Kinh Phật Danh ♦ Quyển 9

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Trì Đề-la-tra Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bất Vi Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Sơn Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhiệt Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ám Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Đệ Nhất Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Diệu Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thân Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Hàng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Điều Sơn Phật

♪ Quy mạng Chủ Tài Phật

Đây là đại vô số kiếp thứ nhì. Trong thời gian này có 72 ức vị Phật như vậy. Hãy nên nhất tâm quy mạng!Này Thu Lộ Tử! Hãy quy mạng:

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Minh Phật

♪ Quy mạng Dương Diễm Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Đại Long Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Hành Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Tác Phật

♪ Quy mạng Mãn Nguyện Phật

♪ Quy mạng Bảo Kế Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Dữ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Ba-tư-đà Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Lợi Căn Phật

♪ Quy mạng Tất-sa Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Đảnh Kế Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Biến Thắng Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Minh Bất Khả Thắng Phật

♪ Quy mạng phục hữu Đảnh Kế Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật ở sau cùng

Trong đại vô số kiếp thứ ba có 71 ức vị Phật như vậy. Hãy nên nhất tâm quy mạng!Này Thu Lộ Tử! Có vô lượng chư Phật quá khứ như vậy. Các ông hãy nên nhất tâm quy mạng kính lễ.

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tăng Trưởng Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Đại Thánh Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Diệt Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Yếm Túc Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thừa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tý Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Hộ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Thiên Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật đồng danh hiệu khác như vậyNày Thu Lộ Tử! Các ông hãy nên quy mạng:

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai ở Thế giới Cực Lạc, Quán Thế Âm Bồ-tát cùng Đắc Đại Thế Bồ-tát làm thượng thủ, và chí tâm quy mạng vô lượng vô biên Bồ-tát khác như vậy.

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai ở Thế giới Dương Diễm, Quang Minh Tràng Bồ-tát cùng Quang Minh Thắng Bồ-tát làm thượng thủ, và vô lượng vô biên vô số chư Bồ-tát.

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai ở Thế giới Khả Lạc, Hương Tượng Bồ-tát cùng Diệu Hương Tượng Bồ-tát làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chư Bồ-tát.

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Như Lai ở Thế giới Biến Chiếu, Sư Tử Bồ-tát cùng Sư Tử Tuệ Bồ-tát làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chư Bồ-tát.

[▲ Trên đây là 7.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Như Lai ở Thế giới Bất Thuấn, Kiên Cố Thai Bồ-tát cùng Nhất Thiết Pháp Đắc Tự Tại Bồ-tát làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chư Bồ-tát.

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Như Lai ở Thế giới Quang Minh, Nguyệt Luân Bồ-tát cùng Bảo Cự Bồ-tát làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chư Bồ-tát.

♪ Quy mạng Bảo Diễm Như Lai ở Thế giới Lạc Thành, Bất Không Phấn Tấn Bồ-tát cùng Bất Không Kiến Bồ-tát làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chư Bồ-tát.

♪ Quy mạng Phổ Quán Như Lai ở Thế giới Quán, Vân Vương Bồ-tát cùng Pháp Vương Bồ-tát làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chư Bồ-tát.

♪ Quy mạng Quán Thế Âm Vương Như Lai ở Thế giới Kiến Ái, Hàng Phục Ma Bồ-tát cùng Sơn Vương Bồ-tát làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chư Bồ-tát.

Tất cả chư Phật cùng hết thảy chư Bồ-tát ở các thế giới trong mười phương như vậy, hãy đều nên quy mạng.Này Thu Lộ Tử! Hãy quy mạng:

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Tập Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Sơn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Công Đức Bảo Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Ý Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Địa Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Quang Phật

♪ Quy mạng Ly Trần Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nan Tri Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Diệu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Vị Thắng Phật

♪ Quy mạng Xích Hoa Phật

♪ Quy mạng Man Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Trầm Thủy Hương Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Vân Tạng Phật

♪ Quy mạng Hải Hương Phật

♪ Quy mạng Long Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Địa Phật

♪ Quy mạng Hư Không Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhuyễn Ngữ Phật

♪ Quy mạng Hữu Đức Phật

♪ Quy mạng Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Phật

♪ Quy mạng Ái Thắng Phật

♪ Quy mạng Cổ Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhân Tạng Phật

♪ Quy mạng Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Thật Ngữ Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Phật Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Tùy Thuận Giới Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Lưu Ly Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tràng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Căn Bổn Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tri Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Căn Bổn Trang Nghiêm Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Căn Bổn Quang Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Kiến Ái Phấn Tấn Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Nhẫn Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Bảo Sắc Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Ức Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Kiến Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Úy Sai Biệt Năng Đoạn Nghi Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tác Lạc Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiên Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Sai Biệt Phật

♪ Quy mạng Tôn Thắng Phật

♪ Quy mạng Cát Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Đạo Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

[▲ Trên đây là 7.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thắng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Tức Công Dụng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Năng Đoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Ly Tưởng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Xuất Hỏa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật

♪ Quy mạng Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Công Đức Trí Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Phá Nhất Thiết Ám Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Mãn Hiền Phật

♪ Quy mạng Tối Lực Tinh Tấn Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Xưng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Kính Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Ly Trần Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Đắc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Chủ Tài Phật

♪ Quy mạng Nhạo Sơn Phật

♪ Quy mạng Năng Hóa Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Tác Phật

♪ Quy mạng Mãn Nguyện Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Minh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Công Đức Bảo Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Minh Vô Cấu Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tứ Vô Úy Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Đại Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Trí Chiếu Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Hải Tạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Điện Quang Vô Chướng Ngại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Vô Biên Lực Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Hoan Hỷ Lực Hải Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Cao Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Đại Hải Tốc Hành Phật

♪ Quy mạng Xưng Tự Tại Quang Phật

♪ Quy mạng Quảng Xưng Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Hải Vương Tràng Phật

♪ Quy mạng Tướng Hiển Diệu Đức Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Công Đức Pháp Trụ Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Quá Pháp Giới Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Công Đức Nhật Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Trí Phổ Chiếu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hư Không Phổ Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Tướng Vân Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Chiếu Thắng Đảnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Phong Đại Hải Ý Phật

♪ Quy mạng Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỷ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Lực Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Tịnh Nhãn Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhiên Kim Sắc Diệu Cao Đăng Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Bảo Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhiên Bảo Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Hỏa Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiện Thiên Chiếu Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Lực Phật

♪ Quy mạng Thanh Biên Phật

♪ Quy mạng Diệu Pháp Thắng Uy Đức Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Thanh Hư Không Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Kiến Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Công Đức Nhiên Đăng Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật

[▲ Trên đây là 7.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Hóa Pháp Giới Kim Quang Minh Điện Thanh Phật

♪ Quy mạng Khả Hàng Phục Lực Nguyện Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thành Tuệ Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Quảng Biến Xưng Trí Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Đức Hải Phật

♪ Quy mạng Trí Phu Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Mãn Túc Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tuệ Thiện Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tác Phật♪ Quy mạng Danh Kim Cang Lương Như Lai tại Thiện Hộ Tứ Thiên Hạ ở phương đông làm thượng thủ

♪ Quy mạng Chủ Như Lai tại Nan Thắng Tứ Thiên Hạ ở phương nam làm thượng thủ

♪ Quy mạng Thủy Như Lai tại Thân Ý Tứ Thiên Hạ ở phương tây làm thượng thủ

♪ Quy mạng Đại Tịch Tĩnh Như Lai tại Sư Tử Ý Tứ Thiên Hạ ở phương bắc làm thượng thủ

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Ma Như Lai tại Thiện Trạch Tứ Thiên Hạ ở hướng đông bắc làm thượng thủ

♪ Quy mạng Đa Văn Như Lai tại Lạc Tứ Thiên Hạ ở hướng đông nam làm thượng thủ

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai tại Kiên Cố Tứ Thiên Hạ ở hướng tây nam làm thượng thủ

♪ Quy mạng Phổ Môn Như Lai tại Thiện Địa Tứ Thiên Hạ ở hướng tây bắc làm thượng thủ

♪ Quy mạng Thiện Tập Như Lai tại Diễm Tứ Thiên Hạ ở phương dưới làm thượng thủ

♪ Quy mạng Đắc Trí Giả Ý Như Lai tại Diệu Tứ Thiên Hạ ở phương trên làm thượng thủ

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy.♪ Quy mạng Biến Chiếu Thắng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Thắng Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hư Không Trí Tràng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Lạm-ba Nhãn Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Phổ Trí Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Thắng Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Hư Không Trí Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Luân Đáo Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tú Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Phổ Biến Phật

♪ Quy mạng Cao Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Hỏa Nhãn Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Hương Viễn Ly Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thế Gian Trí Luân Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Trước Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Mạng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Dụng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nhật Đăng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Sơn Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Thế Thiên Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Bình Đẳng Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Lực Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cao Hành Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Vi Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Ý Phật

♪ Quy mạng Diệu Ẩm Phật

♪ Quy mạng Cao Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Kiến Phật

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Cao Xưng Phật

♪ Quy mạng Diệu Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tác Đăng Phật

♪ Quy mạng Thiện Mục Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Phật Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Sơn Tràng Thân Nhãn Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Nhiên Đăng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Bảo Diễm Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Luân Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Nhân Sanh Bổn Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Vân Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thắng An Ẩn Mãn Túc Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Thắng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Kế Diễm Mãn Túc Đăng Phật

♪ Quy mạng Thâm Pháp Hải Quang Phật♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Kim Cang Tạng bằng số vi trần trong 10 ức quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Kim Cang Tràng bằng số vi trần trong 10 ức quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Kim Cang Tràng bằng số vi trần trong 1 triệu quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Thiện Pháp bằng số vi trần trong 1 triệu quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Xứng Tâm bằng số vi trần trong 1 triệu quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Phổ Công Đức bằng số vi trần trong 1 quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Bất Khả Thắng bằng số vi trần trong bất khả thuyết quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Thắng Quán bằng số vi trần trong bất khả thuyết quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Phổ Tràng bằng số vi trần trong 10 quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Phổ Hiền bằng số vi trần trong 80 ức quốc độ, tỷ ức nayuta [na du ta] chẳng thể tính đếm

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Giác Thắng bằng số vi trần trong 1 quốc độ

♪ Quy mạng tất cả chư Phật đồng danh hiệu là Phổ Xưng Tự Tại bằng số vi trần trong 10 quốc độ, tỷ ức nayuta, bất khả thuyết♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Quang Minh Thắng Chiếu Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hư Không Mãn Túc Bất Thoái Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hống Phật

[▲ Trên đây là 7.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Bất Thoái Chuyển Luân Pháp Giới Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Thụ Sơn Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Vân Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Kiên Cố Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Cự Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Nhiên Đăng Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Quang Minh Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Điện Tràng Vương Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Trí Sư Lực Sơn Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Ấn Hống Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Pháp Sơn Uy Đức Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật

♪ Quy mạng Pháp Diễm Sơn Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhật Trí Luân Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thường Trí Tác Hóa Phật

♪ Quy mạng Pháp Trí Phổ Quang Minh Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Hiền Cao Pháp Tinh Tấn Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Bảo Hoa Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Kế Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Diễm Thắng Hải Phật

♪ Quy mạng Trí Nhật Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phổ Luân Phật

♪ Quy mạng Trí Chiếu Đảnh Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Sơn Pháp Giới Thập Phương Quang Minh Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Hoa Đăng Phật

♪ Quy mạng Trí Cự Thương Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Chiếu Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Tướng Sơn Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Pháp Vương Võng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tứ Vô Úy Kim Cang Nhân Sanh Bổn Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Tràng Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Thân Trọng Đảm Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Quang Minh Đảnh Phật

♪ Quy mạng Đạo Tràng Giác Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Xưng Sơn Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chiếu Nhất Thiết Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Kim Cang Kiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Hoa Uy Đức Giác Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Hương Diễm Chiếu Vương Phật

♪ Quy mạng Nhân Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Tướng Sơn Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phổ Xưng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tướng Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Quang Minh Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Pháp Thành Quang Minh Thắng Công Đức Sơn Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Công Đức Sơn Trí Tuệ Vương Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Nguyệt Thắng Hồng Liên Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phật Tràng Tự Tại Công Đức Bất Khả Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Quang Minh Tạng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phong Vân Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Giác Hoa Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Quang Minh Thắng Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Minh Luân Phong Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vân Cái Phật

♪ Quy mạng Pháp Phong Vân Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhật Vân Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Vân Thập Phương Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Luân Cái Vân Phật

♪ Quy mạng Giác Trí Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Vân Phong Phật

♪ Quy mạng Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Sơn Uy Đức Hiền Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Sơn Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Tuệ Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Hương Diễm Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Bảo Sơn Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tạng Nhất Thiết Pháp Quang Luân Phật

♪ Quy mạng Nhiên Pháp Luân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sơn Phong Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đẳng Trì Hải Quảng Đảnh Quan Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Thắng Diệu Phật

♪ Quy mạng Phổ Tinh Tấn Cự Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Cự Bảo Trướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Tướng Trang Nghiêm Tràng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Vô Biên Quang Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Sơn Lôi Điện Vân Phật

♪ Quy mạng Diệu Trí Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Vô Ngại Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Đẳng Trì Quang Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Chủ Diệu Quang Minh Vân Phật

♪ Quy mạng Pháp Thiện Trang Nghiêm Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhiên Đăng Diễm Kiên Cố Thanh Phật

[▲ Trên đây là 7.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Pháp Luân Phong Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Tướng Kính Tượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Sư Tử Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Thắng Diệu Cao Sơn Đẳng Trì Kiên Cố Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Thành Đăng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Chuyển Diệu Pháp Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Kiếp Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Thế Gian Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đại Tác Sư Tử Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Thanh Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Tín Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Thượng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Y Vương Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Thiên Tạng Phật

♪ Quy mạng Địa Phong Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Hư Không Lạc Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Tràng Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Kiên Tụ Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Hóa Phổ Quang Minh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tướng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tích Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Tật Hành Phật

♪ Quy mạng Biến Tướng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Kiên Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Tu Phật

♪ Quy mạng Thiên Tự Tại Đảnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Khởi Xưng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Vô Ưu Đồ Phật

♪ Quy mạng Hư Không Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tràng Phật♪ Quy mạng Hằng Hà sa chư Phật đồng danh hiệu là Hiền Hành

♪ Quy mạng Hằng Hà sa chư Phật đồng danh hiệu là Vô Biên Mạng

♪ Quy mạng Hằng Hà sa chư Phật đồng danh hiệu là Bất Động

♪ Quy mạng Hằng Hà sa chư Phật đồng danh hiệu là Nguyệt Trí

♪ Quy mạng Hằng Hà sa chư Phật đồng danh hiệu là Kim Cang Tràng

♪ Quy mạng Hằng Hà sa chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Tạng

♪ Quy mạng Hằng Hà sa chư Phật đồng danh hiệu là Thiện Quang

♪ Quy mạng Hằng Hà sa chư Phật đồng danh hiệu là Kim Cang

♪ Quy mạng 500 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Từ Bi♪ Quy mạng Phổ Trí Diễm Công Đức Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Thệ Pháp Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Công Đức Man Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịch Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Ái Phật

♪ Quy mạng Bổn Xưng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy♪ Quy mạng Hư Không Hành Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phương Thành Trụ Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Vân Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Diễm Sơn Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Sanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hoa Phật

♪ Quy mạng Hải Đăng Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy♪ Quy mạng Bảo Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Ý Phật

♪ Quy mạng Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Chủ Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiên Trí Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Úy Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Phấn Tấn Uy Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Hành Quảng Kiến Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy♪ Quy mạng Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hải Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Nhãn Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạc Vương Phật

♪ Quy mạng Thâm Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Bảo Phật

♪ Quy mạng Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Úy Phật

♪ Quy mạng Tịch Sắc Khứ Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy♪ Quy mạng Quảng Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Vân Thắng Phật

[▲ Trên đây là 7.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Diệu Tướng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tướng Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hành Luân Phật

♪ Quy mạng Quang Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Hành Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Luân Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Thụ Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Thân Phật

♪ Quy mạng Kính Tượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Địa Xuất Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Sắc Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Uy Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy♪ Quy mạng Thâm Pháp Quang Minh Thân Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Thắng Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Kính Tượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Luân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Cao Tràng Ý Phật

♪ Quy mạng Hư Không Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thắng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Tốc Tật Phật

♪ Quy mạng Địa Lực Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tu Diện Sắc Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Thắng Tú Phật

♪ Quy mạng Phong Tốc Hành Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tràng Cái Thắng Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Nguyện Hải Nhạo Thuyết Thắng Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Diệu Cao Sơn Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Ý Phật

♪ Quy mạng Niệm Tràng Vương Thắng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Đăng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Quảng Trí Thượng Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hành Trí Ý Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Luân Phật

♪ Quy mạng Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng An Nhẫn Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Ý Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Đăng Phật

♪ Quy mạng Tốc Quang Minh Tịch Tĩnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịch Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyện Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Ý Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Ý Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Hống Quang Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thanh Phân Hống Thắng Tinh Tấn Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Chư Phương Thiên Phật

♪ Quy mạng Hiện Diện Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Tri Chúng Sanh Tâm Bình Đẳng Thân Phật

♪ Quy mạng Hành Phật Hạnh Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Phật

♪ Quy mạng Hành Đẳng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thân Phật

♪ Quy mạng Thắng Hiền Phật

♪ Quy mạng bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng vô biên chư Phật thượng thủ khác như vậy♪ Quy mạng diệu Pháp thân của chư Phật kia

♪ Quy mạng diệu Pháp của chư Phật kia đã thuyết giảng

♪ Quy mạng 32 tướng, 80 vẻ đẹp, và vô lượng vô biên công đức của chư Phật kia

♪ Quy mạng muôn loại cội Đạo thụ ở Đạo Tràng, đủ mọi hình tượng, tất cả tháp vi diệu, và hết thảy các nơi đến đi nằm ngồi của chư Phật kia

♪ Quy mạng chư đại Bồ-tát chuyển Pháp luân không thoái chuyển, Thanh Văn thánh chúng không thoái chuyển, Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, và đại mãng xà với muôn loại tướng mạo, họ tín thọ Pháp luân của Như Lai và chuyển Pháp luân của Như Lai, cùng chư đại Bồ-tát chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật kia--thảy đều quy mạng.

♪ Quy mạng Mười Lực, Bốn Vô Sở Úy, Bốn Vô Ngại Giải, giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, và vô lượng vô biên công đức khác như thế của chư Phật kia.

Hết thảy mọi công đức như vậy đều hồi hướng đến tất cả chúng sanh và nguyện họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.Này Thu Lộ Tử! Hãy quy mạng:

♪ Quy mạng 70 nayuta vị Phật xuất hiện ở thế gian trong kiếp Thiện Nhãn

♪ Quy mạng 72 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian trong kiếp Thiện Kiến

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian trong kiếp Tịnh Tán Thán

♪ Quy mạng 33.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian trong kiếp Quá Khứ

♪ Quy mạng 84.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian trong kiếp Trang Nghiêm

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy.Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn diệt trừ tất cả tội, thì hãy nên tắm rửa sạch sẽ và mặc y phục tinh sạch, rồi xưng niệm cùng lễ bái các danh hiệu của chư Phật như vậy.

Hãy xướng lên lời như vầy:

'Từ vô thỉ đến nay, con đã gây bao nghiệp chẳng lành với thân ngữ ý, cho đến phỉ báng Phương Quảng Kinh điển, và tạo năm tội ngỗ nghịch. Con nay xin nguyện đều tiêu trừ.'

Này Thu Lộ Tử! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn viên mãn hành nguyện của các Pháp Đến Bờ Kia, muốn hồi hướng đến Đạo vô thượng, và muốn mãn túc hết thảy các Pháp Đến Bờ Kia của Bồ-tát, họ hãy xướng lên lời như vầy:

'Con nguyện học theo chư đại Bồ-tát ở quá khứ, hiện tại, cùng vị lai:

- Tu hành đại xả, mổ ngực lấy tim để bố thí cho chúng sanh như Trí Thắng Bồ-tát, Quang Vương Bồ-tát, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ vợ con tiền tài để bố thí cho kẻ nghèo như Bất Thoái Bồ-tát, vua A-sí-la-na, ngài Thiện Thí, vua Trang Nghiêm, và những vị khác như thế.


- Vào địa ngục để cứu chúng sanh thọ khổ như Đại Bi Bồ-tát, Thiện Nhãn Thiên Tử, và những vị khác như thế.


- Cứu chúng sanh làm ác như Thiện Hành Bồ-tát, vua Thắng Hành, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ mũ báu trời trên đỉnh đầu cùng lột da đầu để bố thí như Thắng Thượng Thân Bồ-tát, Bảo Kế Thiên Tử, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ mắt để bố thí như Ái Tác Bồ-tát, vua Nguyệt Quang, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ tai và mũi để bố thí như Vô Oán Bồ-tát, Thắng Khứ Thiên Tử, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ răng để bố thí như Hoa Xỉ Bồ-tát, Lục Nha Tượng Vương, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ lưỡi để bố thí như Bất Thoái Bồ-tát, vua Thiện Diện, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ tay để bố thí như Thường Tinh Tấn Bồ-tát, vua Kiên Ý, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ máu để bố thí mà không hối tiếc như Pháp Tác Bồ-tát, Nguyệt Tư Thiên Tử, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ thịt xương để bố thí như An Ẩn Bồ-tát, Nhất Thiết Thí Vương Bồ-tát, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ ruột già, ruột non, gan, phổi, thận, và lá lách để bố thí như Thiện Đức Bồ-tát, vua Tự Viễn Ly Chư Ác, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ tất cả đốt xương lớn nhỏ nơi thân để bố thí như Pháp Tự Tại Bồ-tát, Quang Thắng Thiên Tử, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ da trên thân để bố thí như Thanh Tịnh Tạng Bồ-tát, Kim Sắc Thiên Tử, Kim Sắc Lộc Vương, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ ngón tay, ngón chân để bố thí như Kiên Tinh Tấn Bồ-tát, vua Kim Sắc, và những vị khác như thế.


- Xả bỏ móng tay, móng chân để bố thí như Bất Khả Tận Bồ-tát, Cầu Thiện Pháp Thiên Tử, và những vị khác như thế.


- Vì cầu Pháp mà vào hầm lửa lớn như Tinh Tấn Bồ-tát, ngài Cầu Diệu Pháp Vương Tinh Tấn, và những vị khác như thế.


- Vì cầu Pháp mà bán thân mổ tim, đập xương lấy tủy như Tát-đà-ba-lôn Bồ-tát, vua Kim Kiên, và những vị khác như thế.


- Vì cầu Pháp mà chịu tất cả khổ não như Cầu Diệu Pháp Bồ-tát, Tốc Hành Đại Vương, và những vị khác như thế.


- Vì cầu Pháp mà xả bỏ bốn châu thiên hạ cùng hết thảy mọi trang nghiêm như Đắc Đại Thế Chí Bồ-tát, Thắng Công Đức Nguyệt Thiên Tử, và những vị khác như thế.


- Vì cầu Pháp mà xả bỏ thân mạng như Đại Hữu Tình Bồ-tát, vua Đại Lực, và những vị khác như thế.


- Vì cầu Pháp mà xả bỏ thân mạng và làm người hầu cho tất cả kẻ nghèo cùng chúng sanh khổ não như vua Hữu An Ẩn, và những vị khác như thế.


Nói tóm lại, tất cả hành nguyện của các Pháp Đến Bờ Kia mà quá khứ, hiện tại, cùng vị lai chư Bồ-tát, con cũng sẽ thành tựu như vậy.

Với các loại hương hoa và âm nhạc vi diệu, con xin tùy hỷ cúng dường Phật Pháp Tăng ở khắp các thế giới trong mười phương.

Con lại hồi hướng phước đức này đến hết thảy chúng sanh.

Con nguyện do bởi phước đức này mà sẽ khiến các chúng sanh không đọa đường ác.

Nguyện do bởi phước đức này mà con sẽ đầy đủ 84.000 môn Đến Bờ Kia, mau được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mau được không thoái chuyển, và mau thành Đạo vô thượng.'Này Thu Lộ Tử! Hãy nên quy mạng mười phương chư Phật.

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Tận Thánh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Long Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Quang Minh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thập Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Xưng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Diễm Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

[▲ Trên đây là 7.900 danh hiệu]

Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 9


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

nayuta: na du ta
Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ: BắcNam