大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu

金Kim 剛Cang 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát 十Thập 迴Hồi 向Hướng 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 一nhất 之chi 六lục

復phục 次thứ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát作tác 無vô 量lượng 億ức那na 由do 他tha 阿a 僧tăng 祇kỳ大đại 眾chúng 施thí 會hội離ly 惡ác 清thanh 淨tịnh諸chư 佛Phật 所sở 歎thán普phổ 淨tịnh 眾chúng 生sanh永vĩnh 離ly 眾chúng 惡ác淨tịnh 三tam 業nghiệp 迹tích生sanh 薩Tát 婆Bà 若Nhã無vô 量lượng 境cảnh 界giới皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh無vô 量lượng 百bách 千thiên億ức 那na 由do 他tha布bố 施thí 之chi 具cụ皆giai 悉tất 莊trang 嚴nghiêm而nhi 以dĩ 惠huệ 施thí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 大đại 施thí 會hội 所sở 攝nhiếp 善thiện 根căn迴hồi 向hướng 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 無vô 上thượng菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm行hành 無vô 量lượng 施thí皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 究cứu 竟cánh無vô 量lượng 無vô 邊biên清thanh 淨tịnh 之chi 道Đạo令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 無vô 量lượng 慈từ隨tùy 眾chúng 所sở 須tu悉tất 令linh 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 無vô 量lượng 悲bi悉tất 能năng 救cứu 護hộ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 順thuận 三tam 世thế如Như 來Lai 正chánh 教giáo令linh 佛Phật 歡hoan 喜hỷ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 諸chư 佛Phật 所sở修tu 行hành 布bố 施thí心tâm 不bất 中trung 悔hối令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 長trưởng 養dưỡng勝thắng 妙diệu 信tín 根căn於ư 念niệm 念niệm 中trung修tu 行hành 增tăng 進tiến無vô 量lượng 布bố 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 摩Ma 訶Ha 衍Diên 心tâm皆giai 悉tất 成thành 就tựu大Đại 乘Thừa 施thí 會hội令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 大đại 善thiện 會hội 施thí究cứu 竟cánh 施thí善thiện 施thí勝thắng 施thí隨tùy 願nguyện 施thí第đệ 一nhất 施thí上thượng 施thí無vô 上thượng 施thí無vô 等đẳng 施thí出xuất 世thế 間gian 施thí一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật所sở 讚tán 歎thán 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 第đệ 一nhất 施thí 主chủ於ư 諸chư 惡ác 道đạo拔bạt 出xuất 眾chúng 生sanh安an 置trí 無vô 礙ngại清thanh 淨tịnh 智trí 道Đạo修tu 平bình 等đẳng 願nguyện真chân 實thật 善thiện 根căn得đắc 無vô 等đẳng 等đẳng如Như 來Lai 智trí 慧tuệ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh安an 住trụ 寂tịch 靜tĩnh諸chư 禪thiền 定định 智trí趣thú 不bất 死tử 道đạo究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết通thông 明minh 智trí 慧tuệ勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn具cụ 足túc 諸chư 地Địa莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 法Pháp究cứu 竟cánh 彼bỉ 岸ngạn永vĩnh 不bất 退thoái 轉chuyển令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển大Đại 乘Thừa 之chi 會hội給cấp 施thí 眾chúng 生sanh而nhi 無vô 休hưu 息tức究cứu 竟cánh 無vô 上thượng一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh種chúng 諸chư 善thiện 根căn悉tất 到đáo 無vô 量lượng功công 德đức 彼bỉ 岸ngạn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh諸chư 佛Phật 所sở 歎thán普phổ 為vì 一nhất 切thiết作tác 大đại 施thí 主chủ功công 德đức 具cụ 足túc充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới普phổ 照chiếu 十thập 方phương施thí 無vô 上thượng 樂lạc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 為vi 平bình 等đẳng大đại 布bố 施thí 主chủ究cứu 竟cánh 善thiện 根căn等đẳng 攝nhiếp 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh為vi 勝thắng 施thí 主chủ建kiến 立lập 一nhất 切thiết於ư 無Vô 上Thượng 乘Thừa令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh為vi 應ứng 時thời 施thí 主chủ悉tất 離ly 非phi 時thời究cứu 竟cánh 時thời 會hội令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh為vi 善thiện 施thí 主chủ具cụ 大đại 人nhân 施thí 法pháp到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh為vi 嚴nghiêm 淨tịnh 施thí 主chủ至chí 一nhất 切thiết 佛Phật薩Tát 婆Bà 若Nhã 處xứ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh為vi 一nhất 切thiết 淨tịnh 施thí 主chủ出xuất 生sanh 積tích 聚tụ法Pháp 界Giới 等đẳng 功công 德đức令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh為vi 出xuất 過quá 一nhất 切thiết 施thí 主chủ滿mãn 足túc 大đại 願nguyện度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh安an 住trụ 如Như 來Lai處xứ 非phi 處xứ 力lực

是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát大đại 施thí 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 無vô 上thượng 捨xả究cứu 竟cánh 佛Phật 施thí成thành 就tựu 善thiện 施thí不bất 可khả 壞hoại 施thí諸chư 佛Phật 法Pháp 施thí愛ái 眼nhãn 心tâm 施thí救cứu 眾chúng 生sanh 施thí薩Tát 婆Bà 若Nhã 施thí見kiến 諸chư 佛Phật 施thí具cụ 威uy 儀nghi 施thí具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát所sở 行hành 功công 德đức佛Phật 智trí 慧tuệ 施thí

復phục 次thứ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát悉tất 捨xả 一nhất 切thiết資tư 生sanh 之chi 具cụ心tâm 無vô 貪tham 著trước不bất 求cầu 果quả 報báo世thế 間gian 富phú 樂lạc無vô 所sở 希hy 望vọng捨xả 離ly 愚ngu 癡si深thâm 解giải 諸chư 法pháp饒nhiêu 益ích 安an 立lập一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh真chân 實thật 相tướng 心tâm解giải 一nhất 切thiết 法pháp種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm諸chư 資tư 生sanh 具cụ無vô 量lượng 境cảnh 界giới種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm資tư 生sanh 之chi 具cụ饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh究cứu 竟cánh 施thí一nhất 切thiết 施thí內nội 外ngoại 施thí增tăng 長trưởng 直trực 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 功công 德đức 寶bảo 心tâm善thiện 能năng 饒nhiêu 益ích無vô 量lượng 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 就tựu 寶bảo 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh清thanh 淨tịnh 善thiện 根căn等đẳng 三tam 世thế 佛Phật具cụ 一Nhất 切Thiết 智Trí

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 施thí 資tư 生sanh 之chi 具cụ所sở 攝nhiếp 善thiện 根căn迴hồi 向hướng 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh清thanh 淨tịnh 調điều 伏phục令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 嚴nghiêm 淨tịnh一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm於ư 念niệm 念niệm 中trung充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh智trí 慧tuệ 充sung 滿mãn虛hư 空không 法Pháp 界Giới令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí了liễu 達đạt 三tam 世thế於ư 一nhất 切thiết 時thời轉chuyển 不bất 退thoái 法Pháp 輪luân令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 皆giai 示thị 現hiện一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí巧xảo 妙diệu 方phương 便tiện饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 悟ngộ 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 道Đạo盡tận 未vị 來lai 劫kiếp於ư 一nhất 切thiết 剎sát廣quảng 說thuyết 佛Phật 法Pháp未vị 曾tằng 休hưu 息tức令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 無vô 量lượng 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành心tâm 無vô 厭yếm 倦quyện令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới淨tịnh 世thế 界giới不bất 淨tịnh 世thế 界giới小tiểu 世thế 界giới中trung 世thế 界giới大đại 世thế 界giới微vi 細tế 世thế 界giới廣quảng 世thế 界giới飜phiên 覆phú 世thế 界giới伏phục 世thế 界giới如như 是thị 等đẳng 一nhất 切thiết 世thế 界giới皆giai 悉tất 嚴nghiêm 淨tịnh菩Bồ 薩Tát 充sung 滿mãn行hành 大Đại 乘Thừa 行hành令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 念niệm 念niệm 中trung悉tất 作tác 三tam 世thế一nhất 切thiết 佛Phật 事sự調điều 伏phục 眾chúng 生sanh立lập 薩Tát 婆Bà 若Nhã

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh令linh 佛Phật 法Pháp 不bất 斷đoạn以dĩ 大đại 悲bi 心tâm救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh修tu 習tập 大đại 慈từ具cụ 菩Bồ 薩Tát 行hành建kiến 立lập 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 論luận令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 不bất 斷đoạn諸chư 佛Phật 善thiện 根căn有hữu 來lai 求cầu 者giả悉tất 滿mãn 其kỳ 意ý而nhi 無vô 患hoạn 厭yếm能năng 施thí 一nhất 切thiết心tâm 無vô 有hữu 悔hối捨xả 一nhất 切thiết 物vật資tư 生sanh 之chi 具cụ隨tùy 所sở 來lai 方phương無vô 不bất 欣hân 悅duyệt於ư 諸chư 眾chúng 生sanh如như 一nhất 子tử 想tưởng

見kiến 來lai 求cầu 者giả心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ作tác 是thị 念niệm 言ngôn

是thị 我ngã 善Thiện 知Tri 識Thức

爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát長trưởng 養dưỡng 大đại 悲bi 心tâm歡hoan 喜hỷ 心tâm不bất 可khả 壞hoại 心tâm大đại 施thí 心tâm菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見kiến 來lai 求cầu 者giả隨tùy 其kỳ 所sở 須tu悉tất 資tư 給cấp 之chi充sung 滿mãn 其kỳ 意ý令linh 無vô 所sở 乏phạp皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ斷đoạn 其kỳ 貧bần 苦khổ具cụ 足túc 富phú 樂lạc同đồng 聲thanh 稱xưng 美mỹ歎thán 德đức 而nhi 歸quy菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ於ư 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 劫kiếp受thọ 帝Đế 釋Thích 樂lạc所sở 不bất 能năng 及cập須Tu 夜Dạ 摩Ma 天Thiên 王Vương兜Đâu 率Suất 陀Đà 天Thiên 王Vương化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 劫kiếp所sở 受thọ 喜hỷ 樂lạc所sở 不bất 能năng 及cập梵Phạm 天Thiên 王Vương 樂lạc乃nãi 至chí 淨Tịnh 居Cư 天Thiên無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp禪thiền 定định 快khoái 樂lạc亦diệc 所sở 不bất 及cập無vô 量lượng 無vô 數số不bất 可khả 稱xưng 說thuyết阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp轉Chuyển 輪Luân 王Vương 樂lạc亦diệc 不bất 能năng 及cập

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 是thị大đại 喜hỷ 無vô 量lượng信tín 心tâm 增tăng 長trưởng直trực 心tâm 清thanh 淨tịnh諸chư 根căn 柔nhu 軟nhuyễn定định 心tâm 增tăng 廣quảng生sanh 菩Bồ 提Đề 心tâm堅kiên 固cố 不bất 轉chuyển菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát善thiện 根căn 迴hồi 向hướng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 毒độc 害hại 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 真chân 實thật 義nghĩa令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 清thanh 淨tịnh無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 平bình 等đẳng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 賢hiền 善thiện 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh逮đãi 得đắc 賢hiền 善thiện摩Ma 訶Ha 衍Diễn 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh所sở 行hành 悉tất 善thiện令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát所sở 修tu 願nguyện 行hành令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh覺giác 十Thập 力Lực 乘thừa

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 此thử 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 時thời於ư 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp無vô 著trước 無vô 縛phược解giải 脫thoát 迴hồi 向hướng無vô 眾chúng 生sanh 想tưởng 迴hồi 向hướng無vô 命mạng 想tưởng無vô 人nhân 想tưởng無vô 福phước 伽già 羅la 想tưởng無vô 男nam 子tử 想tưởng無vô 年niên 少thiếu 想tưởng無vô 禪thiền 頭đầu 想tưởng無vô 造tạo 想tưởng無vô 受thọ 想tưởng無vô 有hữu 想tưởng無vô 無vô 想tưởng無vô 今kim 世thế 後hậu 世thế 想tưởng無vô 死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 想tưởng無vô 有hữu 常thường 想tưởng無vô 無vô 常thường 想tưởng非phi 三tam 有hữu 想tưởng非phi 無vô 三tam 有hữu 想tưởng非phi 想tưởng非phi 無vô 想tưởng無vô 縛phược 無vô 著trước解giải 脫thoát 心tâm 迴hồi 向hướng無vô 業nghiệp 迴hồi 向hướng無vô 業nghiệp 報báo 迴hồi 向hướng無vô 虛hư 妄vọng 迴hồi 向hướng無vô 真chân 實thật 迴hồi 向hướng無vô 思tư 迴hồi 向hướng無vô 思tư 報báo 迴hồi 向hướng無vô 心tâm 迴hồi 向hướng無vô 無vô 心tâm 迴hồi 向hướng

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 迴hồi 向hướng 時thời不bất 著trước 內nội不bất 著trước 外ngoại不bất 著trước 緣duyên不bất 著trước 境cảnh 界giới不bất 著trước 因nhân不bất 著trước 因nhân 和hòa 合hợp不bất 著trước 法Pháp不bất 著trước 非phi 法pháp不bất 著trước 思tư不bất 著trước 思tư 果quả不bất 著trước 色sắc不bất 著trước 色sắc 取thủ不bất 著trước 色sắc 滅diệt不bất 著trước 受thọ 想tưởng 行hành 識thức不bất 著trước 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 取thủ不bất 著trước 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 滅diệt

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát若nhược 於ư 此thử 法pháp 中trung心tâm 不bất 著trước 者giả則tắc 不bất 縛phược 色sắc不bất 縛phược 色sắc 取thủ不bất 縛phược 色sắc 滅diệt不bất 縛phược 受thọ 想tưởng 行hành 識thức不bất 縛phược 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 取thủ不bất 縛phược 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 滅diệt若nhược 於ư 此thử 法pháp而nhi 不bất 縛phược 者giả則tắc 於ư 諸chư 法pháp亦diệc 無vô 有hữu 解giải

何hà 以dĩ 故cố一nhất 切thiết 諸chư 法pháp不bất 生sanh 不bất 滅diệt無vô 有hữu 自tự 性tánh無vô 一nhất 無vô 二nhị無vô 多đa 無vô 少thiểu無vô 有hữu 量lượng無vô 無vô 量lượng無vô 善thiện 無vô 惡ác無vô 深thâm 無vô 淺thiển無vô 靜tĩnh 無vô 亂loạn無vô 著trước 無vô 離ly無vô 法pháp無vô 非phi 法pháp無vô 性tánh無vô 非phi 性tánh無vô 有hữu無vô 無vô 故cố菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 見kiến 法pháp則tắc 是thị 非phi 法pháp言ngôn 語ngữ 道đạo 斷đoạn 故cố非phi 法pháp 為vi 法pháp而nhi 亦diệc 不bất 壞hoại一nhất 切thiết 業nghiệp 迹tích具cụ 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 退thoái 一Nhất 切Thiết 智Trí解giải 知tri 業nghiệp 緣duyên如như 夢mộng 如như 響hưởng如như 鏡kính 中trung 像tượng一nhất 切thiết 法pháp 如như 幻huyễn而nhi 亦diệc 不bất 違vi因nhân 緣duyên 業nghiệp 報báo入nhập 甚thậm 深thâm 業nghiệp解giải 法pháp 真chân 實thật無vô 行hành 無vô 作tác亦diệc 復phục 不bất 違vi業nghiệp 行hành 之chi 道đạo

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 一nhất 切thiết 善thiện 根căn如như 是thị 迴hồi 向hướng一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí普phổ 遊du 十thập 方phương教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh迴hồi 向hướng 者giả 何hà 義nghĩa永vĩnh 度độ 世thế 間gian生sanh 死tử 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 諸chư 陰ấm 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 語ngữ 言ngôn 道đạo 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 眾chúng 生sanh 相tướng 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 身thân 見kiến 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 不bất 堅kiên 固cố 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 諸chư 行hành 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 諸chư 有hữu 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 諸chư 取thủ 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng度độ 諸chư 世thế 間gian 法pháp 彼bỉ 岸ngạn故cố 說thuyết 迴hồi 向hướng

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát若nhược 能năng 以dĩ 此thử善thiện 根căn 迴hồi 向hướng則tắc 皆giai 隨tùy 順thuận一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật隨tùy 順thuận 法Pháp隨tùy 順thuận 智trí隨tùy 順thuận 菩Bồ 提Đề隨tùy 順thuận 義nghĩa隨tùy 順thuận 迴hồi 向hướng隨tùy 順thuận 行hành隨tùy 順thuận 真chân 實thật隨tùy 順thuận 清thanh 淨tịnh

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 迴hồi 向hướng 已dĩ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 如Như 來Lai 法Pháp諸chư 佛Phật 歡hoan 喜hỷ無vô 佛Phật 不bất 值trị無vô 法pháp 不bất 了liễu於ư 一nhất 切thiết 法pháp無vô 違vi 無vô 失thất悉tất 能năng 分phân 別biệt一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 捨xả 正Chánh 法Pháp不bất 違vi 因nhân 緣duyên內nội 外ngoại 諸chư 法pháp法pháp 力lực 具cụ 足túc無vô 有hữu 休hưu 息tức

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 六lục 隨tùy 順thuận一nhất 切thiết 堅kiên 固cố善thiện 根căn 迴hồi 向hướng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 迴hồi 向hướng無vô 量lượng 諸chư 佛Phật皆giai 悉tất 守thủ 護hộ得đắc 堅kiên 固cố 法pháp修tu 一Nhất 切Thiết 智Trí解giải 隨tùy 順thuận 義nghĩa解giải 一nhất 切thiết 法pháp隨tùy 順thuận 真chân 性tánh得đắc 一nhất 切thiết 法pháp隨tùy 順thuận 堅kiên 固cố 善thiện 根căn隨tùy 順thuận 滿mãn 足túc 諸chư 願nguyện得đắc 隨tùy 順thuận 堅kiên 固cố 法pháp一nhất 切thiết 金kim 剛cang所sở 不bất 能năng 壞hoại得đắc 隨tùy 順thuận 堅kiên 固cố 願nguyện於ư 一nhất 切thiết 法pháp 中trung而nhi 得đắc 自tự 在tại

爾nhĩ 時thời 金Kim 剛Cang 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương觀quán 察sát 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng觀quán 察sát 法Pháp 界Giới深thâm 入nhập 諸chư 法Pháp句cú 味vị 之chi 義nghĩa修tu 無vô 量lượng 心tâm大đại 悲bi 普phổ 覆phú一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh覺giác 悟ngộ 三tam 世thế如Như 來Lai 家gia 法Pháp入nhập 於ư 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 功công 德đức逮đãi 得đắc 諸chư 佛Phật自tự 在tại 之chi 身thân分phân 別biệt 一nhất 切thiết諸chư 眾chúng 生sanh 心tâm隨tùy 所sở 種chúng 善thiện 根căn應ưng 受thọ 化hóa 時thời隨tùy 順thuận 法Pháp 示thị 現hiện 色sắc 身thân以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

一nhất 切thiết 世thế 間gian 諸chư 大đại 王vương
菩Bồ 薩Tát 現hiện 身thân 於ư 彼bỉ 生sanh
處xứ 彼bỉ 尊tôn 豪hào 大đại 王vương 位vị
悉tất 能năng 調điều 伏phục 諸chư 群quần 生sanh


其kỳ 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 常thường 清thanh 淨tịnh
於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 得đắc 自tự 在tại
常thường 以dĩ 正Chánh 法Pháp 治trị 天thiên 下hạ
方phương 便tiện 隨tùy 順thuận 樂nhạo 世thế 間gian


菩Bồ 薩Tát 清thanh 淨tịnh 王vương 家gia 生sanh
常thường 能năng 如như 應ưng 轉chuyển 法Pháp 輪luân
遠viễn 離ly 諸chư 惡ác 正chánh 治trị 國quốc
十thập 方phương 眾chúng 生sanh 無vô 違vi 教giáo


菩Bồ 薩Tát 色sắc 相tướng 功công 德đức 滿mãn
具cụ 足túc 甚thậm 深thâm 妙diệu 智trí 慧tuệ
堅kiên 固cố 安an 住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển
悉tất 能năng 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma


常thường 能năng 具cụ 持trì 清thanh 淨tịnh 戒giới
決quyết 定định 安an 住trụ 忍nhẫn 辱nhục 力lực
除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 瞋sân 恚khuể 毒độc
常thường 能năng 修tu 習tập 最tối 勝thắng 法Pháp


菩Bồ 薩Tát 具cụ 行hành 布bố 施thí 法Pháp
飲ẩm 食thực 華hoa 鬘man 乘thừa 衣y 服phục
塗đồ 香hương 房phòng 舍xá 明minh 淨tịnh 燈đăng
如như 是thị 等đẳng 施thí 無vô 有hữu 量lượng


菩Bồ 薩Tát 所sở 施thí 益ích 眾chúng 生sanh
常thường 能năng 開khai 發phát 廣quảng 大đại 心tâm
其kỳ 意ý 清thanh 淨tịnh 大đại 歡hoan 喜hỷ
布bố 施thí 尊tôn 勝thắng 及cập 世thế 間gian


菩Bồ 薩Tát 悉tất 能năng 捨xả 無vô 量lượng
內nội 外ngoại 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 物vật
所sở 行hành 布bố 施thí 常thường 歡hoan 喜hỷ
未vị 曾tằng 暫tạm 有hữu 中trung 悔hối 心tâm


菩Bồ 薩Tát 悉tất 能năng 施thí 頭đầu 目mục
手thủ 足túc 肌cơ 肉nhục 及cập 骨cốt 髓tủy
一nhất 切thiết 身thân 分phần 盡tận 惠huệ 施thí
其kỳ 心tâm 未vị 曾tằng 生sanh 中trung 悔hối


菩Bồ 薩Tát 處xử 在tại 大đại 王vương 位vị
清thanh 淨tịnh 豪hào 貴quý 人nhân 中trung 尊tôn
大đại 悲bi 以dĩ 舌thiệt 施thí 群quần 生sanh
楚sở 毒độc 無vô 量lượng 不bất 中trung 悔hối


菩Bồ 薩Tát 施thí 舌thiệt 淨tịnh 善thiện 根căn
迴hồi 向hướng 一nhất 切thiết 諸chư 群quần 生sanh
悉tất 令linh 此thử 等đẳng 眾chúng 生sanh 類loại
具cụ 足túc 成thành 就tựu 廣quảng 長trường 舌thiệt


菩Bồ 薩Tát 歡hoan 喜hỷ 施thí 妻thê 子tử
其kỳ 心tâm 未vị 曾tằng 生sanh 憂ưu 悔hối
又hựu 復phục 欣hân 悅duyệt 施thí 國quốc 土thổ
亦diệc 能năng 捨xả 身thân 無vô 所sở 吝lận


隨tùy 所sở 樂nhạo 求cầu 盡tận 施thí 與dữ
應ứng 時thời 惠huệ 施thí 無vô 嫌hiềm 恨hận
一nhất 切thiết 所sở 有hữu 能năng 悉tất 捨xả
諸chư 來lai 求cầu 者giả 皆giai 滿mãn 足túc


為vì 法Pháp 捨xả 身thân 無vô 央ương 數số
修tu 諸chư 苦khổ 行hành 求cầu 菩Bồ 提Đề
又hựu 為vì 眾chúng 生sanh 受thọ 諸chư 苦khổ
求cầu 無vô 上thượng 智trí 不bất 退thoái 轉chuyển


聽thính 受thọ 如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp 故cố
以dĩ 身thân 布bố 施thí 無vô 疲bì 厭yếm
內nội 心tâm 歡hoan 喜hỷ 無vô 有hữu 量lượng
救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố


菩Bồ 薩Tát 得đắc 見kiến 諸chư 佛Phật 已dĩ
慈từ 心tâm 恭cung 敬kính 設thiết 供cúng 養dường
饒nhiêu 益ích 歡hoan 喜hỷ 悉tất 具cụ 足túc
皆giai 能năng 聞văn 持trì 諸chư 佛Phật 法Pháp


迴hồi 向hướng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 類loại
悉tất 令linh 世thế 間gian 得đắc 安an 樂lạc
普phổ 能năng 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng
永vĩnh 使sử 究cứu 竟cánh 得đắc 解giải 脫thoát


菩Bồ 薩Tát 具cụ 足túc 諸chư 眷quyến 屬thuộc
色sắc 身thân 端đoan 嚴nghiêm 順thuận 教giáo 命mệnh
妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 為vi 校giáo 飾sức
聰thông 叡duệ 仁nhân 賢hiền 巧xảo 智trí 慧tuệ


以dĩ 饒nhiêu 益ích 故cố 悉tất 布bố 施thí
而nhi 未vị 曾tằng 有hữu 微vi 吝lận 心tâm
不bất 為vị 世thế 間gian 資tư 生sanh 利lợi
饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 求cầu 菩Bồ 提Đề


具cụ 足túc 修tu 習tập 淨tịnh 功công 德đức
履lý 行hành 無vô 量lượng 諸chư 勝thắng 業nghiệp
迴hồi 向hướng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 類loại
亦diệc 不bất 取thủ 業nghiệp 堅kiên 固cố 相tướng


菩Bồ 薩Tát 能năng 捨xả 大đại 王vương 位vị
嚴nghiêm 飾sức 京kinh 都đô 諸chư 城thành 邑ấp
宮cung 殿điện 內nội 外ngoại 一nhất 切thiết 物vật
遊du 觀quan 園viên 林lâm 諸chư 池trì 流lưu


無vô 量lượng 無vô 數số 百bách 千thiên 劫kiếp
以dĩ 無vô 上thượng 心tâm 行hành 布bố 施thí
開khai 悟ngộ 世thế 間gian 示thị 彼bỉ 岸ngạn
隨tùy 順thuận 化hóa 導đạo 群quần 生sanh 類loại


菩Bồ 薩Tát 見kiến 有hữu 來lai 求cầu 者giả
悉tất 從tùng 他tha 方phương 世thế 界giới 至chí
隨tùy 彼bỉ 所sở 須tu 滿mãn 其kỳ 願nguyện
菩Bồ 薩Tát 大đại 喜hỷ 充sung 遍biến 身thân


菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng 施thi 功công 德đức
三tam 世thế 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai
所sở 學học 究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
無vô 上thượng 導đạo 師sư 之chi 境cảnh 界giới


菩Bồ 薩Tát 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 法pháp
誰thùy 為vi 度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 者giả
為vi 度độ 脫thoát 誰thùy 至chí 何hà 處xứ
解giải 空không 不bất 捨xả 布bố 施thí 心tâm


菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng 智trí 慧tuệ 故cố
菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng 求cầu 正Chánh 法Pháp
菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng 甚thậm 深thâm 義nghĩa
於ư 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 所sở 著trước


心tâm 不bất 分phân 別biệt 一nhất 切thiết 業nghiệp
於ư 諸chư 業nghiệp 報báo 不bất 染nhiễm 著trước
了liễu 達đạt 菩Bồ 提Đề 從tùng 緣duyên 起khởi
於ư 法pháp 真chân 性tánh 無vô 所sở 壞hoại


解giải 了liễu 己kỷ 身thân 不bất 染nhiễm 著trước
其kỳ 心tâm 寂tịch 滅diệt 無vô 所sở 依y
智trí 慧tuệ 分phân 別biệt 無vô 業nghiệp 性tánh
善thiện 解giải 因nhân 緣duyên 非phi 無vô 業nghiệp


不bất 虛hư 妄vọng 取thủ 過quá 去khứ 法pháp
亦diệc 復phục 不bất 取thủ 未vị 來lai 法pháp
了liễu 達đạt 現hiện 在tại 無vô 所sở 有hữu
觀quán 察sát 三tam 世thế 悉tất 空không 寂tịch


菩Bồ 薩Tát 究cứu 竟cánh 色sắc 彼bỉ 岸ngạn
受thọ 想tưởng 行hành 識thức 亦diệc 如như 是thị
永vĩnh 度độ 一nhất 切thiết 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
其kỳ 心tâm 謙khiêm 順thuận 常thường 清thanh 淨tịnh


觀quán 察sát 五ngũ 陰ấm 十thập 八bát 界giới
分phân 別biệt 諸chư 入nhập 及cập 己kỷ 身thân
於ư 此thử 諸chư 法pháp 求cầu 菩Bồ 提Đề
皆giai 悉tất 空không 寂tịch 不bất 可khả 得đắc


不bất 取thủ 諸chư 法pháp 常thường 住trụ 相tướng
於ư 斷đoạn 滅diệt 相tướng 亦diệc 不bất 受thọ
一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 非phi 有hữu 無vô
諸chư 業nghiệp 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 生sanh


無vô 有hữu 眾chúng 生sanh 得đắc 菩Bồ 提Đề
一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 悉tất 寂tịch 滅diệt
心tâm 不bất 染nhiễm 著trước 諸chư 佛Phật 剎sát
了liễu 達đạt 三tam 世thế 無vô 所sở 有hữu


若nhược 能năng 如như 是thị 解giải 正Chánh 法Pháp
亦diệc 如như 一nhất 切thiết 諸chư 最tối 勝thắng
雖tuy 復phục 推thôi 求cầu 無vô 所sở 得đắc
菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 亦diệc 不bất 虛hư


是thị 故cố 緣duyên 中trung 求cầu 諸chư 法pháp
不bất 違vi 一nhất 切thiết 因nhân 緣duyên 道đạo
分phân 別biệt 解giải 說thuyết 諸chư 業nghiệp 迹tích
欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 悉tất 清thanh 淨tịnh


是thị 為vi 智trí 者giả 所sở 修tu 行hành
一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 之chi 所sở 說thuyết
隨tùy 順thuận 思tư 惟duy 入nhập 正chánh 義nghĩa
自tự 然nhiên 覺giác 悟ngộ 無vô 上thượng 道Đạo


諸chư 法pháp 無vô 生sanh 亦diệc 無vô 滅diệt
亦diệc 復phục 無vô 來lai 亦diệc 無vô 去khứ
不bất 於ư 此thử 死tử 而nhi 彼bỉ 生sanh
深thâm 解giải 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp


了liễu 達đạt 諸chư 法pháp 真chân 實thật 性tánh
於ư 法pháp 性tánh 中trung 無vô 所sở 著trước
永vĩnh 離ly 諸chư 法pháp 虛hư 妄vọng 相tướng
彼bỉ 人nhân 得đắc 見kiến 諸chư 佛Phật 智trí


分phân 別biệt 解giải 了liễu 諸chư 法pháp 趣thú
眾chúng 生sanh 諸chư 趣thú 佛Phật 國quốc 趣thú
一nhất 切thiết 三tam 世thế 所sở 有hữu 法pháp
皆giai 悉tất 了liễu 知tri 無vô 有hữu 餘dư


三tam 世thế 諸chư 佛Phật 所sở 覺giác 法pháp
悉tất 能năng 具cụ 足túc 聞văn 受thọ 持trì
所sở 說thuyết 三tam 世thế 一nhất 切thiết 法pháp
如như 是thị 等đẳng 法Pháp 悉tất 非phi 法pháp


隨tùy 順thuận 修tu 行hành 一nhất 切thiết 法pháp
而nhi 亦diệc 不bất 壞hoại 諸chư 法pháp 相tướng
菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng 諸chư 眾chúng 生sanh
令linh 彼bỉ 疾tật 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí


佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 七thất 等đẳng 心tâm隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát增tăng 長trưởng 下hạ 品phẩm 善thiện 根căn中trung 品phẩm 善thiện 根căn上thượng 品phẩm 善thiện 根căn無vô 量lượng 善thiện 根căn廣quảng 善thiện 根căn種chủng 種chủng 善thiện 根căn不bất 可khả 測trắc 量lượng 善thiện 根căn不bất 可khả 思tư 議nghị 善thiện 根căn阿a 僧tăng 祇kỳ 善thiện 根căn無vô 邊biên 善thiện 根căn佛Phật 境cảnh 界giới 善thiện 根căn法Pháp 境cảnh 界giới 善thiện 根căn僧Tăng 境cảnh 界giới 善thiện 根căn善Thiện 知Tri 識Thức 境cảnh 界giới 善thiện 根căn一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh境cảnh 界giới 善thiện 根căn方phương 便tiện 境cảnh 界giới 善thiện 根căn修tu 習tập 微vi 妙diệu境cảnh 界giới 善thiện 根căn內nội 境cảnh 界giới 善thiện 根căn外ngoại 境cảnh 界giới 善thiện 根căn無vô 量lượng 別biệt 異dị 功công 德đức境cảnh 界giới 善thiện 根căn修tu 習tập 一nhất 切thiết 施thí境cảnh 界giới 善thiện 根căn清thanh 淨tịnh 戒giới 境cảnh 界giới 善thiện 根căn

菩Bồ 薩Tát 內nội 自tự 專chuyên 正chánh於ư 一nhất 切thiết 捨xả 忍nhẫn 辱nhục境cảnh 界giới 善thiện 根căn精tinh 進tấn 不bất 退thoái 轉chuyển境cảnh 界giới 善thiện 根căn入nhập 種chủng 種chủng 禪thiền 定định境cảnh 界giới 善thiện 根căn修tu 行hành 諸chư 地địa 智trí 慧tuệ境cảnh 界giới 善thiện 根căn分phân 別biệt 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 心tâm境cảnh 界giới 善thiện 根căn積tích 集tập 無vô 量lượng 清thanh 淨tịnh功công 德đức 善thiện 根căn修tu 習tập 正chánh 念niệm 菩Bồ 薩Tát 業nghiệp境cảnh 界giới 善thiện 根căn普phổ 覆phú 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh境cảnh 界giới 善thiện 根căn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát行hành 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 善thiện 根căn修tu 習tập 究cứu 竟cánh積tích 集tập 長trưởng 養dưỡng廣quảng 開khai 解giải 已dĩ則tắc 能năng 安an 住trụ 忍nhẫn 力lực閉bế 惡ác 趣thú 門môn善thiện 調điều 諸chư 根căn威uy 儀nghi 具cụ 足túc永vĩnh 離ly 顛điên 倒đảo決quyết 定định 正chánh 趣thú堪kham 為vi 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 法Pháp 器khí普phổ 為vì 眾chúng 生sanh作tác 無vô 上thượng 福phước 田điền常thường 為vi 諸chư 佛Phật之chi 所sở 守thủ 護hộ出xuất 生sanh 長trưởng 養dưỡng一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật清thanh 淨tịnh 善thiện 根căn隨tùy 順thuận 具cụ 滿mãn如Như 來Lai 大đại 願nguyện深thâm 樂nhạo 佛Phật 業nghiệp心tâm 得đắc 自tự 在tại悉tất 與dữ 三tam 世thế諸chư 如Như 來Lai 等đẳng普phổ 能năng 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 力lực常thường 為vi 諸chư 佛Phật之chi 所sở 讚tán 歎thán不bất 求cầu 生sanh 天thiên不bất 貪tham 利lợi 養dưỡng不bất 著trước 諸chư 行hành一nhất 切thiết 善thiện 根căn皆giai 悉tất 迴hồi 向hướng為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 功công 德đức 藏tạng具cụ 足túc 諸chư 道đạo普phổ 覆phú 一nhất 切thiết於ư 生sanh 死tử 中trung拔bạt 出xuất 眾chúng 生sanh教giáo 令linh 修tu 習tập一nhất 切thiết 善thiện 根căn迴hồi 向hướng 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới而nhi 不bất 斷đoạn 絕tuyệt開khai 一Nhất 切Thiết 智Trí菩Bồ 提Đề 之chi 門môn建kiến 立lập 智trí 幢tràng嚴nghiêm 淨tịnh 大Đại 道Đạo普phổ 示thị 眾chúng 生sanh捨xả 離ly 一nhất 切thiết世thế 間gian 塵trần 垢cấu施thí 心tâm 功công 德đức生sanh 如Như 來Lai 家gia清thanh 淨tịnh 功công 德đức皆giai 悉tất 滿mãn 足túc無vô 上thượng 福phước 田điền不bất 著trước 眾chúng 生sanh不bất 依y 世thế 間gian令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh修tu 習tập 攝nhiếp 取thủ一nhất 切thiết 善thiện 根căn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát離ly 垢cấu 清thanh 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 心tâm攝nhiếp 取thủ 善thiện 根căn作tác 如như 是thị 念niệm

此thử 菩Bồ 提Đề 心tâm所sở 起khởi 善thiện 根căn菩Bồ 提Đề 心tâm 思tư 惟duy 善thiện 根căn菩Bồ 提Đề 心tâm 所sở 得đắc 善thiện 根căn菩Bồ 提Đề 心tâm 正chánh 希hy 望vọng 善thiện 根căn一nhất 向hướng 菩Bồ 提Đề 心tâm 善thiện 根căn憐lân 愍mẫn 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết種chủng 智trí 境cảnh 界giới究cứu 竟cánh 十Thập 力Lực 境cảnh 界giới積tích 集tập 十Thập 力Lực 境cảnh 界giới不bất 壞hoại 法Pháp 界Giới 善thiện 根căn不bất 退thoái 轉chuyển 善thiện 根căn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 作tác 是thị 念niệm

如như 此thử 善thiện 根căn若nhược 有hữu 果quả 報báo我ngã 當đương 盡tận 未vị 來lai 際tế行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 捨xả 眾chúng 生sanh 故cố修tu 行hành 大đại 捨xả迴hồi 向hướng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 無vô 有hữu 餘dư令linh 無vô 數số 世thế 界giới珍trân 寶bảo 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới寶bảo 衣y 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới妙diệu 香hương 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới莊trang 嚴nghiêm 具cụ 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới摩ma 尼ni 寶bảo 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới勝thắng 摩ma 尼ni 寶bảo 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới妙diệu 色sắc 雜tạp 華hoa 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới上thượng 味vị 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới金kim 銀ngân 充sung 滿mãn令linh 無vô 數số 世thế 界giới天thiên 床sàng 充sung 滿mãn妙diệu 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm敷phu 以dĩ 天thiên 衣y令linh 無vô 數số 世thế 界giới雜tạp 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm天thiên 冠quan 充sung 滿mãn若nhược 有hữu 一nhất 人nhân盡tận 未vị 來lai 劫kiếp常thường 來lai 求cầu 索sách以dĩ 此thử 寶bảo 物vật而nhi 惠huệ 施thí 之chi未vị 曾tằng 厭yếm 倦quyện如như 一nhất 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh亦diệc 復phục 如như 是thị

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 施thí 時thời以dĩ 平bình 等đẳng 心tâm無vô 偏thiên 愛ái 心tâm不bất 求cầu 名danh 心tâm無vô 熱nhiệt 惱não 心tâm無vô 中trung 悔hối 心tâm專chuyên 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm清thanh 淨tịnh 道Đạo 心tâm一nhất 向hướng 施thí 心tâm憐lân 愍mẫn 心tâm調điều 伏phục 心tâm安an 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát善thiện 根căn 如như 是thị 迴hồi 向hướng盡tận 未vị 來lai 劫kiếp常thường 行hành 布bố 施thí

復phục 次thứ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát善thiện 根căn 如như 是thị 迴hồi 向hướng一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 無vô 有hữu 餘dư

我ngã 當đương 以dĩ 寶bảo 象tượng充sung 滿mãn 無vô 數số 世thế 界giới七thất 支chi 具cụ 足túc六lục 成thành 滿mãn建kiến 大đại 寶bảo 幢tràng真chân 金kim 莊trang 嚴nghiêm白bạch 寶bảo 網võng 覆phú一nhất 切thiết 雜tạp 寶bảo而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi以dĩ 用dụng 布bố 施thí我ngã 當đương 以dĩ 清thanh 淨tịnh 寶bảo 馬mã婆bà 羅la 馬mã 王vương 等đẳng充sung 滿mãn 無vô 數số 世thế 界giới以dĩ 一nhất 切thiết 馬mã寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 具cụ而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi以dĩ 用dụng 布bố 施thí無vô 數số 世thế 界giới寶bảo 女nữ 充sung 滿mãn娛ngu 樂lạc 具cụ 足túc以dĩ 用dụng 布bố 施thí無vô 數số 世thế 界giới男nam 女nữ 充sung 滿mãn以dĩ 用dụng 布bố 施thí無vô 數số 世thế 界giới己kỷ 身thân 充sung 滿mãn以dĩ 用dụng 布bố 施thí無vô 數số 世thế 界giới己kỷ 身thân 頭đầu 首thủ 充sung 滿mãn不bất 放phóng 逸dật 心tâm以dĩ 用dụng 布bố 施thí無vô 數số 世thế 界giới己kỷ 目mục 充sung 滿mãn以dĩ 用dụng 布bố 施thí無vô 數số 世thế 界giới己kỷ 身thân 充sung 滿mãn堪kham 忍nhẫn 楚sở 毒độc破phá 骨cốt 出xuất 髓tủy以dĩ 用dụng 布bố 施thí無vô 數số 世thế 界giới大đại 王vương 座tòa 處xứ皆giai 悉tất 充sung 滿mãn以dĩ 用dụng 布bố 施thí無vô 數số 世thế 界giới給cấp 使sử 僮đồng 僕bộc皆giai 悉tất 充sung 滿mãn以dĩ 用dụng 布bố 施thí修tu 習tập 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 施thí 心tâm於ư 一nhất 世thế 界giới 中trung盡tận 未vị 來lai 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành為vì 一nhất 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung盡tận 未vị 來lai 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành為vì 一nhất 眾chúng 生sanh為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh亦diệc 復phục 如như 是thị具cụ 足túc 大đại 悲bi遠viễn 離ly 眾chúng 惡ác普phổ 念niệm 一nhất 切thiết令linh 我ngã 布bố 施thí究cứu 竟cánh 不bất 退thoái行hành 布bố 施thí 時thời乃nãi 至chí 不bất 生sanh一nhất 念niệm 憂ưu 悔hối 之chi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 行hành 如như 是thị無vô 量lượng 布bố 施thí以dĩ 無vô 著trước 心tâm無vô 縛phược 心tâm解giải 脫thoát 心tâm大đại 心tâm甚thậm 深thâm 心tâm攝nhiếp 取thủ 心tâm離ly 憎tăng 愛ái 心tâm離ly 壽thọ 命mạng 心tâm善thiện 調điều 伏phục 心tâm不bất 亂loạn 心tâm無vô 害hại 心tâm安an 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm慧tuệ 光quang 普phổ 照chiếu一nhất 切thiết 法pháp 心tâm入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 此thử 善thiện 根căn念niệm 念niệm 迴hồi 向hướng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh財tài 寶bảo 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 足túc 無vô 盡tận大đại 功công 德đức 藏tạng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 安an 隱ẩn 樂lạc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh長trưởng 養dưỡng 菩Bồ 薩Tát摩Ma 訶Ha 衍Diễn 業nghiệp令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh滿mãn 足túc 深thâm 法Pháp令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển一Nhất 切Thiết 智Trí 乘Thừa令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh普phổ 於ư 眾chúng 生sanh無vô 所sở 選tuyển 擇trạch令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 清thanh 淨tịnh平bình 等đẳng 之chi 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 諸chư 難nạn 處xứ得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh饒nhiêu 益ích 安an 樂lạc無vô 量lượng 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh普phổ 於ư 一nhất 切thiết得đắc 平bình 等đẳng 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 柔nhu 軟nhuyễn 施thí 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh攝nhiếp 取thủ 真chân 實thật惠huệ 施thí 之chi 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 失thất 施thí 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 足túc 施thí 心tâm永vĩnh 滅diệt 貧bần 窮cùng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 攝nhiếp 世thế 間gian諸chư 妙diệu 財tài 寶bảo無vô 所sở 乏phạp 短đoản令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 無vô 量lượng 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 一nhất 切thiết 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh盡tận 未vị 來lai 劫kiếp修tu 行hành 布bố 施thí心tâm 無vô 退thoái 轉chuyển令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 捨xả 一nhất 切thiết心tâm 不bất 中trung 悔hối令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 順thuận 行hành 施thí饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 勝thắng 廣quảng 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 無vô 著trước 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 平bình 等đẳng 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 大đại 力lực 金kim 剛cang 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 如như 日nhật 光quang 明minh 施thí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 如Như 來Lai 智trí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 眷quyến 屬thuộc具cụ 足túc 成thành 滿mãn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 智trí 慧tuệ悉tất 現hiện 在tại 前tiền令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 可khả 壞hoại正chánh 直trực 之chi 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 足túc 成thành 就tựu清thanh 淨tịnh 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 煩phiền 惱não 睡thụy 眠miên智trí 慧tuệ 覺giác 悟ngộ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh疑nghi 惑hoặc 悉tất 除trừ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 平bình 等đẳng 智trí清thanh 淨tịnh 功công 德đức令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh功công 德đức 悉tất 備bị無vô 能năng 壞hoại 者giả令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh不bất 動động 三tam 昧muội令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 不bất 可khả 壞hoại薩Tát 婆Bà 若Nhã 智Trí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 清thanh 淨tịnh自tự 在tại 正chánh 行hành

令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh修tu 習tập 無vô 著trước清thanh 淨tịnh 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh淨tịnh 修tu 正chánh 念niệm三tam 世thế 諸chư 佛Phật令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh出xuất 生sanh 勝thắng 妙diệu清thanh 淨tịnh 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 魔ma 魔ma 業nghiệp障chướng 礙ngại 道Đạo 法Pháp令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 履lý 行hành無vô 量lượng 功công 德đức生sanh 諸chư 三tam 昧muội清thanh 淨tịnh 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 念niệm 諸chư 佛Phật未vị 曾tằng 廢phế 忘vong令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 見kiến 諸chư 佛Phật悉tất 令linh 歡hoan 喜hỷ初sơ 不bất 遠viễn 離ly令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh開khai 淨tịnh 法Pháp 門môn出xuất 生sanh 善thiện 根căn諸chư 白bạch 淨tịnh 法Pháp平bình 等đẳng 具cụ 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 無vô 量lượng平bình 等đẳng 正chánh 直trực 之chi 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh平bình 等đẳng 施thí 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh滿mãn 足túc 諸chư 佛Phật尸Thi 波Ba 羅La 蜜Mật平bình 等đẳng 清thanh 淨tịnh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 大đại 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật未vị 曾tằng 懈giải 怠đãi令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 大đại 羼Sằn 提Đề 波Ba 羅La 蜜Mật令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 無vô 量lượng 禪thiền智trí 慧tuệ 分phân 別biệt滿mãn 足túc 諸chư 通thông令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 切thiết 法pháp得đắc 離ly 身thân 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 具cụ 淨tịnh 妙diệu諸chư 通thông 善thiện 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh修tu 平bình 等đẳng 行hành具cụ 諸chư 善thiện 法Pháp令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh究cứu 竟cánh 永vĩnh 度độ諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp平bình 等đẳng 清thanh 淨tịnh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh諸chư 業nghiệp 行hành 報báo平bình 等đẳng 清thanh 淨tịnh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 諸chư 法pháp平bình 等đẳng 清thanh 淨tịnh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 諸chư 法pháp 清thanh 淨tịnh平bình 等đẳng 實thật 義nghĩa令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 清thanh 淨tịnh諸chư 勝thắng 妙diệu 行hành令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 菩Bồ 薩Tát諸chư 清thanh 淨tịnh 願nguyện

令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh普phổ 得đắc 平bình 等đẳng淨tịnh 功công 德đức 智trí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh以dĩ 諸chư 善thiện 根căn迴hồi 向hướng 薩Tát 婆Bà 若Nhã 乘thừa平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 見kiến 諸chư 佛Phật除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 煩phiền 惱não 患hoạn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 諸chư 相tướng 好hảo功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 八bát 種chủng 聲thanh百bách 千thiên 妙diệu 聲thanh而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi如Như 來Lai 無vô 量lượng 功công 德đức清thanh 淨tịnh 梵Phạn 音âm皆giai 悉tất 具cụ 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh十Thập 力Lực 莊trang 嚴nghiêm成thành 就tựu 無vô 礙ngại平bình 等đẳng 之chi 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật無vô 盡tận 法Pháp 明minh無vô 量lượng 諸chư 辯biện平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 無vô 上thượng 無vô 畏úy人nhân 中trung 之chi 雄hùng大đại 師sư 子tử 吼hống令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí轉chuyển 不bất 退thoái 法Pháp 輪luân令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh出xuất 生sanh 諸chư 法pháp平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 清thanh 淨tịnh應ưng 不bất 失thất 時thời平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh調Điều 御Ngự 師Sư 法Pháp平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 淳thuần 一nhất 莊trang 嚴nghiêm無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm大đại 莊trang 嚴nghiêm諸chư 佛Phật 莊trang 嚴nghiêm平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh觀quán 察sát 三tam 世thế分phân 別biệt 平bình 等đẳng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh詣nghệ 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 法Pháp 受thọ 持trì解giải 了liễu 平bình 等đẳng圓viên 滿mãn 具cụ 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh慚tàm 愧quý 智trí 慧tuệ與dữ 諸chư 佛Phật 等đẳng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 平bình 等đẳng 智trí觀quán 察sát 諸chư 法pháp令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 動động 業nghiệp 報báo離ly 諸chư 障chướng 礙ngại平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh入nhập 甚thậm 深thâm 智trí悉tất 分phân 別biệt 知tri眾chúng 生sanh 諸chư 根căn平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 無vô 分phân 別biệt平bình 等đẳng 智trí 慧tuệ皆giai 悉tất 等đẳng 一nhất清thanh 淨tịnh 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 順thuận 無vô 厭yếm 善thiện 根căn平bình 等đẳng 分phân 別biệt皆giai 悉tất 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 大đại 神thần 足túc而nhi 得đắc 自tự 在tại

菩Bồ 薩Tát 神thần 力lực平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 諸chư 佛Phật無vô 盡tận 功công 德đức智trí 慧tuệ 之chi 藏tạng究cứu 竟cánh 功công 德đức皆giai 悉tất 等đẳng 一nhất令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 諸chư 法pháp 中trung得đắc 離ly 虛hư 妄vọng隨tùy 順thuận 平bình 等đẳng入nhập 一nhất 切thiết 法pháp知tri 菩Bồ 提Đề 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh勝thắng 妙diệu 福phước 田điền平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 清thanh 淨tịnh 大đại 悲bi普phổ 為vi 世thế 間gian最tối 上thượng 福phước 田điền令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh堅kiên 固cố 無vô 壞hoại平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh見kiến 真chân 實thật 法Pháp不bất 可khả 破phá 壞hoại平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 最tối 勝thắng 心tâm思tư 惟duy 正chánh 觀quán平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 諸chư 恐khủng 怖bố入nhập 甚thậm 深thâm 法Pháp到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh放phóng 一nhất 光quang 明minh普phổ 照chiếu 十thập 方phương等đẳng 度độ 一nhất 切thiết令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 菩Bồ 薩Tát不bất 退thoái 精tinh 進tấn同đồng 行hành 同đồng 願nguyện平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh出xuất 一nhất 言ngôn 音âm平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 菩Bồ 薩Tát 直trực 心tâm平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 覩đổ 見kiến諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 具cụ 足túc菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành調điều 伏phục 眾chúng 生sanh未vị 曾tằng 休hưu 息tức平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 斷đoạn 辯biện普phổ 入nhập 諸chư 音âm平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh能năng 以dĩ 一nhất 心tâm知tri 一nhất 切thiết 心tâm一nhất 切thiết 善thiện 根căn平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh修tu 諸chư 善thiện 根căn而nhi 不bất 退thoái 轉chuyển安an 立lập 眾chúng 生sanh於ư 清thanh 淨tịnh 智trí令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí平bình 等đẳng 功công 德đức清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 捨xả 愚ngu 癡si觀quán 察sát 善thiện 根căn平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 一nhất 薩Tát 婆Bà 若Nhã成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 諸chư 惡ác 趣thú出xuất 生sanh 一nhất 道Đạo一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 一nhất 眾chúng 清thanh 淨tịnh悉tất 能năng 普phổ 淨tịnh一nhất 切thiết 大đại 眾chúng平bình 等đẳng 智trí 慧tuệ而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 佛Phật 剎sát普phổ 見kiến 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 剎sát平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm不bất 可khả 說thuyết 莊trang 嚴nghiêm不bất 可khả 量lượng 莊trang 嚴nghiêm無vô 盡tận 莊trang 嚴nghiêm莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh分phân 別biệt 解giải 了liễu無vô 量lượng 諸chư 法pháp見kiến 甚thậm 深thâm 義nghĩa平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 諸chư 聖thánh 行hành諸chư 佛Phật 自tự 在tại平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh非phi 一nhất 非phi 異dị諸chư 神thần 通thông 力lực平bình 等đẳng 滿mãn 足túc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 順thuận 善thiện 根căn普phổ 為vi 諸chư 佛Phật甘cam 露lộ 灌quán 頂đảnh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh清thanh 淨tịnh 智trí 身thân平bình 等đẳng 具cụ 足túc

如như 是thị菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát憐lân 愍mẫn 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh大đại 悲bi 哀ai 念niệm 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh離ly 慳san 嫉tật 結kết具cụ 足túc 無vô 量lượng無vô 邊biên 善thiện 妙diệu 功công 德đức常thường 樂nhạo 勝thắng 法Pháp離ly 瞋sân 恚khuể 濁trược及cập 諸chư 障chướng 礙ngại其kỳ 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn離ly 癡si 正chánh 直trực而nhi 無vô 邪tà 曲khúc所sở 行hành 堅kiên 實thật不bất 可khả 沮trở 壞hoại得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển平bình 等đẳng 之chi 心tâm白bạch 淨tịnh 法Pháp 力lực皆giai 悉tất 成thành 就tựu不bất 信tín 不bất 失thất善thiện 解giải 迴hồi 向hướng修tu 習tập 功công 德đức調điều 伏phục 眾chúng 生sanh除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 不bất 善thiện 業nghiệp專chuyên 精tinh 苦khổ 行hành普phổ 教giáo 一nhất 切thiết具cụ 足túc 修tu 習tập苦khổ 行hành 善thiện 根căn為vì 諸chư 眾chúng 生sanh具cụ 受thọ 眾chúng 苦khổ慧tuệ 眼nhãn 清thanh 淨tịnh觀quán 察sát 善thiện 根căn智trí 慧tuệ 聖thánh 行hành善thiện 根căn 迴hồi 向hướng一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh安an 住trụ 清thanh 淨tịnh微vi 妙diệu 功công 德đức遠viễn 離ly 熾sí 然nhiên成thành 就tựu 等đẳng 心tâm善thiện 根căn 迴hồi 向hướng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 薩Tát 婆Bà 若Nhã修tu 習tập 迴hồi 向hướng攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 善thiện 根căn平bình 等đẳng 具cụ 足túc具cụ 足túc 成thành 就tựu等đẳng 心tâm 迴hồi 向hướng以dĩ 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 善thiện 根căn迴hồi 向hướng 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 安an 隱ẩn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 清thanh 淨tịnh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 安an 樂lạc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 究cứu 竟cánh 解giải 脫thoát令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 究cứu 竟cánh 平bình 等đẳng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 自tự 在tại 神thần 力lực令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh安an 住trụ 白bạch 法Pháp令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 無vô 障chướng 眼nhãn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh調điều 伏phục 諸chư 根căn令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 足túc 十Thập 力Lực教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát修tu 行hành 如như 是thị 迴hồi 向hướng 時thời不bất 著trước 業nghiệp 迴hồi 向hướng不bất 著trước 報báo 迴hồi 向hướng不bất 著trước 身thân 迴hồi 向hướng不bất 著trước 利lợi 養dưỡng 迴hồi 向hướng不bất 著trước 諸chư 剎sát 迴hồi 向hướng不bất 著trước 諸chư 方phương 迴hồi 向hướng不bất 著trước 眾chúng 生sanh 迴hồi 向hướng亦diệc 不bất 離ly 眾chúng 生sanh 迴hồi 向hướng不bất 著trước 一nhất 切thiết 迴hồi 向hướng不bất 著trước 法pháp 迴hồi 向hướng

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 迴hồi 向hướng 時thời作tác 如như 是thị 念niệm

令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh滿mãn 足túc 佛Phật 智trí得đắc 清thanh 淨tịnh 心tâm智trí 慧tuệ 分phân 別biệt內nội 心tâm 寂tịch 靜tĩnh外ngoại 緣duyên 不bất 亂loạn得đắc 在tại 三tam 世thế諸chư 佛Phật 家gia 生sanh

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát行hành 如như 是thị 迴hồi 向hướng勝thắng 出xuất 一nhất 切thiết無vô 能năng 壞hoại 者giả一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 共cộng 讚tán 歎thán所sở 不bất 能năng 盡tận普phổ 行hành 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành以dĩ 少thiểu 方phương 便tiện遍biến 詣nghệ 諸chư 剎sát悉tất 見kiến 諸chư 佛Phật無vô 所sở 障chướng 礙ngại又hựu 見kiến 諸chư 剎sát一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát修tu 習tập 眾chúng 行hành悉tất 得đắc 一nhất 切thiết巧xảo 妙diệu 方phương 便tiện分phân 別biệt 一nhất 切thiết法pháp 陀đà 羅la 尼ni演diễn 說thuyết 妙diệu 法Pháp教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh盡tận 未vị 來lai 劫kiếp未vị 曾tằng 斷đoạn 絕tuyệt於ư 念niệm 念niệm 中trung不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết諸chư 佛Phật 世thế 界giới悉tất 現hiện 受thọ 生sanh猶do 如như 電điện 光quang於ư 念niệm 念niệm 中trung悉tất 能năng 嚴nghiêm 淨tịnh不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết諸chư 佛Phật 世thế 界giới修tu 行hành 嚴nghiêm 淨tịnh佛Phật 剎sát 智trí 慧tuệ而nhi 無vô 厭yếm 足túc令linh 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết眾chúng 生sanh 清thanh 淨tịnh 成thành 就tựu平bình 等đẳng 滿mãn 足túc隨tùy 其kỳ 所sở 住trụ 善thiện 根căn悉tất 能năng 具cụ 足túc諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh除trừ 滅diệt 垢cấu 穢uế成thành 就tựu 淨tịnh 業nghiệp得đắc 無vô 礙ngại 淨tịnh 耳nhĩ於ư 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới佛Phật 轉chuyển 法Pháp 輪luân悉tất 聞văn 受thọ 持trì於ư 彼bỉ 諸chư 佛Phật不bất 生sanh 遠viễn 想tưởng乃nãi 至chí 未vị 曾tằng一nhất 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh不bất 聞văn 正Chánh 法Pháp住trụ 無vô 所sở 有hữu無vô 依y 無vô 染nhiễm無vô 著trước 無vô 行hành堅kiên 固cố 不bất 壞hoại菩Bồ 薩Tát 神thần 力lực於ư 念niệm 念niệm 中trung不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng悉tất 現hiện 其kỳ 身thân修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành常thường 與dữ 同đồng 見kiến 從tùng 事sự不bất 相tương 違vi 背bội

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành 時thời成thành 就tựu 如như 是thị無vô 量lượng 無vô 邊biên清thanh 淨tịnh 功công 德đức說thuyết 不bất 可khả 盡tận況huống 成thành 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề得đắc 最Tối 正Chánh 覺Giác所sở 謂vị一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 身thân 清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 根căn 清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 業nghiệp 報báo清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 眷quyến 屬thuộc清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng滿mãn 足túc 諸chư 行hành清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng方phương 便tiện 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 如Như 來Lai諸chư 願nguyện 迴hồi 向hướng清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng示thị 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 自tự 在tại清thanh 淨tịnh 平bình 等đẳng

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 是thị善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 已dĩ得đắc 一nhất 切thiết 清thanh 淨tịnh功công 德đức 法Pháp 門môn以dĩ 諸chư 功công 德đức而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 行hành 迴hồi 向hướng不bất 違vi 一nhất 切thiết 剎sát剎sát 不bất 違vi 眾chúng 生sanh剎sát 不bất 違vi 眾chúng 生sanh 業nghiệp眾chúng 生sanh 業nghiệp 不bất 違vi 剎sát思tư 不bất 違vi 心tâm心tâm 不bất 違vi 思tư思tư 不bất 違vi 心tâm 境cảnh 界giới心tâm 境cảnh 界giới 不bất 違vi 思tư業nghiệp 緣duyên 不bất 違vi 報báo報báo 緣duyên 不bất 違vi 業nghiệp業nghiệp 不bất 違vi 業nghiệp 迹tích業nghiệp 迹tích 不bất 違vi 業nghiệp法pháp 不bất 違vi 相tướng相tướng 不bất 違vi 法pháp法pháp 生sanh 不bất 違vi 性tánh性tánh 不bất 違vi 法pháp 生sanh剎sát 平bình 等đẳng 不bất 違vi眾chúng 生sanh 平bình 等đẳng眾chúng 生sanh 平bình 等đẳng不bất 違vi 剎sát 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh平bình 等đẳng 不bất 違vi一nhất 切thiết 法pháp 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 法pháp 平bình 等đẳng不bất 違vi 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 平bình 等đẳng離ly 欲dục 際tế 平bình 等đẳng不bất 違vi 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh安an 住trụ 平bình 等đẳng一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh安an 住trụ 平bình 等đẳng不bất 違vi 離ly 欲dục 際tế 平bình 等đẳng過quá 去khứ 不bất 違vi 未vị 來lai未vị 來lai 不bất 違vi 過quá 去khứ過quá 去khứ 不bất 違vi 未vị 來lai 現hiện 在tại未vị 來lai 現hiện 在tại 不bất 違vi 過quá 去khứ世thế 平bình 等đẳng 不bất 違vi 佛Phật 平bình 等đẳng佛Phật 平bình 等đẳng 不bất 違vi 世thế 平bình 等đẳng菩Bồ 薩Tát 行hành 不bất 違vi 薩Tát 婆Bà 若Nhã薩Tát 婆Bà 若Nhã 不bất 違vi 菩Bồ 薩Tát 行hành

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát行hành 如như 是thị 迴hồi 向hướng得đắc 平bình 等đẳng 業nghiệp得đắc 平bình 等đẳng 報báo得đắc 平bình 等đẳng 身thân得đắc 平bình 等đẳng 道đạo得đắc 平bình 等đẳng 願nguyện得đắc 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm得đắc 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 剎sát得đắc 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 行hành得đắc 平bình 等đẳng 一Nhất 切Thiết 智Trí得đắc 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 平bình 等đẳng得đắc 見kiến 諸chư 佛Phật及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát得đắc 一nhất 切thiết 善thiện 根căn得đắc 滿mãn 一nhất 切thiết 願nguyện得đắc 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 善thiện 分phân 別biệt 一nhất 切thiết 諸chư 業nghiệp得đắc 見kiến 一nhất 切thiết諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức悉tất 令linh 歡hoan 喜hỷ得đắc 清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng得đắc 究cứu 竟cánh 諸chư 佛Phật 正chánh 教giáo得đắc 究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết白bạch 淨tịnh 法Pháp 迴hồi 向hướng

佛Phật 子tử

是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 七thất 等đẳng 心tâm隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 迴hồi 向hướng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 此thử 迴hồi 向hướng 已dĩ則tắc 能năng 摧tồi 伏phục一nhất 切thiết 怨oán 敵địch悉tất 能năng 拔bạt 出xuất一nhất 切thiết 欲dục 刺thứ得đắc 無vô 生sanh 道đạo到đáo 無vô 二nhị 處xứ得đắc 無vô 量lượng 自tự 在tại功công 德đức 之chi 王vương救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh神thần 足túc 無vô 礙ngại遍biến 遊du 諸chư 剎sát常thường 樂nhạo 寂tịch 靜tĩnh於ư 一nhất 切thiết 身thân而nhi 得đắc 自tự 在tại悉tất 能năng 出xuất 生sanh菩Bồ 薩Tát 大đại 行hành於ư 諸chư 行hành 願nguyện得đắc 自tự 在tại 智trí分phân 別biệt 了liễu 知tri一nhất 切thiết 諸chư 法pháp悉tất 能năng 遍biến 生sanh一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát得đắc 無vô 礙ngại 耳nhĩ聞văn 一nhất 切thiết 剎sát所sở 有hữu 音âm 聲thanh得đắc 淨tịnh 慧tuệ 眼nhãn見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật修tu 諸chư 善thiện 根căn未vị 曾tằng 休hưu 息tức具cụ 足túc 成thành 就tựu一nhất 切thiết 諸chư 法pháp菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 此thử 等đẳng 心tâm隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 迴hồi 向hướng迴hồi 向hướng 諸chư 善thiện 根căn

爾nhĩ 時thời 金Kim 剛Cang 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực普phổ 觀quán 十thập 方phương以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

菩Bồ 薩Tát 具cụ 行hành 諸chư 功công 德đức
深thâm 遠viễn 清thanh 淨tịnh 甚thậm 微vi 妙diệu
所sở 行hành 功công 德đức 雖tuy 微vi 小tiểu
悉tất 能năng 迴hồi 向hướng 廣quảng 無vô 量lượng


菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 資tư 生sanh 具cụ
珍trân 妙diệu 奇kỳ 特đặc 貴quý 無vô 價giá
象tượng 馬mã 寶bảo 王vương 諸chư 輦liễn 輿dư
種chủng 種chủng 寶bảo 衣y 及cập 眾chúng 珍trân


己kỷ 身thân 頭đầu 目mục 并tinh 手thủ 足túc
破phá 骨cốt 出xuất 髓tủy 割cát 肌cơ 肉nhục
充sung 滿mãn 無vô 量lượng 諸chư 世thế 界giới
悉tất 以dĩ 惠huệ 施thí 無vô 貪tham 吝lận


如như 是thị 無vô 量lượng 無vô 邊biên 劫kiếp
一nhất 切thiết 普phổ 施thí 不bất 退thoái 轉chuyển
以dĩ 此thử 功công 德đức 悉tất 迴hồi 向hướng
救cứu 度độ 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 故cố


菩Bồ 薩Tát 饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng
清thanh 淨tịnh 功công 德đức 諸chư 妙diệu 願nguyện
安an 樂lạc 三tam 有hữu 群quần 生sanh 類loại
悉tất 令linh 究cứu 竟cánh 證chứng 菩Bồ 提Đề


菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng 發phát 大đại 願nguyện
隨tùy 順thuận 修tu 習tập 清thanh 淨tịnh 業nghiệp
令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 得đắc 平bình 等đẳng
於ư 彼bỉ 願nguyện 中trung 無vô 所sở 著trước


普phổ 於ư 世thế 間gian 無vô 嫌hiềm 恨hận
悉tất 能năng 隨tùy 順thuận 行hành 諸chư 願nguyện
悉tất 能năng 迴hồi 向hướng 群quần 生sanh 類loại
不bất 違vi 一nhất 切thiết 諸chư 賢hiền 聖thánh


一nhất 切thiết 世thế 間gian 智trí 慧tuệ 日nhật
斯tư 從tùng 布bố 施thí 淨tịnh 戒giới 生sanh
勤cần 修tu 精tinh 進tấn 無vô 懈giải 怠đãi
於ư 一nhất 切thiết 願nguyện 不bất 退thoái 轉chuyển


菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
能năng 開khai 清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 門môn
得đắc 兩Lưỡng 足Túc 尊Tôn 勝thắng 智trí 慧tuệ
分phân 別biệt 實thật 義nghĩa 到đáo 彼bỉ 岸ngạn


菩Bồ 薩Tát 梵Phạn 音âm 悉tất 究cứu 竟cánh
具cụ 足túc 堅kiên 固cố 妙diệu 智trí 慧tuệ
深thâm 入nhập 正Chánh 法Pháp 離ly 障chướng 礙ngại
菩Bồ 薩Tát 於ư 彼bỉ 意ý 無vô 著trước


菩Bồ 薩Tát 心tâm 淨tịnh 不bất 作tác 二nhị
亦diệc 復phục 不bất 作tác 不bất 二nhị 法Pháp
捨xả 離ly 二nhị 法pháp 不bất 二nhị 法Pháp
覺giác 悟ngộ 眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn 道đạo


菩Bồ 薩Tát 覺giác 悟ngộ 世thế 平bình 等đẳng
諸chư 心tâm 音âm 聲thanh 一nhất 切thiết 業nghiệp
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 猶do 如như 化hóa
悉tất 從tùng 因nhân 緣duyên 業nghiệp 報báo 轉chuyển


一nhất 切thiết 世thế 間gian 所sở 造tạo 作tác
十thập 方phương 無vô 量lượng 業nghiệp 音âm 聲thanh
悉tất 從tùng 業nghiệp 緣duyên 之chi 所sở 起khởi
應ưng 滅diệt 彼bỉ 業nghiệp 令linh 無vô 餘dư


菩Bồ 薩Tát 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 眾chúng
身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 悉tất 平bình 等đẳng
普phổ 令linh 眾chúng 生sanh 得đắc 平bình 等đẳng
猶do 如như 一nhất 切thiết 無vô 等đẳng 等đẳng


菩Bồ 薩Tát 善thiện 業nghiệp 悉tất 迴hồi 向hướng
普phổ 令linh 眾chúng 生sanh 色sắc 清thanh 淨tịnh
具cụ 足túc 一nhất 切thiết 諸chư 功công 德đức
悉tất 同đồng 無vô 上thượng 調điều 御ngự 士sĩ


一nhất 切thiết 眾chúng 中trung 最tối 殊thù 勝thắng
具cụ 足túc 功công 德đức 妙diệu 法Pháp 身thân
功công 德đức 大đại 海hải 悉tất 迴hồi 向hướng
饒nhiêu 益ích 安an 樂lạc 諸chư 群quần 生sanh


我ngã 所sở 修tu 行hành 諸chư 功công 德đức
普phổ 令linh 一nhất 切thiết 悉tất 清thanh 淨tịnh
諸chư 佛Phật 清thanh 淨tịnh 無vô 倫luân 匹thất
普phổ 令linh 世thế 間gian 亦diệc 如như 是thị


平bình 等đẳng 善thiện 根căn 悉tất 迴hồi 向hướng
令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 知tri 實thật 義nghĩa
微vi 妙diệu 智trí 慧tuệ 功công 德đức 滿mãn
悉tất 與dữ 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 等đẳng


菩Bồ 薩Tát 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 法pháp
世thế 間gian 寂tịch 滅diệt 空không 無vô 餘dư
無vô 有hữu 造tạo 作tác 無vô 造tạo 者giả
亦diệc 復phục 不bất 壞hoại 諸chư 業nghiệp 報báo


於ư 彼bỉ 靜tĩnh 亂loạn 無vô 有hữu 二nhị
悉tất 以dĩ 等đẳng 心tâm 正chánh 觀quán 察sát
菩Bồ 薩Tát 真chân 實thật 解giải 世thế 間gian
遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 諸chư 虛hư 妄vọng


如như 是thị 真chân 實thật 佛Phật 子tử 等đẳng
從tùng 諸chư 如Như 來Lai 法Pháp 化hóa 生sanh
無vô 量lượng 功công 德đức 悉tất 迴hồi 向hướng
一nhất 切thiết 疑nghi 惑hoặc 悉tất 除trừ 滅diệt


大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 馱đà 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 18/10/2018 ◊ Cập nhật: 26/4/2022
Đang dùng phương ngữ: BắcNam