Những từ dịch nghĩa hoặc giữ nguyên âm tiếng Phạn thường dùng
* Những từ sử dụng với dạng dịch âm: xá-lợi, Bồ-tát

* Những từ dịch âm được lấy một chữ để dùng: Phật-đà (Đức Phật), Tăng-già (Tăng đoàn), Bật-sô-ni (chư Ni), Hằng-già (sông Hằng), thiền-na (thiền định), kiếp-ba (kiếp), Diêm-ma / Diễm-ma-la (Diêm Vương), Phạm-ma (Phạm Thiên), chiên-đàn (hương đàn)

Những từ tiếng Phạn và cách đọc âm tiếng Việt
Những từ chuyển đổi giữa phương ngữ Bắc ⇔ Nam
* Có những trường hợp ngoại lệ
[góp ý]