Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
📖Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
📖Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện ▫ Quyển thượng
📖Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện ▫ Quyển hạ
📖Kinh Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé

Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa
📖  Quyển 1
📖  Quyển 2
📖  Quyển 3
📖  Quyển 4
📖  Quyển 5
📖  Quyển 6
📖  Quyển 7
📖  Quyển 8
📖  Quyển 9
📖  Quyển 10

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
📖  Quyển 1
📖  Quyển 2
📖  Quyển 3
📖  Quyển 4
📖  Quyển 5
📖  Quyển 6
📖  Quyển 7

📖Kinh Pháp Cú ▫ Quyển thượng
📖Kinh Pháp Cú ▫ Quyển hạ
Kinh Pháp Cú Thí Dụ
📖  Quyển 1
📖  Quyển 2
📖  Quyển 3
📖  Quyển 4
Kinh Pháp Tập Yếu Tụng
📖  Quyển 1
📖  Quyển 2
📖  Quyển 3
📖  Quyển 4
Kinh Bách Dụ
📖  Quyển 1
📖  Quyển 2
📖  Quyển 3
📖  Quyển 4

📖Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân
📖Kinh 42 Chương
📖Kinh Di Giáo
📖Kinh Pháp Diệt Tận
📖Kinh Tương Lai Biến Đổi

📖Kinh Công Đức Tắm Phật
📖Kinh Phước Báo của Tạo Lập Hình Tượng Phật
📖Kinh Tạc Hình Tượng Phật
📖Kinh Công Đức của Đi Nhiễu Bên Phải Tháp Phật
📖Kinh Công Đức của Xây Tháp
📖Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán
📖Kinh về Năm Sự Bố Thí Lớn
📖Kinh về Pháp Bố Thí
📖Kinh Thí Dụ
📖Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương
📖Kinh Vô Thường
📖Kinh về Tâm Thanh Tịnh
📖Kinh Lão Nữ Nhân
📖Kinh Lão Mẫu
📖Kinh Sáu Điều Thiết Yếu cho Bà Lão
📖Kinh Nhân Quả Ba Đời
📖Kinh Cửu Sắc Lộc
📖Kinh Cửu Sắc Lộc
📖Kinh Cứu Đảo Huyền
📖Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp
📖Kinh Cha Mẹ Ân Trọng
📖Kinh Ơn Cha Mẹ Khó Báo Đáp

📖Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì
Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
📖  Quyển 1
📖  Quyển 2
📖  Quyển 3
📖  Quyển 4
📖Kinh Đại Hắc Long Chiến Thắng Ngoại Đạo Hàng Phục Thần Chú
📖Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú
📖Kinh Chữa Bệnh Trĩ
📖Kinh An Trạch Thần Chú
📖Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Thần Chú
📖Kinh Tối Thắng Phật Đảnh Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Thần Chú
📖Kinh Bảo Khiếp Ấn Thần Chú về Bí Mật Toàn Thân Xá-lợi ở Trong Tâm của Tất Cả Như Lai
📖Kinh Bảy Ức Phật Mẫu Tâm Đại Thanh Tịnh Tổng Trì

📖Kinh Mười Danh Hiệu của Phật
Kinh Phật Danh
📖  Quyển 1
📖  Quyển 2
📖  Quyển 3
📖  Quyển 4
📖  Quyển 5
📖  Quyển 6
📖  Quyển 7
📖  Quyển 8
📖  Quyển 9
📖  Quyển 10
📖  Quyển 11
📖  Quyển 12
Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng
📖  Quyển 1
📖  Quyển 2
📖  Quyển 3
📖  Quyển 4
📖  Quyển 5
📖  Quyển 6
📖  Quyển 7
📖  Quyển 8
📖Kinh 1.500 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Mười Phương
📖Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ▫ Quyển thượng
📖Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ▫ Quyển hạ
📖Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Trang Nghiêm ở Quá Khứ
📖Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Hiền ở Hiện Tại
📖Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Tinh Tú ở Vị Lai
📖Kinh 100 Danh Hiệu của Chư Phật
📖Kinh về Danh Hiệu của Chư Phật
📖Kinh Quán Tưởng Thanh Tịnh Sắc Thân của Dược Vương Bồ-tát và Dược Thượng Bồ-tát
📖Kinh về Nghi Thức Lễ Bái và Sám Hối ở Trước 35 Vị Phật
📖Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ▫ Quyển thượng
📖Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ▫ Quyển hạ
📖Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật
📖Kinh Đại Thừa về Đồng tử Bảo Nguyệt Thưa Hỏi Pháp
📖Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Khắp Mười Phương
📖Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật
📖Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật
📖Kinh Tám Danh Hiệu của Chư Phật
📖Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật
📖Kinh Tám Cát Tường Thần Chú
📖Kinh Bát Dương Thần Chú
📖Kinh Công Đức Có Được Do Thọ Trì Bảy Danh Hiệu của Chư Phật

📖Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký
📖Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Vào Cứu Cánh Tịch Diệt
📖Kinh Quán Từ Thị Bồ-tát Sanh Lên Trời Hỷ Túc
📖Kinh Từ Thị Bồ-tát Thành Phật
📖Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sanh
📖Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sanh Thành Phật
📖Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sanh Thành Phật
📖Kinh về Thời Gian Xuất Thế của Đức Phật Từ Thị
📖Kinh Đại Thừa về 12 Tương Khế với 108 Danh Hiệu Vô Cấu của Thiên nữ Đại Cát Tường
📖Kinh về 12 Danh Hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường

📖Kinh Được Hết Thảy Chư Phật Hộ Niệm
📖Kinh Xưng Tán về Phật Độ Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn của Pháp Môn Được Hết Thảy Chư Phật Nhiếp Thọ
📖Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
📖Kinh Vô Lượng Thọ ▫ Quyển thượng
📖Kinh Vô Lượng Thọ ▫ Quyển hạ

📖Kinh Đại Minh Chú của Đại Trí Độ
📖Kinh về Thánh Phật Mẫu của Trí Độ
📖Kinh Tâm Yếu của Phổ Biến Trí Tạng Trí Độ
📖Kinh Tâm Yếu của Trí Độ
📖Kinh Tâm Yếu của Trí Độ
📖Kinh Tâm Yếu của Trí Độ
📖Kinh Tâm Yếu của Trí Độ
📖Kinh Kim Cang Trí Độ
📖Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Thuyết Giảng Đại Trí Độ ▫ Quyển thượng
📖Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Thuyết Giảng Đại Trí Độ ▫ Quyển hạ

📖Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì
📖Kinh Không Tăng Không Giảm
📖Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn
📖Kinh Trống Pháp Lớn ▫ Quyển thượng
📖Kinh Trống Pháp Lớn ▫ Quyển hạ
📖Kinh Vô Lượng Nghĩa
📖Kinh Đại Phương Quảng về Cảnh Giới Chẳng Thể Nghĩ Bàn của Như Lai

📖Kinh Mười Nghiệp Lành
📖Kinh Sám Hối Lỗi Lầm
📖Kinh Thọ Giới Mười Nghiệp Lành
📖Kinh Thanh Tịnh Các Nghiệp Chướng

📖Chứng Đạo Ca
📖Tín Tâm Minh
📖Mười Bức Tranh Chăn Trâu
📖Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật
📖Luận Kinh Vô Lượng Thọ: Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh
📖Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

📖Phẩm Vào Cảnh Giới Giải Thoát Chẳng Thể Nghĩ Bàn của Phổ Hiền Hạnh Nguyện

꧁༺ Phong Cách Dịch Thuật ༻꧂

Đang dùng phương ngữ: BắcNam

Tổng cộng có 109 tên Kinh, gồm 161 quyển.