大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 二nhị

十Thập 迴Hồi 向Hướng 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ 之chi 十thập

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát等Đẳng 法Pháp 界Giới 無Vô 量Lượng 迴Hồi 向Hướng

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 離ly 垢cấu 繒tăng而nhi 繫hệ 其kỳ 頂đảnh住trụ 法Pháp 師sư 位vị廣quảng 行hành 法Pháp 施thí起khởi 大đại 慈từ 悲bi安an 立lập 眾chúng 生sanh於ư 菩Bồ 提Đề 心tâm常thường 行hành 饒nhiêu 益ích無vô 有hữu 休hưu 息tức以dĩ 菩Bồ 提Đề 心tâm長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn為vì 諸chư 眾chúng 生sanh作tác 調Điều 御Ngự 師Sư示thị 諸chư 眾chúng 生sanh一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo為vì 諸chư 眾chúng 生sanh作tác 法Pháp 藏tạng 日nhật善thiện 根căn 光quang 明minh普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết於ư 諸chư 眾chúng 生sanh其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng修tu 諸chư 善thiện 行hành無vô 有hữu 休hưu 息tức心tâm 淨tịnh 無vô 染nhiễm智trí 慧tuệ 自tự 在tại不bất 捨xả 一nhất 切thiết善thiện 根căn 道đạo 業nghiệp作tác 諸chư 眾chúng 生sanh大đại 智trí 商thương 主chủ普phổ 令linh 得đắc 入nhập安an 隱ẩn 正Chánh 道Đạo為vì 諸chư 眾chúng 生sanh而nhi 作tác 導đạo 首thủ令linh 修tu 一nhất 切thiết善thiện 根căn 法pháp 行hành為vì 諸chư 眾chúng 生sanh作tác 不bất 可khả 壞hoại堅kiên 固cố 善thiện 友hữu令linh 其kỳ 善thiện 根căn增tăng 長trưởng 成thành 就tựu

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 法Pháp 施thí 為vi 首thủ發phát 生sanh 一nhất 切thiết清thanh 淨tịnh 白bạch 法Pháp攝nhiếp 受thọ 趣thú 向hướng一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm殊thù 勝thắng 願nguyện 力lực究cứu 竟cánh 堅kiên 固cố成thành 就tựu 增tăng 益ích具cụ 大đại 威uy 德đức依y 善Thiện 知Tri 識Thức心tâm 無vô 諂siểm 誑cuống思tư 惟duy 觀quán 察sát一Nhất 切Thiết 智Trí 門môn無vô 邊biên 境cảnh 界giới以dĩ 此thử 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng願nguyện 得đắc 修tu 習tập成thành 就tựu 增tăng 長trưởng廣quảng 大đại 無vô 礙ngại一nhất 切thiết 境cảnh 界giới願nguyện 得đắc 於ư 佛Phật 正chánh 教giáo 之chi 中trung乃nãi 至chí 聽thính 聞văn一nhất 句cú 一nhất 偈kệ受thọ 持trì 演diễn 說thuyết願nguyện 得đắc 憶ức 念niệm與dữ 法Pháp 界Giới 等đẳng無vô 量lượng 無vô 邊biên一nhất 切thiết 世thế 界giới去khứ 來lai 現hiện 在tại一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật既ký 憶ức 念niệm 已dĩ修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành

又hựu 願nguyện 以dĩ 此thử念niệm 佛Phật 善thiện 根căn為vì 一nhất 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 世thế 界giới盡tận 未vị 來lai 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành如như 於ư 一nhất 世thế 界giới盡tận 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới一nhất 切thiết 世thế 界giới皆giai 亦diệc 如như 是thị如như 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh亦diệc 復phục 如như 是thị以dĩ 善thiện 方phương 便tiện一nhất 一nhất 皆giai 為vì盡tận 未vị 來lai 劫kiếp大đại 誓thệ 莊trang 嚴nghiêm終chung 無vô 離ly 佛Phật善Thiện 知Tri 識Thức 想tưởng常thường 見kiến 諸chư 佛Phật現hiện 在tại 其kỳ 前tiền無vô 有hữu 一nhất 佛Phật出xuất 興hưng 於ư 世thế不bất 得đắc 親thân 近cận一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát所sở 讚tán 所sở 說thuyết清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hành誓thệ 願nguyện 修tu 行hành悉tất 令linh 圓viên 滿mãn所sở 謂vị不bất 破phá 梵Phạm 行hành不bất 缺khuyết 梵Phạm 行hành不bất 雜tạp 梵Phạm 行hành無vô 點điểm 梵Phạm 行hành無vô 失thất 梵Phạm 行hành無vô 能năng 蔽tế 梵Phạm 行hành佛Phật 所sở 讚tán 梵Phạm 行hành無vô 所sở 依y 梵Phạm 行hành無vô 所sở 得đắc 梵Phạm 行hành增tăng 益ích 菩Bồ 薩Tát清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hành三tam 世thế 諸chư 佛Phật所sở 行hành 梵Phạm 行hành無vô 礙ngại 梵Phạm 行hành無vô 著trước 梵Phạm 行hành無vô 諍tranh 梵Phạm 行hành無vô 滅diệt 梵Phạm 行hành安an 住trụ 梵Phạm 行hành無vô 比tỉ 梵Phạm 行hành無vô 動động 梵Phạm 行hành無vô 亂loạn 梵Phạm 行hành無vô 恚khuể 梵Phạm 行hành

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát若nhược 能năng 為vì 己kỷ修tu 行hành 如như 是thị清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hành則tắc 能năng 普phổ 為vì一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 安an 住trụ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 開khai 曉hiểu令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 成thành 就tựu令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 清thanh 淨tịnh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 無vô 垢cấu令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 照chiếu 明minh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 諸chư 塵trần 染nhiễm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 諸chư 障chướng 翳ế令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 諸chư 熱nhiệt 惱não令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 諸chư 纏triền 縛phược令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh永vĩnh 離ly 諸chư 惡ác令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 諸chư 惱não 害hại畢tất 竟cánh 清thanh 淨tịnh

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát自tự 於ư 梵Phạm 行hành不bất 能năng 清thanh 淨tịnh不bất 能năng 令linh 他tha而nhi 得đắc 清thanh 淨tịnh自tự 於ư 梵Phạm 行hành而nhi 有hữu 退thoái 轉chuyển不bất 能năng 令linh 他tha無vô 有hữu 退thoái 轉chuyển自tự 於ư 梵Phạm 行hành而nhi 有hữu 失thất 壞hoại不bất 能năng 令linh 他tha無vô 有hữu 失thất 壞hoại自tự 於ư 梵Phạm 行hành而nhi 有hữu 遠viễn 離ly不bất 能năng 令linh 他tha常thường 不bất 遠viễn 離ly自tự 於ư 梵Phạm 行hành而nhi 有hữu 懈giải 怠đãi不bất 能năng 令linh 他tha不bất 生sanh 懈giải 怠đãi自tự 於ư 梵Phạm 行hành不bất 生sanh 信tín 解giải不bất 能năng 令linh 他tha心tâm 生sanh 信tín 解giải自tự 於ư 梵Phạm 行hành而nhi 不bất 安an 住trụ不bất 能năng 令linh 他tha而nhi 得đắc 安an 住trụ自tự 於ư 梵Phạm 行hành而nhi 不bất 證chứng 入nhập不bất 能năng 令linh 他tha心tâm 得đắc 證chứng 入nhập自tự 於ư 梵Phạm 行hành而nhi 有hữu 放phóng 捨xả不bất 能năng 令linh 他tha恒hằng 不bất 放phóng 捨xả自tự 於ư 梵Phạm 行hành而nhi 有hữu 散tán 動động不bất 能năng 令linh 他tha心tâm 不bất 散tán 動động

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 無vô 倒đảo 行hành說thuyết 無vô 倒đảo 法pháp所sở 言ngôn 誠thành 實thật如như 說thuyết 修tu 行hành淨tịnh 身thân 口khẩu 意ý離ly 諸chư 雜tạp 染nhiễm住trụ 無vô 礙ngại 行hành滅diệt 一nhất 切thiết 障chướng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát自tự 得đắc 淨tịnh 心tâm為vì 他tha 演diễn 說thuyết清thanh 淨tịnh 心tâm 法Pháp自tự 修tu 和hòa 忍nhẫn以dĩ 諸chư 善thiện 根căn調điều 伏phục 其kỳ 心tâm令linh 他tha 和hòa 忍nhẫn以dĩ 諸chư 善thiện 根căn調điều 伏phục 其kỳ 心tâm自tự 離ly 疑nghi 悔hối亦diệc 令linh 他tha 人nhân永vĩnh 離ly 疑nghi 悔hối自tự 得đắc 淨tịnh 信tín亦diệc 令linh 他tha 得đắc不bất 壞hoại 淨tịnh 信tín自tự 住trụ 正Chánh 法Pháp亦diệc 令linh 眾chúng 生sanh安an 住trụ 正Chánh 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 法Pháp 施thí所sở 生sanh 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị願nguyện 我ngã 獲hoạch 得đắc一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 盡tận 法Pháp 門môn普phổ 為vì 眾chúng 生sanh分phân 別biệt 解giải 說thuyết皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ心tâm 得đắc 滿mãn 足túc摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết外ngoại 道đạo 異dị 論luận願nguyện 我ngã 能năng 為vì一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh演diễn 說thuyết 三tam 世thế諸chư 佛Phật 法Pháp 海hải於ư 一nhất 一nhất 法pháp 生sanh 起khởi一nhất 一nhất 法pháp 義nghĩa 理lý一nhất 一nhất 法pháp 名danh 言ngôn一nhất 一nhất 法pháp 安an 立lập一nhất 一nhất 法pháp 解giải 說thuyết一nhất 一nhất 法pháp 顯hiển 示thị一nhất 一nhất 法Pháp 門môn 戶hộ一nhất 一nhất 法pháp 悟ngộ 入nhập一nhất 一nhất 法pháp 觀quán 察sát一nhất 一nhất 法pháp 分phần 位vị悉tất 得đắc 無vô 邊biên無vô 盡tận 法Pháp 藏tạng獲hoạch 無vô 所sở 畏úy具cụ 四Tứ 辯Biện 才Tài廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh分phân 別biệt 解giải 說thuyết窮cùng 未vị 來lai 際tế而nhi 無vô 有hữu 盡tận為vì 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh立lập 勝thắng 志chí 願nguyện出xuất 生sanh 無vô 礙ngại無vô 謬mậu 失thất 辯biện為vì 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ為vì 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 就tựu 一nhất 切thiết淨tịnh 法Pháp 光quang 明minh隨tùy 其kỳ 類loại 音âm演diễn 說thuyết 無vô 斷đoạn

為vì 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh深thâm 信tín 歡hoan 喜hỷ住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí辨biện 了liễu 諸chư 法pháp俾tỉ 無vô 迷mê 惑hoặc作tác 是thị 念niệm 言ngôn

我ngã 當đương 普phổ 於ư一nhất 切thiết 世thế 界giới為vì 諸chư 眾chúng 生sanh精tinh 勤cần 修tu 習tập得đắc 遍biến 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 自tự 在tại 身thân得đắc 遍biến 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 廣quảng 大đại 心tâm具cụ 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 清thanh 淨tịnh 音âm 聲thanh現hiện 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 眾chúng 會hội 道Đạo 場Tràng修tu 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 業nghiệp得đắc 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 住trụ證chứng 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng學học 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 法Pháp住trụ 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 行hành入nhập 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng

是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 諸chư 善thiện 根căn而nhi 為vi 迴hồi 向hướng為vì 令linh 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 成thành 就tựu一Nhất 切Thiết 智Trí 故cố

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị為vì 欲dục 見kiến 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 諸chư 佛Phật調điều 伏phục 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 眾chúng 生sanh住trụ 持trì 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 佛Phật 剎sát證chứng 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 智trí獲hoạch 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 無vô 所sở 畏úy成thành 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 諸chư 菩Bồ 薩Tát 陀đà 羅la 尼ni得đắc 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 諸chư 菩Bồ 不bất 思tư 議nghị 住trụ具cụ 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 功công 德đức滿mãn 等đẳng 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 利lợi 益ích眾chúng 生sanh 善thiện 根căn

又hựu 願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn 故cố令linh 我ngã 得đắc 福phước 德đức 平bình 等đẳng智trí 慧tuệ 平bình 等đẳng力lực 平bình 等đẳng無vô 畏úy 平bình 等đẳng清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng自tự 在tại 平bình 等đẳng正chánh 覺giác 平bình 等đẳng說thuyết 法Pháp 平bình 等đẳng義nghĩa 平bình 等đẳng決quyết 定định 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 神thần 通thông 平bình 等đẳng如như 是thị 等đẳng 法Pháp皆giai 悉tất 圓viên 滿mãn如như 我ngã 所sở 得đắc願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh亦diệc 如như 是thị 得đắc如như 我ngã 無vô 異dị

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị如như 法Pháp 界Giới 無vô 量lượng善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị所sở 得đắc 智trí 慧tuệ終chung 無vô 有hữu 量lượng如như 法Pháp 界Giới 無vô 邊biên善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật無vô 有hữu 其kỳ 邊biên如như 法Pháp 界Giới 無vô 限hạn善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị詣nghệ 諸chư 佛Phật 剎sát無vô 有hữu 齊tề 限hạn如như 法Pháp 界Giới 無vô 際tế善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 有hữu 涯nhai 際tế如như 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí永vĩnh 不bất 斷đoạn 絕tuyệt如như 法Pháp 界Giới 一nhất 性tánh善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh同đồng 一nhất 智trí 性tánh如như 法Pháp 界Giới 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh如như 法Pháp 界Giới 隨tùy 順thuận善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 皆giai 隨tùy 順thuận普Phổ 賢Hiền 行hành 願nguyện如như 法Pháp 界Giới 莊trang 嚴nghiêm善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh以dĩ 普Phổ 賢Hiền 行hành而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm如như 法Pháp 界Giới 不bất 可khả 失thất 壞hoại善thiện 根căn 迴hồi 向hướng亦diệc 復phục 如như 是thị令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát永vĩnh 不bất 失thất 壞hoại諸chư 清thanh 淨tịnh 行hành

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 此thử 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn承thừa 事sự 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn速tốc 得đắc 趣thú 入nhập一Nhất 切Thiết 智Trí 性tánh

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn遍biến 一nhất 切thiết 處xứ修tu 一Nhất 切Thiết 智Trí

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 往vãng 覲cận一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 見kiến 諸chư 佛Phật能năng 作tác 佛Phật 事sự

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh恒hằng 得đắc 見kiến 佛Phật不bất 於ư 佛Phật 事sự生sanh 怠đãi 慢mạn 心tâm

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 見kiến 佛Phật心tâm 喜hỷ 清thanh 淨tịnh無vô 有hữu 退thoái 轉chuyển

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 見kiến 佛Phật心tâm 善thiện 解giải 了liễu

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 見kiến 佛Phật不bất 生sanh 執chấp 著trước

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 見kiến 佛Phật了liễu 達đạt 無vô 礙ngại

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 見kiến 佛Phật成thành 普Phổ 賢Hiền 行hành

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 見kiến 諸chư 佛Phật現hiện 在tại 其kỳ 前tiền無vô 時thời 暫tạm 捨xả

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 見kiến 諸chư 佛Phật出xuất 生sanh 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 諸chư 力lực

願nguyện 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 見kiến 諸chư 佛Phật於ư 一nhất 切thiết 法pháp永vĩnh 不bất 忘vong 失thất

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị如như 法Pháp 界Giới 無vô 起khởi 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 根căn 本bổn 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 自tự 體thể 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 無vô 依y 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 無vô 忘vong 失thất 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 空không 無vô 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 寂tịch 靜tĩnh 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 無vô 處xứ 所sở 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 無vô 遷thiên 動động 性tánh 迴hồi 向hướng如như 法Pháp 界Giới 無vô 差sai 別biệt 性tánh 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 法Pháp 施thí所sở 有hữu 宣tuyên 示thị所sở 有hữu 開khai 悟ngộ及cập 因nhân 此thử 起khởi一nhất 切thiết 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 師sư常thường 為vi 諸chư 佛Phật之chi 所sở 護hộ 念niệm

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 無vô 上thượng 法Pháp 師sư方phương 便tiện 安an 立lập一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 一Nhất 切Thiết 智Trí

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 無vô 屈khuất 法Pháp 師sư一nhất 切thiết 問vấn 難nan莫mạc 能năng 窮cùng 盡tận

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 無vô 礙ngại 法Pháp 師sư得đắc 一nhất 切thiết 法pháp無vô 礙ngại 光quang 明minh

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 智trí 藏tạng 法Pháp 師sư能năng 善thiện 巧xảo 說thuyết一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 諸chư 如Như 來Lai自tự 在tại 法Pháp 師sư善thiện 能năng 分phân 別biệt如Như 來Lai 智trí 慧tuệ

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 如như 眼nhãn 法Pháp 師sư說thuyết 如như 實thật 法pháp不bất 由do 他tha 教giáo

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 憶ức 持trì 一nhất 切thiết佛Phật 法Pháp 法Pháp 師sư如như 理lý 演diễn 說thuyết不bất 違vi 句cú 義nghĩa

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 修tu 行hành 無vô 相tướng 道Đạo 法Pháp 師sư以dĩ 諸chư 妙diệu 相tướng而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm放phóng 無vô 量lượng 光quang善thiện 入nhập 諸chư 法pháp

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 大đại 身thân 法Pháp 師sư其kỳ 身thân 普phổ 遍biến一nhất 切thiết 國quốc 土độ興hưng 大đại 法Pháp 雲vân雨vũ 諸chư 佛Phật 法Pháp

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 護hộ 法Pháp 藏tạng 法Pháp 師sư建kiến 無vô 勝thắng 幢tràng護hộ 諸chư 佛Phật 法Pháp令linh 正Chánh 法Pháp 海hải無vô 所sở 缺khuyết 減giảm

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 一nhất 切thiết 法pháp 日nhật 法Pháp 師sư得đắc 佛Phật 辯biện 才tài巧xảo 說thuyết 諸chư 法pháp

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 妙diệu 音âm 方phương 便tiện 法Pháp 師sư善thiện 說thuyết 無vô 邊biên法Pháp 界Giới 之chi 藏tạng

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 到đáo 法pháp 彼bỉ 岸ngạn 法Pháp 師sư以dĩ 智trí 神thần 通thông開khai 正Chánh 法Pháp 藏tạng

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 安an 住trụ 正Chánh 法Pháp 法Pháp 師sư演diễn 說thuyết 如Như 來Lai究cứu 竟cánh 智trí 慧tuệ

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 了liễu 達đạt 諸chư 法pháp 法Pháp 師sư能năng 說thuyết 無vô 量lượng無vô 盡tận 功công 德đức

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 不bất 誑cuống 世thế 間gian 法Pháp 師sư能năng 以dĩ 方phương 便tiện令linh 入nhập 實thật 際tế

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 破phá 諸chư 魔ma 眾chúng 法Pháp 師sư善thiện 能năng 覺giác 知tri一nhất 切thiết 魔ma 業nghiệp

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 諸chư 佛Phật 所sở 攝nhiếp 受thọ 法Pháp 師sư離ly 我ngã 我ngã 所sở攝nhiếp 受thọ 之chi 心tâm

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 安an 隱ẩn 一nhất 切thiết 世thế 間gian 法Pháp 師sư成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát說thuyết 法Pháp 願nguyện 力lực

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị不bất 以dĩ 取thủ 著trước 業nghiệp 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 報báo 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 心tâm 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 法pháp 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 事sự 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 因nhân 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 語ngữ 言ngôn 音âm 聲thanh 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 名danh 句cú 文văn 身thân 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 迴hồi 向hướng 故cố 迴hồi 向hướng不bất 以dĩ 取thủ 著trước 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 故cố 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị不bất 為vì 耽đam 著trước 色sắc 境cảnh 界giới 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 耽đam 著trước 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 境cảnh 界giới 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 求cầu 生sanh 天thiên 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 求cầu 欲dục 樂lạc 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 著trước 欲dục 境cảnh 界giới 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 求cầu 眷quyến 屬thuộc 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 求cầu 自tự 在tại 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 求cầu 生sanh 死tử 樂lạc 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 著trước 生sanh 死tử 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 樂nhạo 諸chư 有hữu 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 求cầu 和hòa 合hợp 樂lạc 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 求cầu 可khả 樂lạc 著trước 處xứ 故cố 迴hồi 向hướng不bất 為vì 懷hoài 毒độc 害hại 心tâm 故cố 迴hồi 向hướng不bất 壞hoại 善thiện 根căn 故cố 迴hồi 向hướng不bất 依y 三tam 界giới 故cố 迴hồi 向hướng不bất 著trước 諸chư 禪thiền 解giải 脫thoát 三tam 昧muội 故cố 迴hồi 向hướng不bất 住trụ 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 乘Thừa 故cố 迴hồi 向hướng

但đãn 為vì 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 成thành 滿mãn 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 得đắc 無vô 礙ngại 智trí 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 得đắc 無vô 障chướng 礙ngại清thanh 淨tịnh 善thiện 根căn 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh超siêu 出xuất 生sanh 死tử證chứng 大đại 智trí 慧tuệ 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 令linh 大đại 菩Bồ 提Đề 心tâm如như 金kim 剛cang 不bất 可khả 壞hoại 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 成thành 就tựu 究cứu 竟cánh 不bất 死tử 法Pháp 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 以dĩ 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 種chủng 性tánh示thị 現hiện 一Nhất 切Thiết 智Trí 自tự 在tại 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 求cầu 菩Bồ 薩Tát一nhất 切thiết 法Pháp 明minh大đại 神thần 通thông 智trí 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 於ư 盡tận 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát行hành 普Phổ 賢Hiền 行hành圓viên 滿mãn 不bất 退thoái被bị 堅kiên 固cố 大đại 願nguyện 鎧khải令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh住trụ 普Phổ 賢Hiền 地địa 故cố 迴hồi 向hướng但đãn 為vì 盡tận 未vị 來lai 劫kiếp度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh常thường 無vô 休hưu 息tức示thị 現hiện 一Nhất 切Thiết 智Trí 地Địa無vô 礙ngại 光quang 明minh恒hằng 不bất 斷đoạn 故cố 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 彼bỉ 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 時thời以dĩ 如như 是thị 心tâm 迴hồi 向hướng所sở 謂vị以dĩ 本bổn 性tánh 平bình 等đẳng 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 法pháp 性tánh 平bình 等đẳng 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 量lượng 平bình 等đẳng 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 無vô 諍tranh 平bình 等đẳng 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 自tự 性tánh 無vô 所sở 起khởi 平bình 等đẳng 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 知tri 諸chư 法pháp無vô 亂loạn 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 入nhập 三tam 世thế 平bình 等đẳng 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 出xuất 生sanh 三tam 世thế諸chư 佛Phật 種chủng 性tánh 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 得đắc 不bất 退thoái 失thất神thần 通thông 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 生sanh 成thành 一Nhất 切Thiết 智Trí 行hành 心tâm 迴hồi 向hướng

又hựu 為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 地địa 獄ngục 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 入nhập 畜súc 生sanh 趣thú 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 往vãng 閻Diêm 羅La 王Vương 處xứ 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 障chướng 道Đạo 法Pháp 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh能năng 應ứng 時thời 轉chuyển 法Pháp 輪luân令linh 一nhất 切thiết 歡hoan 喜hỷ 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh入nhập 十Thập 力Lực 輪luân 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh滿mãn 足túc 菩Bồ 薩Tát無vô 邊biên 清thanh 淨tịnh 法Pháp 願nguyện 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết 善Thiện 知Tri 識Thức 教giáo菩Bồ 提Đề 心tâm 器khí得đắc 滿mãn 足túc 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh受thọ 持trì 修tu 行hành甚thậm 深thâm 佛Phật 法Pháp得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 智trí 光quang 明minh 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh修tu 諸chư 菩Bồ 薩Tát無vô 障chướng 礙ngại 行hành常thường 現hiện 前tiền 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 見kiến 諸chư 佛Phật現hiện 其kỳ 前tiền 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh清thanh 淨tịnh 法Pháp 光quang 明minh常thường 現hiện 前tiền 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 畏úy 大đại 菩Bồ 提Đề 心tâm常thường 現hiện 前tiền 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh菩Bồ 薩Tát 不bất 思tư 議nghị 智trí常thường 現hiện 前tiền 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh普phổ 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh令linh 清thanh 淨tịnh 大đại 悲bi 心tâm常thường 現hiện 前tiền 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh以dĩ 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết勝thắng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 具cụ莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 剎sát 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết眾chúng 魔ma 鬪đấu 諍tranh羅la 網võng 業nghiệp 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát皆giai 無vô 所sở 依y修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố 迴hồi 向hướng為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh發phát 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 心tâm入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp廣quảng 大đại 門môn 故cố 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 以dĩ 此thử 善thiện 根căn正chánh 念niệm 清thanh 淨tịnh 迴hồi 向hướng智trí 慧tuệ 決quyết 定định 迴hồi 向hướng盡tận 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp方phương 便tiện 迴hồi 向hướng為vì 成thành 就tựu 無vô 量lượng 無vô 礙ngại 智trí 故cố 迴hồi 向hướng欲dục 滿mãn 足túc 清thanh 淨tịnh殊thù 勝thắng 心tâm 故cố 迴hồi 向hướng為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh住trụ 大đại 慈từ 故cố 迴hồi 向hướng為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh住trụ 大đại 悲bi 故cố 迴hồi 向hướng為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh住trụ 大đại 喜hỷ 故cố 迴hồi 向hướng為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh住trụ 大đại 捨xả 故cố 迴hồi 向hướng為vì 永vĩnh 離ly 二nhị 著trước住trụ 勝thắng 善thiện 根căn 故cố 迴hồi 向hướng為vì 思tư 惟duy 觀quán 察sát分phân 別biệt 演diễn 說thuyết一nhất 切thiết 緣duyên 起khởi 法pháp 故cố 迴hồi 向hướng為vì 立lập 大đại 勇dũng 猛mãnh 幢tràng 心tâm 故cố 迴hồi 向hướng為vì 立lập 無vô 能năng 勝thắng 幢tràng 藏tạng 故cố 迴hồi 向hướng為vì 破phá 諸chư 魔ma 眾chúng 故cố 迴hồi 向hướng為vì 得đắc 一nhất 切thiết 法pháp清thanh 淨tịnh 無vô 礙ngại 心tâm 故cố 迴hồi 向hướng為vì 修tu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 退thoái 轉chuyển 故cố 迴hồi 向hướng為vì 得đắc 樂nhạo 求cầu第đệ 一nhất 勝thắng 法Pháp 心tâm 故cố 迴hồi 向hướng為vì 得đắc 樂nhạo 求cầu諸chư 功công 德đức 法Pháp自tự 在tại 清thanh 淨tịnh一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 故cố 迴hồi 向hướng為vì 滿mãn 一nhất 切thiết 願nguyện除trừ 一nhất 切thiết 諍tranh得đắc 佛Phật 自tự 在tại無vô 礙ngại 清thanh 淨tịnh 法Pháp為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh轉chuyển 不bất 退thoái 法Pháp 輪luân 故cố 迴hồi 向hướng為vì 得đắc 如Như 來Lai最tối 上thượng 殊thù 勝thắng法Pháp 智trí 慧tuệ 日nhật百bách 千thiên 光quang 明minh之chi 所sở 莊trang 嚴nghiêm普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 故cố 迴hồi 向hướng為vì 欲dục 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 其kỳ 所sở 樂lạc常thường 令linh 滿mãn 足túc不bất 捨xả 本bổn 願nguyện盡tận 未vị 來lai 際tế聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp修tu 習tập 大đại 行hành得đắc 淨tịnh 智trí 慧tuệ離ly 垢cấu 光quang 明minh斷đoạn 除trừ 一nhất 切thiết 憍kiêu 慢mạn消tiêu 滅diệt 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não裂liệt 愛ái 欲dục 網võng破phá 愚ngu 癡si 闇ám具cụ 足túc 無vô 垢cấu無vô 障chướng 礙ngại 法pháp 故cố 迴hồi 向hướng為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp常thường 勤cần 修tu 習tập一Nhất 切Thiết 智Trí 行hành無vô 有hữu 退thoái 轉chuyển一nhất 一nhất 令linh 得đắc無vô 礙ngại 妙diệu 慧tuệ示thị 現hiện 諸chư 佛Phật自tự 在tại 神thần 通thông無vô 有hữu 休hưu 息tức 故cố 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 諸chư 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng 時thời不bất 應ưng 貪tham 著trước 三tam 有hữu五ngũ 欲dục 境cảnh 界giới

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 以dĩ 無vô 貪tham善thiện 根căn 迴hồi 向hướng應ưng 以dĩ 無vô 瞋sân善thiện 根căn 迴hồi 向hướng應ưng 以dĩ 無vô 癡si善thiện 根căn 迴hồi 向hướng應ưng 以dĩ 不bất 害hại善thiện 根căn 迴hồi 向hướng應ưng 以dĩ 離ly 慢mạn善thiện 根căn 迴hồi 向hướng應ưng 以dĩ 不bất 諂siểm善thiện 根căn 迴hồi 向hướng應ưng 以dĩ 質chất 直trực善thiện 根căn 迴hồi 向hướng應ưng 以dĩ 精tinh 勤cần善thiện 根căn 迴hồi 向hướng應ưng 以dĩ 修tu 習tập善thiện 根căn 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 迴hồi 向hướng 時thời得đắc 淨tịnh 信tín 心tâm於ư 菩Bồ 薩Tát 行hành歡hoan 喜hỷ 忍nhẫn 受thọ修tu 習tập 清thanh 淨tịnh大đại 菩Bồ 薩Tát 道Đạo具cụ 佛Phật 種chủng 性tánh得đắc 佛Phật 智trí 慧tuệ捨xả 一nhất 切thiết 惡ác離ly 眾chúng 魔ma 業nghiệp親thân 近cận 善thiện 友hữu成thành 己kỷ 大đại 願nguyện請thỉnh 諸chư 眾chúng 生sanh設thiết 大đại 施thí 會hội

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 此thử 法Pháp 施thí所sở 生sanh 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 淨tịnh 妙diệu 音âm得đắc 柔nhu 軟nhuyễn 音âm得đắc 天thiên 鼓cổ 音âm得đắc 無vô 量lượng 無vô 數số不bất 思tư 議nghị 音âm得đắc 可khả 愛ái 樂nhạo 音âm得đắc 清thanh 淨tịnh 音âm得đắc 周chu 遍biến 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 音âm得đắc 百bách 千thiên 那na 由do 他tha不bất 可khả 說thuyết 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 音âm得đắc 高cao 遠viễn 音âm得đắc 廣quảng 大đại 音âm得đắc 滅diệt 一nhất 切thiết 散tán 亂loạn 音âm得đắc 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 音âm得đắc 攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn 音âm

得đắc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 邊biên 音âm 聲thanh 智trí得đắc 一nhất 切thiết 清thanh 淨tịnh語ngữ 言ngôn 音âm 聲thanh 智trí得đắc 無vô 量lượng 語ngữ 言ngôn 音âm 聲thanh 智trí得đắc 最tối 自tự 在tại 音âm入nhập 一nhất 切thiết 音âm 聲thanh 智trí得đắc 一nhất 切thiết 清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 音âm得đắc 一nhất 切thiết 世thế 間gian無vô 厭yếm 足túc 音âm得đắc 究cứu 竟cánh 不bất 繫hệ 屬thuộc一nhất 切thiết 世thế 間gian 音âm得đắc 歡hoan 喜hỷ 音âm得đắc 佛Phật 清thanh 淨tịnh 語ngữ 言ngôn 音âm得đắc 說thuyết 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp遠viễn 離ly 癡si 翳ế名danh 稱xưng 普phổ 聞văn 音âm得đắc 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 一nhất 切thiết 法pháp陀đà 羅la 尼ni 莊trang 嚴nghiêm 音âm得đắc 說thuyết 一nhất 切thiết無vô 量lượng 種chủng 法Pháp 音âm得đắc 普phổ 至chí 法Pháp 界Giới無vô 量lượng 眾chúng 會hội 道Đạo 場Tràng 音âm得đắc 普phổ 攝nhiếp 持trì不bất 可khả 思tư 議nghị 法Pháp金kim 剛cang 句cú 音âm得đắc 開khai 示thị 一nhất 切thiết 法Pháp 音âm得đắc 能năng 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 字tự 句cú差sai 別biệt 智trí 藏tạng 音âm得đắc 演diễn 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp無vô 所sở 著trước 不bất 斷đoạn 音âm得đắc 一nhất 切thiết 法Pháp 光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 音âm得đắc 能năng 令linh 一nhất 切thiết 世thế 間gian清thanh 淨tịnh 究cứu 竟cánh至chí 於ư 一Nhất 切Thiết 智Trí 音âm得đắc 普phổ 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 句cú 義nghĩa 音âm得đắc 神thần 力lực 護hộ 持trì自tự 在tại 無vô 礙ngại 音âm得đắc 到đáo 一nhất 切thiết 世thế 間gian彼bỉ 岸ngạn 智trí 音âm

又hựu 以dĩ 此thử 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 下hạ 劣liệt 音âm得đắc 無vô 怖bố 畏úy 音âm得đắc 無vô 染nhiễm 著trước 音âm得đắc 一nhất 切thiết 眾chúng 會hội道Đạo 場Tràng 歡hoan 喜hỷ 音âm得đắc 隨tùy 順thuận 美mỹ 妙diệu 音âm得đắc 善thiện 說thuyết 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 音âm得đắc 斷đoạn 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 疑nghi 念niệm皆giai 令linh 覺giác 悟ngộ 音âm得đắc 具cụ 足túc 辯biện 才tài 音âm得đắc 普phổ 覺giác 悟ngộ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh長trường 夜dạ 睡thụy 眠miên 音âm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng所sở 謂vị

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác淨tịnh 妙diệu 功công 德đức

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác清thanh 淨tịnh 妙diệu 相tướng

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác清thanh 淨tịnh 業nghiệp 果quả

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác清thanh 淨tịnh 一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác無vô 量lượng 清thanh 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 心tâm

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác了liễu 知tri 諸chư 根căn清thanh 淨tịnh 方phương 便tiện

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác清thanh 淨tịnh 信tín 解giải

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác清thanh 淨tịnh 勤cần 修tu無vô 礙ngại 行hành 願nguyện

願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 離ly 眾chúng 過quá 惡ác清thanh 淨tịnh 正chánh 念niệm智trí 慧tuệ 辯biện 才tài

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh如như 是thị 迴hồi 向hướng願nguyện 得đắc 種chủng 種chủng清thanh 淨tịnh 妙diệu 身thân所sở 謂vị光quang 明minh 身thân離ly 濁trược 身thân無vô 染nhiễm 身thân清thanh 淨tịnh 身thân極cực 清thanh 淨tịnh 身thân離ly 塵trần 身thân極cực 離ly 塵trần 身thân離ly 垢cấu 身thân可khả 愛ái 樂nhạo 身thân無vô 障chướng 礙ngại 身thân於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới現hiện 諸chư 業nghiệp 像tượng於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian現hiện 言ngôn 說thuyết 像tượng於ư 一nhất 切thiết 宮cung 殿điện現hiện 安an 立lập 像tượng如như 淨tịnh 明minh 鏡kính種chủng 種chủng 色sắc 像tượng自tự 然nhiên 顯hiển 現hiện示thị 諸chư 眾chúng 生sanh大đại 菩Bồ 提Đề 行hành示thị 諸chư 眾chúng 生sanh甚thậm 深thâm 妙diệu 法Pháp示thị 諸chư 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 功công 德đức示thị 諸chư 眾chúng 生sanh修tu 行hành 之chi 道Đạo示thị 諸chư 眾chúng 生sanh成thành 就tựu 之chi 行hành示thị 諸chư 眾chúng 生sanh菩Bồ 薩Tát 行hành 願nguyện示thị 諸chư 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 世thế 界giới一nhất 切thiết 世thế 界giới佛Phật 興hưng 於ư 世thế示thị 諸chư 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật神thần 通thông 變biến 化hóa示thị 諸chư 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát不bất 可khả 思tư 議nghị解giải 脫thoát 威uy 力lực示thị 諸chư 眾chúng 生sanh成thành 滿mãn 普Phổ 賢Hiền菩Bồ 薩Tát 行hành 願nguyện一Nhất 切Thiết 智Trí 性tánh

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 如như 是thị 等đẳng微vi 妙diệu 淨tịnh 身thân方phương 便tiện 攝nhiếp 取thủ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 令linh 成thành 就tựu清thanh 淨tịnh 功công 德đức一Nhất 切Thiết 智Trí 身thân

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 以dĩ 法Pháp 施thí所sở 生sanh 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng願nguyện 身thân 隨tùy 住trụ一nhất 切thiết 世thế 界giới修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành眾chúng 生sanh 見kiến 者giả皆giai 悉tất 不bất 虛hư發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm永vĩnh 無vô 退thoái 轉chuyển順thuận 真chân 實thật 義nghĩa不bất 可khả 傾khuynh 動động於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới盡tận 未vị 來lai 劫kiếp住trụ 菩Bồ 薩Tát 道Đạo而nhi 無vô 疲bì 厭yếm大đại 悲bi 均quân 普phổ量lượng 同đồng 法Pháp 界Giới知tri 眾chúng 生sanh 根căn應ứng 時thời 說thuyết 法Pháp常thường 不bất 休hưu 息tức於ư 善Thiện 知Tri 識Thức心tâm 常thường 正chánh 念niệm乃nãi 至chí 不bất 捨xả一nhất 剎sát 那na 頃khoảnh一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật常thường 現hiện 在tại 前tiền心tâm 常thường 正chánh 念niệm未vị 曾tằng 暫tạm 懈giải修tu 諸chư 善thiện 根căn無vô 有hữu 虛hư 偽ngụy置trí 諸chư 眾chúng 生sanh於ư 一Nhất 切Thiết 智Trí令linh 不bất 退thoái 轉chuyển具cụ 足túc 一nhất 切thiết佛Phật 法Pháp 光quang 明minh持trì 大đại 法Pháp 雲vân受thọ 大đại 法Pháp 雨vũ修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát入nhập 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp入nhập 一nhất 切thiết 三tam 世thế入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo 智trí入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 智trí入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 出xuất 生sanh 智trí入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát清thanh 淨tịnh 境cảnh 界giới 智trí入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật自tự 在tại 神thần 通thông入nhập 一nhất 切thiết 無vô 邊biên 法Pháp 界Giới於ư 此thử 安an 住trụ修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 二nhị

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 2/3/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam