大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam

盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 品Phẩm 第đệ 二nhị 之chi 二nhị

此thử 世thế 界giới 海hải 下hạ 方phương次thứ 有hữu 世thế 界giới 海hải名danh 蓮Liên 華Hoa 妙Diệu 香Hương 勝Thắng 藏Tạng中trung 有hữu 佛Phật 剎sát名danh 寶Bảo 師Sư 子Tử 光Quang佛Phật 號hiệu 明Minh 照Chiếu 法Pháp 界Giới於ư 彼bỉ 如Như 來Lai大đại 眾chúng 海hải 中trung有hữu 菩Bồ 薩Tát 名danh光Quang 照Chiếu 分Phân 別Biệt 法Pháp 界Giới為vi 佛Phật 光quang 明minh所sở 開khai 發phát 已dĩ與dữ 世thế 界giới 海hải塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát眷quyến 屬thuộc 圍vi 遶nhiễu來lai 向hướng 佛Phật 所sở興hưng 十thập 種chủng 一nhất 切thiết 寶bảo 光quang 明minh 雲vân悉tất 皆giai 彌di 覆phú充sung 滿mãn 虛hư 空không十thập 種chủng 一nhất 切thiết 香hương 光quang 明minh 雲vân十thập 種chủng 諸chư 佛Phật 師sư 子tử 吼hống 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 華hoa 樓lâu 閣các 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 座tòa 莊trang 嚴nghiêm 雲vân悉tất 皆giai 彌di 覆phú充sung 滿mãn 虛hư 空không來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở在tại 於ư 下hạ 方phương 寶bảo 藏tạng師sư 子tử 座tòa 上thượng結kết 跏già 趺phu 坐tọa

此thử 世thế 界giới 海hải 上thượng 方phương次thứ 有hữu 世thế 界giới 海hải名danh 雜Tạp 寶Bảo 光Quang 海Hải 莊Trang 嚴Nghiêm中trung 有hữu 佛Phật 剎sát名danh 樂Nhạo 行Hành 清Thanh 淨Tịnh佛Phật 號hiệu 無Vô 礙Ngại 功Công 德Đức 稱Xưng 離Ly 闇Ám 光Quang 王Vương於ư 彼bỉ 如Như 來Lai大đại 眾chúng 海hải 中trung有hữu 菩Bồ 薩Tát 名danh無Vô 障Chướng 礙Ngại 力Lực 精Tinh 進Tấn 慧Tuệ為vi 佛Phật 光quang 明minh所sở 開khai 發phát 已dĩ與dữ 世thế 界giới 海hải塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát眷quyến 屬thuộc 圍vi 遶nhiễu來lai 向hướng 佛Phật 所sở興hưng 十thập 種chủng 一nhất 切thiết 無vô 量lượng 妙diệu 色sắc 寶bảo 照chiếu 雲vân悉tất 皆giai 彌di 覆phú充sung 滿mãn 虛hư 空không十thập 種chủng 無vô 量lượng 光quang 普phổ 照chiếu 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 照chiếu 明minh 雲vân十thập 種chủng 香hương 焰diễm 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 雲vân十thập 種chủng 佛Phật 光quang 焰diễm 雲vân十thập 種chủng 寶bảo 樹thụ 華hoa 焰diễm 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 寶bảo 樹thụ 堅kiên 固cố 光quang 明minh 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 勝thắng 光quang 明minh 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 示thị 現hiện 雲vân十thập 種chủng 一nhất 切thiết 解giải 脫thoát 光quang 明minh 雲vân悉tất 皆giai 彌di 覆phú充sung 滿mãn 虛hư 空không來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở供cúng 養dường 恭cung 敬kính禮lễ 拜bái 已dĩ在tại 於ư 上thượng 方phương妙diệu 音âm 勝thắng 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 座tòa 上thượng結kết 跏già 趺phu 坐tọa

如như 是thị 等đẳng 十thập 億ức佛Phật 剎sát 塵trần 數số世thế 界giới 海hải 中trung有hữu 十thập 億ức 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 等đẳng大đại 菩Bồ 薩Tát 來lai一nhất 一nhất 菩Bồ 薩Tát各các 將tương 一nhất 佛Phật 世thế 界giới塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc一nhất 一nhất 菩Bồ 薩Tát各các 興hưng 一nhất 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 等đẳng妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 雲vân悉tất 皆giai 彌di 覆phú充sung 滿mãn 虛hư 空không隨tùy 所sở 來lai 方phương結kết 跏già 趺phu 坐tọa

彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát次thứ 第đệ 坐tọa 已dĩ一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng各các 出xuất 十thập 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 等đẳng一nhất 切thiết 妙diệu 寶bảo淨tịnh 光quang 明minh 雲vân一nhất 一nhất 光quang 中trung各các 出xuất 十thập 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 菩Bồ 薩Tát一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 方phương 便tiện 海hải充sung 滿mãn 一nhất 切thiết微vi 塵trần 數số 道đạo一nhất 一nhất 塵trần 中trung有hữu 十thập 佛Phật 世thế 界giới塵trần 數số 佛Phật 剎sát一nhất 一nhất 佛Phật 剎sát 中trung三tam 世thế 諸chư 佛Phật皆giai 悉tất 顯hiển 現hiện念niệm 念niệm 中trung 於ư一nhất 一nhất 世thế 界giới各các 化hóa 一nhất 佛Phật 剎sát塵trần 數số 眾chúng 生sanh以dĩ 夢mộng 自tự 在tại 示thị 現hiện法Pháp 門môn 教giáo 化hóa一nhất 切thiết 諸chư 天thiên 化hóa 生sanh法Pháp 門môn 教giáo 化hóa一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát行hành 處xứ 音âm 聲thanh法Pháp 門môn 教giáo 化hóa震chấn 動động 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát建kiến 立lập 諸chư 佛Phật法Pháp 門môn 教giáo 化hóa一nhất 切thiết 願nguyện 海hải法Pháp 門môn 教giáo 化hóa一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 言ngôn 辭từ入nhập 佛Phật 音âm 聲thanh法Pháp 門môn 教giáo 化hóa一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 雲vân 雨vũ法Pháp 門môn 教giáo 化hóa法Pháp 界Giới 自tự 在tại 光quang 明minh法Pháp 門môn 教giáo 化hóa建kiến 立lập 一nhất 切thiết大đại 眾chúng 海hải 於ư普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát法Pháp 門môn 教giáo 化hóa以dĩ 如như 是thị 等đẳng一nhất 切thiết 法Pháp 門môn隨tùy 其kỳ 所sở 樂nhạo而nhi 教giáo 化hóa 之chi於ư 一nhất 念niệm 頃khoảnh能năng 滅diệt 一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung各các 如như 須Tu 彌Di 山Sơn塵trần 數số 眾chúng 生sanh諸chư 惡ác 道đạo 苦khổ各các 如như 須Tu 彌Di 山Sơn塵trần 數số 眾chúng 生sanh令linh 離ly 邪tà 定định立lập 正chánh 定định 聚tụ各các 如như 須Tu 彌Di 山Sơn塵trần 數số 眾chúng 生sanh令linh 立lập 聲Thanh 聞Văn緣Duyên 覺Giác 之chi 地Địa各các 如như 須Tu 彌Di 山Sơn塵trần 數số 眾chúng 生sanh立lập 無vô 上thượng 道Đạo各các 如như 須Tu 彌Di 山Sơn塵trần 數số 眾chúng 生sanh立lập 一nhất 切thiết 不bất 可khả 盡tận功công 德đức 智trí 慧tuệ 地địa各các 如như 須Tu 彌Di 山Sơn塵trần 數số 眾chúng 生sanh令linh 立lập 盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật願nguyện 性tánh 海hải 中trung

爾nhĩ 時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát 光quang 明minh 中trung以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

一nhất 切thiết 光quang 明minh 出xuất 妙diệu 音âm
說thuyết 諸chư 菩Bồ 薩Tát 具cụ 足túc 行hành
佛Phật 子tử 功công 德đức 悉tất 成thành 滿mãn
普phổ 遍biến 一nhất 切thiết 十thập 方phương 界giới


無vô 量lượng 劫kiếp 海hải 修tu 行hành 道Đạo
欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 離ly 苦khổ 故cố
不bất 自tự 計kế 己kỷ 生sanh 死tử 苦khổ
佛Phật 子tử 善thiện 入nhập 大đại 方phương 便tiện


無vô 量lượng 無vô 邊biên 無vô 有hữu 餘dư
窮cùng 盡tận 一nhất 切thiết 大đại 海hải 劫kiếp
遍biến 行hành 一nhất 切thiết 諸chư 法Pháp 門môn
善thiện 說thuyết 微vi 妙diệu 寂tịch 靜tĩnh 法Pháp


一nhất 切thiết 三tam 世thế 佛Phật 所sở 願nguyện
皆giai 得đắc 清thanh 淨tịnh 具cụ 足túc 滿mãn
佛Phật 子tử 饒nhiêu 益ích 諸chư 眾chúng 生sanh
能năng 自tự 具cụ 行hành 清thanh 淨tịnh 道Đạo


皆giai 能năng 往vãng 詣nghệ 諸chư 佛Phật 所sở
清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân 照chiếu 十thập 方phương
佛Phật 子tử 智trí 海hải 無vô 邊biên 底để
普phổ 觀quán 諸chư 法pháp 寂tịch 滅diệt 相tướng


一nhất 光quang 明minh 中trung 有hữu 無vô 量lượng
無vô 上thượng 大đại 慈từ 難nan 思tư 議nghị
清thanh 淨tịnh 慧tuệ 眼nhãn 照chiếu 諸chư 法pháp
此thử 是thị 佛Phật 子tử 妙diệu 境cảnh 界giới


一nhất 毛mao 悉tất 受thọ 諸chư 佛Phật 剎sát
又hựu 能năng 震chấn 動động 諸chư 國quốc 土độ
能năng 令linh 眾chúng 生sanh 無vô 怖bố 想tưởng
是thị 名danh 清thanh 淨tịnh 方phương 便tiện 地địa


一nhất 一nhất 塵trần 中trung 無vô 量lượng 身thân
復phục 現hiện 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm 剎sát
於ư 一nhất 念niệm 中trung 皆giai 悉tất 見kiến
是thị 無vô 障chướng 礙ngại 淨tịnh 法Pháp 門môn


三tam 世thế 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 劫kiếp
於ư 一nhất 念niệm 中trung 能năng 悉tất 現hiện
猶do 如như 幻huyễn 化hóa 無vô 所sở 有hữu
是thị 名danh 諸chư 佛Phật 無vô 礙ngại 法Pháp


普Phổ 賢Hiền 諸chư 行hành 皆giai 具cụ 足túc
能năng 令linh 眾chúng 生sanh 悉tất 清thanh 淨tịnh
諸chư 佛Phật 子tử 具cụ 自tự 在tại 法Pháp
一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 師sư 子tử 吼hống


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 令linh 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng知tri 佛Phật 無vô 量lượng無vô 邊biên 境cảnh 界giới自tự 在tại 法Pháp 門môn 故cố放phóng 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 相tướng一nhất 切thiết 寶bảo 色sắc燈đăng 明minh 雲vân 光quang名danh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 慧tuệ 光quang 觀quán 察sát 照chiếu 十thập 方phương 藏tạng此thử 光quang 遍biến 照chiếu一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát於ư 一nhất 念niệm 中trung皆giai 悉tất 普phổ 照chiếu一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới雨vũ 一nhất 切thiết 佛Phật諸chư 大đại 願nguyện 雲vân顯hiển 現hiện 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát示thị 大đại 眾chúng 已dĩ還hoàn 從tùng 足túc 下hạ 相tướng 輪luân 中trung 入nhập 於ư 彼bỉ

復phục 有hữu 大đại 蓮liên 華hoa 生sanh以dĩ 眾chúng 寶bảo 為vi 莖hành一nhất 切thiết 寶bảo 王vương 為vi 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng其kỳ 葉diệp 遍biến 覆phú一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 寶bảo 香hương莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 鬚tu閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim以dĩ 為vi 其kỳ 臺đài此thử 華hoa 生sanh 已dĩ如Như 來Lai 眉mi 間gian有hữu 一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát 出xuất名danh 曰viết 一Nhất 切Thiết 諸Chư 法Pháp 勝Thắng 音Âm與dữ 世thế 界giới 海hải塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 俱câu敬kính 遶nhiễu 世Thế 尊Tôn無vô 量lượng 匝táp 已dĩ退thoái 坐tọa 蓮liên 華hoa 臺đài 上thượng眷quyến 屬thuộc 菩Bồ 薩Tát坐tọa 蓮liên 華hoa 鬚tu一Nhất 切Thiết 諸Chư 法Pháp 勝Thắng 音Âm 菩Bồ 薩Tát成thành 就tựu 無vô 量lượng法Pháp 界Giới 歡hoan 喜hỷ隨tùy 順thuận 諸chư 佛Phật境cảnh 界giới 深thâm 智trí度độ 不bất 可khả 思tư 議nghị佛Phật 海hải 光quang 明minh悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ一nhất 切thiết 佛Phật 所sở

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 諸Chư 法Pháp 勝Thắng 音Âm 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

佛Phật 身thân 充sung 滿mãn 諸chư 法Pháp 界Giới
普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 前tiền
應ưng 受thọ 化hóa 器khí 悉tất 充sung 滿mãn
佛Phật 故cố 處xử 此thử 菩Bồ 提Đề 樹thụ


一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 等đẳng
爾nhĩ 所sở 佛Phật 坐tọa 一nhất 毛mao 孔khổng
皆giai 有hữu 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 眾chúng
各các 為vi 具cụ 說thuyết 普Phổ 賢Hiền 行hành


無vô 量lượng 剎sát 海hải 處xử 一nhất 毛mao
悉tất 坐tọa 菩Bồ 提Đề 蓮liên 華hoa 座tòa
遍biến 滿mãn 一nhất 切thiết 諸chư 法Pháp 界Giới
一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 自tự 在tại 現hiện


爾nhĩ 時thời 師Sư 子Tử 焰Diễm 光Quang 奮Phấn 迅Tấn 音Âm 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

盧Lô 舍Xá 那Na 如Như 來Lai
轉chuyển 清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân
一nhất 切thiết 法pháp 方phương 便tiện
如Như 來Lai 雲vân 普phổ 覆phú


十thập 方phương 國quốc 土độ 中trung
一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải
佛Phật 願nguyện 力lực 自tự 在tại
普phổ 現hiện 轉chuyển 法Pháp 輪luân


一nhất 切thiết 佛Phật 土độ 中trung
無vô 量lượng 大đại 眾chúng 海hải
言ngôn 號hiệu 各các 不bất 同đồng
而nhi 轉chuyển 淨tịnh 法Pháp 輪luân


盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 神thần 力lực 故cố
一nhất 切thiết 剎sát 中trung 轉chuyển 法Pháp 輪luân
普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 願nguyện 音âm 聲thanh
遍biến 滿mãn 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải


法Pháp 身thân 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 剎sát
普phổ 雨vũ 一nhất 切thiết 諸chư 法Pháp 雨vũ
法pháp 相tướng 不bất 生sanh 亦diệc 不bất 滅diệt
悉tất 照chiếu 一nhất 切thiết 諸chư 世thế 間gian


無vô 量lượng 無vô 數số 億ức 劫kiếp 中trung
一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 道đạo
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 妙diệu 音âm 聲thanh
具cụ 足túc 演diễn 說thuyết 本bổn 所sở 行hành


一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số
大đại 光quang 明minh 網võng 照chiếu 十thập 方phương
一nhất 一nhất 光quang 中trung 有hữu 諸chư 佛Phật
以dĩ 無vô 上thượng 道Đạo 化hóa 眾chúng 生sanh


法Pháp 身thân 堅kiên 固cố 不bất 可khả 壞hoại
充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 諸chư 法Pháp 界Giới
普phổ 能năng 示thị 現hiện 諸chư 色sắc 身thân
隨tùy 應ứng 化hóa 導đạo 諸chư 群quần 生sanh


三tam 世thế 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 剎sát
其kỳ 中trung 一nhất 切thiết 諸chư 導đạo 師sư
一nhất 切thiết 音âm 聲thanh 及cập 名danh 字tự
普phổ 見kiến 諸chư 佛Phật 力lực 自tự 在tại


過quá 去khứ 未vị 來lai 及cập 現hiện 在tại
如như 是thị 一nhất 切thiết 諸chư 導đạo 師sư
彼bỉ 聖thánh 能năng 令linh 一nhất 切thiết 聞văn
不bất 可khả 思tư 議nghị 正Chánh 法Pháp 輪luân


如như 此thử 四tứ 天thiên 下hạ 道Đạo 場Tràng 上thượng見kiến 佛Phật 神thần 力lực一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát大đại 眾chúng 雲vân 集tập一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải 中trung亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát於ư 如Như 來Lai 前tiền坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa即tức 入nhập 一Nhất 切Thiết 如Như 來Lai 淨Tịnh 藏Tạng 三Tam 昧Muội 正Chánh 受Thọ普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới諸chư 如Như 來Lai 身thân無vô 所sở 障chướng 礙ngại離ly 垢cấu 滿mãn 足túc猶do 如như 虛hư 空không普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát於ư 此thử 世thế 界giới三tam 昧muội 正chánh 受thọ盡tận 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới等đẳng 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát亦diệc 復phục 如như 是thị普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát入nhập 是thị 三tam 昧muội 已dĩ十thập 方phương 世thế 界giới 海hải諸chư 佛Phật 悉tất 現hiện

彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai各các 各các 讚tán 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai善thiện 男nam 子tử汝nhữ 乃nãi 能năng 入nhập此thử 三tam 昧muội 正chánh 受thọ是thị 皆giai 盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật本bổn 願nguyện 力lực 故cố

又hựu 汝nhữ 於ư 諸chư 佛Phật 所sở清thanh 淨tịnh 行hành 願nguyện 力lực 故cố所sở 謂vị轉chuyển 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 輪luân 故cố開khai 一nhất 切thiết 如Như 來Lai智trí 慧tuệ 海hải 故cố盡tận 度độ 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 方phương 便tiện及cập 十thập 方phương 海hải悉tất 無vô 餘dư 故cố除trừ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não得đắc 清thanh 淨tịnh 故cố能năng 到đáo 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 國quốc 土độ無vô 障chướng 礙ngại 故cố入nhập 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 故cố一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 普phổ 門môn功công 德đức 滿mãn 足túc 故cố入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 方phương 便tiện深thâm 樂nhạo 一Nhất 切Thiết 智Trí 故cố方phương 便tiện 觀quán 察sát一nhất 切thiết 世thế 間gian 法pháp 故cố知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh諸chư 根căn 海hải 故cố

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật與dữ 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 力lực與dữ 入nhập 無vô 量lượng 無vô 邊biên 法Pháp 界Giới 智trí與dữ 能năng 詣nghệ 三tam 世thế諸chư 佛Phật 所sở 智trí與dữ 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải 成thành 壞hoại 智trí與dữ 入nhập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 界giới 智trí與dữ 佛Phật 甚thậm 深thâm 法Pháp 門môn 智trí與dữ 一nhất 切thiết 不bất 壞hoại三tam 昧muội 住trụ 智trí與dữ 入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 根căn 海hải 智trí與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn 海hải轉chuyển 法Pháp 輪luân 辭từ 辯biện 智trí與dữ 一nhất 身thân 遍biến 滿mãn一nhất 切thiết 世thế 界giới 智trí與dữ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 音âm 聲thanh 智trí

何hà 以dĩ 故cố以dĩ 得đắc 此thử 三tam 昧muội 法Pháp 故cố

爾nhĩ 時thời 十thập 方phương 諸chư 佛Phật各các 申thân 右hữu 手thủ摩ma 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 頂đảnh

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát見kiến 十thập 方phương 諸chư 佛Phật各các 申thân 右hữu 手thủ摩ma 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 頂đảnh 已dĩ彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát一nhất 心tâm 恭cung 敬kính觀quán 察sát 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát即tức 時thời 同đồng 聲thanh以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

於ư 諸chư 佛Phật 所sở 修tu 善thiện 法Pháp
滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 大đại 願nguyện 力lực
出xuất 生sanh 清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 身thân
如như 實thật 平bình 等đẳng 同đồng 虛hư 空không


一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 中trung
普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 常thường 依y 住trụ
十thập 方phương 世thế 界giới 無vô 不bất 見kiến
無vô 量lượng 功công 德đức 智trí 慧tuệ 海hải


悉tất 見kiến 十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật
清thanh 淨tịnh 身thân 行hành 功công 德đức 海hải
能năng 於ư 一nhất 一nhất 微vi 塵trần 道đạo
普phổ 皆giai 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 剎sát


一nhất 切thiết 十thập 方phương 佛Phật 世thế 界giới
無vô 量lượng 微vi 塵trần 諸chư 劫kiếp 數số
常thường 見kiến 普Phổ 賢Hiền 真chân 佛Phật 子tử
無vô 量lượng 三tam 昧muội 方phương 便tiện 行hành


法Pháp 身thân 充sung 滿mãn 諸chư 法Pháp 界Giới
一nhất 切thiết 十thập 方phương 佛Phật 國quốc 土độ
遍biến 遊du 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 海hải
安an 住trụ 深thâm 妙diệu 清thanh 淨tịnh 法Pháp


永vĩnh 度độ 無vô 量lượng 諸chư 法pháp 界giới
離ly 眾chúng 煩phiền 惱não 不bất 可khả 壞hoại
其kỳ 身thân 周chu 遍biến 滿mãn 虛hư 空không
廣quảng 說thuyết 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 法Pháp


一nhất 切thiết 功công 德đức 海hải 中trung 生sanh
普phổ 放phóng 光quang 明minh 如như 大đại 雲vân
堅kiên 固cố 眾chúng 生sanh 清thanh 淨tịnh 行hành
微vi 妙diệu 音âm 說thuyết 佛Phật 境cảnh 界giới


無vô 量lượng 無vô 數số 大đại 劫kiếp 中trung
修tu 習tập 普Phổ 賢Hiền 甚thậm 深thâm 行hành
無vô 量lượng 無vô 邊biên 諸chư 法pháp 雲vân
雷lôi 震chấn 演diễn 說thuyết 勝thắng 法Pháp 界giới


一nhất 切thiết 佛Phật 土độ 如như 實thật 性tánh
十Thập 力Lực 修tu 集tập 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm
普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 海hải
如như 應ứng 為vi 說thuyết 清thanh 淨tịnh 法Pháp


無vô 量lượng 無vô 邊biên 大đại 眾chúng 海hải
一nhất 心tâm 恭cung 敬kính 觀quán 普Phổ 賢Hiền
無vô 量lượng 深thâm 廣quảng 智trí 慧tuệ 海hải
願nguyện 轉chuyển 清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 輪luân


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 海hải一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 海hải法Pháp 界Giới 業nghiệp 海hải一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh欲dục 樂lạc 諸chư 根căn 海hải一nhất 切thiết 三tam 世thế諸chư 佛Phật 海hải 已dĩ普phổ 告cáo 菩Bồ 薩Tát大đại 眾chúng 海hải 言ngôn

佛Phật 子tử諸chư 佛Phật 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải成thành 敗bại 清thanh 淨tịnh 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 起khởi 智trí觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 智trí一nhất 切thiết 如Như 來Lai 自tự 在tại 智trí清thanh 淨tịnh 願nguyện 轉chuyển 法Pháp 輪luân 智trí力Lực 無Vô 所Sở 畏Úy不Bất 共Cộng 法Pháp 智trí光quang 明minh 讚tán 歎thán 音âm 聲thanh 智trí三tam 種chủng 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 智trí無vô 量lượng 三tam 昧muội 法Pháp 門môn 不bất 壞hoại 智trí如Như 來Lai 種chủng 種chủng 自tự 在tại 智trí如như 是thị 等đẳng 一nhất 切thiết皆giai 不bất 可khả 思tư 議nghị我ngã 當đương 承thừa 佛Phật 神thần 力lực具cụ 足túc 演diễn 說thuyết欲dục 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh入nhập 佛Phật 智trí 海hải

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát從tùng 彼bỉ 三tam 昧muội 起khởi從tùng 世thế 界giới 微vi 塵trần 等đẳng 三tam 昧muội 起khởi念niệm 念niệm 中trung不bất 壞hoại 方phương 便tiện 智trí一nhất 切thiết 三tam 世thế 三tam 昧muội 起khởi時thời 彼bỉ 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng一nhất 一nhất 皆giai 得đắc世thế 界giới 塵trần 數số諸chư 三tam 昧muội 世thế 界giới 塵trần 數số方phương 便tiện 法pháp 海hải方phương 便tiện 辯biện 海hải諸chư 行hành 願nguyện 海hải如như 此thử 會hội 菩Bồ 薩Tát所sở 得đắc 功công 德đức一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải一nhất 切thiết 如Như 來Lai 眾chúng 海hải諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng所sở 得đắc 功công 德đức亦diệc 復phục 如như 是thị

是thị 時thời 一nhất 切thiết 世thế 界giới六lục 種chủng 震chấn 動động一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh安an 隱ẩn 悅duyệt 樂lạc一nhất 切thiết 眾chúng 寶bảo種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm一nhất 切thiết 如Như 來Lai大đại 眾chúng 海hải 中trung雨vũ 十thập 種chủng 寶bảo 王vương 雲vân所sở 謂vị勝thắng 金kim 色sắc 幢tràng 寶bảo 王vương 雲vân佛Phật 光quang 明minh 照chiếu 寶bảo 王vương 雲vân金kim 蓮liên 華hoa 寶bảo 王vương 雲vân菩Bồ 薩Tát 辯biện 才tài 光quang 明minh 寶bảo 王vương 雲vân一nhất 切thiết 妙diệu 音âm 眾chúng 寶bảo 王vương 雲vân莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 道Đạo 場Tràng 寶bảo 王vương 雲vân一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 無vô 量lượng 功công 德đức 光quang 明minh 輪luân 妙diệu 音âm 寶bảo 王vương 雲vân一nhất 切thiết 如Như 來Lai 毛mao 孔khổng及cập 諸chư 光quang 明minh

以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

普Phổ 賢Hiền 悉tất 在tại
一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát
坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa
師sư 子tử 座tòa 上thượng


如như 是thị 示thị 現hiện
遍biến 一nhất 切thiết 界giới
普phổ 入nhập 無vô 量lượng
無vô 邊biên 諸chư 行hành


悉tất 能năng 示thị 現hiện
無vô 量lượng 種chủng 身thân
變biến 化hóa 充sung 滿mãn
十thập 方phương 世thế 界giới


妙diệu 音âm 和hòa 雅nhã
說thuyết 法Pháp 無vô 礙ngại
一nhất 切thiết 三tam 昧muội
方phương 便tiện 自tự 在tại


一nhất 切thiết 佛Phật 土độ
諸chư 如Như 來Lai 所sở
一nhất 切thiết 三tam 昧muội
皆giai 得đắc 自tự 在tại


悉tất 能năng 了liễu 知tri
最tối 勝thắng 境cảnh 界giới
示thị 現hiện 普Phổ 賢Hiền
無vô 量lượng 自tự 在tại


如như 一nhất 切thiết 土độ
諸chư 如Như 來Lai 前tiền
一nhất 切thiết 剎sát 塵trần
諸chư 世thế 界giới 中trung


普Phổ 賢Hiền 自tự 在tại
亦diệc 復phục 如như 是thị
盡tận 盧Lô 舍Xá 那Na
本bổn 願nguyện 底để 故cố


普Phổ 賢Hiền 身thân 相tướng
猶do 如như 虛hư 空không
依y 於ư 如như 如như
不bất 依y 佛Phật 國quốc


現hiện 身thân 無vô 量lượng
普phổ 應ưng 眾chúng 生sanh
隨tùy 群quần 萌manh 類loại
為vì 現hiện 化hóa 故cố


一nhất 切thiết 世thế 界giới
無vô 量lượng 佛Phật 土độ
悉tất 能năng 示thị 現hiện
入nhập 諸chư 法Pháp 門môn


普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát
具cụ 足túc 淨tịnh 願nguyện
如như 是thị 等đẳng 比tỉ
無vô 量lượng 自tự 在tại


一nhất 切thiết 眾chúng 海hải
無vô 量lượng 無vô 邊biên
各các 於ư 佛Phật 土độ
示thị 現hiện 清thanh 淨tịnh


如như 是thị 一nhất 切thiết
身thân 中trung 悉tất 現hiện
隨tùy 其kỳ 起khởi 滅diệt
一nhất 念niệm 悉tất 知tri


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 令linh 大đại 眾chúng重trùng 歡hoan 喜hỷ 故cố以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

諸chư 佛Phật 深thâm 智trí 功công 德đức 海hải
充sung 滿mãn 無vô 量lượng 無vô 邊biên 剎sát
方phương 便tiện 隨tùy 眾chúng 所sở 應ưng 見kiến
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 轉chuyển 法Pháp 輪luân


不bất 可khả 思tư 議nghị 佛Phật 剎sát 海hải
於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 令linh 清thanh 淨tịnh
最tối 勝thắng 導đạo 師sư 照chiếu 一nhất 切thiết
悉tất 能năng 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 海hải


眾chúng 生sanh 大đại 海hải 難nan 可khả 測trắc
諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 不bất 思tư 議nghị
眾chúng 生sanh 樂nhạo 惡ác 著trước 諸chư 有hữu
不bất 能năng 了liễu 知tri 無vô 上thượng 道Đạo


功công 德đức 法Pháp 海hải 長trưởng 養dưỡng 心tâm
常thường 能năng 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức
恒hằng 為vi 諸chư 佛Phật 所sở 護hộ 念niệm
是thị 等đẳng 能năng 度độ 得đắc 上thượng 智trí


離ly 諸chư 諂siểm 曲khúc 心tâm 清thanh 淨tịnh
廣quảng 大đại 慈từ 悲bi 無vô 邊biên 際tế
深thâm 心tâm 淨tịnh 信tín 無vô 厭yếm 足túc
彼bỉ 聞văn 是thị 法Pháp 喜hỷ 無vô 量lượng


普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 諸chư 地địa 願nguyện
安an 諦đế 善thiện 住trụ 能năng 順thuận 行hành
遊du 心tâm 法Pháp 界Giới 如như 虛hư 空không
是thị 人nhân 乃nãi 知tri 佛Phật 境cảnh 界giới


