Kinh Sáu Điều Thiết Yếu cho Bà Lão

Đức Phật còn gọi là Thế Tôn, với công đức cao sâu và từ bi thương xót chúng sinh.

Bấy giờ Đức Phật dẫn theo các đệ tử và chư Đại Sĩ dừng nghỉ ở trong vườn Nhạc Âm để rộng tuyên giáo Pháp. Khi ấy có một bà lão nghèo khổ với lưng còng, quỳ hai gối và bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Năm uẩn và sáu trần hội họp với thân ta. Chúng đều là vì ai? Chúng từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con."Đức Phật bảo:

"Lành thay! Nên biết rằng các pháp đó đều do nhân duyên sinh. Những ai biết như vậy thì thật là hiếm có.

Ví như việc dùi lửa, hoặc dùng hai que củi cọ xát. Lửa chẳng từ cái dùi bốc ra, và cũng chẳng từ cái đồ vật kiếm lửa. Lửa đỏ hừng hực bốc ra từ trong đó, rồi trở lại đốt cháy củi. Khi củi đã cháy hết, lửa liền tắt.

Lại cũng như đánh trống. Cái trống phát ra tiếng vang rền. Âm thanh đó chẳng phải vang ra từ da trống, và cũng chẳng phải vang ra từ dùi trống.

Các pháp đều như vậy, và do nhân duyên đổi dời.

Lại cũng như trời mưa. Do tụ hợp của gió, mây, và sấm sét mà có mưa, chứ không phải độc nhất từ uy lực của rồng.

Các pháp đều như vậy. Văn từ thì cũng như thế.

Ví như họa sĩ hòa hợp các màu sắc, rồi vẽ theo ý muốn nên mỗi chi tiết được vẽ ra. Bức ảnh đều do nhân duyên tụ hợp, chứ không phải độc nhất từ sức lực của họa sĩ."Khi nghe Phật dạy, bà lão vui mừng, cung kính cúi mình, rồi liền đắc pháp nhẫn và thân thể chẳng còn mỏi mệt.

Lúc đó ngài Khánh Hỷ bạch rằng:

"Bạch Thế Tôn! Vì sao bà lão này có trí tuệ để hỏi Phật về các pháp: sinh tử từ nơi nào đến; và khi nghe Phật giảng dạy thì được tâm khai ý giải và liền đắc Đạo?"

Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

"Hãy nghe lời dạy của Ta. Thuở quá khứ có Đức Phật, hiệu là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn. Vào thuở đó, bà lão này chính là mẹ của ta.

Bấy giờ ta muốn xuất gia học Đạo, nhưng mẹ ta thuở đó do quá thương luyến nên không cho phép ta đi xuất gia. Thế là ta rất buồn bã và đã bỏ ăn một ngày. Do bởi nhân duyên ân ái đó mà suốt 500 đời sinh ra ở thế gian, bà ấy phải chịu bần cùng. Nay Ta thành Phật, vạn phúc đầy đủ, với vô lượng chúng sinh thanh tịnh cung kính vây quanh.

Trải qua 60 ức kiếp về sau, bà ấy sẽ thành Phật, hiệu là Bodhyaṅgapuṣpakara [bô đi ân ga bu sờ ba ca ra]. Quốc độ tên là Đa Hoa. Kiếp tên là Lễ Thiền. Nhân dân trong cõi nước ấy sẽ có y phục và ẩm thực để dùng như ở trên trời Tam Thập Tam. Họ đều sống lâu đến một kiếp và không có mọi khổ não."

Khi nghe Phật thuyết Pháp, bà lão, cùng trời, rồng, và quỷ tiệp tật đều rất hoan hỷ. 87.000 người phát tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Sau đó, họ đỉnh lễ Đức Phật rồi cáo lui.

Kinh Sáu Điều Thiết Yếu cho Bà Lão


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Công Đức Hiền (394-468)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 15/8/2014 ◊ Cập nhật: 10/7/2021

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bodhyaṅgapuṣpakara: bô đi ân ga bu sờ ba ca ra
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam