Kinh Bảy Ức Phật Mẫu Tâm Đại Cundī Tổng Trì

Lúc bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức. Khi ấy Thế Tôn tư duy quán sát. Vì thương xót các chúng sanh ở vị lai, Ngài thuyết Đại Cundī Tổng Trì này, là tâm của bảy ức Phật mẫu.

Chú thuyết như vầy:

|| namaḥ saptānāṃ samyak-saṃbuddha-koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā ||

|| nam ma ha, sáp ta nâm, sam dấc - sâm bu đà - cô ti nâm, ta đi a tha, ôm, cha lê, chu lê, chun đê, sờ qua ha ||

"Nếu có những vị Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, hay Thanh Tín Nữ nào đọc tụng Tổng Trì này và thọ trì đủ 800.000 lần, thì năm tội vô gián cùng tất cả những nghiệp tội đã tạo từ vô lượng kiếp đến nay đều sẽ tiêu diệt. Ở mọi nơi sanh ra, họ đều gặp chư Phật và Bồ-tát. Họ sẽ có được tất cả vật dụng như mong muốn. Đời đời họ sẽ thường được xuất gia và thọ trì trọn vẹn luật nghi tịnh giới của Bồ-tát. Họ sẽ thường sanh trong cõi trời hay nhân gian, không đọa đường ác, và luôn có chư thiên hộ vệ.

Nếu có thiện nam tín nữ nào tụng trì Tổng Trì này, thì gia đình của họ sẽ không gặp tai nạn và bệnh tật não hại. Mọi việc làm của họ sẽ thuận lợi. Lời nói của họ sẽ được mọi người tin tưởng.

Nếu có ai tụng Tổng Trì thần chú này đủ 100.000 lần, ở trong mộng họ sẽ thấy được chư Phật, Bồ-tát, Thanh Văn, hay Duyên Giác, và còn tự thấy trong miệng mửa ra vật đen.

Nếu ai phạm trọng tội thì hãy tụng đủ 200.000 lần, ở trong mộng họ cũng thấy chư Phật Bồ-tát và cũng tự thấy mình mửa ra vật đen.

Nếu ai phạm năm tội ngỗ nghịch thì sẽ không có mộng lành như thế. Trong trường hợp đó, họ phải nên tụng đủ 700.000 lần thì sẽ được điềm tướng như ở trước. Hoặc cho đến ở trong mộng, họ tự thấy mình mửa ra vật màu trắng tựa như là cháo sệt. Phải biết đây là dấu hiệu thanh tịnh và tội của người ấy đã diệt trừ.Tiếp theo đây, Ta sẽ giải thích phương thức để dùng đại Tổng Trì này.

Nếu lấy phân bò trát lên khu đất sạch ở trước tượng Phật hoặc ở trước tháp để làm một Pháp đàn hình vuông với kích cỡ tùy theo hoàn cảnh. Lại tùy theo khả năng của mình mà dùng hương hoa, tràng phan, lọng che, ẩm thực, và đèn đuốc để cúng dường. Lại tụng chú vào nước hương và rưới xung quanh trên dưới để kết giới. Ở bốn phía góc và chính giữa của Pháp đàn đều đặt một bình nước hương. Người trì chú ở trong Pháp đàn, mặt xoay về hướng đông, gối phải quỳ, và tụng chú 1.080 lần. Những bình nước hương liền tự động xoay chuyển. Kế đến, hai tay cầm nhiều loại hoa khác nhau, chú 1.080 lần, và rải lên bề mặt của một tấm gương. Hành giả lại nhìn thẳng vào tấm gương ở trước và cũng tụng chú 1.080 lần thì sẽ thấy được hình tượng của Phật và Bồ-tát. Một lần nữa, hãy chú 108 lần vào những đóa hoa như ở trước và rải cúng dường chư Phật Bồ-tát. Sau đó, hành giả sẽ nhận được câu trả lời của bất cứ điều gì muốn hỏi.

Nếu mắc bệnh do ma quỷ gây ra, hãy chú vào bó cỏ tranh và phẩy qua người bệnh, lập tức sẽ khỏi.

Nếu có trẻ nít nào bị ma nhập, hãy sai một đồng nữ xoắn sợi chỉ năm màu làm thành sợi dây. Cứ mỗi lần chú xong một lần thì hành giả cột thành một gút, niệm đủ 21 lần, rồi đeo trên cổ đứa bé. Sau đó, chú bảy lần vào những hạt cải và rải lên mặt của nó, lập tức sẽ khỏi.

Lại có một cách khác là vẽ hình của người bệnh trên một miếng giấy, rồi dùng cành liễu đã trì chú đánh vào hình vẽ người bệnh ở trước mặt của họ, lập tức sẽ khỏi.

Lại có một cách khác để trị người bị ma nhập ở nơi xa. Hãy chú bảy lần vào cành liễu, rồi đưa cành liễu cho người sẽ đến đánh vào hình vẽ người bệnh ở trước mặt của họ, lập tức sẽ khỏi.

Nếu có ai trên đường đi mà tụng chú này, họ sẽ không sợ gặp phải giặc cướp hay thú dữ.

Nếu có ai thường trì chú này, chẳng một cuộc tranh tụng nào mà không thắng. Giả sử họ muốn băng qua sông hồ hay biển lớn, hãy tụng chú này trước khi đi thì sẽ không gặp nạn thú dữ ở trong nước.

Nếu có ai bị xiềng xích hay giam cầm trong lao ngục, hãy tụng chú này thì liền được giải thoát.

Nếu có quốc gia nào gặp lũ lụt và hạn hán thất thường, hoặc dịch bệnh hoành hành. Hãy trộn chung bơ, hạt mè với gạo sạch, rồi dùng ba ngón tay móc lấy một nhúm, chú một lần lên nó, và rảy vào trong lửa. Ngày đêm sáu thời, hãy thực hành phương pháp này liên tục không gián đoạn suốt bảy ngày bảy đêm. Sau đó, tất cả tai ương và dịch bệnh thảy đều diệt trừ.Lại có một pháp là in hình tượng của tháp lên bờ sông hay trên bãi cát. Khi tụng chú đủ 600.000 lần rồi ấn xuống để làm thành hình tượng của tháp, họ sẽ thấy Quán Thế Âm Bồ-tát, Cứu Độ Mẫu Bồ-tát, hay Kim Cang Thủ Bồ-tát. Hết thảy điều cầu mong đều được tùy tâm mãn nguyện. Hoặc thấy Bồ-tát cho tiên dược, hoặc thấy Bồ-tát thọ ký cho họ sẽ thành Phật.

Lại có một pháp trong lúc đi nhiễu bên phải hình tượng của cội Đạo thụ, hãy tụng chú đủ 10 triệu biến, họ sẽ lập tức thấy Bồ-tát thuyết Pháp cho họ. Như họ muốn theo Bồ-tát thì liền được tùy tùng.

Lại có một pháp trong lúc đi khất thực, hãy luôn trì chú này, thì họ sẽ không bị ác nhân, chó dại, hoặc gặp những việc khác như thế não hại.

Nếu có ai ở trước tháp, hoặc ở trước tượng Phật, hoặc ở trước tháp có xá-lợi mà trì tụng chú này 300.000 lần, rồi lại vào ngày rằm của đêm trăng sáng, họ làm sự cúng dường rộng lớn và chánh niệm tụng chú suốt một ngày một đêm mà không ăn. Họ sẽ thấy Kim Cang Thủ Bồ-tát và còn được Bồ-tát dẫn người ấy đến cung điện của ngài.

Lại có một pháp là đi đến ở trước tháp mà Đức Phật chuyển Pháp luân đầu tiên, hoặc ở trước tháp của nơi Đức Phật đản sanh, hoặc ở trước tháp mà Đức Phật bước xuống bậc thềm báu từ trời Tam Thập Tam, hoặc ở trước tháp có xá-lợi. Nếu ở trước các tháp như vậy mà tụng chú và đi nhiễu bên phải, họ sẽ liền thấy Vô Năng Thắng Bồ-tát và Hoan Hỷ Mẫu Bồ-tát. Tùy theo điều cầu mong của người ấy, các ngài thảy đều mãn nguyện cả. Giả sử họ cần tiên dược, các ngài liền cho tiên dược. Các ngài lại vì họ mà thuyết Pháp và khai thị Đạo Bồ-tát.

Nếu có ai tụng Tổng Trì này, mặc dù vẫn chưa ngồi Đạo Tràng, nhưng sẽ luôn có tất cả Bồ-tát làm thiện hữu của họ.

Lại nữa, Đại Cundī Tổng Trì này là đại minh chú. Tất cả chư Phật quá khứ đã tuyên thuyết. Tất cả chư Phật vị lai sẽ tuyên thuyết. Tất cả chư Phật hiện tại đang tuyên thuyết. Ta nay cũng tuyên thuyết như vậy, là vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sanh và khiến họ đắc Đạo vô thượng.

Giả sử có chúng sanh nào phước bạc, không có chút căn lành, không có căn khí, hay chẳng có Pháp Giác Phần, mà nếu nghe được Pháp Tổng Trì này, họ sẽ mau chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu ai có thể luôn nhớ tụng trì chú này, họ sẽ thành tựu vô lượng căn lành."Khi Phật thuyết Đại Cundī Tổng Trì này, có vô lượng chúng sanh xa rời trần cấu và đắc đại minh chú công đức của Đại Cundī Tổng Trì. Họ thấy chư Phật, Bồ-tát, và các thánh chúng trong mười phương. Sau đó, họ đảnh lễ Phật rồi cáo lui.

Kinh Bảy Ức Phật Mẫu Tâm Đại Cundī Tổng Trì


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Nhật Chiếu (613-687)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 19/9/2013 ◊ Cập nhật: 4/7/2021

Cách đọc âm tiếng Phạn

Cundī: chun đi
Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ: BắcNam