng chư Phật

Ai thọ trì Phật danh
Suốt ngàn vạn ức kiếp
Lìa bỏ tội sanh tử
Phật Đạo mau viên thành

Nếu ai mà chí tâm
Bảy ngày niệm Phật danh
Sẽ được mắt thanh tịnh
Khéo thấy vô lượng Phật

Khéo trì Phật danh này
Liền được vô lượng phước
Ở nơi họ sanh ra
Trời người luôn cung kính

Nếu ai trì Phật danh
Suốt ngàn vạn ức kiếp
Không bị người nhục mạ
Trong tất cả thế giới
Tiếng thơm lưu truyền khắp

Nếu ai trì Phật danh
Suốt ngàn vạn ức kiếp
Trời người luôn cúng dường
Không bị ai hủy báng
Mau thành tựu Phật Đạo

Nếu ai trì Phật danh
Chẳng sanh tâm khiếp nhược
Trí tuệ không xảo ngụy
Thường ở trước chư Phật

Nếu ai trì Phật danh
Ở nơi họ sanh ra
Trời rồng quỷ tiệp tật
Nghi thần tầm hương thần
Phi thiên kim sí điểu
Với loài đại mãng xà
Người và loài phi nhân
Sẽ luôn cúng dường họ

Nếu ai trì Phật danh
Đời đời nơi sanh ra
Luôn sanh nhà phú quý
Đầy đủ tướng trượng phu

Không có tâm đố kỵ
Khỏe mạnh thích bố thí
Chân lông trên thân thể
Thường tỏa diệu hương thơm

Trong miệng giữa các răng
Lại tỏa mùi hương thơm
Hương đàn đỏ cõi trời
Cùng các mùi hương khác

Suốt ngàn vạn ức kiếp
Hương thơm chẳng gián đoạn
Đời đời nơi sanh ra
Âm thanh như Phạm Thiên

Cũng như chim mỹ âm
Các loài chim mạng mạng
Người trì Pháp Vương danh
Phước họ như vậy đó

Nếu ai trì Phật danh
Sanh trong hoa bảy báu
Hoa có ngàn ức lá
Đầy đủ tướng uy quang

Nếu ai trì Phật danh
Cha mẹ hàng quyến thuộc
Hiền hòa không tranh tụng
Vĩnh viễn chẳng cách xa

Nếu có người nữ nào
Thọ trì Kinh điển này
Xả bỏ lìa thân nữ
Chuyển sanh làm thân nam

Khi được thân nam tử
Sẽ liền thành Phật Đạo
Chuyển Pháp luân vô thượng
Tùy ý vào tịch diệt

Nếu ai trì Phật danh
Dao gậy chẳng thể hại
Nước lửa không dìm đốt
Quan lại chẳng thể giết

Nếu ai trì Phật danh
Ác Giả chúng ma binh
Đi đứng nơi nằm ngồi
Không thể thừa cơ hại

Nếu ai trì Phật danh
Đời đời nơi sanh ra
Phi hành du hư không
Đến tận vô biên cõi
Diện kiến chư Như Lai
Khéo hỏi nghĩa thâm sâu

Vô lượng chư Phật kia
Liền biết tâm ý họ
Nên nói Pháp vi diệu
Và thọ ký thành Phật

Được nghe thọ ký rồi
Tâm sanh đại hoan hỷ
Đối với Pháp chư Phật
Quyết định không còn nghi

Chư Phật Thế Tôn kia
Tuyên giảng Pháp sâu xa
Người ấy nghe Pháp rồi
Thọ trì mãi chẳng quên
Về sau được thành tựu
Sáu Độ và các Địa

Vô Úy và Năm Lực
Các tướng và vẻ đẹp
Phật độ và chúng sanh
Tùy ý mà sẽ được

Sanh trong cõi nước kia
Khéo mau thành chánh giác
Chuyển Pháp luân vô thượng
Tùy ý vào tịch diệt

Nếu có thiện nam tử
Cùng với thiện nữ nhân
Thọ trì Kinh điển này
Công đức như nói trên

Nếu ai trì Kinh này
Cẩn thận chớ buông lung
Phước nghiệp như ở trước
Nên suốt trong một kiếp
Hoặc là một kiếp giảm
Tinh cần luôn đọc tụng
Không sanh tâm biếng lười

Ta nay giáo sắc rằng
Ai niệm chư Phật đó
Thường trụ công đức tạng
Như mây giữa hư không
Luôn theo chỗ người ấy

Nếu ai nghe Phật danh
Một kiếp một kiếp giảm
Nghe rồi sanh tín tâm
Người ấy là tối thắng

Cũng là bậc đại trí
Tôn quý trong hàng người
Cũng là đại trượng phu
Đại danh vang thế gian

Cho nên Ta nay bảo
Từ Thị hãy lắng nghe
Ai có đại trí tuệ
Phương tiện khéo liễu giải

Tinh tấn chớ buông lung
Luôn gần Thiện Tri Thức
Nghe được Kinh điển này
Về sau thành Phật Đạo"Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Từ Thị Đại Bồ-tát, cùng chư Bồ-tát, các vị đại Bhikṣu, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đức Chí (523-600)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 28/10/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam