妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ♦ Quyển 4

五Ngũ 百Bách 弟Đệ 子Tử 受Thọ 記Ký 品Phẩm 第đệ 八bát
Phẩm 8: 500 Đệ Tử Được Thọ Ký


爾nhĩ 時thời 富Phú 樓Lâu 那Na 彌Di 多Đa 羅La 尼Ni 子Tử從tùng 佛Phật 聞văn 是thị智trí 慧tuệ 方phương 便tiện隨tùy 宜nghi 說thuyết 法Pháp又hựu 聞văn 授thọ 諸chư 大đại 弟đệ 子tử阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký復phục 聞văn 宿túc 世thế因nhân 緣duyên 之chi 事sự復phục 聞văn 諸chư 佛Phật有hữu 大đại 自tự 在tại神thần 通thông 之chi 力lực得đắc 未vị 曾tằng 有hữu心tâm 淨tịnh 踊dũng 躍dược
Lúc bấy giờ Tôn giả Mãn Từ Tử nghe về trí tuệ phương tiện và sự tùy nghi thuyết Pháp từ Đức Phật. Lại nghe các vị đại đệ tử được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại nghe về các việc nhân duyên của đời trước. Lại nghe về chư Phật có sức đại tự tại thần thông. Ngài được điều chưa từng có, tâm được thanh tịnh và vui mừng hớn hở.

即tức 從tùng 座tòa 起khởi到đáo 於ư 佛Phật 前tiền頭đầu 面diện 禮lễ 足túc卻khước 住trụ 一nhất 面diện瞻chiêm 仰ngưỡng 尊tôn 顏nhan目mục 不bất 暫tạm 捨xả
Sau đó, ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, và đứng qua một bên. Ngài chiêm ngưỡng tôn nhan và mắt không muốn rời một thoáng.

而nhi 作tác 是thị 念niệm
Rồi ngài nghĩ như vầy:

世Thế 尊Tôn 甚thậm 奇kỳ 特đặc所sở 為vi 希hy 有hữu隨tùy 順thuận 世thế 間gian若nhược 干can 種chủng 性tánh以dĩ 方phương 便tiện 知tri 見kiến而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp拔bạt 出xuất 眾chúng 生sanh處xứ 處xứ 貪tham 著trước我ngã 等đẳng 於ư 佛Phật 功công 德đức言ngôn 不bất 能năng 宣tuyên惟duy 佛Phật 世Thế 尊Tôn能năng 知tri 我ngã 等đẳng深thâm 心tâm 本bổn 願nguyện
"Thế Tôn rất kỳ đặc. Việc làm của Ngài hiếm có thay. Như Lai tùy thuận mọi chủng tánh của chúng sanh trong thế gian. Ngài dùng phương tiện với tri kiến mà thuyết Pháp cho chúng sanh và giúp họ thoát khỏi muôn điều tham trước. Chúng con chẳng thể nào tuyên nói hết công đức của Phật. Duy Phật Thế Tôn mới có thể biết tận đáy lòng và bổn nguyện của chúng con."

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu
Lúc bấy giờ Phật bảo các vị Bhikṣu [bíc su] rằng:

汝nhữ 等đẳng 見kiến 是thị富Phú 樓Lâu 那Na 彌Di 多Đa 羅La 尼Ni 子Tử 不phủ我ngã 常thường 稱xưng 其kỳ於ư 說thuyết 法Pháp 人nhân 中trung最tối 為vi 第đệ 一nhất亦diệc 常thường 歎thán 其kỳ種chủng 種chủng 功công 德đức精tinh 勤cần 護hộ 持trì助trợ 宣tuyên 我ngã 法Pháp能năng 於ư 四tứ 眾chúng示thị 教giáo 利lợi 喜hỷ具cụ 足túc 解giải 釋thích佛Phật 之chi 正Chánh 法Pháp而nhi 大đại 饒nhiêu 益ích同đồng 梵Phạm 行hành 者giả自tự 捨xả 如Như 來Lai無vô 能năng 盡tận 其kỳ言ngôn 論luận 之chi 辯biện
"Các ông có thấy Mãn Từ Tử này không? Trong số người thuyết Pháp, Ta luôn ngợi khen ông ấy là tối đệ nhất. Ta cũng thường ngợi khen mọi thứ công đức và sự tinh cần hộ trì của ông ấy để giúp Như Lai tuyên dương Phật Pháp. Ở trong bốn chúng đệ tử, ông ấy có thể chỉ dạy để khiến họ được lợi ích an lạc. Lại giải thích đầy đủ Chánh Pháp của Phật để những hành giả đồng tu tịnh hành được sự lợi ích lớn. Ngoại trừ Như Lai, không ai có thể biết hết ngôn luận biện tài của ông ấy.

汝nhữ 等đẳng 勿vật 謂vị 富Phú 樓Lâu 那Na但đãn 能năng 護hộ 持trì助trợ 宣tuyên 我ngã 法Pháp亦diệc 於ư 過quá 去khứ九cửu 十thập 億ức 諸chư 佛Phật 所sở護hộ 持trì 助trợ 宣tuyên佛Phật 之chi 正Chánh 法Pháp於ư 彼bỉ 說thuyết 法Pháp 人nhân 中trung亦diệc 最tối 第đệ 一nhất
Các ông chớ bảo Mãn Từ Tử chỉ có thể hộ trì và tuyên dương giáo Pháp của Ta. Ở nơi 90 ức chư Phật quá khứ, ông ấy đã hộ trì và tuyên dương Chánh Pháp của chư Phật. Trong số người thuyết Pháp của chư Phật kia, ông ấy cũng là tối đệ nhất.

又hựu 於ư 諸chư 佛Phật所sở 說thuyết 空không 法pháp明minh 了liễu 通thông 達đạt得đắc 四Tứ 無Vô 礙Ngại 智Trí常thường 能năng 審thẩm 諦đế清thanh 淨tịnh 說thuyết 法Pháp無vô 有hữu 疑nghi 惑hoặc具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát神thần 通thông 之chi 力lực隨tùy 其kỳ 壽thọ 命mạng常thường 修tu 梵Phạm 行hành彼bỉ 佛Phật 世thế 人nhân咸hàm 皆giai 謂vị 之chi實thật 是thị 聲Thanh 聞Văn而nhi 富Phú 樓Lâu 那Na以dĩ 斯tư 方phương 便tiện饒nhiêu 益ích 無vô 量lượng百bách 千thiên 眾chúng 生sanh
Lại nữa, chư Phật thuở đó thuyết giảng về không pháp, ông ấy đã minh liễu thông đạt, đắc Bốn Vô Ngại Giải, luôn có thể thuyết Pháp chính xác, thanh tịnh, và không có hoài nghi. Lại đầy đủ sức thần thông của Bồ-tát và đời đời luôn tu tịnh hành. Dân chúng của chư Phật kia đều bảo ông ta thật là một vị Thanh Văn. Kỳ thật, Mãn Từ Tử chỉ dùng phương tiện để làm lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng sanh.

又hựu 化hóa 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 人nhân令linh 立lập 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề為vì 淨tịnh 佛Phật 土độ 故cố常thường 作tác 佛Phật 事sự教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh
Lại nữa, ông ấy hóa độ vô lượng vô số người và khiến họ an lập nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên ông ấy luôn làm Phật sự và giáo hóa chúng sanh.

諸chư 比Bỉ 丘Khâu富Phú 樓Lâu 那Na 亦diệc 於ư 七thất 佛Phật說thuyết 法Pháp 人nhân 中trung而nhi 得đắc 第đệ 一nhất今kim 於ư 我ngã 所sở說thuyết 法Pháp 人nhân 中trung亦diệc 為vi 第đệ 一nhất於ư 賢Hiền 劫Kiếp 中trung當đương 來lai 諸chư 佛Phật說thuyết 法Pháp 人nhân 中trung亦diệc 復phục 第đệ 一nhất而nhi 皆giai 護hộ 持trì助trợ 宣tuyên 佛Phật 法Pháp亦diệc 於ư 未vị 來lai護hộ 持trì 助trợ 宣tuyên無vô 量lượng 無vô 邊biên諸chư 佛Phật 之chi 法Pháp教giáo 化hóa 饒nhiêu 益ích無vô 量lượng 眾chúng 生sanh令linh 立lập 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề為vì 淨tịnh 佛Phật 土độ 故cố常thường 勤cần 精tinh 進tấn教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh
Này các Bhikṣu! Trong số người thuyết Pháp của bảy Đức Phật quá khứ, Mãn Từ Tử cũng là đệ nhất. Nay trong số người thuyết Pháp của Ta, ông ấy cũng là đệ nhất. Trong số người thuyết Pháp của chư Phật trong kiếp Hiền về sau, ông ấy cũng lại là đệ nhất và đều luôn hộ trì cùng tuyên dương Phật Pháp. Vào đời vị lai cũng lại như vậy, Mãn Từ Tử sẽ hộ trì và tuyên dương vô lượng vô biên giáo Pháp của chư Phật. Lại giáo hóa và làm lợi ích vô lượng chúng sanh, khiến họ an lập nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên ông ấy luôn chuyên cần tinh tấn để giáo hóa chúng sanh.

漸tiệm 漸tiệm 具cụ 足túc菩Bồ 薩Tát 之chi 道Đạo過quá 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp當đương 於ư 此thử 土độ得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề號hiệu 曰viết 法Pháp 明Minh 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
Sau đó, Mãn Từ Tử sẽ dần dần đầy đủ Đạo Bồ-tát. Trải qua vô lượng vô số kiếp, ông ấy sẽ ở quốc độ này mà đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

其kỳ 佛Phật 以dĩ 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới為vi 一nhất 佛Phật 土độ七thất 寶bảo 為vi 地địa地địa 平bình 如như 掌chưởng無vô 有hữu 山sơn 陵lăng谿khê 澗giản 溝câu 壑hác七thất 寶bảo 臺đài 觀quan充sung 滿mãn 其kỳ 中trung諸chư 天thiên 宮cung 殿điện近cận 處xứ 虛hư 空không人nhân 天thiên 交giao 接tiếp兩lưỡng 得đắc 相tương 見kiến
Đức Phật đó sẽ lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều như số cát sông Hằng để làm một Phật độ. Đất làm bằng bảy báu và bằng phẳng như lòng bàn tay. Cõi nước đó không có núi đồi, khe suối, hay ao ngòi. Có những đài quan sát bảy báu đầy khắp trong quốc độ ấy. Cung điện của chư thiên ở hư không gần kề với thế gian. Trời và người có thể qua lại và đều thấy lẫn nhau.

無vô 諸chư 惡ác 道đạo亦diệc 無vô 女nữ 人nhân一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 以dĩ 化hóa 生sanh無vô 有hữu 婬dâm 欲dục得đắc 大đại 神thần 通thông身thân 出xuất 光quang 明minh飛phi 行hành 自tự 在tại志chí 念niệm 堅kiên 固cố精tinh 進tấn 智trí 慧tuệ普phổ 皆giai 金kim 色sắc三tam 十thập 二nhị 相tướng而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm
Cõi nước đó không có các đường ác và cũng chẳng có người nữ. Tất cả chúng sanh đều hóa sanh và không có sự dâm dục. Họ đắc đại thần thông, thân phát ra ánh sáng, và phi hành tự tại. Ý niệm của họ kiên cố, tinh tấn trí tuệ, toàn thân đều là sắc vàng và có 32 tướng để trang nghiêm.

其kỳ 國quốc 眾chúng 生sanh常thường 以dĩ 二nhị 食thực
Chúng sanh trong cõi nước ấy luôn chỉ dùng hai thức ăn:

一nhất 者giả法Pháp 喜hỷ 食thực二nhị 者giả禪thiền 悅duyệt 食thực
1. thức ăn của Pháp hỷ
2. thức ăn của thiền duyệt

有hữu 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ千thiên 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng得đắc 大đại 神thần 通thông四Tứ 無Vô 礙Ngại 智Trí善thiện 能năng 教giáo 化hóa眾chúng 生sanh 之chi 類loại其kỳ 聲Thanh 聞Văn 眾chúng算toán 數số 校giảo 計kế所sở 不bất 能năng 知tri皆giai 得đắc 具cụ 足túc六Lục 通Thông 三Tam 明Minh及cập 八Bát 解Giải 脫Thoát
Phật độ ấy có vô lượng vô số ngàn vạn ức nayuta [na du ta] chư Bồ-tát. Họ đắc đại thần thông, Bốn Vô Ngại Giải và khéo có thể giáo hóa muôn loại chúng sanh. Hàng Thanh Văn nơi đó nhiều vô số kể và chẳng thể nào biết hết. Họ đều được đầy đủ Sáu Thần Thông, Ba Minh và Tám Giải Thoát.

其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ有hữu 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 功công 德đức莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu劫kiếp 名danh 寶Bảo 明Minh國quốc 名danh 善Thiện 淨Tịnh其kỳ 佛Phật 壽thọ 命mạng無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp法Pháp 住trụ 甚thậm 久cửu佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu起khởi 七thất 寶bảo 塔tháp遍biến 滿mãn 其kỳ 國quốc
Cõi nước của Đức Phật ấy có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế. Kiếp tên là Bảo Minh. Quốc độ tên là Thiện Tịnh. Đức Phật đó có thọ mạng dài vô lượng vô số kiếp. Giáo Pháp sẽ trụ thế rất lâu. Sau khi Ngài diệt độ, tháp bảy báu sẽ được xây ở khắp mọi nơi trong cõi nước ấy."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 諦đế 聽thính
佛Phật 子tử 所sở 行hành 道Đạo
善thiện 學học 方phương 便tiện 故cố
不bất 可khả 得đắc 思tư 議nghị

"Các Bhikṣu lắng nghe
Phật tử nơi hành Đạo
Do khéo học phương tiện
Được chẳng thể nghĩ bàn

知tri 眾chúng 樂nhạo 小tiểu 法Pháp
而nhi 畏úy 於ư 大đại 智trí
是thị 故cố 諸chư 菩Bồ 薩Tát
作tác 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác

Biết họ thích Pháp nhỏ
Cũng sợ trí tuệ lớn
Cho nên chư Bồ-tát
Làm Thanh Văn Duyên Giác

以dĩ 無vô 數số 方phương 便tiện
化hóa 諸chư 眾chúng 生sanh 類loại
自tự 說thuyết 是thị 聲Thanh 聞Văn
去khứ 佛Phật 道Đạo 甚thậm 遠viễn

Dùng vô số phương tiện
Độ muôn loài chúng sanh
Tự nói là Thanh Văn
Cách Phật Đạo xa xăm

度độ 脫thoát 無vô 量lượng 眾chúng
皆giai 悉tất 得đắc 成thành 就tựu
雖tuy 小tiểu 欲dục 懈giải 怠đãi
漸tiệm 當đương 令linh 作tác 佛Phật

Độ thoát vô lượng chúng
Thảy đều được thành tựu
Cho dù kẻ lười biếng
Dần dần sẽ thành Phật

內nội 祕bí 菩Bồ 薩Tát 行hành
外ngoại 現hiện 是thị 聲Thanh 聞Văn
少thiểu 欲dục 厭yếm 生sanh 死tử
實thật 自tự 淨tịnh 佛Phật 土độ

Trong ẩn Bồ-tát hành
Ngoài hiện là Thanh Văn
Thiểu dục nhàm sanh tử
Kỳ thật tịnh Phật độ

示thị 眾chúng 有hữu 三tam 毒độc
又hựu 現hiện 邪tà 見kiến 相tướng
我ngã 弟đệ 子tử 如như 是thị
方phương 便tiện 度độ 眾chúng 生sanh

Bảo họ có ba độc
Lại hiện tướng tà kiến
Đệ tử Ta như thế
Phương tiện độ chúng sanh

若nhược 我ngã 具cụ 足túc 說thuyết
種chủng 種chủng 現hiện 化hóa 事sự
眾chúng 生sanh 聞văn 是thị 者giả
心tâm 則tắc 懷hoài 疑nghi 惑hoặc

Nếu Ta nói trọn đủ
Muôn sự việc biến hóa
Chúng sanh khi nghe xong
Tất sẽ khởi hoài nghi

今kim 此thử 富Phú 樓Lâu 那Na
於ư 昔tích 千thiên 億ức 佛Phật
勤cần 修tu 所sở 行hành 道Đạo
宣tuyên 護hộ 諸chư 佛Phật 法Pháp

Mãn Từ Tử này đây
Ở ngàn ức Phật xưa
Tinh cần siêng tu hành
Hộ trì chư Phật Pháp

為vì 求cầu 無vô 上thượng 慧tuệ
而nhi 於ư 諸chư 佛Phật 所sở
現hiện 居cư 弟đệ 子tử 上thượng
多đa 聞văn 有hữu 智trí 慧tuệ

Vì cầu vô thượng trí
Mà ở nơi chư Phật
Hiện làm đại đệ tử
Đa văn có trí tuệ

所sở 說thuyết 無vô 所sở 畏úy
能năng 令linh 眾chúng 歡hoan 喜hỷ
未vị 曾tằng 有hữu 疲bì 倦quyện
而nhi 以dĩ 助trợ 佛Phật 事sự

Lời giảng chẳng sợ hãi
Khéo làm người hoan hỷ
Chưa bao giờ mỏi mệt
Luôn hỗ trợ Phật sự

已dĩ 度độ 大đại 神thần 通thông
具cụ 四Tứ 無Vô 礙Ngại 智Trí
知tri 諸chư 根căn 利lợi 鈍độn
常thường 說thuyết 清thanh 淨tịnh 法Pháp

Đã đắc đại thần thông
Đủ Bốn Vô Ngại Giải
Biết các căn lợi độn
Luôn giảng Pháp thanh tịnh

演diễn 暢sướng 如như 是thị 義nghĩa
教giáo 諸chư 千thiên 億ức 眾chúng
令linh 住trụ 大Đại 乘Thừa 法Pháp
而nhi 自tự 淨tịnh 佛Phật 土độ

Diễn sướng nghĩa chân thật
Dạy ngàn ức chúng sanh
Khiến trụ Pháp Đại Thừa
Để thanh tịnh Phật độ

未vị 來lai 亦diệc 供cúng 養dường
無vô 量lượng 無vô 數số 佛Phật
護hộ 助trợ 宣tuyên 正Chánh 法Pháp
亦diệc 自tự 淨tịnh 佛Phật 土độ

Vị lai cũng cúng dường
Vô lượng vô số Phật
Hộ trì tuyên Chánh Pháp
Cũng tự tịnh Phật độ

常thường 以dĩ 諸chư 方phương 便tiện
說thuyết 法Pháp 無vô 所sở 畏úy
度độ 不bất 可khả 計kế 眾chúng
成thành 就tựu 一Nhất 切Thiết 智Trí

Thường dùng các phương tiện
Thuyết Pháp chẳng kinh sợ
Độ vô số chúng sanh
Thành tựu Nhất Thiết Trí

供cúng 養dường 諸chư 如Như 來Lai
護hộ 持trì 法Pháp 寶bảo 藏tạng
其kỳ 後hậu 得đắc 成thành 佛Phật
號hiệu 名danh 曰viết 法Pháp 明Minh

Cúng dường chư Như Lai
Hộ trì Pháp bảo tạng
Sau đó sẽ thành Phật
Danh hiệu là Pháp Minh

其kỳ 國quốc 名danh 善Thiện 淨Tịnh
七thất 寶bảo 所sở 合hợp 成thành
劫kiếp 名danh 為vi 寶Bảo 明Minh
菩Bồ 薩Tát 眾chúng 甚thậm 多đa

Quốc độ tên Thiện Tịnh
Do bảy báu hợp thành
Kiếp tên là Bảo Minh
Chư Bồ-tát rất đông

其kỳ 數số 無vô 量lượng 億ức
皆giai 度độ 大đại 神thần 通thông
威uy 德đức 力lực 具cụ 足túc
充sung 滿mãn 其kỳ 國quốc 土độ

Số ấy vô lượng ức
Đều đắc đại thần thông
Sức uy đức đầy đủ
Đầy khắp cõi nước đó

聲Thanh 聞Văn 亦diệc 無vô 數số
三Tam 明Minh 八Bát 解Giải 脫Thoát
得đắc 四Tứ 無Vô 礙Ngại 智Trí
以dĩ 是thị 等đẳng 為vi 僧Tăng

Thanh Văn cũng vô số
Ba Minh Tám Giải Thoát
Đắc Bốn Vô Ngại Giải
Làm chư Tăng nơi đó

其kỳ 國quốc 諸chư 眾chúng 生sanh
婬dâm 欲dục 皆giai 已dĩ 斷đoạn
純thuần 一nhất 變biến 化hóa 生sanh
具cụ 相tướng 莊trang 嚴nghiêm 身thân

Chúng sanh quốc độ ấy
Dâm dục đều đã đoạn
Thuần nhất chỉ hóa sanh
Tướng hảo trang nghiêm thân

法Pháp 喜hỷ 禪thiền 悅duyệt 食thực
更cánh 無vô 餘dư 食thực 想tưởng
無vô 有hữu 諸chư 女nữ 人nhân
亦diệc 無vô 諸chư 惡ác 道đạo

Pháp hỷ thiền duyệt thực
Không nghĩ thức ăn khác
Chẳng có hàng nữ nhân
Cũng không các đường ác

富Phú 樓Lâu 那Na 比Bỉ 丘Khâu
功công 德đức 悉tất 成thành 滿mãn
當đương 得đắc 斯tư 淨tịnh 土độ
賢hiền 聖thánh 眾chúng 甚thậm 多đa
如như 是thị 無vô 量lượng 事sự
我ngã 今kim 但đãn 略lược 說thuyết

Bhikṣu Mãn Từ Tử
Khi công đức viên mãn
Sẽ được cõi tịnh độ
Chư thánh hiền rất đông
Vô lượng việc như thế
Ta nay chỉ nói sơ"
爾nhĩ 時thời 千thiên 二nhị 百bách 阿A 羅La 漢Hán心tâm 自tự 在tại 者giả作tác 是thị 念niệm
Lúc bấy giờ 1.200 vị Ưng Chân với tâm ý tự tại, họ nghĩ như vầy:

我ngã 等đẳng 歡hoan 喜hỷ得đắc 未vị 曾tằng 有hữu若nhược 世Thế 尊Tôn 各các 見kiến 授thọ 記ký如như 餘dư 大đại 弟đệ 子tử 者giả不bất 亦diệc 快khoái 乎hồ
"Chúng ta ai nấy đều hoan hỷ và được điều chưa từng có. Nếu được Thế Tôn thọ ký như các vị đại đệ tử khác thì sẽ vui biết bao!"

佛Phật 知tri 此thử 等đẳng心tâm 之chi 所sở 念niệm告cáo 摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp
Đức Phật biết tâm niệm của họ nên bảo ngài Đại Ẩm Quang rằng:

是thị 千thiên 二nhị 百bách 阿A 羅La 漢Hán我ngã 今kim 當đương 現hiện 前tiền次thứ 第đệ 與dữ 授thọ阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký
"Nay Như Lai sẽ thứ tự thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho 1.200 vị Ưng Chân đang ở trước Ta đây.

於ư 此thử 眾chúng 中trung我ngã 大đại 弟đệ 子tử憍Kiêu 陳Trần 如Như 比Bỉ 丘Khâu當đương 供cúng 養dường 六lục 萬vạn 二nhị 千thiên 億ức 佛Phật然nhiên 後hậu 得đắc 成thành 為vi 佛Phật號hiệu 曰viết 普Phổ 明Minh 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
Ở giữa đại chúng này, vị đại đệ tử của Ta là Bhikṣu Giải Bổn Tế, sẽ cúng dường 62.000 ức chư Phật. Sau đó ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

其kỳ 五ngũ 百bách 阿A 羅La 漢Hán優Ưu 樓Lâu 頻Tần 螺Loa 迦Ca 葉Diếp伽Già 耶Da 迦Ca 葉Diếp那Na 提Đề 迦Ca 葉Diếp迦Ca 留Lưu 陀Đà 夷Di優Ưu 陀Đà 夷Di阿A 㝹Nậu 樓Lâu 馱Đà離Ly 婆Bà 多Đa劫Kiếp 賓Tân 那Na薄Bạc 拘Câu 羅La周Chu 陀Đà莎Sa 伽Già 陀Đà 等đẳng皆giai 當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề盡tận 同đồng 一nhất 號hiệu名danh 曰viết 普Phổ 明Minh
500 vị Ưng Chân, gồm có: Mộc Qua Lâm Ẩm Quang, Tượng Ẩm Quang, Hà Ẩm Quang, Hắc Quang, Xuất Hiện, Vô Diệt, Thất Tú, Phòng Tú, Thiện Dung, Tiểu Lộ, Thiện Lai, và những vị khác như thế. Họ đều sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và thảy đồng một danh hiệu, gọi là Phổ Minh."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

憍Kiêu 陳Trần 如Như 比Bỉ 丘Khâu
當đương 見kiến 無vô 量lượng 佛Phật
過quá 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp
乃nãi 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác

"Bhikṣu Giải Bổn Tế
Sẽ thấy vô lượng Phật
Trải qua vô số kiếp
Rồi thành Đẳng Chánh Giác

常thường 放phóng 大đại 光quang 明minh
具cụ 足túc 諸chư 神thần 通thông
名danh 聞văn 遍biến 十thập 方phương
一nhất 切thiết 之chi 所sở 敬kính

Thường phóng đại quang minh
Đầy đủ các thần thông
Danh vang thấu mười phương
Tất cả đều cung kính

常thường 說thuyết 無vô 上thượng 道Đạo
故cố 號hiệu 為vi 普Phổ 明Minh
其kỳ 國quốc 土độ 清thanh 淨tịnh
菩Bồ 薩Tát 皆giai 勇dũng 猛mãnh

Luôn nói Đạo vô thượng
Vì thế tên Phổ Minh
Cõi nước ấy thanh tịnh
Bồ-tát đều dũng mãnh

咸hàm 升thăng 妙diệu 樓lâu 閣các
遊du 諸chư 十thập 方phương 國quốc
以dĩ 無vô 上thượng 供cúng 具cụ
奉phụng 獻hiến 於ư 諸chư 佛Phật

Thảy ngồi diệu lầu các
Du hành mười phương cõi
Dùng phẩm vật vô thượng
Phụng hiến dâng chư Phật

作tác 是thị 供cúng 養dường 已dĩ
心tâm 懷hoài 大đại 歡hoan 喜hỷ
須tu 臾du 還hoàn 本bổn 國quốc
有hữu 如như 是thị 神thần 力lực

Làm cúng dường đó xong
Tâm sanh đại hoan hỷ
Vụt thoáng về nước mình
Thần lực họ như thế

佛Phật 壽thọ 六lục 萬vạn 劫kiếp
正Chánh 法Pháp 住trụ 倍bội 壽thọ
像Tượng 法Pháp 復phục 倍bội 是thị
法Pháp 滅diệt 天thiên 人nhân 憂ưu

Phật thọ sáu vạn kiếp
Chánh Pháp trụ gấp bội
Tượng Pháp càng bội hơn
Pháp diệt chúng ưu sầu

其kỳ 五ngũ 百bách 比Bỉ 丘Khâu
次thứ 第đệ 當đương 作tác 佛Phật
同đồng 號hiệu 曰viết 普Phổ 明Minh
轉chuyển 次thứ 而nhi 授thọ 記ký
我ngã 滅diệt 度độ 之chi 後hậu
某mỗ 甲giáp 當đương 作tác 佛Phật

Năm trăm Bhikṣu đây
Thứ tự sẽ thành Phật
Đồng hiệu là Phổ Minh
Triển chuyển mà thọ ký:
'Sau khi Ta diệt độ
Ông sẽ thành Phật Đạo'

其kỳ 所sở 化hóa 世thế 間gian
亦diệc 如như 我ngã 今kim 日nhật
國quốc 土độ 之chi 嚴nghiêm 淨tịnh
及cập 諸chư 神thần 通thông 力lực
菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 眾chúng
正Chánh 法Pháp 及cập 像Tượng 法Pháp
壽thọ 命mạng 劫kiếp 多đa 少thiểu
皆giai 如như 上thượng 所sở 說thuyết

Thế gian nơi giáo hóa
Cũng như Ta hôm nay
Quốc độ trang nghiêm tịnh
Cùng những sức thần thông
Thanh Văn chư Bồ-tát
Chánh Pháp và Tượng Pháp
Thọ mạng nhiều hay ít
Đều như đã nói trên

迦Ca 葉Diếp 汝nhữ 已dĩ 知tri
五ngũ 百bách 自tự 在tại 者giả
餘dư 諸chư 聲Thanh 聞Văn 眾chúng
亦diệc 當đương 復phục 如như 是thị
其kỳ 不bất 在tại 此thử 會hội
汝nhữ 當đương 為vi 宣tuyên 說thuyết

Đại Ẩm Quang nên biết
Năm trăm vị tự tại
Và các Thanh Văn khác
Cũng sẽ lại như thế
Ai không ở nơi đây
Ông vì họ tuyên giảng"
爾nhĩ 時thời 五ngũ 百bách 阿A 羅La 漢Hán 於ư 佛Phật 前tiền得đắc 受thọ 記ký 已dĩ歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược即tức 從tùng 座tòa 起khởi到đáo 於ư 佛Phật 前tiền頭đầu 面diện 禮lễ 足túc悔hối 過quá 自tự 責trách
Khi 500 vị Ưng Chân được thọ ký ở trước Đức Phật xong, họ vui mừng hớn hở và liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và ăn năn tự trách:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 常thường 作tác 是thị 念niệm自tự 謂vị 已dĩ 得đắc究cứu 竟cánh 滅diệt 度độ今kim 乃nãi 知tri 之chi如như 無vô 智trí 者giả
"Thưa Thế Tôn! Chúng con luôn nghĩ rằng mình đã đắc cứu cánh diệt độ. Giờ mới biết chúng con như kẻ vô trí.

所sở 以dĩ 者giả 何hà我ngã 等đẳng 應ưng 得đắc如Như 來Lai 智trí 慧tuệ而nhi 便tiện 自tự 以dĩ小tiểu 智trí 為vi 足túc
Vì sao thế? Bởi chúng con phải nên đắc trí tuệ của Như Lai, nhưng lại thỏa mãn với trí nhỏ mà cho là đủ.

世Thế 尊Tôn譬thí 如như 有hữu 人nhân至chí 親thân 友hữu 家gia醉túy 酒tửu 而nhi 臥ngọa是thị 時thời 親thân 友hữu官quan 事sự 當đương 行hành以dĩ 無vô 價giá 寶bảo 珠châu繫hệ 其kỳ 衣y 裏lý與dữ 之chi 而nhi 去khứ
Thưa Thế Tôn! Đây ví như có người đến nhà của bạn thân, rồi bị say rượu và nằm ngất đi. Giữa lúc đó thì người bạn có việc trong quan phủ nên cần đi vắng. Người bạn đã lấy cho một viên minh châu vô giá và may vào trong vạt áo rồi từ biệt.

其kỳ 人nhân 醉túy 臥ngọa都đô 不bất 覺giác 知tri起khởi 已dĩ 遊du 行hành到đáo 於ư 他tha 國quốc為vì 衣y 食thực 故cố勤cần 力lực 求cầu 索sách甚thậm 大đại 艱gian 難nan若nhược 少thiểu 有hữu 所sở 得đắc便tiện 以dĩ 為vi 足túc
Kẻ đó do say rượu nên đều chẳng hay biết. Khi tỉnh giấc, gã đi đến nước khác. Vì miếng cơm manh áo nên dốc sức làm việc và phải chịu vô vàn gian nan. Nếu có được một chút, hắn cho là đủ.

於ư 後hậu 親thân 友hữu會hội 遇ngộ 見kiến 之chi而nhi 作tác 是thị 言ngôn
Sau này, người bạn gặp thấy nên bảo rằng:

咄đốt 哉tai丈trượng 夫phu何hà 為vi 衣y 食thực乃nãi 至chí 如như 是thị我ngã 昔tích 欲dục 令linh汝nhữ 得đắc 安an 樂lạc五ngũ 欲dục 自tự 恣tứ於ư 某mỗ 年niên 日nhật 月nguyệt以dĩ 無vô 價giá 寶bảo 珠châu繫hệ 汝nhữ 衣y 裏lý今kim 故cố 現hiện 在tại而nhi 汝nhữ 不bất 知tri勤cần 苦khổ 憂ưu 惱não以dĩ 求cầu 自tự 活hoạt甚thậm 為vi 癡si 也dã汝nhữ 今kim 可khả 以dĩ 此thử 寶bảo貿mậu 易dịch 所sở 須tu常thường 可khả 如như 意ý無vô 所sở 乏phạp 短đoản
'Trời ơi, ông bạn! Sao chỉ vì miếng cơm manh áo mà đến nông nỗi thế này? Lúc xưa, tôi vì muốn bạn được an vui và có năm dục để vui sướng, nên ngày tháng năm đó, mình đã lấy cho bạn một viên minh châu vô giá và may vào trong vạt áo. Nó luôn ở trong ấy từ xưa đến nay mà bạn chẳng biết. Vì tìm kế sanh nhai mà bạn phải chịu nhiều ưu sầu khổ não, thật là ngu khờ quá đi! Giờ đây bạn có thể dùng viên minh châu này để đổi những gì bạn muốn. Bạn sẽ luôn được như ý và sẽ không bị thiếu thốn.'

佛Phật 亦diệc 如như 是thị為vi 菩Bồ 薩Tát 時thời教giáo 化hóa 我ngã 等đẳng令linh 發phát 一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm而nhi 尋tầm 廢phế 忘vong不bất 知tri 不bất 覺giác既ký 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo自tự 謂vị 滅diệt 度độ資tư 生sanh 艱gian 難nan得đắc 少thiểu 為vi 足túc一Nhất 切Thiết 智Trí 願nguyện猶do 在tại 不bất 失thất
Đức Phật cũng lại như thế. Khi còn là một vị Bồ-tát, ngài đã giáo hóa và khiến chúng con phát tâm để đạt đến Nhất Thiết Trí. Nhưng chúng con lại quên bẵng đi và chẳng hay chẳng biết. Khi đã đắc Đạo Ưng Chân, chúng con tự cho là đã diệt độ. Giữa dòng đời nghiệt ngã, được một chút mà cho là đủ. Tuy vậy, thệ nguyện Nhất Thiết Trí vẫn chưa mất.

今kim 者giả 世Thế 尊Tôn覺giác 悟ngộ 我ngã 等đẳng作tác 如như 是thị 言ngôn
Bây giờ Thế Tôn muốn chúng con giác ngộ nên nói lời như vầy:

諸chư 比Bỉ 丘Khâu汝nhữ 等đẳng 所sở 得đắc非phi 究Cứu 竟Cánh 滅Diệt我ngã 久cửu 令linh 汝nhữ 等đẳng種chúng 佛Phật 善thiện 根căn以dĩ 方phương 便tiện 故cố示thị 涅Niết 槃Bàn 相tướng而nhi 汝nhữ 謂vị 為vi實thật 得đắc 滅diệt 度độ
'Này các Bhikṣu! Sự chứng đắc của các ông không phải là Cứu Cánh Tịch Diệt. Từ lâu xa, Ta vì muốn các ông gieo trồng căn lành ở nơi của Phật, nên Như Lai đã dùng phương tiện mà khai thị tướng của tịch diệt. Kỳ thật, các ông vẫn chưa được diệt độ.'

世Thế 尊Tôn我ngã 今kim 乃nãi 知tri實thật 是thị 菩Bồ 薩Tát得đắc 受thọ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên甚thậm 大đại 歡hoan 喜hỷ得đắc 未vị 曾tằng 有hữu
Thưa Thế Tôn! Mãi đến giờ chúng con mới biết thật rằng, mình là một vị Bồ-tát và được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Do nhân duyên này, chúng con vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có."
爾nhĩ 時thời 阿A 若Nhã 憍Kiêu 陳Trần 如Như 等đẳng欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Giải Bổn Tế và những vị khác muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

我ngã 等đẳng 聞văn 無vô 上thượng
安an 隱ẩn 授thọ 記ký 聲thanh
歡hoan 喜hỷ 未vị 曾tằng 有hữu
禮lễ 無vô 量lượng 智trí 佛Phật

"Chúng con nghe vô thượng
Tiếng an ổn thọ ký
Hoan hỷ chưa từng có
Lễ vô lượng trí Phật

今kim 於ư 世Thế 尊Tôn 前tiền
自tự 悔hối 諸chư 過quá 咎cữu
於ư 無vô 量lượng 佛Phật 寶bảo
得đắc 少thiểu 涅Niết 槃Bàn 分phần
如như 無vô 智trí 愚ngu 人nhân
便tiện 自tự 以dĩ 為vi 足túc

Nay ở trước Thế Tôn
Sám hối mọi lỗi lầm
Nơi vô lượng Phật bảo
Được phần nhỏ tịch diệt
Như kẻ ngu vô trí
Tự cho đã đủ rồi

譬thí 如như 貧bần 窮cùng 人nhân
往vãng 至chí 親thân 友hữu 家gia
其kỳ 家gia 甚thậm 大đại 富phú
具cụ 設thiết 諸chư 肴hào 膳thiện

Ví như kẻ bần cùng
Đến nhà người bạn thân
Nhà ấy rất giàu sang
Đầy đủ món ăn ngon

以dĩ 無vô 價giá 寶bảo 珠châu
繫hệ 著trước 內nội 衣y 裏lý
默mặc 與dữ 而nhi 捨xả 去khứ
時thời 臥ngọa 不bất 覺giác 知tri

Bạn lấy vô giá châu
May vào trong vạt áo
Rồi lặng lẽ ra đi
Kẻ ngủ chẳng hay gì

是thị 人nhân 既ký 已dĩ 起khởi
遊du 行hành 詣nghệ 他tha 國quốc
求cầu 衣y 食thực 自tự 濟tế
資tư 生sanh 甚thậm 艱gian 難nan

Gã này khi tỉnh dậy
Du hành sang nước khác
Cầu miếng cơm manh áo
Cuộc sống đầy gian khó

得đắc 少thiểu 便tiện 為vi 足túc
更cánh 不bất 願nguyện 好hảo 者giả
不bất 覺giác 內nội 衣y 裏lý
有hữu 無vô 價giá 寶bảo 珠châu

Được ít cho là đủ
Chẳng mong điều tốt hơn
Không biết trong vạt áo
Có minh châu vô giá

與dữ 珠châu 之chi 親thân 友hữu
後hậu 見kiến 此thử 貧bần 人nhân
苦khổ 切thiết 責trách 之chi 已dĩ
示thị 以dĩ 所sở 繫hệ 珠châu

Người bạn cho minh châu
Lúc thấy kẻ nghèo đó
Khi đã quở trách xong
Chỉ nơi may minh châu

貧bần 人nhân 見kiến 此thử 珠châu
其kỳ 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ
富phú 有hữu 諸chư 財tài 物vật
五ngũ 欲dục 而nhi 自tự 恣tứ

Kẻ nghèo thấy minh châu
Lòng vui mừng khôn xiết
Được tài vật giàu sang
Năm dục để thọ hưởng

我ngã 等đẳng 亦diệc 如như 是thị
世Thế 尊Tôn 於ư 長trường 夜dạ
常thường 愍mẫn 見kiến 教giáo 化hóa
令linh 種chúng 無vô 上thượng 願nguyện

Chúng con cũng như vậy
Thế Tôn suốt đêm dài
Luôn từ mẫn giáo hóa
Khiến trồng vô thượng nguyện

我ngã 等đẳng 無vô 智trí 故cố
不bất 覺giác 亦diệc 不bất 知tri
得đắc 少thiểu 涅Niết 槃Bàn 分phần
自tự 足túc 不bất 求cầu 餘dư

Bởi chúng con vô trí
Không hay cũng không biết
Được phần nhỏ tịch diệt
Tưởng đủ chẳng cầu thêm

今kim 佛Phật 覺giác 悟ngộ 我ngã
言ngôn 非phi 實thật 滅diệt 度độ
得đắc 佛Phật 無vô 上thượng 慧tuệ
爾nhĩ 乃nãi 為vi 真chân 滅diệt

Nay Phật giác ngộ con
Nói thật chẳng diệt độ
Đắc trí Phật vô thượng
Khi đó mới chân diệt

我ngã 今kim 從tùng 佛Phật 聞văn
授thọ 記ký 莊trang 嚴nghiêm 事sự
及cập 轉chuyển 次thứ 受thọ 決quyết
身thân 心tâm 遍biến 歡hoan 喜hỷ

Con nay nghe từ Phật
Việc thọ ký trang nghiêm
Cùng triển chuyển thọ ký
Khắp thân tâm hoan hỷ"

授Thọ 學Học 無Vô 學Học 人Nhân 記Ký 品Phẩm 第đệ 九cửu
Phẩm 9: Thọ Ký cho Hàng Hữu Học và Bậc Vô Học


爾nhĩ 時thời 阿A 難Nan羅La 睺Hầu 羅La而nhi 作tác 是thị 念niệm
Lúc bấy giờ Tôn giả Khánh Hỷ và Tôn giả Phú Chướng nghĩ như vầy:

我ngã 等đẳng 每mỗi 自tự 思tư 惟duy設thiết 得đắc 授thọ 記ký不bất 亦diệc 快khoái 乎hồ
"Chúng ta ai cũng thường nghĩ, nếu như được thọ ký thì sẽ vui lắm thay!"

即tức 從tùng 座tòa 起khởi到đáo 於ư 佛Phật 前tiền頭đầu 面diện 禮lễ 足túc俱câu 白bạch 佛Phật 言ngôn
Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, họ đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đồng thưa rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 於ư 此thử亦diệc 應ưng 有hữu 分phần唯duy 有hữu 如Như 來Lai我ngã 等đẳng 所sở 歸quy
"Thưa Thế Tôn! Chúng con cũng nên có một phần trong này. Như Lai là nơi nương tựa duy nhất của chúng con.

又hựu 我ngã 等đẳng 為vi一nhất 切thiết 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 修tu 羅la所sở 見kiến 知tri 識thức阿A 難Nan 常thường 為vi 侍thị 者giả護hộ 持trì 法Pháp 藏tạng羅La 睺Hầu 羅La 是thị 佛Phật 之chi 子tử若nhược 佛Phật 見kiến 授thọ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký 者giả我ngã 願nguyện 既ký 滿mãn眾chúng 望vọng 亦diệc 足túc
Lại nữa, hàng trời người cùng phi thiên trong hết thảy thế gian đều thấy biết chúng con. Tôn giả Khánh Hỷ luôn làm thị giả để hộ trì Pháp tạng. Tôn giả Phú Chướng là con của Phật. Nếu Đức Phật thấy thích hợp để thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì như thế điều mong ước của chúng con sẽ được mãn nguyện và điều ước vọng của đại chúng cũng sẽ mãn túc."

爾nhĩ 時thời 學Học 無Vô 學Học聲Thanh 聞Văn 弟đệ 子tử 二nhị 千thiên 人nhân皆giai 從tùng 座tòa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên到đáo 於ư 佛Phật 前tiền一nhất 心tâm 合hợp 掌chưởng瞻chiêm 仰ngưỡng 世Thế 尊Tôn如như 阿A 難Nan羅La 睺Hầu 羅La 所sở 願nguyện住trụ 立lập 一nhất 面diện
Lúc bấy giờ có 2.000 người thuộc hàng Thanh Văn Hữu Học và bậc Vô Học đều từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, đến ở trước Phật, nhất tâm chắp tay, và chiêm ngưỡng Thế Tôn. Họ bày tỏ ý nguyện như Tôn giả Khánh Hỷ và Tôn giả Phú Chướng, rồi đứng qua một bên.

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 阿A 難Nan
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

汝nhữ 於ư 來lai 世thế當đương 得đắc 作tác 佛Phật號hiệu 山Sơn 海Hải 慧Tuệ 自Tự 在Tại 通Thông 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
"Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

當đương 供cúng 養dường 六lục 十thập 二nhị 億ức 諸chư 佛Phật護hộ 持trì 法Pháp 藏tạng然nhiên 後hậu 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề教giáo 化hóa 二nhị 十thập 千thiên 萬vạn 億ức 恒Hằng 河Hà 沙sa諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng令linh 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề國quốc 名danh 常Thường 立Lập 勝Thắng 幡Phan其kỳ 土độ 清thanh 淨tịnh琉lưu 璃ly 為vi 地địa劫kiếp 名danh 妙Diệu 音Âm 遍Biến 滿Mãn
Ông sẽ cúng dường và hộ trì Pháp tạng của 62 ức chư Phật, rồi sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ông sẽ giáo hóa 200 triệu ức Hằng Hà sa chư Bồ-tát và khiến họ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Quốc độ tên là Thường Lập Thắng Phan. Cõi nước đó thanh tịnh và đất làm bằng lưu ly. Kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn.

其kỳ 佛Phật 壽thọ 命mạng無vô 量lượng 千thiên 萬vạn 億ức阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp若nhược 人nhân 於ư 千thiên 萬vạn 億ức無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 中trung算toán 數số 校giảo 計kế不bất 能năng 得đắc 知tri正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế倍bội 於ư 壽thọ 命mạng像Tượng 法Pháp 住trụ 世thế復phục 倍bội 正Chánh 法Pháp
Đức Phật ấy có thọ mạng dài vô lượng ngàn vạn ức vô số kiếp. Giả như có người ở trong ngàn vạn ức vô lượng vô số kiếp mà tính đếm thì cũng chẳng thể biết được. Thời gian Chánh Pháp trụ thế sẽ gấp bội thời gian thọ mạng. Thời gian Tượng Pháp trụ thế lại càng gấp bội hơn thời gian Chánh Pháp.

阿A 難Nan是thị 山Sơn 海Hải 慧Tuệ 自Tự 在Tại 通Thông 王Vương 佛Phật為vi 十thập 方phương 無vô 量lượng千thiên 萬vạn 億ức 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 佛Phật 如Như 來Lai所sở 共cộng 讚tán 歎thán稱xưng 其kỳ 功công 德đức
Này Khánh Hỷ! Công đức của Đức Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương sẽ được vô lượng ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng tán thán."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

我ngã 今kim 僧Tăng 中trung 說thuyết
阿A 難Nan 持trì 法Pháp 者giả
當đương 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật
然nhiên 後hậu 成thành 正chánh 覺giác
號hiệu 曰viết 山Sơn 海Hải 慧Tuệ
自Tự 在Tại 通Thông 王Vương 佛Phật

"Ta nay giữa chư Tăng
Nói Khánh Hỷ trì Pháp
Sẽ cúng dường chư Phật
Sau đó thành chánh giác
Hiệu là Sơn Hải Tuệ
Tự Tại Thông Vương Phật

其kỳ 國quốc 土độ 清thanh 淨tịnh
名danh 常Thường 立Lập 勝Thắng 幡Phan
教giáo 化hóa 諸chư 菩Bồ 薩Tát
其kỳ 數số 如như 恒Hằng 沙sa

Cõi nước ấy thanh tịnh
Tên Thường Lập Thắng Phan
Giáo hóa chư Bồ-tát
Số như cát sông Hằng

佛Phật 有hữu 大đại 威uy 德đức
名danh 聞văn 滿mãn 十thập 方phương
壽thọ 命mạng 無vô 有hữu 量lượng
以dĩ 愍mẫn 眾chúng 生sanh 故cố

Phật có đại uy đức
Danh vang khắp mười phương
Thọ mạng dài vô lượng
Là vì thương chúng sanh

正Chánh 法Pháp 倍bội 壽thọ 命mạng
像Tượng 法Pháp 復phục 倍bội 是thị
如như 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng
無vô 數số 諸chư 眾chúng 生sanh
於ư 此thử 佛Phật 法Pháp 中trung
種chúng 佛Phật 道Đạo 因nhân 緣duyên

Chánh Pháp bội thọ mạng
Tượng Pháp càng bội hơn
Vô số các chúng sanh
Số như cát sông Hằng
Ở trong Phật Pháp đó
Trồng nhân duyên Phật Đạo"
爾nhĩ 時thời 會hội 中trung新tân 發phát 意ý 菩Bồ 薩Tát 八bát 千thiên 人nhân咸hàm 作tác 是thị 念niệm
Lúc bấy giờ trong Pháp hội có 8.000 vị sơ phát tâm Bồ-tát, họ đều nghĩ như vầy:

我ngã 等đẳng 尚thượng 不bất 聞văn諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát得đắc 如như 是thị 記ký有hữu 何hà 因nhân 緣duyên而nhi 諸chư 聲Thanh 聞Văn得đắc 如như 是thị 決quyết
"Chúng ta chưa từng bao giờ nghe, dù cả chư đại Bồ-tát, mà được thọ ký như thế này. Vì nhân duyên gì mà hàng Thanh Văn lại được thọ ký như vậy."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn知tri 諸chư 菩Bồ 薩Tát心tâm 之chi 所sở 念niệm而nhi 告cáo 之chi 曰viết
Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ-tát nên bảo họ rằng:

諸chư 善thiện 男nam 子tử我ngã 與dữ 阿A 難Nan 等đẳng於ư 空Không 王Vương 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm阿A 難Nan 常thường 樂nhạo 多đa 聞văn我ngã 常thường 勤cần 精tinh 進tấn是thị 故cố 我ngã 已dĩ 得đắc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề而nhi 阿A 難Nan 護hộ 持trì 我ngã 法Pháp亦diệc 護hộ 將tương 來lai諸chư 佛Phật 法Pháp 藏tạng教giáo 化hóa 成thành 就tựu諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng其kỳ 本bổn 願nguyện 如như 是thị故cố 獲hoạch 斯tư 記ký
"Các thiện nam tử! Ở nơi của Đức Phật Không Vương, Ta và Khánh Hỷ đã đồng thời phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khánh Hỷ luôn thích đa văn, còn Ta luôn chuyên cần tinh tấn. Cho nên, Ta đã thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và Khánh Hỷ hộ trì Pháp của Ta. Trong tương lai, ông ấy cũng sẽ hộ trì Pháp tạng của chư Phật và giáo hóa thành tựu chư Bồ-tát. Do bổn nguyện như vậy nên mới được thọ ký này."

阿A 難Nan 面diện 於ư 佛Phật 前tiền自tự 聞văn 授thọ 記ký及cập 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm所sở 願nguyện 具cụ 足túc心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ得đắc 未vị 曾tằng 有hữu即tức 時thời 憶ức 念niệm過quá 去khứ 無vô 量lượng千thiên 萬vạn 億ức 諸chư 佛Phật 法Pháp 藏tạng通thông 達đạt 無vô 礙ngại如như 今kim 所sở 聞văn亦diệc 識thức 本bổn 願nguyện
Khi Tôn giả Khánh Hỷ tự nghe về sự thọ ký với quốc độ trang nghiêm ở trước Phật, thì sở nguyện đầy đủ, tâm sanh đại hoan hỷ, và được điều chưa từng có. Ngài lập tức nhớ niệm Pháp tạng của vô lượng ngàn vạn ức chư Phật quá khứ, thông đạt vô ngại như mới vừa nghe hôm nay, và cũng nhớ lại bổn nguyện xưa.

爾nhĩ 時thời 阿A 難Nan而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Khánh Hỷ nói kệ rằng:

世Thế 尊Tôn 甚thậm 希hy 有hữu
令linh 我ngã 念niệm 過quá 去khứ
無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 法Pháp
如như 今kim 日nhật 所sở 聞văn

"Thế Tôn hiếm có thay
Khiến con nhớ quá khứ
Vô lượng chư Phật Pháp
Như mới nghe hôm nay

我ngã 今kim 無vô 復phục 疑nghi
安an 住trụ 於ư 佛Phật 道Đạo
方phương 便tiện 為vi 侍thị 者giả
護hộ 持trì 諸chư 佛Phật 法Pháp

Con nay chẳng còn nghi
An trụ nơi Phật Đạo
Phương tiện làm thị giả
Hộ trì chư Phật Pháp"
爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 羅La 睺Hầu 羅La
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Phú Chướng:

汝nhữ 於ư 來lai 世thế當đương 得đắc 作tác 佛Phật號hiệu 蹈Đạo 七Thất 寶Bảo 華Hoa 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
"Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

當đương 供cúng 養dường 十thập 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 數số諸chư 佛Phật 如Như 來Lai常thường 為vi 諸chư 佛Phật而nhi 作tác 長trưởng 子tử猶do 如như 今kim 也dã
Ông sẽ cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số vi trần ở các thế giới trong mười phương và luôn làm trưởng tử của chư Phật như là hiện nay vậy.

是thị 蹈Đạo 七Thất 寶Bảo 華Hoa 佛Phật國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm壽thọ 命mạng 劫kiếp 數số所sở 化hóa 弟đệ 子tử正Chánh 法Pháp像Tượng 法Pháp亦diệc 如như 山Sơn 海Hải 慧Tuệ 自Tự 在Tại 通Thông 王Vương 如Như 來Lai 無vô 異dị亦diệc 為vi 此thử 佛Phật而nhi 作tác 長trưởng 子tử過quá 是thị 已dĩ 後hậu當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Quốc độ trang nghiêm của Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa, số kiếp của thọ mạng, số lượng đệ tử giáo hóa, thời gian Chánh Pháp và Tượng Pháp cũng như Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng sẽ làm con trưởng của Đức Phật ấy và sau đó sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

我ngã 為vi 太thái 子tử 時thời
羅La 睺Hầu 為vi 長trưởng 子tử
我ngã 今kim 成thành 佛Phật 道Đạo
受thọ 法Pháp 為vi 法Pháp 子tử

"Khi ta làm thái tử
Con trưởng là Phú Chướng
Ta nay thành Phật Đạo
Thọ Pháp làm Pháp tử

於ư 未vị 來lai 世thế 中trung
見kiến 無vô 量lượng 億ức 佛Phật
皆giai 為vi 其kỳ 長trưởng 子tử
一nhất 心tâm 求cầu 佛Phật 道Đạo

Ở trong đời vị lai
Thấy vô lượng ức Phật
Cũng đều làm con trưởng
Nhất tâm cầu Phật Đạo

羅La 睺Hầu 羅La 密mật 行hành
唯duy 我ngã 能năng 知tri 之chi
現hiện 為vi 我ngã 長trưởng 子tử
以dĩ 示thị 諸chư 眾chúng 生sanh

Phú Chướng tu mật hành
Chỉ Ta mới biết rõ
Hiện làm con trưởng Ta
Để chỉ dẫn chúng sanh

無vô 量lượng 億ức 千thiên 萬vạn
功công 德đức 不bất 可khả 數sổ
安an 住trụ 於ư 佛Phật 法Pháp
以dĩ 求cầu 無vô 上thượng 道Đạo

Vô lượng ngàn vạn ức
Công đức chẳng tính xuể
An trụ trong Phật Pháp
Chí cầu Đạo vô thượng"
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn見kiến 學Học 無Vô 學Học 二nhị 千thiên 人nhân其kỳ 意ý 柔nhu 軟nhuyễn寂tịch 然nhiên 清thanh 淨tịnh一nhất 心tâm 觀quán 佛Phật佛Phật 告cáo 阿A 難Nan
Khi Thế Tôn thấy tâm ý của 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học đã nhu nhuyễn, tịch nhiên thanh tịnh, và nhất tâm quán Phật, bấy giờ Phật bảo ngài Khánh Hỷ rằng:

汝nhữ 見kiến 是thị 學Học 無Vô 學Học二nhị 千thiên 人nhân 不phủ
"Ông có thấy 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học này chăng?"

唯dụy 然nhiên 已dĩ 見kiến
"Dạ vâng, đã thấy!"

阿A 難Nan是thị 諸chư 人nhân 等đẳng當đương 供cúng 養dường 五ngũ 十thập 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai恭cung 敬kính 尊tôn 重trọng護hộ 持trì 法Pháp 藏tạng末mạt 後hậu 同đồng 時thời於ư 十thập 方phương 國quốc各các 得đắc 成thành 佛Phật皆giai 同đồng 一nhất 號hiệu名danh 曰viết 寶Bảo 相Tướng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn壽thọ 命mạng 一nhất 劫kiếp國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát正Chánh 法Pháp 像Tượng 法Pháp皆giai 悉tất 同đồng 等đẳng
"Này Khánh Hỷ! Các người họ sẽ cúng dường chư Phật Như Lai nhiều bằng số vi trần của 50 thế giới, cung kính tôn trọng và hộ trì Pháp tạng. Sau đó, họ sẽ đồng một lúc ở các quốc độ trong mười phương mà được thành Phật và đều đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng sẽ dài một kiếp; còn cõi nước trang nghiêm, số Thanh Văn cùng Bồ-tát, và thời gian Chánh Pháp cùng Tượng Pháp thảy đều đồng nhau."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

是thị 二nhị 千thiên 聲Thanh 聞Văn
今kim 於ư 我ngã 前tiền 住trụ
悉tất 皆giai 與dữ 授thọ 記ký
未vị 來lai 當đương 成thành 佛Phật

"Hai ngàn Thanh Văn đây
Nay đứng ở trước Ta
Thảy đều được thọ ký
Vị lai sẽ thành Phật

所sở 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật
如như 上thượng 說thuyết 塵trần 數số
護hộ 持trì 其kỳ 法Pháp 藏tạng
後hậu 當đương 成thành 正chánh 覺giác

Họ cúng dường chư Phật
Số lượng nói như trên
Hộ trì Phật Pháp tạng
Sau sẽ thành chánh giác

各các 於ư 十thập 方phương 國quốc
悉tất 同đồng 一nhất 名danh 號hiệu
俱câu 時thời 坐tọa 道Đạo 場Tràng
以dĩ 證chứng 無vô 上thượng 慧tuệ

Mỗi ở mười phương cõi
Tất đồng một danh hiệu
Đồng thời ngồi Đạo Tràng
Mà chứng vô thượng trí

皆giai 名danh 為vi 寶Bảo 相Tướng
國quốc 土độ 及cập 弟đệ 子tử
正Chánh 法Pháp 與dữ 像Tượng 法Pháp
悉tất 等đẳng 無vô 有hữu 異dị

Đồng tên là Bảo Tướng
Quốc độ cùng đệ tử
Chánh Pháp và Tượng Pháp
Thảy đều đồng không khác

咸hàm 以dĩ 諸chư 神thần 通thông
度độ 十thập 方phương 眾chúng 生sanh
名danh 聞văn 普phổ 周chu 遍biến
漸tiệm 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn

Họ dùng các thần thông
Độ chúng sanh mười phương
Danh vang bao trùm khắp
Lần lượt vào tịch diệt"

爾nhĩ 時thời 學Học 無Vô 學Học 二nhị 千thiên 人nhân聞văn 佛Phật 授thọ 記ký歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Khi 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học nghe Phật thọ ký, họ vui mừng hớn hở và nói kệ rằng:

世Thế 尊Tôn 慧tuệ 燈đăng 明minh
我ngã 聞văn 授thọ 記ký 音âm
心tâm 歡hoan 喜hỷ 充sung 滿mãn
如như 甘cam 露lộ 見kiến 灌quán

"Thế Tôn tuệ đăng minh
Con nghe tiếng thọ ký
Lòng hoan hỷ sung mãn
Như được rưới cam lộ"

法Pháp 師Sư 品Phẩm 第đệ 十thập
Phẩm 10: Pháp Sư


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn因nhân 藥Dược 王Vương 菩Bồ 薩Tát告cáo 八bát 萬vạn 大Đại 士Sĩ
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo với 80.000 vị Đại Sĩ qua lời dạy cho Dược Vương Bồ-tát rằng:

藥Dược 王Vương汝nhữ 見kiến 是thị 大đại 眾chúng 中trung無vô 量lượng 諸chư 天thiên龍long 王vương夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 與dữ 非phi 人nhân及cập 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di求cầu 聲Thanh 聞Văn 者giả求cầu 辟Bích 支Chi 佛Phật 者giả求cầu 佛Phật 道Đạo 者giả如như 是thị 等đẳng 類loại咸hàm 於ư 佛Phật 前tiền聞văn 妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh一nhất 偈kệ 一nhất 句cú乃nãi 至chí 一nhất 念niệm 隨tùy 喜hỷ 者giả我ngã 皆giai 與dữ 授thọ 記ký當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Này Dược Vương! Ông thấy trong đại chúng đây, gồm có vô lượng chư thiên, long vương, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, chư vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, người cầu Quả Thanh Văn, người cầu Đạo Độc Giác, và người cầu Phật Đạo chăng? Các hàng chúng sanh như thế đều đang ở trước Phật đây, họ nghe được một bài kệ hay một câu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho đến chỉ một niệm tùy hỷ, Ta đều thọ ký cho họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

佛Phật 告cáo 藥Dược 王Vương
Phật bảo ngài Dược Vương:

又hựu 如Như 來Lai 滅diệt 度độ 之chi 後hậu若nhược 有hữu 人nhân 聞văn妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh乃nãi 至chí 一nhất 偈kệ 一nhất 句cú一nhất 念niệm 隨tùy 喜hỷ 者giả我ngã 亦diệc 與dữ 授thọ阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký
"Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai nghe Kinh Pháp Hoa, cho đến chỉ một bài kệ, hoặc một câu, hay một niệm tùy hỷ, Ta cũng thọ ký cho họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

若nhược 復phục 有hữu 人nhân受thọ 持trì 讀độc 誦tụng解giải 說thuyết 書thư 寫tả妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh乃nãi 至chí 一nhất 偈kệ於ư 此thử 經Kinh 卷quyển敬kính 視thị 如như 佛Phật種chủng 種chủng 供cúng 養dường華hoa 香hương 瓔anh 珞lạc末mạt 香hương 塗đồ 香hương 燒thiêu 香hương繒tăng 蓋cái 幢tràng 幡phan衣y 服phục 伎kỹ 樂nhạc乃nãi 至chí 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính
Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ trong Kinh này mà họ kính trọng và xem như Phật, hoặc lấy muôn loại hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng che, tràng phan, y phục, và âm nhạc để làm cúng dường, hay cho đến chỉ chắp tay cung kính.

藥Dược 王Vương當đương 知tri 是thị 諸chư 人nhân 等đẳng已dĩ 曾tằng 供cúng 養dường十thập 萬vạn 億ức 佛Phật於ư 諸chư 佛Phật 所sở成thành 就tựu 大đại 願nguyện愍mẫn 眾chúng 生sanh 故cố生sanh 此thử 人nhân 間gian
Này Dược Vương! Ông phải biết các người đó đã từng cúng dường 100.000 ức chư Phật và ở nơi của chư Phật đã thành tựu đại nguyện. Họ vì thương xót chúng sanh nên mới sanh ở chốn nhân gian.

藥Dược 王Vương若nhược 有hữu 人nhân 問vấn何hà 等đẳng 眾chúng 生sanh於ư 未vị 來lai 世thế當đương 得đắc 作tác 佛Phật應ưng 示thị是thị 諸chư 人nhân 等đẳng於ư 未vị 來lai 世thế必tất 得đắc 作tác 佛Phật
Này Dược Vương! Nếu có ai hỏi ông, hàng chúng sanh nào vào đời vị lai sẽ thành Phật? Ông nên chỉ họ rằng, các hạng người như thế tất sẽ thành Phật trong đời vị lai.

何hà 以dĩ 故cố若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 法Pháp 華Hoa 經Kinh乃nãi 至chí 一nhất 句cú受thọ 持trì 讀độc 誦tụng解giải 說thuyết 書thư 寫tả種chủng 種chủng 供cúng 養dường 經Kinh 卷quyển華hoa 香hương 瓔anh 珞lạc末mạt 香hương 塗đồ 香hương 燒thiêu 香hương繒tăng 蓋cái 幢tràng 幡phan衣y 服phục 伎kỹ 樂nhạc合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính是thị 人nhân一nhất 切thiết 世thế 間gian所sở 應ưng 瞻chiêm 奉phụng應ưng 以dĩ 如Như 來Lai 供cúng 養dường而nhi 供cúng 養dường 之chi
Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào, dù chỉ thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép một câu trong Kinh Pháp Hoa; hoặc lấy muôn loại hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng che, tràng phan, y phục, và âm nhạc để cúng dường Kinh này, hay chỉ chắp tay cung kính, thì hết thảy thế gian đều nên chiêm ngưỡng, đảnh lễ, phụng sự, và đáng dùng sự cúng dường như Phật để cúng dường người ấy.

當đương 知tri 此thử 人nhân是thị 大đại 菩Bồ 薩Tát成thành 就tựu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề哀ai 愍mẫn 眾chúng 生sanh願nguyện 生sanh 此thử 間gian廣quảng 演diễn 分phân 別biệt妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh何hà 況huống 盡tận 能năng 受thọ 持trì種chủng 種chủng 供cúng 養dường 者giả
Ông phải biết người đó là đại Bồ-tát và đã thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ vì thương xót chúng sanh nên mới nguyện sanh ở thế gian này để rộng diễn giải và phân biệt Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huống nữa là người có thể thọ trì trọn vẹn và làm muôn sự cúng dường.

藥Dược 王Vương當đương 知tri 是thị 人nhân自tự 捨xả 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 報báo於ư 我ngã 滅diệt 度độ 後hậu愍mẫn 眾chúng 生sanh 故cố生sanh 於ư 惡ác 世thế廣quảng 演diễn 此thử 經Kinh
Này Dược Vương! Ông phải biết người ấy đã xả bỏ nghiệp báo thanh tịnh của riêng họ. Sau khi Ta diệt độ, họ vì từ mẫn chúng sanh nên mới sanh vào đời ác để rộng diễn nói Kinh này.

若nhược 是thị 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân我ngã 滅diệt 度độ 後hậu能năng 竊thiết 為vì 一nhất 人nhân說thuyết 法Pháp 華Hoa 經Kinh乃nãi 至chí 一nhất 句cú當đương 知tri 是thị 人nhân則tắc 如Như 來Lai 使sứ如Như 來Lai 所sở 遣khiển行hành 如Như 來Lai 事sự何hà 況huống 於ư 大đại 眾chúng 中trung廣quảng 為vì 人nhân 說thuyết
Sau khi Ta diệt độ, nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân đó có thể chỉ vì một người mà thuyết giảng Kinh Pháp Hoa, cho đến chỉ một câu, thì phải biết người ấy tức là sứ giả của Như Lai. Họ do Như Lai sai đến để làm việc của Như Lai. Hà huống là ở giữa đại chúng, người đó rộng thuyết giảng cho mọi người.

藥Dược 王Vương若nhược 有hữu 惡ác 人nhân以dĩ 不bất 善thiện 心tâm於ư 一nhất 劫kiếp 中trung現hiện 於ư 佛Phật 前tiền常thường 毀hủy 罵mạ 佛Phật其kỳ 罪tội 尚thượng 輕khinh若nhược 人nhân 以dĩ 一nhất 惡ác 言ngôn毀hủy 訾tí 在tại 家gia 出xuất 家gia讀độc 誦tụng 法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả其kỳ 罪tội 甚thậm 重trọng
Này Dược Vương! Nếu có kẻ ác nào với tâm bất thiện, họ xuất hiện ở trước Phật và luôn hủy mạ Phật suốt trong một kiếp, thì tội đó vẫn còn nhẹ nếu so với tội hủy báng và chê bai người tại gia cùng hàng xuất gia đọc tụng Kinh Pháp Hoa. Tội này rất thâm trọng.

藥Dược 王Vương其kỳ 有hữu 讀độc 誦tụng法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả當đương 知tri 是thị 人nhân以dĩ 佛Phật 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm則tắc 為vi 如Như 來Lai肩kiên 所sở 荷hà 擔đảm其kỳ 所sở 至chí 方phương應ưng 隨tùy 向hướng 禮lễ一nhất 心tâm 合hợp 掌chưởng恭cung 敬kính 供cúng 養dường尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán華hoa 香hương 瓔anh 珞lạc末mạt 香hương 塗đồ 香hương 燒thiêu 香hương繒tăng 蓋cái 幢tràng 幡phan衣y 服phục 肴hào 饌soạn作tác 諸chư 伎kỹ 樂nhạc人nhân 中trung 上thượng 供cúng而nhi 供cúng 養dường 之chi應ưng 持trì 天thiên 寶bảo而nhi 以dĩ 散tán 之chi天thiên 上thượng 寶bảo 聚tụ應ưng 以dĩ 奉phụng 獻hiến
Này Dược Vương! Những ai đọc tụng Kinh Pháp Hoa, ông phải biết họ dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho chính mình. Người ấy có thể gánh vác trên vai những việc của Như Lai. Bất kỳ đến nơi nào, họ sẽ được hoan nghênh và lễ kính. Mọi người phải nhất tâm chắp tay, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, và dùng hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng che, tràng phan, y phục, thức ăn ngon lạ, và trỗi các loại âm nhạc để cúng dường. Chư thiên nên lấy châu báu cõi trời mà rải lên người ấy, và nên lấy các phẩm vật báu trên cõi trời mà phụng hiến cho họ.

所sở 以dĩ 者giả 何hà是thị 人nhân 歡hoan 喜hỷ 說thuyết 法Pháp須tu 臾du 聞văn 之chi即tức 得đắc 究cứu 竟cánh阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 故cố
Vì sao thế? Bởi khi người này hoan hỷ thuyết Pháp, những ai chỉ thoáng nghe được thì sẽ liền đạt tới cứu cánh Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

若nhược 欲dục 住trụ 佛Phật 道Đạo
成thành 就tựu 自tự 然nhiên 智trí
常thường 當đương 勤cần 供cúng 養dường
受thọ 持trì 法Pháp 華Hoa 者giả

"Nếu muốn trụ Phật Đạo
Thành tựu trí tự nhiên
Phải luôn siêng cúng dường
Người thọ trì Pháp Hoa

其kỳ 有hữu 欲dục 疾tật 得đắc
一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 慧Tuệ
當đương 受thọ 持trì 是thị 經Kinh
并tinh 供cúng 養dường 持trì 者giả

Giả như họ muốn mau
Đắc Nhất Thiết Chủng Trí
Nên thọ trì Kinh này
Và cúng dường người trì

若nhược 有hữu 能năng 受thọ 持trì
妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả
當đương 知tri 佛Phật 所sở 使sứ
愍mẫn 念niệm 諸chư 眾chúng 生sanh

Nếu ai khéo thọ trì
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Phải biết Phật sai đến
Từ mẫn nhớ chúng sanh

諸chư 有hữu 能năng 受thọ 持trì
妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả
捨xả 於ư 清thanh 淨tịnh 土độ
愍mẫn 眾chúng 故cố 生sanh 此thử

Những ai khéo thọ trì
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Rời tịnh độ sanh đây
Là bởi thương hữu tình

當đương 知tri 如như 是thị 人nhân
自tự 在tại 所sở 欲dục 生sanh
能năng 於ư 此thử 惡ác 世thế
廣quảng 說thuyết 無vô 上thượng 法Pháp

Phải biết người như thế
Tự tại nơi muốn sanh
Khéo ở đời trược ác
Rộng nói Pháp vô thượng

應ưng 以dĩ 天thiên 華hoa 香hương
及cập 天thiên 寶bảo 衣y 服phục
天thiên 上thượng 妙diệu 寶bảo 聚tụ
供cúng 養dường 說thuyết 法Pháp 者giả

Phải dùng hương hoa trời
Y phục báu cõi trời
Cùng diệu bảo cõi trời
Cúng dường người thuyết Pháp

吾ngô 滅diệt 後hậu 惡ác 世thế
能năng 持trì 是thị 經Kinh 者giả
當đương 合hợp 掌chưởng 禮lễ 敬kính
如như 供cúng 養dường 世Thế 尊Tôn

Đời ác khi Ta diệt
Ai khéo trì Kinh này
Phải chắp tay lễ kính
Như cúng dường Thế Tôn

上thượng 饌soạn 眾chúng 甘cam 美mỹ
及cập 種chủng 種chủng 衣y 服phục
供cúng 養dường 是thị 佛Phật 子tử
冀ký 得đắc 須tu 臾du 聞văn

Thức ăn thơm ngon ngọt
Cùng muôn loại y phục
Cúng dường Phật tử này
Mong cầu thoáng được nghe

若nhược 能năng 於ư 後hậu 世thế
受thọ 持trì 是thị 經Kinh 者giả
我ngã 遣khiển 在tại 人nhân 中trung
行hành 於ư 如Như 來Lai 事sự

Nếu ai vào đời sau
Có thể trì Kinh này
Là do Ta phái đến
Làm việc của Như Lai

若nhược 於ư 一nhất 劫kiếp 中trung
常thường 懷hoài 不bất 善thiện 心tâm
作tác 色sắc 而nhi 罵mạ 佛Phật
獲hoạch 無vô 量lượng 重trọng 罪tội

Nếu ở trong một kiếp
Lòng luôn nhớ bất thiện
Cau có mắng chửi Phật
Thọ vô lượng trọng tội

其kỳ 有hữu 讀độc 誦tụng 持trì
是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả
須tu 臾du 加gia 惡ác 言ngôn
其kỳ 罪tội 復phục 過quá 彼bỉ

Nếu có người đọc tụng
Thọ trì Kinh Pháp Hoa
Lời ác chỉ một thoáng
Tội này còn hơn kia

有hữu 人nhân 求cầu 佛Phật 道Đạo
而nhi 於ư 一nhất 劫kiếp 中trung
合hợp 掌chưởng 在tại 我ngã 前tiền
以dĩ 無vô 數số 偈kệ 讚tán

Có ai cầu Phật Đạo
Mà ở trong một kiếp
Chắp tay ở trước Ta
Dùng vô số kệ tán

由do 是thị 讚tán 佛Phật 故cố
得đắc 無vô 量lượng 功công 德đức
歎thán 美mỹ 持trì 經Kinh 者giả
其kỳ 福phước 復phục 過quá 彼bỉ

Do bởi tán thán Phật
Được vô lượng công đức
Ai khen người trì Kinh
Phước còn hơn người kia

於ư 八bát 十thập 億ức 劫kiếp
以dĩ 最tối 妙diệu 色sắc 聲thanh
及cập 與dữ 香hương 味vị 觸xúc
供cúng 養dường 持trì 經Kinh 者giả

Suốt tám mươi ức kiếp
Dùng tối diệu sắc thanh
Cùng với hương vị xúc
Cúng dường người trì Kinh

如như 是thị 供cúng 養dường 已dĩ
若nhược 得đắc 須tu 臾du 聞văn
則tắc 應ưng 自tự 欣hân 慶khánh
我ngã 今kim 獲hoạch 大đại 利lợi

Đã cúng dường như thế
Nếu nghe chừng một thoáng
Nên liền tự vui mừng
'Ta nay được lợi lớn'

藥Dược 王Vương 今kim 告cáo 汝nhữ
我ngã 所sở 說thuyết 諸chư 經Kinh
而nhi 於ư 此thử 經Kinh 中trung
法Pháp 華Hoa 最tối 第đệ 一nhất

Dược Vương nay Ta bảo
Các Kinh do Ta nói
Ở trong các Kinh đó
Pháp Hoa tối đệ nhất"
爾nhĩ 時thời 佛Phật 復phục 告cáo藥Dược 王Vương 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát
Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Dược Vương Đại Bồ-tát rằng:

我ngã 所sở 說thuyết 經Kinh 典điển無vô 量lượng 千thiên 萬vạn 億ức已dĩ 說thuyết今kim 說thuyết當đương 說thuyết而nhi 於ư 其kỳ 中trung此thử 法Pháp 華Hoa 經Kinh最tối 為vi 難nan 信tín 難nan 解giải
"Kinh điển do Ta thuyết thì nhiều vô lượng ngàn vạn ức, hoặc đã nói, đang nói, hay sẽ nói. Ở trong các Kinh đó, Kinh Pháp Hoa này là khó tin và khó giải nhất.

藥Dược 王Vương此thử 經Kinh 是thị 諸chư 佛Phật祕bí 要yếu 之chi 藏tạng不bất 可khả 分phân 布bố妄vọng 授thọ 與dữ 人nhân諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn之chi 所sở 守thủ 護hộ從tùng 昔tích 已dĩ 來lai未vị 曾tằng 顯hiển 說thuyết而nhi 此thử 經Kinh 者giả如Như 來Lai 現hiện 在tại猶do 多đa 怨oán 嫉tật況huống 滅diệt 度độ 後hậu
Này Dược Vương! Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, đừng lưu truyền như một cách thông thường hoặc truyền sai lạc cho người tu. Đó là vì từ xưa đến nay, Kinh này được chư Phật Thế Tôn thủ hộ và chưa từng thuyết giảng tường tận. Ngay khi Như Lai còn tại thế mà đã có biết bao người oán hận và ganh ghét Kinh này, huống nữa là sau khi Ta diệt độ.

藥Dược 王Vương當đương 知tri 如Như 來Lai 滅diệt 後hậu其kỳ 能năng 書thư 持trì讀độc 誦tụng 供cúng 養dường為vì 他tha 人nhân 說thuyết 者giả如Như 來Lai 則tắc 為vi 以dĩ 衣y 覆phú 之chi又hựu 為vi 他tha 方phương現hiện 在tại 諸chư 佛Phật之chi 所sở 護hộ 念niệm是thị 人nhân 有hữu 大đại 信tín 力lực及cập 志chí 願nguyện 力lực諸chư 善thiện 根căn 力lực當đương 知tri 是thị 人nhân與dữ 如Như 來Lai 共cộng 宿túc則tắc 為vi 如Như 來Lai手thủ 摩ma 其kỳ 頭đầu
Này Dược Vương! Ông phải biết sau khi Như Lai diệt độ, những ai có thể biên chép, cúng dường, thọ trì đọc tụng, và vì người khác thuyết giảng, Như Lai sẽ lấy y choàng lên người ấy. Họ lại được chư Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm. Người đó có đại tín lực, chí nguyện lực, và các thiện căn lực. Ông phải biết người ấy đã cùng trú một nơi với Như Lai và đã được Như Lai lấy tay xoa đỉnh đầu.

藥Dược 王Vương在tại 在tại 處xứ 處xứ若nhược 說thuyết若nhược 讀độc若nhược 誦tụng若nhược 書thư若nhược 經Kinh 卷quyển 所sở 住trú 處xứ皆giai 應ưng 起khởi 七thất 寶bảo 塔tháp極cực 令linh 高cao 廣quảng 嚴nghiêm 飾sức不bất 須tu 復phục 安an 舍xá 利lợi
Này Dược Vương! Ở bất kỳ nơi nào mà có Kinh này thuyết giảng, đọc tụng, hay biên chép, thì họ đều nên xây tháp bảy báu cao to, rộng lớn, và trang trí trang nghiêm. Tháp đó không cần phải an trí xá-lợi.

所sở 以dĩ 者giả 何hà此thử 中trung 已dĩ 有hữu如Như 來Lai 全toàn 身thân此thử 塔tháp 應ưng 以dĩ 一nhất 切thiết華hoa 香hương 瓔anh 珞lạc繒tăng 蓋cái 幢tràng 幡phan伎kỹ 樂nhạc 歌ca 頌tụng供cúng 養dường 恭cung 敬kính尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán若nhược 有hữu 人nhân 得đắc 見kiến 此thử 塔tháp禮lễ 拜bái 供cúng 養dường當đương 知tri 是thị 等đẳng皆giai 近cận 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Vì sao thế? Bởi ở trong ấy đã có toàn thân của Như Lai. Họ nên dùng hết thảy hương hoa, chuỗi ngọc, lọng che tràng phan, cùng âm nhạc ca vịnh để cúng dường cung kính và tôn trọng tán thán tháp đó. Nếu có ai thấy được tháp đó, rồi lễ bái cúng dường, thì phải biết những người như thế đều rất gần với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
藥Dược 王Vương多đa 有hữu 人nhân 在tại 家gia 出xuất 家gia行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo若nhược 不bất 能năng 得đắc 見kiến 聞văn讀độc 誦tụng 書thư 持trì供cúng 養dường 是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả當đương 知tri 是thị 人nhân未vị 善thiện 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo若nhược 有hữu 得đắc 聞văn是thị 經Kinh 典điển 者giả乃nãi 能năng 善thiện 行hành菩Bồ 薩Tát 之chi 道Đạo其kỳ 有hữu 眾chúng 生sanh求cầu 佛Phật 道Đạo 者giả若nhược 見kiến 若nhược 聞văn是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh聞văn 已dĩ信tín 解giải 受thọ 持trì 者giả當đương 知tri 是thị 人nhân得đắc 近cận 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Này Dược Vương! Chúng tại gia và hàng xuất gia tu hành Đạo Bồ-tát, như chẳng thể thấy nghe cùng thọ trì đọc tụng, hoặc chẳng thể biên chép hay cúng dường Kinh Pháp Hoa này, thì phải biết người ấy vẫn chưa khéo tu hành Đạo Bồ-tát. Nếu có ai nghe được Kinh điển này, họ sẽ có thể khéo tu hành Đạo Bồ-tát. Nếu có chúng sanh nào cầu Phật Đạo mà thấy hoặc nghe Kinh Pháp Hoa này, khi nghe rồi, họ tín giải thọ trì, thì phải biết người đó rất gần với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

藥Dược 王Vương譬thí 如như 有hữu 人nhân渴khát 乏phạp 須tu 水thủy於ư 彼bỉ 高cao 原nguyên穿xuyên 鑿tạc 求cầu 之chi猶do 見kiến 乾can 土thổ知tri 水thủy 尚thượng 遠viễn施thi 功công 不bất 已dĩ轉chuyển 見kiến 濕thấp 土thổ遂toại 漸tiệm 至chí 泥nê其kỳ 心tâm 決quyết 定định知tri 水thủy 必tất 近cận
Này Dược Vương! Đây ví như có người khát nước và cần nước uống. Trên vùng cao nguyên kia, họ đào xuống đất để tìm nước, nhưng chỉ thấy đất khô nên biết rằng nước vẫn còn xa. Sau đó, người ấy không ngừng bỏ thêm công sức. Tiếp đó, họ thấy đất ướt, rồi lần lần đến đất bùn, nên trong lòng biết chắc rằng nước rất gần ở đâu đây.

菩Bồ 薩Tát 亦diệc 復phục 如như 是thị若nhược 未vị 聞văn 未vị 解giải未vị 能năng 修tu 習tập是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả當đương 知tri 是thị 人nhân去khứ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 尚thượng 遠viễn若nhược 得đắc 聞văn 解giải思tư 惟duy 修tu 習tập必tất 知tri 得đắc 近cận阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Bồ-tát cũng lại như vậy. Những ai chưa nghe, chưa hiểu, hoặc chưa có thể tu tập Kinh Pháp Hoa này, thì biết rằng họ đang cách rất xa Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Còn những ai đã nghe, đã hiểu, và đã tư duy cùng tu tập, thì biết chắc rằng họ đang gần kề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

所sở 以dĩ 者giả 何hà一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề皆giai 屬thuộc 此thử 經Kinh此thử 經Kinh 開khai 方phương 便tiện 門môn示thị 真chân 實thật 相tướng是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh 藏tạng深thâm 固cố 幽u 遠viễn無vô 人nhân 能năng 到đáo今kim 佛Phật 教giáo 化hóa成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát而nhi 為vi 開khai 示thị
Vì sao thế? Bởi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của tất cả Bồ-tát đều thuộc về Kinh này. Kinh này khai mở cánh cổng phương tiện và hiển thị tướng chân thật. Bảo tạng của Kinh Pháp Hoa này rất thâm sâu, kiên cố, ẩn kín, và xa thẳm. Không một ai có thể đến, chỉ trừ hôm nay Ta vì muốn giáo hóa thành tựu chư Bồ-tát nên mới khai thị.

藥Dược 王Vương若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát聞văn 是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh驚kinh 疑nghi 怖bố 畏úy當đương 知tri 是thị 為vi新tân 發phát 意ý 菩Bồ 薩Tát若nhược 聲Thanh 聞Văn 人nhân 聞văn 是thị 經Kinh驚kinh 疑nghi 怖bố 畏úy當đương 知tri 是thị 為vi增tăng 上thượng 慢mạn 者giả
Này Dược Vương! Nếu có Bồ-tát nào nghe Kinh Pháp Hoa này mà kinh hãi, hoài nghi, hay hoảng sợ, thì phải biết vị này là sơ phát tâm Bồ-tát. Nếu hàng Thanh Văn nghe Kinh này mà kinh hãi, hoài nghi, hay hoảng sợ, thì phải biết họ là tăng thượng mạn.
藥Dược 王Vương若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân如Như 來Lai 滅diệt 後hậu欲dục 為vì 四tứ 眾chúng說thuyết 是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả云vân 何hà 應ưng 說thuyết是thị 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân入nhập 如Như 來Lai 室thất著trước 如Như 來Lai 衣y坐tọa 如Như 來Lai 座tòa爾nhĩ 乃nãi 應ưng 為vì 四tứ 眾chúng廣quảng 說thuyết 斯tư 經Kinh
Này Dược Vương! Sau khi Như Lai diệt độ, như có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn thuyết Kinh Pháp Hoa này cho bốn chúng đệ tử, thì phải thuyết giảng thế nào? Các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nên vào nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai, và ngồi tòa của Như Lai, rồi sau đó mới rộng giảng Kinh này cho bốn chúng đệ tử.

如Như 來Lai 室thất 者giả一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 中trung大đại 慈từ 悲bi 心tâm 是thị如Như 來Lai 衣y 者giả柔nhu 和hòa 忍nhẫn 辱nhục 心tâm 是thị如Như 來Lai 座tòa 者giả一nhất 切thiết 法pháp 空không 是thị
- Nhà của Như Lai tức là tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh.

- Áo của Như Lai tức là tâm nhu hòa an nhẫn.

- Tòa của Như Lai tức là tất cả pháp không.


安an 住trụ 是thị 中trung然nhiên 後hậu 以dĩ 不bất 懈giải 怠đãi 心tâm為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 及cập 四tứ 眾chúng廣quảng 說thuyết 是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh
Khi đã an trụ trong ấy, rồi sau đó mới dùng tâm không biếng lười mà rộng giảng Kinh Pháp Hoa này cho chư Bồ-tát cùng bốn chúng đệ tử.

藥Dược 王Vương我ngã 於ư 餘dư 國quốc遣khiển 化hóa 人nhân為vi 其kỳ 集tập 聽thính 法Pháp 眾chúng亦diệc 遣khiển 化hóa 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di聽thính 其kỳ 說thuyết 法Pháp是thị 諸chư 化hóa 人nhân聞văn 法Pháp 信tín 受thọ隨tùy 順thuận 不bất 逆nghịch
Này Dược Vương! Lúc ấy ở quốc độ khác, Ta sẽ sai người biến hóa đến tụ tập làm thính chúng nghe Pháp. Ta cũng sai hóa Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, và Thanh Tín Nữ để đến nghe Pháp. Khi những người biến hóa này nghe Pháp, họ sẽ tín thọ và tùy thuận chẳng nghịch.

若nhược 說thuyết 法Pháp 者giả在tại 空không 閒nhàn 處xứ我ngã 時thời 廣quảng 遣khiển天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la 等đẳng聽thính 其kỳ 說thuyết 法Pháp我ngã 雖tuy 在tại 異dị 國quốc時thời 時thời 令linh 說thuyết 法Pháp 者giả得đắc 見kiến 我ngã 身thân若nhược 於ư 此thử 經Kinh忘vong 失thất 句cú 讀độc我ngã 還hoàn 為vi 說thuyết令linh 得đắc 具cụ 足túc
Nếu có người thuyết Pháp tại một nơi vắng vẻ, khi đó Ta sẽ sai rất nhiều thiên long quỷ thần, tầm hương thần, phi thiên và những loài khác để đến nghe họ thuyết Pháp. Tuy Ta ở quốc độ khác, nhưng Ta sẽ khiến những ai thuyết Pháp, ở mọi lúc luôn thấy được thân của Ta. Nếu họ đọc quên một câu, Ta sẽ nhắc lại để cho được đầy đủ."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

欲dục 捨xả 諸chư 懈giải 怠đãi
應ưng 當đương 聽thính 此thử 經Kinh
是thị 經Kinh 難nan 得đắc 聞văn
信tín 受thọ 者giả 亦diệc 難nan

"Ai muốn dứt lười biếng
Hãy nên nghe Kinh này
Kinh này khó được nghe
Lại khó người tín thọ

如như 人nhân 渴khát 須tu 水thủy
穿xuyên 鑿tạc 於ư 高cao 原nguyên
猶do 見kiến 乾can 燥táo 土thổ
知tri 去khứ 水thủy 尚thượng 遠viễn
漸tiệm 見kiến 濕thấp 土thổ 泥nê
決quyết 定định 知tri 近cận 水thủy

Như người khát thèm nước
Đào giếng vùng cao nguyên
Chỉ thấy đất khô cằn
Biết cách nước còn xa
Khi thấy đất bùn ướt
Hẳn biết nước gần đây

藥Dược 王Vương 汝nhữ 當đương 知tri
如như 是thị 諸chư 人nhân 等đẳng
不bất 聞văn 法Pháp 華Hoa 經Kinh
去khứ 佛Phật 智trí 甚thậm 遠viễn

Dược Vương ông nên biết
Những ai mà như thế
Chẳng nghe Kinh Pháp Hoa
Cách trí Phật xa xăm

若nhược 聞văn 是thị 深thâm 經Kinh
決quyết 了liễu 聲Thanh 聞Văn 法Pháp
是thị 諸chư 經Kinh 之chi 王vương
聞văn 已dĩ 諦đế 思tư 惟duy
當đương 知tri 此thử 人nhân 等đẳng
近cận 於ư 佛Phật 智trí 慧tuệ

Ai nghe Kinh báu này
Liễu thông Pháp Thanh Văn
Là vua của các Kinh
Nghe rồi tư duy kỹ
Phải biết người như thế
Gần kề trí của Phật

若nhược 人nhân 說thuyết 此thử 經Kinh
應ưng 入nhập 如Như 來Lai 室thất
著trước 於ư 如Như 來Lai 衣y
而nhi 坐tọa 如Như 來Lai 座tòa
處xử 眾chúng 無vô 所sở 畏úy
廣quảng 為vì 分phân 別biệt 說thuyết

Nếu ai giảng Kinh này
Nên vào nhà Như Lai
Mặc áo của Như Lai
Rồi ngồi tòa Như Lai
Nơi đại chúng chẳng sợ
Rộng vì họ phân biệt

大đại 慈từ 悲bi 為vi 室thất
柔nhu 和hòa 忍nhẫn 辱nhục 衣y
諸chư 法pháp 空không 為vi 座tòa
處xử 此thử 為vi 說thuyết 法Pháp

Đại từ bi là nhà
Áo nhu hòa an nhẫn
Các pháp không, là tòa
Trụ như thế thuyết Pháp

若nhược 說thuyết 此thử 經Kinh 時thời
有hữu 人nhân 惡ác 口khẩu 罵mạ
加gia 刀đao 杖trượng 瓦ngõa 石thạch
念niệm 佛Phật 故cố 應ưng 忍nhẫn

Khi ai giảng Kinh này
Có kẻ, ác khẩu chửi
Dùng dao gậy ngói đá
Vì niệm Phật hãy nhẫn

我ngã 千thiên 萬vạn 億ức 土độ
現hiện 淨tịnh 堅kiên 固cố 身thân
於ư 無vô 量lượng 億ức 劫kiếp
為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 法Pháp

Trong ngàn vạn ức độ
Hiện thân kiên cố tịnh
Ở vô lượng ức kiếp
Thuyết Pháp cho chúng sanh

若nhược 我ngã 滅diệt 度độ 後hậu
能năng 說thuyết 此thử 經Kinh 者giả
我ngã 遣khiển 化hóa 四tứ 眾chúng
比Bỉ 丘Khâu 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni
及cập 清thanh 淨tịnh 士sĩ 女nữ
供cúng 養dường 於ư 法Pháp 師sư
引dẫn 導đạo 諸chư 眾chúng 生sanh
集tập 之chi 令linh 聽thính 法Pháp

Sau khi Ta diệt độ
Ai khéo giảng Kinh này
Ta sai hóa bốn chúng
Bhikṣu Bhikṣuṇī
Cùng thiện nam tín nữ
Cúng dường vị Pháp sư
Dẫn đạo các chúng sanh
Đến tụ tập nghe Pháp

若nhược 人nhân 欲dục 加gia 惡ác
刀đao 杖trượng 及cập 瓦ngõa 石thạch
則tắc 遣khiển 變biến 化hóa 人nhân
為vi 之chi 作tác 衛vệ 護hộ

Nếu ai muốn làm hại
Ngói đá cùng dao gậy
Ta sai người biến hóa
Đến hộ vệ người ấy

若nhược 說thuyết 法Pháp 之chi 人nhân
獨độc 在tại 空không 閒nhàn 處xứ
寂tịch 寞mịch 無vô 人nhân 聲thanh
讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh 典điển
我ngã 爾nhĩ 時thời 為vi 現hiện
清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 身thân

Nếu ai thuyết Pháp này
Một mình nơi vắng vẻ
Tĩnh mịch không tiếng người
Đọc tụng Kinh điển này
Bấy giờ Ta liền hiện
Thanh tịnh quang minh thân

若nhược 忘vong 失thất 章chương 句cú
為vi 說thuyết 令linh 通thông 利lợi
若nhược 人nhân 具cụ 是thị 德đức
或hoặc 為vì 四tứ 眾chúng 說thuyết
空không 處xứ 讀độc 誦tụng 經Kinh
皆giai 得đắc 見kiến 我ngã 身thân

Như quên một chương cú
Nhắc lại khiến thông thạo
Nếu bậc đức độ này
Hoặc giảng cho bốn chúng
Hay nơi vắng tụng Kinh
Đều sẽ thấy thân Ta

若nhược 人nhân 在tại 空không 閒nhàn
我ngã 遣khiển 天thiên 龍long 王vương
夜dạ 叉xoa 鬼quỷ 神thần 等đẳng
為vi 作tác 聽thính 法Pháp 眾chúng

Nếu họ ở hoang vu
Ta sai hàng trời rồng
Quỷ thần, quỷ tiệp tật
Làm thính chúng nghe Pháp

是thị 人nhân 樂nhạo 說thuyết 法Pháp
分phân 別biệt 無vô 罣quái 礙ngại
諸chư 佛Phật 護hộ 念niệm 故cố
能năng 令linh 大đại 眾chúng 喜hỷ

Người này vui thuyết Pháp
Phân biệt không ngăn ngại
Do chư Phật hộ niệm
Khéo làm đại chúng vui

若nhược 親thân 近cận 法Pháp 師sư
速tốc 得đắc 菩Bồ 薩Tát 道Đạo
隨tùy 順thuận 是thị 師sư 學học
得đắc 見kiến 恒Hằng 沙sa 佛Phật

Ai thân cận Pháp sư
Mau đắc Đạo Bồ-tát
Theo học Pháp sư này
Thấy được Hằng sa Phật"

見Kiến 寶Bảo 塔Tháp 品Phẩm 第đệ 十thập 一nhất
Phẩm 11: Thấy Tháp Báu


爾nhĩ 時thời 佛Phật 前tiền有hữu 七thất 寶bảo 塔tháp高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 由do 旬tuần從tùng 地địa 踊dũng 出xuất住trụ 在tại 空không 中trung種chủng 種chủng 寶bảo 物vật而nhi 莊trang 校giáo 之chi五ngũ 千thiên 欄lan 楯thuẫn龕khám 室thất 千thiên 萬vạn無vô 數số 幢tràng 幡phan以dĩ 為vi 嚴nghiêm 飾sức垂thùy 寶bảo 瓔anh 珞lạc寶bảo 鈴linh 萬vạn 億ức而nhi 懸huyền 其kỳ 上thượng四tứ 面diện 皆giai 出xuất多đa 摩ma 羅la 跋bạt 栴chiên 檀đàn 之chi 香hương充sung 遍biến 世thế 界giới其kỳ 諸chư 幡phan 蓋cái以dĩ 金kim銀ngân琉lưu 璃ly硨xa 磲cừ瑪mã 瑙não真chân 珠châu玫mai 瑰côi七thất 寶bảo 合hợp 成thành高cao 至chí 四Tứ 天Thiên 王Vương 宮cung
Lúc bấy giờ ở trước Phật có một tháp bảy báu với chiều cao 500 yojana [dô cha na] và rộng 250 yojana. Tháp báu từ dưới đất vọt ra, trụ ở không trung và được trang trí với muôn loại vật báu. Có 5.000 lan can, 1.000 khám thất, và vô số tràng phan dùng để trang nghiêm. Có dây tua, chuỗi ngọc báu và 10.000 chuông báu treo ở trên đó. Ở bốn cạnh đều thổi ra hương đàn hoắc diệp và mùi thơm đó lan tỏa khắp thế giới. Những tràng phan và lọng che của tháp ấy làm bằng bảy báu, nào là: vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, trân châu, với mai côi cộng hợp thành, và cao đến tận cung điện của Bốn Vị Thiên Vương.

三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên雨vũ 天thiên 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa供cúng 養dường 寶bảo 塔tháp餘dư 諸chư 天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 非phi 人nhân 等đẳng千thiên 萬vạn 億ức 眾chúng以dĩ 一nhất 切thiết 華hoa 香hương瓔anh 珞lạc幡phan 蓋cái伎kỹ 樂nhạc供cúng 養dường 寶bảo 塔tháp恭cung 敬kính尊tôn 重trọng讚tán 歎thán
Có thiên hoa từ trời Tam Thập Tam mưa xuống để cúng dường tháp báu. Những thiên chúng khác, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, ngàn vạn ức chúng sanh như thế, họ dùng muôn thứ hương hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, lọng che, và âm nhạc để cúng dường tháp báu. Họ cung kính, tôn trọng, và tán thán.

爾nhĩ 時thời 寶bảo 塔tháp 中trung出xuất 大đại 音âm 聲thanh歎thán 言ngôn
Lúc bấy giờ trong tháp báu vang ra âm thanh lớn và tán thán rằng:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 世Thế 尊Tôn能năng 以dĩ 平bình 等đẳng 大đại 慧tuệ教giáo 菩Bồ 薩Tát 法Pháp佛Phật 所sở 護hộ 念niệm妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh為vì 大đại 眾chúng 說thuyết
"Lành thay, lành thay! Năng Tịch Thế Tôn có thể với đại trí tuệ bình đẳng mà vì đại chúng thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ-tát và được Phật hộ niệm.

如như 是thị 如như 是thị釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 世Thế 尊Tôn如như 所sở 說thuyết 者giả皆giai 是thị 真chân 實thật
Như thị, như thị, Năng Tịch Thế Tôn! Lời của Ngài nói đều là chân thật."

爾nhĩ 時thời 四tứ 眾chúng見kiến 大đại 寶bảo 塔tháp住trụ 在tại 空không 中trung又hựu 聞văn 塔tháp 中trung所sở 出xuất 音âm 聲thanh皆giai 得đắc 法Pháp 喜hỷ怪quái 未vị 曾tằng 有hữu從tùng 座tòa 而nhi 起khởi恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng卻khước 住trụ 一nhất 面diện
Khi bốn chúng đệ tử thấy tháp báu lớn trụ ở không trung. Lại nghe trong tháp vang ra âm thanh, họ đều được Pháp hỷ và ngạc nhiên chưa từng có. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, rồi đứng qua một bên.

爾nhĩ 時thời 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát名danh 大Đại 樂Nhạo 說Thuyết知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 修tu 羅la 等đẳng心tâm 之chi 所sở 疑nghi
Khi ấy có một vị đại Bồ-tát tên là Đại Nhạo Thuyết. Ngài biết trong lòng của hết thảy trời, người, phi thiên, và những loài hữu tình khác trong thế gian, đều có điều nghi.

而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Thế nên ngài bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên有hữu 此thử 寶bảo 塔tháp從tùng 地địa 踊dũng 出xuất又hựu 於ư 其kỳ 中trung發phát 是thị 音âm 聲thanh
"Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có tháp báu này từ dưới đất vọt lên và ở trong đó lại có âm thanh phát ra?"

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo大Đại 樂Nhạo 說Thuyết 菩Bồ 薩Tát
Lúc bấy giờ Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Bồ-tát:

此thử 寶bảo 塔tháp 中trung有hữu 如Như 來Lai 全toàn 身thân乃nãi 往vãng 過quá 去khứ東đông 方phương 無vô 量lượng千thiên 萬vạn 億ức 阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới國quốc 名danh 寶Bảo 淨Tịnh彼bỉ 中trung 有hữu 佛Phật號hiệu 曰viết 多Đa 寶Bảo
"Trong tháp báu này có toàn thân của Như Lai. Vào thuở quá khứ vô lượng ngàn vạn ức vô số thế giới về hướng đông, có một quốc độ tên là Bảo Tịnh. Trong cõi nước kia có một Đức Phật, hiệu là Đa Bảo.

其kỳ 佛Phật 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời作tác 大đại 誓thệ 願nguyện
Lúc Đức Phật ấy tu hành Đạo Bồ-tát, ngài đã phát đại thệ nguyện rằng:

若nhược 我ngã 成thành 佛Phật滅diệt 度độ 之chi 後hậu於ư 十thập 方phương 國quốc 土độ有hữu 說thuyết 法Pháp 華Hoa 經Kinh 處xứ我ngã 之chi 塔tháp 廟miếu為vì 聽thính 是thị 經Kinh 故cố踊dũng 現hiện 其kỳ 前tiền為vi 作tác 證chứng 明minh讚tán 言ngôn 善thiện 哉tai
'Nếu lúc con thành Phật và sau khi diệt độ, ở bất kỳ cõi nước nào trong mười phương mà có Kinh Pháp Hoa thuyết giảng, vì để nghe Kinh này, ngôi tháp của con sẽ vọt lên và hiện ra trước nơi đó để làm chứng minh và ngợi khen lành thay.'

彼bỉ 佛Phật 成thành 道Đạo 已dĩ臨lâm 滅diệt 度độ 時thời於ư 天thiên 人nhân 大đại 眾chúng 中trung告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu
Sau khi Đức Phật kia đã thành Đạo và lúc sắp diệt độ, Ngài ở giữa đại chúng và hàng trời người mà bảo các vị Bhikṣu rằng:

我ngã 滅diệt 度độ 後hậu欲dục 供cúng 養dường 我ngã 全toàn 身thân 者giả應ưng 起khởi 一nhất 大đại 塔tháp
'Sau khi Ta diệt độ, những ai muốn cúng dường toàn thân của Ta thì nên xây một ngôi tháp lớn.'

其kỳ 佛Phật 以dĩ 神thần 通thông 願nguyện 力lực十thập 方phương 世thế 界giới在tại 在tại 處xứ 處xứ若nhược 有hữu 說thuyết 法Pháp 華Hoa 經Kinh 者giả彼bỉ 之chi 寶bảo 塔tháp皆giai 踊dũng 出xuất 其kỳ 前tiền全toàn 身thân 在tại 於ư 塔tháp 中trung讚tán 言ngôn
Do thần thông và nguyện lực của Đức Phật ấy, bất cứ nơi nào ở các thế giới trong mười phương mà nếu có người thuyết Kinh Pháp Hoa, thì tháp báu có toàn thân của Đức Phật kia đều sẽ vọt ra ở trước nơi đó và Ngài ở trong tháp ngợi khen rằng:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai
'Lành thay, lành thay!'

大Đại 樂Nhạo 說Thuyết今kim 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 塔tháp聞văn 說thuyết 法Pháp 華Hoa 經Kinh 故cố從tùng 地địa 踊dũng 出xuất讚tán 言ngôn
Này Đại Nhạo Thuyết! Vì Đa Bảo Như Lai nghe có Kinh Pháp Hoa thuyết giảng, nên tháp của Ngài từ dưới đất vọt ra và tán thán rằng:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai
'Lành thay, lành thay!'"

是thị 時thời 大Đại 樂Nhạo 說Thuyết 菩Bồ 薩Tát以dĩ 如Như 來Lai 神thần 力lực 故cố白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngay lúc đó, Đại Nhạo Thuyết Bồ-tát nương thần lực của Như Lai và thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 願nguyện 欲dục見kiến 此thử 佛Phật 身thân
"Thưa Thế Tôn! Chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó."

佛Phật 告cáo 大Đại 樂Nhạo 說Thuyết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát
Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Đại Bồ-tát:

是thị 多Đa 寶Bảo 佛Phật有hữu 深thâm 重trọng 願nguyện
"Đức Phật Đa Bảo này đã lập một thệ nguyện thâm trọng rằng:

若nhược 我ngã 寶bảo 塔tháp為vì 聽thính 法Pháp 華Hoa 經Kinh 故cố出xuất 於ư 諸chư 佛Phật 前tiền 時thời其kỳ 有hữu 欲dục 以dĩ 我ngã 身thân示thị 四tứ 眾chúng 者giả彼bỉ 佛Phật 分phân 身thân 諸chư 佛Phật在tại 於ư 十thập 方phương 世thế 界giới 說thuyết 法Pháp盡tận 還hoàn 集tập 一nhất 處xứ然nhiên 後hậu 我ngã 身thân乃nãi 出xuất 現hiện 耳nhĩ
'Vì để nghe Kinh Pháp Hoa, tháp của Ta sẽ xuất hiện ở trước chư Phật. Nếu chư Phật muốn thân Ta hiện ra cho bốn chúng đệ tử trông thấy, thì phân thân của Đức Phật kia đang thuyết Pháp ở các thế giới trong mười phương phải toàn bộ tụ lại hết một nơi. Sau đó thân Ta mới xuất hiện.'

大Đại 樂Nhạo 說Thuyết我ngã 分phân 身thân 諸chư 佛Phật在tại 於ư 十thập 方phương 世thế 界giới 說thuyết 法Pháp 者giả今kim 應ưng 當đương 集tập
Này Đại Nhạo Thuyết! Phân thân của Ta đang ở tại các thế giới trong mười phương để thuyết Pháp và bây giờ sẽ phải nên tụ lại."

大Đại 樂Nhạo 說Thuyết 白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngài Đại Nhạo Thuyết thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 亦diệc 願nguyện 欲dục 見kiến世Thế 尊Tôn 分phân 身thân 諸chư 佛Phật禮lễ 拜bái 供cúng 養dường
"Thưa Thế Tôn! Chúng con cũng nguyện muốn thấy phân thân của Thế Tôn để lễ bái và cúng dường."
爾nhĩ 時thời 佛Phật 放phóng 白bạch 毫hào 一nhất 光quang即tức 見kiến 東đông 方phương五ngũ 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng國quốc 土độ 諸chư 佛Phật彼bỉ 諸chư 國quốc 土độ皆giai 以dĩ 玻pha 瓈lê 為vi 地địa寶bảo 樹thụ 寶bảo 衣y以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm無vô 數số 千thiên 萬vạn 億ức 菩Bồ 薩Tát充sung 滿mãn 其kỳ 中trung遍biến 張trương 寶bảo 幔màn寶bảo 網võng 羅la 上thượng彼bỉ 國quốc 諸chư 佛Phật以dĩ 大đại 妙diệu 音âm而nhi 說thuyết 諸chư 法Pháp及cập 見kiến 無vô 量lượng千thiên 萬vạn 億ức 菩Bồ 薩Tát遍biến 滿mãn 諸chư 國quốc為vì 眾chúng 說thuyết 法Pháp南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ白bạch 毫hào 相tướng 光quang所sở 照chiếu 之chi 處xứ亦diệc 復phục 如như 是thị
Lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng hào quang từ tướng bạch hào và liền thấy năm triệu ức nayuta Hằng Hà sa quốc độ của chư Phật ở phương đông. Các cõi nước kia đều lấy pha lê làm đất với cây báu và y phục báu dùng để trang nghiêm. Có vô số ngàn vạn ức Bồ-tát đầy khắp trong ấy và có màn che giăng khắp ở trên. Quốc độ của chư Phật kia dùng diệu âm lớn để thuyết các Pháp. Lại cũng thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ-tát biến khắp các cõi nước đó và họ đang thuyết Pháp cho đại chúng. Ánh sáng từ tướng bạch hào chiếu đến các quốc độ ở tây nam bắc phương, bốn hướng phụ, cùng phương trên và phương dưới thì cũng lại như vậy.

爾nhĩ 時thời 十thập 方phương 諸chư 佛Phật各các 告cáo 眾chúng 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Lúc bấy giờ, mỗi chư Phật đang ở khắp mười phương đều bảo chúng hội Bồ-tát rằng:

善thiện 男nam 子tử我ngã 今kim 應ưng 往vãng娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 所sở并tinh 供cúng 養dường 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 寶bảo 塔tháp
"Thiện nam tử! Bây giờ Ta phải đến chỗ của Đức Phật Năng Tịch ở Thế giới Kham Nhẫn và cúng dường tháp báu của Đa Bảo Như Lai."

時thời 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới即tức 變biến 清thanh 淨tịnh琉lưu 璃ly 為vi 地địa寶bảo 樹thụ 莊trang 嚴nghiêm黃hoàng 金kim 為vi 繩thằng以dĩ 界giới 八bát 道đạo無vô 諸chư 聚tụ 落lạc村thôn 營doanh城thành 邑ấp大đại 海hải江giang 河hà山sơn 川xuyên林lâm 藪tẩu燒thiêu 大đại 寶bảo 香hương曼mạn 陀đà 羅la 華hoa遍biến 布bố 其kỳ 地địa以dĩ 寶bảo 網võng 幔màn羅la 覆phú 其kỳ 上thượng懸huyền 諸chư 寶bảo 鈴linh唯duy 留lưu 此thử 會hội 眾chúng移di 諸chư 天thiên 人nhân置trí 於ư 他tha 土độ
Khi ấy Thế giới Kham Nhẫn liền trở nên thanh tịnh, đất làm bằng lưu ly và trang nghiêm với những cây báu. Ở tám con đường được phân ra với sợi dây hoàng kim. Không có những thôn xóm, làng mạc, thành thị, biển cả, sông hồ, dòng nước, hay núi non. Các nén hương quý được đốt lên và hoa vi diệu âm trải khắp trên mặt đất. Bên trên được phủ trùm bởi lưới báu và màn che với những chuông báu gắn trên ấy. Duy chỉ có đại chúng trong Pháp hội này ở lại, còn chư thiên và loài người được dời đến cõi nước khác.

是thị 時thời 諸chư 佛Phật各các 將tương 一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát以dĩ 為vi 侍thị 者giả至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới各các 到đáo 寶bảo 樹thụ 下hạ一nhất 一nhất 寶bảo 樹thụ高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần枝chi 葉diệp 華hoa 果quả次thứ 第đệ 莊trang 嚴nghiêm諸chư 寶bảo 樹thụ 下hạ皆giai 有hữu 師sư 子tử 之chi 座tòa高cao 五ngũ 由do 旬tuần亦diệc 以dĩ 大đại 寶bảo而nhi 校giáo 飾sức 之chi
Ngay lúc đó, mỗi chư Phật dẫn theo một vị đại Bồ-tát để làm thị giả và đi đến dưới cây báu ở Thế giới Kham Nhẫn. Mỗi cây báu cao 500 yojana, với cành lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới các cây báu đều có một tòa sư tử, cao năm yojana và cũng được trang trí với những châu báu lớn.

爾nhĩ 時thời 諸chư 佛Phật各các 於ư 此thử 座tòa結kết 跏già 趺phu 坐tọa如như 是thị 展triển 轉chuyển遍biến 滿mãn 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới而nhi 於ư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật一nhất 方phương 所sở 分phân 之chi 身thân猶do 故cố 未vị 盡tận
Lúc bấy giờ, mỗi chư Phật đều ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen ở trên các tòa sư tử đó. Triển chuyển như thế cho đến đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thế nhưng phân thân của Đức Phật Năng Tịch, dù ở trong một phương vẫn còn chưa hết.

時thời 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật欲dục 容dung 受thọ 所sở 分phân 身thân 諸chư 佛Phật 故cố八bát 方phương 各các 更cánh變biến 二nhị 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 國quốc皆giai 令linh 清thanh 淨tịnh無vô 有hữu 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh及cập 阿a 修tu 羅la又hựu 移di 諸chư 天thiên 人nhân置trí 於ư 他tha 土độ所sở 化hóa 之chi 國quốc亦diệc 以dĩ 琉lưu 璃ly 為vi 地địa寶bảo 樹thụ 莊trang 嚴nghiêm樹thụ 高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần枝chi 葉diệp 華hoa 果quả次thứ 第đệ 嚴nghiêm 飾sức樹thụ 下hạ 皆giai 有hữu寶bảo 師sư 子tử 座tòa高cao 五ngũ 由do 旬tuần種chủng 種chủng 諸chư 寶bảo以dĩ 為vi 莊trang 校giáo亦diệc 無vô 大đại 海hải江giang 河hà及cập 目Mục 真Chân 鄰Lân 陀Đà 山Sơn摩Ma 訶Ha 目Mục 真Chân 鄰Lân 陀Đà 山Sơn鐵Thiết 圍Vi 山Sơn大Đại 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn須Tu 彌Di 山Sơn 等đẳng 諸chư 山sơn 王vương通thông 為vi 一nhất 佛Phật 國quốc 土độ寶bảo 地địa 平bình 正chánh寶bảo 交giao 露lộ 幔màn遍biến 覆phú 其kỳ 上thượng懸huyền 諸chư 幡phan 蓋cái燒thiêu 大đại 寶bảo 香hương諸chư 天thiên 寶bảo 華hoa遍biến 布bố 其kỳ 地địa
Khi ấy, Đức Phật Năng Tịch vì muốn dung thọ phân thân của chư Phật, nên ở mỗi phương của tám hướng biến hóa thêm hai triệu ức nayuta quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, hay phi thiên. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 yojana, với cành lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới cây đều có một tòa báu sư tử, cao năm yojana và được trang trí với đủ mọi châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, Thạch Sơn, Đại Thạch Sơn, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Diệu Cao hay các vua núi nào khác. Hết thảy đều làm thành một Phật độ. Đất báu bằng phẳng. Phủ trùm trên đó là các màn báu và tràng phan. Những nén hương quý được đốt lên và các hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất.

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật為vì 諸chư 佛Phật 當đương 來lai 坐tọa 故cố復phục 於ư 八bát 方phương 各các 更cánh變biến 二nhị 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 國quốc皆giai 令linh 清thanh 淨tịnh無vô 有hữu 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh及cập 阿a 修tu 羅la又hựu 移di 諸chư 天thiên 人nhân置trí 於ư 他tha 土độ所sở 化hóa 之chi 國quốc亦diệc 以dĩ 琉lưu 璃ly 為vi 地địa寶bảo 樹thụ 莊trang 嚴nghiêm樹thụ 高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần枝chi 葉diệp 華hoa 果quả次thứ 第đệ 莊trang 嚴nghiêm樹thụ 下hạ 皆giai 有hữu寶bảo 師sư 子tử 座tòa高cao 五ngũ 由do 旬tuần亦diệc 以dĩ 大đại 寶bảo而nhi 校giáo 飾sức 之chi亦diệc 無vô 大đại 海hải江giang 河hà及cập 目Mục 真Chân 鄰Lân 陀Đà 山Sơn摩Ma 訶Ha 目Mục 真Chân 鄰Lân 陀Đà 山Sơn鐵Thiết 圍Vi 山Sơn大Đại 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn須Tu 彌Di 山Sơn 等đẳng 諸chư 山sơn 王vương通thông 為vi 一nhất 佛Phật 國quốc 土độ寶bảo 地địa 平bình 正chánh寶bảo 交giao 露lộ 幔màn遍biến 覆phú 其kỳ 上thượng懸huyền 諸chư 幡phan 蓋cái燒thiêu 大đại 寶bảo 香hương諸chư 天thiên 寶bảo 華hoa遍biến 布bố 其kỳ 地địa
Vì để chư Phật đang đến sẽ có chỗ ngồi, nên ở mỗi phương của tám hướng, Đức Phật Năng Tịch lại biến hóa thêm hai triệu ức nayuta quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, và phi phiên. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 yojana, với cành lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới mỗi cây đều có một tòa báu sư tử, cao năm yojana và được trang trí với đủ mọi châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, Thạch Sơn, Đại Thạch Sơn, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Diệu Cao hay các vua núi nào khác. Hết thảy đều làm thành một Phật độ. Đất báu bằng phẳng. Phủ trùm trên đó là các màn báu, tràng phan, và lọng che. Những nén hương quý được đốt lên và các hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất.
爾nhĩ 時thời 東đông 方phương釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật所sở 分phân 之chi 身thân百bách 千thiên 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 國quốc 土độ 中trung 諸chư 佛Phật各các 各các 說thuyết 法Pháp來lai 集tập 於ư 此thử如như 是thị 次thứ 第đệ十thập 方phương 諸chư 佛Phật皆giai 悉tất 來lai 集tập坐tọa 於ư 八bát 方phương
Lúc bấy giờ, phân thân của Đức Phật Năng Tịch từ tỷ ức nayuta Hằng Hà sa quốc độ của chư Phật ở phương đông, mỗi vị đều thuyết Pháp và cùng đến hội họp nơi đây. Thứ tự như vậy, chư Phật trong mười phương thảy đều đến hội họp và ngồi ở tám hướng.

爾nhĩ 時thời 一nhất 一nhất 方phương四tứ 百bách 萬vạn 億ức那na 由do 他tha 國quốc 土độ諸chư 佛Phật 如Như 來Lai遍biến 滿mãn 其kỳ 中trung是thị 時thời 諸chư 佛Phật各các 在tại 寶bảo 樹thụ 下hạ坐tọa 師sư 子tử 座tòa皆giai 遣khiển 侍thị 者giả問vấn 訊tấn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật
Khi ấy, mỗi phương có dày khắp chư Phật Như Lai đã đến từ bốn triệu ức nayuta quốc độ. Lúc đó, mỗi chư Phật đều ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu. Rồi mỗi vị đều sai thị giả đến thăm hỏi Đức Phật Năng Tịch.

各các 齎tê 寶bảo 華hoa 滿mãn 掬cúc而nhi 告cáo 之chi 言ngôn
Chư Phật trao cho mỗi thị giả một giỏ hoa báu tràn đầy và bảo họ rằng:

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 往vãng 詣nghệ 耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 所sở
"Thiện nam tử! Ông hãy đi đến chỗ của Đức Phật Năng Tịch ở núi Thứu Phong.

如như 我ngã 辭từ 曰viết
Rồi chuyển lời của Ta như sau:

少thiểu 病bệnh少thiểu 惱não氣khí 力lực 安an 樂lạc及cập 菩Bồ 薩Tát聲Thanh 聞Văn 眾chúng悉tất 安an 隱ẩn 不phủ
'Thế Tôn ít bệnh và ít phiền não chứ? Sức khỏe có an lạc chăng? Chư Bồ-tát và hàng Thanh Văn thánh chúng có an ổn chăng?'

以dĩ 此thử 寶bảo 華hoa散tán 佛Phật 供cúng 養dường而nhi 作tác 是thị 言ngôn
Sau đó, ông hãy rải hoa báu này để cúng dường và thưa hỏi như vầy:

彼bỉ 某mỗ 甲giáp 佛Phật與dữ 欲dục 開khai 此thử 寶bảo 塔tháp
'Đức Phật ở quốc độ ấy muốn mở tháp báu này.'"

諸chư 佛Phật 遣khiển 使sứ亦diệc 復phục 如như 是thị
Tất cả chư Phật đều sai thị giả đến vấn an cũng lại như thế.
爾nhĩ 時thời 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật見kiến 所sở 分phân 身thân 佛Phật悉tất 已dĩ 來lai 集tập各các 各các 坐tọa 於ư師sư 子tử 之chi 座tòa皆giai 聞văn 諸chư 佛Phật與dữ 欲dục 同đồng 開khai 寶bảo 塔tháp即tức 從tùng 座tòa 起khởi住trụ 虛hư 空không 中trung一nhất 切thiết 四tứ 眾chúng起khởi 立lập 合hợp 掌chưởng一nhất 心tâm 觀quán 佛Phật
Khi Đức Phật Năng Tịch thấy phân thân của chư Phật đã đến hội họp đầy đủ, cũng như thấy mỗi vị đều đã ngồi trên tòa sư tử, và đều nghe chư Phật đồng muốn mở tháp báu, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy và bay lên trụ giữa hư không. Hết thảy bốn chúng đệ tử đều đứng dậy, rồi chắp tay và nhất tâm quán Phật.

於ư 是thị 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật以dĩ 右hữu 指chỉ 開khai七thất 寶bảo 塔tháp 戶hộ出xuất 大đại 音âm 聲thanh如như 卻khước 關quan 鑰thược開khai 大đại 城thành 門môn
Tiếp đó, Đức Phật Năng Tịch dùng ngón tay trỏ bên phải để mở cửa tháp bảy báu. Ngay lúc ấy, cửa tháp vang ra một tiếng lớn. Đây ví như âm thanh của cái chốt khóa nơi cổng đại thành được rút ra.

即tức 時thời 一nhất 切thiết 眾chúng 會hội皆giai 見kiến 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai於ư 寶bảo 塔tháp 中trung坐tọa 師sư 子tử 座tòa全toàn 身thân 不bất 散tán如như 入nhập 禪thiền 定định
Lập tức, tất cả đại chúng trong Pháp hội đều thấy Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở trong tháp báu. Toàn thân của Ngài chẳng hư hoại và y như vào thiền định.

又hựu 聞văn 其kỳ 言ngôn
Lại cũng nghe Ngài nói rằng:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật快khoái 說thuyết 是thị 法Pháp 華Hoa 經Kinh我ngã 為vì 聽thính 是thị 經Kinh 故cố而nhi 來lai 至chí 此thử
"Lành thay, lành thay, Năng Tịch Thế Tôn! Ngài hãy mau thuyết Kinh Pháp Hoa. Tôi đến đây là vì để nghe Kinh này."

爾nhĩ 時thời 四tứ 眾chúng 等đẳng見kiến 過quá 去khứ 無vô 量lượng千thiên 萬vạn 億ức 劫kiếp 滅diệt 度độ 佛Phật說thuyết 如như 是thị 言ngôn歎thán 未vị 曾tằng 有hữu以dĩ 天thiên 寶bảo 華hoa 聚tụ散tán 多Đa 寶Bảo 佛Phật及cập 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 上thượng
Khi bốn chúng đệ tử thấy Đức Phật kia, tuy đã diệt độ từ vô lượng ngàn vạn ức kiếp xa xưa thuở quá khứ, nhưng lại nói lời như thế, họ tán thán là việc chưa từng có. Rồi họ rải muôn hoa báu cõi trời lên Đức Phật Đa Bảo cùng Đức Phật Năng Tịch.

爾nhĩ 時thời 多Đa 寶Bảo 佛Phật於ư 寶bảo 塔tháp 中trung分phân 半bán 座tòa 與dữ釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật而nhi 作tác 是thị 言ngôn
Lúc bấy giờ, Đức Phật Đa Bảo ở trong tháp báu chia nửa chỗ ngồi cho Đức Phật Năng Tịch mà nói lời như vầy:

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật可khả 就tựu 此thử 座tòa
"Năng Tịch Thế Tôn! Xin hãy ngồi ở Pháp tòa này!"

即tức 時thời 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật入nhập 其kỳ 塔tháp 中trung坐tọa 其kỳ 半bán 座tòa結kết 跏già 趺phu 坐tọa
Khi đó, Đức Phật Năng Tịch liền đi vào trong tháp và ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen ở trên nửa Pháp tòa đó.

爾nhĩ 時thời 大đại 眾chúng見kiến 二nhị 如Như 來Lai在tại 七thất 寶bảo 塔tháp 中trung師sư 子tử 座tòa 上thượng結kết 跏già 趺phu 坐tọa各các 作tác 是thị 念niệm
Lúc bấy giờ, đại chúng thấy hai vị Như Lai đang ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen trên tòa sư tử ở trong tháp bảy báu, rồi ai nấy đều nghĩ như vầy:

佛Phật 座tòa 高cao 遠viễn惟duy 願nguyện 如Như 來Lai以dĩ 神thần 通thông 力lực令linh 我ngã 等đẳng 輩bối俱câu 處xứ 虛hư 空không
"Pháp tòa của Phật cao vút. Kính mong Như Lai hãy dùng sức thần thông để khiến chúng con đồng trú trong hư không."

即tức 時thời 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật以dĩ 神thần 通thông 力lực接tiếp 諸chư 大đại 眾chúng皆giai 在tại 虛hư 空không
Ngay lập tức, Đức Phật Năng Tịch dùng sức thần thông và đưa toàn thể đại chúng lên hư không.

以dĩ 大đại 音âm 聲thanh普phổ 告cáo 四tứ 眾chúng
Rồi với âm thanh lớn, Ngài bảo toàn thể bốn chúng đệ tử rằng:

誰thùy 能năng 於ư 此thử娑Sa 婆Bà 國Quốc 土Độ廣quảng 說thuyết 妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh今kim 正chánh 是thị 時thời如Như 來Lai 不bất 久cửu當đương 入nhập 涅Niết 槃Bàn佛Phật 欲dục 以dĩ 此thử妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh付phó 囑chúc 有hữu 在tại
"Những ai có thể rộng giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở Thế giới Kham Nhẫn thì hãy phát thệ nguyện. Nay chính là lúc. Chẳng bao lâu nữa Như Lai sẽ vào tịch diệt. Ta muốn phó chúc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

聖Thánh 主Chủ 世Thế 尊Tôn
雖tuy 久cửu 滅diệt 度độ
在tại 寶bảo 塔tháp 中trung
尚thượng 為vi 法Pháp 來lai

"Thánh Chủ Phật Thế Tôn
Tuy diệt độ đã lâu
Ở trong tháp báu này
Vì Pháp đến nơi đây

諸chư 人nhân 云vân 何hà
不bất 勤cần 為vì 法Pháp

Vì cớ sao người đời
Chẳng siêng cầu Pháp này?

此thử 佛Phật 滅diệt 度độ
無vô 央ương 數số 劫kiếp
處xứ 處xứ 聽thính 法Pháp
以dĩ 難nan 遇ngộ 故cố

Khi Phật đó diệt độ
Trải qua vô số kiếp
Ở mọi nơi nghe Pháp
Bởi Pháp này khó gặp

彼bỉ 佛Phật 本bổn 願nguyện
我ngã 滅diệt 度độ 後hậu
在tại 在tại 所sở 往vãng
常thường 為vi 聽thính 法Pháp

Phật đó xưa nguyện rằng
'Sau khi Ta diệt độ
Sẽ đi đến khắp nơi
Để luôn nghe Pháp này'

又hựu 我ngã 分phân 身thân
無vô 量lượng 諸chư 佛Phật
如như 恒Hằng 沙sa 等đẳng
來lai 欲dục 聽thính 法Pháp
及cập 見kiến 滅diệt 度độ
多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai

Phân thân của Như Lai
Vô lượng số chư Phật
Nhiều như cát sông Hằng
Muốn đến nghe Pháp này
Cùng thấy Phật diệt độ
Đức Đa Bảo Như Lai

各các 捨xả 妙diệu 土độ
及cập 弟đệ 子tử 眾chúng
天thiên 人nhân 龍long 神thần
諸chư 供cúng 養dường 事sự
令linh 法Pháp 久cửu 住trụ
故cố 來lai 至chí 此thử

Mỗi vị rời tịnh độ
Cùng với chúng đệ tử
Hàng trời người long thần
Và các sự cúng dường
Vì muốn Pháp cửu trụ
Nên mới đến nơi đây

為vì 坐tọa 諸chư 佛Phật
以dĩ 神thần 通thông 力lực
移di 無vô 量lượng 眾chúng
令linh 國quốc 清thanh 淨tịnh

Vì an tọa chư Phật
Ta dùng sức thần thông
Dời đi vô lượng chúng
Khiến quốc độ thanh tịnh

諸chư 佛Phật 各các 各các
詣nghệ 寶bảo 樹thụ 下hạ
如như 清thanh 淨tịnh 池trì
蓮liên 華hoa 莊trang 嚴nghiêm

Từng mỗi chư Phật đó
Đến ngồi dưới cây báu
Ví như ao hoa sen
Thanh tịnh diệu trang nghiêm

其kỳ 寶bảo 樹thụ 下hạ
諸chư 師sư 子tử 座tòa
佛Phật 坐tọa 其kỳ 上thượng
光quang 明minh 嚴nghiêm 飾sức
如như 夜dạ 闇ám 中trung
燃nhiên 大đại 炬cự 火hỏa

Dưới những cây báu kia
Có các tòa sư tử
Chư Phật ngồi trên ấy
Ánh quang minh trang nghiêm
Ví như bó đuốc lớn
Cháy sáng giữa đêm tối

身thân 出xuất 妙diệu 香hương
遍biến 十thập 方phương 國quốc
眾chúng 生sanh 蒙mông 薰huân
喜hỷ 不bất 自tự 勝thắng

Thân tỏa ra diệu hương
Lan khắp mười phương cõi
Xông tất cả chúng sanh
Làm họ vui khôn xiết

譬thí 如như 大đại 風phong
吹xuy 小tiểu 樹thụ 枝chi
以dĩ 是thị 方phương 便tiện
令linh 法Pháp 久cửu 住trụ

Ví như ngọn gió lớn
Thổi lay nhánh cây nhỏ
Với môn phương tiện này
Khiến Chánh Pháp cửu trụ

告cáo 諸chư 大đại 眾chúng
我ngã 滅diệt 度độ 後hậu
誰thùy 能năng 護hộ 持trì
讀độc 說thuyết 斯tư 經Kinh
今kim 於ư 佛Phật 前tiền
自tự 說thuyết 誓thệ 言ngôn

Ta bảo các đại chúng
'Sau khi Ta diệt độ
Ai có thể hộ trì
Đọc tụng giảng Kinh này
Nay ở trước chư Phật
Hãy nên phát thệ nguyện'

其kỳ 多Đa 寶Bảo 佛Phật
雖tuy 久cửu 滅diệt 度độ
以dĩ 大đại 誓thệ 願nguyện
而nhi 師sư 子tử 吼hống

Đức Phật Đa Bảo kia
Tuy diệt độ đã lâu
Nhưng bởi đại thệ nguyện
Tiếng gầm như sư tử

多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai
及cập 與dữ 我ngã 身thân
所sở 集tập 化hóa 佛Phật
當đương 知tri 此thử 意ý

Đức Đa Bảo Như Lai
Cùng với thân của Ta
Và hóa Phật tụ họp
Sẽ biết ý nguyện đó

諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng
誰thùy 能năng 護hộ 法Pháp
當đương 發phát 大đại 願nguyện
令linh 得đắc 久cửu 住trụ

Này các hàng Phật tử
Ai có thể hộ Pháp
Thì nên phát đại nguyện
Khiến Pháp trụ lâu dài

其kỳ 有hữu 能năng 護hộ
此thử 經Kinh 法Pháp 者giả
則tắc 為vi 供cúng 養dường
我ngã 及cập 多Đa 寶Bảo

Người nào mà có thể
Hộ trì Kinh Pháp này
Cũng tức là cúng dường
Phật Đa Bảo cùng Ta

此thử 多Đa 寶Bảo 佛Phật
處xử 於ư 寶bảo 塔tháp
常thường 遊du 十thập 方phương
為vì 是thị 經Kinh 故cố

Đức Phật Đa Bảo đó
An trụ trong tháp báu
Luôn du hành mười phương
Là vì bởi Kinh này

亦diệc 復phục 供cúng 養dường
諸chư 來lai 化hóa 佛Phật
莊trang 嚴nghiêm 光quang 飾sức
諸chư 世thế 界giới 者giả

Họ cũng lại cúng dường
Chư hóa Phật đã đến
Bậc quang minh trang nghiêm
Của tất cả thế giới

若nhược 說thuyết 此thử 經Kinh
則tắc 為vi 見kiến 我ngã
多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai
及cập 諸chư 化hóa 佛Phật

Nếu ai giảng Kinh này
Họ liền sẽ thấy Ta
Và Đa Bảo Như Lai
Cùng với chư hóa Phật

諸chư 善thiện 男nam 子tử
各các 諦đế 思tư 惟duy
此thử 為vi 難nan 事sự
宜nghi 發phát 大đại 願nguyện

Này các thiện nam tử
Các ông tư duy kỹ
Đây là việc khó khăn
Cần phải phát đại nguyện

諸chư 餘dư 經Kinh 典điển
數số 如như 恒Hằng 沙sa
雖tuy 說thuyết 此thử 等đẳng
未vị 足túc 為vi 難nan

Tất cả Kinh điển khác
Số như cát sông Hằng
Dù thuyết giảng hết chúng
Đó vẫn chưa là khó

若nhược 接tiếp 須Tu 彌Di
擲trịch 置trí 他tha 方phương
無vô 數số 佛Phật 土độ
亦diệc 未vị 為vi 難nan

Nếu bốc núi Diệu Cao
Ném vứt đến phương khác
Qua vô số cõi Phật
Cũng vẫn chưa là khó

若nhược 以dĩ 足túc 指chỉ
動động 大Đại 千Thiên 界Giới
遠viễn 擲trịch 他tha 國quốc
亦diệc 未vị 為vi 難nan

Nếu dùng một ngón chân
Hất cả Đại Thiên Giới
Quăng xa đến cõi khác
Cũng vẫn chưa là khó

若nhược 立lập 有Hữu 頂Đảnh
為vì 眾chúng 演diễn 說thuyết
無vô 量lượng 餘dư 經Kinh
亦diệc 未vị 為vi 難nan

Tại trời Sắc Cứu Cánh
Diễn nói cho đại chúng
Vô lượng Kinh điển khác
Cũng vẫn chưa là khó

若nhược 佛Phật 滅diệt 後hậu
於ư 惡ác 世thế 中trung
能năng 說thuyết 此thử 經Kinh
是thị 則tắc 為vi 難nan

Nếu sau khi Phật tịch
Ở trong đời ác trược
Có thể giảng Kinh này
Đây mới thật là khó

假giả 使sử 有hữu 人nhân
手thủ 把bả 虛hư 空không
而nhi 以dĩ 遊du 行hành
亦diệc 未vị 為vi 難nan

Giả sử nếu có người
Dùng tay nắm hư không
Mà du hành đây đó
Cũng vẫn chưa là khó

於ư 我ngã 滅diệt 後hậu
若nhược 自tự 書thư 持trì
若nhược 使sử 人nhân 書thư
是thị 則tắc 為vi 難nan

Sau khi Ta diệt độ
Nếu ai tự biên chép
Hoặc bảo người biên chép
Đây mới thật là khó

若nhược 以dĩ 大đại 地địa
置trí 足túc 甲giáp 上thượng
升thăng 於ư 梵Phạm 天Thiên
亦diệc 未vị 為vi 難nan

Giả sử bỏ đại địa
Đặt nó lên móng chân
Bay lên đến Phạm Thiên
Cũng vẫn chưa là khó

佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu
於ư 惡ác 世thế 中trung
暫tạm 讀độc 此thử 經Kinh
是thị 則tắc 為vi 難nan

Sau khi Phật diệt độ
Ở trong đời ác trược
Thoáng đọc tụng Kinh này
Đây mới thật là khó

假giả 使sử 劫kiếp 燒thiêu
擔đảm 負phụ 乾can 草thảo
入nhập 中trung 不bất 燒thiêu
亦diệc 未vị 為vi 難nan

Giả sử đến kiếp lửa
Gánh mang bó cỏ khô
Đi vào trong không cháy
Cũng vẫn chưa là khó

我ngã 滅diệt 度độ 後hậu
若nhược 持trì 此thử 經Kinh
為vì 一nhất 人nhân 說thuyết
是thị 則tắc 為vi 難nan

Sau khi Ta diệt độ
Nếu trì tụng Kinh này
Dù giảng cho một người
Đây mới thật là khó

若nhược 持trì 八bát 萬vạn
四tứ 千thiên 法Pháp 藏tạng
十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh
為vì 人nhân 演diễn 說thuyết
令linh 諸chư 聽thính 者giả
得đắc 六Lục 神Thần 通Thông
雖tuy 能năng 如như 是thị
亦diệc 未vị 為vi 難nan

Nếu có ai thọ trì
Tám bốn ngàn Pháp tạng
Mười Hai Phần Giáo Pháp
Vì người khác diễn nói
Khiến cho các thính giả
Đắc sáu loại thần thông
Tuy có thể như thế
Cũng vẫn chưa là khó

於ư 我ngã 滅diệt 後hậu
聽thính 受thọ 此thử 經Kinh
問vấn 其kỳ 義nghĩa 趣thú
是thị 則tắc 為vi 難nan

Sau khi Ta diệt độ
Nghe thọ trì Kinh này
Tư duy nghĩa thú đó
Đây mới thật là khó

若nhược 人nhân 說thuyết 法Pháp
令linh 千thiên 萬vạn 億ức
無vô 量lượng 無vô 數số
恒Hằng 沙sa 眾chúng 生sanh
得đắc 阿A 羅La 漢Hán
具cụ 六Lục 神Thần 通Thông
雖tuy 有hữu 是thị 益ích
亦diệc 未vị 為vi 難nan

Nếu có người thuyết Pháp
Khiến cho ngàn vạn ức
Vô lượng vô số kể
Hằng Hà sa chúng sanh
Chứng đắc Đạo Ưng Chân
Đầy đủ Sáu Thần Thông
Mặc dù có lợi ích
Cũng vẫn chưa là khó

於ư 我ngã 滅diệt 後hậu
若nhược 能năng 奉phụng 持trì
如như 斯tư 經Kinh 典điển
是thị 則tắc 為vi 難nan

Sau khi Ta diệt độ
Nếu có thể phụng trì
Như là Kinh điển này
Đây mới thật là khó

我ngã 為vì 佛Phật 道Đạo
於ư 無vô 量lượng 土độ
從tùng 始thỉ 至chí 今kim
廣quảng 說thuyết 諸chư 經Kinh
而nhi 於ư 其kỳ 中trung
此thử 經Kinh 第đệ 一nhất
若nhược 有hữu 能năng 持trì
則tắc 持trì 佛Phật 身thân

Như Lai vì Phật Đạo
Trong vô lượng quốc độ
Từ xa xưa đến nay
Rộng nói các Kinh điển
Và ở trong số ấy
Kinh này là đệ nhất
Như ai có thể trì
Tức là trì thân Phật

諸chư 善thiện 男nam 子tử
於ư 我ngã 滅diệt 後hậu
誰thùy 能năng 受thọ 持trì
讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh
今kim 於ư 佛Phật 前tiền
自tự 說thuyết 誓thệ 言ngôn

Này các thiện nam tử
Sau khi Ta diệt độ
Ai có thể thọ trì
Đọc tụng giảng Kinh này
Nay ở trước chư Phật
Hãy nên phát thệ nguyện

此thử 經Kinh 難nan 持trì
若nhược 暫tạm 持trì 者giả
我ngã 則tắc 歡hoan 喜hỷ
諸chư 佛Phật 亦diệc 然nhiên

Kinh này khó thọ trì
Nếu có ai tạm trì
Ta sẽ liền hoan hỷ
Và chư Phật cũng vậy

如như 是thị 之chi 人nhân
諸chư 佛Phật 所sở 歎thán
是thị 則tắc 勇dũng 猛mãnh
是thị 則tắc 精tinh 進tấn
是thị 名danh 持trì 戒giới

Những người như thế ấy
Được chư Phật ngợi khen
Đây tức là dũng mãnh
Đây chính là tinh tấn
Đây gọi là trì giới

行hành 頭đầu 陀đà 者giả
則tắc 為vi 疾tật 得đắc
無vô 上thượng 佛Phật 道Đạo
能năng 於ư 來lai 世thế
讀độc 持trì 此thử 經Kinh
是thị 真chân 佛Phật 子tử
住trụ 淳thuần 善thiện 地địa

Nếu ai tu khổ hành
Họ liền sẽ rất mau
Đắc Phật Đạo vô thượng
Khéo ở đời vị lai
Đọc tụng trì Kinh này
Là Phật tử chân chánh
Trụ ở địa thuần thiện

佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu
能năng 解giải 其kỳ 義nghĩa
是thị 諸chư 天thiên 人nhân
世thế 間gian 之chi 眼nhãn

Sau khi Phật diệt độ
Ai khéo giải nghĩa đó
Họ sẽ là con mắt
Của trời người thế gian

於ư 恐khủng 畏úy 世thế
能năng 須tu 臾du 說thuyết
一nhất 切thiết 天thiên 人nhân
皆giai 應ưng 供cúng 養dường

Trong đời lắm kinh hãi
Dù ai chỉ thoáng giảng
Hết thảy hàng trời người
Đều phải nên cúng dường"

提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 品Phẩm 第đệ 十thập 二nhị
Phẩm 12: Bhikṣu Thiên Thọ


爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát及cập 天thiên 人nhân 四tứ 眾chúng
Lúc bấy giờ Phật bảo chư Bồ-tát cùng trời người và bốn chúng đệ tử:

吾ngô 於ư 過quá 去khứ無vô 量lượng 劫kiếp 中trung求cầu 法Pháp 華Hoa 經Kinh無vô 有hữu 懈giải 倦quyện於ư 多đa 劫kiếp 中trung常thường 作tác 國quốc 王vương發phát 願nguyện 求cầu 於ư無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề心tâm 不bất 退thoái 轉chuyển為vì 欲dục 滿mãn 足túc六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật勤cần 行hành 布bố 施thí心tâm 無vô 吝lận 惜tích象tượng 馬mã 七thất 珍trân國quốc 城thành 妻thê 子tử奴nô 婢tỳ 僕bộc 從tùng頭đầu 目mục 髓tủy 腦não身thân 肉nhục 手thủ 足túc不bất 惜tích 軀khu 命mạng
"Vào thuở quá khứ trong vô lượng kiếp, ta vì cầu Kinh Pháp Hoa mà chưa hề lười biếng hay mỏi mệt. Ở trong nhiều kiếp, ta thường làm vua, phát nguyện để cầu Đạo vô thượng, và tâm không thoái chuyển. Vì muốn viên mãn Sáu Độ, ta siêng tu hành bố thí. Đối với voi ngựa, vật bảy báu, quốc gia thành trì, vợ con, nô tỳ tôi tớ, đầu mắt xương não, thân thể tay chân, và dù cả tánh mạng, lòng ta không hề luyến tiếc.

時thời 世thế 人nhân 民dân壽thọ 命mạng 無vô 量lượng為vì 於ư 法Pháp 故cố捐quyên 捨xả 國quốc 位vị委ủy 政chánh 太thái 子tử
Dân chúng vào thời bấy giờ có thọ mạng vô lượng. Vì cầu Pháp, ta đã xả bỏ vương vị và ủy thác quốc gia cho chánh thái tử.

擊kích 鼓cổ 宣tuyên 令lệnh四tứ 方phương 求cầu 法Pháp
Ta đánh trống và tuyên cáo việc cầu Pháp đến khắp bốn phương:

誰thùy 能năng 為vì 我ngã說thuyết 大Đại 乘Thừa 者giả吾ngô 當đương 終chung 身thân供cung 給cấp 走tẩu 使sử
'Nếu ai có thể vì ta mà thuyết giảng Đại Thừa, ta sẽ suốt đời cung cấp mọi thứ và tùy ý sai khiến.'

時thời 有hữu 仙tiên 人nhân來lai 白bạch 王vương 言ngôn
Lúc ấy có vị tiên nhân đến tâu với ta rằng:

我ngã 有hữu 大Đại 乘Thừa名danh 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh若nhược 不bất 違vi 我ngã當đương 為vi 宣tuyên 說thuyết
'Thần có một Kinh điển Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu ngài không làm trái ý, thần sẽ tuyên giảng cho ngài.'

王vương 聞văn 仙tiên 言ngôn歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược即tức 隨tùy 仙tiên 人nhân供cung 給cấp 所sở 須tu採thải 果quả 汲cấp 水thủy拾thập 薪tân 設thiết 食thực乃nãi 至chí 以dĩ 身thân而nhi 為vi 床sàng 座tòa身thân 心tâm 無vô 倦quyện于vu 時thời 奉phụng 事sự經kinh 於ư 千thiên 歲tuế為vì 於ư 法Pháp 故cố精tinh 勤cần 給cấp 侍thị令linh 無vô 所sở 乏phạp
Khi nghe vị tiên nhân đó nói, ta vui mừng hớn hở và liền đi theo ngài. Ta cung cấp mọi thứ cần thiết, như là hái trái cây, gánh nước, đốn củi, và trông lo cơm nước. Thậm chí ta dùng cả thân thể để làm ghế ngồi cho ngài mà thân tâm ta chẳng hề mỏi mệt. Thuở đó, ta vì cầu Pháp mà đã phụng sự như thế suốt 1.000 năm, hết lòng hầu hạ, cung cấp mọi thứ và đều không để thiếu hụt."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

我ngã 念niệm 過quá 去khứ 劫kiếp
為vì 求cầu 大đại 法Pháp 故cố
雖tuy 作tác 世thế 國quốc 王vương
不bất 貪tham 五ngũ 欲dục 樂lạc

"Nhớ vào kiếp quá khứ
Ta vì cầu đại Pháp
Tuy làm thân quốc vương
Chẳng tham muốn năm dục

椎chùy 鐘chung 告cáo 四tứ 方phương
誰thùy 有hữu 大đại 法Pháp 者giả
若nhược 為vì 我ngã 解giải 說thuyết
身thân 當đương 為vi 奴nô 僕bộc

Đánh chuông cáo khắp nơi
Nếu ai có đại Pháp
Vì ta mà giảng giải
Thân đây làm nô bộc

時thời 有hữu 阿A 私Tư 仙Tiên
來lai 白bạch 於ư 大đại 王vương

Có Tiên nhân Vô Tỉ
Đến tâu với đại vương

我ngã 有hữu 微vi 妙diệu 法Pháp
世thế 間gian 所sở 希hy 有hữu
若nhược 能năng 修tu 行hành 者giả
吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết

'Thần có Pháp vi diệu
Hiếm hoi nhất thế gian
Nếu ngài có thể tu
Thần sẽ giảng cho ngài'

時thời 王vương 聞văn 仙tiên 言ngôn
心tâm 生sanh 大đại 喜hỷ 悅duyệt
即tức 便tiện 隨tùy 仙tiên 人nhân
供cung 給cấp 於ư 所sở 須tu
採thải 薪tân 及cập 果quả 蓏lỏa
隨tùy 時thời 恭cung 敬kính 與dữ

Khi nghe tiên nhân nói
Lòng ta vui vô cùng
Liền đi theo tiên nhân
Cung cấp đủ mọi thứ
Đốn củi hái rau quả
Tùy thời cung kính ngài

情tình 存tồn 妙diệu 法Pháp 故cố
身thân 心tâm 無vô 懈giải 倦quyện
普phổ 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh
勤cần 求cầu 於ư 大đại 法Pháp
亦diệc 不bất 為vì 己kỷ 身thân
及cập 以dĩ 五ngũ 欲dục 樂lạc

Do trân quý diệu Pháp
Thân tâm không mệt mỏi
Rộng vì các chúng sanh
Ta siêng cầu đại Pháp
Cũng chẳng vì thân này
Mà tham muốn năm dục

故cố 為vi 大đại 國quốc 王vương
勤cần 求cầu 獲hoạch 此thử 法Pháp
遂toại 致trí 得đắc 成thành 佛Phật
今kim 故cố 為vì 汝nhữ 說thuyết

Ta làm đại quốc vương
Chí cầu mong Pháp này
Tất sẽ được thành Phật
Nay giảng cho các ông"
佛Phật 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu
Phật bảo các vị Bhikṣu rằng:

爾nhĩ 時thời 王vương 者giả則tắc 我ngã 身thân 是thị時thời 仙tiên 人nhân 者giả今kim 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 是thị由do 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa善Thiện 知Tri 識Thức 故cố令linh 我ngã 具cụ 足túc六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả三tam 十thập 二nhị 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo紫tử 磨ma 金kim 色sắc十Thập 力Lực四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy四Tứ 攝Nhiếp 法Pháp十Thập 八Bát 不Bất 共Cộng神thần 通thông 道Đạo 力lực成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác廣quảng 度độ 眾chúng 生sanh皆giai 因nhân 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa善Thiện 知Tri 識Thức 故cố
"Vị quốc vương thuở đó chính là tiền thân Ta đây. Còn vị tiên nhân lúc ấy, nay chính là Thiên Thọ. Do có Thiên Thọ làm Thiện Tri Thức, nên Ta mới đầy đủ Sáu Độ, Từ Bi Hỷ Xả, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, thân màu vàng tím, Mười Lực, Bốn Vô Sở Úy, Bốn Nhiếp Sự, 18 Pháp Bất Cộng, thần thông Đạo lực, thành Chánh Đẳng Chánh Giác, và rộng độ chúng sanh. Đây đều là do có Thiên Thọ làm Thiện Tri Thức."

告cáo 諸chư 四tứ 眾chúng
Phật bảo bốn chúng đệ tử:

提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa卻khước 後hậu 過quá 無vô 量lượng 劫kiếp當đương 得đắc 成thành 佛Phật號hiệu 曰viết 天Thiên 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn世thế 界giới 名danh 天Thiên 道Đạo
"Ở vô lượng kiếp về sau, Bhikṣu Thiên Thọ sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Quốc độ tên là Thiên Đạo.

時thời 天Thiên 王Vương 佛Phật住trụ 世thế 二nhị 十thập 中trung 劫kiếp廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh說thuyết 於ư 妙diệu 法Pháp恒Hằng 河Hà 沙sa 眾chúng 生sanh得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả無vô 量lượng 眾chúng 生sanh發phát 緣Duyên 覺Giác 心tâm恒Hằng 河Hà 沙sa 眾chúng 生sanh發phát 無vô 上thượng 道Đạo 心tâm得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn至chí 不bất 退thoái 轉chuyển
Đức Phật Thiên Vương sẽ trụ thế 20 trung kiếp và rộng thuyết giảng diệu Pháp cho chúng sanh. Số chúng sanh đắc Đạo Ưng Chân thì nhiều như cát sông Hằng. Vô lượng chúng sanh sẽ phát tâm Duyên Giác. Hằng Hà sa chúng sanh sẽ phát khởi Đạo tâm vô thượng, đắc Vô Sanh Nhẫn, và cho đến được không thoái chuyển.

時thời 天Thiên 王Vương 佛Phật般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế二nhị 十thập 中trung 劫kiếp全toàn 身thân 舍xá 利lợi起khởi 七thất 寶bảo 塔tháp高cao 六lục 十thập 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 四tứ 十thập 由do 旬tuần諸chư 天thiên 人nhân 民dân悉tất 以dĩ 雜tạp 華hoa末mạt 香hương 燒thiêu 香hương 塗đồ 香hương衣y 服phục 瓔anh 珞lạc幢tràng 幡phan 寶bảo 蓋cái伎kỹ 樂nhạc 歌ca 頌tụng禮lễ 拜bái 供cúng 養dường七thất 寶bảo 妙diệu 塔tháp無vô 量lượng 眾chúng 生sanh得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả無vô 量lượng 眾chúng 生sanh悟ngộ 辟Bích 支Chi 佛Phật不bất 可khả 思tư 議nghị 眾chúng 生sanh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm至chí 不bất 退thoái 轉chuyển
Sau khi Đức Phật Thiên Vương vào Cứu Cánh Tịch Diệt, thời gian Chánh Pháp trụ thế là 20 trung kiếp. Khi ấy, bốn chúng đệ tử sẽ xây tháp bảy báu để phụng thờ toàn thân xá lợi, với chiều cao là 60 yojana và rộng là 40 yojana. Hàng trời người sẽ lễ bái và cúng dường tháp bảy báu vi diệu đó với các loại hoa khác nhau, hương bột, hương đốt, hương xoa, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lọng báu, và âm nhạc ca vịnh. Vô lượng chúng sanh sẽ đắc Đạo Ưng Chân. Vô lượng chúng sanh sẽ đắc Đạo Độc Giác. Có số lượng chúng sanh nhiều chẳng thể nghĩ bàn sẽ phát khởi Đạo tâm và cho đến được không thoái chuyển."

佛Phật 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu
Phật bảo các vị Bhikṣu rằng:

未vị 來lai 世thế 中trung若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 品Phẩm淨tịnh 心tâm 信tín 敬kính不bất 生sanh 疑nghi 惑hoặc 者giả不bất 墮đọa 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh生sanh 十thập 方phương 佛Phật 前tiền所sở 生sanh 之chi 處xứ常thường 聞văn 此thử 經Kinh若nhược 生sanh 人nhân 天thiên 中trung受thọ 勝thắng 妙diệu 樂lạc若nhược 在tại 佛Phật 前tiền蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh
"Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe về Phẩm Bhikṣu Thiên Thọ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cùng với tín tâm thanh tịnh mà cung kính và không sanh lòng hoài nghi, họ sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, hay bàng sanh. Họ luôn sanh ở trước chư Phật trong mười phương. Mọi nơi sanh ra thường được nghe Kinh này. Nếu sanh trong cõi trời hay nhân gian, họ sẽ thọ thưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu sanh ở trước Phật, họ sẽ hóa sanh từ hoa sen."
於ư 時thời 下hạ 方phương多Đa 寶Bảo 世Thế 尊Tôn所sở 從tùng 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 智Trí 積Tích白bạch 多Đa 寶Bảo 佛Phật
Lúc bấy giờ vị Bồ-tát thị giả của Đa Bảo Thế Tôn đã đến từ thế giới phương dưới, tên là Trí Tích, thưa với Đức Phật Đa Bảo rằng:

當đương 還hoàn 本bổn 土độ
"[Thưa Thế Tôn!] Xin hãy trở về cõi nước của mình!"

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật告cáo 智Trí 積Tích 曰viết
Đức Phật Năng Tịch bảo ngài Trí Tích rằng:

善thiện 男nam 子tử且thả 待đãi 須tu 臾du此thử 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi可khả 與dữ 相tương 見kiến論luận 說thuyết 妙diệu 法Pháp可khả 還hoàn 本bổn 土độ
"Thiện nam tử! Hãy chờ thêm một lát thì sẽ có một vị Bồ-tát tên là Diệu Cát Tường. Ông nên gặp và đàm luận diệu Pháp, rồi mới trở về cõi nước của mình."

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi坐tọa 千thiên 葉diệp 蓮liên 華hoa大đại 如như 車xa 輪luân俱câu 來lai 菩Bồ 薩Tát亦diệc 坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa從tùng 於ư 大đại 海hải娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍long 宮cung自tự 然nhiên 踊dũng 出xuất住trụ 虛hư 空không 中trung詣nghệ 靈Linh 鷲Thứu 山Sơn從tùng 蓮liên 華hoa 下hạ至chí 於ư 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 敬kính禮lễ 二nhị 世Thế 尊Tôn 足túc修tu 敬kính 已dĩ 畢tất往vãng 智Trí 積Tích 所sở共cộng 相tương 慰úy 問vấn卻khước 坐tọa 一nhất 面diện
Lúc bấy giờ ngài Diệu Cát Tường ngồi trên hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe và cùng chư Bồ-tát đi theo cũng ngồi trên hoa sen báu. Từ cung điện của Hải Long Vương, họ đồng một lúc vọt ra biển lớn và trụ trong hư không, rồi đồng đến núi Thứu Phong. Ngài Diệu Cát Tường bước xuống từ tòa hoa sen và đi đến chỗ của Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của nhị vị Thế Tôn. Khi đã cung kính xong, ngài đến chỗ của Trí Tích Bồ-tát. Họ cùng thăm hỏi lẫn nhau và ngồi qua một bên.

智Trí 積Tích 菩Bồ 薩Tát問vấn 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi
Trí Tích Bồ-tát hỏi ngài Diệu Cát Tường:

仁nhân 往vãng 龍long 宮cung所sở 化hóa 眾chúng 生sanh其kỳ 數số 幾kỷ 何hà
"Khi Nhân Giả đến long cung, có bao nhiêu chúng sanh được ngài giáo hóa?"

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 言ngôn
Ngài Diệu Cát Tường đáp rằng:

其kỳ 數số 無vô 量lượng不bất 可khả 稱xưng 計kế非phi 口khẩu 所sở 宣tuyên非phi 心tâm 所sở 測trắc且thả 待đãi 須tu 臾du自tự 當đương 證chứng 知tri
"Số ấy vô lượng, chẳng thể nào tính xuể, không thể diễn nói hết bằng lời hay dùng tâm suy lường. Hãy đợi một lát thì ngài sẽ tự biết."
所sở 言ngôn 未vị 竟cánh無vô 數số 菩Bồ 薩Tát坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa從tùng 海hải 踊dũng 出xuất詣nghệ 靈Linh 鷲Thứu 山Sơn住trụ 在tại 虛hư 空không此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát皆giai 是thị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi之chi 所sở 化hóa 度độ具cụ 菩Bồ 薩Tát 行hành皆giai 共cộng 論luận 說thuyết六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật本bổn 聲Thanh 聞Văn 人nhân在tại 虛hư 空không 中trung說thuyết 聲Thanh 聞Văn 行hành今kim 皆giai 修tu 行hành大Đại 乘Thừa 空không 義nghĩa
Trước khi còn chưa dứt lời, thì liền có vô số Bồ-tát ngồi trên hoa sen báu từ trong biển vọt ra. Họ đi đến núi Thứu Phong và trụ ở hư không. Chư Bồ-tát này đều là do ngài Diệu Cát Tường hóa độ và đầy đủ Bồ-tát hành. Họ đều đàm luận Sáu Độ với nhau. Những ai đã từng là Thanh Văn thì ở trong hư không nói về hành Pháp của Thanh Văn. Còn bây giờ, tất cả họ đều tu hành nghĩa lý không của Đại Thừa.

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi謂vị 智Trí 積Tích 曰viết
Ngài Diệu Cát Tường nói với Trí Tích Bồ-tát rằng:

於ư 海hải 教giáo 化hóa其kỳ 事sự 如như 是thị
"Tôi ở trong biển giáo hóa chúng sanh, việc đó là như vậy."

爾nhĩ 時thời 智Trí 積Tích 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết
Lúc bấy giờ Trí Tích Bồ-tát dùng kệ tán thán rằng:

大đại 智trí 德đức 勇dũng 健kiện
化hóa 度độ 無vô 量lượng 眾chúng
今kim 此thử 諸chư 大đại 會hội
及cập 我ngã 皆giai 已dĩ 見kiến

"Đại trí đức dũng mãnh
Hóa độ vô lượng chúng
Nay ở đại hội này
Tôi cùng họ đều thấy

演diễn 暢sướng 實thật 相tướng 義nghĩa
開khai 闡xiển 一Nhất 乘Thừa 法Pháp
廣quảng 導đạo 諸chư 眾chúng 生sanh
令linh 速tốc 成thành 菩Bồ 提Đề

Diễn sướng nghĩa thật tướng
Khai mở Pháp Nhất Thừa
Rộng dẫn các chúng sanh
Khiến họ mau thành Đạo"

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 言ngôn
Ngài Diệu Cát Tường nói rằng:

我ngã 於ư 海hải 中trung唯duy 常thường 宣tuyên 說thuyết妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh
"Khi ở trong biển, tôi chỉ luôn tuyên thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa."

智Trí 積Tích 問vấn 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 言ngôn
Trí Tích Bồ-tát hỏi ngài Diệu Cát Tường:

此thử 經Kinh 甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu諸chư 經Kinh 中trung 寶bảo世thế 所sở 希hy 有hữu頗phả 有hữu 眾chúng 生sanh勤cần 加gia 精tinh 進tấn修tu 行hành 此thử 經Kinh速tốc 得đắc 佛Phật 不phủ
"Kinh này vi diệu thâm sâu, quý báu nhất trong các Kinh và thật hy hữu của thế gian. Có chúng sanh nào chuyên cần tinh tấn và tu hành Kinh này mà sẽ mau được thành Phật không?"

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 言ngôn
Ngài Diệu Cát Tường đáp rằng:

有hữu 娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương 女nữ年niên 始thỉ 八bát 歲tuế智trí 慧tuệ 利lợi 根căn善thiện 知tri 眾chúng 生sanh諸chư 根căn 行hành 業nghiệp得đắc 陀Đà 羅La 尼Ni諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết甚thậm 深thâm 祕bí 藏tạng悉tất 能năng 受thọ 持trì深thâm 入nhập 禪thiền 定định了liễu 達đạt 諸chư 法pháp於ư 剎sát 那na 頃khoảnh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển辯biện 才tài 無vô 礙ngại慈từ 念niệm 眾chúng 生sanh猶do 如như 赤xích 子tử功công 德đức 具cụ 足túc心tâm 念niệm 口khẩu 演diễn微vi 妙diệu 廣quảng 大đại慈từ 悲bi 仁nhân 讓nhượng志chí 意ý 和hòa 雅nhã能năng 至chí 菩Bồ 提Đề
"Có con gái của Hải Long Vương mới chỉ tám tuổi. Cô ta có trí tuệ và căn tánh lanh lợi. Khéo biết các căn tánh cùng hành nghiệp của chúng sanh và đã đắc Tổng Trì. Các tạng bí mật thâm sâu của chư Phật, long nữ đều có thể thọ trì. Lại vào sâu thiền định và liễu đạt các pháp. Trong một niệm, long nữ đã phát khởi Đạo tâm và được không thoái chuyển. Có biện tài vô ngại, từ mẫn chúng sanh như con ruột, và đầy đủ công đức. Ý nghĩ khởi từ tâm và lời nói phát ra từ miệng rất vi diệu quảng đại. Cô ấy có lòng từ bi, nhân nghĩa, nhường nhịn, tâm ý hòa nhã, và có thể đạt đến Phật Đạo."

智Trí 積Tích 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Trí Tích Bồ-tát hỏi rằng:

我ngã 見kiến 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai於ư 無vô 量lượng 劫kiếp難nan 行hành 苦khổ 行hành積tích 功công 累lũy 德đức求cầu 菩Bồ 提Đề 道Đạo未vị 曾tằng 止chỉ 息tức觀quán 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới乃nãi 至chí 無vô 有hữu如như 芥giới 子tử 許hứa非phi 是thị 菩Bồ 薩Tát捨xả 身thân 命mạng 處xứ為vì 眾chúng 生sanh 故cố然nhiên 後hậu 乃nãi 得đắc成thành 菩Bồ 提Đề 道Đạo不bất 信tín 此thử 女nữ於ư 須tu 臾du 頃khoảnh便tiện 成thành 正chánh 覺giác
"Tôi thấy Năng Nhân Như Lai đã ở trong vô lượng kiếp tu hành những khổ hành khó làm, tích lũy công đức và cầu Phật Đạo mà chưa từng thôi nghỉ. Tôi quán khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thậm chí không có nơi nào, dù nhỏ như một hạt cải mà chẳng có thân mạng của Bồ-tát đã xả bỏ vì chúng sanh. Rồi sau đó, ngài mới thành Phật Đạo. Tôi không tin long nữ này lại ở trong thời gian vụt thoáng mà có thể thành chánh giác."
言ngôn 論luận 未vị 訖ngật時thời 龍long 王vương 女nữ忽hốt 現hiện 於ư 前tiền頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính卻khước 住trụ 一nhất 面diện
Giữa lúc đàm luận còn chưa xong, thì con gái của long vương bỗng hốt nhiên xuất hiện ở trước hai vị Bồ-tát. Long nữ cúi đầu đảnh lễ cung kính, rồi đứng qua một bên.

以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết
Tiếp đến, long nữ dùng kệ tán thán rằng:

深thâm 達đạt 罪tội 福phước 相tướng
遍biến 照chiếu 於ư 十thập 方phương
微vi 妙diệu 淨tịnh 法Pháp 身thân
具cụ 相tướng 三tam 十thập 二nhị
以dĩ 八bát 十thập 種chủng 好hảo
用dụng 莊trang 嚴nghiêm 法Pháp 身thân

"Khi đã thông đạt tướng tội phước
Liền sẽ chiếu soi khắp mười phương
Vi diệu thù thắng tịnh Pháp thân
Ba mươi hai tướng có đầy đủ
Cùng với tám mươi vẻ đẹp xinh
Mà dùng trang nghiêm diệu Pháp thân

天thiên 人nhân 所sở 戴đái 仰ngưỡng
龍long 神thần 咸hàm 恭cung 敬kính
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 類loại
無vô 不bất 宗tông 奉phụng 者giả

Là bậc chiêm ngưỡng của trời người
Chư long quỷ thần đều cung kính
Tất cả chúng sanh quần manh loại
Không một ai mà chẳng lễ kính

又hựu 聞văn 成thành 菩Bồ 提Đề
唯duy 佛Phật 當đương 證chứng 知tri
我ngã 闡xiển 大Đại 乘Thừa 教giáo
度độ 脫thoát 苦khổ 眾chúng 生sanh

Lại nghe sẽ thành Đạo vô thượng
Chỉ có chư Phật mới biết rõ
Con nay xiển dương Pháp Đại Thừa
Hóa độ giải thoát khổ chúng sanh"

時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất語ngứ 龍long 女nữ 言ngôn
Khi ấy ngài Thu Lộ Tử nói với long nữ rằng:

汝nhữ 謂vị 不bất 久cửu得đắc 無vô 上thượng 道Đạo是thị 事sự 難nan 信tín
"Cô nói chẳng bao lâu nữa thì mình sẽ đắc Đạo vô thượng. Việc này thật khó tin.

所sở 以dĩ 者giả 何hà女nữ 身thân 垢cấu 穢uế非phi 是thị 法Pháp 器khí云vân 何hà 能năng 得đắc無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề佛Phật 道Đạo 懸huyền 曠khoáng經kinh 無vô 量lượng 劫kiếp勤cần 苦khổ 積tích 行hành具cụ 修tu 諸chư 度Độ然nhiên 後hậu 乃nãi 成thành
Vì sao thế? Bởi thân nữ nhơ nhuốc và chẳng phải là Pháp khí. Thế thì làm sao có thể đắc Đạo vô thượng? Phật Đạo xa thăm thẳm. Chỉ có ai đã từng trải qua vô lượng kiếp, nhẫn chịu gian khổ để tích lũy các Pháp tu hành, và tu trọn đủ các Pháp Đến Bờ Kia thì sau đó mới thành tựu.

又hựu 女nữ 人nhân 身thân猶do 有hữu 五ngũ 障chướng
Lại nữa, thân của người nữ có năm điều chướng ngại:

一nhất 者giả不bất 得đắc 作tác 梵Phạm 天Thiên 王Vương二nhị 者giả帝Đế 釋Thích三tam 者giả魔ma 王vương四tứ 者giả轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương五ngũ 者giả佛Phật 身thân
1. không được làm Đại Phạm Thiên Vương
2. không được làm Năng Thiên Đế
3. không được làm ma vương
4. không được làm Chuyển Luân Thánh Vương
5. không được làm Phật

云vân 何hà 女nữ 身thân速tốc 得đắc 成thành 佛Phật
Vậy thì người nữ làm sao mà mau được thành Phật?"

爾nhĩ 時thời 龍long 女nữ有hữu 一nhất 寶bảo 珠châu價giá 直trực 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới持trì 以dĩ 上thượng 佛Phật佛Phật 即tức 受thọ 之chi
Khi ấy long nữ có một viên minh châu, trị giá bằng cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, và long nữ lấy dâng lên Đức Phật. Đức Phật liền tiếp thọ.

龍long 女nữ 謂vị 智Trí 積Tích 菩Bồ 薩Tát尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn
Long nữ nói với Trí Tích Bồ-tát và Tôn giả Thu Lộ Tử rằng:

我ngã 獻hiến 寶bảo 珠châu世Thế 尊Tôn 納nạp 受thọ是thị 事sự 疾tật 不phủ
"Tôi hiến dâng viên minh châu và Thế Tôn tiếp thọ, việc này có mau không?"

答đáp 言ngôn
Đáp rằng:

甚thậm 疾tật
"Rất mau!"

女nữ 言ngôn
Long nữ nói rằng:

以dĩ 汝nhữ 神thần 力lực觀quán 我ngã 成thành 佛Phật復phục 速tốc 於ư 此thử
"Các ngài hãy dùng thần lực mà quán xem tôi thành Phật còn mau hơn việc đó nữa."

當đương 時thời 眾chúng 會hội皆giai 見kiến 龍long 女nữ忽hốt 然nhiên 之chi 間gian變biến 成thành 男nam 子tử具cụ 菩Bồ 薩Tát 行hành即tức 往vãng 南nam 方phương無Vô 垢Cấu 世Thế 界Giới坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác三tam 十thập 二nhị 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo普phổ 為vì 十thập 方phương一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh演diễn 說thuyết 妙diệu 法Pháp
Ngay lúc ấy, tất cả đại chúng đều thấy long nữ bỗng nhiên biến thành người nam, đầy đủ Bồ-tát hành, và liền đến Thế giới Vô Cấu ở phương nam, ngồi trên hoa sen báu và thành Chánh Đẳng Chánh Giác với 32 tướng cùng 80 vẻ đẹp. Rồi vì hết thảy chúng sanh khắp mười phương mà diễn nói diệu Pháp.

爾nhĩ 時thời 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn天thiên 龍long 八bát 部bộ人nhân 與dữ 非phi 人nhân皆giai 遙diêu 見kiến彼bỉ 龍long 女nữ 成thành 佛Phật普phổ 為vì 時thời 會hội人nhân 天thiên 說thuyết 法Pháp心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ悉tất 遙diêu 敬kính 禮lễ無vô 量lượng 眾chúng 生sanh聞văn 法Pháp 解giải 悟ngộ得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển無vô 量lượng 眾chúng 生sanh得đắc 受thọ 道Đạo 記ký
Trong khi đó, chư Bồ-tát, Thanh Văn, thiên long bát bộ, người và phi nhân ở Thế giới Kham Nhẫn đều thấy long nữ thành Phật từ nơi xa và rộng vì hàng trời người nơi đó mà thuyết Pháp. Tất cả đều sanh tâm đại hoan hỷ và lễ kính từ xa. Sau khi nghe Pháp, vô lượng chúng sanh ở trong Pháp hội của Đức Phật kia đều giác ngộ và được không thoái chuyển. Lại có vô lượng chúng sanh ở cõi nước kia được thọ ký thành Phật.

無Vô 垢Cấu 世Thế 界Giới六lục 反phản 震chấn 動động娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới三tam 千thiên 眾chúng 生sanh住trụ 不bất 退thoái 地địa三tam 千thiên 眾chúng 生sanh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm而nhi 得đắc 受thọ 記ký
Lúc bấy giờ Thế giới Vô Cấu chấn động sáu cách. Trong khi đó, Thế giới Kham Nhẫn có 3.000 chúng sanh trụ ở quả vị không thoái chuyển, 3.000 chúng sanh phát khởi Đạo tâm và được thọ ký.

智Trí 積Tích 菩Bồ 薩Tát及cập 舍Xá 利Lợi 弗Phất一nhất 切thiết 眾chúng 會hội默mặc 然nhiên 信tín 受thọ
Trí Tích Bồ-tát cùng Tôn giả Thu Lộ Tử và hết thảy chúng hội đều lặng yên tín thọ.

勸Khuyến 持Trì 品Phẩm 第đệ 十thập 三tam
Phẩm 13: Khuyến Trì


爾nhĩ 時thời 藥Dược 王Vương 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát及cập 大Đại 樂Nhạo 說Thuyết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát與dữ 二nhị 萬vạn 菩Bồ 薩Tát 眷quyến 屬thuộc 俱câu皆giai 於ư 佛Phật 前tiền作tác 是thị 誓thệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Dược Vương Đại Bồ-tát cùng Đại Nhạo Thuyết Đại Bồ-tát và 20.000 Bồ-tát quyến thuộc đều ở trước Phật mà phát thệ nguyện rằng:

惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn不bất 以dĩ 為vi 慮lự我ngã 等đẳng 於ư 佛Phật 滅diệt 後hậu當đương 奉phụng 持trì 讀độc 誦tụng說thuyết 此thử 經Kinh 典điển後hậu 惡ác 世thế 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 轉chuyển 少thiểu多đa 增tăng 上thượng 慢mạn貪tham 利lợi 供cúng 養dường增tăng 不bất 善thiện 根căn遠viễn 離ly 解giải 脫thoát雖tuy 難nan 可khả 教giáo 化hóa我ngã 等đẳng 當đương 起khởi 大đại 忍nhẫn 力lực讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh持trì 說thuyết 書thư 寫tả種chủng 種chủng 供cúng 養dường不bất 惜tích 身thân 命mạng
"Kính mong Thế Tôn chớ lo lắng. Sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì, đọc tụng, và thuyết giảng Kinh điển này. Căn lành của chúng sanh ở đời ác trược vị lai sẽ giảm bớt, nhiều kẻ tăng thượng mạn, tham lợi dưỡng cúng dường, phát triển các căn bất thiện, xa lìa giải thoát, và rất khó giáo hóa. Chúng con sẽ phát khởi sức an nhẫn lớn, thọ trì đọc tụng Kinh này, thuyết giảng biên chép, và làm muôn sự cúng dường mà chẳng hề luyến tiếc thân mạng."

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung五ngũ 百bách 阿A 羅La 漢Hán得đắc 受thọ 記ký 者giả白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ trong chúng hội có 500 vị Ưng Chân đã được thọ ký, họ thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 亦diệc 自tự 誓thệ 願nguyện於ư 異dị 國quốc 土độ廣quảng 說thuyết 此thử 經Kinh
"Thưa Thế Tôn! Chúng con cũng phát thệ nguyện sẽ rộng giảng Kinh này ở những quốc độ phương khác."

復phục 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 八bát 千thiên 人nhân得đắc 受thọ 記ký 者giả從tùng 座tòa 而nhi 起khởi合hợp 掌chưởng 向hướng 佛Phật作tác 是thị 誓thệ 言ngôn
Lại có 8.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học đã được thọ ký, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và hướng về Đức Phật mà phát thệ nguyện như vầy:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 亦diệc 當đương於ư 他tha 國quốc 土độ廣quảng 說thuyết 此thử 經Kinh
"Thưa Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ rộng giảng Kinh này ở những quốc độ phương khác.

所sở 以dĩ 者giả 何hà是thị 娑Sa 婆Bà 國quốc 中trung人nhân 多đa 弊tệ 惡ác懷hoài 增tăng 上thượng 慢mạn功công 德đức 淺thiển 薄bạc瞋sân 濁trược 諂siểm 曲khúc心tâm 不bất 實thật 故cố
Vì sao thế? Bởi trong Thế giới Kham Nhẫn này, dân chúng đa số làm điều xấu ác, ôm giữ tăng thượng mạn, công đức mỏng manh, sân hận ô trược, nịnh hót dối trá, và lòng chẳng thành thật."
爾nhĩ 時thời 佛Phật 姨Di 母Mẫu摩Ma 訶Ha 波Ba 闍Xà 波Ba 提Đề 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni與dữ 學Học 無Vô 學Học 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni六lục 千thiên 人nhân 俱câu從tùng 座tòa 而nhi 起khởi一nhất 心tâm 合hợp 掌chưởng瞻chiêm 仰ngưỡng 尊tôn 顏nhan目mục 不bất 暫tạm 捨xả
Lúc bấy giờ di mẫu của Phật là Bhikṣuṇī Đại Thắng Sanh Chủ cùng 6.000 người thuộc hàng Bhikṣuṇī Hữu Học và bậc Vô Học, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, nhất tâm chắp tay, chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không muốn rời một thoáng.

於ư 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 憍Kiêu 曇Đàm 彌Di
Khi ấy Thế Tôn bảo di mẫu rằng:

何hà 故cố 憂ưu 色sắc而nhi 視thị 如Như 來Lai汝nhữ 心tâm 將tương 無vô 謂vị 我ngã不bất 說thuyết 汝nhữ 名danh授thọ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký 耶da
"Tại sao lại nhìn Như Lai với nét mặt ưu sầu thế kia? Có phải lòng của di mẫu nghĩ rằng, bởi Ta không nhắc đến tên của di mẫu nên mình sẽ không được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng?

憍Kiêu 曇Đàm 彌Di我ngã 先tiên 總tổng 說thuyết一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn皆giai 已dĩ 授thọ 記ký今kim 汝nhữ 欲dục 知tri 記ký 者giả
Này di mẫu! Ta đã bao gồm tất cả ở trước, khi Như Lai nói rằng hết thảy Thanh Văn đều đã thọ ký. Nay di mẫu muốn biết về sự thọ ký của mình, Như Lai sẽ nói sơ lược.

將tương 來lai 之chi 世thế當đương 於ư 六lục 萬vạn 八bát 千thiên 億ức諸chư 佛Phật 法Pháp 中trung為vi 大đại 法Pháp 師sư及cập 六lục 千thiên 學Học 無Vô 學Học 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni俱câu 為vi 法Pháp 師sư汝nhữ 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm具cụ 菩Bồ 薩Tát 道Đạo當đương 得đắc 作tác 佛Phật號hiệu 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 喜Hỷ 見Kiến 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
Vào đời vị lai trong giáo Pháp của 68.000 ức chư Phật, di mẫu sẽ làm một đại Pháp sư. 6.000 vị Bhikṣuṇī Hữu Học và Vô Học cũng đều làm Pháp sư. Di mẫu sẽ dần dần như thế mà viên mãn Đạo Bồ-tát và sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

憍Kiêu 曇Đàm 彌Di是thị 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 喜Hỷ 見Kiến 佛Phật及cập 六lục 千thiên 菩Bồ 薩Tát轉chuyển 次thứ 授thọ 記ký得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Này di mẫu! Đức Phật Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến này và 6.000 vị Bồ-tát kia sẽ triển chuyển thọ ký mà thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."
爾nhĩ 時thời 羅La 睺Hầu 羅La 母Mẫu耶Da 輸Du 陀Đà 羅La 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 作tác 是thị 念niệm
Lúc bấy giờ mẹ của Tôn giả Phú Chướng là Bhikṣuṇī Trì Xưng, nghĩ như vầy:

世Thế 尊Tôn 於ư 授thọ 記ký 中trung獨độc 不bất 說thuyết 我ngã 名danh
"Lúc thọ ký, Thế Tôn chưa từng nhắc đến tên mình."

佛Phật 告cáo 耶Da 輸Du 陀Đà 羅La
Phật bảo Bhikṣuṇī Trì Xưng:

汝nhữ 於ư 來lai 世thế百bách 千thiên 萬vạn 億ức諸chư 佛Phật 法Pháp 中trung修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành為vi 大đại 法Pháp 師sư漸tiệm 具cụ 佛Phật 道Đạo於ư 善thiện 國quốc 中trung當đương 得đắc 作tác 佛Phật號hiệu 具Cụ 足Túc 千Thiên 萬Vạn 光Quang 相Tướng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn佛Phật 壽thọ 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp
"Vào đời vị lai, trong giáo Pháp của một tỷ ức chư Phật, Bhikṣuṇī Trì Xưng sẽ tu Bồ-tát hành và làm một đại Pháp sư. Bhikṣuṇī Trì Xưng sẽ dần dần viên mãn Phật Đạo và sẽ ở trong quốc độ an lành mà thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật ấy có thọ mạng dài vô lượng vô số kiếp."
爾nhĩ 時thời 摩Ma 訶Ha 波Ba 闍Xà 波Ba 提Đề 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni及cập 耶Da 輸Du 陀Đà 羅La 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ得đắc 未vị 曾tằng 有hữu
Lúc bấy giờ Bhikṣuṇī Đại Thắng Sanh Chủ với Bhikṣuṇī Trì Xưng cùng hàng quyến thuộc đều vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có.

即tức 於ư 佛Phật 前tiền而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Họ liền ở trước Phật mà nói kệ rằng:

世Thế 尊Tôn 導Đạo 師Sư
安an 隱ẩn 天thiên 人nhân
我ngã 等đẳng 聞văn 記ký
心tâm 安an 具cụ 足túc

"Thế Tôn bậc Đạo Sư
An định hàng trời người
Chúng con nghe thọ ký
Tâm an lòng mãn nguyện"

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni說thuyết 是thị 偈kệ 已dĩ白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi nói kệ ấy xong, các vị Bhikṣuṇī thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 亦diệc 能năng於ư 他tha 方phương 國quốc 土độ廣quảng 宣tuyên 此thử 經Kinh
"Thưa Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ rộng giảng Kinh này ở những quốc độ phương khác."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn視thị 八bát 十thập 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát皆giai 是thị 阿a 惟duy 越việt 致trí轉chuyển 不bất 退thoái 法Pháp 輪luân得đắc 諸chư 陀Đà 羅La 尼Ni
Lúc bấy giờ Thế Tôn quán sát 800.000 ức nayuta chư đại Bồ-tát. Chư Bồ-tát này đều là những bậc trụ không thoái chuyển, có thể chuyển Pháp luân không thoái chuyển, và đều đắc các môn Tổng Trì.

即tức 從tùng 座tòa 起khởi至chí 於ư 佛Phật 前tiền一nhất 心tâm 合hợp 掌chưởng而nhi 作tác 是thị 念niệm
Họ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, nhất tâm chắp tay và nghĩ như vầy:

若nhược 世Thế 尊Tôn 告cáo 敕sắc 我ngã 等đẳng持trì 說thuyết 此thử 經Kinh 者giả當đương 如như 佛Phật 教giáo廣quảng 宣tuyên 斯tư 法Pháp
"Nếu Thế Tôn ban giáo sắc để thọ trì và thuyết giảng Kinh này, chúng ta sẽ như lời Phật dạy và rộng tuyên dương Pháp này."

復phục 作tác 是thị 念niệm
Lại nghĩ như vầy:

佛Phật 今kim 默mặc 然nhiên不bất 見kiến 告cáo 敕sắc我ngã 當đương 云vân 何hà
"Nay Phật lặng yên và không ban giáo sắc. Chúng ta phải nên làm gì?

時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát敬kính 順thuận 佛Phật 意ý并tinh 欲dục 自tự 滿mãn 本bổn 願nguyện便tiện 於ư 佛Phật 前tiền作tác 師sư 子tử 吼hống而nhi 發phát 誓thệ 言ngôn
Khi ấy chư Bồ-tát kính thuận Phật ý và cũng muốn viên mãn bổn nguyện của mình, nên họ đến ở trước Phật, rồi vang lên như tiếng gầm của sư tử mà phát lời thệ nguyện rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 於ư 如Như 來Lai 滅diệt 後hậu周chu 旋toàn 往vãng 返phản十thập 方phương 世thế 界giới能năng 令linh 眾chúng 生sanh書thư 寫tả 此thử 經Kinh受thọ 持trì 讀độc 誦tụng解giải 說thuyết 其kỳ 義nghĩa如như 法Pháp 修tu 行hành正chánh 憶ức 念niệm皆giai 是thị 佛Phật 之chi 威uy 力lực惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn在tại 於ư 他tha 方phương遙diêu 見kiến 守thủ 護hộ
"Thưa Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ chu du đến khắp các thế giới trong mười phương và khiến chúng sanh biên chép Kinh này, thọ trì đọc tụng, và giảng giải nghĩa thú trong đó. Do bởi uy lực của Phật nên sẽ như Pháp tu hành và khắc ghi trong lòng. Chỉ mong Thế Tôn tuy ở phương khác, sẽ trông thấy từ xa và bảo hộ chúng con."

即tức 時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát俱câu 同đồng 發phát 聲thanh而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Khi đó chư Bồ-tát liền đồng thanh mà nói kệ rằng:

惟duy 願nguyện 不bất 為vi 慮lự
於ư 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu
恐khủng 怖bố 惡ác 世thế 中trung
我ngã 等đẳng 當đương 廣quảng 說thuyết

"Kính mong chớ âu lo
Sau khi Phật diệt độ
Trong đời ác kinh hãi
Chúng con sẽ rộng nói

有hữu 諸chư 無vô 智trí 人nhân
惡ác 口khẩu 罵mạ 詈lị 等đẳng
及cập 加gia 刀đao 杖trượng 者giả
我ngã 等đẳng 皆giai 當đương 忍nhẫn

Dù có người ngu si
Với ác khẩu mắng chửi
Cùng dao gậy đánh đập
Chúng con đều sẽ nhẫn

惡ác 世thế 中trung 比Bỉ 丘Khâu
邪tà 智trí 心tâm 諂siểm 曲khúc
未vị 得đắc 謂vị 為vi 得đắc
我ngã 慢mạn 心tâm 充sung 滿mãn

Bhikṣu trong đời ác
Trí tà lòng nịnh dối
Chưa đắc mà nói đắc
Ngã mạn tâm rối bời

或hoặc 有hữu 阿a 練luyện 若nhã
納nạp 衣y 在tại 空không 閒nhàn
自tự 謂vị 行hành 真chân 道Đạo
輕khinh 賤tiện 人nhân 間gian 者giả

Hoặc giả vô tranh hành
Áo rách trú hoang vu
Tự cho tu Chánh Đạo
Khinh chê người thế gian

貪tham 著trước 利lợi 養dưỡng 故cố
與dữ 白bạch 衣y 說thuyết 法Pháp
為vi 世thế 所sở 恭cung 敬kính
如như 六Lục 通Thông 羅La 漢Hán

Vì tham lam lợi dưỡng
Thuyết Pháp cho cư sĩ
Cố để người đời kính
Như Sáu Thông Ưng Chân

是thị 人nhân 懷hoài 惡ác 心tâm
常thường 念niệm 世thế 俗tục 事sự
假giả 名danh 阿a 練luyện 若nhã
好hiếu 出xuất 我ngã 等đẳng 過quá
而nhi 作tác 如như 是thị 言ngôn

Kẻ này ôm lòng ác
Luôn nhớ chuyện thế tục
Giả danh là vô tranh
Thích vạch lỗi chúng con
Mà nói lời thế này

此thử 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng
為vì 貪tham 利lợi 養dưỡng 故cố

'Mấy tên Bhikṣu đó
Tham lợi dưỡng cúng dường'

說thuyết 外ngoại 道đạo 論luận 議nghị
自tự 作tác 此thử 經Kinh 典điển
誑cuống 惑hoặc 世thế 間gian 人nhân
為vì 求cầu 名danh 聞văn 故cố
分phân 別biệt 於ư 是thị 經Kinh

Nói ngoại đạo luận nghị
Tự viết sách điển đó
Dối gạt người thế gian
Do tham cầu danh tiếng
Loại bỏ Kinh này đi

常thường 在tại 大đại 眾chúng 中trung
欲dục 毀hủy 我ngã 等đẳng 故cố
向hướng 國quốc 王vương 大đại 臣thần
婆Bà 羅La 門Môn 居cư 士sĩ
及cập 餘dư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng
誹phỉ 謗báng 說thuyết 我ngã 惡ác

Luôn ở giữa đại chúng
Vì muốn hủy chúng con
Trước quốc vương đại thần
Phạm Chí và cư sĩ
Cùng các Bhikṣu khác
Phỉ báng nói lời ác

謂vị 是thị 邪tà 見kiến 人nhân
說thuyết 外ngoại 道đạo 論luận 議nghị

'Bọn người này tà kiến
Giảng ngoại đạo luận nghị'

我ngã 等đẳng 敬kính 佛Phật 故cố
悉tất 忍nhẫn 是thị 諸chư 惡ác

Bởi chúng con kính Phật
Đều nhẫn việc ác này

為vì 斯tư 所sở 輕khinh 言ngôn
汝nhữ 等đẳng 皆giai 是thị 佛Phật

Họ lại chế giễu rằng
'Các ông đều là Phật!'

如như 此thử 輕khinh 慢mạn 言ngôn
皆giai 當đương 忍nhẫn 受thọ 之chi

Những lời khinh mạn ấy
Chúng con đều nhẫn nhịn

濁trược 劫kiếp 惡ác 世thế 中trung
多đa 有hữu 諸chư 恐khủng 怖bố
惡ác 鬼quỷ 入nhập 其kỳ 身thân
罵mạ 詈lị 毀hủy 辱nhục 我ngã

Trong đời ác kiếp trược
Có nhiều sự kinh hoàng
Ác quỷ nhập thân người
Mắng chửi hủy nhục con

我ngã 等đẳng 敬kính 信tín 佛Phật
當đương 著trước 忍nhẫn 辱nhục 鎧khải
為vì 說thuyết 是thị 經Kinh 故cố
忍nhẫn 此thử 諸chư 難nạn 事sự

Chúng con kính tin Phật
Mặc áo giáp an nhẫn
Vì thuyết giảng Kinh này
Nhẫn các khổ nạn kia

我ngã 不bất 愛ái 身thân 命mạng
但đãn 惜tích 無vô 上thượng 道Đạo
我ngã 等đẳng 於ư 來lai 世thế
護hộ 持trì 佛Phật 所sở 囑chúc

Sẽ chẳng tiếc thân mạng
Chỉ cầu Đạo vô thượng
Đời vị lai chúng con
Hộ trì Phật phó chúc

世Thế 尊Tôn 自tự 當đương 知tri
濁trược 世thế 惡ác 比Bỉ 丘Khâu
不bất 知tri 佛Phật 方phương 便tiện
隨tùy 宜nghi 所sở 說thuyết 法Pháp

Thế Tôn sẽ tự biết
Đời ác trược Bhikṣu
Chẳng biết Phật phương tiện
Tùy nhân duyên thuyết Pháp

惡ác 口khẩu 而nhi 顰tần 蹙túc
數sác 數sác 見kiến 擯bấn 出xuất
遠viễn 離ly 於ư 塔tháp 寺tự
如như 是thị 等đẳng 眾chúng 惡ác
念niệm 佛Phật 告cáo 敕sắc 故cố
皆giai 當đương 忍nhẫn 是thị 事sự

Họ ác khẩu trù rủa
Luôn xua đuổi chúng con
Rời xa khỏi tháp tự
Các việc ác như thế
Do nhớ lời Phật dạy
Đều sẽ nhẫn việc ấy

諸chư 聚tụ 落lạc 城thành 邑ấp
其kỳ 有hữu 求cầu 法Pháp 者giả
我ngã 皆giai 到đáo 其kỳ 所sở
說thuyết 佛Phật 所sở 囑chúc 法Pháp

Thôn xóm thành thị nào
Mà có ai cầu Pháp
Con đều đến nơi đó
Thuyết Pháp Phật phó chúc

我ngã 是thị 世Thế 尊Tôn 使sứ
處xử 眾chúng 無vô 所sở 畏úy
我ngã 當đương 善thiện 說thuyết 法Pháp
願nguyện 佛Phật 安an 隱ẩn 住trụ

Con là đệ tử Phật
Giữa chúng không sợ hãi
Con sẽ khéo thuyết Pháp
Nguyện Phật hãy an lòng

我ngã 於ư 世Thế 尊Tôn 前tiền
諸chư 來lai 十thập 方phương 佛Phật
發phát 如như 是thị 誓thệ 言ngôn
佛Phật 自tự 知tri 我ngã 心tâm

Con ở trước Thế Tôn
Chư Phật mười phương đến
Phát thệ nguyện như thế
Phật tự biết lòng con"

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ♦ Hết quyển 4

姚Diêu 秦Tần 龜Quy 茲Tư 法Pháp 師Sư 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đồng Thọ (344-413)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 28/2/2012 ◊ Dịch nghĩa: 28/2/2012 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
nayuta: na du ta
Bhikṣuṇī: bíc su ni
yojana: dô cha na
Đang dùng phương ngữ: BắcNam