一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 得đắc 善thiện 利lợi
能năng 見kiến 自tự 在tại 最tối 勝thắng 尊tôn
非phi 餘dư 境cảnh 界giới 之chi 所sở 知tri
普Phổ 賢Hiền 方phương 便tiện 皆giai 得đắc 入nhập


無vô 量lượng 無vô 邊biên 諸chư 眾chúng 生sanh
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở 護hộ 念niệm
於ư 一nhất 切thiết 處xứ 轉chuyển 法Pháp 輪luân
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 境cảnh 界giới 力lực


一nhất 切thiết 剎sát 土độ 及cập 諸chư 佛Phật
在tại 我ngã 身thân 內nội 無vô 所sở 礙ngại
我ngã 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 中trung
現hiện 佛Phật 境cảnh 界giới 諦đế 觀quán 察sát


普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 所sở 願nguyện 行hành
無vô 量lượng 無vô 邊biên 悉tất 具cụ 足túc
普phổ 眼nhãn 境cảnh 界giới 清thanh 淨tịnh 身thân
我ngã 今kim 演diễn 說thuyết 仁nhân 諦đế 聽thính


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử世thế 界giới 海hải 有hữu 十thập 種chủng 事sự去khứ 來lai 今kim 佛Phật之chi 所sở 演diễn 說thuyết所sở 謂vị說thuyết 世thế 界giới 海hải起khởi 具cụ 因nhân 緣duyên 世thế 界giới 海hải住trụ 世thế 界giới 海hải形hình 世thế 界giới 海hải體thể 世thế 界giới 海hải莊trang 嚴nghiêm 世thế 界giới 海hải清thanh 淨tịnh 世thế 界giới 海hải如Như 來Lai 出xuất 世thế 世thế 界giới 海hải劫kiếp 世thế 界giới 海hải壞hoại 方phương 便tiện 世thế 界giới 海hải

諸chư 佛Phật 子tử世thế 界giới 海hải 有hữu 如như 是thị 等đẳng十thập 種chủng 事sự 為vi 首thủ乃nãi 至chí 有hữu 世thế 界giới 海hải塵trần 數số 種chủng 事sự

諸chư 佛Phật 子tử當đương 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải塵trần 數số 因nhân 緣duyên 具cụ 故cố 成thành已dĩ 成thành今kim 成thành當đương 成thành所sở 謂vị如Như 來Lai 神thần 力lực 故cố法pháp 應ưng 如như 是thị 故cố眾chúng 生sanh 行hành 業nghiệp 故cố一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát應ưng 得đắc 無vô 上thượng 道Đạo 故cố普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 善thiện 根căn 故cố菩Bồ 薩Tát 嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 土độ願nguyện 行hành 解giải 脫thoát 自tự 在tại 故cố如Như 來Lai 無vô 上thượng善thiện 根căn 依y 果quả 故cố普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát自tự 在tại 願nguyện 力lực 故cố如như 是thị 等đẳng 世thế 界giới 海hải塵trần 數số 因nhân 緣duyên 具cụ 故cố一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải 成thành

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

佛Phật 智trí 境cảnh 界giới
不bất 可khả 思tư 議nghị
自tự 在tại 善thiện 住trụ
悉tất 皆giai 如như 是thị


無vô 量lượng 無vô 邊biên
諸chư 世thế 界giới 海hải
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật
悉tất 能năng 嚴nghiêm 淨tịnh


如như 應ứng 化hóa 度độ
一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát
無vô 量lượng 願nguyện 海hải
皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh


十thập 方phương 佛Phật 土độ
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh
以dĩ 不bất 思tư 議nghị
而nhi 覺giác 悟ngộ 之chi


一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát
無vô 量lượng 自tự 在tại
度độ 一Nhất 切Thiết 智Trí
方phương 便tiện 法Pháp 門môn


出xuất 生sanh 一nhất 切thiết
無vô 量lượng 願nguyện 海hải
起khởi 諸chư 世thế 界giới
猶do 如như 虛hư 空không


普phổ 行hành 一nhất 切thiết
菩Bồ 薩Tát 善thiện 行hành
入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới
無vô 量lượng 無vô 邊biên


悉tất 能năng 嚴nghiêm 淨tịnh
十thập 方phương 佛Phật 剎sát
一nhất 一nhất 佛Phật 土độ
無vô 量lượng 劫kiếp 行hành


眾chúng 生sanh 心tâm 境cảnh
不bất 可khả 思tư 議nghị
業nghiệp 能năng 悉tất 起khởi
一nhất 切thiết 剎sát 海hải


眾chúng 生sanh 垢cấu 穢uế
國quốc 不bất 清thanh 淨tịnh
行hành 業nghiệp 無vô 量lượng
世thế 界giới 不bất 同đồng


諸chư 佛Phật 剎sát 海hải
淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng
離ly 垢cấu 雜tạp 寶bảo
以dĩ 為vi 校giáo 飾sức


長trưởng 養dưỡng 無vô 垢cấu
弘hoằng 誓thệ 願nguyện 海hải
佛Phật 子tử 能năng 淨tịnh
無vô 數số 國quốc 土độ


若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát
修tu 普Phổ 賢Hiền 行hành
常thường 能năng 履lý 行hành
清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới


當đương 知tri 是thị 等đẳng
功công 德đức 如như 佛Phật
能năng 出xuất 無vô 量lượng
如Như 來Lai 剎sát 海hải


於ư 一nhất 念niệm 中trung
悉tất 遍biến 十thập 方phương
能năng 現hiện 一nhất 切thiết
菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành


甚thậm 深thâm 清thanh 淨tịnh
猶do 如như 虛hư 空không
等đẳng 空không 界giới 者giả
自tự 在tại 如như 是thị


一nhất 切thiết 道Đạo 場Tràng
諸chư 如Như 來Lai 前tiền
坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa
現hiện 眾chúng 妙diệu 色sắc


於ư 其kỳ 身thân 內nội
容dung 一nhất 切thiết 剎sát
又hựu 一nhất 念niệm 中trung
示thị 現hiện 三tam 世thế


入nhập 巧xảo 方phương 便tiện
起khởi 諸chư 剎sát 海hải
於ư 三tam 世thế 國quốc
示thị 現hiện 成thành 佛Phật


盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật
此thử 土độ 清thanh 淨tịnh
眾chúng 寶bảo 成thành 就tựu
無vô 有hữu 邊biên 際tế


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 所sở 依y 住trụ如như 世thế 界giới 微vi 塵trần 數số所sở 謂vị依y 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 住trụ或hoặc 依y 虛hư 空không 住trụ或hoặc 依y 一nhất 切thiết 寶bảo 住trụ或hoặc 依y 佛Phật 光quang 明minh 住trụ或hoặc 依y 幻huyễn 業nghiệp 住trụ或hoặc 依y 摩ma 訶ha 那na 伽già金Kim 剛Cang 力Lực 士Sĩ 掌chưởng 中trung 住trụ或hoặc 依y 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 願nguyện 力lực 住trụ

是thị 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

無vô 量lượng 無vô 邊biên 佛Phật 剎sát 海hải
離ly 垢cấu 妙diệu 寶bảo 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm
摩ma 尼ni 寶bảo 王vương 清thanh 淨tịnh 照chiếu
最tối 勝thắng 威uy 神thần 靡mĩ 不bất 見kiến


清thanh 淨tịnh 剎sát 海hải 住trụ 虛hư 空không
寶bảo 王vương 妙diệu 藏tạng 光quang 普phổ 照chiếu
暢sướng 發phát 無vô 量lượng 微vi 妙diệu 音âm
宣tuyên 揚dương 佛Phật 道Đạo 靡mĩ 不bất 欣hân


種chủng 種chủng 華hoa 光quang 善thiện 喜hỷ 樂lạc
如như 意ý 寶bảo 珠châu 為vi 莊trang 嚴nghiêm
無vô 量lượng 光quang 網võng 彌di 覆phú 上thượng
種chủng 種chủng 香hương 雲vân 遍biến 充sung 滿mãn


無vô 量lượng 無vô 邊biên 妙diệu 蓮liên 華hoa
青thanh 瑠lưu 璃ly 寶bảo 以dĩ 為vi 臺đài
清thanh 淨tịnh 國quốc 土độ 甚thậm 奇kỳ 妙diệu
一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 莊trang 嚴nghiêm 故cố


或hoặc 有hữu 諸chư 佛Phật 清thanh 淨tịnh 土độ
以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 得đắc 安an 住trụ
見kiến 離ly 垢cấu 淨tịnh 眾chúng 妙diệu 寶bảo
無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 悉tất 充sung 滿mãn


或hoặc 有hữu 諸chư 佛Phật 清thanh 淨tịnh 土độ
金Kim 剛Cang 力Lực 士Sĩ 掌chưởng 中trung 住trụ
十Thập 力Lực 世Thế 雄Hùng 盧Lô 舍Xá 那Na
常thường 為vì 一nhất 切thiết 轉chuyển 法Pháp 輪luân


或hoặc 依y 寶bảo 樹thụ 平bình 正chánh 住trụ
依y 香hương 焰diễm 雲vân 亦diệc 如như 是thị
有hữu 依y 水thủy 輪luân 住trụ 堅kiên 固cố
或hoặc 依y 金kim 剛cang 海hải 座tòa 住trụ


有hữu 住trụ 金kim 剛cang 勝thắng 妙diệu 幢tràng
種chủng 種chủng 寶bảo 華hoa 彌di 覆phú 上thượng
無vô 量lượng 自tự 在tại 一nhất 切thiết 處xứ
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 令linh 眾chúng 見kiến


眾chúng 雜tạp 異dị 色sắc 長trường 光quang 明minh
普phổ 流lưu 一nhất 切thiết 佛Phật 世thế 界giới
悉tất 見kiến 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng
離ly 垢cấu 微vi 妙diệu 甚thậm 清thanh 淨tịnh


彼bỉ 以dĩ 一nhất 切thiết 願nguyện 海hải 力lực
無vô 量lượng 種chủng 種chủng 所sở 依y 住trụ
諸chư 如Như 來Lai 雲vân 悉tất 充sung 滿mãn
常thường 依y 清thanh 淨tịnh 虛hư 空không 住trụ


或hoặc 有hữu 佛Phật 剎sát 處xử 上thượng 方phương
依y 淨tịnh 菩Bồ 薩Tát 天thiên 冠quan 住trụ
彼bỉ 現hiện 無vô 量lượng 佛Phật 自tự 在tại
佛Phật 子tử 妙diệu 音âm 淨tịnh 業nghiệp 化hóa


諸chư 法Pháp 界Giới 等đẳng 佛Phật 國quốc 土độ
譬thí 如như 電điện 光quang 亦diệc 如như 幻huyễn
紺cám 瑠lưu 璃ly 寶bảo 廣quảng 清thanh 淨tịnh
悉tất 從tùng 離ly 垢cấu 淨tịnh 業nghiệp 起khởi


普phổ 現hiện 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng
依y 止chỉ 虛hư 空không 靜tĩnh 安an 住trụ
行hành 業nghiệp 境cảnh 界giới 不bất 可khả 議nghị
佛Phật 令linh 眾chúng 生sanh 普phổ 得đắc 見kiến


一nhất 切thiết 塵trần 等đẳng 諸chư 佛Phật 剎sát
普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 一nhất 念niệm 起khởi
無vô 量lượng 劫kiếp 行hành 化hóa 眾chúng 生sanh
充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 現hiện 自tự 在tại


一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung
佛Phật 國quốc 海hải 安an 住trụ
佛Phật 雲vân 遍biến 護hộ 念niệm
彌di 綸luân 覆phú 一nhất 切thiết


於ư 一nhất 微vi 塵trần 中trung
佛Phật 現hiện 自tự 在tại 力lực
一nhất 切thiết 微vi 塵trần 中trung
神thần 變biến 亦diệc 如như 是thị
諸chư 佛Phật 及cập 神thần 力lực
盧Lô 舍Xá 那Na 示thị 現hiện


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử諸chư 世thế 界giới 海hải有hữu 種chủng 種chủng 形hình或hoặc 方phương或hoặc 圓viên或hoặc 非phi 方phương 圓viên或hoặc 如như 水thủy 洄hồi 澓phục或hoặc 復phục 如như 華hoa 形hình或hoặc 種chủng 種chủng 眾chúng 生sanh 形hình 者giả

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

剎sát 海hải 無vô 有hữu 量lượng
殊thù 形hình 異dị 莊trang 嚴nghiêm
十thập 方phương 世thế 界giới 海hải
見kiến 諸chư 雜tạp 種chủng 相tướng


或hoặc 圓viên 或hoặc 四tứ 方phương
或hoặc 復phục 非phi 方phương 圓viên
三tam 維duy 及cập 八bát 隅ngung
狀trạng 若nhược 摩ma 尼ni 寶bảo


一nhất 切thiết 諸chư 業nghiệp 海hải
種chủng 種chủng 別biệt 異dị 故cố
有hữu 如như 金kim 剛cang 掌chưởng
莊trang 嚴nghiêm 坦thản 平bình 正chánh


鍊luyện 真chân 金kim 色sắc
清thanh 淨tịnh 妙diệu 形hình
入nhập 於ư 無vô 量lượng
正Chánh 法Pháp 之chi 門môn


諸chư 佛Phật 剎sát 海hải
種chủng 種chủng 之chi 藏tạng
猶do 如như 大đại 雲vân
懸huyền 處xử 虛hư 空không


彼bỉ 寶bảo 輪luân 地địa
妙diệu 淨tịnh 分phân 明minh
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật
光quang 明minh 悉tất 照chiếu


諸chư 佛Phật 國quốc 土độ
起khởi 由do 心tâm 業nghiệp
無vô 量lượng 種chủng 形hình
而nhi 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm


彼bỉ 國quốc 一nhất 切thiết
各các 各các 自tự 在tại
如Như 來Lai 剎sát 海hải
現hiện 無vô 量lượng 相tướng


或hoặc 有hữu 淨tịnh 穢uế
苦khổ 樂lạc 不bất 同đồng
法pháp 常thường 流lưu 轉chuyển
變biến 現hiện 如như 是thị


一nhất 切thiết 業nghiệp 海hải
不bất 可khả 思tư 議nghị
一nhất 毛mao 孔khổng 中trung
無vô 量lượng 佛Phật 剎sát


莊trang 嚴nghiêm 清thanh 淨tịnh
曠khoáng 然nhiên 安an 住trụ
彼bỉ 一nhất 切thiết 處xứ
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật


於ư 眾chúng 海hải 中trung
演diễn 說thuyết 正Chánh 法Pháp
於ư 一nhất 塵trần 內nội
微vi 細tế 國quốc 土độ


一nhất 切thiết 塵trần 等đẳng
悉tất 於ư 中trung 住trụ
一nhất 切thiết 世thế 界giới
有hữu 種chủng 種chủng 形hình


悉tất 於ư 其kỳ 中trung
轉chuyển 尊Tôn 法Pháp 輪luân
是thị 弘hoằng 誓thệ 願nguyện
自tự 在tại 之chi 力lực


一nhất 一nhất 塵trần 中trung
現hiện 一nhất 切thiết 剎sát
譬thí 如như 幻huyễn 化hóa
亦diệc 如như 虛hư 空không


諸chư 心tâm 業nghiệp 力lực
之chi 所sở 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 一nhất 塵trần 中trung
眾chúng 生sanh 數số 等đẳng


諸chư 化hóa 佛Phật 雲vân
神thần 力lực 自tự 在tại
於ư 微vi 塵trần 中trung
善thiện 住trụ 佛Phật 剎sát
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật
現hiện 法pháp 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử諸chư 世thế 界giới 海hải有hữu 種chủng 種chủng 體thể悉tất 應ưng 當đương 知tri所sở 謂vị一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 體thể或hoặc 一nhất 寶bảo 體thể或hoặc 金kim 剛cang 堅kiên 固cố 地địa 體thể或hoặc 眾chúng 香hương 體thể或hoặc 日nhật 珠châu 輪luân 體thể

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

或hoặc 有hữu 世thế 界giới 海hải
眾chúng 寶bảo 所sở 合hợp 成thành
堅kiên 固cố 不bất 可khả 壞hoại
安an 住trụ 寶bảo 蓮liên 華hoa


或hoặc 勝thắng 光quang 明minh 起khởi
清thanh 淨tịnh 暉huy 焰diễm 照chiếu
眾chúng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 剎sát
依y 止chỉ 虛hư 空không 住trụ


或hoặc 有hữu 光quang 明minh 剎sát
依y 止chỉ 光quang 明minh 住trụ
光quang 明minh 雲vân 莊trang 嚴nghiêm
諸chư 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện


或hoặc 有hữu 佛Phật 剎sát 海hải
猶do 如như 電điện 光quang 住trụ
言ngôn 取thủ 不bất 可khả 得đắc
斯tư 由do 願nguyện 力lực 起khởi


或hoặc 有hữu 摩ma 尼ni 寶bảo
日nhật 光quang 明minh 藏tạng 照chiếu
貫quán 真chân 珠châu 輪luân 地địa
菩Bồ 薩Tát 悉tất 充sung 滿mãn


或hoặc 有hữu 寶bảo 焰diễm 剎sát
光quang 明minh 雲vân 蔭ấm 覆phú
一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm
悉tất 皆giai 有hữu 變biến 化hóa


或hoặc 有hữu 眾chúng 相tướng 體thể
微vi 妙diệu 相tướng 莊trang 嚴nghiêm
間gian 錯thác 雜tạp 寶bảo 冠quan
一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 化hóa


心tâm 海hải 業nghiệp 所sở 起khởi
國quốc 土độ 隨tùy 樂nhạo 住trụ
諭dụ 如như 幻huyễn 無vô 方phương
皆giai 從tùng 妄vọng 想tưởng 生sanh


如Như 來Lai 身thân 光quang 明minh
摩ma 尼ni 剎sát 安an 住trụ
正chánh 覺giác 雲vân 彌di 覆phú
一nhất 切thiết 佛Phật 自tự 在tại


或hoặc 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát
化hóa 現hiện 佛Phật 剎sát 海hải
一nhất 切thiết 寶bảo 校giáo 飾sức
願nguyện 力lực 所sở 莊trang 嚴nghiêm


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử諸chư 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 等đẳng 莊trang 嚴nghiêm悉tất 應ưng 當đương 知tri所sở 謂vị一nhất 切thiết 境cảnh 界giới種chủng 種chủng 雲vân 莊trang 嚴nghiêm一nhất 切thiết 世thế 界giới眾chúng 生sanh 行hành 業nghiệp 莊trang 嚴nghiêm三tam 世thế 諸chư 佛Phật及cập 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát願nguyện 力lực 莊trang 嚴nghiêm有hữu 如như 是thị 等đẳng 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

如như 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 等đẳng
不bất 可khả 思tư 議nghị 業nghiệp 果quả 報báo
一nhất 切thiết 十thập 方phương 世thế 界giới 海hải
種chủng 種chủng 嚴nghiêm 淨tịnh 廣quảng 無vô 邊biên


無vô 量lượng 淨tịnh 色sắc 普phổ 莊trang 嚴nghiêm
上thượng 妙diệu 功công 德đức 常thường 充sung 滿mãn
雜tạp 光quang 明minh 雲vân 出xuất 梵Phạn 音âm
聞văn 于vu 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 剎sát


菩Bồ 薩Tát 無vô 量lượng 功công 德đức 海hải
妙diệu 聲thanh 遍biến 滿mãn 一nhất 切thiết 剎sát
諸chư 誓thệ 願nguyện 雲vân 具cụ 莊trang 嚴nghiêm
聲thanh 震chấn 十thập 方phương 世thế 界giới 海hải


眾chúng 生sanh 業nghiệp 海hải 廣quảng 無vô 際tế
淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 雲vân 出xuất 妙diệu 音âm
業nghiệp 報báo 如như 寶bảo 隨tùy 應ứng 變biến
諸chư 佛Phật 力lực 故cố 悉tất 周chu 滿mãn


一nhất 切thiết 三tam 世thế 諸chư 如Như 來Lai
自tự 在tại 普phổ 現hiện 無vô 量lượng 剎sát
一nhất 一nhất 境cảnh 界giới 一nhất 切thiết 佛Phật
莊trang 嚴nghiêm 剎sát 海hải 皆giai 悉tất 見kiến


過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 劫kiếp
一nhất 切thiết 十thập 方phương 諸chư 世thế 界giới
於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 一nhất 佛Phật 剎sát 皆giai 悉tất 見kiến


一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 諸chư 佛Phật 雲vân
數số 等đẳng 眾chúng 生sanh 滿mãn 十thập 方phương
佛Phật 自tự 在tại 行hành 令linh 眾chúng 知tri
是thị 謂vị 如Như 來Lai 莊trang 嚴nghiêm 剎sát


眾chúng 香hương 焰diễm 流lưu 及cập 華hoa 流lưu
一nhất 切thiết 眾chúng 寶bảo 摩ma 尼ni 流lưu
種chủng 種chủng 眾chúng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 雲vân
皆giai 悉tất 校giáo 飾sức 諸chư 佛Phật 剎sát


十thập 方phương 世thế 界giới 諸chư 道Đạo 場Tràng
一nhất 切thiết 眾chúng 具cụ 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm
靡mĩ 不bất 覩đổ 見kiến 此thử 剎sát 海hải
猶do 如như 空không 中trung 電điện 光quang 現hiện


普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 子tử 等đẳng
悉tất 能năng 莊trang 嚴nghiêm 諸chư 佛Phật 剎sát
眾chúng 生sanh 等đẳng 劫kiếp 淨tịnh 行hành 海hải
於ư 此thử 世thế 界giới 悉tất 顯hiển 現hiện


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử當đương 知tri 諸chư 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 塵trần 數số 清thanh 淨tịnh所sở 謂vị菩Bồ 薩Tát 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức成thành 就tựu 諸chư 善thiện 根căn 等đẳng利lợi 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh淨tịnh 滿mãn 一nhất 切thiết諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật安an 住trụ 一nhất 切thiết 行hành 地địa有hữu 如như 是thị 等đẳng 世thế 界giới塵trần 數số 清thanh 淨tịnh

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 諸chư 莊trang 嚴nghiêm
無vô 數số 願nguyện 海hải 方phương 便tiện 生sanh
一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 清thanh 淨tịnh 色sắc
無vô 量lượng 行hành 海hải 所sở 修tu 集tập


久cửu 遠viễn 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức
一nhất 切thiết 淨tịnh 妙diệu 諸chư 業nghiệp 行hành
慈từ 悲bi 普phổ 流lưu 潤nhuận 眾chúng 生sanh
是thị 故cố 清thanh 淨tịnh 佛Phật 剎sát 海hải


一nhất 切thiết 法Pháp 門môn 三tam 昧muội 地địa
一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 淨tịnh 德đức 海hải
禪thiền 門môn 方phương 便tiện 清thanh 淨tịnh 地địa
是thị 故cố 嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát 海hải


能năng 起khởi 無vô 量lượng 清thanh 淨tịnh 心tâm
信tín 佛Phật 堅kiên 固cố 不bất 可khả 壞hoại
以dĩ 忍nhẫn 方phương 便tiện 淨tịnh 無vô 垢cấu
莊trang 嚴nghiêm 剎sát 海hải 微vi 妙diệu 色sắc


興hưng 功công 德đức 雲vân 滿mãn 虛hư 空không
利lợi 益ích 一nhất 切thiết 修tu 淨tịnh 行hành
眾chúng 生sanh 普phổ 獲hoạch 無vô 量lượng 德đức
是thị 故cố 嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát 海hải


剎sát 海hải 方phương 便tiện 等đẳng 無vô 量lượng
悉tất 淨tịnh 諸chư 度Độ 無vô 有hữu 餘dư
修tu 無vô 盡tận 願Nguyện 波Ba 羅La 蜜Mật
是thị 故cố 嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát 海hải


幻huyễn 化hóa 行hành 起khởi 無vô 有hữu 量lượng
一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 廣quảng 清thanh 淨tịnh
種chủng 種chủng 方phương 便tiện 淨tịnh 眾chúng 生sanh
起khởi 是thị 可khả 樂lạc 佛Phật 剎sát 海hải


方phương 便tiện 嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 地địa
具cụ 足túc 諸chư 佛Phật 功công 德đức 海hải
令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 竭kiệt 苦khổ 源nguyên
是thị 故cố 嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát 海hải


修tu 淨tịnh 力lực 海hải 無vô 與dữ 等đẳng
能năng 淨tịnh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 根căn
恭cung 敬kính 供cúng 養dường 無vô 量lượng 佛Phật
是thị 故cố 嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát 海hải


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử當đương 知tri 一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải塵trần 數số 諸chư 佛Phật出xuất 興hưng 于vu 世thế所sở 謂vị有hữu 佛Phật 興hưng 世thế色sắc 身thân 示thị 現hiện遍biến 滿mãn 法Pháp 界Giới或hoặc 有hữu 短đoản 壽thọ或hoặc 無vô 量lượng 劫kiếp如như 是thị 一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải 塵trần 數số 佛Phật出xuất 興hưng 于vu 世thế

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

佛Phật 以dĩ 無vô 量lượng 方phương 便tiện 門môn
能năng 起khởi 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 海hải
隨tùy 順thuận 眾chúng 生sanh 所sở 欲dục 樂lạc
諸chư 佛Phật 法Pháp 王Vương 出xuất 興hưng 世thế


如Như 來Lai 法Pháp 身thân 不bất 思tư 議nghị
無vô 色sắc 無vô 相tướng 無vô 倫luân 匹thất
示thị 現hiện 色sắc 身thân 為vì 眾chúng 生sanh
十thập 方phương 受thọ 化hóa 靡mĩ 不bất 見kiến


或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh 現hiện 短đoản 命mạng
或hoặc 現hiện 長trường 壽thọ 無vô 量lượng 劫kiếp
法Pháp 身thân 多đa 門môn 現hiện 十thập 方phương
常thường 為vi 世thế 間gian 良lương 福phước 田điền


或hoặc 有hữu 能năng 令linh 不bất 思tư 議nghị
十thập 方phương 剎sát 海hải 悉tất 清thanh 淨tịnh
或hoặc 有hữu 能năng 淨tịnh 一nhất 剎sát 土độ
是thị 彼bỉ 方phương 便tiện 願nguyện 所sở 立lập


或hoặc 說thuyết 不bất 可khả 思tư 議nghị 乘thừa
佛Phật 普phổ 示thị 現hiện 隨tùy 所sở 樂lạc
或hoặc 有hữu 如Như 來Lai 說thuyết 一Nhất 乘Thừa
是thị 佛Phật 方phương 便tiện 無vô 有hữu 量lượng


自tự 然nhiên 無vô 師sư 得đắc 正chánh 覺giác
或hoặc 有hữu 濟tế 度độ 少thiểu 眾chúng 生sanh
或hoặc 有hữu 能năng 於ư 一nhất 念niệm 中trung
化hóa 度độ 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 海hải


或hoặc 有hữu 於ư 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung
化hóa 佛Phật 雲vân 出xuất 不bất 思tư 議nghị
充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 十thập 方phương 界giới
無vô 量lượng 方phương 便tiện 化hóa 眾chúng 生sanh


或hoặc 佛Phật 音âm 聲thanh 震chấn 十thập 方phương
隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 所sở 欲dục 樂lạc
無vô 量lượng 億ức 劫kiếp 不bất 斷đoạn 絕tuyệt
度độ 眾chúng 生sanh 海hải 無vô 有hữu 邊biên


或hoặc 有hữu 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm 剎sát
清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng 圍vi 遶nhiễu 坐tọa
充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải
佛Phật 遍biến 處xử 眾chúng 如như 空không 雲vân


是thị 佛Phật 方phương 便tiện 不bất 思tư 議nghị
慈từ 海hải 充sung 滿mãn 遍biến 一nhất 切thiết
入nhập 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 方phương 便tiện 門môn
悉tất 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 前tiền


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử當đương 知tri 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 等đẳng 劫kiếp 住trụ所sở 謂vị佛Phật 剎sát 海hải或hoặc 住trụ 不bất 可khả 數sổ 劫kiếp或hoặc 住trụ 可khả 數số 劫kiếp有hữu 如như 是thị 等đẳng 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 劫kiếp 住trụ

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 分phân 別biệt 開khai 示thị 故cố告cáo 一nhất 切thiết 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử當đương 知tri 此thử 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng 世Thế 界Giới 海hải是thị 盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật本bổn 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành 時thời於ư 阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 劫kiếp之chi 所sở 嚴nghiêm 淨tịnh於ư 一nhất 一nhất 劫kiếp恭cung 敬kính 供cúng 養dường世thế 界giới 微vi 塵trần 等đẳng 如Như 來Lai一nhất 一nhất 佛Phật 所sở淨tịnh 修tu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 願nguyện 行hành

佛Phật 子tử當đương 知tri 有hữu 須Tu 彌Di 山Sơn微vi 塵trần 等đẳng 風phong 輪luân持trì 此thử 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải最tối 下hạ 風phong 輪luân名danh 曰viết 平bình 等đẳng彼bỉ 持trì 一nhất 切thiết 寶bảo 光quang 明minh 地địa次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 種chủng 種chủng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm持trì 清thanh 淨tịnh 光quang 寶bảo 地địa次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 功công 德đức 勢thế持trì 密mật 寶bảo 地địa次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 曰viết 寶bảo 焰diễm持trì 日nhật 不bất 壞hoại 寶bảo 地địa次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 普phổ 莊trang 嚴nghiêm持trì 具cụ 足túc 寶bảo 光quang 明minh 地địa次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 離ly 垢cấu 清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng持trì 寶bảo 華hoa 焰diễm 地địa次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 曰viết 方phương 行hành持trì 一nhất 切thiết 真chân 珠châu 地địa次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 曰viết 一nhất 切thiết 年niên持trì 一nhất 切thiết 時thời一nhất 日nhật半bán 月nguyệt一nhất 月nguyệt一nhất 年niên次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 普phổ 持trì 勢thế持trì 一nhất 切thiết 須Tu 彌Di 山Sơn 地địa次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 莊trang 嚴nghiêm 光quang 明minh能năng 持trì 一nhất 切thiết 有hữu如như 是thị 次thứ 上thượng有hữu 須Tu 彌Di 山Sơn微vi 塵trần 等đẳng 風phong 輪luân最tối 上thượng 風phong 輪luân 名danh 勝thắng 藏tạng持trì 一nhất 切thiết 香Hương 水Thủy 海Hải彼bỉ 香Hương 水Thủy 海Hải 中trung有hữu 大đại 蓮liên 華hoa名danh 香hương 幢tràng 光quang 明minh 莊trang 嚴nghiêm持trì 此thử 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải此thử 世thế 界giới 海hải 邊biên有hữu 金Kim 剛Cang 山Sơn周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

於ư 此thử 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng
莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải
一nhất 切thiết 妙diệu 寶bảo 藏tạng
種chủng 種chủng 淨tịnh 光quang 明minh


一nhất 切thiết 微vi 塵trần 等đẳng
過quá 去khứ 佛Phật 所sở 住trụ
昔tích 於ư 諸chư 有hữu 海hải
離ly 垢cấu 悉tất 清thanh 淨tịnh


無vô 量lượng 大đại 悲bi 雲vân
充sung 滿mãn 諸chư 眾chúng 生sanh
捨xả 離ly 自tự 己kỷ 身thân
如như 佛Phật 剎sát 塵trần 數số


於ư 無vô 量lượng 行hành 海hải
常thường 修tu 令linh 清thanh 淨tịnh
是thị 故cố 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng
世thế 界giới 海hải 莊trang 嚴nghiêm


一nhất 切thiết 虛hư 空không 界giới
光quang 明minh 遍biến 充sung 滿mãn
安an 住trụ 不bất 可khả 動động
勝thắng 風phong 輪luân 常thường 持trì


一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm
妙diệu 風phong 常thường 流lưu 行hành
盧Lô 舍Xá 那Na 曠khoáng 願nguyện
令linh 國quốc 土độ 嚴nghiêm 淨tịnh


如như 意ý 寶bảo 遍biến 布bố
種chủng 種chủng 妙diệu 華hoa 敷phu
以dĩ 本bổn 願nguyện 力lực 故cố
處xử 在tại 於ư 虛hư 空không


堅kiên 固cố 善thiện 安an 住trụ
一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm
十thập 方phương 一nhất 切thiết 界giới
放phóng 清thanh 淨tịnh 光quang 雲vân


諸chư 摩ma 尼ni 寶bảo 中trung
無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 雲vân
遍biến 遊du 十thập 方phương 國quốc
光quang 明minh 極cực 熾sí 盛thịnh


寶bảo 華hoa 盛thịnh 妙diệu 色sắc
莊trang 嚴nghiêm 光quang 明minh 輪luân
充sung 滿mãn 諸chư 法Pháp 界Giới
十thập 方phương 靡mĩ 不bất 遍biến


一nhất 切thiết 眾chúng 淨tịnh 寶bảo
悉tất 放phóng 光quang 明minh 雲vân
十thập 方phương 諸chư 世thế 界giới
一nhất 切thiết 皆giai 充sung 滿mãn


滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết 苦khổ
安an 立lập 無vô 上thượng 道Đạo
妙diệu 色sắc 悉tất 普phổ 照chiếu
一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải


於ư 此thử 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng
世thế 界giới 海hải 之chi 內nội
一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung
見kiến 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới


一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 雲vân
放phóng 寶bảo 光quang 明minh 照chiếu
是thị 盧Lô 舍Xá 那Na 剎sát
有hữu 無vô 量lượng 自tự 在tại


一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 等đẳng
蓮liên 華hoa 中trung 諸chư 佛Phật
興hưng 種chủng 種chủng 無vô 量lượng
自tự 在tại 變biến 化hóa 雲vân


釋Thích 梵Phạm 諸chư 天thiên 眾chúng
及cập 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 類loại
皆giai 悉tất 得đắc 安an 住trụ


變biến 化hóa 放phóng 光quang 明minh
悉tất 與dữ 法Pháp 界Giới 等đẳng
一nhất 切thiết 光quang 明minh 中trung
出xuất 諸chư 佛Phật 妙diệu 音âm


知tri 諸chư 眾chúng 生sanh 心tâm
所sở 念niệm 無vô 有hữu 餘dư
無vô 數số 方phương 便tiện 門môn
調điều 伏phục 群quần 生sanh 類loại


離ly 一nhất 切thiết 顛điên 倒đảo
常thường 住trụ 於ư 寂tịch 靜tĩnh
無vô 量lượng 光quang 明minh 雲vân
悉tất 與dữ 法Pháp 界Giới 等đẳng


普Phổ 賢Hiền 所sở 行hành 智trí
無vô 上thượng 勝thắng 妙diệu 地địa
於ư 光quang 莊trang 嚴nghiêm 中trung
皆giai 悉tất 具cụ 足túc 聞văn


佛Phật 子tử當đương 知tri 此thử 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng 世Thế 界Giới 海hải金Kim 剛Cang 圍Vi 山Sơn依y 蓮liên 華hoa 日nhật 寶bảo 王vương 地địa 住trụ彼bỉ 有hữu 一nhất 切thiết 香Hương 水Thủy 海Hải一nhất 切thiết 眾chúng 寶bảo遍biến 布bố 其kỳ 地địa金kim 剛cang 厚hậu 地địa不bất 可khả 破phá 壞hoại出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 眾chúng 寶bảo又hựu 能năng 明minh 照chiếu一nhất 切thiết 世thế 界giới

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải
有hữu 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm
寶bảo 輪luân 無vô 邊biên 色sắc
如Như 來Lai 神thần 力lực 起khởi


莊trang 嚴nghiêm 斫chước 迦ca 羅la
寶bảo 輪luân 及cập 香hương 輪luân
依y 住trụ 真chân 珠châu 輪luân
及cập 依y 種chủng 種chủng 寶bảo


堅kiên 固cố 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm
閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 淨tịnh 藏tạng
香hương 光quang 滿mãn 十thập 方phương
照chiếu 現hiện 斫chước 迦ca 羅la


持trì 以dĩ 堅kiên 固cố 金kim 剛cang 寶bảo
金kim 剛cang 莊trang 嚴nghiêm 不bất 可khả 壞hoại
種chủng 種chủng 眾chúng 寶bảo 相tướng 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 清thanh 淨tịnh 法Pháp


香hương 水thủy 普phổ 流lưu 無vô 量lượng 色sắc
散tán 華hoa 摩ma 尼ni 栴chiên 檀đàn 香hương
天thiên 衣y 遍biến 覆phú 華hoa 莊trang 嚴nghiêm
眾chúng 寶bảo 香hương 華hoa 熏huân 無vô 量lượng


清thanh 淨tịnh 寶bảo 樹thụ 雲vân 莊trang 嚴nghiêm
普phổ 能năng 照chiếu 明minh 一nhất 切thiết 身thân
光quang 明minh 妙diệu 雲vân 悉tất 具cụ 足túc
樹thụ 下hạ 安an 坐tọa 靡mĩ 不bất 照chiếu


種chủng 種chủng 華hoa 香hương 及cập 幡phan 蓋cái
一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 充sung 法Pháp 界Giới
能năng 說thuyết 一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn 海hải
是thị 盧Lô 舍Xá 那Na 轉chuyển 法Pháp 輪luân


彼bỉ 處xứ 悉tất 有hữu 珍trân 寶bảo 幢tràng
一nhất 切thiết 寶bảo 樹thụ 出xuất 光quang 明minh
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 身thân 清thanh 淨tịnh
彼bỉ 莊trang 嚴nghiêm 內nội 一nhất 切thiết 見kiến


諸chư 莊trang 嚴nghiêm 中trung 無vô 數số 身thân
如Như 來Lai 變biến 化hóa 色sắc 無vô 量lượng
充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 十thập 方phương 界giới
調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 無vô 限hạn 量lượng


一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 出xuất 妙diệu 聲thanh
盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 所sở 願nguyện 輪luân
隨tùy 其kỳ 清thanh 淨tịnh 佛Phật 剎sát 海hải
佛Phật 自tự 在tại 力lực 皆giai 悉tất 聞văn


彼bỉ 大Đại 斫Chước 迦Ca 羅La 山Sơn內nội 世thế 界giới 海hải 中trung有hữu 不bất 可khả 破phá 壞hoại摩ma 尼ni 寶bảo 王vương映ánh 現hiện 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 之chi 身thân眾chúng 寶bảo 蓮liên 華hoa以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 大đại 地địa一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 妙diệu 雲vân皆giai 悉tất 充sung 滿mãn一nhất 切thiết 妙diệu 香hương而nhi 以dĩ 熏huân 之chi以dĩ 三tam 世thế 佛Phật 剎sát 莊trang 嚴nghiêm而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

其kỳ 地địa 平bình 正chánh 淨tịnh 圓viên 滿mãn
斫chước 迦ca 羅la 內nội 不bất 可khả 壞hoại
平bình 等đẳng 安an 住trụ 甚thậm 清thanh 淨tịnh
種chủng 種chủng 雜tạp 寶bảo 而nhi 莊trang 嚴nghiêm


金kim 剛cang 寶bảo 地địa 可khả 悅duyệt 樂lạc
寶bảo 輪luân 羅la 網võng 彌di 覆phú 上thượng
種chủng 種chủng 寶bảo 華hoa 為vi 莊trang 嚴nghiêm
雜tạp 種chủng 寶bảo 衣y 珍trân 妙diệu 輪luân


隨tùy 次thứ 遍biến 布bố 一nhất 切thiết 地địa
菩Bồ 薩Tát 天thiên 冠quan 寶bảo 瓔anh 珞lạc
離ly 垢cấu 莊trang 嚴nghiêm 光quang 明minh 照chiếu
妙diệu 香hương 碎toái 寶bảo 悉tất 充sung 滿mãn


光quang 明minh 眾chúng 寶bảo 華hoa 莊trang 嚴nghiêm
普phổ 放phóng 一nhất 切thiết 滿mãn 十thập 方phương
寶bảo 華hoa 遍biến 覆phú 一nhất 切thiết 地địa
悉tất 能năng 長trưởng 養dưỡng 佛Phật 功công 德đức


興hưng 一nhất 切thiết 雲vân 滿mãn 虛hư 空không
光quang 明minh 普phổ 照chiếu 不bất 可khả 盡tận
光quang 明minh 悉tất 滿mãn 一nhất 切thiết 剎sát
具cụ 說thuyết 佛Phật 法Pháp 甘cam 露lộ 味vị


悉tất 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 願nguyện
常thường 能năng 廣quảng 見kiến 三tam 世thế 法pháp
隨tùy 順thuận 菩Bồ 薩Tát 大Đại 士Sĩ 行hành
於ư 此thử 大đại 地địa 皆giai 悉tất 見kiến


此thử 清thanh 淨tịnh 地địa 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 悉tất 來lai 入nhập
其kỳ 地địa 一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung
一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 亦diệc 悉tất 入nhập


眾chúng 寶bảo 妙diệu 華hoa 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng
十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 常thường 往vãng 來lai
常thường 聞văn 菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 願nguyện
及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 自tự 在tại 德đức


有hữu 寶bảo 光quang 明minh 相tướng 莊trang 嚴nghiêm
離ly 垢cấu 嚴nghiêm 淨tịnh 出xuất 光quang 明minh
示thị 現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp
充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 如như 虛hư 空không


有hữu 得đắc 普Phổ 賢Hiền 所sở 願nguyện 者giả
諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 無vô 量lượng 智trí
彼bỉ 得đắc 無vô 量lượng 勝thắng 自tự 在tại
能năng 入nhập 無vô 邊biên 佛Phật 剎sát 海hải


彼bỉ 大đại 地địa 處xứ有hữu 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 等đẳng 香Hương 水Thủy 海Hải眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm一nhất 切thiết 香hương 摩ma 尼ni 寶bảo 王vương以dĩ 為vi 其kỳ 岸ngạn寶bảo 王vương 羅la 網võng彌di 覆phú 其kỳ 上thượng眾chúng 寶bảo 色sắc 水thủy盈doanh 滿mãn 其kỳ 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 華hoa皆giai 悉tất 開khai 敷phu細tế 末mạt 栴chiên 檀đàn以dĩ 香hương 其kỳ 水thủy常thường 出xuất 如Như 來Lai妙diệu 音âm 不bất 絕tuyệt眾chúng 香hương 次thứ 第đệ普phổ 熏huân 十thập 方phương雜tạp 寶bảo 階giai 道đạo真chân 珠châu 欄lan 楯thuẫn眾chúng 寶bảo 潮triều 浪lãng出xuất 妙diệu 音âm 聲thanh恒Hằng 沙sa 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 等đẳng寶bảo 華hoa 樓lâu 閣các周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu無vô 量lượng 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 等đẳng眾chúng 寶bảo 華hoa 城thành以dĩ 周chu 其kỳ 外ngoại十thập 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới微vi 塵trần 數số 華hoa一nhất 一nhất 蓮liên 華hoa各các 十thập 由do 旬tuần開khai 敷phu 鮮tiên 茂mậu遍biến 布bố 水thủy 上thượng其kỳ 香hương 普phổ 熏huân一nhất 切thiết 世thế 界giới十thập 佛Phật 國quốc 土độ塵trần 數số 香hương 樹thụ以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

於ư 彼bỉ 嚴nghiêm 淨tịnh 大đại 地địa 處xứ
香hương 水thủy 寶bảo 海hải 而nhi 莊trang 嚴nghiêm
清thanh 淨tịnh 寶bảo 地địa 常thường 安an 住trụ
金kim 剛cang 堅kiên 固cố 不bất 可khả 壞hoại


眾chúng 香hương 寶bảo 王vương 以dĩ 為vi 岸ngạn
寶bảo 雲vân 光quang 明minh 如như 日nhật 照chiếu
真chân 珠châu 寶bảo 華hoa 妙diệu 瓔anh 珞lạc
離ly 垢cấu 清thanh 淨tịnh 普phổ 莊trang 嚴nghiêm


清thanh 淨tịnh 香hương 水thủy 湛trạm 然nhiên 滿mãn
眾chúng 寶bảo 華hoa 光quang 為vi 旋toàn 流lưu
妙diệu 聲thanh 悅duyệt 樂lạc 常thường 不bất 斷đoạn
自tự 在tại 普phổ 聞văn 佛Phật 世thế 界giới


眾chúng 珍trân 校giáo 飾sức 淨tịnh 階giai 道đạo
寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 地địa 安an 不bất 動động
真chân 珠châu 妙diệu 寶bảo 為vi 欄lan 楯thuẫn
光quang 明minh 寶bảo 華hoa 可khả 悅duyệt 樂lạc


寶bảo 樹thụ 羅la 生sanh 緣duyên 道đạo 側trắc
摩ma 尼ni 寶bảo 樂lạc 煥hoán 明minh 耀diệu
演diễn 出xuất 無vô 量lượng 和hòa 雅nhã 聲thanh
莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 音âm 歎thán 三Tam 寶Bảo


香hương 水thủy 柔nhu 軟nhuyễn 湛trạm 然nhiên 滿mãn
分phân 陀đà 利lợi 華hoa 遍biến 圍vi 遶nhiễu
一nhất 切thiết 香hương 華hoa 出xuất 光quang 明minh
清thanh 淨tịnh 具cụ 足túc 而nhi 莊trang 嚴nghiêm


於ư 寶bảo 幢tràng 中trung 有hữu 光quang 明minh
垂thùy 寶bảo 旗kỳ 幡phan 而nhi 莊trang 嚴nghiêm
摩ma 尼ni 寶bảo 網võng 出xuất 妙diệu 聲thanh
聞văn 者giả 能năng 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí


眾chúng 寶bảo 華hoa 城thành 甚thậm 微vi 妙diệu
無vô 量lượng 寶bảo 色sắc 淨tịnh 光quang 明minh
十thập 方phương 世thế 界giới 靡mĩ 不bất 照chiếu
一nhất 切thiết 具cụ 足túc 光quang 嚴nghiêm 飾sức


垣viên 牆tường 周chu 匝táp 而nhi 圍vi 遶nhiễu
種chủng 種chủng 雜tạp 寶bảo 為vi 莊trang 嚴nghiêm
清thanh 淨tịnh 寶bảo 焰diễm 相tương 任nhậm 持trì
具cụ 足túc 莊trang 嚴nghiêm 寶bảo 香hương 海hải


盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 過quá 去khứ 行hành
令linh 佛Phật 剎sát 海hải 甚thậm 清thanh 淨tịnh
無vô 數số 無vô 量lượng 無vô 邊biên 際tế
彼bỉ 處xứ 一nhất 切thiết 自tự 在tại 轉chuyển


一nhất 一nhất 香Hương 水Thủy 海Hải有hữu 四tứ 天thiên 下hạ微vi 塵trần 數số 香hương 水thủy 河hà 圍vi 遶nhiễu種chủng 種chủng 寶bảo 華hoa彌di 覆phú 其kỳ 上thượng彼bỉ 諸chư 香hương 水thủy 河hà從tùng 佛Phật 眉mi 間gian白bạch 毫hào 相tướng 出xuất摩ma 尼ni 寶bảo 王vương 上thượng 隨tùy 流lưu

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

離ly 垢cấu 清thanh 淨tịnh 香hương 水thủy 流lưu
金kim 剛cang 寶bảo 華hoa 悉tất 彌di 覆phú
眾chúng 寶bảo 輪luân 地địa 布bố 金kim 沙sa
無vô 量lượng 珍trân 琦kỳ 普phổ 莊trang 嚴nghiêm


淨tịnh 妙diệu 階giai 道đạo 七thất 寶bảo 成thành
諸chư 欄lan 楯thuẫn 上thượng 植thực 蓮liên 華hoa
真chân 珠châu 寶bảo 華hoa 常thường 敷phu 榮vinh
懸huyền 雜tạp 華hoa 鬘man 為vi 莊trang 嚴nghiêm


一nhất 切thiết 寶bảo 光quang 微vi 妙diệu 色sắc
清thanh 淨tịnh 香hương 水thủy 雜tạp 寶bảo 流lưu
種chủng 種chủng 寶bảo 華hoa 為vi 波ba 浪lãng
眾chúng 音âm 諧hài 雅nhã 演diễn 佛Phật 聲thanh


栴chiên 檀đàn 寶bảo 末mạt 和hòa 清thanh 流lưu
無vô 量lượng 雜tạp 寶bảo 為vi 迴hồi 復phục
普phổ 出xuất 種chủng 種chủng 香hương 光quang 焰diễm
常thường 流lưu 一nhất 切thiết 十thập 方phương 界giới


一nhất 切thiết 香hương 河hà 出xuất 無vô 量lượng
雜tạp 種chủng 妙diệu 勝thắng 諸chư 珍trân 寶bảo
眾chúng 寶bảo 積tích 集tập 為vi 華hoa 蓋cái
光quang 明minh 普phổ 照chiếu 香hương 水thủy 河hà


十thập 方phương 無vô 量lượng 世thế 界giới 中trung
佛Phật 光quang 明minh 照chiếu 見kiến 寶bảo 王vương
如Như 來Lai 道Đạo 場Tràng 寶bảo 輪luân 地địa
眾chúng 寶bảo 香hương 河hà 盈doanh 流lưu 滿mãn


諸chư 寶bảo 羅la 網võng 相tương 扣khấu 摩ma
演diễn 佛Phật 音âm 聲thanh 常thường 不bất 絕tuyệt
一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 諸chư 佛Phật 法Pháp
普Phổ 賢Hiền 大Đại 士Sĩ 所sở 修tu 行hành


諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 願nguyện 音âm 聲thanh
於ư 彼bỉ 寶bảo 岸ngạn 常thường 得đắc 聞văn
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 過quá 去khứ 行hành
皆giai 悉tất 遍biến 聞văn 十thập 方phương 國quốc


一nhất 切thiết 香hương 河hà 諸chư 旋toàn 流lưu
一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 雲vân
漸tiệm 漸tiệm 盈doanh 滿mãn 諸chư 法Pháp 界Giới
見kiến 一nhất 切thiết 剎sát 無vô 不bất 至chí


彼bỉ 諸chư 一nhất 切thiết 香hương 水thủy 河hà
淨tịnh 寶bảo 王vương 雲vân 彌di 覆phú 上thượng
佛Phật 白bạch 毫hào 相tướng 出xuất 寶bảo 王vương
其kỳ 光quang 明minh 耀diệu 等đẳng 如Như 來Lai


大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 馱đà 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 17/10/2018 ◊ Cập nhật: /1/2022
Đang dùng phương ngữ: BắcNam