Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Quyển thượng

♪ Quy mạng Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương Như Lai tại Thế giới Giải Quân ở phương đông--cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai tại Thế giới Tịnh Quang Trang Nghiêm ở phương đông--cách đây 1.080.000 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương Như Lai tại Thế giới Siêu Lập Nguyện ở phương đông--cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Quang Anh Như Lai tại Thế giới Hỷ Tín Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Sư Tử Hưởng Tác Như Lai tại Thế giới Giải Thoát Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai tại Thế giới Phổ Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Hư Không Đẳng Như Lai tại Thế giới Đa Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Dương Uy Thần Siêu Vương Như Lai tại Thế giới Bảo Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Văn Thủ Như Lai tại Thế giới Thường Danh Văn ở phương đông

♪ Quy mạng Dụ Nhật Quang Vương Như Lai tại Thế giới Bảo Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Giáo Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Phù ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Ức Chư Phật Phổ Tập Như Lai tại Thế giới Tịch Mịch ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Đẳng Hành Như Lai tại Thế giới Bạt Chúng Trần Lao ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Mục Như Lai tại Thế giới A-tỳ-la-đề ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Vương Như Lai tại Thế giới Diệu Cao Phan ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Hiền Như Lai tại Thế giới Bất Thuấn ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Niệm Như Lai tại Thế giới Tư Duy ở phương đông

♪ Quy mạng Quá Bảo Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai tại Thế giới Cam Âm Thanh Xưng Thuyết ở phương đông

♪ Quy mạng Quá Bảo Liên Hoa Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bổn Thảo Thụ Thủ Như Lai tại Thế giới Vô Chư Độc Thích ở phương đông

♪ Quy mạng Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai tại Thế giới Trừ Hồ Nghi ở phương đông

♪ Quy mạng Phân Biệt Quá Xuất Tịnh Như Lai tại Thế giới Nội Khoái ở phương đông

♪ Quy mạng Đẳng Biến Minh Như Lai tại Thế giới Ái Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai tại Thế giới Ái Nhạo ở phương đông

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Như Lai tại Thế giới Bất Khả Thắng Thuyết ở phương đông

♪ Quy mạng Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Giải Thoát ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Mãn Hương Danh Văn ở phương đông

♪ Quy mạng Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Mãn Nhất Thiết Trân Bảo ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Thủ Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Nhạo Nhập ở phương đông

♪ Quy mạng Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Cám Lưu Ly Phát Dũng Mãnh Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Từ Ai Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Mãn Sở Nguyện Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Tối Tuyển Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Như Lai tại Thế giới Bất Thoái Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Tinh Minh Đường Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Vô Lượng Đức Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai tại Thế giới Đa Bảo ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Ý Như Lai tại Thế giới Vô Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Nhập Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Hương Lâm ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai tại Thế giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai tại Thế giới Diệu Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Tiên Cang Như Lai tại Thế giới Thậm Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Tư Di Hoa Như Lai tại Thế giới Hoại Điều ở phương đông

♪ Quy mạng Cố Tiến Độ Tư Cát Nghĩa Như Lai tại Thế giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

♪ Quy mạng Phụng Chí Thành Như Lai tại Thế giới Văn Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Quán Minh Công Huân Như Lai tại Thế giới Cát An ở phương đông

♪ Quy mạng Từ Anh Tịch Thủ Như Lai tại Thế giới Vô Khuể Hận ở phương đông

♪ Quy mạng Chân Tánh Thượng Thủ Như Lai tại Thế giới Ngũ Trượng ở phương đông

♪ Quy mạng Niệm Chúng Sanh Xưng Thượng Thủ Như Lai tại Thế giới Sí Thượng Thủ ở phương đông

♪ Quy mạng Dũng Thủ Siêu Cao Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Diệu Hách Nhiệt Thủ ở phương đông

♪ Quy mạng Xưng Sỉ Thắng Thượng Thủ Như Lai tại Thế giới Ái Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hải Như Lai tại Thế giới Thiên Thần ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Anh Như Lai tại Thế giới Bảo Tập ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Thành Như Lai tại Thế giới Bảo Tối ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phan Như Lai tại Thế giới Tràng Phan ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai tại Thế giới Chúng Đức Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Như Lai tại Thế giới Vô Lượng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai tại Thế giới Vô Trần Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Danh Xưng Như Lai tại Thế giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Đại Quang Ẩn Như Lai tại Thế giới Danh Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Như Lai tại Thế giới Hoa Ni Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Chánh Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Chánh Trực ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Hạn Tịnh Như Lai tại Thế giới Quang Minh Tôn ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Âm Vương Như Lai tại Thế giới Âm Hưởng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Hạn Danh Xưng Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Như Lai tại Thế giới Nhật ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai tại Thế giới Lưu Ly Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai tại Thế giới Đại Phong ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Như Lai tại Thế giới Chánh Giác ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Tôn Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Thân Tôn Như Lai tại Thế giới Phổ Độ Chúng Nạn ở phương đông

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Như Lai tại Thế giới Vô Tế ở phương đông

♪ Quy mạng Tử Kim Hương Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Kim Hải Như Lai tại Thế giới Hỏa Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Chánh Giác ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Dụ Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Thụ Vương Như Lai tại Thế giới Tinh Vương ở phương đông

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Chấp Trì Khí Trượng Khí Xả Chiến Đấu Như Lai ở phương đông

♪ Quy mạng Nội Phong Châu Quang Như Lai tại Thế giới Phong Nhiêu ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai tại Thế giới Hương Huân ở phương đông

♪ Quy mạng Sư Tử Hưởng Như Lai tại Thế giới Long Châu Quán ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Dũng Lực Như Lai tại Thế giới Tu Hành ở phương đông

♪ Quy mạng Quá Xuất Kiên Trụ Như Lai tại Thế giới Kiên Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Cổ Âm Vương Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Anh Như Lai tại Thế giới Chúng Đức Cát ở phương đông

♪ Quy mạng Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai tại Thế giới Đàn Hương Địa ở phương đông

♪ Quy mạng Thế Đăng Minh Như Lai tại Thế giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Hưu Đa Dị Ninh Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Luân Như Lai tại Thế giới Vi Nhiễu ở phương đông

♪ Quy mạng Thường Diệt Độ Như Lai tại Thế giới Thiện Giác ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Giác Như Lai tại Thế giới Diệu Cao Hiếp ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai tại Thế giới Danh Xưng ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Bộ Như Lai tại Thế giới Diệu Nhu ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Như Lai tại Thế giới Phong Dưỡng ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Dũng Xuất ở phương đông

♪ Quy mạng Thụ Vương Phong Trưởng Như Lai tại Thế giới Kim Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Chuyển Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Như Lai tại Thế giới Tịnh Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Chúng Như Lai tại Thế giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Hoa Xuất Vương Như Lai tại Thế giới Kim Cang Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tượng Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Như Lai tại Thế giới Dược ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Nghiêm Như Lai tại Thế giới Dược Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Đức Vương Như Lai tại Thế giới Thượng Hoa Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Vương Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Độ Công Đức Biên Như Lai tại Thế giới Vô Biên Đức Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai tại Thế giới Thượng Thiện ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai tại Thế giới Bảo Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Như Lai tại Thế giới Diệu Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Kiên Như Lai tại Thế giới Trú Lâm ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Minh Như Lai tại Thế giới Hoa Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai tại Thế giới Nhất Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai tại Thế giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Quán Thế Âm Như Lai tại Thế giới Chư Công Đức Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Vô Trần Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Thần Thông Tự Tại Như Lai tại Thế giới Vân Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Như Lai tại Thế giới Phổ Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Như Lai tại Thế giới Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Đức Như Lai tại Thế giới Tạp Bảo Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Bổn Tế Vương Như Lai tại Thế giới Kim Cang ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Đăng Như Lai tại Thế giới Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Bảo Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Kham Nhẫn ở phương đông

♪ Quy mạng An Lập Công Đức Vương Như Lai tại Thế giới Thuần Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Minh Như Lai tại Thế giới Tú Khai ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai tại Thế giới Nguyệt Xuất ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Tướng Nghiêm Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Đức Tụ Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Tướng Như Lai tại Thế giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghiêm Như Lai tại Thế giới Vô Biên Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Thanh Liên Đức Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai tại Thế giới Thường Chiếu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Hoa Như Lai tại Thế giới Thường Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Đức Như Lai tại Thế giới Trầm Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai tại Thế giới Phổ Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai tại Thế giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Thuần Bảo Tạng Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Động Lực Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Chúng Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai tại Thế giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Đức Như Lai tại Thế giới Ly Trần Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai tại Thế giới Tạp Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Tướng Như Lai tại Thế giới Cực Quảng ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai tại Thế giới Khủng Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Võng Minh Như Lai tại Thế giới Chúng Võng ở phương đông

♪ Quy mạng Phạn Âm Như Lai tại Thế giới Vô Úy ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Tánh Đức Như Lai tại Thế giới Khả Quy ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai tại Thế giới Thanh Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Thắng Như Lai tại Thế giới Vô Thắng ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Minh Như Lai tại Thế giới Tùy Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Thắng Địch Như Lai tại Thế giới Phổ Hiền ở phương đông

♪ Quy mạng Vương Tràng Tướng Như Lai tại Thế giới Thiện Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Minh Như Lai tại Thế giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Dược Vương Vô Ngại Như Lai tại Thế giới Bất Cuống ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Du Hành Như Lai tại Thế giới Kim Tập ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai tại Thế giới Mỹ Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Bảo Nghiêm Như Lai tại Thế giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Lực Như Lai tại Thế giới Bảo Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai tại Thế giới Tướng Đức Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Như Lai tại Thế giới Đại Danh Văn ở phương đông

♪ Quy mạng Không Tánh Như Lai tại Thế giới Thượng Ý ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Văn Lực Vương Như Lai tại Thế giới Sa-đà-la-ni ở phương đông

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai tại Thế giới Nguyệt Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Như Lai tại Thế giới Pháp Y Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai tại Thế giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai tại Thế giới Hương Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Thanh Nhãn Như Lai tại Thế giới Trầm Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai tại Thế giới Vô Biên Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Cao Kiên Như Lai tại Thế giới Ly Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Bảo Cái Như Lai tại Thế giới Hoa Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Như Lai tại Thế giới Danh Thiện ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Kiên Như Lai tại Thế giới Thiện Ý ở phương đông

♪ Quy mạng Võng Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Đức Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Hoa Bảo Minh Đức Như Lai tại Thế giới Tán Thán ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Chúng Thiện ở phương đông

♪ Quy mạng Diệt Chư Bố Úy Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Cao Kiên Như Lai tại Thế giới Cao Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng An Vương Như Lai tại Thế giới Độ Ưu Não ở phương đông

♪ Quy mạng Pháp Tích Như Lai tại Thế giới Thiện Pháp ở phương đông

♪ Quy mạng Tăng Thập Quang Như Lai tại Thế giới An Lập ở phương đông

♪ Quy mạng Tăng Thiên Quang Như Lai tại Thế giới Thiên Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Quang Như Lai tại Thế giới Mộc Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Minh Nghiêm Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Như Lai tại Thế giới Thiện Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Võng Quang Như Lai tại Thế giới Pháp ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Ý Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tế Như Lai tại Thế giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Như Lai tại Thế giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Quy mạng Thanh Liên Đức Như Lai tại Thế giới Giác Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Trụ Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai tại Thế giới Trí Lực ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Lưu Bố Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Vô Biên ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Đức Vương Như Lai tại Thế giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Lưu Bố Vương Như Lai tại Thế giới Tịch Diệt ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Lực Như Lai tại Thế giới Bất Hư Kiến ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Như Lai tại Thế giới Phạn Âm Thanh ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Văn Lực Như Lai tại Thế giới Nguyệt Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Đảnh Vương Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Bảo Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai tại Thế giới Pháp ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cao Vương Như Lai tại Thế giới Hoa Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Tổng Trì ở phương đông

♪ Quy mạng Phương Lưu Bố Nghiêm Như Lai tại Thế giới Kim Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Thủ Tăng Thượng Vân Âm Vương Như Lai tại Thế giới Cao Trí ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Thường Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tuệ Thành Như Lai tại Thế giới Đĩnh Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Trí Minh Như Lai tại Thế giới Nhiên Đăng ở phương đông

♪ Quy mạng Phương Sanh Như Lai tại Thế giới Xích Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Hoa Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Chúng Kiên Cố Như Lai tại Thế giới Thiên ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Chúng Như Lai tại Thế giới Nhạo Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Như Lai tại Thế giới Chúng Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Y Vương Như Lai tại Thế giới Vô Lậu ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Tán Như Lai tại Thế giới Phổ Tán ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Như Lai tại Thế giới Chúng Kiên ở phương đông

♪ Quy mạng Cụ Phật Hoa Sanh Như Lai tại Thế giới Cụ Uy Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Lực Vương An Lập Như Lai tại Thế giới Chúng Bảo ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Phương Chủ ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Như Lai tại Thế giới An Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Thí Danh Văn Như Lai tại Thế giới Vô Bố Úy ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Thân Như Lai tại Thế giới Chư Công Đức Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Như Lai tại Thế giới Phước Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Ưu Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Vương Như Lai tại Thế giới Danh Văn ở phương đông

♪ Quy mạng Diễn Hoa Tướng Như Lai tại Thế giới Hoa Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Chiếu Như Lai tại Thế giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Như Lai tại Thế giới Thường Huân Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Tam Giới Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Thiện Cát ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai tại Thế giới Vô Úy ở phương đông

♪ Quy mạng Không Tánh Tự Tại Như Lai tại Thế giới Thường Huyền ở phương đông

♪ Quy mạng Tận Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới An Vương ở phương đông

♪ Quy mạng Cổ Âm Vương Như Lai tại Thế giới Phổ Ly ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Tự Tại Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai tại Thế giới Tổng Trì ở phương đông

♪ Quy mạng An Lập Vương Như Lai tại Thế giới Diệu Đẳng ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Tự Tại Nghiêm Như Lai tại Thế giới Diệu Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Tích Chư Công Đức Như Lai tại Thế giới Ỷ Tức ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Bảo Đức Thành Tựu Như Lai tại Thế giới Ái ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Liệt Tú ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Tụ Như Lai tại Thế giới Liệt Tú Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Sanh Vương Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Pháp Tự Tại Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Như Lai tại Thế giới Bạch Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Quảng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Như Lai tại Thế giới Thượng Diệu ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Tụ Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Như Lai tại Thế giới Ngọc Lan Chúng ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai tại Thế giới Bảo Tạng ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Minh Tuệ Như Lai tại Thế giới Minh Tuệ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Tướng Như Lai tại Thế giới Chúng Đa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Tích Như Lai tại Thế giới Ái Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Chúng Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Ái Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Khả Ái ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Trì Cự Như Lai tại Thế giới Kim Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Sanh Như Lai tại Thế giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Cực Cao Vương Như Lai tại Thế giới Ly Úy ở phương đông

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai tại Thế giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Cao Như Lai tại Thế giới Chúng Tạp ở phương đông

♪ Quy mạng Hư Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Diệu Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai tại Thế giới Khả Nghênh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Âm Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai tại Thế giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Bảo Hoa Nghiêm Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Nghiêm Như Lai tại Thế giới Bảo Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai tại Thế giới Kim Cang ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Quật Như Lai tại Thế giới Kim Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Hoa Sanh Như Lai tại Thế giới Chúng Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Cái Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Nghiêm Như Lai tại Thế giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Phạn Âm Như Lai tại Thế giới Tịnh Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai tại Thế giới Trú Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai tại Thế giới Diệu Thiền ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Thành Tựu Như Lai tại Thế giới Đức Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Bảo Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai tại Thế giới Giác ở phương đông

♪ Quy mạng Đăng Cao Đức Như Lai tại Thế giới Nguyệt Đăng ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Tinh Tú Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Cự Đăng Như Lai tại Thế giới Cự ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Như Lai tại Thế giới Trí Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Vương Minh Như Lai tại Thế giới Xuất Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai tại Thế giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Tích Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai tại Thế giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai tại Thế giới Khuyến Trợ ở phương đông

♪ Quy mạng Thắng Quán Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Y Vương Như Lai tại Thế giới Nhiếp Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Đức Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Tướng Như Lai tại Thế giới Hương Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất Như Lai tại Thế giới Kim Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Uy Hoa Sanh Cao Vương Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Võng Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng An Lập Vương Như Lai tại Thế giới Nguyệt Đăng ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Vương Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Thí Nhất Thiết Lạc Như Lai tại Thế giới Lâu Các ở phương đông

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Duyên Như Lai tại Thế giới Ly Quật ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Như Lai tại Thế giới Ly Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Hoại Chư Kinh Úy Như Lai tại Thế giới Khả Kính ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Minh Như Lai tại Thế giới Kim Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Không Nghiêm Đức Như Lai tại Thế giới Chúng Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Cái Nghiêm Như Lai tại Thế giới Nhất Hoa Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Không Tướng Như Lai tại Thế giới Vô Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Uy Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Quảng Đại ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Như Lai tại Thế giới Diệu Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Tối Cao Đức Như Lai tại Thế giới Vô Biên ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Thắng Tướng Như Lai tại Thế giới Thiện Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Cao Như Lai tại Thế giới Trầm Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Văn Vương Như Lai tại Thế giới Linh Lăng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Cao Như Lai tại Thế giới Thượng Diệu ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Danh Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Văn Cao Như Lai tại Thế giới Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Mỹ Đức Như Lai tại Thế giới Nhuyễn Mỹ ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai tại Thế giới Đế Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Tích Như Lai tại Thế giới Thiện Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Như Lai tại Thế giới Bất Tư Nghị Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Tư Nguyện Uy Như Lai tại Thế giới Tập Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Tinh Tú Vương ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai tại Thế giới Trí Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Kham Nhẫn Vương Như Lai tại Thế giới Đức Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Điều Ngự Như Lai tại Thế giới Thiện Ái ở phương đông

♪ Quy mạng Tối Cao Đức Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Xuất ở phương đông

♪ Quy mạng Thị Chúng Sanh Thâm Tâm Như Lai tại Thế giới Vô Biên Đức Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Bảo Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Diệt Chư Thọ Tự Tại Như Lai tại Thế giới Ỷ Tức ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Như Lai tại Thế giới Danh Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Phật Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Thành ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng Như Lai tại Thế giới Phổ Đức Thành Tựu ở phương đông

♪ Quy mạng Nhạo Vô Tướng Như Lai tại Thế giới Chúng Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Hóa Âm Như Lai tại Thế giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai tại Thế giới Vô Tướng Hải ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Đức Như Lai tại Thế giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Hải Cao Như Lai tại Thế giới Bảo Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Như Lai tại Thế giới Quảng Đại ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Hoa Sanh Như Lai tại Thế giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Cực Cao Đức Tụ Như Lai tại Thế giới Hư Không Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tịch Diệt Như Lai tại Thế giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Dục Tự Tại Như Lai tại Thế giới Diệu Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Đức Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Hỷ Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Đại An ở phương đông

♪ Quy mạng Lưu Hương Như Lai tại Thế giới Tán Xích Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Hương Quang Như Lai tại Thế giới Trầm Hương Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Vân Cổ Vương Như Lai tại Thế giới Chúng Quy ở phương đông

♪ Quy mạng Công Đức Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Công Đức Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Hành Tự Tại Như Lai tại Thế giới Thuần Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Như Lai tại Thế giới Diệu Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Cao Như Lai tại Thế giới Hương Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Trợ Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Quán Như Lai tại Thế giới Điều Ngự ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Đăng Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Chấn Uy Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Chúng Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Kim Cang Sanh Như Lai tại Thế giới Kim Cang ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Âm Thanh ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Minh Vương Như Lai tại Thế giới Minh Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Minh Như Lai tại Thế giới Minh Tướng Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Nhu Nhuyễn ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Vương Như Lai tại Thế giới Thiện Lập ở phương đông

♪ Quy mạng Hư Cao Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Như Lai tại Thế giới Uy Đức Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Phạn Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Tịnh Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai tại Thế giới Hoa Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Như Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Nghiêm Như Lai tại Thế giới Kim Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cái Như Lai tại Thế giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Hương Cao ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai tại Thế giới Công Đức Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Hoa Như Lai tại Thế giới Hữu Đức ở phương đông

♪ Quy mạng An Vương Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Tối Cao Đức Như Lai tại Thế giới Tối Cao ở phương đông

♪ Quy mạng Thường Bi Như Lai tại Thế giới Động ở phương đông

♪ Quy mạng Dược Vương Như Lai tại Thế giới Thường Động ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Phổ Hư Không ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Lưu Ly Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Kim Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Ngôn Âm Tự Tại Như Lai tại Thế giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Hư Không Tự Tại Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai tại Thế giới Cái Hàng Liệt ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Như Lai tại Thế giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Hư Không Đức Như Lai tại Thế giới Chân Kim ở phương đông

♪ Quy mạng Cực Cao Đức Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tác Phương Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Cực Cao Cao Như Lai tại Thế giới Tinh Tú ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai tại Thế giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Hải Như Lai tại Thế giới Hương Lưu ở phương đông

♪ Quy mạng Trì Cự Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Hỏa Tướng Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Đức Quang Như Lai tại Thế giới Thiện Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai tại Thế giới Hỷ Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Lưu Bố Lực Vương Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Công Đức Vương Minh Như Lai tại Thế giới Đại Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Hiện Trí Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Cao Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Bất Thoái ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai tại Thế giới Thiện Phân Biệt ở phương đông

♪ Quy mạng Xích Liên Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Quy mạng Hoại Nhất Thiết Nghi Như Lai tại Thế giới Nghi Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Chúng Như Lai tại Thế giới Diệu ở phương đông

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Như Lai tại Thế giới Chúng Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Tướng Vương Như Lai tại Thế giới Diệu Thiện ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai tại Thế giới Thiện Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Từ Thị Như Lai tại Thế giới Vân Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Minh Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Pháp Vương Tướng Như Lai tại Thế giới Danh Xưng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Lực Như Lai tại Thế giới Đế Chủ ở phương đông

♪ Quy mạng Xưng Sơn Hải Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai tại Thế giới Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Như Lai tại Thế giới Thường Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Minh Đức Như Lai tại Thế giới Thường Ngôn ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Phân Biệt Nghiêm Như Lai tại Thế giới Bạch Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Như Lai tại Thế giới Pháp Y Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Thọ Vô Tận Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Bảo ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Biến Động Nguyệt Như Lai tại Thế giới Chủ ở phương đông

Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Hết quyển thượng


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 8/2/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam