Kinh Phật Danh ♦ Quyển 10

♪ Quy mạng Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhân Quang Phật

♪ Quy mạng Sinh Thắng Phật

♪ Quy mạng Cao Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Hải Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Cao Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Thú Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Vô Trệ Phật

♪ Quy mạng Địa Lực Trụ Trì Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Lực Mạng Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Diệt Ma Phật

♪ Quy mạng Bất Hại Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Quán Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Tượng Phật

♪ Quy mạng Tâm Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Trước Lực Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Tỉ-hà Hỷ Lạc Phật

♪ Quy mạng Giới Quang Phật

♪ Quy mạng Hiền Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Trí Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Vũ Đầu Phật

♪ Quy mạng Trí Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Luật Tạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Vũ Thời Phật

♪ Quy mạng Quang Diễm Phật

♪ Quy mạng Diệu Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Mục Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Đại Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bất Trụ Lực Tinh Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Thức Phật

♪ Quy mạng Hiện Niệm Phật

♪ Quy mạng Phúc Đức Lực Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Trí Pháp Y Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Chúng Sinh Vô Chướng Phật

♪ Quy mạng Trí Tập Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Lực Tạng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Mật Hương Thụ Công Đức Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Ly Si Công Đức Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Thí Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Môn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Lực Tinh Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhất Thiết Diệu Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Đắc Động Pháp Phật

♪ Quy mạng Bảo Di-lưu-đà Vương Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Kiên Cố Vương Cao Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Pháp Phần Xưng Phật

♪ Quy mạng Thiên Kim Biến Chiếu Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Lực Vi Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Kiên Tâm Ý Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Chiếu Nhất Thiết Thế Gian Đăng Phật

♪ Quy mạng Tùy Chúng Sinh Tâm Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Xưng Kiên Cố Tràng Phật

♪ Quy mạng Tri Hành Phật

♪ Quy mạng Quá Khứ Xưng Pháp Vũ Phật

♪ Quy mạng Nhạo Uy Đức Đăng Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Chướng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Trí Chiếu Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhị Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Tập Diệu Hành Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Số Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tòa Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Phóng Đàn Hương Hoa Vương PhậtNày Thu Lộ Tử! Như Lai ngồi ở nơi đây và với Phật nhãn thanh tịnh không chướng ngại, vượt hơn con mắt của hàng trời người, Ta thấy ở phương đông có vài trăm chư Phật, vài nghìn chư Phật, vài trăm nghìn chư Phật, vài tỷ chư Phật, vài trăm nghìn ức chư Phật, vài tỷ ức nayuta [na du ta] chư Phật, vô lượng vô số chư Phật, bất khả tư nghị chư Phật, bất khả tư lượng chư Phật, với đủ mọi tên, đủ mọi họ, đủ mọi thế giới, đủ mọi Phật quốc độ, đủ mọi hàng Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, và Thanh Tín Nữ đang vây quanh, đủ mọi hàng trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân đang vây quanh cúng dường. Ta thảy đều thấy rõ như nhìn quả xoài trong lòng bàn tay.

Này Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, hay Thanh Tín Nữ nào tin lời dạy của Ta và thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, thì họ nên tắm rửa sạch sẽ và mặc y phục tinh sạch. Rồi vào buổi sáng sớm, trưa, chiều, cũng như ba thời ở buổi tối: đầu đêm, giữa đêm, và cuối đêm.

Hãy từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, nhất tâm xưng danh hiệu của chư Phật này, cúng dường lễ bái, và xướng lên lời như vầy:

'Hết thảy mười phương chư Phật mà Như Lai biết, con nay xin quy mạng.'

Này Thu Lộ Tử! Khi những chúng sinh ấy cúng dường và lễ bái chư Phật như vậy, họ sẽ được vô lượng phúc đức. Nếu ai muốn đắc Quả của Thanh Văn, muốn đắc Đạo Độc Giác, hay muốn đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, họ hãy kính lễ mười phương chư Phật thì tất cả ước mong đều sẽ được như ý.

Hãy xướng thêm lời như vầy:

'Hết thảy nơi hội tụ của phúc đức mà chư Phật Như Lai biết, con xin hồi hướng đến Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.'Này Thu Lộ Tử! Hãy nên quy mạng:

♪ Quy mạng Trí Tập Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Hoa Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Kiên Cố Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Sơn Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Lực Sĩ Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Trì Tập Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tú Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Pháp Giới Phật

♪ Quy mạng Nhân Thanh Tự Tại Tăng Trưởng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Hống Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhất Thiết Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Bảo Địa Long Vương Phật

[▲ Trên đây là 8.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Pháp Tật Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Đa Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Hương Hồng Liên Trạch Tự Tại Bảo Thành Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Hỷ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Long Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tạng Sư Tử Bộ Hành Phật

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật ở phương đông♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Quán Chư Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Trí Phật

♪ Quy mạng Thời Pháp Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tinh Tấn Ngôn Ngữ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Diễm Bảo Phật

♪ Quy mạng Sơn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Vô Cấu Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Căn Phật

♪ Quy mạng Đa Trí Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Trí Phật

♪ Quy mạng Quảng Trí Phật

♪ Quy mạng Lực Ý Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Pháp Kiên Cố Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Đẳng Diệu Cao Diện Phật

♪ Quy mạng Quán Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hành Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tượng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hiện Ma Nghiệp Tịnh Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Trí Tinh Tấn Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Quảng Ý Phật

♪ Quy mạng Phúc Đức Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Long Quán Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Tác Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Tụ Tập Bảo Phật

♪ Quy mạng Long Vương Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Cô Độc Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Bất Giảm Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Động Ni-đà Phật

♪ Quy mạng Bách Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Chư Tướng Hảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Sơn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Chủ Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Nguyện Phật

♪ Quy mạng Đại Sư Tử Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bình Đẳng Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Tự Tại Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Hải Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Như Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Tranh Trí Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Báo Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Đạo Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tự Tại Quán Phật

♪ Quy mạng Vô Trược Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật

♪ Quy mạng Phong Ái Phật

♪ Quy mạng Tịch Tâm Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Khả Văn Thanh Phật

♪ Quy mạng Tích Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hướng Phật

♪ Quy mạng Ái Chiếu Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Tín Hương Phật

♪ Quy mạng Chấp Cố Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Thật Trí Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tín Tạng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Long Bộ Phật

[▲ Trên đây là 8.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tín Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Ái Thật Ngữ Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Hương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Địch Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hành Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Nhật Phật

♪ Quy mạng Quá Chư Quá Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Trí Phật

♪ Quy mạng Công Đức Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Khả Lạc Phật

♪ Quy mạng Trụ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Diệu Hương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Giới Phần Phật

♪ Quy mạng Hoa Trí Phật

♪ Quy mạng Ưu-đa-ma Ý Phật

♪ Quy mạng Bất Ám Ý Phật

♪ Quy mạng Sơn Tự Tại Tích Phật

♪ Quy mạng Tịch Vương Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Vương Phật

♪ Quy mạng A-sa Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Như Ý Lực Trạch Khứ Phật

♪ Quy mạng Tính A-đề-già Phật

♪ Quy mạng Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Thâm Phật

♪ Quy mạng Bảo Tinh Tú Giải Thoát Vương Phật

♪ Quy mạng Bách Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Thanh Phật

♪ Quy mạng Trí Bộ Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Bình Đẳng Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Thông Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Đa Bảo Thể Phật

♪ Quy mạng Ưu-đa-la Thắng Pháp Phật

♪ Quy mạng A-ni-già-đà-lộ-ma Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Niệm Phược Phật

♪ Quy mạng Kiến Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Xà-già-đề Tự Tại Nhất Thiết Thế Gian Đảm Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Lượng Phật

♪ Quy mạng Tự Úy Tác Phật

Này Thu Lộ Tử! Ta thấy ở phương nam có vô lượng chư Phật khác với đủ mọi tên, đủ mọi họ, và đủ mọi cõi nước Phật như vậy.Này Thu Lộ Tử! Các ông hãy nên nhất tâm quy mạng:

♪ Quy mạng vô lượng chư Phật ở phương tây

♪ Quy mạng Vân Diễm Vũ Thời Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhân Khẩu Thanh Khứ Phật

♪ Quy mạng Phổ Ba-thi Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Tăng Trưởng Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Đăng Phật

♪ Quy mạng Ca-la-tỳ-la Diễm Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Đẳng Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Phấn Tấn Danh Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Phạn Âm Phấn Tấn Diệu Cổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thi-lợi Tạng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Hành Phật

♪ Quy mạng Thiên Nguyệt Quang Minh Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Trước Ý Diễm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Quảng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Bà-đà Quang Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Sinh Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Khởi Pháp Phật

♪ Quy mạng A-mô-hà Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Mạng Phật

♪ Quy mạng Quán Pháp Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tinh Tấn Nhật Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Lợi Tha Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Kiến Phật

♪ Quy mạng Trí Kiến Pháp Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thiện Căn Chủng Tử Phật

♪ Quy mạng Ưu-đa Trí Thắng Phát Hành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Thượng Đỉnh Kế Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Thanh Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Phúc Đức Thắng Trí Khứ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Pháp Hoa Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Pháp Hải Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Khai Pháp Môn Phật

♪ Quy mạng Lực Vương Thiện Trụ Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Lực Tán Nhất Thiết Ác Vương Phật

♪ Quy mạng Kiến Vô Biên Lạc Phật

♪ Quy mạng Thiện Hóa Công Đức Diễm Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Kiến Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kiến Lạc Xứ Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Pháp Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Cái Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chủng Trí Tư Sinh Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhập Thắng Trí Tự Tại Sơn Phật

♪ Quy mạng Tận Hợp Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Đắc Tự Tại Hữu Kiều Lương Thắng Phật

[▲ Trên đây là 8.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tán Mạn Lăng Trí Đa Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đại Đa Nhân An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Viên Kiên Phật

♪ Quy mạng Nhị Thắng Thanh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Lực Sĩ Phật

♪ Quy mạng Bảo Châu Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Cao Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Trụ Phật

♪ Quy mạng Bất Không Công Đức Phật

♪ Quy mạng Sơ Viễn Ly Bất Trược Thế Phật

♪ Quy mạng Hư Không Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Khởi Đẳng Trì Xưng Phật

♪ Quy mạng Thanh Sơn Phật

♪ Quy mạng Chư Thiên Phạm Vương Tràng Phật

♪ Quy mạng Thị Vô Nghĩa Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Cấu Vương Phật

♪ Quy mạng Chiếu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Trí Tịch Thành Tựu Tính Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thuyết Quyết Định Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Pháp Đăng Diệu Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhị Bảo Pháp Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Bảo Nhân Duyên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tự Sư Tử Thượng Thân Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Quảng Cứu Phật

♪ Quy mạng Phục Chư Căn Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Tùy Hương Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Thường Kính Phật

♪ Quy mạng Giới Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tùy Thuận Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Như Ý Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kim Tạng Phật

♪ Quy mạng Tư Diệu Nghĩa Kiên Cố Nguyện Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Luân Quang Phật

♪ Quy mạng Trách Tham Phật

♪ Quy mạng Pháp Hống Trí Minh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thắng Phúc Điền Phật

♪ Quy mạng Thiện Quyết Định Phật

♪ Quy mạng Pháp Trang Nghiêm Phật

Này Thu Lộ Tử! Ở phương tây có vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy. Ông hãy nên nhất tâm quy mạng.Này Thu Lộ Tử! Ông nên chí tâm quy mạng chư Phật ở phương bắc.

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tạng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Ma Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hoa Long Nhất Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Định Chư Ma Phật

♪ Quy mạng Pháp Tượng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Sơn Phong Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Cung Kính Đăng Phật

♪ Quy mạng Địa Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Như Lai Tịch Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Tịch Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Văn Cú Quyết Định Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Nhẫn Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Xưng Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Trí Chuyển Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thắng Quy Y Công Đức Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Tịch Phật

♪ Quy mạng Phật Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Dư Chứng Phật

♪ Quy mạng Đắc Phật Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tùy Quá Khứ Phật Phật

♪ Quy mạng Đại Từ Thành Tựu Bi Thắng Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Sư Tử Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Trang Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Chúng Sinh Trụ Thật Tế Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Gia Pháp Bất Đắc Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Phật Pháp Thủ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sinh Đức Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Pháp Văn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Chủ Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Ý Phật

♪ Quy mạng Đại Lưu Ly Phật

♪ Quy mạng Giác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Pháp Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chân Đàn Bất Không Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễm Hồng Liên Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tài Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Thích Pháp Thiện Tri Xưng Phật

♪ Quy mạng Trí Man Kiếp Phật

♪ Quy mạng Phật Nhãn Thanh Tịnh Bạch Liên Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Vô Biên Nghi Phật

♪ Quy mạng Chúng Sinh Phương Tiện Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Giác Phấn Tấn Vô Ngại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Địa Hành Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Phổ Chúng Sinh Giới Quảng Phật

[▲ Trên đây là 8.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Ma Lực Kiên Ý Phật

♪ Quy mạng Thiên Vương Tự Tại Bảo Hợp Vương Phật

♪ Quy mạng Như Thật Tu Hành Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Tấn Giác Tấn Phật

♪ Quy mạng Năng Sinh Nhất Thiết Hoan Hỷ Nguyệt Kiến Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Thanh Vương Hống Phật

♪ Quy mạng Vô Quán Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Liễu Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Phật Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Hóa Thân Vô Ngại Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Long Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Thanh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Cam Lộ Thủy Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Phúc Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hoa Hành Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Vương Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tận Vô Tận Tạng Phật

♪ Quy mạng Hoa Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Hư Không Sơn Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Bất Khả Phá Hoại Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Kiên Cố Tùy Thuận Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Đại Hải Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Vương Vô Tận Xưng Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Tâm Ý Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tính Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Hành Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Kiến Phật

♪ Quy mạng Pháp Mãn Túc Tùy Hương Kiến Phật

♪ Quy mạng Long Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chủ Vi Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Chủ Luân Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Sinh Nhất Thiết Chúng Sinh Kính Xưng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Quang Minh Luân Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Phật

♪ Quy mạng Trí Bảo Pháp Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Kế Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Lực Sơn Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Tâm Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vô Úy Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Dũng Mãnh Bảo Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tâm Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Ám Ê Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Trượng Phu Bạch Liên Phật

♪ Quy mạng Bách Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Liên Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiến Bình Đẳng Pháp Thân Phật

♪ Quy mạng Chúng Sinh Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Đại Thủ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thủ Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiến Bảo Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đức Thanh Phật

♪ Quy mạng Tu-lâu-tỳ Hương Phật

♪ Quy mạng Điện Đăng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Ái Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tán Nghi Phật

♪ Quy mạng Công Đức Đăng Phật

♪ Quy mạng Bất Tàng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tạng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Quảng Xưng Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Tràng Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Bộ Phật

♪ Quy mạng Ma-nậu-xa Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Động Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tụ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Kiên Phật

♪ Quy mạng Ái Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Ái Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Sát Phật

[▲ Trên đây là 8.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Đại Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Tế Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Cung Kính Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Trùng Thuyết Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Bộ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Khứ Căn Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Luân Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Chúng Sinh Khả Kính Phật

♪ Quy mạng Như Ý Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Khoái Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Quán Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Sắc Phật

♪ Quy mạng Xứng Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Bộ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Trí Phật

♪ Quy mạng Sinh Tràng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Trí Phật

♪ Quy mạng Hành Ý Phật

♪ Quy mạng Diệu Sắc Phật

♪ Quy mạng Thật Sắc Phật

♪ Quy mạng Hỏa Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Thí Dụ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Giác Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trọng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Thiên Thành Phật

♪ Quy mạng Tâm Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Thường Trạch Trí Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Ý Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Trược Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Ứng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Trí Phật

♪ Quy mạng Đắc Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Bà-tẩu-đà Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thật Bà-nậu Phật

♪ Quy mạng Minh-xà Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tỳ-phất-ba Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ưu-đa-la-ma-tra Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tiên Hà-ba-đề Ái Diện Phật

♪ Quy mạng Tâm Hà Bộ Khứ Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Chúng Sinh Phật

♪ Quy mạng Hải Trí Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Cái Tiên Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Giác Vị Phật

♪ Quy mạng Tịch Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Bà-nậu Quang Phật

♪ Quy mạng Bạch Liên Quang Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Sa-lợi-đồ Khứ Phật

♪ Quy mạng Chư Phương Nhãn Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thi-la Ba-tán-na Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Trí Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Sắc Phật

♪ Quy mạng Địa-đồ Tỳ-lê-da Phật

♪ Quy mạng Thiên Di-đa Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Quang Phật

♪ Quy mạng Ma-nậu-xá Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Phân Nhã-đề-tha Phật

♪ Quy mạng Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Luân Diện Phật

[▲ Trên đây là 8.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Phổ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Phật

♪ Quy mạng Ưng Cúng Phật

♪ Quy mạng Ưu-đa-na Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nghĩa Thành Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Ái Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Tín Giác Phật

♪ Quy mạng Phá Ý Phật

♪ Quy mạng Xuất Trí Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Tạp Sắc Bà-nậu Phật

♪ Quy mạng Di-hà Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Khiên-đà Phật

♪ Quy mạng Thắng Câu-tra Phật

♪ Quy mạng A-thư-gia Ái Phật

♪ Quy mạng Thiên Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nan-đề-câu-sa Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Ba-phả Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Ba-đề-ba Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Phương Văn Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng A-bà-dạ-đạt-đa Phật

♪ Quy mạng Na-sát-đa Vương Phật

♪ Quy mạng Tô-ma Thiên Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Thuyết Ái Phật

♪ Quy mạng Xưng Ưu-đa-la Phật

♪ Quy mạng Ma-đầu-la Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tu Pháp Thanh Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Bà-tẩu-đà Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tịch Sân Phật

♪ Quy mạng Phá Ý Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Tỳ-già-đà Ý Phật

♪ Quy mạng Thắng Ưu-đa-ma Phật

♪ Quy mạng Ba-tát-na Trí Phật

♪ Quy mạng Từ Thắng Chủng Chủng Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiến Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Ma Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại La-tha Phật

♪ Quy mạng Tâm Hà Bộ Khứ Phật

♪ Quy mạng Nhạo Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hành Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng A-la-tần-đầu Hồng Liên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Lâu-ba Phật

♪ Quy mạng Cái Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Sa-la-thê-la-đa Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thân Vị Phật

♪ Quy mạng Bà-kỳ-la-sa Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Sa-hà Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Lô-hà-già Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Minh Phật

♪ Quy mạng Phong Ái Phật

♪ Quy mạng Vô Thời Ái Phật

♪ Quy mạng Tuệ Tràng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thế Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng An Lạc Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Hống Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhân Sinh Bổn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Phổ Tâm Phật

♪ Quy mạng Thiện Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

[▲ Trên đây là 8.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tý Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Nhân Sinh Bổn Thiên Phật

♪ Quy mạng Thật Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thiên Phật

♪ Quy mạng Đại Tuệ Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Nhật Phật

♪ Quy mạng Pháp Thủy Phật

♪ Quy mạng Thiện Pháp Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Bà-nậu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thắng Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Quán Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Mô-la Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Tâm Trạch Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Xưng Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Tín Phật

♪ Quy mạng Thiện Lượng Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Ái Phật

♪ Quy mạng Trí Thâm Phật

♪ Quy mạng Quân Bộ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hiền Phật

♪ Quy mạng Quang Tích Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Xà-da Thiên Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nghĩa Thành Ý Phật

♪ Quy mạng Tâm Ái Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Tín Phát Lộ Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Đề-xà-la-thi Phật

♪ Quy mạng Như Ý Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Phức-hà Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Đắc Danh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ưu-đa-ma Xưng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Ma-hê-đa Phật

♪ Quy mạng Thật Trí Phật

♪ Quy mạng A-na-tỳ-phù-đa Xưng Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Hành Ý Phật

♪ Quy mạng Tỳ-ca-ma Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Bạt-đa Phật

♪ Quy mạng Thiên Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Trước Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Đạo Phật

♪ Quy mạng Tuân-đà-la Hỷ Lạc Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Hiện Phật

♪ Quy mạng Thiên Ái Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thời Phật

♪ Quy mạng Trí Thuyết Phật

♪ Quy mạng Giác Quang Phật

♪ Quy mạng Hải Phật

♪ Quy mạng Giác Hỷ Phật

♪ Quy mạng Đại Thiên Phật

♪ Quy mạng Thâm Trí Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Ba-na-na Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Thác Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tọa Xưng Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hành Phật

♪ Quy mạng Ái Công Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Tín Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khoái Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bà-nậu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Ái Phật

♪ Quy mạng Tô-ma-ngải-đa Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễm Phật

[▲ Trên đây là 8.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Xưng Quang Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Ái Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Địa Quang Phật

♪ Quy mạng Tác Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Kiên Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Nhật Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thí Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Diệu Thiên Phật

♪ Quy mạng Quán Hành Phật

♪ Quy mạng Thiên Đề-tra Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Ái Phật

♪ Quy mạng Sơn Tràng Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Sơn Hương Phật

♪ Quy mạng Phúc Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Phật

♪ Quy mạng Bảo Châu Phật

♪ Quy mạng Diệu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tối Hậu Kiến Phật

♪ Quy mạng Ái Hành Phật

♪ Quy mạng Diệu Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Kiến Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Trí Hành Phật

♪ Quy mạng Bất Mậu Bộ Phật

♪ Quy mạng Thánh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Độ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tự Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Chiếu Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Hành Phật

♪ Quy mạng Ái Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hiền Phật

♪ Quy mạng Thắng Hống Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tuyển Trạch Nhiếp Thủ Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Nhiệt Phật

♪ Quy mạng Thánh Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Cao Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Xưng Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Hương Phật

♪ Quy mạng Xả Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Nhật Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Ái Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Bất Mậu Phật

♪ Quy mạng Hư Không Quang Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Thiên Phật

♪ Quy mạng Tín Như Ý Phật

♪ Quy mạng Thiên Cái Phật

♪ Quy mạng Long Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Bộ Phật

♪ Quy mạng Pháp Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Hữu Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Diện Phật

♪ Quy mạng Diệu Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Đức Phật

♪ Quy mạng Vân Hà Tràng Phật

♪ Quy mạng Chúng Sinh Tự Tại Kiếp Phật

♪ Quy mạng Dữ Vô Úy Thân Phật

♪ Quy mạng Thủ Chúng Sinh Ý Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Oán Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thủ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhất Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhân Sinh Bổn Bộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Ái Giới Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tín Danh Xưng Phật

[▲ Trên đây là 8.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tất Cánh Trí Phật

♪ Quy mạng Ly Si Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Năng Tư Duy Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Pháp Cái Phật

♪ Quy mạng Bất Động Nhân Phật

♪ Quy mạng Thiên Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiên Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Phổ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Diện Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thụ Tràng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Tín Đại Chúng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tán Thán Phật

♪ Quy mạng Công Đức Lương Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Hải Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phật Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Ái Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Đại Sơn Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Thánh Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thú Giác Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Nhạo Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Mãn Túc Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Ái Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Luân Phật

♪ Quy mạng Quá Hỏa Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Phật

♪ Quy mạng Chúng Sinh Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Ý Hương Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Hành Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Xưng Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Đại Hống Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Vô Biên Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khả Kiến Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Đại Hoa Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Thân Phật

♪ Quy mạng Chư Căn Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Thế Đạt-đa Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hiền Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Sắc Phật

♪ Quy mạng Phương Tiện Tu Phật

♪ Quy mạng Tín Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Báo Phật

♪ Quy mạng Hiền Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kham Thọ Khí Thanh Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Hiền Phật

♪ Quy mạng Thắng Ái Phật

♪ Quy mạng Phổ Hành Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Lực Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hành Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Kính Phổ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Diệu Xưng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thủy Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Quý Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Tín Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Đạo Bộ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Tâm Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Thủy Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Giác Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Trược Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thắng Khứ Phật

[▲ Trên đây là 8.900 danh hiệu]

Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 10


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

nayuta: na du ta
Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam