Kinh Phật Danh ♦ Quyển 12

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Vương Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Phá Vô Minh Ám Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tuệ Tăng Trưởng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nga Vương Sơn Hống Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Long Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Chủ Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Khả Đắc Báo Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Thủ Long Phật

♪ Quy mạng Lực Thiên Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Sơn Ngục Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Đắc Tứ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hiềm Thân Phật

♪ Quy mạng Xưng Hộ Phật

♪ Quy mạng Xưng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xưng Danh Thanh Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thanh Phần Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Thiện Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Phật

♪ Quy mạng Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Trí Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Tý Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Thiên Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Đại Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Diệu Phật

♪ Quy mạng Kiến Bảo Phật

♪ Quy mạng Thiện Liễu Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Đẳng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Động Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tịch Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Tịch Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tịch Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Tịch Tâm Phật

♪ Quy mạng Tịch Ý Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Nhiên Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Chúng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Chúng Thắng Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Khởi Phật

♪ Quy mạng Pháp Thể Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Diện Nguyệt Thắng Tạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Ý Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Tâm Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tác Quyết Định Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Ty Vi Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

[▲ Trên đây là 10.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tăng Ích Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Sơn Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Sắc Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Phật

♪ Quy mạng Sơn Hống Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Hoa Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Bộ Chiếu Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật

♪ Quy mạng Tụ Tập Bảo Phật

♪ Quy mạng Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Sơn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Long Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Thắng Thượng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Hống Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Sơn Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Đẳng Cái Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Trí Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Phương Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Chúng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Thanh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Diện Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Nguyệt Thắng Thành Tựu Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vân Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Ý Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thanh Tịnh Kim Sắc Quyết Định Quang Minh Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Luân Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Thông Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Sổ Phát Tinh Tấn Quyết Định Phật

♪ Quy mạng Sơn Tích Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Thông Phật

♪ Quy mạng Đại Thông Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Đa Bảo Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Hàng Phục Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Vô Cấu Tinh Tú Vương Hoa Phật

♪ Quy mạng Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Thủy Thanh Thiện Tinh Tú Vương Hoa Nghiêm Thông Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thân Phật

♪ Quy mạng Na-già-câu-la Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hiện Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Chiếu Quang Minh Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Thắng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Công Đức Bảo Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Phổ Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiệt Tướng Phật

[▲ Trên đây là 10.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Hồng Liên Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Châu Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Nhật Nguyệt Luân Trí Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Đế Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Thiện Hành Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phấn Tấn Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Trụ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Điểu Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tác Phật

♪ Quy mạng Thánh Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hợp Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thắng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Sắc Phật

♪ Quy mạng Diệu Hành Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Hải Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Diệu Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Lê-sư-quật-đa Phật

♪ Quy mạng Phá Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Diệu Lực Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Phật

♪ Quy mạng Phất-gia-la Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Cát Tường Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Bà-na-đa Hương Phật

♪ Quy mạng Thật Pháp Quảng Xưng Phật

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Hỷ Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Hành Sắc Phật

♪ Quy mạng Vi Tiếu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Sắc Phật

♪ Quy mạng Mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Bộ Hành Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Cầu Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Hỷ Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Xá-thi Tràng Phật

♪ Quy mạng Phước Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đẳng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hành Phật

♪ Quy mạng Ly Ưu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Hỷ Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hậu Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Vân Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tý Phật

♪ Quy mạng Nghĩa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thắng Hộ Phật

♪ Quy mạng Tịnh Công Đức Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Sổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Thông Chướng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật

♪ Quy mạng Thiện Tẩy Thanh Tịnh Vô Cấu Thành Tựu Vô Biên Công Đức Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Vô Cấu Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng Đệ Nhất Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoa Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hỏa Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Thiên Vương Phật

[▲ Trên đây là 10.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Tràng Xưng Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Trụ Hư Không Phật

♪ Quy mạng Thường Nhập Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tràng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật

♪ Quy mạng Đắc Độ Phật

♪ Quy mạng Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Nhất Thiết Thế Kinh Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hải Trụ Trì Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thất Bảo Hồng Liên Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Nhất Cái Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Bách Thiên Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhất Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Sơn Đăng Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Pháp Chiếu Quang Phật

♪ Quy mạng Trụ Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tịnh Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Sơn Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Cấu Vô Biên Thanh Tịnh Công Đức Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Trí Uy Đức Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hỏa Hoa Phu Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Nguyệt Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Kiên Tinh Tấn Trụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Phật

♪ Quy mạng Thánh Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hợp Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiện Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Trì Quốc Phật

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Sắc Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Sắc Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Thắng Long Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Chủ Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Thiện Sắc Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Chủ Phật

♪ Quy mạng Địa-ca Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Hoa Phật

♪ Quy mạng Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Hống Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hải Thắng Trí Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Thủy Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Hành Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Thắng Tiên Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật

[▲ Trên đây là 10.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tâm Giác Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Man Sắc Vương Phật

♪ Quy mạng Câu-tu-di-đa Thông Phật

♪ Quy mạng Thủy Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phá Vô Minh Ám Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Bảo Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Pháp Lạc Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sư Tử Thanh Tăng Trưởng Hống Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Long Hống Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Tăng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Đức Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Năng Bình Đẳng Tác Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Ly Chư Úy Nhất Thiết Phiền Não Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Bộ Tượng Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Ma Nghi Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thoái Luân Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Năng Giáo Hóa Chư Bồ-tát Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết Phiền Não Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Đẳng Trì Thủ Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quân Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Đẳng Trì Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật

♪ Quy mạng Tối Diệu Hồng Liên Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Quán Xưng Phật

♪ Quy mạng Từ Trang Nghiêm Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Xưng Nhất Thiết Chúng Sanh Niệm Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Cát Xưng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Tàm Quý Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Lực Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kim Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hiền Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Hồng Liên Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thế Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Thuyết Nhất Thiết Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Thành Tựu Trí Phật

♪ Quy mạng Thiên Vân Hống Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Kim Sắc Quang Minh Uy Đức Thắng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng Vô Số Ức Kiếp Thành Tựu Trí Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Không Công Đức Phật

♪ Quy mạng Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thai Phật

♪ Quy mạng Bảo Kế Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thắng Phật

♪ Quy mạng Hải Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

[▲ Trên đây là 10.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Xưng Phật

♪ Quy mạng Kiến Thật Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Hành Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

♪ Quy mạng Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Sơn Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Ẩm Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Sơn Tràng Phật

♪ Quy mạng Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Mộc Hương Đảnh Kế Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Năng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Nan Khả Ý Phật

♪ Quy mạng Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Dược Thụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Giác Phật

♪ Quy mạng Ký Biệt Phật

♪ Quy mạng Ái Tác Phật

♪ Quy mạng Tác Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Bảo Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Tịnh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Vô Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Trí Tụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Lai Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đắc Thoát Phật

♪ Quy mạng Mỹ Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Pháp Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Chư Môn Phật

♪ Quy mạng Đắc Ý Phật

♪ Quy mạng Ly Ái Phật

♪ Quy mạng Vị Sanh Bảo Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Chư Trược Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Động Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhị Túc Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tướng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoàng Liên Ngữ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật

♪ Quy mạng Thường Tương Ứng Ngữ Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh An Ẩn Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Phật

♪ Quy mạng Kim Chi Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoàng Liên Tướng Phật

♪ Quy mạng Diệu Đảnh Phật

♪ Quy mạng Đại Tịch Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Đáo Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Bất Tán Tâm Phật

♪ Quy mạng Hà-tra-già Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Xa-đầu-la Bộ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thủ Phật

♪ Quy mạng Thường Lai Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Kiên Phật

♪ Quy mạng Thường Hành Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Ly Tranh Trược Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật

♪ Quy mạng Bất Khấp Mâu-ni-la Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tề Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Bảo Tất Cánh Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Ý Phật

[▲ Trên đây là 10.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Nội Ngoại Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tịch Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Tối Đăng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Bất Tư Duy Nguyện Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Lực Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Tốc Hành Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Tỳ-đầu-hề Hống Phật

♪ Quy mạng Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Hóa Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Sắc Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Hiến Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Vương Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hải Tùy Thuận Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Giác Hải Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Vương Vô Tận Xưng Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Sai Biệt Khứ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Kiến Phật

♪ Quy mạng Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn Phật

♪ Quy mạng Long Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chủ Lực Vô Chướng Ngại Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Cảnh Phật

♪ Quy mạng Ngân Tràng Cái Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Sai Biệt Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Tham Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Sân Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Si Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Kiêu Mạn Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Sân Hận Cấu Phật

♪ Quy mạng Pháp Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nghiệp Thắng Đắc Danh Phật

♪ Quy mạng Như Ý Đắc Danh Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đắc Thí Khởi Danh Phật

♪ Quy mạng Đắc Danh Thanh Tịnh Giới Danh Phật

♪ Quy mạng Khởi An Nhẫn Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Đắc Khởi Tinh Tấn Danh Phật

♪ Quy mạng Đắc Khởi Thiền Danh Phật

♪ Quy mạng Đắc Khởi Diệu Tuệ Danh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thí Bất Khả Tư Nghị Danh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Giới Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu An Nhẫn Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Tinh Tấn Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thiền Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Diệu Tuệ Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Hành Thành Tựu Đắc Danh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Tổng Trì Thanh Tịnh Đắc Danh Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Đắc Danh Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Thí Thanh Tịnh Đắc Danh Phật

♪ Quy mạng Không Vô Ngã Tự Tại Đắc Danh Phật

♪ Quy mạng Nhãn Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhĩ Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tị Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thiệt Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thân Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Ý Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sắc Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thanh Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hương Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vị Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Xúc Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Địa Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thủy Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Phong Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Khổ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tập Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Diệt Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đạo Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Uẩn Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Giới Tự Tại Phật

[▲ Trên đây là 10.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Xứ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Hoa Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Cát Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Đăng Y Tự Tại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Minh Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thông Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trí Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Mãn Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật quá khứ, hiện tại, cùng vị lai như vậy

♪ Quy mạng 10.000 vị Phật đồng danh hiệu là Mãn Túc

♪ Quy mạng 30.000 vị Phật đồng danh hiệu là Năng Thánh

♪ Quy mạng 2.000 vị Phật đồng danh hiệu là Bổn Tế

♪ Quy mạng 18 ức vị Phật đồng danh hiệu là Thật Thể Pháp Thức

♪ Quy mạng 18 ức vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng

♪ Quy mạng 1.500 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Uy Đức

♪ Quy mạng 15.000 vị Phật đồng danh hiệu là Hoan Hỷ

♪ Quy mạng 84.000 vị Phật đồng danh hiệu là Long Vương

♪ Quy mạng 15.000 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Vương

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật đồng danh hiệu là Chủ Tràng

♪ Quy mạng 8.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Quang

♪ Quy mạng 800 vị Phật đồng danh hiệu là Tịch Diệt

♪ Quy mạng 36 ức và 119.500 vị Phật đồng danh hiệu là Tịnh Vương

Các danh hiệu của chư Phật này khó gặp như hoa linh thụy nở. Cho dù là suốt một tỷ kiếp thì cũng không thể nghe được. Nếu ai thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, họ cứu cánh sẽ xa lìa mọi phiền não.Này Thu Lộ Tử! Hãy nên quy mạng:

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Vương Phật

♪ Quy mạng Đăng Tác Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Thắng Thượng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Tuệ Lương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Tuệ Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Phá Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Hiền Trí Bất Động Phật

♪ Quy mạng Hương Phổ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Mạng Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Chiếu Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Đại Thông Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Vi Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Nhật Phật

♪ Quy mạng Kiều Lương Tải Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Bất Không Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Vô Ngại Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Xa-thi Đăng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Oán Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Thiên Vương Phật

Này Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì đọc tụng và không sanh lòng nghi, người ấy suốt 8.000 ức kiếp sẽ không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, hay bàng sanh. Họ sẽ không sanh ra ở vùng biên địa, ở trong gia đình bần cùng, hoặc ở tầng lớp hạ tiện. Người ấy sẽ luôn sanh ở nơi hào quý trên cõi trời hay nhân gian. Họ sẽ luôn được vui vẻ và có đủ mọi điều vui sướng. Người ấy sẽ luôn được hết thảy chúng sanh trong thế gian tôn trọng cúng dường, và cho đến đắc Đại Tịch Diệt.Này Thu Lộ Tử! Các ông hãy nên quy mạng:

♪ Quy mạng Bất Khả Hiềm Thân Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Phật

♪ Quy mạng Xưng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Diếp-đà Phật

♪ Quy mạng Thanh Diễm Phật

♪ Quy mạng Thanh Phần Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Thiện Tri Phật

♪ Quy mạng Trí Tụ Phật

♪ Quy mạng Trí Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thế Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thiên Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Diện Phật

[▲ Trên đây là 10.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Cấu Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Phật

♪ Quy mạng Thật Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thâm Thanh Phật

♪ Quy mạng Phóng Thanh Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Ma Lực Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hành Phật

♪ Quy mạng Tịch Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Tâm Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Căn Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Chúng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Chúng Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Sơn Phật

♪ Quy mạng Pháp Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Thể Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Thể Quyết Định Phật

♪ Quy mạng 8.000 ức vị Phật đồng danh hiệu là Pháp Thể Quyết Định ở vào kiếp thứ nhì

Này Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì danh hiệu của vị Phật này, họ cứu cánh sẽ không rơi vào địa ngục và mau đắc Đẳng Trì.

Này Thu Lộ Tử! Sau danh hiệu của vị Phật này, vô lượng vô biên vô số kiếp về sau, có Đức Phật hiệu là Nhân Tự Tại Thanh. Ông hãy nên quy mạng. Thọ mạng trụ thế của Đức Phật Nhân Tự Tại Thanh là 700 triệu kiếp. Ở hội đầu tiên của Đức Phật kia có 3 ức Thanh Văn thánh chúng và 80 nayuta [na du ta] ngàn vạn chư Bồ-tát. Tất cả đều đắc thần thông, đầy đủ Bốn Vô Ngại Giải, thông đạt hết thảy không, và đã qua bờ kia. Cho dù Ta trụ thế suốt vô lượng kiếp để nói về những sự trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia, thì chỉ bằng như một giọt nước giữa đại dương.Này Thu Lộ Tử! Hãy nên quy mạng mười phương chư đại Bồ-tát.

♪ Quy mạng Diệu Cát Tường Đại Bồ-tát

♪ Quy mạng Quán Thế Âm Bồ-tát

♪ Quy mạng Đắc Đại Thế Bồ-tát

♪ Quy mạng Phổ Hiền Bồ-tát

♪ Quy mạng Long Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Long Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Bồ-tát

♪ Quy mạng Thắng Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Thành Tựu Hữu Bồ-tát

♪ Quy mạng Địa Trì Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Chưởng Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Ấn Thủ Bồ-tát

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Hống Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng Hư Không Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thanh Sai Biệt Nhạo Thuyết Bồ-tát

♪ Quy mạng Sơn Nhạo Thuyết Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Hải Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Ái Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Quán Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Quán Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Phá Tà Kiến Ma Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Bồ-tát

♪ Quy mạng Sư Tử Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Tỉ Tâm Bồ-tát

♪ Quy mạng Lực Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Chủ Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Hải Thiên Bồ-tát

♪ Quy mạng Hiền Hộ Bồ-tát

♪ Quy mạng Dược Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Biến Chiếu Bồ-tát

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Trí Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Thánh Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Xả Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Diệu Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng Diệu Thanh Hống Bồ-tát

♪ Quy mạng Thường Vi Tiếu Tịch Căn Bồ-tát

♪ Quy mạng Hồng Liên Đạo Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Quảng Tư Bồ-tát

♪ Quy mạng Thanh Liên Nhãn Bồ-tát

♪ Quy mạng Khả Cúng Dường Bồ-tát

♪ Quy mạng Thường Ức Bồ-tát

♪ Quy mạng Trụ Nhất Thiết Bi Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Ác Pháp Bồ-tát

♪ Quy mạng Trụ Nhất Thiết Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng Trụ Nhất Thiết Hữu Bồ-tát

♪ Quy mạng Trụ Phật Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Cấu Bồ-tát

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Tịnh Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng La Võng Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Đoạn Chư Cái Bồ-tát

♪ Quy mạng Năng Xả Nhất Thiết Sự Bồ-tát

♪ Quy mạng Hoa Trang Nghiêm Bồ-tát

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Quang Minh Bồ-tát

♪ Quy mạng Tối Thắng Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Kiên Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Tự Tại Thiên Bồ-tát

♪ Quy mạng Thắng Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Tịnh Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Kim Cang Ý Bồ-tát

[▲ Trên đây là 10.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Trụ Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Đạo Sư Bồ-tát

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Phổ Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Giác Đạo Bồ-tát

♪ Quy mạng Kiên Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Đoạn Chư Ác Đạo Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Bì Quyện Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Tâm Dũng Mãnh Bồ-tát

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Thật Ngữ Bồ-tát

♪ Quy mạng Ái Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Bồ-tát

♪ Quy mạng Đoạn Chư Nghi Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Tác Bồ-tát

♪ Quy mạng Quảng Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Hộ Hiền Kiếp Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Bồ-tát

♪ Quy mạng Vi Diệu Âm Hoa Bà-đạp Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhạo Tác Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Bồ-tát

♪ Quy mạng Tư Ích Bồ-tát

♪ Quy mạng Phổ Hoa Bồ-tát

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Nguyệt Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Trí Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Thắng Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Quang Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Hiền Thủ Bồ-tát

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Thắng Hộ Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Bồ-tát

♪ Quy mạng Long Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Long Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Trụ Trì Sắc Bồ-tát

♪ Quy mạng Ma-lưu Thiên Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhập Công Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Thủ Bồ-tát

♪ Quy mạng Thường Cử Thủ Bồ-tát

♪ Quy mạng Quang Minh Thường Chiếu Thủ Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Thủ Bồ-tát

♪ Quy mạng Phổ Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Động Hoa Bộ Bồ-tát

♪ Quy mạng Bộ Tam Giới Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Phấn Tấn Bồ-tát

♪ Quy mạng Hải Tuệ Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Quang Vô Cấu Trụ Trì Uy Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Trí Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Cao Tinh Tấn Bồ-tát

♪ Quy mạng Thường Quán Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Thuấn Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Ngôn Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Tâm Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghị Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Kế Bồ-tát

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Quốc Độ Trang Nghiêm Bồ-tát

♪ Quy mạng Chủ Võng Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiên Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Bồ-tát

♪ Quy mạng Trụ Trì Thế Gian Thủ Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Tướng Bồ-tát

♪ Quy mạng Tịch Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Tốc Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Tý Bồ-tát

♪ Quy mạng Sơn Phong Bồ-tát

♪ Quy mạng Pháp Dũng Bồ-tát

♪ Quy mạng Thắng Nguyện Bồ-tát

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Tướng Tinh Tú Sơn Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Vô Trệ Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Cấu Trí Bồ-tát

♪ Quy mạng Hải Bồ-tát

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Ưu Bồ-tát

♪ Quy mạng Địa Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Phổ Hiện Bồ-tát

♪ Quy mạng Phát Hành Thành Tựu Bồ-tát

♪ Quy mạng Thâm Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tam Luân Bồ-tát

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Tâm Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Hư Không Bình Đẳng Trí Bồ-tát

♪ Quy mạng Hồng Liên Nhãn Bồ-tát

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Bồ-tát

♪ Quy mạng Hồng Liên Hoa Nghiêm Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Lộ Bồ-tát

♪ Quy mạng Công Đức Vương Tuệ Bồ-tát

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Đoạn Chư Nghiêm Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Trang Nghiêm Bồ-tát

[▲ Trên đây là 11.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thâm Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng Ni-dân-đà-la Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Bồ-tát

♪ Quy mạng Chư Công Đức Thân Bồ-tát

♪ Quy mạng Quang Minh Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Thủ Chư Pháp Bồ-tát

♪ Quy mạng Chuyển Nữ Căn Bồ-tát

♪ Quy mạng Tư Duy Đại Bi Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Cái Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Vân Sơn Hống Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng La Võng Trang Nghiêm Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Pháp Tràng Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhật Tràng Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Tràng Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Cấu Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Kim Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Sơn Phong Trụ Trì Bồ-tát

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Đăng Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Diệu Cao Tràng Bồ-tát

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng Cao Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Trượng Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Kế Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Lai Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Thiên Bồ-tát

♪ Quy mạng Pháp Lạc Trang Nghiêm Bồ-tát

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Sơn Tướng Trang Nghiêm Bồ-tát

♪ Quy mạng Kim Trang Nghiêm Quang Minh Bồ-tát

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Kế Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiên Cát Bồ-tát

♪ Quy mạng Bách Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Hỏa Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Tinh Tú Vị Bồ-tát

♪ Quy mạng Thường Bi Khấp Bồ-tát

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Tự Tại Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Luân Bồ-tát

♪ Quy mạng Bảo Cự Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Không Phấn Tấn Bồ-tát

♪ Quy mạng Vân Quang Minh Bồ-tát

♪ Quy mạng Pháp Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Hợp Sơn Bồ-tát

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Bồ-tát

♪ Quy mạng Phổ Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Trí Sơn Tràng Bồ-tát

♪ Quy mạng Nan Khả Bồ-tát

♪ Quy mạng Chủ Tràng Bồ-tát

♪ Quy mạng Kim Kế Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Giải Thoát Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Bồ-tát

♪ Quy mạng Hồng Liên Nhãn Bồ-tát

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Bồ-tát

♪ Quy mạng Quyết Định Pháp Bồ-tát

♪ Quy mạng Ly Cấu Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Lực Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Bồ-tát

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Bồ-tát

♪ Quy mạng Tịnh Tâm Bồ-tát

♪ Quy mạng Trụ Trì Hoa Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Trước Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Ly Chư Ác Bồ-tát

♪ Quy mạng Đắc Đại Bồ-tát

♪ Quy mạng Trí Cự Đăng Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Trí Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Sơn Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Trụ Trì Tịch Tĩnh Bồ-tát

♪ Quy mạng Ly Ám Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Tràng Bồ-tát

♪ Quy mạng Hỏa Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Tam Giới Tôn Bồ-tát

♪ Quy mạng Thế Gian Cự Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Chướng Nhãn Bồ-tát

♪ Quy mạng Bất Khả Hiềm Xưng Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Ngại Kiến Bồ-tát

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Bồ-tát

♪ Quy mạng Tịch Hành Bồ-tát

♪ Quy mạng Pháp Vân Hống Bồ-tát

♪ Quy mạng Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Bồ-tát

♪ Quy mạng Pháp Vân Vương Mãn Túc Bồ-tát

♪ Quy mạng Cam Lộ Hiệt Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Úy Bồ-tát

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Bồ-tát

♪ Quy mạng Thắng Nhãn Bồ-tát

♪ Quy mạng Dược Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bồ-tát

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Bồ-tát

♪ Quy mạng Đoạn Chư Ma Bồ-tát

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Đạo Bồ-tát"

[▲ Trên đây là 11.101 danh hiệu]

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, hay Thanh Tín Nữ nào có thể thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật cùng chư Bồ-tát này, họ sẽ không đọa đường ác và sẽ sanh trong cõi trời hay nhân gian. Họ sẽ luôn gặp chư Phật Bồ-tát, Thiện Tri Thức, cùng xa lìa các phiền não, và cho đến đắc đại giác."

Khi Phật thuyết Kinh Phật Danh này xong, Tuệ mạng Thu Lộ Tử, Bhikṣu Đại Danh, cùng các vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, cùng chư đại Bồ-tát, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và đảnh thọ phụng hành.

Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 12


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Jambū: cham bu
nayuta: na du ta
Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ: BắcNam