Kinh Phật Danh ♦ Quyển 11

♪ Quy mạng Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Danh Phật

♪ Quy mạng Giác Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Thật Trí Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Năng Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Long Bộ Phật

♪ Quy mạng Tín Trí Phật

♪ Quy mạng Thật Ái Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Quảng Địa Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Trí Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Tự Tại Tích Phật

♪ Quy mạng Hy Thắng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Gian Thác Thanh Phật

♪ Quy mạng Tín Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Xả Ưu Não Phật

♪ Quy mạng Chư Thế Gian Trí Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Tín Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Lực Xưng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quá Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Tỳ-la-na Vương Phật

♪ Quy mạng Tân Hoa Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Đại Trưởng Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Ái Khứ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Bộ Phật

♪ Quy mạng Nhật Tụ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiến Thiên Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Thu Nhật Phật

♪ Quy mạng Giải Hoa Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Vũ Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Ái Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Trọng Phật

♪ Quy mạng Cao Ý Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Giác Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Nhân Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Độ Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Thánh Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Phật

♪ Quy mạng Pháp Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Tùy Ý Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ái Phật

♪ Quy mạng Hy Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Đức Phật

♪ Quy mạng Cát Khứ Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Trí Phật

♪ Quy mạng Đắc Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Dị Ý Phật

♪ Quy mạng Quá Trí Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ái Phật

♪ Quy mạng Đáo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Thân Phật

♪ Quy mạng Tri Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Nhạo Nhãn Phật

[▲ Trên đây là 9.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Chư Nhiệt Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Trí Phật

♪ Quy mạng Phổ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Khiếp Thanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Nhật Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tâm Phật

♪ Quy mạng Tràng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hy Phật

♪ Quy mạng Tịch Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bất Thác Hành Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhân Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Giác Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thiên Sắc Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tuệ Lực Phật

♪ Quy mạng Phổ Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Xá Thí Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thánh Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trí Phật

♪ Quy mạng Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tỉ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Quân-đà-la Phật

♪ Quy mạng Hàng A-lê Phật

♪ Quy mạng Ứng Ái Phật

♪ Quy mạng Giới Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Tâm Minh Phật

♪ Quy mạng Tâm Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Văn Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Danh Khứ Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

♪ Quy mạng Thiền Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Đại Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Khả Quán Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Trí Phật

♪ Quy mạng Thiên Nhật Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xả Trọng Đảm Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đề-xa Văn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Phật

♪ Quy mạng Tín Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Hành Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiến Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thật Tràng Phật

♪ Quy mạng Ưng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Tích Phật

♪ Quy mạng Tín Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Phật

♪ Quy mạng Ứng Tín Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Bà-tát-bà-câu-tha Phật

♪ Quy mạng Tâm Hà Thân Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tùy Ý Bố Thí Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Đức Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Khả Kính Phật

♪ Quy mạng Hành Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Ứng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Chúng Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Cao Tịnh Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Ái Phật

♪ Quy mạng Thiên Ma-hê-đa Phật

♪ Quy mạng Tỳ-xà-hà Phật

♪ Quy mạng Bảo Xà-hà Phật

♪ Quy mạng Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Hậu Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Từ Lực Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiên Sắc Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Phật

[▲ Trên đây là 9.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhân Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Kiến Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phất-sa-la-sa Phật

♪ Quy mạng Thập Quang Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Quang Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Tâm Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Liễu Thanh Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ác Đạo Phật

♪ Quy mạng Thiên Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Thủy Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Ý Đức Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Ý Phật

♪ Quy mạng Hiền Quang Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Phật

♪ Quy mạng Ý Thành Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Thừa Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Quá Thiệt Phật

♪ Quy mạng Quá Chư Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tâm Phật

♪ Quy mạng Hòa Hợp Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tập Công Đức Phật

♪ Quy mạng Khả Văn Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tín Thiên Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Liễu Ý Phật

♪ Quy mạng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Kiên Ý Phật

♪ Quy mạng Lực Thế Phật

♪ Quy mạng Hoa Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Lục Thông Thanh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Nhân Xưng Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Tập Phật

♪ Quy mạng Đại Kế Phật

♪ Quy mạng Bất Tùy Tha Phật

♪ Quy mạng Bất Úy Hành Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tâm Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tuệ Phật

♪ Quy mạng Ly Ác Đạo Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Sắc Phật

♪ Quy mạng Tín Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Khoái Cung Kính Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thắng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhân Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hư Không Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hiền Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Diệu Lực Phật

♪ Quy mạng Thắng Chủ Trí Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Phật

♪ Quy mạng Ái Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thắng Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Tranh Hành Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xá Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Thí Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Thâm Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Hương Hy Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Trí Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Hành Phật

♪ Quy mạng Trí Hành Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Thanh Mãn Thập Phương Phật

[▲ Trên đây là 9.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Trạch Phật

♪ Quy mạng Tín Diệu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Kiến Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Nghi Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Ái Kế Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Phật

♪ Quy mạng Hiền Tác Phật

♪ Quy mạng Công Đức Báo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Lực Khởi Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Hồng Liên Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Ngại Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Thanh Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Phá Nhất Thiết Ám Thú Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hành Công Đức Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh Phá Ám Thắng Phật

♪ Quy mạng Khởi Phổ Quang Minh Tu Hành Vô Biên Nguyện Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Nguyện Mãn Túc Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Kiến Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Sơn Phá Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Long Vương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Bảo Trang Nghiêm Uy Đức Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Trì Địa Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Dược Vương Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Sơn Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Trụ Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Vương Thanh Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Sanh Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Trí Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nan Phục Phật

♪ Quy mạng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Cần Tràng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Duy Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Quá Cảnh Giới Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Tụ Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

[▲ Trên đây là 9.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Phục Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Lai Phật

♪ Quy mạng Hương Thủ Phật

♪ Quy mạng Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Duy Cái Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Khứ Phật

♪ Quy mạng Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Năng Nhất Thiết Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Cao Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tác Phật

♪ Quy mạng Thập Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Thanh Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Phật

♪ Quy mạng Bảo Man Phật

♪ Quy mạng Bất Không Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Không Bộ Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thanh Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tăng Trưởng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Khởi Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Tăng Thượng Vân Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Luân Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tượng Phật

♪ Quy mạng Bất Không Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Vô Biên Tinh Tấn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phát Tâm Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Cái Hành Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Đáo Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Tác Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đắc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Trụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Quán Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Diệu Khứ Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sanh Tín Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Khởi Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Cảnh Giới Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Mỹ Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Trụ Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Vô Thí Dụ Tướng Phật

♪ Quy mạng Tích Quang Minh Luân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhân Ý Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tràng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tích Phật

[▲ Trên đây là 9.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Chư Oán Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tích Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Vân Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Chuyển Năng Trụ Phật

♪ Quy mạng Thắng Hương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Tín Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Trí Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Trí Công Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Tạng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Thế Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thành Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thành Thắng Phật

♪ Quy mạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Nghi Phật

♪ Quy mạng Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật

♪ Quy mạng Phát Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Tuyệt Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Thượng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Chúng Phật

♪ Quy mạng Ly Tạng Phật

♪ Quy mạng Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Phân Biệt Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Trí Hoa Thành Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Quá Thập Phương Xưng Phật

♪ Quy mạng Xưng Danh Thân Phật

♪ Quy mạng Xưng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Ly Ưu Não Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Vương Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ba-na-đà Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Cao Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đảnh Kế Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Cảnh Giới Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Tận Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Diệu Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Phật Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Khởi Trí Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phật Cảnh Giới Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Khởi Trí Quang Minh Uy Đức Tích Tụ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng Đệ Nhất Cảnh Giới Pháp Phật

♪ Quy mạng Bán Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hồng Liên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Hành Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Tác Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Cự Phật

♪ Quy mạng Thắng Địch Đối Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

[▲ Trên đây là 9.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Sơn Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Phật

♪ Quy mạng Hoa Ngao Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Ly Cấu Phát Tu Hành Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Quật Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Phật

♪ Quy mạng Bất Không Phát Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Thắng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phá Chư Thú Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Đắc Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Vô Ngại Phát Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Cự Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Luận Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Đăng Phật

♪ Quy mạng Phật Hoa Thành Tựu Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Tu Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Kiến Chủng Chủng Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Diệu Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Phật

♪ Quy mạng Hương Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Quá Thập Quang Phật

♪ Quy mạng Phật Hồng Liên Diệu Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Hồng Liên Thành Tựu Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo La Võng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Nhất Thiết Lạc Phật

♪ Quy mạng Năng Hiện Nhất Thiết Niệm Phật

♪ Quy mạng Bất Không Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh Lạc Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hoa Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Lai Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Khả Nghệ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Cao Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thành Tựu Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Chư Cao Phật

♪ Quy mạng An Lạc Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tác Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Luân Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Tiên Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Tác Phương Phật

♪ Quy mạng Năng Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Hữu Phật

♪ Quy mạng Trí Hộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tùy Chúng Sanh Tâm Hiện Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Kính Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Thọ Cảnh Giới Vô Úy Phật

[▲ Trên đây là 9.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Chiếu Phật

♪ Quy mạng Niệm Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Năng Hiện Nhất Thiết Phật Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thể Phật

♪ Quy mạng Hóa Thanh Phật

♪ Quy mạng Hóa Thanh Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hải Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Cao Uy Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Ly Hận Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chư Đạo Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Bất Khả Lượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thành Tựu Thắng Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Cầu Vô Úy Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vân Diệu Cổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thế Lực Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Kiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Hương Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Đăng Phật

♪ Quy mạng Thế Đăng Phật

♪ Quy mạng Cao Tu Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Sanh Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thượng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Ba-bà-sa Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Diệu Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Bất Không Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Yếm Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Dược Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Cầu An Lạc Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Ý Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Mục Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Thanh Sắc Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hiện Chư Phương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Phật

♪ Quy mạng Hải Phật

♪ Quy mạng Đình Liệu Phật

♪ Quy mạng Nhiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Kiến Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Lãnh Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Hồng Liên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phương Vương Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Phật

♪ Quy mạng Hải Sơn Phật

♪ Quy mạng A-mô-hà Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tịch Diệt Vô Sai Biệt Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Tạng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Phát Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tịnh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Chiếu Phật

♪ Quy mạng Diệu Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Phật

♪ Quy mạng Đẳng Cái Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

[▲ Trên đây là 9.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Cái Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Cảnh Giới Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Thanh Hống Phật

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Phật

♪ Quy mạng Xà-lê-ni Sơn Phật

♪ Quy mạng Phật Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Hoa Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tam-chu-đơn-na Kiên Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Đảnh Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Đảnh Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Si Phật

♪ Quy mạng Năng Độ Phật

♪ Quy mạng Vô Mê Bộ Phật

♪ Quy mạng Ly Ngu Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Ám Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Phật

♪ Quy mạng Cái Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Tụ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Phật

♪ Quy mạng Sơn Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Phật Hoa Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Phương Tiện Phật

♪ Quy mạng Bất Không Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thế Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Úy Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quán Trí Khởi Hoa Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Phật

♪ Quy mạng Phật Hồng Liên Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Sơn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Mục Phật

♪ Quy mạng Bất Không Tích Bộ Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tài Ốc Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tinh Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Nghi Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Sơn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Diệu Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Cái Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Vân Cái Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Tích Tụ Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Nhược Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Thí Vương Phật

♪ Quy mạng Phát Tu Hành Chuyển Nữ Căn Phật

♪ Quy mạng Phát Vô Biên Tu Hành Phật

[▲ Trên đây là 9.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tối Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Xà-lê-ni Quang Minh Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Xưng Thân Phật

♪ Quy mạng Hoa Sơn Phật

♪ Quy mạng Chuyển Thai Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nạn Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Niệm Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Chư Niệm Phật

♪ Quy mạng Thường Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Nhất Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhất Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Quang Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Hương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Đảnh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Ly Nhị Phật

♪ Quy mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Phật Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Sơn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Thiện Mục Phật

♪ Quy mạng Hư Không Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Phật

♪ Quy mạng Phát Chư Hành Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Cạnh Úy Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Hương Lâm Phật

♪ Quy mạng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Phật Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Tối Diệu Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Man Phật

♪ Quy mạng Hoa Ốc Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Hương Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Thắng Chư Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Đoạn A-xoa-na Phật

♪ Quy mạng Phát Thiện Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Xà-lê-ni Thủ Phật

♪ Quy mạng Khởi Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Phật Quốc Độ Nhất Cái Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Bất Không Phát Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Mục Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Phát Sanh Giác Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hữu Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phật Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Bất Đoạn Từ Nhất Thiết Chúng Sanh Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Tích Bộ Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Phật

♪ Quy mạng Năng Ly Nhất Thiết Chúng Sanh Hữu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tu Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Hương Diện Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoàng Liên Thành Phật

♪ Quy mạng Cao Thanh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

[▲ Trên đây là 9.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Hoa Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Phật

♪ Quy mạng Đa-la-ca Vương Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Úy Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Biên Nguyện Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Hộ Quang Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Hồng Liên Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Dị Tâm Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thượng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Hống Phật

♪ Quy mạng Bảo Khởi Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Xưng Thân Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật quá khứ như vậy

♪ Quy mạng Tích Tụ Vô Úy Phật ở hiện tại

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trang Nghiêm Bảo Quang Minh Trí Uy Đức Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Chiếu Diệu Bất Mậu Vương Thông Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Số Trụ Công Đức Tinh Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Danh Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Địch Đối Bộ Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Dược Vương Thụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Bạch Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng A-ngẫu-đa-la Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Hoả Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Lợi Quang Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Y Chỉ Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thể Pháp Quyết Định Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Tụ Tập Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Thông Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Tích Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Sắc Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Long Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Sơn Tích Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tạng Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Giác Phật

♪ Quy mạng Địa Sơn Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Hoa Phật

♪ Quy mạng Diệu Lưu Ly Kim Hình Tượng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhật Thanh Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hải Sơn Trí Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Thủy Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Tập Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Sơn Phật

♪ Quy mạng Đa Công Đức Pháp Trụ Trì Đắc Thông Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Lưu Ly Quang Phật

♪ Quy mạng Tâm Gián Trí Đa Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

[▲ Trên đây là 10.000 danh hiệu]

Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 11


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Jambū: cham bu
Đang dùng phương ngữ: BắcNam