Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 8

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Thế Như Lai

♪ Quy mạng Trí Sở Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Ái Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Minh Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Hoặc Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Nhân Như Lai

♪ Quy mạng Ái Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bạt-đàn-đa Như Lai

♪ Quy mạng Đại Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cung Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Tư Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Như Lai

♪ Quy mạng Bà-bỉ-đà Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Giác Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hình Như Lai

♪ Quy mạng Sa-bà-ma-ba-la Như Lai

♪ Quy mạng Bà-da Như Lai

♪ Quy mạng Khả Hí Phần Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trược Tài Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thành Ly Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ba-la-na Như Lai

♪ Quy mạng Đà-da Như Lai

♪ Quy mạng Địa Uy Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Tư Duy Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Uy Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tương Ái Diện Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử An Tường Bộ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Thần Kỳ Như Lai

♪ Quy mạng Hải Giác Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Cái Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Căn Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Uy Thế Lực Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Vị Như Lai

♪ Quy mạng Bạch Liên Hương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Hành Như Lai

♪ Quy mạng Hiển Hách Chư Phương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hình Như Lai

♪ Quy mạng Giới Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Chư Thiên Cung Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Giác Như Lai

♪ Quy mạng Bách Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phước Đức Địa Như Lai

♪ Quy mạng Lao Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Tư Duy Như Lai

♪ Quy mạng Ái Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Giác Tín Như Lai

♪ Quy mạng Tâm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Giác Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sắc Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Vân Âm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Tích Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hình Như Lai

♪ Quy mạng Hiện Ái Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Văn Như Lai

♪ Quy mạng Ái Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Quang Tư Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Minh Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Hối Ái Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Mỹ Hình Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Tâm Ý Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trì Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hoạn Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Kinh Bố Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tán Chư Nghi Như Lai

♪ Quy mạng Từ Giả Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sắc Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Hiện Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ma Như Lai

♪ Quy mạng Đại Xa Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Dũng Bộ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Mật Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Dũng Bộ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Minh Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Hiện Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hương Túy Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Giác Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Hối Phương Tiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bộ Như Lai

♪ Quy mạng A-la-tần-đà Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Cái Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ngự Xa Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Danh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phong Như Lai

♪ Quy mạng Đa Ái Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Ái Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Y Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Dị Sự Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tận Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Giả Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Ý Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tý Như Lai

♪ Quy mạng Minh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vương Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thánh Giả Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tế Tự Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Minh Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thục Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thí Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Khổng Tước Âm Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Nhiêu Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoàng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phú Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Diện Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Ái Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Như Lai

♪ Quy mạng Địa Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sắc Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Ái Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Cái Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quán Như Lai

♪ Quy mạng Bất Ô Nhiễm Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Long Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Giác Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Ái Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thật Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Minh Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ái Sám Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Sở Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thí Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Thoát Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Ý Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Chánh Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Chánh Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Nha Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Quán Chiêm Hành Như Lai

♪ Quy mạng Cao Chỉ-đế-da Như Lai

♪ Quy mạng Điện Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hương Túy Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Ích Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Uy Như Lai

♪ Quy mạng Ái Y Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Dựng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Uy Lực Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Trí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thánh Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bất Không Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Ái Tạp Như Lai

♪ Quy mạng Niệm Nghiệp Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Phó Tín Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhiếp Trạch Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Não Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thánh Hàng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Châu Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Hương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Ái Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thác Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Bất Do Tha Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Tản Như Lai

♪ Quy mạng Long Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Hung Diện Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Định Thân Thể Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Xà-niên-đà-la Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Nhiếp Giác Như Lai

♪ Quy mạng Trần Quang Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tích Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Tiết Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Dũng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tất Như Lai

♪ Quy mạng Giới Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Lôi Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trạc Ý Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Giác Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Si Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Như Lai

♪ Quy mạng Thật Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Quán Như Lai

♪ Quy mạng Sám Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tư Sám Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tản Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hàng Luân Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Uy Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Tư Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Diện Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tư Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Du Hí Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Địa Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Trí Như Lai

♪ Quy mạng Trí Khai Như Lai

♪ Quy mạng Uy Lực Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Uy Như Lai

♪ Quy mạng Giác Giả Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Ái Như Lai

♪ Quy mạng Vô Nghi Siêu Việt Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thánh Điều Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhiếp Đạo Như Lai

♪ Quy mạng Điềm Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tỳ-sa-tra-ca-da Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Ái Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Sở Phú Như Lai

♪ Quy mạng Thương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Khả Hí Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hành Như Lai

♪ Quy mạng Nhiếp Nhược Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Sở Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Thế Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hiện Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Hiện Nhẫn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hoa Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Tự Huân Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Giác Như Lai

♪ Quy mạng Bà-tu-đạt Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khiếp Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hiển Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Như Lai

♪ Quy mạng Trạch Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiền Định Tư Như Lai

♪ Quy mạng Bà-kỳ-la-di-nhã Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tản Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Phước Đức Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Tàm Quý Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Hiển Hách Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Đại Du Hí Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Khí Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Ái Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hành Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Dũng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Điều Thuận Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Diện Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vi Diệu Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lực Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Du Hí Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thanh Tư Duy Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sí Uy Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tranh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Thiện An Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Hành Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Bất Độc Nghĩa Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Hình Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Ái Phong Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Túy Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vi Diệu Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Ý Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Ái Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Trí Như Lai

♪ Quy mạng Định Tùy Văn Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Thật Giác Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thiền Nhẫn Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Long Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thật Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Liên Hương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Ngũ Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Cát Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Độ Nê Như Lai

♪ Quy mạng Bất Lượng Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Tàm Quý Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sắc Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Hương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Giới Hương Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Đế Tích Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Trường Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sắc Thanh Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ý Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nghĩa Ái Như Lai

♪ Quy mạng Siêu Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Xả Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Quang Như Lai

♪ Quy mạng Uy Lực Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ý Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thời Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Lâm Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Xả Đấu Tranh Như Lai

♪ Quy mạng Đẩu Trướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Ái Hành Như Lai

♪ Quy mạng Cam Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Hương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Xa-la-đạt-để-da Như Lai

♪ Quy mạng Chiêm Ngưỡng Quán Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Vũ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Nhị Thập Vạn Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Ái Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Danh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Trọng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Giác Tư Như Lai

♪ Quy mạng Tràng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Như Lai

♪ Quy mạng Ích Tư Như Lai

♪ Quy mạng Khứ Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Siêu Nê Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Ba Như Lai

♪ Quy mạng Đại Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Ái Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thị Ái Như Lai

♪ Quy mạng Minh Ái Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Niệm Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thật Dụng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Giác Như Lai

♪ Quy mạng Uy Chí Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Nghi Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thác Giác Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hành Nhiêu Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Phần Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tuyển Trạch Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Đại Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tư Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Mục Như Lai

♪ Quy mạng Vô Sắc Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Quy Y Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Não Giác Như Lai

♪ Quy mạng Kham Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Biện Giác Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Mãn Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trụ Tư Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Hình Như Lai

♪ Quy mạng Minh Lực Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Phú Sa Như Lai

♪ Quy mạng Khả Hỷ Uy Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Cảnh Giới Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Thực Như Lai

♪ Quy mạng Bình Đẳng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thác Phương Tiện Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Vi Diệu Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Lực Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Hợp Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Giác Như Lai

♪ Quy mạng Ba Giảo Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Trí Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Thứ Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Giới Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Trợ Tư Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thứ Cơ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Văn Giác Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Văn Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Giác Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đại Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Quang Ức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tư Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Sở Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Hôi Sân Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thân Như Lai

♪ Quy mạng Danh Văn Hữu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Trước Như Lai

♪ Quy mạng Ái Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Uy Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tu-đa-thù-ma-hê-đa Như Lai

♪ Quy mạng Hiểu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tháp Như Lai

♪ Quy mạng Hành Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phước Xứ Uy Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Dũng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Trí Trì Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Phược Vô Nghi Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Ích Ái Như Lai

♪ Quy mạng Chư Thiên Sở Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Xả Sử Lưu Như Lai

♪ Quy mạng Xả Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kiều Lương Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Y Uy Như Lai

♪ Quy mạng Từ Lực Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Như Lai

♪ Quy mạng Ái Mục Như Lai

♪ Quy mạng Nhuyễn Nhược Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Ý Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sắc Hình Như Lai

♪ Quy mạng Long Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vân Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Tâm Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Đại Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phân Minh Minh Như Lai

♪ Quy mạng Xả Ác Đạo Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Hoa Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Lao Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Xả Điên Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Hình Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Đức Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Quang Như Lai

♪ Quy mạng Lao Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tán Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tế Tự Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nguyện Nhiêu Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Siêu Việt Sử Lưu Như Lai

♪ Quy mạng Điều Oán Địch Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hành Xả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Tư Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Lực Khổ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Trữ Tích Như Lai

♪ Quy mạng Âm Hỷ Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tư Duy Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Tâm Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Lực Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng A-la Như Lai

♪ Quy mạng Giác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Minh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Lục Thông Âm Như Lai

♪ Quy mạng Uy Lực Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Định Hoa Trữ Tích Như Lai

♪ Quy mạng Đại Kế Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Khiếp Hành Như Lai

♪ Quy mạng Ưu Ý Diệt Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thủy Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tâm Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Trí Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hành Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Ngọc Lan Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Tín Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Niệm Tín Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Hình Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Diệu Hương Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Sở Cung Như Lai

♪ Quy mạng Tâm Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Trưởng Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Phân Biệt Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Tín Như Lai

♪ Quy mạng Độc Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Kiên Như Lai

♪ Quy mạng Cực Lực Như Lai

♪ Quy mạng Trí Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Đế Giác Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Phần Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Tà Ý Xả Như Lai

♪ Quy mạng Ưng Cúng Tùy Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tranh Hành Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Huân Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Tư Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thân Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thâm Huân Tư Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Tuyển Phần Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Ý Tư Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hành Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Ý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Nhiếp Tuyển Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tích Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Như Lai

♪ Quy mạng Tà Ý Tức Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Điều Phục Căn Như Lai

♪ Quy mạng Cực Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Tư Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tối Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Kế Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phục Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tín Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Uy Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Giác Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Giác Như Lai

♪ Quy mạng Nhãn Mục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Phần Như Lai

♪ Quy mạng Kệ Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hành Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Ích Như Lai"Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

"Đã nghe danh hiệu chư Phật này
Nếu là người trì chớ buông lung
Đừng khiến hội này đều chẳng gặp
Mà lại lưu chuyển trong đường ác

Nên thọ trì giới sẽ thuận nhẫn
Nên tín đa văn ở vắng vẻ
Sẽ được đầy đủ nhẫn thâm sâu
Họ sẽ diện kiến Phật Như Lai

Nếu ai tạo ác nhiều ức kiếp
Chưa biết nghiệp ác thọ quả báo
Do trì danh hiệu chư Phật này
Nghiệp hết tất cả sẽ thành Phật"

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Từ Thị Đại Bồ-tát, cùng chư Bồ-tát, các vị đại Bhikṣu [bíc su], trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Hết quyển 8


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đức Chí (523-600)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 19/10/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam