妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ♦ Quyển 1

序Tự 品Phẩm 第đệ 一nhất
Phẩm 1: Phần Tựa


如như 是thị 我ngã 聞văn
Tôi nghe như vầy:

一nhất 時thời 佛Phật 住trụ 王Vương 舍Xá 城Thành耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 中trung與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu皆giai 是thị 阿A 羅La 漢Hán諸chư 漏lậu 已dĩ 盡tận無vô 復phục 煩phiền 惱não逮đãi 得đắc 己kỷ 利lợi盡tận 諸chư 有hữu 結kết心tâm 得đắc 自tự 在tại
Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 12.000 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá. Tất cả đều là các bậc Ưng Chân với các lậu đã tận và không còn phiền não. Họ được điều lợi ích cho bản thân, dứt trừ mọi sự ràng buộc, và tâm được tự tại.

其kỳ 名danh 曰viết
Tên các ngài là:

阿A 若Nhã 憍Kiêu 陳Trần 如Như摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp優Ưu 樓Lâu 頻Tần 螺Loa 迦Ca 葉Diếp伽Già 耶Da 迦Ca 葉Diếp那Na 提Đề 迦Ca 葉Diếp舍Xá 利Lợi 弗Phất大Đại 目Mục 犍Kiền 連Liên摩Ma 訶Ha 迦Ca 旃Chiên 延Diên阿A 㝹Nậu 樓Lâu 馱Đà劫Kiếp 賓Tân 那Na憍Kiêu 梵Phạm 波Ba 提Đề離Ly 婆Bà 多Đa畢Tất 陵Lăng 伽Già 婆Bà 蹉Sa薄Bạc 拘Câu 羅La摩Ma 訶Ha 拘Câu 絺Hy 羅La難Nan 陀Đà孫Tôn 陀Đà 羅La 難Nan 陀Đà富Phú 樓Lâu 那Na 彌Di 多Đa 羅La 尼Ni 子Tử須Tu 菩Bồ 提Đề阿A 難Nan羅La 睺Hầu 羅La如như 是thị 眾chúng 所sở 知tri 識thức大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng
- Tôn giả Giải Bổn Tế,

- Tôn giả Đại Ẩm Quang,

- Tôn giả Mộc Qua Lâm Ẩm Quang,

- Tôn giả Tượng Ẩm Quang,

- Tôn giả Hà Ẩm Quang,

- Tôn giả Thu Lộ Tử,

- Tôn giả Đại Thải Thục Thị,

- Tôn giả Đại Tiễn Thế Chủng Nam,

- Tôn giả Vô Diệt,

- Tôn giả Phòng Tú,

- Tôn giả Ngưu Tướng,

- Tôn giả Thất Tú,

- Tôn giả Dư Tập,

- Tôn giả Thiện Dung,

- Tôn giả Đại Tất,

- Tôn giả Hỷ Lạc,

- Tôn giả Diễm Hỷ,

- Tôn giả Mãn Từ Tử,

- Tôn giả Thiện Hiện,

- Tôn giả Khánh Hỷ,

- Tôn giả Phú Chướng,

- và các vị đại Ưng Chân khác như thế mà ai cũng quen biết.


復phục 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 二nhị 千thiên 人nhân
Lại có 2.000 vị Hữu Học cùng bậc Vô Học.

摩Ma 訶Ha 波Ba 闍Xà 波Ba 提Đề 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni與dữ 眷quyến 屬thuộc 六lục 千thiên 人nhân 俱câu
Có Bhikṣuṇī [bíc su ni] Đại Thắng Sinh Chủ và cùng với 6.000 quyến thuộc.

羅La 睺Hầu 羅La 母Mẫu耶Da 輸Du 陀Đà 羅La 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni亦diệc 與dữ 眷quyến 屬thuộc 俱câu
Có mẹ của Tôn giả Phú Chướng là Bhikṣuṇī Trì Xưng và hàng quyến thuộc.

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 八bát 萬vạn 人nhân皆giai 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 不bất 退thoái 轉chuyển皆giai 得đắc 陀Đà 羅La 尼Ni樂nhạo 說thuyết 辯biện 才tài轉chuyển 不bất 退thoái 轉chuyển 法Pháp 輪luân供cúng 養dường 無vô 量lượng百bách 千thiên 諸chư 佛Phật於ư 諸chư 佛Phật 所sở植thực 眾chúng 德đức 本bổn常thường 為vi 諸chư 佛Phật之chi 所sở 稱xưng 歎thán以dĩ 慈từ 修tu 身thân善thiện 入nhập 佛Phật 慧tuệ通thông 達đạt 大đại 智trí到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn名danh 稱xưng 普phổ 聞văn無vô 量lượng 世thế 界giới能năng 度độ 無vô 數số百bách 千thiên 眾chúng 生sinh
Có 80.000 vị đại Bồ-tát, đều là những vị không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Hết thảy đều đắc Tổng Trì cùng nhạo thuyết biện tài và có thể chuyển Pháp luân không thoái chuyển. Các ngài đã cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật và ở nơi của các Đức Phật kia gieo trồng căn lành. Các ngài thường được chư Phật ngợi khen, tu hành với lòng từ bi, khéo vào trí tuệ của Phật, thông đạt đại trí tuệ, và đã qua bờ kia. Danh xưng của họ vang khắp vô lượng thế giới và có thể độ vô số trăm nghìn chúng sinh.

其kỳ 名danh 曰viết
Tên các ngài là:

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát常Thường 精Tinh 進Tấn 菩Bồ 薩Tát不Bất 休Hưu 息Tức 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 掌Chưởng 菩Bồ 薩Tát藥Dược 王Vương 菩Bồ 薩Tát勇Dũng 施Thí 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát月Nguyệt 光Quang 菩Bồ 薩Tát滿Mãn 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát大Đại 力Lực 菩Bồ 薩Tát無Vô 量Lượng 力Lực 菩Bồ 薩Tát越Việt 三Tam 界Giới 菩Bồ 薩Tát跋Bạt 陀Đà 婆Bà 羅La 菩Bồ 薩Tát彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 積Tích 菩Bồ 薩Tát導Đạo 師Sư 菩Bồ 薩Tát如như 是thị 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát八bát 萬vạn 人nhân 俱câu
- Diệu Cát Tường Bồ-tát,

- Quán Thế Âm Bồ-tát,

- Đắc Đại Thế Bồ-tát,

- Thường Tinh Tấn Bồ-tát,

- Bất Hưu Tức Bồ-tát,

- Bảo Chưởng Bồ-tát,

- Dược Vương Bồ-tát,

- Dũng Thí Bồ-tát,

- Bảo Nguyệt Bồ-tát,

- Nguyệt Quang Bồ-tát,

- Mãn Nguyệt Bồ-tát,

- Đại Lực Bồ-tát,

- Vô Lượng Lực Bồ-tát,

- Việt Tam Giới Bồ-tát,

- Hiền Hộ Bồ-tát,

- Từ Thị Bồ-tát,

- Bảo Tích Bồ-tát,

- Đạo Sư Bồ-tát,

- và chư đại Bồ-tát khác như thế; tổng cộng là 80.000 vị.


爾nhĩ 時thời 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc二nhị 萬vạn 天thiên 子tử 俱câu
Lúc bấy giờ còn có Năng Thiên Đế và hàng quyến thuộc; tổng cộng là 20.000 vị thiên tử.

復phục 有hữu 名danh 月Nguyệt 天Thiên 子Tử普Phổ 香Hương 天Thiên 子Tử寶Bảo 光Quang 天Thiên 子Tử四Tứ 大Đại 天Thiên 王Vương與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc萬vạn 天thiên 子tử 俱câu
Lại có Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bảo Quang Thiên Tử, Tứ Đại Thiên Vương, và hàng quyến thuộc; tổng cộng là 10.000 vị thiên tử.

自Tự 在Tại 天Thiên 子Tử大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 子Tử與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc三tam 萬vạn 天thiên 子tử 俱câu
Có Tự Tại Thiên Tử, Đại Tự Tại Thiên Tử, và hàng quyến thuộc; tổng cộng là 30.000 vị thiên tử.

娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 主chủ梵Phạm 天Thiên 王Vương尸Thi 棄Khí 大Đại 梵Phạm光Quang 明Minh 大Đại 梵Phạm 等đẳng與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc萬vạn 二nhị 千thiên 天thiên 子tử 俱câu
Có vị chủ lĩnh của Thế giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương, như là Đỉnh Kế Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm và các vị khác như thế, cùng với hàng quyến thuộc; tổng cộng là 12.000 vị thiên tử.

有hữu 八bát 龍long 王vương難Nan 陀Đà 龍Long 王Vương跋Bạt 難Nan 陀Đà 龍Long 王Vương娑Sa 伽Già 羅La 龍Long 王Vương和Hòa 脩Tu 吉Cát 龍Long 王Vương德Đức 叉Xoa 迦Ca 龍Long 王Vương阿A 那Na 婆Bà 達Đạt 多Đa 龍Long 王Vương摩Ma 那Na 斯Tư 龍Long 王Vương優Ưu 鉢Bát 羅La 龍Long 王Vương 等đẳng各các 與dữ 若nhược 干can 百bách 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu
Có tám vị long vương, gồm có: Hỷ Lạc Long Vương, Hiền Hỷ Long Vương, Hải Long Vương, Cửu Đầu Long Vương, Đa Thiệt Long Vương, Vô Nhiệt Não Long Vương, Từ Tâm Long Vương, Thanh Liên Long Vương, và các vị khác như thế; mỗi vị có vài trăm nghìn quyến thuộc.

有hữu 四tứ 緊khẩn 那na 羅la 王vương法Pháp 緊Khẩn 那Na 羅La 王Vương妙Diệu 法Pháp 緊Khẩn 那Na 羅La 王Vương大Đại 法Pháp 緊Khẩn 那Na 羅La 王Vương持Trì 法Pháp 緊Khẩn 那Na 羅La 王Vương各các 與dữ 若nhược 干can 百bách 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu
Có bốn vị nghi thần vương, gồm có: Pháp Nghi Thần Vương, Diệu Pháp Nghi Thần Vương, Đại Pháp Nghi Thần Vương, và Trì Pháp Nghi Thần Vương; mỗi vị có vài trăm nghìn quyến thuộc.

有hữu 四tứ 乾càn 闥thát 婆bà 王vương樂Nhạc 乾Càn 闥Thát 婆Bà 王Vương樂Nhạc 音Âm 乾Càn 闥Thát 婆Bà 王Vương美Mỹ 乾Càn 闥Thát 婆Bà 王Vương美Mỹ 音Âm 乾Càn 闥Thát 婆Bà 王Vương各các 與dữ 若nhược 干can 百bách 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu
Có bốn vị tầm hương thần vương, gồm có: Nhạc Tầm Hương Thần Vương, Nhạc Âm Tầm Hương Thần Vương, Mỹ Tầm Hương Thần Vương, và Mỹ Âm Tầm Hương Thần Vương; mỗi vị có vài trăm nghìn quyến thuộc.

有hữu 四tứ 阿a 修tu 羅la 王vương婆Bà 稚Trĩ 阿A 修Tu 羅La 王Vương佉Khư 羅La 騫Khiên 馱Đà 阿A 修Tu 羅La 王Vương毗Tỳ 摩Ma 質Chất 多Đa 羅La 阿A 修Tu 羅La 王Vương羅La 睺Hầu 阿A 修Tu 羅La 王Vương各các 與dữ 若nhược 干can 百bách 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu
Có bốn vị phi thiên vương, gồm có: Bị Phược Phi Thiên Vương, Quảng Kiên Bác Phi Thiên Vương, Ỷ Họa Phi Thiên Vương, và Chấp Nhật Phi Thiên Vương; mỗi vị có vài trăm nghìn quyến thuộc.

有hữu 四tứ 迦ca 樓lâu 羅la 王vương大Đại 威Uy 德Đức 迦Ca 樓Lâu 羅La 王Vương大Đại 身Thân 迦Ca 樓Lâu 羅La 王Vương大Đại 滿Mãn 迦Ca 樓Lâu 羅La 王Vương如Như 意Ý 迦Ca 樓Lâu 羅La 王Vương各các 與dữ 若nhược 干can 百bách 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu
Có bốn vị kim sí điểu vương, gồm có: Đại Uy Đức Kim Sí Điểu Vương, Đại Thân Kim Sí Điểu Vương, Đại Mãn Kim Sí Điểu Vương, và Như Ý Kim Sí Điểu Vương; mỗi vị có vài trăm nghìn quyến thuộc.

韋Vi 提Đề 希Hy 子tử阿A 闍Xà 世Thế 王Vương與dữ 若nhược 干can 百bách 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu
Có vua Vị Sinh Oán, con của Phu nhân Thắng Diệu Thân, và vài trăm nghìn quyến thuộc.

各các 禮lễ 佛Phật 足túc退thoái 坐tọa 一nhất 面diện
Mỗi vị đều đỉnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi lui xuống ngồi qua một bên.

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn四tứ 眾chúng 圍vi 繞nhiễu供cúng 養dường 恭cung 敬kính尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát說thuyết 大Đại 乘Thừa 經Kinh名danh 無Vô 量Lượng 義Nghĩa教giáo 菩Bồ 薩Tát 法Pháp佛Phật 所sở 護hộ 念niệm
Lúc bấy giờ bốn chúng đệ tử vây quanh, cúng dường cung kính và tuyên dương tán thán Thế Tôn. Tiếp đến, Đức Phật thuyết Kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, là Pháp để giáo hóa Bồ-tát và được Phật hộ niệm.

佛Phật 說thuyết 此thử 經Kinh 已dĩ結kết 跏già 趺phu 坐tọa入nhập 於ư 無Vô 量Lượng 義Nghĩa 處Xứ 三Tam 昧Muội身thân 心tâm 不bất 動động
Khi Phật thuyết Kinh đó xong, Ngài ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen và nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ Đẳng Trì--thân tâm bất động.

是thị 時thời 天thiên 雨vũ曼mạn 陀đà 羅la 華hoa摩ma 訶ha 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa曼mạn 殊thù 沙sa 華hoa摩ma 訶ha 曼mạn 殊thù 沙sa 華hoa而nhi 散tán 佛Phật 上thượng及cập 諸chư 大đại 眾chúng普phổ 佛Phật 世thế 界giới六lục 種chủng 震chấn 動động
Ngay lúc ấy, trời mưa hoa vi diệu âm, hoa vi diệu âm lớn, hoa nhu nhuyễn, và hoa nhu nhuyễn lớn để rải lên Đức Phật cùng các đại chúng. Khi đó, khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách.

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 非phi 人nhân及cập 諸chư 小tiểu 王vương轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương是thị 諸chư 大đại 眾chúng得đắc 未vị 曾tằng 有hữu歡hoan 喜hỷ 合hợp 掌chưởng一nhất 心tâm 觀quán 佛Phật
Lúc bấy giờ trong Pháp hội có những vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, cùng các tiểu vương và Chuyển Luân Thánh Vương. Khi toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng có, họ vui mừng chắp tay và nhất tâm nhìn chăm chú Đức Phật.
爾nhĩ 時thời 佛Phật 放phóng 眉mi 間gian白bạch 毫hào 相tướng 光quang照chiếu 東đông 方phương 萬vạn 八bát 千thiên 世thế 界giới靡mĩ 不bất 周chu 遍biến下hạ 至chí 阿A 鼻Tị 地Địa 獄Ngục上thượng 至chí 阿A 迦Ca 尼Ni 吒Tra 天Thiên於ư 此thử 世thế 界giới盡tận 見kiến 彼bỉ 土độ六lục 趣thú 眾chúng 生sinh
Lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng ánh sáng từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày, chiếu soi 18.000 thế giới ở phương đông; không một nơi nào mà chẳng rọi tới, dưới đến tận Địa ngục Vô Gián, trên lên thấu trời Sắc Cứu Cánh. Từ ở thế giới này có thể thấy hết chúng sinh trong sáu đường ở các cõi nước kia.

又hựu 見kiến 彼bỉ 土độ現hiện 在tại 諸chư 佛Phật及cập 聞văn 諸chư 佛Phật所sở 說thuyết 經Kinh 法Pháp并tinh 見kiến 彼bỉ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di諸chư 修tu 行hành 得đắc 道Đạo 者giả
Lại thấy chư Phật hiện tại ở các quốc độ kia, cùng nghe được Kinh Pháp của chư Phật nơi đó thuyết giảng, và cũng thấy các vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ ở cõi nước kia tu hành đắc Đạo.

復phục 見kiến 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên種chủng 種chủng 信tín 解giải種chủng 種chủng 相tướng 貌mạo行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo
Lại thấy chư đại Bồ-tát trong sự tu hành của Đạo Bồ-tát với đủ mọi nhân duyên, muôn thứ tín giải, và vô số tướng mạo.

復phục 見kiến 諸chư 佛Phật般Bát 涅Niết 槃Bàn 者giả
Lại thấy chư Phật vào Cứu Cánh Tịch Diệt.

復phục 見kiến 諸chư 佛Phật般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu以dĩ 佛Phật 舍xá 利lợi起khởi 七thất 寶bảo 塔tháp
Lại thấy sau khi chư Phật vào Cứu Cánh Tịch Diệt, chúng đệ tử lấy xá-lợi của Phật mà xây tháp bảy báu.

爾nhĩ 時thời 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 念niệm
Lúc bấy giờ Từ Thị Bồ-tát khởi niệm như vầy:

今kim 者giả 世Thế 尊Tôn現hiện 神thần 變biến 相tướng以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên而nhi 有hữu 此thử 瑞thụy今kim 佛Phật 世Thế 尊Tôn入nhập 于vu 三Tam 昧Muội是thị 不bất 可khả 思tư 議nghị現hiện 希hy 有hữu 事sự當đương 以dĩ 問vấn 誰thùy誰thùy 能năng 答đáp 者giả
"Nay Thế Tôn hiện tướng thần thông biến hóa. Vì nhân duyên gì mà có điềm lành đó? Bây giờ Đức Phật Thế Tôn đã vào Đẳng Trì, nhưng lại hiện ra điều hy hữu này, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Ta sẽ phải hỏi ai đây? Và ai có thể giải đáp?"

復phục 作tác 此thử 念niệm
Lại nghĩ như vầy:

是thị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi法Pháp 王Vương 之chi 子tử已dĩ 曾tằng 親thân 近cận供cúng 養dường 過quá 去khứ無vô 量lượng 諸chư 佛Phật必tất 應ưng 見kiến 此thử希hy 有hữu 之chi 相tướng我ngã 今kim 當đương 問vấn
"Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử đã từng thân cận và cúng dường vô lượng chư Phật quá khứ. Ngài tất nhiên phải thấy tướng hy hữu đó. Bây giờ ta hãy nên hỏi ngài."

爾nhĩ 時thời 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di及cập 諸chư 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần 等đẳng咸hàm 作tác 此thử 念niệm
Khi ấy các vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, cùng chư thiên long quỷ thần thảy đều khởi niệm như vầy:

是thị 佛Phật 光quang 明minh神thần 通thông 之chi 相tướng今kim 當đương 問vấn 誰thùy
"Giờ đây mình sẽ hỏi ai về hào quang và tướng thần thông này của Phật?"

爾nhĩ 時thời 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát欲dục 自tự 決quyết 疑nghi又hựu 觀quán 四tứ 眾chúng比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di及cập 諸chư 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần 等đẳng眾chúng 會hội 之chi 心tâm而nhi 問vấn 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 言ngôn
Lúc bấy giờ Từ Thị Bồ-tát vì muốn giải đáp điều nghi vấn của mình, lại quán sát bốn chúng đệ tử--Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ--cùng tâm niệm của chư thiên long quỷ thần trong chúng hội, nên hỏi ngài Diệu Cát Tường rằng:

以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên而nhi 有hữu 此thử 瑞thụy神thần 通thông 之chi 相tướng放phóng 大đại 光quang 明minh照chiếu 于vu 東đông 方phương萬vạn 八bát 千thiên 土độ悉tất 見kiến 彼bỉ 佛Phật國quốc 界giới 莊trang 嚴nghiêm
"[Nhân Giả!] Nhân duyên gì mà có tướng lành của thần thông này, phóng đại quang minh chiếu đến 18.000 quốc độ ở phương đông và làm cho đều thấy những sự trang nghiêm ở cõi nước của chư Phật kia?"
於ư 是thị 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa以dĩ 偈kệ 問vấn 曰viết
Tiếp đó Từ Thị Bồ-tát muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên dùng kệ hỏi rằng:

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi
導Đạo 師Sư 何hà 故cố
眉mi 間gian 白bạch 毫hào
大đại 光quang 普phổ 照chiếu

"Nhân giả Diệu Cát Tường
Đạo Sư nhân duyên gì?
Bạch hào giữa chân mày
Chiếu khắp đại quang minh

雨vũ 曼mạn 陀đà 羅la
曼mạn 殊thù 沙sa 華hoa
栴chiên 檀đàn 香hương 風phong
悅duyệt 可khả 眾chúng 心tâm

Mưa hoa vi diệu âm
Hoa nhu nhuyễn cõi trời
Làn gió hương đàn thơm
Vui thích lòng đại chúng

以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên
地địa 皆giai 嚴nghiêm 淨tịnh
而nhi 此thử 世thế 界giới
六lục 種chủng 震chấn 動động

Do bởi nhân duyên gì
Đại địa đều nghiêm tịnh
Lại ở thế giới này
Chấn động rung sáu cách

時thời 四tứ 部bộ 眾chúng
咸hàm 皆giai 歡hoan 喜hỷ
身thân 意ý 快khoái 然nhiên
得đắc 未vị 曾tằng 有hữu

Khi đó hàng bốn chúng
Ai nấy đều hoan hỷ
Thân an lòng vui sướng
Được điều chưa từng có

眉mi 間gian 光quang 明minh
照chiếu 于vu 東đông 方phương
萬vạn 八bát 千thiên 土độ
皆giai 如như 金kim 色sắc

Ánh sáng giữa chân mày
Chiếu thấu đến phương đông
Mười tám nghìn cõi nước
Đều thành như sắc vàng

從tùng 阿A 鼻Tị 獄Ngục
上thượng 至chí 有Hữu 頂Đỉnh
諸chư 世thế 界giới 中trung
六lục 道đạo 眾chúng 生sinh

Từ dưới ngục Vô Gián
Trên đến Sắc Cứu Cánh
Trong các thế giới kia
Chúng sinh khắp sáu đường

生sinh 死tử 所sở 趣thú
善thiện 惡ác 業nghiệp 緣duyên
受thọ 報báo 好hảo 醜xú
於ư 此thử 悉tất 見kiến

Sinh tử nơi cõi giới
Thiện ác với nghiệp duyên
Thọ báo tốt hay xấu
Thảy đều hiện thấy rõ

又hựu 覩đổ 諸chư 佛Phật
聖Thánh 主Chủ 師Sư 子Tử
演diễn 說thuyết 經Kinh 典điển
微vi 妙diệu 第đệ 一nhất

Lại thấy chư Như Lai
Đức Thánh Chủ Sư Tử
Diễn nói Kinh Pháp Phật
Vi diệu siêu đệ nhất

其kỳ 聲thanh 清thanh 淨tịnh
出xuất 柔nhu 軟nhuyễn 音âm
教giáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát
無vô 數số 億ức 萬vạn

Âm thanh Phật thanh tịnh
Vang ra tiếng hòa nhã
Giáo hóa chư Bồ-tát
Nhiều vô số ức vạn

梵Phạn 音âm 深thâm 妙diệu
令linh 人nhân 樂nhạo 聞văn
各các 於ư 世thế 界giới
講giảng 說thuyết 正Chính 法Pháp

Phạn âm vi diệu sâu
Khiến người hoan hỷ nghe
Ở nơi mỗi thế giới
Thuyết giảng Chính Pháp mầu

種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên
以dĩ 無vô 量lượng 喻dụ
照chiếu 明minh 佛Phật 法Pháp
開khai 悟ngộ 眾chúng 生sinh

Với đủ mọi nhân duyên
Dùng vô lượng thí dụ
Hiển rõ Phật diệu Pháp
Khai đạo ngộ chúng sinh

若nhược 人nhân 遭tao 苦khổ
厭yếm 老lão 病bệnh 死tử
為vi 說thuyết 涅Niết 槃Bàn
盡tận 諸chư 苦khổ 際tế

Nếu người gặp khổ ách
Nhàm chán già bệnh chết
Chư Phật nói tịch diệt
Tận diệt mọi khổ nạn

若nhược 人nhân 有hữu 福phúc
曾tằng 供cúng 養dường 佛Phật
志chí 求cầu 勝thắng 法Pháp
為vi 說thuyết 緣Duyên 覺Giác

Nếu người có phúc báo
Bởi từng cúng dường Phật
Chí cầu Pháp tối thắng
Chư Phật nói Duyên Giác

若nhược 有hữu 佛Phật 子tử
修tu 種chủng 種chủng 行hành
求cầu 無vô 上thượng 慧tuệ
為vi 說thuyết 淨tịnh 道Đạo

Nếu có Phật tử nào
Tu tập đủ mọi Pháp
Chí cầu vô thượng trí
Chư Phật nói tịnh Đạo

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi
我ngã 住trú 於ư 此thử
見kiến 聞văn 若nhược 斯tư
及cập 千thiên 億ức 事sự
如như 是thị 眾chúng 多đa
今kim 當đương 略lược 說thuyết

Nhân giả Diệu Cát Tường
Tôi ở tại nơi đây
Thấy nghe việc như vậy
Cùng với nghìn ức sự
Rất nhiều việc như thế
Tôi nay sẽ nói sơ

我ngã 見kiến 彼bỉ 土độ
恒Hằng 沙sa 菩Bồ 薩Tát
種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên
而nhi 求cầu 佛Phật 道Đạo

Tôi thấy các quốc độ
Hằng sa chư Bồ-tát
Với đủ mọi nhân duyên
Chí cầu Đạo vô thượng

或hoặc 有hữu 行hành 施thí
金kim 銀ngân 珊san 瑚hô
真chân 珠châu 摩ma 尼ni
硨xa 磲cừ 瑪mã 瑙não

Hoặc có vị bố thí
Vàng bạc với san hô
Trân châu và bảo châu
Xa cừ cùng mã não

金kim 剛cang 諸chư 珍trân
奴nô 婢tỳ 車xa 乘thừa
寶bảo 飾sức 輦liễn 輿dư
歡hoan 喜hỷ 布bố 施thí

Kim cang các trân bảo
Nô tỳ với xe cộ
Kiệu báu đồ trang sức
Hoan hỷ bố thí người

迴hồi 向hướng 佛Phật 道Đạo
願nguyện 得đắc 是thị 乘thừa
三tam 界giới 第đệ 一nhất
諸chư 佛Phật 所sở 歎thán

Phật Đạo xin hồi hướng
Phật Thừa nguyện sẽ đắc
Đệ nhất trong ba cõi
Chư Phật đều tán dương

或hoặc 有hữu 菩Bồ 薩Tát
駟tứ 馬mã 寶bảo 車xa
欄lan 楯thuẫn 華hoa 蓋cái
軒hiên 飾sức 布bố 施thí

Hoặc thấy có Bồ-tát
Bố thí xe quý báu
Lan can mái hiên cửa
Lọng hoa cùng bốn ngựa

復phục 見kiến 菩Bồ 薩Tát
身thân 肉nhục 手thủ 足túc
及cập 妻thê 子tử 施thí
求cầu 無vô 上thượng 道Đạo

Lại thấy có Bồ-tát
Lấy da thịt tay chân
Cùng vợ con bố thí
Chí cầu Đạo vô thượng

又hựu 見kiến 菩Bồ 薩Tát
頭đầu 目mục 身thân 體thể
欣hân 樂nhạo 施thí 與dữ
求cầu 佛Phật 智trí 慧tuệ

Lại thấy có Bồ-tát
Lấy đầu mắt thân thể
Vui vẻ bố thí người
Chí cầu trí của Phật

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi
我ngã 見kiến 諸chư 王vương
往vãng 詣nghệ 佛Phật 所sở
問vấn 無vô 上thượng 道Đạo

Nhân giả Diệu Cát Tường
Tôi thấy các quốc vương
Đi đến chỗ của Phật
Hỏi về Đạo vô thượng

便tiện 捨xả 樂lạc 土độ
宮cung 殿điện 臣thần 妾thiếp
剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát
而nhi 被bị 法Pháp 服phục

Rồi xả bỏ quốc gia
Cung điện cùng thần thiếp
Cạo bỏ cắt râu tóc
Mà khoác lên Pháp y

或hoặc 見kiến 菩Bồ 薩Tát
而nhi 作tác 比Bỉ 丘Khâu
獨độc 處xử 閒nhàn 靜tĩnh
樂nhạo 誦tụng 經Kinh 典điển

Hoặc thấy có Bồ-tát
Xuất gia làm Bhikṣu
Một mình nơi yên tĩnh
Vui thích tụng Kinh điển

又hựu 見kiến 菩Bồ 薩Tát
勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn
入nhập 於ư 深thâm 山sơn
思tư 惟duy 佛Phật 道Đạo

Lại thấy có Bồ-tát
Luôn dũng mãnh tinh tấn
Lên rừng sâu núi thẳm
Tư duy về Phật Đạo

又hựu 見kiến 離ly 欲dục
常thường 處xứ 空không 閒gian
深thâm 修tu 禪thiền 定định
得đắc 五ngũ 神thần 通thông

Lại thấy người ly dục
Luôn ở nơi vắng vẻ
Tu thiền vào sâu định
Chứng đắc năm thần thông

又hựu 見kiến 菩Bồ 薩Tát
安an 禪thiền 合hợp 掌chưởng
以dĩ 千thiên 萬vạn 偈kệ
讚tán 諸chư 法Pháp 王Vương

Lại thấy có Bồ-tát
Chắp tay thiền an lạc
Dùng trăm nghìn bài kệ
Tán thán chư Pháp Vương

復phục 見kiến 菩Bồ 薩Tát
智trí 深thâm 志chí 固cố
能năng 問vấn 諸chư 佛Phật
聞văn 悉tất 受thọ 持trì

Lại thấy có Bồ-tát
Trí sâu nguyện kiên cố
Khéo hỏi Phật Như Lai
Nghe xong đều thọ trì

又hựu 見kiến 佛Phật 子tử
定định 慧tuệ 具cụ 足túc
以dĩ 無vô 量lượng 喻dụ
為vì 眾chúng 講giảng 法Pháp

Lại thấy có Phật tử
Đầy đủ giới định tuệ
Dùng vô lượng thí dụ
Vì chúng thuyết giảng Pháp

欣hân 樂nhạo 說thuyết 法Pháp
化hóa 諸chư 菩Bồ 薩Tát
破phá 魔ma 兵binh 眾chúng
而nhi 擊kích 法Pháp 鼓cổ

Lòng vui mừng thuyết Pháp
Giáo hóa chư Bồ-tát
Hàng phục chúng ma binh
Đánh trống Pháp vang rền

又hựu 見kiến 菩Bồ 薩Tát
寂tịch 然nhiên 宴yến 默mặc
天thiên 龍long 恭cung 敬kính
不bất 以dĩ 為vi 喜hỷ

Lại thấy có Bồ-tát
Tịch nhiên trong yên tĩnh
Trời rồng vây cung kính
Cảnh vui chẳng lay động

又hựu 見kiến 菩Bồ 薩Tát
處xử 林lâm 放phóng 光quang
濟tế 地địa 獄ngục 苦khổ
令linh 入nhập 佛Phật 道Đạo

Lại thấy có Bồ-tát
Nơi núi rừng phóng quang
Cứu vớt địa ngục khổ
Khiến họ vào Phật Đạo

又hựu 見kiến 佛Phật 子tử
未vị 嘗thường 睡thụy 眠miên
經kinh 行hành 林lâm 中trung
勤cần 求cầu 佛Phật 道Đạo

Lại thấy có Phật tử
Chưa từng mê ngủ say
Kinh hành trong núi rừng
Tinh cần cầu Phật Đạo

又hựu 見kiến 具cụ 戒giới
威uy 儀nghi 無vô 缺khuyết
淨tịnh 如như 寶bảo 珠châu
以dĩ 求cầu 佛Phật 道Đạo

Lại thấy người giữ giới
Uy nghi chẳng khuyết phạm
Thanh tịnh như châu báu
Là vì cầu Phật Đạo

又hựu 見kiến 佛Phật 子tử
住trụ 忍nhẫn 辱nhục 力lực
增tăng 上thượng 慢mạn 人nhân
惡ác 罵mạ 捶chúy 打đả
皆giai 悉tất 能năng 忍nhẫn
以dĩ 求cầu 佛Phật 道Đạo

Lại thấy có Phật tử
Trụ ở sức an nhẫn
Dẫu kẻ tăng thượng mạn
Đánh đập và mắng chửi
Họ đều có thể nhẫn
Là vì cầu Phật Đạo

又hựu 見kiến 菩Bồ 薩Tát
離ly 諸chư 戲hí 笑tiếu
及cập 癡si 眷quyến 屬thuộc
親thân 近cận 智trí 者giả

Lại thấy có Bồ-tát
Lánh xa chuyện phù phiếm
Cùng quyến thuộc ngu si
Chỉ thân cận người trí

一nhất 心tâm 除trừ 亂loạn
攝nhiếp 念niệm 山sơn 林lâm
億ức 千thiên 萬vạn 歲tuế
以dĩ 求cầu 佛Phật 道Đạo

Nhất tâm trừ loạn tưởng
Nhiếp niệm trú núi rừng
Muôn ức nghìn vạn năm
Là vì cầu Phật Đạo

或hoặc 見kiến 菩Bồ 薩Tát
餚hào 饍thiện 飲ẩm 食thực
百bách 種chủng 湯thang 藥dược
施thí 佛Phật 及cập 僧Tăng

Hoặc thấy có Bồ-tát
Lấy thức ăn ngon lạ
Với trăm loại thuốc thang
Cúng dường Phật cùng Tăng

名danh 衣y 上thượng 服phục
價giá 直trực 千thiên 萬vạn
或hoặc 無vô 價giá 衣y
施thí 佛Phật 及cập 僧Tăng

Quần áo xinh đẹp quý
Trị giá cả nghìn vạn
Hoặc lấy vô giá y
Cúng dường Phật cùng Tăng

千thiên 萬vạn 億ức 種chủng
栴chiên 檀đàn 寶bảo 舍xá
眾chúng 妙diệu 臥ngọa 具cụ
施thí 佛Phật 及cập 僧Tăng

Nghìn vạn ức muôn loại
Hương đàn với nhà báu
Các giường nệm thượng diệu
Cúng dường Phật cùng Tăng

清thanh 淨tịnh 園viên 林lâm
華hoa 果quả 茂mậu 盛thịnh
流lưu 泉tuyền 浴dục 池trì
施thí 佛Phật 及cập 僧Tăng

Các viên lâm thanh tịnh
Trái cây hoa tốt tươi
Suối chảy ao tắm mát
Cúng dường Phật cùng Tăng

如như 是thị 等đẳng 施thí
種chủng 種chủng 微vi 妙diệu
歡hoan 喜hỷ 無vô 厭yếm
求cầu 無vô 上thượng 道Đạo

Cúng dường vật như thế
Muôn loại vi diệu hảo
Hoan hỷ chẳng mỏi mệt
Chí cầu Đạo vô thượng

或hoặc 有hữu 菩Bồ 薩Tát
說thuyết 寂tịch 滅diệt 法Pháp
種chủng 種chủng 教giáo 詔chiếu
無vô 數số 眾chúng 生sinh

Hoặc thấy có Bồ-tát
Thuyết giảng Pháp tịch diệt
Với đủ mọi phương tiện
Dạy vô số chúng sinh

或hoặc 見kiến 菩Bồ 薩Tát
觀quán 諸chư 法pháp 性tính
無vô 有hữu 二nhị 相tướng
猶do 如như 虛hư 空không

Hoặc thấy có Bồ-tát
Quán sát mọi pháp tính
Thật chẳng có hai tướng
Tịch diệt như hư không

又hựu 見kiến 佛Phật 子tử
心tâm 無vô 所sở 著trước
以dĩ 此thử 妙diệu 慧tuệ
求cầu 無vô 上thượng 道Đạo

Hoặc thấy có Phật tử
Tâm chẳng hề chấp trước
Dùng trí tuệ thâm diệu
Chí cầu Đạo vô thượng

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi
又hựu 有hữu 菩Bồ 薩Tát
佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu
供cúng 養dường 舍xá 利lợi

Nhân giả Diệu Cát Tường
Lại thấy có Bồ-tát
Sau khi Phật diệt độ
Cúng dường Phật xá-lợi

又hựu 見kiến 佛Phật 子tử
造tạo 諸chư 塔tháp 廟miếu
無vô 數số 恒Hằng 沙sa
嚴nghiêm 飾sức 國quốc 界giới

Lại thấy có Phật tử
Xây tạo các ngôi tháp
Vô số Hằng Hà sa
Trang nghiêm cõi nước đó

寶bảo 塔tháp 高cao 妙diệu
五ngũ 千thiên 由do 旬tuần
縱tung 廣quảng 正chính 等đẳng
二nhị 千thiên 由do 旬tuần

Tháp báu vi diệu cao
Năm nghìn yojana [dô cha na]
Chiều dài và chiều rộng
Hai nghìn yojana

一nhất 一nhất 塔tháp 廟miếu
各các 千thiên 幢tràng 幡phan
珠châu 交giao 露lộ 幔màn
寶bảo 鈴linh 和hòa 鳴minh

Từng mỗi ngôi tháp kia
Có hàng nghìn tràng phan
Với lưới báu bao phủ
Chuông báu hòa nhã vang

諸chư 天thiên 龍long 神thần
人nhân 及cập 非phi 人nhân
香hương 華hoa 伎kỹ 樂nhạc
常thường 以dĩ 供cúng 養dường

Chư thiên long quỷ thần
Hàng người cùng phi nhân
Dùng âm nhạc hoa hương
Thường lấy dâng cúng dường

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi
諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng
為vì 供cúng 舍xá 利lợi
嚴nghiêm 飾sức 塔tháp 廟miếu

Nhân giả Diệu Cát Tường
Các Phật tử như thế
Vì cúng dường xá-lợi
Trang nghiêm ngôi tháp kia

國quốc 界giới 自tự 然nhiên
殊thù 特đặc 妙diệu 好hảo
如như 天thiên 樹thụ 王vương
其kỳ 華hoa 開khai 敷phu

Quốc độ kia tự nhiên
Thù đặc đẹp vi diệu
Như thụ vương cõi trời
Lúc đến mùa hoa nở

佛Phật 放phóng 一nhất 光quang
我ngã 及cập 眾chúng 會hội
見kiến 此thử 國quốc 界giới
種chủng 種chủng 殊thù 妙diệu

Phật phóng một hào quang
Tôi với đại chúng đây
Nhìn thấy cõi nước đó
Muôn thứ đẹp thù diệu

諸chư 佛Phật 神thần 力lực
智trí 慧tuệ 希hy 有hữu
放phóng 一nhất 淨tịnh 光quang
照chiếu 無vô 量lượng 國quốc

Chư Phật sức uy thần
Trí tuệ hy hữu thay
Phóng một tịnh quang minh
Chiếu soi vô lượng quốc

我ngã 等đẳng 見kiến 此thử
得đắc 未vị 曾tằng 有hữu
佛Phật 子tử 文Văn 殊Thù
願nguyện 決quyết 眾chúng 疑nghi

Khi chúng tôi trông thấy
Được sự chưa từng có
Nhân giả Diệu Cát Tường
Xin nguyện trừ chúng nghi

四tứ 眾chúng 欣hân 仰ngưỡng
瞻chiêm 仁nhân 及cập 我ngã
世Thế 尊Tôn 何hà 故cố
放phóng 斯tư 光quang 明minh

Bốn chúng hân hoan nhìn
Trông ngóng ngài và tôi
Vì sao Đức Thế Tôn
Phóng ánh quang minh kia?

佛Phật 子tử 時thời 答đáp
決quyết 疑nghi 令linh 喜hỷ
何hà 所sở 饒nhiêu 益ích
演diễn 斯tư 光quang 明minh

Nhân Giả xin hãy nói
Đoạn nghi sinh hoan hỷ
Lợi ích như thế nào
Khi phóng hào quang đó?

佛Phật 坐tọa 道Đạo 場Tràng
所sở 得đắc 妙diệu 法Pháp
為vi 欲dục 說thuyết 此thử
為vi 當đương 授thọ 記ký

Phật ngồi ở Đạo Tràng
Ngài đắc Pháp vi diệu
Có phải muốn thuyết giảng
Hay Ngài sẽ thọ ký?

示thị 諸chư 佛Phật 土độ
眾chúng 寶bảo 嚴nghiêm 淨tịnh
及cập 見kiến 諸chư 佛Phật
此thử 非phi 小tiểu 緣duyên

Thị hiện các Phật độ
Thanh tịnh trang nghiêm báu
Cùng thấy chư Như Lai
Nhân duyên này chẳng nhỏ

文Văn 殊Thù 當đương 知tri
四tứ 眾chúng 龍long 神thần
瞻chiêm 察sát 仁Nhân 者Giả
為vi 說thuyết 何hà 等đẳng

Thưa ngài Diệu Cát Tường
Bốn chúng cùng long thần
Ngóng trông nơi Nhân Giả
Mong nói nhân duyên gì"
爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi語ngứ 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát及cập 諸chư 大Đại 士Sĩ
Lúc bấy giờ ngài Diệu Cát Tường nói với Từ Thị Đại Bồ-tát và các vị Đại Sĩ rằng:

善thiện 男nam 子tử 等đẳng如như 我ngã 惟duy 忖thốn今kim 佛Phật 世Thế 尊Tôn欲dục 說thuyết 大đại 法Pháp雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ吹xuy 大đại 法Pháp 螺loa擊kích 大đại 法Pháp 鼓cổ演diễn 大đại 法Pháp 義nghĩa
"Các thiện nam tử! Theo như tôi nghĩ thì nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói Pháp lớn, rưới mưa Pháp lớn, thổi loa Pháp lớn, đánh trống Pháp lớn, và diễn nói Pháp nghĩa lớn.

諸chư 善thiện 男nam 子tử我ngã 於ư 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật曾tằng 見kiến 此thử 瑞thụy放phóng 斯tư 光quang 已dĩ即tức 說thuyết 大đại 法Pháp是thị 故cố 當đương 知tri今kim 佛Phật 現hiện 光quang亦diệc 復phục 如như 是thị欲dục 令linh 眾chúng 生sinh咸hàm 得đắc 聞văn 知tri一nhất 切thiết 世thế 間gian難nan 信tín 之chi 法Pháp故cố 現hiện 斯tư 瑞thụy
Các thiện nam tử! Ở chư Phật quá khứ, tôi đã từng thấy qua điềm lành này. Sau khi phóng hào quang xong, chư Phật liền nói đại Pháp. Vì thế phải biết rằng, nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Đức Phật muốn khiến chúng sinh nghe biết được Pháp mà hết thảy thế gian đều khó tin, cho nên Ngài mới hiện điềm lành.

諸chư 善thiện 男nam 子tử如như 過quá 去khứ 無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp爾nhĩ 時thời 有hữu 佛Phật號hiệu 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chính 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn演diễn 說thuyết 正Chính 法Pháp初sơ 善thiện中trung 善thiện後hậu 善thiện其kỳ 義nghĩa 深thâm 遠viễn其kỳ 語ngữ 巧xảo 妙diệu純thuần 一nhất 無vô 雜tạp具cụ 足túc 清thanh 白bạch梵Phạm 行hành 之chi 相tướng
Các thiện nam tử! Đây cũng giống như vào thuở quá khứ vô lượng vô biên vô số kiếp chẳng thể nghĩ bàn. Lúc ấy có Đức Phật, hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Ưng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Thế Tôn kia diễn nói Chính Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện. Nghĩa đó sâu xa, lời nói thiện xảo vi diệu, thuần nhất không hỗn tạp, và đầy đủ các tướng của tịnh hành.

為vì 求cầu 聲Thanh 聞Văn 者giả說thuyết 應ứng 四Tứ 諦Đế 法Pháp度độ 生sinh 老lão 病bệnh 死tử究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn為vì 求cầu 辟Bích 支Chi 佛Phật 者giả說thuyết 應ứng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 法Pháp為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát說thuyết 應ứng 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật令linh 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề成thành 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí
- Vì người cầu Thanh Văn, Ngài ứng cơ thuyết Pháp Bốn Thánh Đế để họ thoát khỏi sinh già bệnh chết và đạt tới Cứu Cánh Tịch Diệt.

- Vì người cầu Độc Giác, Ngài ứng cơ thuyết Pháp 12 Duyên Khởi.

- Vì chư Bồ-tát, Ngài ứng cơ thuyết Pháp Sáu Độ, để khiến họ đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác và thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí.


次thứ 復phục 有hữu 佛Phật亦diệc 名danh 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh次thứ 復phục 有hữu 佛Phật亦diệc 名danh 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh如như 是thị 二nhị 萬vạn 佛Phật皆giai 同đồng 一nhất 字tự號hiệu 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh又hựu 同đồng 一nhất 姓tánh姓tánh 頗Phả 羅La 墮Đọa
Tiếp đó lại có Đức Phật, cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Kế đến lại có Đức Phật, cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. 20.000 Đức Phật như thế đều đồng một danh hiệu, gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Lại cũng đồng một họ, gọi là Lợi Căn.

彌Di 勒Lặc 當đương 知tri初sơ 佛Phật 後hậu 佛Phật皆giai 同đồng 一nhất 字tự名danh 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh十thập 號hiệu 具cụ 足túc所sở 可khả 說thuyết 法Pháp初sơ 中trung 後hậu 善thiện
Ngài Từ Thị! Nên biết rằng, vị Phật đầu tiên đến vị Phật cuối cùng đều đồng một danh hiệu, gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh--đầy đủ mười danh hiệu. Nơi Pháp thuyết giảng, lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối thảy đều chí thiện.

其kỳ 最tối 後hậu 佛Phật未vị 出xuất 家gia 時thời有hữu 八bát 王vương 子tử
Lúc Đức Phật sau cùng còn chưa xuất gia, ngài có tám vương tử:

一nhất 名danh 有Hữu 意Ý二nhị 名danh 善Thiện 意Ý三tam 名danh 無Vô 量Lượng 意Ý四tứ 名danh 寶Bảo 意Ý五ngũ 名danh 增Tăng 意Ý六lục 名danh 除Trừ 疑Nghi 意Ý七thất 名danh 響Hưởng 意Ý八bát 名danh 法Pháp 意Ý
- vị vương tử thứ nhất tên là Hữu Ý;

- vị vương tử thứ nhì tên là Thiện Ý;

- vị vương tử thứ ba tên là Vô Lượng Ý;

- vị vương tử thứ tư tên là Bảo Ý;

- vị vương tử thứ năm tên là Tăng Ý;

- vị vương tử thứ sáu tên là Trừ Nghi Ý;

- vị vương tử thứ bảy tên là Hưởng Ý;

- vị vương tử thứ tám tên là Pháp Ý.


是thị 八bát 王vương 子tử威uy 德đức 自tự 在tại各các 領lĩnh 四tứ 天thiên 下hạ是thị 諸chư 王vương 子tử聞văn 父phụ 出xuất 家gia得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề悉tất 捨xả 王vương 位vị亦diệc 隨tùy 出xuất 家gia發phát 大Đại 乘Thừa 意ý常thường 修tu 梵Phạm 行hành皆giai 為vi 法Pháp 師sư已dĩ 於ư 千thiên 萬vạn 佛Phật 所sở植thực 諸chư 善thiện 本bổn
Tám vị vương tử này có uy đức tự tại và mỗi vị thống lĩnh bốn châu thiên hạ. Khi các vương tử nghe tin phụ vương xuất gia và đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, họ đều xả bỏ ngôi vị của mình và cùng theo cha xuất gia. Họ phát tâm Đại Thừa và luôn tu tịnh hành. Khi tất cả đã trở thành Pháp sư, họ gieo trồng căn lành ở nơi của trăm nghìn chư Phật.

是thị 時thời 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh 佛Phật說thuyết 大Đại 乘Thừa 經Kinh名danh 無Vô 量Lượng 義Nghĩa教giáo 菩Bồ 薩Tát 法Pháp佛Phật 所sở 護hộ 念niệm
Lúc bấy giờ, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thuyết Kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, là Pháp để giáo hóa Bồ-tát và được Phật hộ niệm.

說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ即tức 於ư 大đại 眾chúng 中trung結kết 跏già 趺phu 坐tọa入nhập 於ư 無Vô 量Lượng 義Nghĩa 處Xứ 三Tam 昧Muội身thân 心tâm 不bất 動động
Khi Đức Phật kia thuyết Kinh đó xong, Ngài liền ở giữa đại chúng, ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen và nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ Đẳng Trì--thân tâm bất động.

是thị 時thời 天thiên 雨vũ曼mạn 陀đà 羅la 華hoa摩ma 訶ha 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa曼mạn 殊thù 沙sa 華hoa摩ma 訶ha 曼mạn 殊thù 沙sa 華hoa而nhi 散tán 佛Phật 上thượng及cập 諸chư 大đại 眾chúng普phổ 佛Phật 世thế 界giới六lục 種chủng 震chấn 動động
Ngay lúc ấy, trời mưa hoa vi diệu âm, hoa vi diệu âm lớn, hoa nhu nhuyễn, và hoa nhu nhuyễn lớn để rải lên Đức Phật cùng các đại chúng. Khi đó, khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách.

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 非phi 人nhân及cập 諸chư 小tiểu 王vương轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 等đẳng是thị 諸chư 大đại 眾chúng得đắc 未vị 曾tằng 有hữu歡hoan 喜hỷ 合hợp 掌chưởng一nhất 心tâm 觀quán 佛Phật
Lúc bấy giờ trong Pháp hội có những vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, cùng các tiểu vương và Chuyển Luân Thánh Vương. Khi toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng có, họ vui mừng chắp tay và nhất tâm nhìn chăm chú Đức Phật.

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai放phóng 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 相tướng 光quang照chiếu 東đông 方phương 萬vạn 八bát 千thiên 佛Phật 土độ靡mĩ 不bất 周chu 遍biến如như 今kim 所sở 見kiến是thị 諸chư 佛Phật 土độ
Lúc bấy giờ Như Lai kia phóng một luồng ánh sáng từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày, chiếu soi 18.000 Phật độ ở phương đông, không một nơi nào mà chẳng rọi tới. Đây cũng như các Phật độ hiện đang thấy bây giờ.

彌Di 勒Lặc 當đương 知tri爾nhĩ 時thời 會hội 中trung有hữu 二nhị 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát樂nhạo 欲dục 聽thính 法Pháp是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát見kiến 此thử 光quang 明minh普phổ 照chiếu 佛Phật 土độ得đắc 未vị 曾tằng 有hữu欲dục 知tri 此thử 光quang所sở 為vi 因nhân 緣duyên
Ngài Từ Thị! Nên biết rằng, thuở ấy trong Pháp hội có 20 ức Bồ-tát và họ đều rất vui thích nghe Pháp. Khi chư Bồ-tát đó thấy ánh quang minh kia chiếu khắp Phật độ, họ được điều chưa từng có và muốn biết nhân duyên gì mà Đức Phật phóng hào quang này.

時thời 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 妙Diệu 光Quang有hữu 八bát 百bách 弟đệ 子tử是thị 時thời 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh 佛Phật從tùng 三Tam 昧Muội 起khởi因nhân 妙Diệu 光Quang 菩Bồ 薩Tát說thuyết 大Đại 乘Thừa 經Kinh名danh 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa教giáo 菩Bồ 薩Tát 法Pháp佛Phật 所sở 護hộ 念niệm
Khi ấy có một vị Bồ-tát tên là Diệu Quang; ngài có 800 đệ tử. Lúc ấy Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ Đẳng Trì dậy, Ngài vì Diệu Quang Bồ-tát mà thuyết Kinh Đại Thừa, tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ-tát và được Phật hộ niệm.

六lục 十thập 小tiểu 劫kiếp不bất 起khởi 于vu 座tòa時thời 會hội 聽thính 者giả亦diệc 坐tọa 一nhất 處xứ六lục 十thập 小tiểu 劫kiếp身thân 心tâm 不bất 動động聽thính 佛Phật 所sở 說thuyết謂vị 如như 食thực 頃khoảnh是thị 時thời 眾chúng 中trung無vô 有hữu 一nhất 人nhân若nhược 身thân 若nhược 心tâm而nhi 生sinh 懈giải 倦quyện
Trải qua 60 tiểu kiếp, Ngài chẳng rời khỏi Pháp tòa. Thính chúng trong Pháp hội kia cũng ngồi yên một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm bất động. Họ nghe Phật thuyết Pháp suốt 60 tiểu kiếp mà thời gian tưởng chừng như một bữa ăn. Thuở đó trong đại chúng, không một người nào mà thân hoặc tâm sinh mệt mỏi.

日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh 佛Phật於ư 六lục 十thập 小tiểu 劫kiếp說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ即tức 於ư 梵Phạm魔ma沙Sa 門Môn婆Bà 羅La 門Môn及cập 天thiên人nhân阿a 修tu 羅la 眾chúng 中trung而nhi 宣tuyên 此thử 言ngôn
Khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã trải qua 60 tiểu kiếp nói Kinh đó xong, Ngài ở giữa đại chúng, bao gồm Phạm Vương, ma, Đạo Nhân, Phạm Chí, cùng trời, người và phi thiên mà tuyên nói lời thế này:

如Như 來Lai 於ư 今kim 日nhật 中trung 夜dạ當đương 入nhập 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn
'Giữa đêm nay Như Lai sẽ vào Vô Dư Y Tịch Diệt.'

時thời 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 德Đức 藏Tạng日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh 佛Phật即tức 授thọ 其kỳ 記ký
Thuở ấy có một vị Bồ-tát được Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký, tên là Đức Tạng.

告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu
Đức Phật kia bảo các vị Bhikṣu rằng:

是thị 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát次thứ 當đương 作tác 佛Phật號hiệu 曰viết 淨Tịnh 身Thân多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 訶Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà
'Đức Tạng Bồ-tát này đây kế đến sẽ làm Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác.'

佛Phật 授thọ 記ký 已dĩ便tiện 於ư 中trung 夜dạ入nhập 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu妙Diệu 光Quang 菩Bồ 薩Tát持trì 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh滿mãn 八bát 十thập 小tiểu 劫kiếp為vì 人nhân 演diễn 說thuyết日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh 佛Phật 八bát 子tử皆giai 師sư 妙Diệu 光Quang妙Diệu 光Quang 教giáo 化hóa令linh 其kỳ 堅kiên 固cố阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Khi Đức Phật kia thọ ký xong, vào lúc nửa đêm, Ngài vào Vô Dư Y Tịch Diệt. Sau khi Đức Phật kia diệt độ, Diệu Quang Bồ-tát thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và diễn nói cho người khác suốt 80 tiểu kiếp. Tám con trai của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn Diệu Quang Bồ-tát làm thầy. Diệu Quang Bồ-tát giáo hóa và khiến họ kiên cố nơi Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

是thị 諸chư 王vương 子tử供cúng 養dường 無vô 量lượng百bách 千thiên 萬vạn 億ức 佛Phật 已dĩ皆giai 成thành 佛Phật 道Đạo其kỳ 最tối 後hậu 成thành 佛Phật 者giả名danh 曰viết 燃Nhiên 燈Đăng
Khi tám vị vương tử này đã cúng dường vô lượng tỷ ức chư Phật xong, họ đều thành Phật Đạo. Vị thành Phật cuối cùng tên là Nhiên Đăng.

八bát 百bách 弟đệ 子tử 中trung有hữu 一nhất 人nhân號hiệu 曰viết 求Cầu 名Danh貪tham 著trước 利lợi 養dưỡng雖tuy 復phục 讀độc 誦tụng 眾chúng 經Kinh而nhi 不bất 通thông 利lợi多đa 所sở 忘vong 失thất故cố 號hiệu 求Cầu 名Danh是thị 人nhân 亦diệc 以dĩ種chúng 諸chư 善thiện 根căn 因nhân 緣duyên 故cố得đắc 值trị 無vô 量lượng百bách 千thiên 萬vạn 億ức 諸chư 佛Phật供cúng 養dường 恭cung 敬kính尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán
Trong số 800 đệ tử của Diệu Quang Bồ-tát, có một người tên là Cầu Danh, rất tham lam lợi dưỡng. Tuy cũng đọc tụng Kinh điển nhưng chẳng thấu hiểu và phần lớn quên mất, cho nên mới gọi là Cầu Danh. Do bởi nhân duyên gieo trồng căn lành nên vị này cũng gặp vô lượng trăm nghìn ức chư Phật, cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán.

彌Di 勒Lặc 當đương 知tri爾nhĩ 時thời 妙Diệu 光Quang 菩Bồ 薩Tát豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ我ngã 身thân 是thị 也dã求Cầu 名Danh 菩Bồ 薩Tát汝nhữ 身thân 是thị 也dã
Ngài Từ Thị! Nên biết rằng, Diệu Quang Bồ-tát lúc ấy, chẳng ai xa lạ, chính là tiền thân của tôi đây. Còn Cầu Danh Bồ-tát chính là tiền thân của ngài đấy.

今kim 見kiến 此thử 瑞thụy與dữ 本bổn 無vô 異dị是thị 故cố 惟duy 忖thốn今kim 日nhật 如Như 來Lai當đương 說thuyết 大Đại 乘Thừa 經Kinh名danh 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa教giáo 菩Bồ 薩Tát 法Pháp佛Phật 所sở 護hộ 念niệm
Điềm lành trông thấy hôm nay và lúc xưa đều giống nhau không khác. Cho nên tôi nghĩ rằng, hôm nay Như Lai sẽ thuyết Kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ-tát và được Phật hộ niệm."
爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi於ư 大đại 眾chúng 中trung欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Diệu Cát Tường ở giữa đại chúng muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

我ngã 念niệm 過quá 去khứ 世thế
無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
有hữu 佛Phật 人Nhân 中Trung 尊Tôn
號hiệu 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh

"Tôi nhớ thuở quá khứ
Vô lượng vô số kiếp
Có Phật Nhân Trung Tôn
Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh

世Thế 尊Tôn 演diễn 說thuyết 法Pháp
度độ 無vô 量lượng 眾chúng 生sinh
無vô 數số 億ức 菩Bồ 薩Tát
令linh 入nhập 佛Phật 智trí 慧tuệ

Thế Tôn diễn nói Pháp
Độ vô lượng chúng sinh
Vô số ức Bồ-tát
Khiến vào trí của Phật

佛Phật 未vị 出xuất 家gia 時thời
所sở 生sinh 八bát 王vương 子tử
見kiến 大Đại 聖Thánh 出xuất 家gia
亦diệc 隨tùy 修tu 梵Phạm 行hành

Lúc Phật chưa xuất gia
Ngài có tám vương tử
Thấy Đại Thánh xuất gia
Cũng theo tu tịnh hành

時thời 佛Phật 說thuyết 大Đại 乘thừa
經Kinh 名danh 無Vô 量Lượng 義Nghĩa
於ư 諸chư 大đại 眾chúng 中trung
而nhi 為vì 廣quảng 分phân 別biệt

Bấy giờ Phật thuyết giảng
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa
Ngài ở giữa đại chúng
Rộng vì họ phân biệt

佛Phật 說thuyết 此thử 經Kinh 已dĩ
即tức 於ư 法Pháp 座tòa 上thượng
跏già 趺phu 坐tọa 三Tam 昧Muội
名danh 無Vô 量Lượng 義Nghĩa 處Xứ

Khi Phật thuyết Kinh xong
Liền ở trên Pháp tòa
Ngồi xếp bằng nhập định
Tên Vô Lượng Nghĩa Xứ

天thiên 雨vũ 曼mạn 陀đà 華hoa
天thiên 鼓cổ 自tự 然nhiên 鳴minh
諸chư 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần
供cúng 養dường 人Nhân 中Trung 尊Tôn

Mưa hoa vi diệu âm
Trống trời tự nhiên vang
Chư thiên long quỷ thần
Cúng dường Nhân Trung Tôn

一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 土độ
即tức 時thời 大đại 震chấn 動động
佛Phật 放phóng 眉mi 間gian 光quang
現hiện 諸chư 希hy 有hữu 事sự

Hết thảy chư Phật độ
Lập tức chấn động lớn
Phật phóng quang giữa mày
Hiện các việc hy hữu

此thử 光quang 照chiếu 東đông 方phương
萬vạn 八bát 千thiên 佛Phật 土độ
示thị 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh
生sinh 死tử 業nghiệp 報báo 處xứ

Hào quang chiếu phương đông
Mười tám nghìn Phật độ
Hiển tất cả chúng sinh
Nơi nghiệp báo sinh tử

有hữu 見kiến 諸chư 佛Phật 土độ
以dĩ 眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm
琉lưu 璃ly 玻pha 梨lê 色sắc
斯tư 由do 佛Phật 光quang 照chiếu

Thấy có chư Phật độ
Dùng châu báu trang nghiêm
Lưu ly màu pha lê
Đều do Phật quang chiếu

及cập 見kiến 諸chư 天thiên 人nhân
龍long 神thần 夜dạ 叉xoa 眾chúng
乾càn 闥thát 緊khẩn 那na 羅la
各các 供cúng 養dường 其kỳ 佛Phật

Cùng thấy hàng trời người
Long thần quỷ tiệp tật
Nghi thần tầm hương thần
Ai nấy cúng dường Phật

又hựu 見kiến 諸chư 如Như 來Lai
自tự 然nhiên 成thành 佛Phật 道Đạo
身thân 色sắc 如như 金kim 山sơn
端đoan 嚴nghiêm 甚thậm 微vi 妙diệu

Lại thấy chư Như Lai
Tự nhiên thành Phật Đạo
Thân sắc như núi vàng
Đoan nghiêm thật vi diệu

如như 淨tịnh 琉lưu 璃ly 中trung
內nội 現hiện 真chân 金kim 像tượng
世Thế 尊Tôn 在tại 大đại 眾chúng
敷phu 演diễn 深thâm 法Pháp 義nghĩa

Như trong tịnh lưu ly
Hiện hình tượng vàng ròng
Thế Tôn giữa đại chúng
Diễn nói Pháp nghĩa thâm

一nhất 一nhất 諸chư 佛Phật 土độ
聲Thanh 聞Văn 眾chúng 無vô 數số
因nhân 佛Phật 光quang 所sở 照chiếu
悉tất 見kiến 彼bỉ 大đại 眾chúng

Mỗi chư Phật độ có
Vô số bậc Thanh Văn
Do Phật quang chiếu soi
Đều thấy đại chúng kia

或hoặc 有hữu 諸chư 比Bỉ 丘Khâu
在tại 於ư 山sơn 林lâm 中trung
精tinh 進tấn 持trì 淨tịnh 戒giới
猶do 如như 護hộ 明minh 珠châu

Hoặc có các Bhikṣu
Cư trú trong núi rừng
Tinh tấn trì tịnh giới
Như bảo hộ minh châu

又hựu 見kiến 諸chư 菩Bồ 薩Tát
行hành 施thí 忍nhẫn 辱nhục 等đẳng
其kỳ 數số 如như 恒Hằng 沙sa
斯tư 由do 佛Phật 光quang 照chiếu

Lại thấy chư Bồ-tát
Tu hành Pháp Sáu Độ
Số ấy như Hằng sa
Đều do Phật quang chiếu

又hựu 見kiến 諸chư 菩Bồ 薩Tát
深thâm 入nhập 諸chư 禪thiền 定định
身thân 心tâm 寂tịch 不bất 動động
以dĩ 求cầu 無vô 上thượng 道Đạo

Lại thấy chư Bồ-tát
Vào sâu trong thiền định
Thân tâm tịch bất động
Chí cầu Đạo vô thượng

又hựu 見kiến 諸chư 菩Bồ 薩Tát
知tri 法pháp 寂tịch 滅diệt 相tướng
各các 於ư 其kỳ 國quốc 土độ
說thuyết 法Pháp 求cầu 佛Phật 道Đạo

Lại thấy chư Bồ-tát
Biết pháp, tướng tịch diệt
Ở mỗi nơi cõi nước
Thuyết Pháp cầu Phật Đạo

爾nhĩ 時thời 四tứ 部bộ 眾chúng
見kiến 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 佛Phật
現hiện 大đại 神thần 通thông 力lực
其kỳ 心tâm 皆giai 歡hoan 喜hỷ
各các 各các 自tự 相tương 問vấn

Khi đó hàng bốn chúng
Thấy Nhật Nguyệt Đăng Phật
Hiện sức đại thần thông
Tâm họ đều hoan hỷ
Ai nấy đều hỏi nhau

是thị 事sự 何hà 因nhân 緣duyên

'Nhân duyên này là sao?'

天thiên 人nhân 所sở 奉phụng 尊Tôn
適thích 從tùng 三Tam 昧Muội 起khởi
讚tán 妙Diệu 光Quang 菩Bồ 薩Tát

Thế Tôn Thiên Nhân Sư
Liền từ Đẳng Trì dậy
Khen Diệu Quang Bồ-tát

汝nhữ 為vi 世thế 間gian 眼nhãn
一nhất 切thiết 所sở 歸quy 信tín
能năng 奉phụng 持trì 法Pháp 藏tạng
如như 我ngã 所sở 說thuyết 法Pháp
唯duy 汝nhữ 能năng 證chứng 知tri

'Ông là mắt thế gian
Tất cả đều quy tín
Pháp tạng khéo phụng trì
Pháp do Ta thuyết giảng
Duy ông mới chứng biết'

世Thế 尊Tôn 既ký 讚tán 歎thán
令linh 妙Diệu 光Quang 歡hoan 喜hỷ
說thuyết 是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh
滿mãn 六lục 十thập 小tiểu 劫kiếp

Thế Tôn ngợi khen xong
Khiến Diệu Quang hoan hỷ
Rồi Phật thuyết Pháp Hoa
Trọn sáu mươi tiểu kiếp

不bất 起khởi 於ư 此thử 座tòa
所sở 說thuyết 上thượng 妙diệu 法Pháp
是thị 妙Diệu 光Quang 法Pháp 師Sư
悉tất 皆giai 能năng 受thọ 持trì

Ngài chẳng rời Pháp tòa
Giảng vô thượng diệu Pháp
Pháp sư Diệu Quang ấy
Tất đều khéo thọ trì

佛Phật 說thuyết 是thị 法Pháp 華Hoa
令linh 眾chúng 歡hoan 喜hỷ 已dĩ
尋tầm 即tức 於ư 是thị 日nhật
告cáo 於ư 天thiên 人nhân 眾chúng

Phật giảng Pháp Hoa xong
Khiến đại chúng hoan hỷ
Liền ở trong ngày đó
Ngài bảo hàng trời người

諸chư 法pháp 實thật 相tướng 義nghĩa
已dĩ 為vì 汝nhữ 等đẳng 說thuyết
我ngã 今kim 於ư 中trung 夜dạ
當đương 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn

'Nghĩa thật tướng các pháp
Đã dạy cho các ông
Ở vào giữa đêm nay
Ta sẽ vào tịch diệt

汝nhữ 一nhất 心tâm 精tinh 進tấn
當đương 離ly 於ư 放phóng 逸dật
諸chư 佛Phật 甚thậm 難nan 值trị
億ức 劫kiếp 時thời 一nhất 遇ngộ

Các ông phải nhất tâm
Tinh tấn chớ buông lung
Dẫu một lần gặp Phật
Ức kiếp cũng khó được'

世Thế 尊Tôn 諸chư 子tử 等đẳng
聞văn 佛Phật 入nhập 涅Niết 槃Bàn
各các 各các 懷hoài 悲bi 惱não

Các đệ tử Thế Tôn
Nghe Phật vào tịch diệt
Ai nấy đều buồn bã

佛Phật 滅diệt 一nhất 何hà 速tốc

'Sao Phật vội diệt độ?'

聖Thánh 主Chủ 法Pháp 之chi 王Vương
安an 慰úy 無vô 量lượng 眾chúng

Thánh Chủ bậc Pháp Vương
An ủi vô lượng chúng

我ngã 若nhược 滅diệt 度độ 時thời
汝nhữ 等đẳng 勿vật 憂ưu 怖bố
是thị 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát
於ư 無vô 漏lậu 實thật 相tướng
心tâm 已dĩ 得đắc 通thông 達đạt
其kỳ 次thứ 當đương 作tác 佛Phật
號hiệu 曰viết 為vi 淨Tịnh 身Thân
亦diệc 度độ 無vô 量lượng 眾chúng

'Sau khi Ta diệt độ
Các ông chớ lo sợ
Đức Tạng Bồ-tát này
Vô lậu chân thật tướng
Tâm đã được thông đạt
Kế đến sẽ làm Phật
Danh hiệu là Tịnh Thân
Cũng độ vô số chúng'

佛Phật 此thử 夜dạ 滅diệt 度độ
如như 薪tân 盡tận 火hỏa 滅diệt
分phân 布bố 諸chư 舍xá 利lợi
而nhi 起khởi 無vô 量lượng 塔tháp

Đêm đó Phật diệt độ
Như củi lửa thiêu xong
Phân phát các xá-lợi
Khởi xây vô lượng tháp

比Bỉ 丘Khâu 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni
其kỳ 數số 如như 恒Hằng 沙sa
倍bội 復phục 加gia 精tinh 進tấn
以dĩ 求cầu 無vô 上thượng 道Đạo

Bhikṣu Bhikṣuṇī
Số ấy như Hằng sa
Tinh tấn tăng gấp bội
Chí cầu Đạo vô thượng

是thị 妙Diệu 光Quang 法Pháp 師Sư
奉phụng 持trì 佛Phật 法Pháp 藏tạng
八bát 十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung
廣quảng 宣tuyên 法Pháp 華Hoa 經Kinh

Pháp sư Diệu Quang này
Phụng trì Phật Pháp tạng
Trong tám mươi tiểu kiếp
Rộng giảng Kinh Pháp Hoa

是thị 諸chư 八bát 王vương 子tử
妙Diệu 光Quang 所sở 開khai 化hóa
堅kiên 固cố 無vô 上thượng 道Đạo
當đương 見kiến 無vô 數số 佛Phật

Còn tám vương tử đó
Được Diệu Quang giáo hóa
Kiên cố Đạo vô thượng
Họ thấy vô số Phật

供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 已dĩ
隨tùy 順thuận 行hành 大Đại 道Đạo
相tương 繼kế 得đắc 成thành 佛Phật
轉chuyển 次thứ 而nhi 授thọ 記ký

Cúng dường chư Phật xong
Tùy thuận hành Đại Đạo
Tiếp đến sẽ thành Phật
Triển chuyển thọ ký nhau

最tối 後hậu 天Thiên 中Trung 天Thiên
號hiệu 曰viết 燃Nhiên 燈Đăng 佛Phật
諸chư 仙tiên 之chi 導Đạo 師Sư
度độ 脫thoát 無vô 量lượng 眾chúng

Tối hậu Thiên Trung Thiên
Hiệu là Nhiên Đăng Phật
Đạo Sư của chư tiên
Độ thoát vô lượng chúng

是thị 妙Diệu 光Quang 法Pháp 師Sư
時thời 有hữu 一nhất 弟đệ 子tử
心tâm 常thường 懷hoài 懈giải 怠đãi
貪tham 著trước 於ư 名danh 利lợi

Pháp sư Diệu Quang này
Ngài có một đệ tử
Tâm thường hay lười biếng
Tham trước nơi danh lợi

求cầu 名danh 利lợi 無vô 厭yếm
多đa 遊du 族tộc 姓tánh 家gia
棄khí 捨xả 所sở 習tập 誦tụng
廢phế 忘vong 不bất 通thông 利lợi

Cầu danh lợi không chán
Hay đến nhà quyền quý
Xao lãng việc tụng niệm
Quên mất chẳng rõ thông

以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 故cố
號hiệu 之chi 為vi 求Cầu 名Danh
亦diệc 行hành 眾chúng 善thiện 業nghiệp
得đắc 見kiến 無vô 數số 佛Phật

Do vì nguyên nhân ấy
Tên gọi là Cầu Danh
Bởi cũng làm việc lành
Nên gặp vô số Phật

供cúng 養dường 於ư 諸chư 佛Phật
隨tùy 順thuận 行hành 大Đại 道Đạo
具cụ 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật
今kim 見kiến 釋Thích 師Sư 子Tử

Cúng dường các Đức Phật
Tùy thuận hành Đại Đạo
Đầy đủ Pháp Sáu Độ
Nay thấy Đức Năng Nhân

其kỳ 後hậu 當đương 作tác 佛Phật
號hiệu 名danh 曰viết 彌Di 勒Lặc
廣quảng 度độ 諸chư 眾chúng 生sinh
其kỳ 數số 無vô 有hữu 量lượng

Về sau sẽ thành Phật
Danh hiệu là Từ Thị
Rộng độ các chúng sinh
Số ấy vô hạn lượng

彼bỉ 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu
懈giải 怠đãi 者giả 汝nhữ 是thị
妙Diệu 光Quang 法Pháp 師Sư 者giả
今kim 則tắc 我ngã 身thân 是thị

Phật kia diệt độ rồi
Người lười biếng là ông
Còn Pháp sư Diệu Quang
Nay tức là thân tôi

我ngã 見kiến 燈Đăng 明Minh 佛Phật
本bổn 光quang 瑞thụy 如như 此thử
以dĩ 是thị 知tri 今kim 佛Phật
欲dục 說thuyết 法Pháp 華Hoa 經Kinh

Tôi thấy Đăng Minh Phật
Hào quang xưa như đây
Liền biết Phật hôm nay
Muốn giảng Kinh Pháp Hoa

今kim 相tướng 如như 本bổn 瑞thụy
是thị 諸chư 佛Phật 方phương 便tiện
今kim 佛Phật 放phóng 光quang 明minh
助trợ 發phát 實thật 相tướng 義nghĩa

Điềm tướng nay như xưa
Là chư Phật phương tiện
Nay Phật phóng quang minh
Giúp hiển nghĩa thật tướng

諸chư 人nhân 今kim 當đương 知tri
合hợp 掌chưởng 一nhất 心tâm 待đãi
佛Phật 當đương 雨vũ 法Pháp 雨vũ
充sung 足túc 求cầu 道Đạo 者giả

Nay đại chúng nên biết
Chắp tay thành tâm đợi
Phật sẽ rưới mưa Pháp
Mãn nguyện người cầu Đạo

諸chư 求cầu 三Tam 乘Thừa 人nhân
若nhược 有hữu 疑nghi 悔hối 者giả
佛Phật 當đương 為vi 除trừ 斷đoạn
令linh 盡tận 無vô 有hữu 餘dư

Những ai cầu Ba Thừa
Nếu như có nghi hối
Phật sẽ đoạn trừ sạch
Khiến một chút chẳng còn"

方Phương 便Tiện 品Phẩm 第đệ 二nhị
Phẩm 2: Phương Tiện


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 從tùng 三Tam 昧Muội安an 詳tường 而nhi 起khởi告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Lúc bấy giờ Thế Tôn từ Đẳng Trì an tường mà dậy, rồi bảo ngài Thu Lộ Tử rằng:

諸chư 佛Phật 智trí 慧tuệ甚thậm 深thâm 無vô 量lượng其kỳ 智trí 慧tuệ 門môn難nan 解giải 難nan 入nhập一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật所sở 不bất 能năng 知tri
"Trí tuệ của chư Phật là thâm sâu vô lượng. Cánh cổng của trí tuệ này khó vào và khó hiểu. Hết thảy hàng Thanh Văn cùng Độc Giác đều không thể biết.

所sở 以dĩ 者giả 何hà佛Phật 曾tằng 親thân 近cận百bách 千thiên 萬vạn 億ức無vô 數số 諸chư 佛Phật盡tận 行hành 諸chư 佛Phật無vô 量lượng 道Đạo 法Pháp勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn名danh 稱xưng 普phổ 聞văn成thành 就tựu 甚thậm 深thâm未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp隨tùy 宜nghi 所sở 說thuyết意ý 趣thú 難nan 解giải
Vì sao thế? Bởi Phật đã từng thân cận tỷ ức vô số chư Phật, tu hành hết thảy vô lượng Đạo Pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh xưng vang khắp chốn, thành tựu các Pháp sâu xa chưa từng có, và tùy nghi nói những nghĩa thú khó lý giải.

舍Xá 利Lợi 弗Phất吾ngô 從tùng 成thành 佛Phật 已dĩ 來lai種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên種chủng 種chủng 譬thí 喻dụ廣quảng 演diễn 言ngôn 教giáo無vô 數số 方phương 便tiện引dẫn 導đạo 眾chúng 生sinh令linh 離ly 諸chư 著trước
Này Thu Lộ Tử! Từ khi thành Phật đến nay, Ta đã dùng mọi nhân duyên cùng mọi thí dụ để rộng diễn giải giáo Pháp. Với vô số phương tiện, Ta chỉ dẫn chúng sinh và khiến họ lìa xa mọi chấp trước.

所sở 以dĩ 者giả 何hà如Như 來Lai 方phương 便tiện知tri 見kiến波Ba 羅La 蜜Mật皆giai 已dĩ 具cụ 足túc
Vì sao thế? Bởi Như Lai đã hoàn toàn viên mãn sức phương tiện, tri kiến, và các Pháp Đến Bờ Kia.

舍Xá 利Lợi 弗Phất如Như 來Lai 知tri 見kiến廣quảng 大đại 深thâm 遠viễn 無vô 量lượng無vô 礙ngại 力Lực無Vô 所Sở 畏Úy禪thiền 定định解giải 脫thoát三Tam 昧Muội深thâm 入nhập 無vô 際tế成thành 就tựu 一nhất 切thiết未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp
Này Thu Lộ Tử! Tri kiến của Như Lai quảng đại và thâm sâu vô lượng. Như Lai có Mười Lực vô ngại, Bốn Vô Sở Úy, thiền định, giải thoát, và Đẳng Trì. Như Lai vào sâu vô biên tế và thành tựu tất cả Pháp chưa từng có.

舍Xá 利Lợi 弗Phất如Như 來Lai 能năng 種chủng 種chủng 分phân 別biệt巧xảo 說thuyết 諸chư 法pháp言ngôn 辭từ 柔nhu 軟nhuyễn悅duyệt 可khả 眾chúng 心tâm
Này Thu Lộ Tử! Như Lai có thể phân biệt mọi việc, thiện xảo nói mọi pháp, ngôn từ hòa nhã, và làm vui lòng chúng sinh.

舍Xá 利Lợi 弗Phất取thủ 要yếu 言ngôn 之chi無vô 量lượng 無vô 邊biên未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp佛Phật 悉tất 成thành 就tựu
Này Thu Lộ Tử! Nói tóm lại, vô lượng vô biên Pháp chưa từng có, Phật thảy đều thành tựu.

止chỉ舍Xá 利Lợi 弗Phất不bất 須tu 復phục 說thuyết
Thôi đi, Thu Lộ Tử! Không cần phải nói thêm gì nữa.

所sở 以dĩ 者giả 何hà佛Phật 所sở 成thành 就tựu第đệ 一nhất 希hy 有hữu難nan 解giải 之chi 法Pháp唯duy 佛Phật 與dữ 佛Phật乃nãi 能năng 究cứu 盡tận諸chư 法pháp 實thật 相tướng所sở 謂vị 諸chư 法pháp如như 是thị 相tướng如như 是thị 性tính如như 是thị 體thể如như 是thị 力lực如như 是thị 作tác如như 是thị 因nhân如như 是thị 緣duyên如như 是thị 果quả如như 是thị 報báo如như 是thị 本bổn 末mạt 究cứu 竟cánh 等đẳng
Vì sao thế? Bởi các Pháp đệ nhất, hiếm có, và khó liễu giải mà Phật đã thành tựu, duy Phật với Phật mới có thể thông suốt thật tướng các pháp. Các pháp như là: tướng như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, và cứu cánh bình đẳng từ đầu đến cuối như vậy."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

世Thế 雄Hùng 不bất 可khả 量lương
諸chư 天thiên 及cập 世thế 人nhân
一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh 類loại
無vô 能năng 知tri 佛Phật 者giả

"Thế Hùng chẳng thể lường
Chư thiên và nhân thế
Hết thảy chúng sinh loại
Đều chẳng ai biết Phật

佛Phật 力Lực 無Vô 所Sở 畏Úy
解giải 脫thoát 諸chư 三Tam 昧Muội
及cập 佛Phật 諸chư 餘dư 法Pháp
無vô 能năng 測trắc 量lượng 者giả

Phật Lực Bốn Vô Úy
Giải thoát các Đẳng Trì
Cùng Pháp khác của Phật
Đều chẳng ai lường được

本bổn 從tùng 無vô 數số 佛Phật
具cụ 足túc 行hành 諸chư 道đạo
甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu 法Pháp
難nan 見kiến 難nan 可khả 了liễu

Từng hầu vô số Phật
Tu hành các nghiệp đạo
Pháp vi diệu thâm sâu
Khó thấy khó liễu giải

於ư 無vô 量lượng 億ức 劫kiếp
行hành 此thử 諸chư 道đạo 已dĩ
道Đạo 場Tràng 得đắc 成thành 果Quả
我ngã 已dĩ 悉tất 知tri 見kiến

Ở vô lượng ức kiếp
Đã tu các nghiệp đạo
Đạo Tràng chứng đắc Quả
Ta tất đều thấy biết

如như 是thị 大đại 果quả 報báo
種chủng 種chủng 性tính 相tướng 義nghĩa
我ngã 及cập 十thập 方phương 佛Phật
乃nãi 能năng 知tri 是thị 事sự

Đại quả báo như thế
Muôn thứ tính tướng nghĩa
Ta cùng mười phương Phật
Mới biết được việc ấy

是thị 法Pháp 不bất 可khả 示thị
言ngôn 辭từ 相tướng 寂tịch 滅diệt
諸chư 餘dư 眾chúng 生sinh 類loại
無vô 有hữu 能năng 得đắc 解giải
除trừ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng
信tín 力lực 堅kiên 固cố 者giả

Pháp này chẳng thể thấy
Ngôn từ tướng tịch diệt
Hết mọi loài chúng sinh
Không ai liễu giải được
Duy trừ chư Bồ-tát
Với tín lực kiên cố

諸chư 佛Phật 弟đệ 子tử 眾chúng
曾tằng 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật
一nhất 切thiết 漏lậu 已dĩ 盡tận
住trụ 是thị 最tối 後hậu 身thân
如như 是thị 諸chư 人nhân 等đẳng
其kỳ 力lực 所sở 不bất 堪kham

Các đệ tử của Phật
Từng cúng dường chư Phật
Hết thảy lậu đã tận
Trụ ở thân cuối cùng
Sức các vị như thế
Cũng chẳng thể kham thọ

假giả 使sử 滿mãn 世thế 間gian
皆giai 如như 舍Xá 利Lợi 弗Phất
盡tận 思tư 共cộng 度độ 量lương
不bất 能năng 測trắc 佛Phật 智trí

Giả sử khắp thế gian
Đều như Thu Lộ Tử
Tận kiếp cùng suy nghĩ
Chẳng thể rõ trí Phật

正chính 使sử 滿mãn 十thập 方phương
皆giai 如như 舍Xá 利Lợi 弗Phất
及cập 餘dư 諸chư 弟đệ 子tử
亦diệc 滿mãn 十thập 方phương 剎sát
盡tận 思tư 共cộng 度độ 量lương
亦diệc 復phục 不bất 能năng 知tri

Dẫu cho khắp mười phương
Đều như Thu Lộ Tử
Và các đệ tử khác
Cũng đầy mười phương giới
Tận kiếp đồng suy nghĩ
Cũng lại chẳng thể biết

辟Bích 支Chi 佛Phật 利lợi 智trí
無vô 漏lậu 最tối 後hậu 身thân
亦diệc 滿mãn 十thập 方phương 界giới
其kỳ 數số 如như 竹trúc 林lâm
斯tư 等đẳng 共cộng 一nhất 心tâm
於ư 億ức 無vô 量lượng 劫kiếp
欲dục 思tư 佛Phật 實thật 智trí
莫mạc 能năng 知tri 少thiểu 分phần

Độc Giác bậc lợi trí
Vô lậu thân cuối cùng
Cũng đầy mười phương giới
Số ấy như rừng trúc
Nhất tâm cùng suy lường
Đến vô lượng ức kiếp
Suy nghĩ Phật chân trí
Tí ti cũng chẳng biết

新tân 發phát 意ý 菩Bồ 薩Tát
供cúng 養dường 無vô 數số 佛Phật
了liễu 達đạt 諸chư 義nghĩa 趣thú
又hựu 能năng 善thiện 說thuyết 法Pháp
如như 稻đạo 麻ma 竹trúc 葦vi
充sung 滿mãn 十thập 方phương 剎sát
一nhất 心tâm 以dĩ 妙diệu 智trí
於ư 恒Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp
咸hàm 皆giai 共cộng 思tư 量lượng
不bất 能năng 知tri 佛Phật 智trí

Sơ phát tâm Bồ-tát
Cúng dường vô số Phật
Liễu đạt các nghĩa thú
Lại khéo hay thuyết Pháp
Như lúa gai trúc lau
Đầy khắp mười phương giới
Nhất tâm dùng diệu trí
Trong Hằng Hà sa kiếp
Đều cộng hợp suy lường
Cũng chẳng biết trí Phật

不bất 退thoái 諸chư 菩Bồ 薩Tát
其kỳ 數số 如như 恒Hằng 沙sa
一nhất 心tâm 共cộng 思tư 求cầu
亦diệc 復phục 不bất 能năng 知tri

Bồ-tát không thoái chuyển
Số ấy như Hằng sa
Nhất tâm đồng muốn nghĩ
Cũng chẳng thể liễu tri

又hựu 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
無vô 漏lậu 不bất 思tư 議nghị
甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu 法Pháp
我ngã 今kim 已dĩ 具cụ 得đắc
唯duy 我ngã 知tri 是thị 相tướng
十thập 方phương 佛Phật 亦diệc 然nhiên

Lại nữa Thu Lộ Tử
Vô lậu chẳng nghĩ bàn
Pháp vi diệu thâm sâu
Ta nay đã viên mãn
Duy Ta biết tướng này
Mười phương Phật cũng vậy

舍Xá 利Lợi 弗Phất 當đương 知tri
諸chư 佛Phật 語ngữ 無vô 異dị
於ư 佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp
當đương 生sinh 大đại 信tín 力lực
世Thế 尊Tôn 法Pháp 久cửu 後hậu
要yếu 當đương 說thuyết 真chân 實thật

Thu Lộ Tử nên biết
Lời chư Phật không khác
Pháp của chư Phật nói
Ông nên sinh tín lực
Pháp Thế Tôn sau cùng
Chân thật phải nói ra

告cáo 諸chư 聲Thanh 聞Văn 眾chúng
及cập 求cầu 緣Duyên 覺Giác 乘Thừa
我ngã 令linh 脫thoát 苦khổ 縛phược
逮đãi 得đắc 涅Niết 槃Bàn 者giả

Ta bảo các Thanh Văn
Người cầu Duyên Giác Thừa
Ta khiến thoát khổ lụy
Và sẽ đến tịch diệt

佛Phật 以dĩ 方phương 便tiện 力lực
示thị 以dĩ 三Tam 乘Thừa 教giáo
眾chúng 生sinh 處xứ 處xứ 著trước
引dẫn 之chi 令linh 得đắc 出xuất

Phật dùng sức phương tiện
Khai thị Pháp Ba Thừa
Chúng sinh chấp mọi điều
Dẫn họ thoát ra khỏi"
爾nhĩ 時thời 大đại 眾chúng 中trung有hữu 諸chư 聲Thanh 聞Văn漏lậu 盡tận 阿A 羅La 漢Hán阿A 若Nhã 憍Kiêu 陳Trần 如Như 等đẳng千thiên 二nhị 百bách 人nhân及cập 發phát 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật 心tâm比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di
Lúc bấy giờ trong đại chúng có những vị Thanh Văn, bậc Ưng Chân với các lậu đã tận, Tôn giả Giải Bổn Tế với các vị khác như thế, 1.200 người cả thảy, cùng những vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, và Thanh Tín Nữ đã phát tâm muốn trở thành Thanh Văn hay Độc Giác.

各các 作tác 是thị 念niệm
Mỗi vị đều nghĩ như vầy:

今kim 者giả 世Thế 尊Tôn何hà 故cố 殷ân 勤cần稱xưng 歎thán 方phương 便tiện而nhi 作tác 是thị 言ngôn
"Vì sao hôm nay Thế Tôn lại ân cần tuyên dương và ngợi khen phương tiện mà nói rằng,

佛Phật 所sở 得đắc 法Pháp甚thậm 深thâm 難nan 解giải有hữu 所sở 言ngôn 說thuyết意ý 趣thú 難nan 知tri一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật所sở 不bất 能năng 及cập
'Pháp của Phật chứng đắc rất thâm sâu và khó liễu giải, lời nói và ý thú của Phật khó biết. Tất cả hàng Thanh Văn cùng Độc Giác đều chẳng thể thấu rõ.'

佛Phật 說thuyết 一nhất 解giải 脫thoát 義nghĩa我ngã 等đẳng 亦diệc 得đắc 此thử 法Pháp到đáo 於ư 涅Niết 槃Bàn而nhi 今kim 不bất 知tri是thị 義nghĩa 所sở 趣thú
Phật đã nói một nghĩa lý của giải thoát, chúng ta cũng đã đắc Pháp này và đã đến tịch diệt, nhưng giờ đây chúng ta cũng chẳng biết nghĩa thú của Ngài."

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất知tri 四tứ 眾chúng 心tâm 疑nghi自tự 亦diệc 未vị 了liễu而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử biết trong lòng của bốn chúng đệ tử có điều nghi và tự biết chính mình cũng chưa hiểu rõ, nên bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn何hà 因nhân 何hà 緣duyên殷ân 勤cần 稱xưng 歎thán諸chư 佛Phật 第đệ 一nhất 方phương 便tiện甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu難nan 解giải 之chi 法Pháp我ngã 自tự 昔tích 來lai未vị 曾tằng 從tùng 佛Phật聞văn 如như 是thị 說thuyết今kim 者giả 四tứ 眾chúng咸hàm 皆giai 有hữu 疑nghi惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn敷phu 演diễn 斯tư 事sự世Thế 尊Tôn 何hà 故cố殷ân 勤cần 稱xưng 歎thán甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu難nan 解giải 之chi 法Pháp
"Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Như Lai ân cần tuyên dương và ngợi khen phương tiện đệ nhất của chư Phật, là Pháp vi diệu thâm sâu khó liễu giải? Từ xưa đến giờ, con chưa từng nghe Phật nói điều như thế. Nay bốn chúng đệ tử đều có chỗ nghi. Kính mong Thế Tôn hãy diễn giải việc ấy. Vì sao Thế Tôn ân cần tuyên dương và tán thán Pháp vi diệu thâm sâu khó liễu giải?"

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

慧tuệ 日nhật 大Đại 聖Thánh 尊Tôn
久cửu 乃nãi 說thuyết 是thị 法Pháp
自tự 說thuyết 得đắc 如như 是thị
力Lực 無Vô 畏Úy 三Tam 昧Muội
禪thiền 定định 解giải 脫thoát 等đẳng
不bất 可khả 思tư 議nghị 法Pháp

"Tuệ nhật Đại Thánh Tôn
Sau cuối thuyết Pháp này
Nói điều Ngài chứng đắc
Đẳng Trì, Lực, Vô Úy
Thiền định và giải thoát
Pháp chẳng thể nghĩ bàn

道Đạo 場Tràng 所sở 得đắc 法Pháp
無vô 能năng 發phát 問vấn 者giả
我ngã 意ý 難nan 可khả 測trắc
亦diệc 無vô 能năng 問vấn 者giả
無vô 問vấn 而nhi 自tự 說thuyết
稱xưng 歎thán 所sở 行hành 道Đạo
智trí 慧tuệ 甚thậm 微vi 妙diệu
諸chư 佛Phật 之chi 所sở 得đắc

Đạo Tràng nơi đắc Pháp
Chẳng ai có thể hỏi
Đến con khó liễu giải
Cũng chẳng biết hỏi ai
Vô vấn mà tự nói
Xưng thán nơi hành Đạo
Trí tuệ vi diệu sâu
Nơi chư Phật chứng đắc

無vô 漏lậu 諸chư 羅La 漢Hán
及cập 求cầu 涅Niết 槃Bàn 者giả
今kim 皆giai 墮đọa 疑nghi 網võng
佛Phật 何hà 故cố 說thuyết 是thị

Vô lậu bậc Ưng Chân
Cùng người cầu tịch diệt
Nay đều sa lưới nghi
Vì sao Phật nói thế?

其kỳ 求cầu 緣Duyên 覺Giác 者giả
比Bỉ 丘Khâu 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni
諸chư 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần
及cập 乾càn 闥thát 婆bà 等đẳng
相tương 視thị 懷hoài 猶do 豫dự
瞻chiêm 仰ngưỡng 兩Lưỡng 足Túc 尊Tôn
是thị 事sự 為vi 云vân 何hà
願nguyện 佛Phật 為vi 解giải 說thuyết

Người cầu Đạo Duyên Giác
Bhikṣu Bhikṣuṇī
Chư thiên long quỷ thần
Cùng chúng tầm hương thần
Nhìn nhau trông ngơ ngác
Chiêm ngưỡng Lưỡng Túc Tôn
'Việc này là thế nào?
Nguyện Phật hãy giảng giải'

於ư 諸chư 聲Thanh 聞Văn 眾chúng
佛Phật 說thuyết 我ngã 第đệ 一nhất
我ngã 今kim 自tự 於ư 智trí
疑nghi 惑hoặc 不bất 能năng 了liễu
為vi 是thị 究cứu 竟cánh 法Pháp
為vi 是thị 所sở 行hành 道Đạo

Ở trong hàng Thanh Văn
Phật nói con đệ nhất
Nhưng nay với trí con
Chẳng thể giải điều nghi
Có phải Pháp cứu cánh?
Hay là nơi hành Đạo?

佛Phật 口khẩu 所sở 生sinh 子tử
合hợp 掌chưởng 瞻chiêm 仰ngưỡng 待đãi
願nguyện 出xuất 微vi 妙diệu 音âm
時thời 為vi 如như 實thật 說thuyết

Phật tử miệng Phật sinh
Chắp tay chiêm ngưỡng trông
Xin nói vi diệu âm
Mong Phật nói nghĩa thâm

諸chư 天thiên 龍long 神thần 等đẳng
其kỳ 數số 如như 恒Hằng 沙sa
求cầu 佛Phật 諸chư 菩Bồ 薩Tát
大đại 數số 有hữu 八bát 萬vạn

Chư thiên long quỷ thần
Số ấy như Hằng sa
Bồ-tát cầu Phật Đạo
Tổng số có tám vạn

又hựu 諸chư 萬vạn 億ức 國quốc
轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 至chí
合hợp 掌chưởng 以dĩ 敬kính 心tâm
欲dục 聞văn 具cụ 足túc 道Đạo

Vạn ức cõi phương khác
Chuyển Luân Thánh Vương đến
Chắp tay lòng thành khẩn
Muốn nghe Đạo viên mãn"
爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

止chỉ 止chỉ不bất 須tu 復phục 說thuyết若nhược 說thuyết 是thị 事sự一nhất 切thiết 世thế 間gian諸chư 天thiên 及cập 人nhân皆giai 當đương 驚kinh 疑nghi
"Thôi đi! Thôi đi! Không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu Ta nói việc này thì hàng trời người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sinh lòng hoài nghi."

舍Xá 利Lợi 弗Phất 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngài Thu Lộ Tử lại thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn惟duy 願nguyện 說thuyết 之chi惟duy 願nguyện 說thuyết 之chi
"Thưa Thế Tôn! Kính mong hãy nói! Kính mong hãy nói!

所sở 以dĩ 者giả 何hà是thị 會hội 無vô 數số百bách 千thiên 萬vạn 億ức阿a 僧tăng 祇kỳ 眾chúng 生sinh曾tằng 見kiến 諸chư 佛Phật諸chư 根căn 猛mãnh 利lợi智trí 慧tuệ 明minh 了liễu聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết則tắc 能năng 敬kính 信tín
Vì sao thế? Bởi trong Pháp hội này có vô số tỷ ức vô số chúng sinh đã từng thấy chư Phật, có các căn lanh lợi và trí tuệ sáng suốt. Khi nghe Phật nói, họ liền có thể cung kính và tín thọ."

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

法Pháp 王Vương 無Vô 上Thượng 尊Tôn
惟duy 說thuyết 願nguyện 勿vật 慮lự
是thị 會hội 無vô 量lượng 眾chúng
有hữu 能năng 敬kính 信tín 者giả

"Pháp Vương Vô Thượng Tôn
Xin nói chớ lưỡng lự
Pháp hội vô lượng chúng
Họ có thể kính tin"

佛Phật 復phục 止chỉ 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Đức Phật lại cản ngài Thu Lộ Tử:

若nhược 說thuyết 是thị 事sự一nhất 切thiết 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 修tu 羅la皆giai 當đương 驚kinh 疑nghi增tăng 上thượng 慢mạn 比Bỉ 丘Khâu將tương 墜trụy 於ư 大đại 坑khanh
"Nếu Ta nói việc này thì hàng trời người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sinh lòng hoài nghi. Còn hàng Bhikṣu tăng thượng mạn sẽ rơi xuống hầm lửa lớn."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn重trùng 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn tuyên lại nghĩa lý ở trên với bài kệ rằng:

止chỉ 止chỉ 不bất 須tu 說thuyết
我ngã 法Pháp 妙diệu 難nan 思tư
諸chư 增tăng 上thượng 慢mạn 者giả
聞văn 必tất 不bất 敬kính 信tín

"Thôi thôi đừng nói nữa
Pháp Ta diệu vô cùng
Những hàng tăng thượng mạn
Khi nghe chẳng kính tin"

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử lại thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn惟duy 願nguyện 說thuyết 之chi惟duy 願nguyện 說thuyết 之chi今kim 此thử 會hội 中trung如như 我ngã 等đẳng 比tỉ百bách 千thiên 萬vạn 億ức世thế 世thế 已dĩ 曾tằng從tùng 佛Phật 受thọ 化hóa如như 此thử 人nhân 等đẳng必tất 能năng 敬kính 信tín長trường 夜dạ 安an 隱ẩn多đa 所sở 饒nhiêu 益ích
"Thưa Thế Tôn! Kính mong hãy nói! Kính mong hãy nói! Nay ở trong Pháp hội đây có một tỷ ức vị bằng như con. Đời đời họ đã từng được Phật giáo hóa. Hàng người như thế tất sẽ có thể cung kính và tín thọ. Trong đêm dài, họ sẽ được bình an và có nhiều lợi ích."

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

無vô 上thượng 兩Lưỡng 足Túc 尊Tôn
願nguyện 說thuyết 第đệ 一nhất 法Pháp
我ngã 為vi 佛Phật 長trưởng 子tử
惟duy 垂thùy 分phân 別biệt 說thuyết

"Vô thượng Lưỡng Túc Tôn
Xin nói Pháp đệ nhất
Con là Phật trưởng tử
Mong Ngài phân biệt nói

是thị 會hội 無vô 量lượng 眾chúng
能năng 敬kính 信tín 此thử 法Pháp
佛Phật 已dĩ 曾tằng 世thế 世thế
教giáo 化hóa 如như 是thị 等đẳng

Pháp hội vô lượng chúng
Sẽ kính tin Pháp này
Phật đã từng đời đời
Giáo hóa người như thế

皆giai 一nhất 心tâm 合hợp 掌chưởng
欲dục 聽thính 受thọ 佛Phật 語ngữ
我ngã 等đẳng 千thiên 二nhị 百bách
及cập 餘dư 求cầu 佛Phật 者giả

Một lòng đồng chắp tay
Muốn nghe lời Phật dạy
Chúng con một nghìn hai
Cùng người cầu Phật Đạo

願nguyện 為vì 此thử 眾chúng 故cố
惟duy 垂thùy 分phân 別biệt 說thuyết
是thị 等đẳng 聞văn 此thử 法Pháp
則tắc 生sinh 大đại 歡hoan 喜hỷ

Nguyện vì đại chúng đây
Mong Ngài phân biệt nói
Khi họ nghe Pháp này
Tức sinh đại hoan hỷ"

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử:

汝nhữ 已dĩ 殷ân 勤cần 三tam 請thỉnh豈khởi 得đắc 不bất 說thuyết汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ分phân 別biệt 解giải 說thuyết
"Ông đã ân cần thỉnh cầu đến ba lần, làm sao Như Lai chẳng thể không nói. Ông nay lắng nghe và khéo tư duy. Ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông."
說thuyết 此thử 語ngữ 時thời會hội 中trung 有hữu 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di五ngũ 千thiên 人nhân 等đẳng即tức 從tùng 座tòa 起khởi禮lễ 佛Phật 而nhi 退thoái
Khi nói lời ấy xong, trong đại hội có 5.000 vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, và Thanh Tín Nữ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ Phật rồi cáo lui.

所sở 以dĩ 者giả 何hà此thử 輩bối 罪tội 根căn 深thâm 重trọng及cập 增tăng 上thượng 慢mạn未vị 得đắc 謂vị 得đắc未vị 證chứng 謂vị 證chứng有hữu 如như 此thử 失thất是thị 以dĩ 不bất 住trụ世Thế 尊Tôn 默mặc 然nhiên而nhi 不bất 制chế 止chỉ
Vì sao thế? Bởi tội căn của những hạng người đó thâm trọng và còn tăng thượng mạn. Chưa đắc mà nói đã đắc. Chưa chứng mà nói đã chứng. Với các lỗi lầm như thế nên chẳng thể ở lại. Thế Tôn lặng yên và không cản ngăn họ.

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

我ngã 今kim 此thử 眾chúng無vô 復phục 枝chi 葉diệp純thuần 有hữu 貞trinh 實thật
"Thính chúng của Ta bây giờ đã không còn cành và lá, mà chỉ thuần nhất toàn thân cây.

舍Xá 利Lợi 弗Phất如như 是thị 增tăng 上thượng 慢mạn 人nhân退thoái 亦diệc 佳giai 矣hĩ汝nhữ 今kim 善thiện 聽thính當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết
Này Thu Lộ Tử! Thật rất tốt khi hạng người tăng thượng mạn như thế rời khỏi. Ông nay hãy lắng nghe. Ta sẽ thuyết giảng cho ông."

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn
Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

唯dụy 然nhiên 世Thế 尊Tôn願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn
"Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe."
佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

如như 是thị 妙diệu 法Pháp諸chư 佛Phật 如Như 來Lai時thời 乃nãi 說thuyết 之chi如như 優ưu 曇đàm 鉢bát 華hoa時thời 一nhất 現hiện 耳nhĩ
"Diệu Pháp của chư Phật Như Lai chỉ nói trong một dịp đặc biệt, như hoa linh thụy rất lâu mới nở một lần.

舍Xá 利Lợi 弗Phất汝nhữ 等đẳng 當đương 信tín佛Phật 之chi 所sở 說thuyết言ngôn 不bất 虛hư 妄vọng
Này Thu Lộ Tử! Các ông nên tín thọ lời của Ta nói. Đó là vì lời của Phật quyết không hư vọng.

舍Xá 利Lợi 弗Phất諸chư 佛Phật 隨tùy 宜nghi 說thuyết 法Pháp意ý 趣thú 難nan 解giải
Này Thu Lộ Tử! Chư Phật tùy duyên thuyết Pháp, nghĩa thú khó giải.

所sở 以dĩ 者giả 何hà我ngã 以dĩ 無vô 數số 方phương 便tiện種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên譬thí 喻dụ 言ngôn 辭từ演diễn 說thuyết 諸chư 法Pháp是thị 法Pháp 非phi 思tư 量lượng分phân 別biệt 之chi 所sở 能năng 解giải唯duy 有hữu 諸chư 佛Phật乃nãi 能năng 知tri 之chi
Vì sao thế? Bởi Ta dùng vô số phương tiện cùng mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ để diễn nói các Pháp. Pháp này chẳng thể suy lường hay phân biệt mà có thể lý giải được. Duy chỉ có chư Phật mới có thể biết.

所sở 以dĩ 者giả 何hà諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn唯duy 以dĩ 一nhất 大đại 事sự 因nhân 緣duyên 故cố出xuất 現hiện 於ư 世thế
Vì sao thế? Bởi chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian chỉ vì một đại sự nhân duyên.

舍Xá 利Lợi 弗Phất云vân 何hà 名danh 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn唯duy 以dĩ 一nhất 大đại 事sự 因nhân 緣duyên 故cố出xuất 現hiện 於ư 世thế
Này Thu Lộ Tử! Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian chỉ vì một đại sự nhân duyên nghĩa là sao?

諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn欲dục 令linh 眾chúng 生sinh開khai 佛Phật 知tri 見kiến使sử 得đắc 清thanh 淨tịnh 故cố出xuất 現hiện 於ư 世thế欲dục 示thị 眾chúng 生sinh 佛Phật之chi 知tri 見kiến 故cố出xuất 現hiện 於ư 世thế欲dục 令linh 眾chúng 生sinh悟ngộ 佛Phật 知tri 見kiến 故cố出xuất 現hiện 於ư 世thế欲dục 令linh 眾chúng 生sinh入nhập 佛Phật 知tri 見kiến 道Đạo 故cố出xuất 現hiện 於ư 世thế
- Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sinh Mở Tri Kiến của Phật để được thanh tịnh.

- Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sinh Thấy Tri Kiến của Phật.

- Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sinh Hiểu Tri Kiến của Phật.

- Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sinh Vào Tri Kiến của Phật.


舍Xá 利Lợi 弗Phất是thị 為vi 諸chư 佛Phật以dĩ 一nhất 大đại 事sự 因nhân 緣duyên 故cố出xuất 現hiện 於ư 世thế
Này Thu Lộ Tử! Đây là những việc của một đại sự nhân duyên mà chư Phật xuất hiện ở thế gian."
佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

諸chư 佛Phật 如Như 來Lai但đãn 教giáo 化hóa 菩Bồ 薩Tát諸chư 有hữu 所sở 作tác常thường 為vi 一nhất 事sự唯duy 以dĩ 佛Phật 之chi 知tri 見kiến示thị 悟ngộ 眾chúng 生sinh
"Chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-tát. Mọi việc làm của chư Phật luôn chỉ vì một việc: đó là khai ngộ chúng sinh đến tri kiến của Phật.

舍Xá 利Lợi 弗Phất如Như 來Lai 但đãn 以dĩ一nhất 佛Phật 乘Thừa 故cố為vì 眾chúng 生sinh 說thuyết 法Pháp無vô 有hữu 餘dư 乘thừa若nhược 二nhị若nhược 三tam
Này Thu Lộ Tử! Như Lai chỉ dùng một Phật Thừa để thuyết Pháp cho chúng sinh. Không có thừa nào khác, không hai cũng không ba.

舍Xá 利Lợi 弗Phất一nhất 切thiết 十thập 方phương 諸chư 佛Phật法Pháp 亦diệc 如như 是thị
Này Thu Lộ Tử! Pháp của tất cả mười phương chư Phật cũng lại như vậy.

舍Xá 利Lợi 弗Phất過quá 去khứ 諸chư 佛Phật以dĩ 無vô 量lượng 無vô 數số 方phương 便tiện種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên譬thí 喻dụ 言ngôn 辭từ而nhi 為vì 眾chúng 生sinh演diễn 說thuyết 諸chư 法Pháp是thị 法Pháp 皆giai 為vì一nhất 佛Phật 乘Thừa 故cố是thị 諸chư 眾chúng 生sinh從tùng 諸chư 佛Phật 聞văn 法Pháp究cứu 竟cánh 皆giai 得đắc一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí
Này Thu Lộ Tử! Chư Phật vào thuở quá khứ đã dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các Pháp cho chúng sinh. Các Pháp này đều là vì một Phật Thừa. Khi các chúng sinh này nghe Pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc Nhất Thiết Chủng Trí.

舍Xá 利Lợi 弗Phất未vị 來lai 諸chư 佛Phật當đương 出xuất 於ư 世thế亦diệc 以dĩ 無vô 量lượng無vô 數số 方phương 便tiện種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên譬thí 喻dụ 言ngôn 辭từ而nhi 為vì 眾chúng 生sinh演diễn 說thuyết 諸chư 法Pháp是thị 法Pháp 皆giai 為vì一nhất 佛Phật 乘Thừa 故cố是thị 諸chư 眾chúng 生sinh從tùng 佛Phật 聞văn 法Pháp究cứu 竟cánh 皆giai 得đắc一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí
Này Thu Lộ Tử! Vào đời vị lai, chư Phật xuất hiện ở thế gian cũng sẽ dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các Pháp cho chúng sinh. Các Pháp này đều là vì một Phật Thừa. Khi các chúng sinh này nghe Pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc Nhất Thiết Chủng Trí.

舍Xá 利Lợi 弗Phất現hiện 在tại 十thập 方phương無vô 量lượng 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 佛Phật 土độ 中trung諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn多đa 所sở 饒nhiêu 益ích安an 樂lạc 眾chúng 生sinh是thị 諸chư 佛Phật 亦diệc 以dĩ 無vô 量lượng無vô 數số 方phương 便tiện種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên譬thí 喻dụ 言ngôn 辭từ而nhi 為vì 眾chúng 生sinh演diễn 說thuyết 諸chư 法Pháp是thị 法Pháp 皆giai 為vì一nhất 佛Phật 乘Thừa 故cố是thị 諸chư 眾chúng 生sinh從tùng 佛Phật 聞văn 法Pháp究cứu 竟cánh 皆giai 得đắc一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí
Này Thu Lộ Tử! Hiện tại ở vô lượng tỷ ức Phật độ trong mười phương, chư Phật Thế Tôn đang làm nhiều việc lợi ích an vui cho chúng sinh. Các Đức Phật đó cũng đang dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các Pháp cho chúng sinh. Các Pháp này đều là vì một Phật Thừa. Khi các chúng sinh này nghe Pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc Nhất Thiết Chủng Trí.

舍Xá 利Lợi 弗Phất是thị 諸chư 佛Phật 但đãn 教giáo 化hóa 菩Bồ 薩Tát欲dục 以dĩ 佛Phật 之chi 知tri 見kiến示thị 眾chúng 生sinh 故cố欲dục 以dĩ 佛Phật 之chi 知tri 見kiến悟ngộ 眾chúng 生sinh 故cố欲dục 令linh 眾chúng 生sinh入nhập 佛Phật 之chi 知tri 見kiến 故cố
Này Thu Lộ Tử! Chư Phật đó chỉ giáo hóa Bồ-tát là vì chư Phật muốn chỉ dẫn chúng sinh thấy tri kiến của Phật, muốn giác ngộ chúng sinh đến tri kiến của Phật, và muốn dẫn chúng sinh vào tri kiến của Phật.

舍Xá 利Lợi 弗Phất我ngã 今kim 亦diệc 復phục 如như 是thị知tri 諸chư 眾chúng 生sinh有hữu 種chủng 種chủng 欲dục深thâm 心tâm 所sở 著trước隨tùy 其kỳ 本bổn 性tính以dĩ 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên譬thí 喻dụ 言ngôn 辭từ方phương 便tiện 力lực而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp
Này Thu Lộ Tử! Ta nay cũng lại như vậy. Ta biết các chúng sinh có đủ mọi điều mong muốn với tùy theo căn tính mà cõi lòng bám vào, nên Như Lai dùng đủ mọi nhân duyên cùng ngôn từ thí dụ và sức phương tiện mà thuyết Pháp cho họ.

舍Xá 利Lợi 弗Phất如như 此thử 皆giai 為vi得đắc 一nhất 佛Phật 乘Thừa一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 故cố
Này Thu Lộ Tử! Ta làm như thế để họ đều đắc Nhất Thiết Chủng Trí của một Phật Thừa.

舍Xá 利Lợi 弗Phất十thập 方phương 世thế 界giới 中trung尚thượng 無vô 二nhị 乘thừa何hà 況huống 有hữu 三tam
Này Thu Lộ Tử! Ở các thế giới trong mười phương còn chẳng có hai thừa, huống nữa là ba.

舍Xá 利Lợi 弗Phất諸chư 佛Phật 出xuất 於ư五ngũ 濁trược 惡ác 世thế所sở 謂vị劫kiếp 濁trược煩phiền 惱não 濁trược眾chúng 生sinh 濁trược見kiến 濁trược命mạng 濁trược
Này Thu Lộ Tử! Chư Phật xuất hiện trong đời ác năm trược, bao gồm: ô trược của thời gian, ô trược của cái thấy, ô trược của phiền não, ô trược của chúng sinh, và ô trược của thọ mạng.

如như 是thị 舍Xá 利Lợi 弗Phất劫kiếp 濁trược 亂loạn 時thời眾chúng 生sinh 垢cấu 重trọng慳san 貪tham 嫉tật 妬đố成thành 就tựu 諸chư 不bất 善thiện 根căn 故cố諸chư 佛Phật 以dĩ 方phương 便tiện 力lực於ư 一nhất 佛Phật 乘Thừa分phân 別biệt 說thuyết 三tam
Vì thế, Thu Lộ Tử! Do bởi ở trong kiếp ô trược hỗn loạn, chúng sinh tạo nghiệp nặng bất tịnh, tham lam đố kỵ, và thành tựu các căn chẳng lành. Cho nên chư Phật dùng sức phương tiện, ở trong một Phật Thừa mà phân biệt nói có ba.

舍Xá 利Lợi 弗Phất若nhược 我ngã 弟đệ 子tử自tự 謂vị 阿A 羅La 漢Hán辟Bích 支Chi 佛Phật 者giả不bất 聞văn 不bất 知tri諸chư 佛Phật 如Như 來Lai但đãn 教giáo 化hóa 菩Bồ 薩Tát 事sự此thử 非phi 佛Phật 弟đệ 子tử非phi 阿A 羅La 漢Hán非phi 辟Bích 支Chi 佛Phật
Này Thu Lộ Tử! Nếu có đệ tử của Ta tự gọi mình là bậc Ưng Chân hay Độc Giác mà chẳng nghe chẳng biết về việc chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-tát, thì người ấy không phải là đệ tử của Phật, cũng chẳng phải là bậc Ưng Chân hay Độc Giác.

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất是thị 諸chư 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni自tự 謂vị 已dĩ 得đắc 阿A 羅La 漢Hán是thị 最tối 後hậu 身thân究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn便tiện 不bất 復phục 志chí 求cầu阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề當đương 知tri 此thử 輩bối皆giai 是thị 增tăng 上thượng 慢mạn 人nhân
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Các vị Bhikṣu hoặc Bhikṣuṇī nào tự cho mình đã đắc Đạo Ưng Chân, trụ ở thân cuối cùng và sẽ đạt tới Cứu Cánh Tịch Diệt, nhưng lại chẳng chí cầu Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, thì phải biết họ đều là hạng người tăng thượng mạn.

所sở 以dĩ 者giả 何hà若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu實thật 得đắc 阿A 羅La 漢Hán若nhược 不bất 信tín 此thử 法Pháp無vô 有hữu 是thị 處xứ除trừ 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu現hiện 前tiền 無vô 佛Phật
Vì sao thế? Bởi nếu có vị Bhikṣu nào thật sự đắc Đạo Ưng Chân mà chẳng tin Pháp này thì quyết không thể có việc ấy--duy trừ sau khi Phật diệt độ và ở hiện đời không có Phật.

所sở 以dĩ 者giả 何hà佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu如như 是thị 等đẳng 經Kinh受thọ 持trì 讀độc 誦tụng 解giải 義nghĩa 者giả是thị 人nhân 難nan 得đắc若nhược 遇ngộ 餘dư 佛Phật於ư 此thử 法Pháp 中trung便tiện 得đắc 決quyết 了liễu
Vì sao thế? Bởi sau khi Phật diệt độ, những ai thọ trì đọc tụng và giảng giải nghĩa thú của các Kinh như vậy, thì người này rất khó gặp. Nếu họ gặp chư Phật khác thì sẽ ở trong Pháp này liền được thông triệt.

舍Xá 利Lợi 弗Phất汝nhữ 等đẳng 當đương 一nhất 心tâm信tín 解giải 受thọ 持trì 佛Phật 語ngữ諸chư 佛Phật 如Như 來Lai言ngôn 無vô 虛hư 妄vọng無vô 有hữu 餘dư 乘thừa唯duy 一nhất 佛Phật 乘Thừa
Này Thu Lộ Tử! Các ông nên nhất tâm tín giải và thọ trì lời Phật dạy. Lời nói của chư Phật Như Lai quyết không hư dối. Không có thừa nào khác, duy chỉ có một Phật Thừa."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

比Bỉ 丘Khâu 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni
有hữu 懷hoài 增tăng 上thượng 慢mạn
優Ưu 婆Bà 塞Tắc 我ngã 慢mạn
優Ưu 婆Bà 夷Di 不bất 信tín

"Bhikṣu Bhikṣuṇī
Ôm lòng tăng thượng mạn
Thanh Tín Nam ngã mạn
Thanh Tín Nữ bất tín

如như 是thị 四tứ 眾chúng 等đẳng
其kỳ 數số 有hữu 五ngũ 千thiên
不bất 自tự 見kiến 其kỳ 過quá
於ư 戒giới 有hữu 缺khuyết 漏lậu
護hộ 惜tích 其kỳ 瑕hà 疵tỳ

Hàng bốn chúng như thế
Số ấy có năm nghìn
Chẳng thấy lỗi của mình
Giới luật bị khuyết lậu
Tiếc giữ điều lỗi lầm

是thị 小tiểu 智trí 已dĩ 出xuất
眾chúng 中trung 之chi 糟tao 糠khang
佛Phật 威uy 德đức 故cố 去khứ
斯tư 人nhân 尠tiển 福phúc 德đức
不bất 堪kham 受thọ 是thị 法Pháp
此thử 眾chúng 無vô 枝chi 葉diệp
唯duy 有hữu 諸chư 貞trinh 實thật

Hàng trí nhỏ vỏ trấu
Đã rời khỏi đại chúng
Do uy đức của Phật
Những người thiếu phúc đức
Chẳng kham thọ Pháp này
Chúng hội không cành lá
Duy chỉ có thân cây

舍Xá 利Lợi 弗Phất 善thiện 聽thính
諸chư 佛Phật 所sở 得đắc 法Pháp
無vô 量lượng 方phương 便tiện 力lực
而nhi 為vì 眾chúng 生sinh 說thuyết

Thu Lộ Tử lắng nghe
Chư Phật Pháp chứng đắc
Vô lượng sức phương tiện
Vì chúng sinh thuyết giảng

眾chúng 生sinh 心tâm 所sở 念niệm
種chủng 種chủng 所sở 行hành 道Đạo
若nhược 干can 諸chư 欲dục 性tính
先tiên 世thế 善thiện 惡ác 業nghiệp

Tâm niệm của chúng sinh
Đủ mọi nơi ngõ ngách
Căn tính điều mong muốn
Nghiệp lành dữ đời trước

佛Phật 悉tất 知tri 是thị 已dĩ
以dĩ 諸chư 緣duyên 譬thí 喻dụ
言ngôn 辭từ 方phương 便tiện 力lực
令linh 一nhất 切thiết 歡hoan 喜hỷ

Phật thảy đều biết rõ
Dùng thí dụ nhân duyên
Ngôn từ sức phương tiện
Khiến tất cả vui mừng

或hoặc 說thuyết 修Tu 多Đa 羅La
伽Già 陀Đà 及cập 本Bổn 事Sự
本Bổn 生Sinh 未Vị 曾Tằng 有Hữu
亦diệc 說thuyết 於ư 因Nhân 緣Duyên
譬Thí 喻Dụ 并tinh 祇Kỳ 夜Dạ
優Ưu 波Ba 提Đề 舍Xá 經Kinh

Hoặc thuyết giảng Khế Kinh
Cô Khởi cùng Bổn Sự
Bổn Sinh Vị Tằng Hữu
Cũng nói về Nhân Duyên
Thí Dụ hay Trùng Tụng
Hoặc nói đến Luận Nghị

鈍độn 根căn 樂nhạo 小tiểu 法Pháp
貪tham 著trước 於ư 生sinh 死tử
於ư 諸chư 無vô 量lượng 佛Phật
不bất 行hành 深thâm 妙diệu 道Đạo
眾chúng 苦khổ 所sở 惱não 亂loạn
為vì 是thị 說thuyết 涅Niết 槃Bàn

Độn căn thích Pháp nhỏ
Tham chấp nơi sinh tử
Ở vô lượng chư Phật
Chẳng tu Đạo vi diệu
Bị khổ ách não loạn
Vì họ nói tịch diệt

我ngã 設thiết 是thị 方phương 便tiện
令linh 得đắc 入nhập 佛Phật 慧tuệ
未vị 曾tằng 說thuyết 汝nhữ 等đẳng
當đương 得đắc 成thành 佛Phật 道Đạo

Ta thiết lập phương tiện
Khiến họ vào trí Phật
Chưa hề nói các ông
Sẽ được thành Phật Đạo

所sở 以dĩ 未vị 曾tằng 說thuyết
說thuyết 時thời 未vị 至chí 故cố
今kim 正chính 是thị 其kỳ 時thời
決quyết 定định 說thuyết 大Đại 乘Thừa

Sở dĩ chưa từng nói
Vì chưa tới thời điểm
Nay chính là lúc này
Quyết định dạy Đại Thừa

我ngã 此thử 九cửu 部bộ 法Pháp
隨tùy 順thuận 眾chúng 生sinh 說thuyết
入nhập 大Đại 乘Thừa 為vi 本bổn
以dĩ 故cố 說thuyết 是thị 經Kinh

Chín bộ Pháp của Ta
Tùy thuận chúng sinh nói
Là để vào Đại Thừa
Nên Ta giảng Kinh này

有hữu 佛Phật 子tử 心tâm 淨tịnh
柔nhu 軟nhuyễn 亦diệc 利lợi 根căn
無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 所sở
而nhi 行hành 深thâm 妙diệu 道Đạo
為vì 此thử 諸chư 佛Phật 子tử
說thuyết 是thị 大Đại 乘Thừa 經Kinh

Phật tử nào tâm tịnh
Tùy thuận cùng lợi căn
Ở vô lượng chư Phật
Đã tu Đạo vi diệu
Vì hàng Phật tử đó
Thuyết Kinh Đại Thừa này

我ngã 記ký 如như 是thị 人nhân
來lai 世thế 成thành 佛Phật 道Đạo
以dĩ 深thâm 心tâm 念niệm 佛Phật
修tu 持trì 淨tịnh 戒giới 故cố

Ta thọ ký người ấy
Vị lai thành Phật Đạo
Với tâm thành niệm Phật
Tu hành trì tịnh giới

此thử 等đẳng 聞văn 得đắc 佛Phật
大đại 喜hỷ 充sung 遍biến 身thân
佛Phật 知tri 彼bỉ 心tâm 行hành
故cố 為vì 說thuyết 大Đại 乘Thừa

Khi nghe sẽ thành Phật
Vui mừng biến khắp thân
Phật biết rõ tâm hành
Vì họ dạy Đại Thừa

聲Thanh 聞Văn 若nhược 菩Bồ 薩Tát
聞văn 我ngã 所sở 說thuyết 法Pháp
乃nãi 至chí 於ư 一nhất 偈kệ
皆giai 成thành 佛Phật 無vô 疑nghi

Thanh Văn hay Bồ-tát
Nghe Ta thuyết Pháp này
Dẫu chỉ một bài kệ
Đều nhất định thành Phật

十thập 方phương 佛Phật 土độ 中trung
唯duy 有hữu 一Nhất 乘Thừa 法Pháp
無vô 二nhị 亦diệc 無vô 三tam
除trừ 佛Phật 方phương 便tiện 說thuyết
但đãn 以dĩ 假giả 名danh 字tự
引dẫn 導đạo 於ư 眾chúng 生sinh
說thuyết 佛Phật 智trí 慧tuệ 故cố

Phật độ trong mười phương
Chỉ có Pháp Nhất Thừa
Chẳng hai cũng chẳng ba
Trừ Phật phương tiện nói
Chỉ là giả danh tự
Để dẫn dắt chúng sinh
Dạy họ trí của Phật

諸chư 佛Phật 出xuất 於ư 世thế
唯duy 此thử 一nhất 事sự 實thật
餘dư 二nhị 則tắc 非phi 真chân
終chung 不bất 以dĩ 小Tiểu 乘Thừa
濟tế 度độ 於ư 眾chúng 生sinh

Chư Phật xuất thế gian
Thật chỉ có một việc
Hai việc khác chẳng thật
Cuối không dùng Nhị Thừa
Để cứu độ chúng sinh

佛Phật 自tự 住trụ 大Đại 乘Thừa
如như 其kỳ 所sở 得đắc 法Pháp
定định 慧tuệ 力lực 莊trang 嚴nghiêm
以dĩ 此thử 度độ 眾chúng 生sinh

Chính Phật trụ Đại Thừa
Tùy thuận Pháp chứng đắc
Định tuệ lực trang nghiêm
Dùng đó độ chúng sinh

自tự 證chứng 無vô 上thượng 道Đạo
大Đại 乘Thừa 平bình 等đẳng 法Pháp
若nhược 以dĩ 小Tiểu 乘Thừa 化hóa
乃nãi 至chí 於ư 一nhất 人nhân
我ngã 則tắc 墮đọa 慳san 貪tham
此thử 事sự 為vi 不bất 可khả

Tự chứng Đạo vô thượng
Pháp Đại Thừa bình đẳng
Nếu dùng Nhị Thừa dạy
Cho đến chỉ một người
Ta tức đọa keo tiếc
Quyết chẳng có việc này

若nhược 人nhân 信tín 歸quy 佛Phật
如Như 來Lai 不bất 欺khi 誑cuống
亦diệc 無vô 貪tham 嫉tật 意ý
斷đoạn 諸chư 法pháp 中trung 惡ác
故cố 佛Phật 於ư 十thập 方phương
而nhi 獨độc 無vô 所sở 畏úy

Nếu ai quy tín Phật
Như Lai chẳng lừa dối
Cũng không đố kỵ tham
Đoạn trừ mọi pháp ác
Nên Phật ở mười phương
Tự tại không sợ hãi

我ngã 以dĩ 相tướng 嚴nghiêm 身thân
光quang 明minh 照chiếu 世thế 間gian
無vô 量lượng 眾chúng 所sở 尊tôn
為vi 說thuyết 實thật 相tướng 印ấn

Ta dùng tướng nghiêm thân
Quang minh chiếu thế gian
Vô lượng người tôn kính
Ta nói ấn thật tướng

舍Xá 利Lợi 弗Phất 當đương 知tri
我ngã 本bổn 立lập 誓thệ 願nguyện
欲dục 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng
如như 我ngã 等đẳng 無vô 異dị

Thu Lộ Tử nên biết
Ta xưa lập thệ nguyện
Muốn khiến hết tất cả
Như Ta chẳng sai khác

如như 我ngã 昔tích 所sở 願nguyện
今kim 者giả 已dĩ 滿mãn 足túc
化hóa 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh
皆giai 令linh 入nhập 佛Phật 道Đạo

Sở nguyện Ta lúc xưa
Giờ đây đã viên mãn
Hóa độ hết thảy chúng
Khiến đều vào Phật Đạo

若nhược 我ngã 遇ngộ 眾chúng 生sinh
盡tận 教giáo 以dĩ 佛Phật 道Đạo
無vô 智trí 者giả 錯thác 亂loạn
迷mê 惑hoặc 不bất 受thọ 教giáo

Nếu Ta gặp chúng sinh
Hết lòng dạy Phật Đạo
Kẻ vô trí cuồng loạn
Mê muội chẳng tín thọ

我ngã 知tri 此thử 眾chúng 生sinh
未vị 曾tằng 修tu 善thiện 本bổn
堅kiên 著trước 於ư 五ngũ 欲dục
癡si 愛ái 故cố 生sinh 惱não

Ta biết chúng sinh này
Chưa từng tu căn lành
Cố bám nơi năm dục
Si ái sinh khổ não

以dĩ 諸chư 欲dục 因nhân 緣duyên
墜trụy 墮đọa 三tam 惡ác 道đạo
輪luân 迴hồi 六lục 趣thú 中trung
備bị 受thọ 諸chư 苦khổ 毒độc

Bởi nhân duyên tham dục
Sa đọa ba đường ác
Luân hồi trong sáu đường
Phải chịu muôn khổ độc

受thọ 胎thai 之chi 微vi 形hình
世thế 世thế 常thường 增tăng 長trưởng
薄bạc 德đức 少thiểu 福phúc 人nhân
眾chúng 苦khổ 所sở 逼bức 迫bách

Đầu thai hình bé nhỏ
Đời đời luôn tăng trưởng
Kẻ đức bạc phúc mỏng
Bị khổ ách bức bách

入nhập 邪tà 見kiến 稠trù 林lâm
若nhược 有hữu 若nhược 無vô 等đẳng
依y 止chỉ 此thử 諸chư 見kiến
具cụ 足túc 六lục 十thập 二nhị

Vào rừng rậm tà kiến
Chấp thường chấp đoạn diệt
Bám nương các kiến này
Tổng số sáu mươi hai

深thâm 著trước 虛hư 妄vọng 法pháp
堅kiên 受thọ 不bất 可khả 捨xả
我ngã 慢mạn 自tự 矜căng 高cao
諂siểm 曲khúc 心tâm 不bất 實thật

Chấp sâu pháp hư vọng
Kiên trì thọ chẳng xả
Ngã mạn tự khoe khoang
Nịnh hót lòng dối trá

於ư 千thiên 萬vạn 億ức 劫kiếp
不bất 聞văn 佛Phật 名danh 字tự
亦diệc 不bất 聞văn 正Chính 法Pháp
如như 是thị 人nhân 難nan 度độ

Trong nghìn vạn ức kiếp
Không nghe danh hiệu Phật
Cũng không nghe Chính Pháp
Người như thế khó độ

是thị 故cố 舍Xá 利Lợi 弗Phất
我ngã 為vì 設thiết 方phương 便tiện
說thuyết 諸chư 盡tận 苦khổ 道đạo
示thị 之chi 以dĩ 涅Niết 槃Bàn
我ngã 雖tuy 說thuyết 涅Niết 槃Bàn
是thị 亦diệc 非phi 真chân 滅diệt

Cho nên Thu Lộ Tử
Vì họ lập phương tiện
Ta dạy cách diệt khổ
Hiển thị đến tịch diệt
Tuy Ta nói tịch diệt
Nhưng chẳng phải thật diệt

諸chư 法pháp 從tùng 本bổn 來lai
常thường 自tự 寂tịch 滅diệt 相tướng
佛Phật 子tử 行hành 道Đạo 已dĩ
來lai 世thế 得đắc 作tác 佛Phật

Các pháp vốn xưa nay
Tướng chúng luôn tịch diệt
Phật tử nào tu hành
Vị lai sẽ thành Phật

我ngã 有hữu 方phương 便tiện 力lực
開khai 示thị 三Tam 乘Thừa 法Pháp
一nhất 切thiết 諸chư 世Thế 尊Tôn
皆giai 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 道Đạo

Ta có sức phương tiện
Khai thị Pháp Ba Thừa
Tất cả chư Thế Tôn
Đều nói Đạo Nhất Thừa

今kim 此thử 諸chư 大đại 眾chúng
皆giai 應ưng 除trừ 疑nghi 惑hoặc
諸chư 佛Phật 語ngữ 無vô 異dị
唯duy 一nhất 無vô 二nhị 乘thừa

Nay các đại chúng đây
Đều nên trừ hoài nghi
Lời Phật chẳng sai khác
Duy một thừa không hai

過quá 去khứ 無vô 數số 劫kiếp
無vô 量lượng 滅diệt 度độ 佛Phật
百bách 千thiên 萬vạn 億ức 種chủng
其kỳ 數số 不bất 可khả 量lượng

Quá khứ vô số kiếp
Vô lượng Phật diệt độ
Tỷ ức Phật như thế
Số ấy chẳng thể lường

如như 是thị 諸chư 世Thế 尊Tôn
種chủng 種chủng 緣duyên 譬thí 喻dụ
無vô 數số 方phương 便tiện 力lực
演diễn 說thuyết 諸chư 法pháp 相tướng

Chư Thế Tôn như thế
Thí dụ mọi nhân duyên
Vô số sức phương tiện
Diễn nói các pháp tướng

是thị 諸chư 世Thế 尊Tôn 等đẳng
皆giai 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 法Pháp
化hóa 無vô 量lượng 眾chúng 生sinh
令linh 入nhập 於ư 佛Phật 道Đạo

Chư Phật Thế Tôn đó
Đều thuyết Pháp Nhất Thừa
Hóa vô lượng chúng sinh
Khiến họ vào Phật Đạo

又hựu 諸chư 大Đại 聖Thánh 主Chủ
知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian
天thiên 人nhân 群quần 生sinh 類loại
深thâm 心tâm 之chi 所sở 欲dục
更canh 以dĩ 異dị 方phương 便tiện
助trợ 顯hiển 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa

Lại nữa chư Đại Thánh
Biết tất cả thế gian
Trời người các chúng sinh
Đáy lòng nơi mong muốn
Nên dùng phương tiện khác
Giúp hiển Đệ Nhất Nghĩa

若nhược 有hữu 眾chúng 生sinh 類loại
值trị 諸chư 過quá 去khứ 佛Phật
若nhược 聞văn 法Pháp 布Bố 施Thí
或hoặc 持Trì 戒Giới 忍Nhẫn 辱Nhục
精Tinh 進Tấn 禪Thiền 智Trí 等đẳng
種chủng 種chủng 修tu 福phúc 慧tuệ
如như 是thị 諸chư 人nhân 等đẳng
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Nếu có chúng sinh nào
Gặp chư Phật quá khứ
Nghe Pháp rồi Bố Thí
Tịnh Giới cùng An Nhẫn
Tinh Tấn Thiền Định Trí
Tu hành mọi phúc tuệ
Những hành giả như thế
Đều đã thành Phật Đạo

諸chư 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu
若nhược 人nhân 善thiện 軟nhuyễn 心tâm
如như 是thị 諸chư 眾chúng 生sinh
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Chư Phật diệt độ rồi
Nếu tâm ai tùy thuận
Các chúng sinh như thế
Đều đã thành Phật Đạo

諸chư 佛Phật 滅diệt 度độ 已dĩ
供cúng 養dường 舍xá 利lợi 者giả
起khởi 萬vạn 億ức 種chủng 塔tháp
金kim 銀ngân 及cập 玻pha 梨lê
車xa 璩cừ 與dữ 瑪mã 瑙não
玫mai 瑰côi 琉lưu 璃ly 珠châu
清thanh 淨tịnh 廣quảng 嚴nghiêm 飾sức
莊trang 校giáo 於ư 諸chư 塔tháp

Chư Phật diệt độ rồi
Ai cúng dường xá-lợi
Khởi xây vạn ức tháp
Vàng bạc cùng pha lê
Xa cừ với mã não
Mai côi lưu ly châu
Thanh tịnh rộng trang nghiêm
Trang hoàng các tháp đó

或hoặc 有hữu 起khởi 石thạch 廟miếu
栴chiên 檀đàn 及cập 沈trầm 水thủy
木mộc 櫁mật 并tinh 餘dư 材tài
塼chuyên 瓦ngõa 泥nê 土thổ 等đẳng

Hoặc khởi xây miếu đá
Hương đàn hay trầm thủy
Gỗ thơm hay gỗ khác
Gạch ngói hay đất sét

若nhược 於ư 曠khoáng 野dã 中trung
積tích 土thổ 成thành 佛Phật 廟miếu
乃nãi 至chí 童đồng 子tử 戲hí
聚tụ 沙sa 為vi 佛Phật 塔tháp
如như 是thị 諸chư 人nhân 等đẳng
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Nếu ở nơi hoang vắng
Đắp đất thành miếu Phật
Dẫu con nít nô đùa
Dồn cát làm tháp Phật
Thì những người như thế
Đều đã thành Phật Đạo

若nhược 人nhân 為vì 佛Phật 故cố
建kiến 立lập 諸chư 形hình 像tượng
刻khắc 雕điêu 成thành 眾chúng 相tướng
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Nếu ai vì kính Phật
Kiến lập các hình tượng
Điêu khắc Phật tướng hảo
Đều đã thành Phật Đạo

或hoặc 以dĩ 七thất 寶bảo 成thành
鍮thâu 石thạch 赤xích 白bạch 銅đồng
白bạch 鑞lạp 及cập 鉛duyên 錫tích
鐵thiết 木mộc 及cập 與dữ 泥nê

Hoặc lấy thành bảy báu
Đồng thau màu đỏ trắng
Bạch lạp hay chì thiếc
Sắt gỗ hay đất sét

或hoặc 以dĩ 膠giao 漆tất 布bố
嚴nghiêm 飾sức 作tác 佛Phật 像tượng
如như 是thị 諸chư 人nhân 等đẳng
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Hoặc lấy vải keo sơn
Trang trí làm tượng Phật
Thì những người như thế
Đều đã thành Phật Đạo

彩thải 畫họa 作tác 佛Phật 像tượng
百bách 福phúc 莊trang 嚴nghiêm 相tướng
自tự 作tác 若nhược 使sử 人nhân
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Tô vẽ làm tượng Phật
Trăm phúc tướng trang nghiêm
Tự làm hoặc bảo người
Đều đã thành Phật Đạo

乃nãi 至chí 童đồng 子tử 戲hí
若nhược 草thảo 木mộc 及cập 筆bút
或hoặc 以dĩ 指chỉ 爪trảo 甲giáp
而nhi 畫họa 作tác 佛Phật 像tượng

Dẫu con nít đùa vui
Với cỏ cây hay bút
Hoặc dùng đầu móng tay
Mà vẽ làm tượng Phật

如như 是thị 諸chư 人nhân 等đẳng
漸tiệm 漸tiệm 積tích 功công 德đức
具cụ 足túc 大đại 悲bi 心tâm
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Thì những người như thế
Dần dần tích công đức
Đầy đủ tâm đại bi
Đều đã thành Phật Đạo

但đãn 化hóa 諸chư 菩Bồ 薩Tát
度độ 脫thoát 無vô 量lượng 眾chúng
若nhược 人nhân 於ư 塔tháp 廟miếu
寶bảo 像tượng 及cập 畫họa 像tượng
以dĩ 華hoa 香hương 幡phan 蓋cái
敬kính 心tâm 而nhi 供cúng 養dường

Chỉ giáo hóa Bồ-tát
Phật độ vô lượng chúng
Nếu ai ở chùa tháp
Tượng báu cùng tượng vẽ
Dùng phan lọng hoa hương
Tâm cung kính cúng dường

若nhược 使sử 人nhân 作tác 樂nhạc
擊kích 鼓cổ 吹xuy 角giác 貝bối
簫tiêu 笛địch 琴cầm 箜không 篌hầu
琵tỳ 琶bà 鐃nao 銅đồng 鈸bạt
如như 是thị 眾chúng 妙diệu 音âm
盡tận 持trì 以dĩ 供cúng 養dường

Hoặc bảo người trỗi nhạc
Đánh trống thổi kèn ốc
Tiêu cầm sáo đàn tre
Tỳ bà hay chiêng đồng
Các diệu âm như thế
Tấu vang để cúng dường

或hoặc 以dĩ 歡hoan 喜hỷ 心tâm
歌ca 唄bối 頌tụng 佛Phật 德đức
乃nãi 至chí 一nhất 小tiểu 音âm
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Hoặc với lòng hoan hỷ
Ca vịnh tán Phật đức
Dẫu chỉ một tiếng nhỏ
Đều đã thành Phật Đạo

若nhược 人nhân 散tán 亂loạn 心tâm
乃nãi 至chí 以dĩ 一nhất 華hoa
供cúng 養dường 於ư 畫họa 像tượng
漸tiệm 見kiến 無vô 數số 佛Phật

Nếu lòng ai tán loạn
Dẫu chỉ một đóa hoa
Cúng dường nơi tượng vẽ
Sẽ thấy vô số Phật

或hoặc 有hữu 人nhân 禮lễ 拜bái
或hoặc 復phục 但đãn 合hợp 掌chưởng
乃nãi 至chí 舉cử 一nhất 手thủ
或hoặc 復phục 小tiểu 低đê 頭đầu
以dĩ 此thử 供cúng 養dường 像tượng
漸tiệm 見kiến 無vô 量lượng 佛Phật

Hoặc có người lễ bái
Hoặc lại chỉ chắp tay
Dẫu chỉ nhấc tay lên
Hoặc chỉ hơi cúi đầu
Để mà cúng dường tượng
Sẽ thấy vô lượng Phật

自tự 成thành 無vô 上thượng 道Đạo
廣quảng 度độ 無vô 數số 眾chúng
入nhập 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn
如như 薪tân 盡tận 火hỏa 滅diệt

Tự thành Đạo vô thượng
Rộng độ vô số chúng
Vào Vô Dư Tịch Diệt
Như củi lửa thiêu xong

若nhược 人nhân 散tán 亂loạn 心tâm
入nhập 於ư 塔tháp 廟miếu 中trung
一nhất 稱xưng 南nam 無mô 佛Phật
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Nếu lòng ai tán loạn
Họ vào chùa tháp Phật
Một tiếng “Quy Y Phật”
Đều đã thành Phật Đạo

於ư 諸chư 過quá 去khứ 佛Phật
在tại 世thế 或hoặc 滅diệt 後hậu
若nhược 有hữu 聞văn 是thị 法Pháp
皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật 道Đạo

Ở chư Phật quá khứ
Tại thế hoặc diệt độ
Nếu ai nghe Pháp này
Đều đã thành Phật Đạo

未vị 來lai 諸chư 世Thế 尊Tôn
其kỳ 數số 無vô 有hữu 量lượng
是thị 諸chư 如Như 來Lai 等đẳng
亦diệc 方phương 便tiện 說thuyết 法Pháp

Vị lai chư Thế Tôn
Số ấy vô hạn lượng
Chư Như Lai như thế
Cũng phương tiện thuyết Pháp

一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai
以dĩ 無vô 量lượng 方phương 便tiện
度độ 脫thoát 諸chư 眾chúng 生sinh
入nhập 佛Phật 無vô 漏lậu 智trí

Hết thảy chư Như Lai
Dùng vô lượng phương tiện
Độ thoát các chúng sinh
Vào trí Phật vô lậu

若nhược 有hữu 聞văn 法Pháp 者giả
無vô 一nhất 不bất 成thành 佛Phật
諸chư 佛Phật 本bổn 誓thệ 願nguyện
我ngã 所sở 行hành 佛Phật 道Đạo
普phổ 欲dục 令linh 眾chúng 生sinh
亦diệc 同đồng 得đắc 此thử 道Đạo

Nếu có ai nghe Pháp
Không ai chẳng thành Phật
Chư Phật bổn thệ nguyện
'Phật Đạo nơi tu hành
Muốn khiến khắp chúng sinh
Cũng đồng đắc Đạo này'

未vị 來lai 世thế 諸chư 佛Phật
雖tuy 說thuyết 百bách 千thiên 億ức
無vô 數số 諸chư 法Pháp 門môn
其kỳ 實thật 為vì 一Nhất 乘Thừa

Chư Phật ở vị lai
Tuy nói trăm nghìn ức
Vô số các Pháp môn
Kỳ thật vì Nhất Thừa

諸chư 佛Phật 兩Lưỡng 足Túc 尊Tôn
知tri 法pháp 常thường 無vô 性tính
佛Phật 種chủng 從tùng 緣duyên 起khởi
是thị 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa

Chư Phật Lưỡng Túc Tôn
Biết pháp thường vô tính
Phật chủng tùy duyên khởi
Thế nên nói Nhất Thừa

是thị 法Pháp 住trụ 法Pháp 位vị
世thế 間gian 相tướng 常thường 住trụ
於ư 道Đạo 場Tràng 知tri 已dĩ
導Đạo 師Sư 方phương 便tiện 說thuyết

Pháp này trụ Pháp vị
Thế gian tướng thường trụ
Tại Đạo Tràng đã biết
Đạo Sư phương tiện dạy

天thiên 人nhân 所sở 供cúng 養dường
現hiện 在tại 十thập 方phương 佛Phật
其kỳ 數số 如như 恒Hằng 沙sa
出xuất 現hiện 於ư 世thế 間gian
安an 隱ẩn 眾chúng 生sinh 故cố
亦diệc 說thuyết 如như 是thị 法Pháp

Thọ cúng dường trời người
Hiện tại mười phương Phật
Số ấy như Hằng sa
Xuất hiện ở thế gian
Vì an định chúng sinh
Cũng thuyết Pháp như vậy

知tri 第đệ 一nhất 寂tịch 滅diệt
以dĩ 方phương 便tiện 力lực 故cố
雖tuy 示thị 種chủng 種chủng 道đạo
其kỳ 實thật 為vì 佛Phật 乘Thừa

Biết đệ nhất tịch diệt
Phật dùng sức phương tiện
Tuy hiển thị mọi cách
Kỳ thật vì Nhất Thừa

知tri 眾chúng 生sinh 諸chư 行hành
深thâm 心tâm 之chi 所sở 念niệm
過quá 去khứ 所sở 習tập 業nghiệp
欲dục 性tính 精tinh 進tấn 力lực
及cập 諸chư 根căn 利lợi 鈍độn
以dĩ 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên
譬thí 喻dụ 亦diệc 言ngôn 辭từ
隨tùy 應ưng 方phương 便tiện 說thuyết
今kim 我ngã 亦diệc 如như 是thị

Biết việc làm chúng sinh
Đáy lòng nơi ý niệm
Nghiệp tích tập thuở xưa
Ước mong sức tinh tấn
Cùng các căn lợi độn
Phật dùng mọi nhân duyên
Thí dụ và ngôn từ
Tùy cơ phương tiện nói
Ta nay cũng như vậy

安an 隱ẩn 眾chúng 生sinh 故cố
以dĩ 種chủng 種chủng 法Pháp 門môn
宣tuyên 示thị 於ư 佛Phật 道Đạo
我ngã 以dĩ 智trí 慧tuệ 力lực
知tri 眾chúng 生sinh 性tính 欲dục
方phương 便tiện 說thuyết 諸chư 法Pháp
皆giai 令linh 得đắc 歡hoan 喜hỷ

Vì an định chúng sinh
Dùng đủ mọi Pháp môn
Tuyên dương hiển Phật Đạo
Ta dùng sức trí tuệ
Biết chúng sinh ước mong
Phương tiện nói các Pháp
Khiến đều được hoan hỷ

舍Xá 利Lợi 弗Phất 當đương 知tri
我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 觀quán
見kiến 六lục 道đạo 眾chúng 生sinh
貧bần 窮cùng 無vô 福phúc 慧tuệ
入nhập 生sinh 死tử 險hiểm 道đạo
相tương 續tục 苦khổ 不bất 斷đoạn

Thu Lộ Tử nên biết
Ta dùng Phật nhãn quán
Thấy chúng sinh sáu đường
Bần cùng không phúc tuệ
Vào sinh tử hiểm đạo
Khổ liên tục chẳng ngớt

深thâm 著trước 於ư 五ngũ 欲dục
如như 犛mao 牛ngưu 愛ái 尾vĩ
以dĩ 貪tham 愛ái 自tự 蔽tế
盲manh 瞑minh 無vô 所sở 見kiến

Chấp sâu nơi năm dục
Như mao ngưu mến đuôi
Tự đắm chìm tham ái
Mù tối không thấy gì

不bất 求cầu 大đại 勢thế 佛Phật
及cập 與dữ 斷đoạn 苦khổ 法Pháp
深thâm 入nhập 諸chư 邪tà 見kiến
以dĩ 苦khổ 欲dục 捨xả 苦khổ

Chẳng cầu Phật đại trí
Cùng Pháp đoạn khổ não
Rơi sâu vào tà kiến
Muốn trừ khổ với khổ

為vì 是thị 眾chúng 生sinh 故cố
而nhi 起khởi 大đại 悲bi 心tâm
我ngã 始thỉ 坐tọa 道Đạo 場Tràng
觀quán 樹thụ 亦diệc 經kinh 行hành

Vì chúng sinh như thế
Ta khởi tâm đại bi
Lúc mới ngồi Đạo Tràng
Quán cây hoặc kinh hành

於ư 三tam 七thất 日nhật 中trung
思tư 惟duy 如như 是thị 事sự
我ngã 所sở 得đắc 智trí 慧tuệ
微vi 妙diệu 最tối 第đệ 一nhất

Ở trong hai mốt ngày
Tư duy việc như vầy
'Trí tuệ Ta chứng đắc
Vi diệu tối đệ nhất

眾chúng 生sinh 諸chư 根căn 鈍độn
著trước 樂lạc 癡si 所sở 盲manh
如như 斯tư 之chi 等đẳng 類loại
云vân 何hà 而nhi 可khả 度độ

Chúng sinh các căn độn
Si mê ham hưởng thụ
Các hữu tình như thế
Làm sao mà hóa độ?'

爾nhĩ 時thời 諸chư 梵Phạm 王Vương
及cập 諸chư 天thiên 帝Đế 釋Thích
護Hộ 世Thế 四Tứ 天Thiên 王Vương
及cập 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên
并tinh 餘dư 諸chư 天thiên 眾chúng
眷quyến 屬thuộc 百bách 千thiên 萬vạn
恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng 禮lễ
請thỉnh 我ngã 轉chuyển 法Pháp 輪luân

Khi ấy các Phạm Vương
Chư thiên Năng Thiên Đế
Hộ Thế Tứ Thiên Vương
Với Đại Tự Tại Thiên
Và hàng thiên chúng khác
Cùng một tỷ quyến thuộc
Cung kính chắp tay lễ
Thỉnh Ta chuyển Pháp luân

我ngã 即tức 自tự 思tư 惟duy
若nhược 但đãn 讚tán 佛Phật 乘Thừa
眾chúng 生sinh 沒một 在tại 苦khổ
不bất 能năng 信tín 是thị 法Pháp
破phá 法Pháp 不bất 信tín 故cố
墜trụy 於ư 三tam 惡ác 道đạo
我ngã 寧ninh 不bất 說thuyết 法Pháp
疾tật 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn

Ta liền tự tư duy
'Nếu chỉ khen Phật Thừa
Chúng sinh trầm luân khổ
Không thể tin Pháp này
Do hủy báng chẳng tin
Sa đọa ba đường ác
Ta tốt hơn chẳng nói
Nên nhanh vào tịch diệt'

尋tầm 念niệm 過quá 去khứ 佛Phật
所sở 行hành 方phương 便tiện 力lực
我ngã 今kim 所sở 得đắc 道Đạo
亦diệc 應ưng 說thuyết 三Tam 乘Thừa

Rồi nhớ Phật quá khứ
Việc làm sức phương tiện
Ta nay đã đắc Đạo
Cũng nên nói Ba Thừa

作tác 是thị 思tư 惟duy 時thời
十thập 方phương 佛Phật 皆giai 現hiện
梵Phạn 音âm 慰úy 喻dụ 我ngã
善thiện 哉tai 釋Thích 迦Ca 文Văn
第đệ 一nhất 之chi 導Đạo 師Sư

Khi tư duy như thế
Mười phương Phật đều hiện
Phạn âm khích lệ Ta
'Lành thay Đức Năng Nhân
Bậc Đạo Sư đệ nhất'

得đắc 是thị 無vô 上thượng 法Pháp
隨tùy 諸chư 一nhất 切thiết 佛Phật
而nhi 用dụng 方phương 便tiện 力lực
我ngã 等đẳng 亦diệc 皆giai 得đắc
最tối 妙diệu 第đệ 一nhất 法Pháp
為vì 諸chư 眾chúng 生sinh 類loại
分phân 別biệt 說thuyết 三Tam 乘Thừa

Đắc Pháp vô thượng này
Tùy thuận tất cả Phật
Mà dùng sức phương tiện
Chư Phật cũng đều đắc
Tối diệu Pháp đệ nhất
Vì các loài chúng sinh
Phân biệt nói Ba Thừa

少thiểu 智trí 樂nhạo 小tiểu 法Pháp
不bất 自tự 信tín 作tác 佛Phật
是thị 故cố 以dĩ 方phương 便tiện
分phân 別biệt 說thuyết 諸chư 果Quả
雖tuy 復phục 說thuyết 三Tam 乘Thừa
但đãn 為vì 教giáo 菩Bồ 薩Tát

Trí kém thích Pháp nhỏ
Không tin sẽ thành Phật
Nên Phật dùng phương tiện
Phân biệt nói các Quả
Mặc dầu nói Ba Thừa
Chỉ vì dạy Bồ-tát

舍Xá 利Lợi 弗Phất 當đương 知tri
我ngã 聞văn 聖Thánh 師Sư 子Tử
深thâm 淨tịnh 微vi 妙diệu 音âm
喜hỷ 稱xưng 南nam 無mô 佛Phật

Thu Lộ Tử nên biết
Ta nghe Thánh Sư Tử
Thanh tịnh vi diệu âm
Vui niệm “Quy Y Phật”

復phục 作tác 如như 是thị 念niệm
我ngã 出xuất 濁trược 惡ác 世thế
如như 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết
我ngã 亦diệc 隨tùy 順thuận 行hành

Lại suy nghĩ như vầy
'Ta ở đời ác trược
Như lời chư Phật dạy
Ta cũng nên tùy thuận'

思tư 惟duy 是thị 事sự 已dĩ
即tức 趣thú 波Ba 羅La 奈Nại
諸chư 法pháp 寂tịch 滅diệt 相tướng
不bất 可khả 以dĩ 言ngôn 宣tuyên
以dĩ 方phương 便tiện 力lực 故cố
為vì 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 說thuyết
是thị 名danh 轉Chuyển 法Pháp 輪Luân

Tư duy việc đó rồi
Liền đến thành Lộc Dã
Tướng các pháp tịch diệt
Chẳng thể dùng ngôn từ
Ta dùng sức phương tiện
Giảng cho năm Bhikṣu
Đây là Chuyển Pháp Luân

便tiện 有hữu 涅Niết 槃Bàn 音âm
及cập 以dĩ 阿A 羅La 漢Hán
法Pháp 僧Tăng 差sai 別biệt 名danh
從tùng 久cửu 遠viễn 劫kiếp 來lai
讚tán 示thị 涅Niết 槃Bàn 法Pháp
生sinh 死tử 苦khổ 永vĩnh 盡tận
我ngã 常thường 如như 是thị 說thuyết

Liền có tiếng tịch diệt
Cùng danh xưng Ưng Chân
Pháp, Tăng, các tên khác
Từ kiếp xưa đến nay
Tán thán Pháp tịch diệt
Sinh tử khổ vĩnh trừ
Ta thường nói như vậy

舍Xá 利Lợi 弗Phất 當đương 知tri
我ngã 見kiến 佛Phật 子tử 等đẳng
志chí 求cầu 佛Phật 道Đạo 者giả
無vô 量lượng 千thiên 萬vạn 億ức
咸hàm 以dĩ 恭cung 敬kính 心tâm
皆giai 來lai 至chí 佛Phật 所sở
曾tằng 從tùng 諸chư 佛Phật 聞văn
方phương 便tiện 所sở 說thuyết 法Pháp

Thu Lộ Tử nên biết
Ta thấy các Phật tử
Quyết chí cầu Phật Đạo
Vô lượng nghìn vạn ức
Với hết lòng cung kính
Đều đến chỗ của Phật
Nghe từ nơi chư Phật
Phương tiện thuyết giảng Pháp

我ngã 即tức 作tác 是thị 念niệm
如Như 來Lai 所sở 以dĩ 出xuất
為vì 說thuyết 佛Phật 慧tuệ 故cố
今kim 正chính 是thị 其kỳ 時thời

Ta liền nghĩ như vầy
'Như Lai hiện ở đời
Là vì nói trí Phật
Nay chính là lúc này'

舍Xá 利Lợi 弗Phất 當đương 知tri
鈍độn 根căn 小tiểu 智trí 人nhân
著trước 相tướng 憍kiêu 慢mạn 者giả
不bất 能năng 信tín 是thị 法Pháp

Thu Lộ Tử nên biết
Người độn căn trí nhỏ
Kẻ chấp tướng kiêu mạn
Chẳng thể tin Pháp này

今kim 我ngã 喜hỷ 無vô 畏úy
於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát 中trung
正chính 直trực 捨xả 方phương 便tiện
但đãn 說thuyết 無vô 上thượng 道Đạo

Ta nay tâm hoan hỷ
Ở trong chư Bồ-tát
Quyết định bỏ phương tiện
Chỉ nói Đạo vô thượng

菩Bồ 薩Tát 聞văn 是thị 法Pháp
疑nghi 網võng 皆giai 已dĩ 除trừ
千thiên 二nhị 百bách 羅La 漢Hán
悉tất 亦diệc 當đương 作tác 佛Phật

Bồ-tát nghe Pháp này
Lưới nghi đều trừ sạch
Nghìn hai vị Ưng Chân
Cũng đều sẽ thành Phật

如như 三tam 世thế 諸chư 佛Phật
說thuyết 法Pháp 之chi 儀nghi 式thức
我ngã 今kim 亦diệc 如như 是thị
說thuyết 無vô 分phân 別biệt 法Pháp

Như chư Phật ba đời
Nghi thức để thuyết Pháp
Ta nay cũng như vậy
Giảng Pháp vô phân biệt

諸chư 佛Phật 興hưng 出xuất 世thế
懸huyền 遠viễn 值trị 遇ngộ 難nan
正chính 使sử 出xuất 于vu 世thế
說thuyết 是thị 法Pháp 復phục 難nan
無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
聞văn 是thị 法Pháp 亦diệc 難nan

Chư Phật xuất thế gian
Lâu xa rất khó gặp
Dẫu xuất hiện thế gian
Chẳng dễ thuyết Pháp này
Vô lượng vô số kiếp
Cũng khó nghe Pháp ấy

能năng 聽thính 是thị 法Pháp 者giả
斯tư 人nhân 亦diệc 復phục 難nan
譬thí 如như 優ưu 曇đàm 華hoa
一nhất 切thiết 皆giai 愛ái 樂nhạo
天thiên 人nhân 所sở 希hy 有hữu
時thời 時thời 乃nãi 一nhất 出xuất

Những ai nghe Pháp này
Người như vậy khó tìm
Ví như hoa linh thụy
Tất cả đều ưa thích
Hiếm nhất trong trời người
Rất lâu nở một lần

聞văn 法Pháp 歡hoan 喜hỷ 讚tán
乃nãi 至chí 發phát 一nhất 言ngôn
則tắc 為vi 已dĩ 供cúng 養dường
一nhất 切thiết 三tam 世thế 佛Phật

Nghe Pháp rồi tán thán
Cho đến chỉ một lời
Tức là đã cúng dường
Hết thảy Phật ba đời

是thị 人nhân 甚thậm 希hy 有hữu
過quá 於ư 優ưu 曇đàm 華hoa
汝nhữ 等đẳng 勿vật 有hữu 疑nghi
我ngã 為vi 諸chư 法Pháp 王Vương
普phổ 告cáo 諸chư 大đại 眾chúng
但đãn 以dĩ 一Nhất 乘Thừa 道Đạo
教giáo 化hóa 諸chư 菩Bồ 薩Tát
無vô 聲Thanh 聞Văn 弟đệ 子tử

Người này thật hiếm có
Hơn cả hoa linh thụy
Các ông chớ hoài nghi
Ta làm bậc Pháp Vương
Rộng bảo các đại chúng
'Chỉ dùng Đạo Nhất Thừa
Giáo hóa chư Bồ-tát
Không đệ tử Thanh Văn'

汝nhữ 等đẳng 舍Xá 利Lợi 弗Phất
聲Thanh 聞Văn 及cập 菩Bồ 薩Tát
當đương 知tri 是thị 妙diệu 法Pháp
諸chư 佛Phật 之chi 祕bí 要yếu

Thu Lộ Tử các ông
Thanh Văn cùng Bồ-tát
Nên biết diệu Pháp này
Là bí yếu chư Phật

以dĩ 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế
但đãn 樂nhạo 著trước 諸chư 欲dục
如như 是thị 等đẳng 眾chúng 生sinh
終chung 不bất 求cầu 佛Phật 道Đạo

Trong đời ác năm trược
Chỉ ưa thích năm dục
Hàng chúng sinh như thế
Quyết chẳng cầu Phật Đạo

當đương 來lai 世thế 惡ác 人nhân
聞văn 佛Phật 說thuyết 一Nhất 乘Thừa
迷mê 惑hoặc 不bất 信tín 受thọ
破phá 法Pháp 墮đọa 惡ác 道đạo

Kẻ ác đời vị lai
Nghe Phật giảng Nhất Thừa
Mê muội chẳng tín thọ
Hủy Pháp đọa đường ác

有hữu 慚tàm 愧quý 清thanh 淨tịnh
志chí 求cầu 佛Phật 道Đạo 者giả
當đương 為vì 如như 是thị 等đẳng
廣quảng 讚tán 一Nhất 乘Thừa 道Đạo

Người hổ thẹn thanh tịnh
Quyết chí cầu Phật Đạo
Sẽ vì người như thế
Ta rộng khen Nhất Thừa

舍Xá 利Lợi 弗Phất 當đương 知tri
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị
以dĩ 萬vạn 億ức 方phương 便tiện
隨tùy 宜nghi 而nhi 說thuyết 法Pháp

Thu Lộ Tử nên biết
Pháp chư Phật như vậy
Với muôn ức phương tiện
Tùy nghi mà thuyết Pháp

其kỳ 不bất 習tập 學học 者giả
不bất 能năng 曉hiểu 了liễu 此thử
汝nhữ 等đẳng 既ký 已dĩ 知tri
諸chư 佛Phật 世Thế 之chi 師Sư
隨tùy 宜nghi 方phương 便tiện 事sự
無vô 復phục 諸chư 疑nghi 惑hoặc
心tâm 生sinh 大đại 歡hoan 喜hỷ
自tự 知tri 當đương 作tác 佛Phật

Những ai không học tập
Chẳng thể thấu hiểu rõ
Các ông đều đã biết
Chư Phật Thầy Thế Gian
Tùy nghi dùng phương tiện
Không còn mọi hoài nghi
Tâm sinh đại hoan hỷ
Tự biết sẽ thành Phật"

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ♦ Hết quyển 1

姚Diêu 秦Tần 龜Quy 茲Tư 法Pháp 師Sư 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đồng Thọ (344-413)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 28/2/2012 ◊ Dịch nghĩa: 28/2/2012 ◊ Cập nhật: 24/10/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
yojana: dô cha na
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam