Tất cả bản Kinh dịch sang tiếng Việt của Nguyên Thuận đều không có bản quyền. Ước nguyện của dịch giả chỉ mong rằng diệu Pháp của Đức Phật sẽ được lưu truyền rộng rãi. Hơn nữa, hết thảy lời dạy của Phật, Bồ-tát, và chư thánh hiền lưu truyền trong Kinh điển đều không thuộc sở hữu của bất kỳ ai.

Những từ dịch nghĩa hoặc giữ nguyên âm tiếng Phạn thường dùng
* Những từ sử dụng với dạng dịch âm: xá-lợi, Bồ-tát

* Những từ dịch âm được lấy một chữ để dùng: Phật-đà (Đức Phật), Tăng-già (Tăng đoàn), Bật-sô-ni (chư Ni), Hằng-già (sông Hằng), thiền-na (thiền định), kiếp-ba (kiếp), Diêm-ma / Diễm-ma-la (Diêm Vương), Phạm-ma (Phạm Thiên), chiên-đàn (hương đàn)

Những từ tiếng Phạn và cách đọc âm tiếng Việt
Những từ chuyển đổi giữa phương ngữ Bắc ⇔ Nam
* Có những trường hợp ngoại lệ
[góp ý]