大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 五ngũ

離Ly 世Thế 間Gian 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 八bát 之chi 三tam

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 十thập 種chủng 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 當đương 降hàng 伏phục一nhất 切thiết 天thiên 魔ma及cập 其kỳ 眷quyến 屬thuộc

是thị 為vi 第đệ 一nhất無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 悉tất 破phá一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo及cập 其kỳ 邪tà 法pháp

是thị 為vi 第đệ 二nhị無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh善thiện 言ngôn 開khai 諭dụ皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ

是thị 為vi 第đệ 三tam無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 成thành 滿mãn 遍biến 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật 行hành

是thị 為vi 第đệ 四tứ無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 積tích 集tập一nhất 切thiết 福phước 德đức 藏tạng

是thị 為vi 第đệ 五ngũ無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề廣quảng 大đại 難nan 成thành我ngã 當đương 修tu 行hành悉tất 令linh 圓viên 滿mãn

是thị 為vi 第đệ 六lục無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 以dĩ 無vô 上thượng 教giáo 化hóa無vô 上thượng 調điều 伏phục教giáo 化hóa 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

是thị 為vi 第đệ 七thất無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

一nhất 切thiết 世thế 界giới種chủng 種chủng 不bất 同đồng我ngã 當đương 以dĩ 無vô 量lượng 身thân成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác

是thị 為vi 第đệ 八bát無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành 時thời若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh來lai 從tùng 我ngã 乞khất手thủ 足túc 耳nhĩ 鼻tị血huyết 肉nhục 骨cốt 髓tủy妻thê 子tử 象tượng 馬mã乃nãi 至chí 王vương 位vị如như 是thị 一nhất 切thiết悉tất 皆giai 能năng 捨xả不bất 生sanh 一nhất 念niệm憂ưu 悔hối 之chi 心tâm但đãn 為vì 利lợi 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 求cầu 果quả 報báo以dĩ 大đại 悲bi 為vi 首thủ大đại 慈từ 究cứu 竟cánh

是thị 為vi 第đệ 九cửu無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

又hựu 作tác 是thị 念niệm

三tam 世thế 所sở 有hữu一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 國quốc 土độ一nhất 切thiết 世thế 間gian一nhất 切thiết 三tam 世thế一nhất 切thiết 虛hư 空không 界giới一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn 施thi 設thiết 界giới一nhất 切thiết 寂tịch 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 界giới如như 是thị 一nhất 切thiết種chủng 種chủng 諸chư 法pháp我ngã 當đương 以dĩ 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 慧tuệ悉tất 知tri 悉tất 覺giác悉tất 見kiến 悉tất 證chứng悉tất 修tu 悉tất 斷đoạn然nhiên 於ư 其kỳ 中trung無vô 分phân 別biệt離ly 分phân 別biệt無vô 種chủng 種chủng無vô 差sai 別biệt無vô 功công 德đức無vô 境cảnh 界giới非phi 有hữu 非phi 無vô非phi 一nhất 非phi 二nhị以dĩ 不bất 二nhị 智trí知tri 一nhất 切thiết 二nhị以dĩ 無vô 相tướng 智trí知tri 一nhất 切thiết 相tướng以dĩ 無vô 分phân 別biệt 智trí知tri 一nhất 切thiết 分phân 別biệt以dĩ 無vô 異dị 智trí知tri 一nhất 切thiết 異dị以dĩ 無vô 差sai 別biệt 智trí知tri 一nhất 切thiết 差sai 別biệt以dĩ 無vô 世thế 間gian 智trí知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian以dĩ 無vô 世thế 智trí知tri 一nhất 切thiết 世thế以dĩ 無vô 眾chúng 生sanh 智trí知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh以dĩ 無vô 執chấp 著trước 智trí知tri 一nhất 切thiết 執chấp 著trước以dĩ 無vô 住trụ 處xứ 智trí知tri 一nhất 切thiết 住trụ 處xứ以dĩ 無vô 雜tạp 染nhiễm 智trí知tri 一nhất 切thiết 雜tạp 染nhiễm以dĩ 無vô 盡tận 智trí知tri 一nhất 切thiết 盡tận以dĩ 究cứu 竟cánh 法Pháp 界Giới 智trí於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 示thị 現hiện 身thân以dĩ 離ly 言ngôn 音âm 智trí示thị 不bất 可khả 說thuyết 言ngôn 音âm以dĩ 一nhất 自tự 性tánh 智trí入nhập 於ư 無vô 自tự 性tánh以dĩ 一nhất 境cảnh 界giới 智trí現hiện 種chủng 種chủng 境cảnh 界giới知tri 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 可khả 說thuyết而nhi 現hiện 大đại 自tự 在tại 言ngôn 說thuyết證chứng 一Nhất 切Thiết 智Trí 地Địa為vì 教giáo 化hóa 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian示thị 現hiện 大đại 神thần 通thông 變biến 化hóa

是thị 為vi 第đệ 十thập無vô 下hạ 劣liệt 心tâm

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 十thập 種chủng 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 心tâm則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 最tối 上thượng無vô 下hạ 劣liệt 佛Phật 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề有hữu 十thập 種chủng 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát常thường 作tác 意ý 勤cần修tu 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp是thị 為vi 第đệ 一nhất如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

恒hằng 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 本bổn 性tánh空không 無vô 所sở 得đắc是thị 為vi 第đệ 二nhị如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

願nguyện 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành修tu 一nhất 切thiết 白bạch 淨tịnh 法Pháp以dĩ 住trụ 一nhất 切thiết 白bạch 淨tịnh 法Pháp 故cố知tri 見kiến 如Như 來Lai無vô 量lượng 智trí 慧tuệ是thị 為vi 第đệ 三tam如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

為vì 求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 故cố等đẳng 心tâm 敬kính 奉phụng諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức無vô 異dị 希hy 求cầu無vô 盜đạo 法Pháp 心tâm唯duy 生sanh 尊tôn 重trọng未vị 曾tằng 有hữu 意ý一nhất 切thiết 所sở 有hữu悉tất 皆giai 能năng 捨xả是thị 為vi 第đệ 四tứ如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh罵mạ 辱nhục 毀hủy 謗báng打đả 棒bổng 屠đồ 割cát苦khổ 其kỳ 形hình 體thể乃nãi 至chí 斷đoạn 命mạng如như 是thị 等đẳng 事sự悉tất 皆giai 能năng 受thọ終chung 不bất 因nhân 此thử生sanh 動động 亂loạn 心tâm生sanh 瞋sân 害hại 心tâm亦diệc 不bất 退thoái 捨xả大đại 悲bi 弘hoằng 誓thệ更cánh 令linh 增tăng 長trưởng無vô 有hữu 休hưu 息tức

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 於ư 一nhất 切thiết 法pháp如như 實thật 出xuất 離ly捨xả 成thành 就tựu 故cố證chứng 得đắc 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 法Pháp忍nhẫn 辱nhục 柔nhu 和hòa已dĩ 自tự 在tại 故cố是thị 為vi 第đệ 五ngũ如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 增tăng 上thượng 大đại 功công 德đức所sở 謂vị天thiên 增tăng 上thượng 功công 德đức人nhân 增tăng 上thượng 功công 德đức色sắc 增tăng 上thượng 功công 德đức力lực 增tăng 上thượng 功công 德đức眷quyến 屬thuộc 增tăng 上thượng 功công 德đức欲dục 增tăng 上thượng 功công 德đức王vương 位vị 增tăng 上thượng 功công 德đức自tự 在tại 增tăng 上thượng 功công 德đức福phước 德đức 增tăng 上thượng 功công 德đức智trí 慧tuệ 增tăng 上thượng 功công 德đức雖tuy 復phục 成thành 就tựu如như 是thị 功công 德đức終chung 不bất 於ư 此thử而nhi 生sanh 染nhiễm 著trước所sở 謂vị不bất 著trước 味vị不bất 著trước 欲dục不bất 著trước 財tài 富phú不bất 著trước 眷quyến 屬thuộc但đãn 深thâm 樂nhạo 法Pháp隨tùy 法Pháp 去khứ隨tùy 法Pháp 住trụ隨tùy 法Pháp 趣thú 向hướng隨tùy 法Pháp 究cứu 竟cánh以dĩ 法Pháp 為vi 依y以dĩ 法Pháp 為vi 救cứu以dĩ 法Pháp 為vi 歸quy以dĩ 法Pháp 為vi 舍xá守thủ 護hộ 法Pháp愛ái 樂nhạo 法Pháp希hy 求cầu 法Pháp思tư 惟duy 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát雖tuy 復phục 具cụ 受thọ種chủng 種chủng 法Pháp 樂lạc而nhi 常thường 遠viễn 離ly眾chúng 魔ma 境cảnh 界giới

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 過quá 去khứ 世thế發phát 如như 是thị 心tâm

我ngã 當đương 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 永vĩnh 離ly眾chúng 魔ma 境cảnh 界giới住trụ 佛Phật 境cảnh 界giới 故cố

是thị 為vi 第đệ 六lục如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為vì 求cầu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề已dĩ 於ư 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo精tinh 勤cần 匪phỉ 懈giải猶do 謂vị 我ngã 今kim始thỉ 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành亦diệc 不bất 驚kinh亦diệc 不bất 怖bố亦diệc 不bất 畏úy雖tuy 能năng 一nhất 念niệm 即tức成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề然nhiên 為vì 眾chúng 生sanh 故cố於ư 無vô 量lượng 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 有hữu 休hưu 息tức是thị 為vi 第đệ 七thất如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh性tánh 不bất 和hòa 善thiện難nan 調điều 難nan 度độ不bất 能năng 知tri 恩ân不bất 能năng 報báo 恩ân是thị 故cố 為vì 其kỳ發phát 大đại 誓thệ 願nguyện欲dục 令linh 皆giai 得đắc心tâm 意ý 自tự 在tại所sở 行hành 無vô 礙ngại捨xả 離ly 惡ác 念niệm不bất 於ư 他tha 所sở生sanh 諸chư 煩phiền 惱não是thị 為vi 第đệ 八bát如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 作tác 是thị 念niệm

非phi 他tha 令linh 我ngã發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm亦diệc 不bất 待đãi 人nhân助trợ 我ngã 修tu 行hành我ngã 自tự 發phát 心tâm集tập 諸chư 佛Phật 法Pháp誓thệ 期kỳ 自tự 勉miễn盡tận 未vị 來lai 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề是thị 故cố 我ngã 今kim修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành當đương 淨tịnh 自tự 心tâm亦diệc 淨tịnh 他tha 心tâm當đương 知tri 自tự 境cảnh 界giới亦diệc 知tri 他tha 境cảnh 界giới我ngã 當đương 悉tất 與dữ三tam 世thế 諸chư 佛Phật境cảnh 界giới 平bình 等đẳng

是thị 為vi 第đệ 九cửu如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát作tác 如như 是thị 觀quán

無vô 有hữu 一nhất 法pháp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 有hữu 一nhất 法pháp滿mãn 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 有hữu 一nhất 法pháp教giáo 化hóa 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 有hữu 一nhất 法pháp供cúng 養dường 恭cung 敬kính一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 有hữu 一nhất 法pháp於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề已dĩ 成thành今kim 成thành當đương 成thành無vô 有hữu 一nhất 法pháp已dĩ 說thuyết今kim 說thuyết當đương 說thuyết說thuyết 者giả 及cập 法pháp俱câu 不bất 可khả 得đắc而nhi 亦diệc 不bất 捨xả阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 願nguyện

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 求cầu 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 無vô 所sở 得đắc如như 是thị 出xuất 生sanh阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

是thị 故cố 於ư 法pháp雖tuy 無vô 所sở 得đắc而nhi 勤cần 修tu 習tập增tăng 上thượng 善thiện 業nghiệp清thanh 淨tịnh 對đối 治trị智trí 慧tuệ 圓viên 滿mãn念niệm 念niệm 增tăng 長trưởng一nhất 切thiết 具cụ 足túc其kỳ 心tâm 於ư 此thử不bất 驚kinh 不bất 怖bố

不bất 作tác 是thị 念niệm

若nhược 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 悉tất 寂tịch 滅diệt我ngã 有hữu 何hà 義nghĩa求cầu 於ư 無vô 上thượng菩Bồ 提Đề 之chi 道Đạo

是thị 為vi 第đệ 十thập如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề十thập 種chủng 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 大đại 智trí 山sơn 王vương 增tăng 上thượng 心tâm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 入nhập 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 如như 海hải 智trí何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị入nhập 一nhất 切thiết 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 界giới是thị 為vi 第đệ 一nhất 如như 海hải 智trí

入nhập 一nhất 切thiết 世thế 界giới而nhi 不bất 起khởi 分phân 別biệt是thị 為vi 第đệ 二nhị 如như 海hải 智trí

