Kinh Phúc Báo của Tạo Lập Hình Tượng Phật

Lúc bấy giờ Đức Phật đi đến vườn cây của Trưởng giả Mỹ Âm ở trong nước Bất Tĩnh. Vị quốc vương của nước này tên là Xuất Ái, chỉ mới 14 tuổi. Khi nghe tin Phật đang đến, nhà vua liền sai quần thần và đoàn tùy tùng đều đi theo hộ giá để nghênh tiếp Đức Phật. Khi trông thấy Thế Tôn từ nơi xa, trong lòng của ngài vui mừng hớn hở khôn xiết. Nhà vua ra lệnh dừng xe, rồi xuống xe đi bộ và không cho quần thần cùng đoàn tùy tùng với những người cầm lọng theo hầu.

Nhà vua liền đi về phía trước, rồi cúi đầu đỉnh lễ sát đất. Khi ngài đỉnh lễ xong thì đứng dậy, rồi lại đi về phía trước và làm tiếp tục ba lần như thế.

Đức Phật bảo:

"Đại vương hãy đến đây."

Lúc đó nhà vua đi tới ở trước Phật, rồi cúi đầu đỉnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, nhiễu Phật ba vòng, hai gối quỳ, chắp tay và thưa với Phật rằng:

"Trên cõi trời và dưới chốn nhân gian, không một ai có thể sánh bằng Phật. Khuôn mặt và thân thể của Phật hôm nay phóng ra ánh sáng hiển hách. Con ngắm nhìn Đức Phật mãi mà không hề chán. Phật là bậc thầy của trời người. Lòng từ của Phật rải khắp đến muôn loài."

Đức Phật lặng yên không trả lời.

Nhà vua lại bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Người làm thiện tất được phúc, nhưng nó sẽ đưa họ về đâu? Sau khi Phật đi rồi, con e rằng sẽ không còn thấy Phật nữa. Con muốn làm hình tượng của Phật để cung kính phụng thờ. Vậy thì sau này con sẽ được phúc gì? Kính mong Đức Phật thương xót mà thuyết giảng cho con. Con muốn biết việc ấy."

Lúc bấy giờ Phật bảo đại vương trẻ tuổi rằng:

"Điều đại vương hỏi rất hay. Hãy lắng nghe lời Ta nói. Khi nghe rồi, hãy ghi nhớ vào lòng."

Nhà vua liền cúi đầu thưa rằng:

"Dạ, con xin vâng lời Phật dạy."

Phật bảo nhà vua rằng:

"Ta bây giờ sẽ thuyết giảng về phúc đức có được của người làm hình tượng Phật cho đại vương rõ."

Nhà vua thưa rằng:

"Dạ, con xin tạ ơn Ngài."Đức Phật bảo:

"Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ có đôi mắt trong sáng, diện mạo đoan chính, thân thể và tay chân luôn xinh đẹp, mềm mại. Giả sử họ sinh lên trời thì đôi mắt trong sáng và diện mạo đoan chính của họ cũng trội hơn chư thiên. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ không gặp các việc ác; thân thể đều hoàn chỉnh. Sau khi chết, họ sẽ sinh lên cõi Phạm Thiên. Lại nữa, tướng mạo đoan chính với tuyệt đẹp vô song của họ sẽ vượt hơn các thiên chúng khác, và còn được chư thiên cung kính. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sinh vào nhà tôn quý có thế lực; tuổi thọ và sức khỏe của họ vượt hơn người thế gian. Ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ không sinh vào gia đình bần cùng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ có thân hình xinh đẹp với màu vàng tím và đoan chính không ai sánh kịp. Họ sẽ luôn được mọi người kính mến và thương yêu. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sinh vào nhà phú quý; tiền tài trân bảo nhiều chẳng thể tả xiết. Họ sẽ luôn được cha mẹ anh em thương yêu và thân bằng quyến thuộc kính trọng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ thường sinh vào nhà đế vương, vương hầu hoặc trong gia đình lương thiện ở châu Thắng Kim. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm đế vương. Ở trong hàng vua chúa, họ lại là đấng tôn quý nhất, được các quốc vương quy phục và kính ngưỡng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm vua Chuyển Luân. Tất cả các quốc vương ở bốn châu thiên hạ đều thần phục và làm quyến thuộc của họ. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm vua Chuyển Luân, có thể lên trời và trở về tùy ý; mọi việc làm không có gì mà chẳng đến nơi đến chốn. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sinh lên cõi Phạm Thiên, thọ mạng dài hơn một kiếp, có trí tuệ thù thắng vô thượng và không ai sánh bằng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Sau khi thọ hết phúc ở cõi Phạm Thiên, họ lại sinh xuống trong một gia đình hiếu thuận và biết Phật Pháp. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ được cha mẹ thương yêu và quý trọng. Sau khi mạng chung, họ lại được sinh lên trời. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì sau khi chết, họ sẽ không bao giờ còn sinh vào đường ác. Họ sẽ luôn biết tự kiềm chế và cõi lòng luôn hướng về Phật Đạo.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ tôn trọng Kinh điển. Lòng họ luôn muốn cúng dường tháp Phật với nhiều loại hoa đẹp, hương quý, lụa nhiều màu, thắp đèn, và các kỳ trân dị bảo trên thế gian. Vô số kiếp về sau, họ sẽ đắc Đạo tịch diệt của Phật. Những ai có tâm ý muốn dâng lên trân bảo vi diệu để cúng dường Phật thì đều không phải là người thường; họ nhất định đều là những vị cũng đã làm hình tượng Phật và tu Đạo Bồ-tát ở đời trước. Do làm hình tượng Phật nên mới được phúc như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, phúc báo của họ sẽ không có cùng tận, chẳng thể nào tả xiết. Dẫu cho có thể đong lường hết sạch nước ở sông và biển trong bốn châu thiên hạ, nhưng phúc có được của họ từ việc làm hình tượng Phật, thì còn gấp mười lần so với nước ở sông và biển trong rất nhiều bốn châu thiên hạ kia. Ở vào đời sau, họ sẽ được người kính mến và trợ giúp.

Người làm hình tượng Phật được ví như người có ngôi nhà bền vững, dẫu trời mưa đi nữa thì họ vẫn không gì phải sợ.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì sau khi chết, họ sẽ không còn sinh vào các đường ác, gồm có: địa ngục, ngạ quỷ, và bàng sinh.

Nếu ai thấy hình tượng Phật, rồi với lòng cung kính, họ chắp tay và quy y ở trước tháp xá-lợi của Phật, thì mãi đến trăm kiếp về sau, họ sẽ không bao giờ còn sinh vào chốn bàng sinh, ngạ quỷ, hay địa ngục. Sau khi chết, họ liền sinh lên trời. Khi thiên phúc đã hết, họ lại sinh xuống nhân gian trong một gia đình giàu sang có thế lực, và những sự phúc báo của họ thì không thể nào tả xiết. Cuối cùng họ sẽ đắc Đạo tịch diệt của Phật."Phật bảo vua Xuất Ái:

"Người làm thiện mà tạo hình tượng của Phật thì sẽ có phúc như vậy đó--quyết không hư vọng."

Lúc bấy giờ vua Xuất Ái dùng kệ tán thán Phật rằng:

"Phật là bậc Đại Thánh
Thuyết Pháp cho chúng sinh
Ở tại nước Bất Tĩnh
Trong khu vườn Mỹ Âm
Bấy giờ vua Xuất Ái
Chắp tay thưa hỏi rằng

Nghe Phạn âm chân thật
Bất động, trăm phước thành
Ai làm hình tượng Phật
Sẽ được phước báo gì?"

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp rằng:

"Đại vương hãy lắng nghe
Phước địa rộng vô tận
Phước đức chẳng ai hơn
Do làm hình tượng Phật

Luôn sinh nhà đại phú
Tôn quý, nhiều trân bảo
Quyến thuộc thường cung kính
Do làm hình tượng Phật

Đời đời không hoạn nạn
Luôn được mở thiên nhãn
Mắt đẹp màu xanh biếc
Do làm hình tượng Phật

Cha mẹ thấy vui mừng
Thương yêu không hề chán
Đoan chính uy đức lớn
Do làm hình tượng Phật

Rực sáng thân màu vàng
Đẹp như tượng sư tử
Chúng sinh thấy hoan hỷ
Do làm hình tượng Phật

Sinh ở châu Thắng Kim
Trong dòng dõi vua chúa
Hay đại tánh Phạm Chí
Do làm hình tượng Phật

Không sinh chốn biên địa
Không mù không xấu xí
Sáu căn luôn hoàn chỉnh
Do làm hình tượng Phật

Khi sắp gần mạng chung
Biết được việc đời trước
Thấy Phật ở trước mặt
Khi chết chẳng đau đớn
Do làm hình tượng Phật

Hoặc làm đại đế vương
Hoặc Kim Chuyển Luân Vương
Chủ bốn châu thiên hạ
Do làm hình tượng Phật

Hoặc làm Năng Thiên Đế
Thần túc, có uy đức
Vua trời Tam Thập Tam
Do làm hình tượng Phật

Hoặc ra khỏi cõi dục
Làm Đại Phạm Thiên Vương
Phạm chúng đều cung kính
Do làm hình tượng Phật

Ai khắc vẽ tượng Phật
Sẽ thọ phước như thế
Trời đất còn lường được
Phước đó chẳng thể lường

Cho nên cúng dường Phật
Hương hoa, rưới nước hương
Cúng dường bậc Đại Sĩ
Lậu tận chứng vô vi"

Khi Phật thuyết Kinh này xong, nhà vua vô cùng hoan hỷ, liền đứng dậy, đỉnh lễ ở trước Phật với trán chạm vào chân của Phật. Bấy giờ các vị Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, cùng 500 quần thần tả hữu đều sinh tâm hoan hỷ và đỉnh lễ Đức Phật. Lúc mạng chung, họ đều vãng sinh về quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ, và được làm những vị đại Bồ-tát tối tôn đệ nhất. Khi nghe lời Phật dạy, vua Xuất Ái rất vui mừng, tín thọ liễu giải, và liền đắc Quả Dự Lưu.

Kinh Phúc Báo của Tạo Lập Hình Tượng Phật


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 13/12/2014 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam