Kinh Phật Danh ♦ Quyển 7

♪ Quy mạng Giác Phần Hoa Tác Vương Phật

♪ Quy mạng Đắc Thế Gian Công Đức Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Bảo Sư Tử Lực Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thiện Hóa Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Vân Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Tuệ Hải Phật

♪ Quy mạng Trí Nguyệt Hoa Vân Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Vương Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Minh Phu Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Diệu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Thắng Tâm Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Thành Tựu Vô Biên Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Diệu Công Đức Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Quá Chư Quang Minh Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Hóa Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Trí Tịnh Hành Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nhãn Diễm Vân Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Thiên Diễm Môn Phật

♪ Quy mạng Giác Thủ Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Vị Đại Thánh Thiên Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tốc Vân Văn Phật

♪ Quy mạng Mãn Pháp Giới Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Công Đức Hoa Phu Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Chiếu Thắng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Pháp Trí Sai Biệt Phật

♪ Quy mạng Chuyển Đăng Luân Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Luân Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Trước Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trí Phật

♪ Quy mạng Nhật Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thường Phóng Phổ Quang Minh Thiệt Công Đức Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Trường Tý Phật

♪ Quy mạng Cao Kiến Phật♪ Quy mạng Phổ Chiếu Thập Phương Quang Minh - Thanh Hống Hư Không - Biến Chiếu Phật ở Thế giới Vô Cấu Địa Bình Đẳng Quang Minh

♪ Quy mạng Phổ Môn Kiến Diệu Quang Minh Phật ở Thế giới Thanh Tịnh Hoa Trì Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Phổ Quang Phật ở Thế giới Vô Biên Công Đức Trụ Trì

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Hư Không Kính Tượng Phật ở Thế giới Cao Thắng Nhiên Đăng

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Kiến Hoa Hỏa Phật ở Thế giới Nhất Thiết Diệu Thanh Thiện Ái Văn

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Sơn Nhiên Đăng Phật ở Thế giới Diệu Thanh Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Thiện Hóa Pháp Giới Thanh Tràng Phật ở Thế giới Nhất Thiết Bảo Sắc Trang Nghiêm Quang Minh Chiếu

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Minh Điện Thanh Hống Phật ở Thế giới Hương Tạng Kim Cang Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Lực Nguyệt Phật ở Thế giới Diễm Thanh

♪ Quy mạng Pháp Thành Tuệ Hống Thanh Phật ở Thế giới Bảo Hồng Liên Gian Thác Trang Nghiêm Vô Cấu

♪ Quy mạng Quảng Xưng Danh Trí Đăng Phật ở Thế giới Năng Dữ Lạc Thế Giới Thập Phương

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Đức Đại Hải Phật ở Thế giới Thủ Vô Cấu Thiện Vô Cấu La Võng

♪ Quy mạng Đại Trí Phu Hoa Quang Minh Phật ở Thế giới Diệu Hoa Tràng Chiếu

♪ Quy mạng Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang Minh Phật ở Thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm Gian Thác

♪ Quy mạng Phổ Mãn Pháp Giới Tràng Nhãn Phật ở Thế giới Vô Biên Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Thượng Thủ Phật ở Thế giới Bảo Trú Phổ Quang Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Tác Nguyệt Quang Minh Tràng Phật ở Thế giới Tu Vương

♪ Quy mạng Thiện Giác Tịnh Uy Đức Phật ở Thế giới Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chủng Lực Hư Không Nhiên Đăng Phật ở Thế giới Bảo Quang Minh Thân

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chư Đáo Bỉ Ngạn Tướng Đại Hải Uy Đức Phật ở Thế giới Bảo Thủ Anh Lạc Thành Tựu

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Trước Hỷ Tác Phật ở Thế giới Luân Trần Phổ Cái

♪ Quy mạng Đại Xưng Quảng Công Đức Hống Chiếu Phật ở Thế giới Bảo Man Diệu Tràng

♪ Quy mạng Vô Sai Biệt Trí Quang Minh Công Đức Hải Phật ở Thế giới Bất Khả Tư Nghị Trang Nghiêm Phổ Trang Nghiêm Quang Minh

♪ Quy mạng Vô Biên Pháp Giới Vô Cấu Quang Minh Phật ở Thế giới Vô Tận Quang Minh Trạch Tràng

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Bảo Kính Tượng Phật ở Thế giới Phóng Bảo Diễm Hoa

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Phấn Tấn Quang Minh Hống Phật ở Thế giới Uy Đức Diễm Tạng

♪ Quy mạng Phổ Bảo Quang Minh Phật ở Thế giới Bảo Luân Bình Đẳng Quang Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhất Thiết Niệm Vô Ngại Quang Minh Phật ở Thế giới Đàn Hương Thụ Tu Tràng

♪ Quy mạng Quảng Hỷ Kiến Quang Minh Trí Tuệ Phật ở Thế giới Phật Quốc Độ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Pháp Giới Phấn Tấn Thiện Quán Phật ở Thế giới Vi Tế Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật ở Thế giới Vô Biên Sắc Hình Tướng

♪ Quy mạng Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Hống Phật ở Thế giới Phổ Diễm Vân Hỏa Nhiên

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Sắc Tướng Hoa Uy Đức Phật ở Thế giới Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhật Nhãn Phật ở Thế giới Cứu Cánh Thiện Tu

♪ Quy mạng Quá Pháp Giới Trí Thân Quang Minh Phật ở Thế giới Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tòa Thành Tựu Thắng

♪ Quy mạng Bảo Quảng Cự Phật ở Thế giới Thập Phương Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Hoa Vân Vương Phật ở Thế giới Sai Biệt Sắc Quang Minh

♪ Quy mạng Phổ Kiến Diệu Công Đức Quang Minh Phật ở Thế giới Bảo Môn Chủng Chủng Tràng

♪ Quy mạng Phổ Thập Phương Thanh Vân Phật ở Thế giới Bảo Đảnh Tác Tu Quang Minh

♪ Quy mạng Trí Thắng Diệu Cao Vương Phật ở Thế giới Tự Tại Bảo Kim Cang Tạng

♪ Quy mạng Thi Hương Quang Minh Công Đức Bảo Trang Nghiêm Phật ở Thế giới Bảo Y Tòa Thành Tựu Thắng

♪ Quy mạng Phổ Trí Tràng Thanh Vương Phật ở Thế giới Thanh Liên Hoa Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Vô Úy Nhiên Đăng Phật ở Thế giới Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng Tạng

♪ Quy mạng Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật ở Thế giới Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh

♪ Quy mạng Phổ Môn Trí Biến Chiếu Hống Phật ở Thế giới Nhật Tràng Lạc Tạng

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Hải Quang Minh Phật ở Thế giới Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng

♪ Quy mạng Pháp Vân Điện Quang Phật ở Thế giới Bảo Sư Tử Hỏa Quang Minh

[▲ Trên đây là 6.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Công Đức Xưng Giải Thoát Quang Minh Vương Phật ở Thế giới Tướng Khoái Chiếu

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Đăng Phật ở Thế giới Công Đức Thành Tựu Quang Minh Chiếu

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật ở Thế giới Chủng Chủng Hương Hoa Thắng Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật ở Thế giới Bảo Trang Nghiêm Bình Đẳng Quang Minh

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Vô Lượng Lực Nhật Thành Tựu Phật ở Thế giới Chủng Chủng Quang Minh Tu Khoái

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Hỷ Lực Kiên Cố Phật ở Thế giới Phóng Quang Hoa Trầm Luân

♪ Quy mạng Quang Minh Lực Kiên Cố Phật ở Thế giới Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Đại Tự Tại Tràng Phật ở Thế giới Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác

♪ Quy mạng Hỷ Hải Trang Nghiêm Công Đức Xưng Tự Tại Vương Phật ở Thế giới Câu-tô-di-đa Diễm Luân Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật ở Thế giới Địa Thành Tựu Uy Đức

♪ Quy mạng Tướng Quang Minh Nguyệt Phật ở Thế giới Phóng Thanh Hống

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật ở Thế giới Kim Cang Tràng

♪ Quy mạng Vô Lượng Chúng Sanh Công Đức Pháp Trụ Phật ở Thế giới Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Thắng Phật ở Thế giới Quang Minh Chiếu

♪ Quy mạng Diệu Pháp Giới Thắng Hống Phật ở Thế giới Sanh Vô Cấu Quang Minh

♪ Quy mạng Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật ở Thế giới Chủng Chủng Quang Minh Chiếu Nhiên Đăng

♪ Quy mạng Vô Cấu Công Đức Nhật Nhãn Phật ở Thế giới Chiếu Bình Đẳng Quang Minh

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập Phương Phật ở Thế giới Bảo Tác Trang Nghiêm Tạng

♪ Quy mạng Vô Lượng Thắng Hành Tràng Phật ở Thế giới Vô Trần

♪ Quy mạng Pháp Giới Hư Không Bình Đẳng Quang Minh Chiếu Phật ở Thế giới Thanh Tịnh Quang Minh

♪ Quy mạng Công Đức Tướng Vân Thắng Uy Đức Phật ở Thế giới Bảo Tạng Ba Lãng Thắng Thành Tựu

♪ Quy mạng Biến Chiếu Thắng Đảnh Quang Minh Phật ở Thế giới Cung Điện Trang Nghiêm Tràng

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ Phật ở Thế giới Tu Thắng Tạng

♪ Quy mạng Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Phật ở Thế giới Thiện Hóa Hương Thắng

♪ Quy mạng Thiện Quyến Thuộc Biến Chiếu Phật ở Thế giới Khoái Địa Sắc Quang

♪ Quy mạng Pháp Hành Hỷ Vô Tận Tuệ Phật ở Thế giới Thiện Tác Phu

♪ Quy mạng Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật ở Thế giới Thắng Phước Đức Uy Đức Luân

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật ở Thế giới Maṇi [ma ni] Bảo Hồng Liên Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Vô Lượng Lực Thành Tựu Tuệ Phật ở Thế giới Diễm Địa Thành Tựu

♪ Quy mạng Hư Không Quảng Nhãn Nguyệt Phật ở Thế giới Tịnh Chiếu

♪ Quy mạng Kim Sắc Nhiên Cao Nhiên Đăng Phật ở Thế giới Thanh Trần Bình Đẳng

♪ Quy mạng Trí Thắng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật ở Thế giới Bảo Sắc Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Bảo Nhiên Đăng Phổ Quang Minh Tràng Phật ở Thế giới Kim Sắc Thiện Quang Minh

♪ Quy mạng Hỏa Thắng Hoa Phấn Tấn Thiện Chiếu Phật ở Thế giới Biến Chiếu Quang Minh

♪ Quy mạng Vô Tận Công Đức Hoa Uy Đức Phật ở Thế giới Bảo Nguyệt Tác Tạng

♪ Quy mạng Hành Lực Cam Lộ Hống Thanh Phật ở Thế giới Kính Quang Minh Chiếu

♪ Quy mạng Diệu Pháp Trí Tuệ Thắng Uy Đức Quang Minh Phật ở Thế giới Diệu Đàn Hương Khoái Nguyệt Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Quang Minh Công Đức Thắng Vương Phật ở Thế giới Vô Biên Công Đức Tụ Tập

♪ Quy mạng Nhật Đăng Vương Phật ở Thế giới Đại Trang Nghiêm Thành Tựu

♪ Quy mạng Phổ Hoa Phật ở Thế giới Hồng Liên Hiền

♪ Quy mạng Biến Chiếu Phật ở Thế giới Dương Diễm

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Hoa Tràng Phật ở Thế giới Thanh Tịnh Hành

♪ Quy mạng Hồng Liên Uy Đức Phật ở Thế giới Hữu Hoa

♪ Quy mạng Vân Thanh Vương Phật ở Thế giới Hữu Vân

♪ Quy mạng Ngọc Lan Sắc Phật ở Thế giới Bất Khả Hành

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật ở Thế giới Liên Hoa

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật ở Thế giới Quang Tràng

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật ở Thế giới Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Quang Minh

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật ở Thế giới Vô Lượng Quang Minh

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Bảo Tập - Thị Hiện An Lạc - Kim Sắc Quang Minh - Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật ở Thế giới Vô Biên Công Đức Bảo Tác Thị Hiện An Lạc

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật ở Thế giới Phổ Bảo Gian Thác

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Vương Phật ở Thế giới Phổ Vô Cấu

♪ Quy mạng Phổ Hoa Phật ở Thế giới Thanh Tịnh Hành

Thiện nam tử! Hãy quy mạng hết thảy chư Phật cùng chư đại Bồ-tát trong các thế giới như vậy, và cũng như kính lễ tất cả đại chúng ở nơi đó."Lúc bấy giờ các vị Bhikṣu [bíc su] bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Chư Thế Tôn như vậy, thọ mạng dài ngắn của mỗi chư Phật Như Lai kia có bằng nhau không?"

Phật bảo các vị Bhikṣu rằng:

"Các ông hãy lắng nghe! Như Lai sẽ nói cho các ông biết.

Một kiếp ở Thế giới Kham Nhẫn trong kiếp Hiền này của Ta, Đức Phật Năng Tịch, chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Cực Lạc.

Một kiếp ở Thế giới Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Pháp Y Tràng của Đức Phật Toái Kim Cang.

Một kiếp ở Thế giới Pháp Y Tràng của Đức Phật Toái Kim Cang chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Bất Thoái Luân Hống của Thiện Khoái Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Như Lai.

Một kiếp ở Thế giới Bất Thoái Luân Hống chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Vô Cấu của Pháp Tràng Như Lai.

Một kiếp ở Thế giới Vô Cấu chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Thiện Nhiên Đăng của Sư Tử Như Lai.

Một kiếp ở Thế giới Thiện Nhiên Đăng chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Thiện Quang Minh của Biến Chiếu Tạng Như Lai.

Một kiếp ở Thế giới Thiện Quang Minh chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Nan Quá của Pháp Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Như Lai.

Một kiếp ở Thế giới Nan Quá chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Trang Nghiêm Tuệ của Nhất Thiết Thông Quang Như Lai.

Một kiếp ở Thế giới Trang Nghiêm Tuệ chỉ bằng một ngày một đêm ở Thế giới Kính Luân Quang của Nguyệt Trí Như Lai.

Này vị Bhikṣu! Có vô số thế giới như vậy, cho đến đầy khắp hơn mười vô số tỷ thế giới, sau cuối là Thế giới Hồng Liên Thắng của Hiền Thắng Như Lai, thì cũng chỉ bằng một ngày một đêm.

Này vị Bhikṣu! Có vô lượng vô biên thế giới khác như vậy, thời gian dài ngắn đều không bằng nhau. Thời gian trụ thế của mỗi chư Phật Như Lai kia cũng lại như vậy.Này vị Bhikṣu! Các ông phải nên xưng niệm các danh hiệu của chư Phật này.

Hãy xướng niệm như vầy:

"♪ Quy mạng chư Phật Như Lai như vậy

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Toái Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Thiện Khoái Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thông Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trí Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Cầu Lợi Phật

♪ Quy mạng Du Hí Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Đa Thiên Phật

♪ Quy mạng Cao Tướng Phật

♪ Quy mạng Chúng Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Cực Cao Hành Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Trí Phật

♪ Quy mạng Phong Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Trí Phật

♪ Quy mạng Hành Trí Phật

♪ Quy mạng Minh Tướng Trí Phật

♪ Quy mạng Thường Trí Phật

♪ Quy mạng Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tự Tại Thiên Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Trí Thiên Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bất Động Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phong Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thủy Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Minh Tướng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thắng Trí Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đệ Nhất Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phong Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Động Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hành Nhãn Phật

[▲ Trên đây là 6.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thủy Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Tràng Phật

♪ Quy mạng Phong Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Tràng Phật

♪ Quy mạng Hành Tràng Phật

♪ Quy mạng Minh Tướng Tràng Phật

♪ Quy mạng Thường Tràng Phật

♪ Quy mạng Diệu Tràng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thanh Phật

♪ Quy mạng Thế Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Quyết Định Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Tịch Nhãn Thắng Phật

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Pháp Phật

♪ Quy mạng Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vi Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Đăng Phật

♪ Quy mạng Trạch Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thế Thiên Phật

♪ Quy mạng Bất Khứ Phật

♪ Quy mạng Trạch Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hậu Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Quán Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Bảo Diễm Thắng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Bảo Diễm Thắng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Luân Đại Bi Vân Tràng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Nhân Sanh Bổn Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Thắng Hành Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Phật

♪ Quy mạng Sơn Thắng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Hải Thượng Trang Nghiêm Tốc Trụ Phật

♪ Quy mạng Thâm Pháp Hải Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Vi Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Quang Minh Luân Thắng Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Mãn Hư Không Pháp Giới Thi-khư-la Thắng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hống Phật

♪ Quy mạng Diệu Pháp Thụ Sơn Vương Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Hải Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Nhiên Đăng Tràng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Công Đức Quang Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Vân Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Cự Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Điện Tốc Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhiên Đăng Phấn Tấn Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Pháp Giới Hống Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Uy Đức Sơn Vương Phật♪ Quy mạng Sơ Phóng Đàn Hương Quang Minh Chiếu Phật tại Thế giới Thiện Chiếu ở kiếp Điện Quang Minh

♪ Quy mạng Sơ Biến Chiếu Phật tại Thế giới Vô Cấu ở kiếp Thiện Quyết Định Thanh Tịnh

♪ Quy mạng Sơ Đàn Hương Nhiên Đăng Vương Phật tại Thế giới Thiện Thanh Tịnh ở kiếp Cam Lộ Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Sơ Diệu Cao Quang Minh Thắng Vương Phật tại Thế giới Diệu Hương ở kiếp Thiện Trụ

♪ Quy mạng Sơ Vô Biên Công Đức Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Vương Phật tại Thế giới Trang Nghiêm ở kiếp Thiện Kiến

♪ Quy mạng Sơ Kim Cang Phấn Tấn Phật tại Thế giới Thanh Tịnh ở kiếp Diễm Thanh Tịnh

♪ Quy mạng Sơ Đa Văn Phật tại Thế giới Bất Khả Hiềm ở kiếp Bất Khả Hiềm

♪ Quy mạng Sơ Bảo Nguyệt Phật tại Thế giới Bất Khả Hiềm Xưng ở kiếp Bất Khả Hiềm

♪ Quy mạng Sơ Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật tại Thế giới Xưng Tài ở kiếp Bất Khả Ha

♪ Quy mạng Sơ Quán Thế Vương Phật tại Thế giới Nhạo Thanh Tịnh ở kiếp Thanh Tịnh Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Sơ Hỏa Quang Minh Phật tại Thế giới Quang Minh Trần ở kiếp Chân Trần

♪ Quy mạng Sơ Lực Trang Nghiêm Vương Phật tại Thế giới Thanh Tịnh ở kiếp Tịnh Tán Thán

♪ Quy mạng Sơ Thiện Nhãn Phật tại Thế giới Nguyệt Tràng ở kiếp Đức Quang Minh Trang Nghiêm♪ Quy mạng Đàn Hương Hành Bình Đẳng Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Hống Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Kiếp Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thiên Tự Tại Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhật La Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Tín Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhật Thân Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thân Trí Quang Minh Nguyệt Phật

[▲ Trên đây là 6.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Bất Trược Thân Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Hà Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Tướng Trang Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Quang Minh Hỏa Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thiện Quán Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Trí Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Nhân Sanh Bổn Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Trí Xứ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Trí Phật

♪ Quy mạng Phổ Vô Cấu Trí Thông Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Giác Quang Phật

♪ Quy mạng Quang Đăng Hỏa Kế Phật

♪ Quy mạng Trí Nhật Tràng Phật

♪ Quy mạng Đắc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Vân Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Cái Hống Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phấn Tấn Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Cảnh Giới Tuệ Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hư Không Nhạo Thuyết Giác Phật

♪ Quy mạng Sơ Hương Thiện Danh Phật

♪ Quy mạng Phổ Thanh Tịch Tĩnh Hống Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Sơn Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiên La Võng Kiên Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Nguyệt Vi Trần Phật

♪ Quy mạng Hư Không Kính Tượng Đầu Kế Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Mãn Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trí Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Công Đức Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Quang Minh Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Hành Phật

♪ Quy mạng Diễm Hải Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Vô Cấu Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tỉ Công Đức Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đẳng Trì Luân Thân Phật

♪ Quy mạng Trường Tý Bổn Nguyện Vô Cấu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Tướng Trí Nghĩa Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Khởi Bảo Tề Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Chiếu Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Thừa Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Bất Nhị Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Hồng Liên Quảng Tín Vô Úy Thiên Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Hống Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Pháp Sơn Phật

♪ Quy mạng Pháp Luân Quang Minh Kế Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhật Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhật Trí Luân Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Tràng Vân Phật

♪ Quy mạng Pháp Diễm Sơn Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Pháp Trí Phổ Kính Phật

♪ Quy mạng Tạng Phổ Trí Tác Chiếu Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Hiền Chiếu Phật

♪ Quy mạng Liên Nhất Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Hoa Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Minh Thâm Kế Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Từ Nhạo Thuyết Quang Minh Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Diễm Hải Phật

♪ Quy mạng Trí Nhật Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Luân Đảnh Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Hoa Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Sư Tử Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tướng Sơn Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Pháp La Võng Giác Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Nhân Sanh Bổn Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Bất Nhị Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Thắng Hải Phật

♪ Quy mạng Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Giác Luân Thiện Giác Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Kính Tượng Kế Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Nhiên Đăng Hành Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hải Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Xưng Sơn Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chiếu Chúng Sanh Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Hoa Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Hồng Liên Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhân Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Hương Diễm Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tướng Sơn Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phổ Văn Danh Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Thành Quang Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Quang Minh Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Công Đức Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tương Thắng Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Công Đức Sơn Diệu Tuệ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Nguyệt Diệu Thắng Phật

[▲ Trên đây là 6.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tự Tại Trang Nghiêm Trụ Trì Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Biến Chiếu Thanh Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Quang Minh Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Giác Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Vân Đăng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Quang Minh Thắng Cao Tạng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phong Vương Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Vân Trú Cái Phật

♪ Quy mạng Pháp Phong Vân Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhật Vân Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Vân Xưng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Pháp Luân Lực Vân Phật

♪ Quy mạng Hương Giải Tràng Trí Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Kim Sơn Uy Đức Hiền Phật

♪ Quy mạng Hiền Thủ Cao Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Tuệ Vân Hống Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Hương Diễm Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Bảo Sơn Thanh Phật

♪ Quy mạng Đảnh Tạng Nhất Thiết Pháp Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Nhiên Pháp Luân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sơn Phong Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Tinh Tấn Cự Quang Minh Vân Phật

♪ Quy mạng Đẳng Trì Hiền Bảo Thiên Quan Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Cự Bảo Trướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Quang Minh Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Tướng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Sơn Lôi Điện Vân Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khoái Trí Hoa Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Diệu Quang Minh Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Đẳng Trì Quang Minh Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Thanh Đa Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hỏa Diễm Hải Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Pháp Luân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Tướng Kính Tượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Sư Tử Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Hỏa Diễm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Thắng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đẳng Trì Hải Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Tuệ Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Thành Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Hống Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hiền Thủ Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Thủ Phật

♪ Quy mạng Thai Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Đăng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Sơn Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phong Hữu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Thắng Diệu Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Hư Không Trí Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Minh Chiếu Thập Phương Hống Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thật Thanh Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Bảo Tác Giới Diệu Sơn Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Kim Jambū Tràng Thiên Biến Chiếu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Bách Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Không Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhật Ái Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Trí Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hải Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Trí Khởi Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Phật"Lúc bấy giờ Bhikṣu Thí Dụ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, rồi bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Vào thuở quá khứ đã có bao nhiêu chư Phật Thế Tôn xuất thế?"

Phật bảo Bhikṣu Thí Dụ rằng:

"Này Bhikṣu! Ví như Hằng Hà sa thế giới, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Bhikṣu! Giả sử có người lấy tất cả vi trần ở trong đó, rồi đi qua Hằng Hà sa thế giới và bỏ xuống một hạt vi trần. Rồi đi tiếp qua Hằng Hà sa thế giới như vậy và cũng bỏ xuống một hạt vi trần. Người đó làm như thế cho đến khi đã bỏ xuống hết tất cả vi trần.

Này Bhikṣu! Ý ông nghĩ sao? Các thế giới đó, dù có một hạt vi trần bỏ xuống hay không, ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?"

Vị Bhikṣu thưa rằng:

"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

Phật bảo Bhikṣu rằng:

"Này Bhikṣu! Số vi trần kia còn có thể biết được, nhưng số lượng chư Phật quá khứ đã vào tịch diệt với đồng danh hiệu là Năng Tịch, thì không thể nào biết được số ấy.

Này Bhikṣu! Ta biết chư Phật quá khứ đó như đang thấy ở trước mắt. Mẹ của chư Phật kia đồng danh hiệu là Đại Huyễn, cha đồng danh hiệu là Tịnh Phạn, và thành quách đồng danh hiệu là Hoàng Sắc. Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của chư Phật kia đồng danh hiệu là Thu Lộ Tử và Đại Thải Thục Thị. Còn vị đệ tử làm thị giả đồng danh hiệu là Khánh Hỷ. Hà huống là đủ mọi tên khác của mẹ, tên khác của cha, tên khác của thành quách, tên khác của đệ nhất Thanh Văn đệ tử, và tên khác của vị đệ tử làm thị giả.

Này Bhikṣu! Có không biết bao nhiêu thế giới kia như vậy. Người đó bỏ xuống hạt vi trần ở trong những thế giới kia, hoặc không bỏ xuống hạt vi trần ở trong những thế giới kia. Các thế giới kia như thế, hoặc có bỏ xuống vi trần cùng không có, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh.

Này Bhikṣu! Lại có người thứ nhì lấy hết số vi trần kia và đi qua vài vi trần số Phật quốc độ vô số ức tỷ nayuta [na du ta] thế giới, rồi hãy tính những thế giới đã đi qua làm thành một bước.

Này Bhikṣu! Người kia lại tiếp tục đi qua vài vi trần số thế giới làm thành một bước đó. Người ấy cứ đi suốt tỷ ức nayuta vô số kiếp như thế, rồi mới bỏ xuống một hạt vi trần. Và như vậy cho đến khi hết sạch số vi trần.

Này Bhikṣu! Các thế giới kia như thế, trong ấy có đầy khắp số vi trần, người đó lại mang chúng bỏ xuống ở các thế giới khắp mười phương.

Này Bhikṣu! Người đó lại đi qua các thế giới này. Các thế giới kia như thế, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Bhikṣu! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?"

Vị Bhikṣu thưa rằng:

"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

Phật bảo Bhikṣu rằng:

"Số vi trần kia còn có thể biết được, nhưng chư Phật đó với đồng danh hiệu của mẹ, đồng danh hiệu của cha, đồng danh hiệu của thành quách, đồng danh hiệu của đệ nhất Thanh Văn đệ tử, đồng danh hiệu của thị giả, và Đức Phật đồng danh hiệu là Năng Tịch, thì không thể nào biết được số ấy.

Đức Phật Năng Tịch như thế nào, thì:

- Đức Phật Bất Thắng Tràng cũng lại như vậy.


- Đức Phật Biến Chiếu cũng lại như vậy.


- Đức Phật Vô Cấu Thắng Nhãn cũng lại như vậy.


- Đức Phật Quang Minh Thanh Tịnh Vương cũng lại như vậy.


- Đức Phật Vô Cấu Quang Minh Nhãn cũng lại như vậy.


- Đức Phật Thiện Vô Cấu Thanh Tịnh cũng lại như vậy.


- Đức Phật Thành Tựu Vô Biên Công Đức Thắng Vương cũng lại như vậy.


- Đức Phật Bảo Quang Minh cũng lại như vậy.


- Đức Phật Tịch Tu cũng lại như vậy.


- Đức Phật Thanh Đức cũng lại như vậy.


- Đức Phật Hồng Liên Thắng cũng lại như vậy.


- Đức Phật Nhật Nguyệt cũng lại như vậy.


- Đức Phật Phổ Bảo Cái cũng lại như vậy.


Này Bhikṣu! Ông hãy quy mạng vô số chư Phật đồng danh hiệu khác như vậy.♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Vật Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Xưng Trí Phật

♪ Quy mạng Đẳng Trì Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Quán Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Giới Thí Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Thật Ý Sơn Tràng Vương Phật

[▲ Trên đây là 6.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Sơn Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Kiến Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Quang Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thượng Thắng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Dư Y Chỉ Hiệt Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Cự Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Pháp Chiếu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Vương Sư Tử Phấn Tấn Cảnh Giới Thanh Phật

♪ Quy mạng Địa Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Trí Đình Liệu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hồng Liên Thành Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Thân Quang Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiên Lực Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Ly Tranh Quang Phật

♪ Quy mạng Thế Thiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Vương Trang Nghiêm Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Phát Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Giác Bảo Hoa Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Ngọc Lan Thượng Phật

♪ Quy mạng Ý Phước Đức Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Quán Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Tập Hống Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Tư Hà Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật♪ Quy mạng Hiền Diệu Thắng Phật ở Thế giới Vô Ưu

Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ nhất định sẽ không thoái chuyển nơi Phật Đạo.♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật ở Thế giới Hỷ Lạc

Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ cứu cánh sẽ được tâm thanh tịnh.♪ Quy mạng Tịch Nhiễm Phật ở Thế giới Hiền

♪ Quy mạng Phá Ma Lực Phật ở Thế giới Ý Trí Tràng

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật ở Thế giới Mãn Nguyệt

♪ Quy mạng Bảo Trượng Phật ở Thế giới Tràng Ý Thắng

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật ở Thế giới Ngữ Hống Thanh Thắng

♪ Quy mạng Tam Phấn Tấn Phật ở Thế giới An Ẩn

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Thắng Phật ở Thế giới Quảng

♪ Quy mạng Kim Cang Công Đức Thân Phật ở Thế giới Nguyệt Thắng♪ Quy mạng vô lượng vô biên Hải Thắng Phật ở quá khứ

Nếu có thiện nam tử nào xưng niệm danh hiệu của Đức Phật kia, họ cứu cánh sẽ không thoái chuyển Đạo tâm.♪ Quy mạng Cao Thắng Vương Phật

Lúc Đức Phật kia mới thành Đạo, ở hội thứ nhất có 80 ức tỷ nayuta Thanh Văn thánh chúng. Ở hội thứ nhì có 70 ức tỷ nayuta. Ở hội thứ ba có 60 ức tỷ nayuta. Ở hội thứ tư có 25 ức tỷ nayuta. Còn chư Bồ-tát thì cũng nhiều vô lượng vô biên tỷ ức nayuta như vậy.♪ Quy mạng Sư Tử Diệu Thanh Vương Phật

Ở hội đầu tiên của Như Lai kia có 99 ức Thanh Văn. Ở hội thứ nhì có 90 ức. Ở hội thứ ba có 93 ức. Ở hội thứ tư có 99 ức. Còn chư Bồ-tát thì cũng nhiều vô lượng vô biên như vậy.♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

Ở hội đầu tiên của Đức Phật kia có 80 ức Thanh Văn. Còn số lượng của chư Bồ-tát thì cũng như vậy.♪ Quy mạng Diệu Hành Phật

Ở hội đầu tiên của Đức Phật kia có 80 ức Thanh Văn. Còn số lượng của chư Bồ-tát thì cũng như vậy.♪ Quy mạng Lượng Đại Trang Nghiêm Phật

Ở hội đầu tiên của Đức Phật kia có 80 ức Thanh Văn. Ở hội thứ nhì có 70 ức và cho đến hội thứ mười, số lượng đó cũng như thế. Còn số lượng của chư Bồ-tát thì cũng nhiều vô lượng vô biên như vậy.♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

Ở hội đầu tiên của Đức Phật kia có 90 ức Thanh Văn. Ở hội thứ nhì và cho đến hội thứ mười, số lượng đó cũng như thế. Còn số lượng của chư Bồ-tát thì cũng nhiều vô lượng vô biên như vậy.♪ Quy mạng Nhất Thiết Quang Minh Phật

Ở hội đầu tiên của Đức Phật kia có nayuta ức Thanh Văn. Còn số lượng của chư Bồ-tát thì cũng như vậy.♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

Ở hội đầu tiên của Đức Phật kia có 96 ức Thanh Văn. Ở hội thứ nhì có 94 ức. Ở hội thứ ba có 92 ức. Còn số lượng của chư Bồ-tát thì cũng như vậy.♪ Quy mạng Thanh Đức Phật

Ở hội đầu tiên của Đức Phật kia có 80 ức Thanh Văn. Ở hội thứ nhì có 70 ức. Ở hội thứ ba có 60 ức. Còn số lượng của chư Bồ-tát thì cũng như vậy.

Hãy quy mạng vô lượng vô biên chư Phật và Bồ-tát khác như vậy.Lại nữa, Bhikṣu! Hãy quy mạng Phổ Kiến Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh Vô Cấu ở phương nam, với Diệu Cát Tường Bồ-tát hiện đang ở trong quốc độ ấy.Lại nữa, Bhikṣu! Hãy quy mạng bốn vị Bồ-tát Đại Sĩ.

- Vị thứ nhất tên là Quang Minh Tràng, hiện đang ở trong quốc độ của Vô Úy Như Lai tại phương đông.

- Vị thứ nhì tên là Trí Thắng, hiện đang ở trong quốc độ của Trí Tụ Như Lai tại phương nam.

- Vị thứ ba tên là Tịch Căn, hiện đang ở trong quốc độ của Trí Sơn Như Lai tại phương tây.

- Vị thứ tư tên là Nguyện Ý Thành Tựu, hiện đang ở trong quốc độ của Nhân Sanh Bổn Như Lai tại phương bắc."
Khi ấy Bhikṣu Đại Danh lại hỏi Như Lai rằng:

"Bạch Thế Tôn! Vào thuở quá khứ đã có bao nhiêu chư Phật vào tịch diệt?"

Phật bảo ngài Đại Danh:

"Ông nay hãy lắng nghe! Ta sẽ thuyết giảng cho ông.

Này Bhikṣu! Ví như ở phương đông có Hằng Hà sa thế giới, ở phương nam có Hằng Hà sa thế giới, ở phương tây có Hằng Hà sa thế giới, ở phương bắc có Hằng Hà sa thế giới, ở phương trên, dưới, và bốn góc có Hằng Hà sa thế giới. Tất cả thế giới kia, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Bhikṣu! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?"

Vị Bhikṣu thưa rằng:

"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

Phật bảo Bhikṣu rằng:

"Nên biết số lượng của chư Phật quá khứ đã vào tịch diệt với đồng danh hiệu là Năng Tịch, thì nhiều chẳng thể nào biết được.

Này Bhikṣu! Ta biết chư Phật quá khứ đó như đang thấy ở trước mắt. Mẹ của chư Phật kia đồng danh hiệu là Đại Huyễn, cha đồng danh hiệu là Tịnh Phạn, và thành đồng danh hiệu là Hoàng Sắc. Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của chư Phật kia đồng danh hiệu là Thu Lộ Tử và Đại Thải Thục Thị. Còn vị đệ tử làm thị giả đồng danh hiệu là Khánh Hỷ. Hà huống là đủ mọi tên khác của mẹ, tên khác của cha, tên khác của thành quách, tên khác của đệ nhất Thanh Văn đệ tử, và tên khác của vị đệ tử làm thị giả.

Này Bhikṣu! Có không biết bao nhiêu thế giới kia như vậy. Giả sử có người bỏ xuống hạt vi trần ở trong những thế giới kia, hoặc không bỏ xuống hạt vi trần ở trong những thế giới kia. Các thế giới kia như thế, hoặc có vi trần bỏ xuống hay không có, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh.

Này Bhikṣu! Lại có người thứ nhì lấy hết số vi trần kia và đi qua vài vi trần số Phật quốc độ vô số ức tỷ nayuta thế giới, rồi hãy tính những thế giới đã đi qua làm thành một bước.

Này Bhikṣu! Người kia lại tiếp tục đi qua vài vi trần số thế giới làm thành một bước đó. Người ấy cứ đi suốt tỷ ức nayuta vô số kiếp như thế, rồi mới bỏ xuống một hạt vi trần. Và như vậy cho đến khi hết sạch số vi trần.

Này Bhikṣu! Các thế giới kia như thế, hoặc có vi trần bỏ xuống hay không có, trong ấy có đầy khắp số vi trần. Người đó lại mang chúng bỏ xuống ở các thế giới khắp mười phương.

Này Bhikṣu! Người đó lại đi qua các thế giới này, hoặc có vi trần bỏ xuống hay không có. Các thế giới kia như thế, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Bhikṣu! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?"

Vị Bhikṣu thưa rằng:

"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

Phật bảo Bhikṣu rằng:

"Số vi trần kia còn có thể biết được, nhưng chư Phật đó với đồng danh hiệu là Năng Tịch, đồng danh hiệu của mẹ là Đại Huyễn, đồng danh hiệu của cha là Tịnh Phạn, đồng danh hiệu của thành quách là Hoàng Sắc, đồng danh hiệu của đệ nhất Thanh Văn đệ tử là Thu Lộ Tử và Đại Thải Thục Thị, và đồng danh hiệu của thị giả là Khánh Hỷ, thì không thể nào biết được số ấy.

Lại nữa, Bhikṣu! Lại có người thứ ba lấy hết số vi trần kia và đi qua vi trần số thế giới, rồi hãy tính những thế giới đã đi qua làm thành một bước. Người ấy cứ đi suốt vài tỷ ức nayuta vô số kiếp như thế, rồi mới bỏ xuống một hạt vi trần. Và như vậy cho đến khi hết sạch số vi trần.

Lại có người thứ tư lấy hết số vi trần kia, hoặc có thế giới có vi trần bỏ xuống hay không có, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Bhikṣu! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?"

Vị Bhikṣu thưa rằng:

"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

Phật bảo Bhikṣu rằng:

"Số vi trần kia còn có thể biết được, nhưng chư Phật đó với đồng danh hiệu là Năng Tịch, đồng danh hiệu của mẹ, đồng danh hiệu của cha, đồng danh hiệu của thế giới, đồng danh hiệu của đệ nhất Thanh Văn đệ tử, và đồng danh hiệu của vị đệ tử làm thị giả, thì không thể nào biết được số ấy.

Này Bhikṣu! Người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, và thứ mười cũng lại như vậy.

Này Bhikṣu! Lại có người thứ mười một, người đó lấy một hạt vi trần trong những vi trần kia, rồi phá làm vài thế giới vi trần số phần ở mười phương. Như vậy, các vi trần khác cũng đều phá làm vài thế giới vi trần số phần.

Này Bhikṣu! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?"

Vị Bhikṣu thưa rằng:

"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

Phật bảo Bhikṣu rằng:

"Lại có người dùng vài vi trần số phần của Phật quốc độ kia làm một bước. Như vậy với thần thông cực nhanh, người ấy cứ đi qua các thế giới phương đông suốt vô lượng vô biên kiếp, rồi mới bỏ xuống một hạt vi trần, và như vậy cho đến khi hết sạch số vi trần ở phương đông. Các thế giới kia như thế, hoặc có vi trần bỏ xuống hay không có, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần. Phương nam cũng vậy và cho đến mười phương, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Bhikṣu! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?"

Vị Bhikṣu thưa rằng:

"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

Phật bảo Bhikṣu rằng:

"Số vi trần kia còn có thể biết được, nhưng hiện nay chư Phật đó đã vào tịch diệt với đồng danh hiệu là Năng Tịch, đồng danh hiệu của mẹ là Đại Huyễn, đồng danh hiệu của cha là Tịnh Phạn, đồng danh hiệu của thành quách là Hoàng Sắc, đồng danh hiệu của đệ nhất Thanh Văn đệ tử là Thu Lộ Tử và Đại Thải Thục Thị, cùng đồng danh hiệu của vị đệ tử làm thị giả là Khánh Hỷ, thì chẳng thể nào biết được. Hà huống là đủ mọi tên khác của các vị Bhikṣu. Cho dù Ta trụ thế đến vài vi trần số kiếp để nói về chỉ một đồng danh hiệu là Năng Tịch, thì cũng chẳng thể cùng tận.

Cho đến đồng danh hiệu là Nhiên Đăng Phật, đồng danh hiệu là Duyên Thượng Sanh Phật, đồng danh hiệu là Đăng Quang Minh Phật, đồng danh hiệu là Nhất Thiết Thắng Phật, đồng danh hiệu là Xưng Vương Phật, đồng danh hiệu là Hồng Liên Thắng Phật, đồng danh hiệu là Thắng Quán Phật, đồng danh hiệu là Đảnh Kế Phật, đồng danh hiệu là Biến Thắng Phật, đồng danh hiệu là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Phật, đồng danh hiệu là Kim Tịch Phật, và đồng danh hiệu là Ẩm Quang Phật thì cũng lại như vậy. Hà huống là tên khác của mẹ và cho đến tên khác của thị giả. Chư Phật kia đã vào tịch diệt, Ta biết như đang thấy ở trước mắt. Hãy nên quy mạng chư Phật như vậy."Lúc bấy giờ Bhikṣu Thí Dụ bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Vào đời vị lai sẽ có bao nhiêu chư Phật Thế Tôn xuất thế?"

Phật bảo Bhikṣu Thí Dụ rằng:

"Ông nay hãy lắng nghe! Ta sẽ thuyết giảng cho ông.

Này Bhikṣu! Vào đời vị lai, ở trong kiếp Tinh Tú sẽ có 300 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Đại Pháp Tràng.

Ở kiếp đó lại sẽ có 10.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Trang Nghiêm Vương.

Ở trong kiếp Hoa Tác sẽ có 1 ức tỷ vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Giác Hoa.

Ở kiếp đó lại sẽ có 8 bimbara [bim ba ra] vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Ly Ái.

Ở trong kiếp Đa-lô-ba-ma sẽ có 6.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tán Hoa.

Ở trong kiếp Thắng Thanh tại Thế giới Kiên Cố Tự Tại Cao Tràng sẽ có 10.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Thanh Tịnh Thanh Liên Hương Sơn.

Ở trong kiếp Phổ Hoa sẽ có 1.800 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Ly Ái.

Ở kiếp đó lại sẽ có 1.300 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tịnh Thanh.

Lại có kiếp sẽ có 30 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Năng Tịch.

Lại có kiếp sẽ có 8.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhiên Đăng.

Lại có kiếp sẽ có 60.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Hoan Hỷ.

Lại có kiếp sẽ có 3 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tăng Thịnh.

Lại có kiếp sẽ có 18.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Kiên Cố Tự Tại Vương.

Lại có kiếp sẽ có 300 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Hồng Liên Thắng.

Lại có kiếp sẽ có 500 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Ba-đa-bà.

Lại có kiếp sẽ có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Jambū Hà.

Lại có kiếp sẽ có 280 triệu vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Kiến Nhất Thiết Nghĩa.

Lại có kiếp sẽ có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Bổn Tế.

Lại có kiếp sẽ có 9.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Ẩm Quang.

Lại có kiếp sẽ có 18 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Chủ Tràng.

Lại có kiếp sẽ có 15 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhật Quang.

Lại có kiếp sẽ có 60 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Đại Trang Nghiêm.

Lại có kiếp sẽ có 60 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Chủ Tràng.

Lại có kiếp sẽ có 500 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhật.

Lại có kiếp sẽ có 60 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Đại Trang Nghiêm.

Lại có kiếp sẽ có 6.200 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tịch Hành.

Lại có kiếp sẽ có 60 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Kiên Cố Tự Tại Vương.

Lại có kiếp sẽ có 8.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Kiên Tinh Tấn.

Lại có kiếp sẽ có 100 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Quyết Định Quang Minh.

Lại có kiếp sẽ có 80 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Thật Pháp Quyết Định.

Lại có kiếp sẽ có 62 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tăng Trưởng.

Lại có kiếp sẽ có 60.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Diệu Hồng Liên.

Lại có kiếp sẽ có 40.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nguyện Trang Nghiêm.

Lại có kiếp sẽ có 500 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Hoa Thắng Vương.

Lại có kiếp sẽ có 40 ức nayuta vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Diệu Thanh.

Lại có kiếp sẽ có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Công Đức Cái An Ẩn Tự Tại Vương.

Lại có kiếp sẽ có 60.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Kiên Tu Nhu Nhuyễn.

Lại có kiếp sẽ có 1.000 Phật quốc độ vi trần số tỷ, bất khả thuyết bất khả thuyết, vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Phổ Hiền.

Lại có kiếp sẽ có 7.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Pháp Trang Nghiêm Vương.

Này Bhikṣu! Nói tóm lại, vào đời vị lai sẽ có chư Phật nhiều vô lượng vô biên, bất khả thuyết bất khả thuyết, và chẳng thể cùng tận.

Này Bhikṣu! Ông hãy nhất tâm quy mạng chư Phật như vậy."Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay và bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Hiện tại có bao nhiêu chư Phật?"

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Ông có thấy thân hiện tại của Ta không?"

Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

"Dạ thấy, thưa Thế Tôn! Con nay thật sự thấy thân của Phật."

Lại bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Hiện giờ Ta thấy vô lượng vô biên bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới trong mười phương, có chư Phật đang trụ thế với đồng danh hiệu của Ta là Năng Tịch, như ông đang thấy Ta không khác. Cho đến đồng danh hiệu là Nhiên Đăng, đồng danh hiệu là Thắng Quán, đồng danh hiệu là Đảnh Kế, đồng danh hiệu là Biến Thắng, đồng danh hiệu là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn, đồng danh hiệu là Kim Tịch, và đồng danh hiệu là Ẩm Quang thì cũng như vậy.

Này Thu Lộ Tử! Nói tóm lại, cho dù Ta suốt một kiếp hoặc tỷ ức nayuta kiếp để nói về chư Phật đồng danh hiệu, thì cũng không thể cùng tận. Huống nữa là các danh hiệu khác của chư Phật. Chư Phật đó như vậy đều là từ Diệu Cát Tường Bồ-tát sơ giáo hóa mà phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này Thu Lộ Tử! Ông hãy nhất tâm quy mạng chư Phật như vậy.Này Thu Lộ Tử! Hiện tại có 500 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Tràng.

Lại có kiếp hiện có 500 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Pháp Tràng.

Lại có kiếp hiện có 62 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhiên Đăng.

Lại có kiếp hiện có 62 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Đảnh Kế.

Lại có kiếp hiện có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhiên Hỏa Đơn Đồ Tự Tại Vương Thanh.

Lại có kiếp hiện có 2.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian cho mỗi đồng danh hiệu, gồm có: Trí Thắng Phật, Cự Đăng Vương Phật, Pháp Thắng Phật, và Tịnh Thắng Phật.

Này Thu Lộ Tử! Ông hãy nhất tâm quy mạng chư Phật như vậy.Này Thu Lộ Tử! Lại có Đức Phật hiệu là Diệu Thanh Phân Thanh Như Lai.

Này Thu Lộ Tử! Thọ mạng của Đức Phật Diệu Thanh Phân Thanh kia là 6.000 năm.

Vượt qua cõi nước của Đức Phật kia về hướng đông, có Trí Tự Tại Lưỡng Túc Tôn. Thọ mạng của Trí Tự Tại Như Lai kia là 12.000 năm.

Vượt qua cõi nước của Trí Tự Tại Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Uy Đức Tự Tại. Thọ mạng của Đức Phật Uy Đức Tự Tại kia là 76.000 năm.

Vượt qua cõi nước của Uy Đức Tự Tại Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Đại Tự Tại. Thọ mạng của Đức Phật Đại Tự Tại kia là 1 ức năm.

Vượt qua cõi nước của Đại Tự Tại Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Tịnh Thanh. Thọ mạng của Đức Phật Tịnh Thanh kia là 10 ức năm.

Vượt qua cõi nước của Tịnh Thanh Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Đại Chúng Tự Tại. Thọ mạng của Đức Phật Đại Chúng Tự Tại kia là 60.000 năm.

Vượt qua cõi nước của Đại Chúng Tự Tại Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Thanh Tự Tại. Thọ mạng của Đức Phật Thanh Tự Tại kia là 1 ức năm.

Vượt qua cõi nước của Thanh Tự Tại Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Thắng Thanh. Thọ mạng của Đức Phật Thắng Thanh kia là 100 ức năm.

Vượt qua cõi nước của Thắng Thanh Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Nguyệt Diện. Thọ mạng của Đức Phật Nguyệt Diện kia là một ngày một đêm.

Vượt qua cõi nước của Nguyệt Diện Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Nhật Diện. Thọ mạng của Đức Phật Nhật Diện kia là 1.800 năm.

Vượt qua cõi nước của Nhật Diện Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Tịnh Diện. Thọ mạng của Đức Phật Tịnh Diện kia là 33.000 năm.

Vượt qua cõi nước của Tịnh Diện Thế Tôn, lại có Đức Phật hiệu là Tịnh A-sa-bà. Thọ mạng của Đức Phật Tịnh A-sa-bà kia là 1.800 năm.

Này Thu Lộ Tử! Ông hãy nhất tâm quy mạng chư Phật như vậy.Này Thu Lộ Tử! Lại hơn trong một kiếp, có 200 vị Phật xuất hiện ở thế gian. Ta nay sẽ nói các danh hiệu của chư Phật kia. Ông hãy nên quy mạng.

♪ Quy mạng Bất Khả Hiềm Thân Phật

♪ Quy mạng Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xưng Hống Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Phật

♪ Quy mạng Thanh Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Giải Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Thông Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Trí Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Trí Diệu Phật

♪ Quy mạng Trí Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thượng Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Phạm Thiên Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thế Phật

♪ Quy mạng Diệu Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhân-na-đà Phật

[▲ Trên đây là 6.500 danh hiệu]

Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 7


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Maṇi: ma ni
Bhikṣu: bíc su
Jambū: cham bu
nayuta: na du ta
bimbara: bim ba ra
Đang dùng phương ngữ: BắcNam