知tri 一nhất 切thiết 虛hư 空không 界giới無vô 量lượng 無vô 礙ngại普phổ 入nhập 十thập 方phương一nhất 切thiết 差sai 別biệt 世thế 界giới 網võng是thị 為vi 第đệ 三tam 如như 海hải 智trí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát善thiện 入nhập 法Pháp 界Giới所sở 謂vị無vô 礙ngại 入nhập不bất 斷đoạn 入nhập不bất 常thường 入nhập無vô 量lượng 入nhập不bất 生sanh 入nhập不bất 滅diệt 入nhập一nhất 切thiết 入nhập悉tất 了liễu 知tri 故cố是thị 為vi 第đệ 四tứ 如như 海hải 智trí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 過quá 去khứ 未vị 來lai現hiện 在tại 諸chư 佛Phật菩Bồ 薩Tát 法Pháp 師sư聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác及cập 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu所sở 集tập 善thiện 根căn已dĩ 集tập現hiện 集tập當đương 集tập三tam 世thế 諸chư 佛Phật於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề已dĩ 成thành今kim 成thành當đương 成thành所sở 有hữu 善thiện 根căn三tam 世thế 諸chư 佛Phật說thuyết 法Pháp 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh已dĩ 說thuyết今kim 說thuyết當đương 說thuyết所sở 有hữu 善thiện 根căn於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết皆giai 悉tất 了liễu 知tri深thâm 信tín 隨tùy 喜hỷ願nguyện 樂nhạo 修tu 習tập無vô 有hữu 厭yếm 足túc是thị 為vi 第đệ 五ngũ 如như 海hải 智trí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 念niệm 念niệm 中trung入nhập 過quá 去khứ 世thế不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp於ư 一nhất 劫kiếp 中trung或hoặc 百bách 億ức 佛Phật 出xuất 世thế或hoặc 千thiên 億ức 佛Phật 出xuất 世thế或hoặc 百bách 千thiên 億ức 佛Phật 出xuất 世thế或hoặc 無vô 數số或hoặc 無vô 量lượng或hoặc 無vô 邊biên或hoặc 無vô 等đẳng或hoặc 不bất 可khả 數sổ或hoặc 不bất 可khả 稱xưng或hoặc 不bất 可khả 思tư或hoặc 不bất 可khả 量lượng或hoặc 不bất 可khả 說thuyết或hoặc 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết超siêu 過quá 算toán 數số諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn出xuất 興hưng 于vu 世thế及cập 彼bỉ 諸chư 佛Phật道Đạo 場tràng 眾chúng 會hội聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát說thuyết 法Pháp 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh壽thọ 命mạng 延diên 促xúc法Pháp 住trụ 久cửu 近cận如như 是thị 一nhất 切thiết悉tất 皆giai 明minh 見kiến如như 一nhất 劫kiếp一nhất 切thiết 諸chư 劫kiếp皆giai 亦diệc 如như 是thị其kỳ 無vô 佛Phật 劫kiếp所sở 有hữu 眾chúng 生sanh有hữu 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề種chúng 諸chư 善thiện 根căn亦diệc 悉tất 了liễu 知tri若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 熟thục 已dĩ於ư 未vị 來lai 世thế當đương 得đắc 見kiến 佛Phật亦diệc 悉tất 了liễu 知tri如như 是thị 觀quán 察sát 過quá 去khứ 世thế不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp心tâm 無vô 厭yếm 足túc是thị 為vi 第đệ 六lục 如như 海hải 智trí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát入nhập 未vị 來lai 世thế觀quán 察sát 分phân 別biệt一nhất 切thiết 諸chư 劫kiếp無vô 量lượng 無vô 邊biên知tri 何hà 劫kiếp 有hữu 佛Phật何hà 劫kiếp 無vô 佛Phật何hà 劫kiếp 有hữu 幾kỷ如Như 來Lai 出xuất 世thế一nhất 一nhất 如Như 來Lai名danh 號hiệu 何hà 等đẳng住trú 何hà 世thế 界giới世thế 界giới 名danh 何hà度độ 幾kỷ 眾chúng 生sanh壽thọ 命mạng 幾kỷ 時thời如như 是thị 觀quán 察sát盡tận 未vị 來lai 際tế皆giai 悉tất 了liễu 知tri不bất 可khả 窮cùng 盡tận而nhi 無vô 厭yếm 足túc是thị 為vi 第đệ 七thất 如như 海hải 智trí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát入nhập 現hiện 在tại 世thế觀quán 察sát 思tư 惟duy於ư 念niệm 念niệm 中trung普phổ 見kiến 十thập 方phương無vô 邊biên 品phẩm 類loại不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới皆giai 有hữu 諸chư 佛Phật於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề已dĩ 成thành今kim 成thành當đương 成thành往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ坐tọa 吉cát 祥tường 草thảo降hàng 伏phục 魔ma 軍quân成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề從tùng 此thử 起khởi 已dĩ入nhập 於ư 城thành 邑ấp昇thăng 天thiên 宮cung 殿điện說thuyết 微vi 妙diệu 法Pháp轉chuyển 大đại 法Pháp 輪luân示thị 現hiện 神thần 通thông調điều 伏phục 眾chúng 生sanh乃nãi 至chí 付phó 囑chúc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 法Pháp捨xả 於ư 壽thọ 命mạng入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn入nhập 涅Niết 槃Bàn 已dĩ結kết 集tập 法Pháp 藏tạng令linh 久cửu 住trụ 世thế莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 塔tháp種chủng 種chủng 供cúng 養dường亦diệc 見kiến 彼bỉ 世thế 界giới所sở 有hữu 眾chúng 生sanh值trị 佛Phật 聞văn 法Pháp受thọ 持trì 諷phúng 誦tụng憶ức 念niệm 思tư 惟duy增tăng 長trưởng 慧tuệ 解giải如như 是thị 觀quán 察sát普phổ 遍biến 十thập 方phương而nhi 於ư 佛Phật 法Pháp無vô 有hữu 錯thác 謬mậu

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát了liễu 知tri 諸chư 佛Phật皆giai 悉tất 如như 夢mộng而nhi 能năng 往vãng 詣nghệ一nhất 切thiết 佛Phật 所sở恭cung 敬kính 供cúng 養dường

菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời不bất 著trước 自tự 身thân不bất 著trước 諸chư 佛Phật不bất 著trước 世thế 界giới不bất 著trước 眾chúng 會hội不bất 著trước 說thuyết 法Pháp不bất 著trước 劫kiếp 數số然nhiên 見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp觀quán 察sát 世thế 界giới入nhập 諸chư 劫kiếp 數số無vô 有hữu 厭yếm 足túc是thị 為vi 第đệ 八bát 如như 海hải 智trí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp一nhất 一nhất 劫kiếp 中trung供cúng 養dường 恭cung 敬kính不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết無vô 量lượng 諸chư 佛Phật示thị 現hiện 自tự 身thân歿một 此thử 生sanh 彼bỉ以dĩ 出xuất 過quá 三tam 界giới一nhất 切thiết 供cúng 具cụ而nhi 為vi 供cúng 養dường并tinh 及cập 供cúng 養dường菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn一nhất 切thiết 大đại 眾chúng一nhất 一nhất 如Như 來Lai般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu皆giai 以dĩ 無vô 上thượng 供cúng 具cụ供cúng 養dường 舍xá 利lợi及cập 廣quảng 行hành 惠huệ施thí 滿mãn 足túc 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 不bất 可khả 思tư 議nghị 心tâm不bất 求cầu 報báo 心tâm究cứu 竟cánh 心tâm饒nhiêu 益ích 心tâm於ư 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp為vì 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 故cố供cúng 養dường 諸chư 佛Phật饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp開khai 示thị 演diễn 說thuyết是thị 為vi 第đệ 九cửu 如như 海hải 智trí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 所sở一nhất 切thiết 法Pháp 師sư 所sở一nhất 向hướng 專chuyên 求cầu菩Bồ 薩Tát 所sở 說thuyết 法Pháp菩Bồ 薩Tát 所sở 學học 法Pháp菩Bồ 薩Tát 所sở 教giáo 法Pháp菩Bồ 薩Tát 修tu 行hành 法Pháp菩Bồ 薩Tát 清thanh 淨tịnh 法Pháp菩Bồ 薩Tát 成thành 熟thục 法Pháp菩Bồ 薩Tát 調điều 伏phục 法Pháp菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng 法Pháp菩Bồ 薩Tát 出xuất 離ly 法Pháp菩Bồ 薩Tát 總tổng 持trì 法Pháp得đắc 此thử 法Pháp 已dĩ受thọ 持trì 讀độc 誦tụng分phân 別biệt 解giải 說thuyết無vô 有hữu 厭yếm 足túc令linh 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 佛Phật 法Pháp 中trung發phát 一Nhất 切Thiết 智Trí 相tương 應ứng 心tâm入nhập 真chân 實thật 相tướng於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển菩Bồ 薩Tát 如như 是thị於ư 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp無vô 有hữu 厭yếm 足túc是thị 為vi 第đệ 十thập 如như 海hải 智trí

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 入nhập 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 如như 海hải 智trí若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 無vô 上thượng大đại 智trí 慧tuệ 海hải

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề有hữu 十thập 種chủng 如như 寶bảo 住trụ何hà 等đẳng 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ無vô 數số 世thế 界giới諸chư 如Như 來Lai 所sở瞻chiêm 覲cận 頂đảnh 禮lễ承thừa 事sự 供cúng 養dường是thị 為vi 第đệ 一nhất 如như 寶bảo 住trụ

於ư 不bất 思tư 議nghị諸chư 如Như 來Lai 所sở聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp受thọ 持trì 憶ức 念niệm不bất 令linh 忘vong 失thất分phân 別biệt 思tư 惟duy覺giác 慧tuệ 增tăng 長trưởng如như 是thị 所sở 作tác充sung 滿mãn 十thập 方phương是thị 為vi 第đệ 二nhị 如như 寶bảo 住trụ

於ư 此thử 剎sát 歿một餘dư 處xứ 現hiện 生sanh而nhi 於ư 佛Phật 法Pháp無vô 所sở 迷mê 惑hoặc是thị 為vi 第đệ 三tam 如như 寶bảo 住trụ

知tri 從tùng 一nhất 法pháp出xuất 一nhất 切thiết 法pháp而nhi 能năng 各các 各các分phân 別biệt 演diễn 說thuyết以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp種chủng 種chủng 義nghĩa 究cứu 竟cánh皆giai 是thị 一nhất 義nghĩa 故cố是thị 為vi 第đệ 四tứ 如như 寶bảo 住trụ

知tri 厭yếm 離ly 煩phiền 惱não知tri 止chỉ 息tức 煩phiền 惱não知tri 防phòng 護hộ 煩phiền 惱não知tri 除trừ 斷đoạn 煩phiền 惱não修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 證chứng 實thật 際tế究cứu 竟cánh 到đáo 於ư實thật 際tế 彼bỉ 岸ngạn方phương 便tiện 善thiện 巧xảo善thiện 學học 所sở 學học令linh 往vãng 昔tích 願nguyện 行hành皆giai 得đắc 成thành 滿mãn身thân 不bất 疲bì 倦quyện是thị 為vi 第đệ 五ngũ 如như 寶bảo 住trụ

知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh心tâm 所sở 分phân 別biệt皆giai 無vô 處xứ 所sở而nhi 亦diệc 說thuyết 有hữu種chủng 種chủng 方phương 處xứ雖tuy 無vô 分phân 別biệt無vô 所sở 造tạo 作tác為vì 欲dục 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh而nhi 有hữu 修tu 行hành而nhi 有hữu 所sở 作tác是thị 為vi 第đệ 六lục 如như 寶bảo 住trụ

知tri 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 同đồng 一nhất 性tánh所sở 謂vị無vô 性tánh無vô 種chủng 種chủng 性tánh無vô 無vô 量lượng 性tánh無vô 可khả 算toán 數số 性tánh無vô 可khả 稱xưng 量lượng 性tánh無vô 色sắc 無vô 相tướng若nhược 一nhất 若nhược 多đa皆giai 不bất 可khả 得đắc而nhi 決quyết 定định 了liễu 知tri此thử 是thị 諸chư 佛Phật 法Pháp此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 法Pháp此thử 是thị 獨Độc 覺Giác 法Pháp此thử 是thị 聲Thanh 聞Văn 法Pháp此thử 是thị 凡phàm 夫phu 法pháp此thử 是thị 善thiện 法Pháp此thử 是thị 不bất 善thiện 法pháp此thử 是thị 世thế 間gian 法pháp此thử 是thị 出xuất 世thế 間gian 法Pháp此thử 是thị 過quá 失thất 法pháp此thử 是thị 無vô 過quá 失thất 法Pháp此thử 是thị 有hữu 漏lậu 法pháp此thử 是thị 無vô 漏lậu 法Pháp乃nãi 至chí 此thử 是thị 有hữu 為vi 法pháp此thử 是thị 無vô 為vi 法Pháp是thị 為vi 第đệ 七thất 如như 寶bảo 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát求cầu 佛Phật 不bất 可khả 得đắc求cầu 菩Bồ 薩Tát 不bất 可khả 得đắc求cầu 法Pháp 不bất 可khả 得đắc求cầu 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 得đắc而nhi 亦diệc 不bất 捨xả調điều 伏phục 眾chúng 生sanh令linh 於ư 諸chư 法pháp成thành 正chánh 覺giác 願nguyện

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát善thiện 巧xảo 觀quán 察sát知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 分phân 別biệt知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 境cảnh 界giới方phương 便tiện 化hóa 導đạo令linh 得đắc 涅Niết 槃Bàn為vì 欲dục 滿mãn 足túc化hóa 眾chúng 生sanh 願nguyện熾sí 然nhiên 修tu 行hành菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố是thị 為vi 第đệ 八bát 如như 寶bảo 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 善thiện 巧xảo 說thuyết 法Pháp示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn為vì 度độ 眾chúng 生sanh所sở 有hữu 方phương 便tiện一nhất 切thiết 皆giai 是thị心tâm 想tưởng 建kiến 立lập非phi 是thị 顛điên 倒đảo亦diệc 非phi 虛hư 誑cuống

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 了liễu 知tri一nhất 切thiết 諸chư 法pháp三tam 世thế 平bình 等đẳng如như 如như 不bất 動động實thật 際tế 無vô 住trụ不bất 見kiến 有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh已dĩ 受thọ 化hóa今kim 受thọ 化hóa當đương 受thọ 化hóa亦diệc 自tự 了liễu 知tri無vô 所sở 修tu 行hành無vô 有hữu 少thiểu 法pháp若nhược 生sanh 若nhược 滅diệt而nhi 可khả 得đắc 者giả而nhi 依y 於ư 一nhất 切thiết 法pháp令linh 所sở 願nguyện 不bất 空không是thị 為vi 第đệ 九cửu 如như 寶bảo 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 不bất 思tư 議nghị無vô 量lượng 諸chư 佛Phật一nhất 一nhất 佛Phật 所sở聞văn 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 授thọ 記ký 法Pháp名danh 號hiệu 各các 異dị劫kiếp 數số 不bất 同đồng從tùng 於ư 一nhất 劫kiếp乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp常thường 如như 是thị 聞văn聞văn 已dĩ 修tu 行hành不bất 驚kinh 不bất 怖bố不bất 迷mê 不bất 惑hoặc知tri 如Như 來Lai 智trí不bất 思tư 議nghị 故cố如Như 來Lai 授thọ 記ký言ngôn 無vô 二nhị 故cố自tự 身thân 行hành 願nguyện殊thù 勝thắng 力lực 故cố隨tùy 應ứng 受thọ 化hóa令linh 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề滿mãn 等đẳng 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 願nguyện 故cố是thị 為vi 第đệ 十thập 如như 寶bảo 住trụ

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề十thập 種chủng 如như 寶bảo 住trụ若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 諸chư 佛Phật無vô 上thượng 大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 十thập 種chủng 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát作tác 如như 是thị 念niệm

一nhất 切thiết 諸chư 法pháp無vô 有hữu 邊biên 際tế不bất 可khả 窮cùng 盡tận我ngã 當đương 以dĩ 盡tận 三tam 世thế 智trí普phổ 皆giai 覺giác 了liễu無vô 有hữu 遺di 餘dư

是thị 為vi 第đệ 一nhất如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

於ư 一nhất 毛mao 端đoan 處xứ有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh何hà 況huống 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới我ngã 當đương 皆giai 以dĩ無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn而nhi 滅diệt 度độ 之chi

是thị 為vi 第đệ 二nhị如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

十thập 方phương 世thế 界giới無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 有hữu 齊tề 限hạn不bất 可khả 窮cùng 盡tận我ngã 當đương 以dĩ 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ最tối 上thượng 莊trang 嚴nghiêm莊trang 嚴nghiêm 如như 是thị一nhất 切thiết 世thế 界giới所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm皆giai 悉tất 真chân 實thật

是thị 為vi 第đệ 三tam如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 有hữu 齊tề 限hạn不bất 可khả 窮cùng 盡tận我ngã 當đương 以dĩ 一nhất 切thiết 善thiện 根căn迴hồi 向hướng 於ư 彼bỉ無vô 上thượng 智trí 光quang照chiếu 曜diệu 於ư 彼bỉ

是thị 為vi 第đệ 四tứ如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 有hữu 齊tề 限hạn不bất 可khả 窮cùng 盡tận我ngã 當đương 以dĩ 所sở 種chúng 善thiện 根căn迴hồi 向hướng 供cúng 養dường悉tất 令linh 周chu 遍biến無vô 所sở 闕khuyết 少thiểu然nhiên 後hậu 我ngã 當đương成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

是thị 為vi 第đệ 五ngũ如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật聞văn 所sở 說thuyết 法Pháp生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ不bất 著trước 自tự 身thân不bất 著trước 佛Phật 身thân解giải 如Như 來Lai 身thân非phi 實thật 非phi 虛hư非phi 有hữu 非phi 無vô非phi 性tánh 非phi 無vô 性tánh非phi 色sắc 非phi 無vô 色sắc非phi 相tướng 非phi 無vô 相tướng非phi 生sanh 非phi 滅diệt實thật 無vô 所sở 有hữu亦diệc 不bất 壞hoại 有hữu

何hà 以dĩ 故cố不bất 可khả 以dĩ 一nhất 切thiết 性tánh 相tướng而nhi 取thủ 著trước 故cố

是thị 為vi 第đệ 六lục如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh訶ha 罵mạ 毀hủy 呰tử撾qua 打đả 楚sở 撻thát或hoặc 截tiệt 手thủ 足túc或hoặc 割cát 耳nhĩ 鼻tị或hoặc 挑thiêu 其kỳ 目mục或hoặc 級cấp 其kỳ 頭đầu如như 是thị 一nhất 切thiết皆giai 能năng 忍nhẫn 受thọ終chung 不bất 因nhân 此thử生sanh 恚khuể 害hại 心tâm於ư 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết無vô 央ương 數số 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành攝nhiếp 受thọ 眾chúng 生sanh恒hằng 無vô 廢phế 捨xả

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát已dĩ 善thiện 觀quán 察sát一nhất 切thiết 諸chư 法pháp無vô 有hữu 二nhị 相tướng心tâm 不bất 動động 亂loạn能năng 捨xả 自tự 身thân忍nhẫn 其kỳ 苦khổ 故cố是thị 為vi 第đệ 七thất如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

未vị 來lai 世thế 劫kiếp無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 有hữu 齊tề 限hạn不bất 可khả 窮cùng 盡tận我ngã 當đương 盡tận 彼bỉ 劫kiếp於ư 一nhất 世thế 界giới行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh如như 一nhất 世thế 界giới盡tận 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới一nhất 切thiết 世thế 界giới悉tất 亦diệc 如như 是thị而nhi 心tâm 不bất 驚kinh不bất 怖bố 不bất 畏úy

何hà 以dĩ 故cố為vì 菩Bồ 薩Tát 道Đạo法pháp 應ưng 如như 是thị為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh而nhi 修tu 行hành 故cố

是thị 為vi 第đệ 八bát如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề以dĩ 心tâm 為vi 本bổn心tâm 若nhược 清thanh 淨tịnh則tắc 能năng 圓viên 滿mãn一nhất 切thiết 善thiện 根căn於ư 佛Phật 菩Bồ 提Đề必tất 得đắc 自tự 在tại欲dục 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề隨tùy 意ý 即tức 成thành若nhược 欲dục 除trừ 斷đoạn一nhất 切thiết 取thủ 緣duyên住trụ 一nhất 向hướng 道đạo我ngã 亦diệc 能năng 得đắc而nhi 我ngã 不bất 斷đoạn為vì 欲dục 究cứu 竟cánh佛Phật 菩Bồ 提Đề 故cố亦diệc 不bất 即tức 證chứng無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề

何hà 以dĩ 故cố為vì 滿mãn 本bổn 願nguyện盡tận 一nhất 切thiết 世thế 界giới行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành化hóa 眾chúng 生sanh 故cố

是thị 為vi 第đệ 九cửu如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 佛Phật 不bất 可khả 得đắc菩Bồ 提Đề 不bất 可khả 得đắc菩Bồ 薩Tát 不bất 可khả 得đắc一nhất 切thiết 法pháp 不bất 可khả 得đắc眾chúng 生sanh 不bất 可khả 得đắc心tâm 不bất 可khả 得đắc行hành 不bất 可khả 得đắc過quá 去khứ 不bất 可khả 得đắc未vị 來lai 不bất 可khả 得đắc現hiện 在tại 不bất 可khả 得đắc一nhất 切thiết 世thế 間gian 不bất 可khả 得đắc有hữu 為vi 無vô 為vi 不bất 可khả 得đắc菩Bồ 薩Tát 如như 是thị寂tịch 靜tĩnh 住trụ甚thậm 深thâm 住trụ寂tịch 滅diệt 住trụ無vô 諍tranh 住trụ無vô 言ngôn 住trụ無vô 二nhị 住trụ無vô 等đẳng 住trụ自tự 性tánh 住trụ如như 理lý 住trụ解giải 脫thoát 住trụ涅Niết 槃Bàn 住trụ實thật 際tế 住trụ而nhi 亦diệc 不bất 捨xả一nhất 切thiết 大đại 願nguyện不bất 捨xả 薩Tát 婆Bà 若Nhã 心tâm不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 捨xả 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh不bất 捨xả 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật不bất 捨xả 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh不bất 捨xả 承thừa 事sự 諸chư 佛Phật不bất 捨xả 演diễn 說thuyết 諸chư 法Pháp不bất 捨xả 莊trang 嚴nghiêm 世thế 界giới

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 大đại 願nguyện 故cố雖tuy 復phục 了liễu 達đạt一nhất 切thiết 法pháp 相tướng大đại 慈từ 悲bi 心tâm轉chuyển 更cánh 增tăng 長trưởng無vô 量lượng 功công 德đức皆giai 具cụ 修tu 行hành於ư 諸chư 眾chúng 生sanh心tâm 不bất 捨xả 離ly

何hà 以dĩ 故cố一nhất 切thiết 諸chư 法pháp皆giai 無vô 所sở 有hữu

凡phàm 夫phu 愚ngu 迷mê不bất 知tri 不bất 覺giác我ngã 當đương 令linh 彼bỉ悉tất 得đắc 開khai 悟ngộ於ư 諸chư 法pháp 性tánh分phân 明minh 照chiếu 了liễu

何hà 以dĩ 故cố一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật安an 住trụ 寂tịch 滅diệt而nhi 以dĩ 大đại 悲bi 心tâm於ư 諸chư 世thế 間gian說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa曾tằng 無vô 休hưu 息tức我ngã 今kim 云vân 何hà而nhi 捨xả 大đại 悲bi

又hựu 我ngã 先tiên 發phát廣quảng 大đại 誓thệ 願nguyện 心tâm發phát 決quyết 定định 利lợi 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm發phát 積tích 集tập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 心tâm發phát 安an 住trụ 善thiện 巧xảo 迴hồi 向hướng 心tâm發phát 出xuất 生sanh 甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ 心tâm發phát 含hàm 受thọ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm發phát 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 平bình 等đẳng 心tâm作tác 真chân 實thật 語ngữ不bất 虛hư 誑cuống 語ngữ願nguyện 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 上thượng 大đại 法Pháp願nguyện 不bất 斷đoạn 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 種chủng 性tánh今kim 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh未vị 得đắc 解giải 脫thoát未vị 成thành 正chánh 覺giác未vị 具cụ 佛Phật 法Pháp大đại 願nguyện 未vị 滿mãn云vân 何hà 而nhi 欲dục捨xả 離ly 大đại 悲bi

是thị 為vi 第đệ 十thập如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 十thập 種chủng 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 如Như 來Lai 金kim 剛cang 性tánh無vô 上thượng 大đại 神thần 通thông 智trí

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 大đại 發phát 起khởi何hà 等đẳng 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 當đương 供cúng 養dường 恭cung 敬kính一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật

是thị 為vi 第đệ 一nhất 大đại 發phát 起khởi

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 長trưởng 養dưỡng一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát所sở 有hữu 善thiện 根căn

是thị 為vi 第đệ 二nhị 大đại 發phát 起khởi

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 如Như 來Lai般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 塔tháp以dĩ 一nhất 切thiết 華hoa一nhất 切thiết 鬘man一nhất 切thiết 香hương一nhất 切thiết 塗đồ 香hương一nhất 切thiết 末mạt 香hương一nhất 切thiết 衣y一nhất 切thiết 蓋cái一nhất 切thiết 幢tràng一nhất 切thiết 幡phan而nhi 供cúng 養dường 之chi受thọ 持trì 守thủ 護hộ彼bỉ 佛Phật 正Chánh 法Pháp

是thị 為vi 第đệ 三tam 大đại 發phát 起khởi

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 教giáo 化hóa 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh令linh 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

是thị 為vi 第đệ 四tứ 大đại 發phát 起khởi

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 以dĩ 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ無vô 上thượng 莊trang 嚴nghiêm而nhi 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm一nhất 切thiết 世thế 界giới

是thị 為vi 第đệ 五ngũ 大đại 發phát 起khởi

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 發phát 大đại 悲bi 心tâm為vì 一nhất 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới一nhất 一nhất 各các 盡tận未vị 來lai 際tế 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành如như 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 亦diệc 如như 是thị皆giai 令linh 得đắc 佛Phật無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề乃nãi 至chí 不bất 生sanh一nhất 念niệm 疲bì 懈giải

是thị 為vi 第đệ 六lục 大đại 發phát 起khởi

又hựu 作tác 是thị 念niệm

彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai無vô 量lượng 無vô 邊biên我ngã 當đương 於ư 一nhất 如Như 來Lai 所sở經kinh 不bất 思tư 議nghị 劫kiếp恭cung 敬kính 供cúng 養dường如như 於ư 一nhất 如Như 來Lai於ư 一nhất 切thiết 如Như 來Lai悉tất 亦diệc 如như 是thị

是thị 為vi 第đệ 七thất 大đại 發phát 起khởi菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

又hựu 作tác 是thị 念niệm

彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai滅diệt 度độ 之chi 後hậu我ngã 當đương 為vì 一nhất 一nhất 如Như 來Lai所sở 有hữu 舍xá 利lợi各các 起khởi 寶bảo 塔tháp其kỳ 量lượng 高cao 廣quảng與dữ 不bất 可khả 說thuyết諸chư 世thế 界giới 等đẳng造tạo 佛Phật 形hình 像tượng亦diệc 復phục 如như 是thị於ư 不bất 可khả 思tư 議nghị 劫kiếp以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 幢tràng 幡phan 蓋cái香hương 華hoa 衣y 服phục而nhi 為vi 供cúng 養dường不bất 生sanh 一nhất 念niệm厭yếm 倦quyện 之chi 心tâm為vì 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 故cố為vì 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 故cố為vì 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố為vì 護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp開khai 示thị 演diễn 說thuyết 故cố

是thị 為vi 第đệ 八bát 大đại 發phát 起khởi菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 以dĩ 此thử 善thiện 根căn 成thành無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề得đắc 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 地Địa與dữ 一nhất 切thiết 如Như 來Lai體thể 性tánh 平bình 等đẳng

是thị 為vi 第đệ 九cửu 大đại 發phát 起khởi

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 成thành 正chánh 覺giác 已dĩ於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp演diễn 說thuyết 正Chánh 法Pháp示thị 現hiện 不bất 可khả 思tư 議nghị自tự 在tại 神thần 通thông身thân 語ngữ 及cập 意ý不bất 生sanh 疲bì 倦quyện不bất 離ly 正Chánh 法Pháp以dĩ 佛Phật 力lực 所sở 持trì 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh勤cần 行hành 大đại 願nguyện 故cố大đại 慈từ 為vi 首thủ 故cố大đại 悲bi 究cứu 竟cánh 故cố達đạt 無vô 相tướng 法Pháp 故cố住trụ 真chân 實thật 語ngữ 故cố證chứng 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 寂tịch 滅diệt 故cố知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 不bất 可khả 得đắc而nhi 亦diệc 不bất 違vi諸chư 業nghiệp 所sở 作tác 故cố與dữ 三tam 世thế 佛Phật同đồng 一nhất 體thể 故cố周chu 遍biến 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới 故cố通thông 達đạt 諸chư 法pháp 無vô 相tướng 故cố成thành 就tựu 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 故cố具cụ 足túc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 故cố以dĩ 大đại 願nguyện 力lực調điều 伏phục 眾chúng 生sanh作tác 大đại 佛Phật 事sự無vô 有hữu 休hưu 息tức

是thị 為vi 第đệ 十thập 大đại 發phát 起khởi

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 大đại 發phát 起khởi若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 行hành具cụ 足túc 如Như 來Lai無vô 上thượng 大đại 智trí

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 究cứu 竟cánh 大đại 事sự何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 如Như 來Lai究cứu 竟cánh 大đại 事sự隨tùy 所sở 念niệm 眾chúng 生sanh悉tất 能năng 救cứu 護hộ究cứu 竟cánh 大đại 事sự專chuyên 求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp究cứu 竟cánh 大đại 事sự積tích 集tập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn究cứu 竟cánh 大đại 事sự思tư 惟duy 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp究cứu 竟cánh 大đại 事sự滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 誓thệ 願nguyện究cứu 竟cánh 大đại 事sự成thành 就tựu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành究cứu 竟cánh 大đại 事sự奉phụng 事sự 一nhất 切thiết 善Thiện 知Tri 識Thức究cứu 竟cánh 大đại 事sự往vãng 詣nghệ 一nhất 切thiết 世thế 界giới諸chư 如Như 來Lai 所sở究cứu 竟cánh 大đại 事sự聞văn 持trì 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 正Chánh 法Pháp究cứu 竟cánh 大đại 事sự

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề大đại 智trí 慧tuệ 究cứu 竟cánh 事sự

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 不bất 壞hoại 信tín何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị於ư 一nhất 切thiết 佛Phật不bất 壞hoại 信tín於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 壞hoại 信tín於ư 一nhất 切thiết 聖thánh 僧Tăng不bất 壞hoại 信tín於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát不bất 壞hoại 信tín於ư 一nhất 切thiết 善Thiện 知Tri 識Thức不bất 壞hoại 信tín於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 壞hoại 信tín於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện不bất 壞hoại 信tín於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 壞hoại 信tín於ư 恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật不bất 壞hoại 信tín於ư 菩Bồ 薩Tát 巧xảo 密mật 方phương 便tiện教giáo 化hóa 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 壞hoại 信tín

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 諸chư 佛Phật無vô 上thượng 大đại 智trí 慧tuệ 不bất 壞hoại 信tín

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 得đắc 授thọ 記ký何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị內nội 有hữu 甚thậm 深thâm 解giải 得đắc 授thọ 記ký能năng 隨tùy 順thuận 起khởi菩Bồ 薩Tát 諸chư 善thiện 根căn 得đắc 授thọ 記ký修tu 廣quảng 大đại 行hành 得đắc 授thọ 記ký現hiện 前tiền 得đắc 授thọ 記ký不bất 現hiện 前tiền 得đắc 授thọ 記ký因nhân 自tự 心tâm 證chứng 菩Bồ 提Đề 得đắc 授thọ 記ký成thành 就tựu 忍nhẫn 得đắc 授thọ 記ký教giáo 化hóa 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 得đắc 授thọ 記ký究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 劫kiếp 數số 得đắc 授thọ 記ký一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 自tự 在tại 得đắc 授thọ 記ký

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 於ư 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 所sở而nhi 得đắc 授thọ 記ký

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng菩Bồ 薩Tát 由do 此thử能năng 以dĩ 一nhất 切thiết 善thiện 根căn悉tất 皆giai 迴hồi 向hướng何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 願nguyện如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 心tâm如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 行hành如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 善thiện 根căn如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 平bình 等đẳng如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 念niệm如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 清thanh 淨tịnh如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 所sở 住trụ如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 成thành 滿mãn如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu以dĩ 我ngã 善thiện 根căn同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 不bất 壞hoại如như 是thị 成thành 就tựu莫mạc 別biệt 成thành 就tựu

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 無vô 上thượng善thiện 根căn 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 得đắc 智trí 慧tuệ何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị於ư 施thí 自tự 在tại得đắc 智trí 慧tuệ深thâm 解giải 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp得đắc 智trí 慧tuệ入nhập 如Như 來Lai 無vô 邊biên 智trí得đắc 智trí 慧tuệ於ư 一nhất 切thiết 問vấn 答đáp 中trung 能năng 斷đoạn 疑nghi得đắc 智trí 慧tuệ入nhập 於ư 智trí 者giả 義nghĩa得đắc 智trí 慧tuệ深thâm 解giải 一nhất 切thiết 如Như 來Lai於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 中trung言ngôn 音âm 善thiện 巧xảo得đắc 智trí 慧tuệ深thâm 解giải 於ư 諸chư 佛Phật 所sở種chúng 少thiểu 善thiện 根căn必tất 能năng 滿mãn 足túc一nhất 切thiết 白bạch 淨tịnh 法Pháp獲hoạch 如Như 來Lai 無vô 量lượng 智trí得đắc 智trí 慧tuệ成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát不bất 思tư 議nghị 住trụ得đắc 智trí 慧tuệ於ư 一nhất 念niệm 中trung悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát得đắc 智trí 慧tuệ覺giác 一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 提Đề入nhập 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới聞văn 持trì 一nhất 切thiết佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp深thâm 入nhập 一nhất 切thiết如Như 來Lai 種chủng 種chủng莊trang 嚴nghiêm 言ngôn 音âm得đắc 智trí 慧tuệ

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 上thượng 現hiện 證chứng 智trí

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị於ư 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 所sở發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm觀quán 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm觀quán 一nhất 切thiết 剎sát一nhất 切thiết 世thế一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm觀quán 察sát 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 如như 虛hư 空không發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm觀quán 察sát 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 廣quảng 大đại 行hành發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm正chánh 念niệm 三tam 世thế一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm觀quán 不bất 思tư 議nghị諸chư 業nghiệp 果quả 報báo發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm遍biến 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 大đại 會hội發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm觀quán 察sát 一nhất 切thiết如Như 來Lai 妙diệu 音âm發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 心tâm

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 心tâm則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp無vô 量lượng 無vô 邊biên廣quảng 大đại 智trí 慧tuệ 海hải

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 伏phục 藏tạng何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị知tri 一nhất 切thiết 法pháp是thị 起khởi 功công 德đức 行hành 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 法pháp是thị 正chánh 思tư 惟duy 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 法pháp是thị 陀đà 羅la 尼ni 照chiếu 明minh 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 法pháp是thị 辯biện 才tài 開khai 演diễn 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 法pháp是thị 不bất 可khả 說thuyết 善thiện 覺giác 真chân 實thật 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 自tự 在tại 神thần 通thông是thị 觀quán 察sát 示thị 現hiện 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 法pháp是thị 善thiện 巧xảo 出xuất 生sanh 平bình 等đẳng 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 法pháp是thị 常thường 見kiến 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 不bất 思tư 議nghị 劫kiếp是thị 善thiện 了liễu 皆giai 如như 幻huyễn 住trụ 藏tạng知tri 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát是thị 發phát 生sanh 歡hoan 喜hỷ 淨tịnh 信tín 藏tạng

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 上thượng 智trí 慧tuệ 法Pháp 藏tạng悉tất 能năng 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 律luật 儀nghi何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 生sanh 誹phỉ 謗báng 律luật 儀nghi於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở信tín 樂nhạo 心tâm 不bất 可khả 壞hoại 律luật 儀nghi於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 所sở起khởi 尊tôn 重trọng 恭cung 敬kính 律luật 儀nghi於ư 一nhất 切thiết 善Thiện 知Tri 識Thức 所sở終chung 不bất 捨xả 愛ái 樂nhạo 心tâm 律luật 儀nghi於ư 一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác不bất 生sanh 憶ức 念niệm 心tâm 律luật 儀nghi遠viễn 離ly 一nhất 切thiết退thoái 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 律luật 儀nghi不bất 起khởi 一nhất 切thiết損tổn 害hại 眾chúng 生sanh 心tâm 律luật 儀nghi修tu 一nhất 切thiết 善thiện 根căn皆giai 令linh 究cứu 竟cánh 律luật 儀nghi於ư 一nhất 切thiết 魔ma悉tất 能năng 降hàng 伏phục 律luật 儀nghi於ư 一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật皆giai 令linh 滿mãn 足túc 律luật 儀nghi

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 無vô 上thượng 大đại 智trí 律luật 儀nghi

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 自tự 在tại何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị命mạng 自tự 在tại於ư 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp住trụ 壽thọ 命mạng 故cố心tâm 自tự 在tại智trí 慧tuệ 能năng 入nhập阿a 僧tăng 祇kỳ 諸chư 三tam 昧muội 故cố資tư 具cụ 自tự 在tại能năng 以dĩ 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 世thế 界giới 故cố業nghiệp 自tự 在tại隨tùy 時thời 受thọ 報báo 故cố受thọ 生sanh 自tự 在tại於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới示thị 現hiện 受thọ 生sanh 故cố解giải 自tự 在tại於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới見kiến 佛Phật 充sung 滿mãn 故cố願nguyện 自tự 在tại隨tùy 欲dục 隨tùy 時thời於ư 諸chư 剎sát 中trung成thành 正chánh 覺giác 故cố神thần 力lực 自tự 在tại示thị 現hiện 一nhất 切thiết大đại 神thần 變biến 故cố法pháp 自tự 在tại示thị 現hiện 無vô 邊biên諸chư 法Pháp 門môn 故cố智trí 自tự 在tại於ư 念niệm 念niệm 中trung示thị 現hiện 如Như 來Lai十Thập 力Lực 無Vô 畏Úy成thành 正chánh 覺giác 故cố

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 圓viên 滿mãn一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật智trí 慧tuệ 神thần 力lực菩Bồ 提Đề 自tự 在tại

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 五ngũ

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 22/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam