大Đại 乘Thừa 大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 冠Quan 經Kinh 卷quyển 下hạ
Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Quyển hạ

復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp南nam 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 三tam 十thập 千thiên 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 悅Duyệt 意Ý 聲Thanh彼bỉ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 無Vô 邊Biên 步Bộ 跡Tích 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
"Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng nam, vượt qua 30.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Duyệt Ý Thanh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Bộ Tích Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 彼bỉ 無Vô 邊Biên 步Bộ 跡Tích 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí獲hoạch 得đắc 月Nguyệt 輪Luân 清Thanh 淨Tịnh 菩Bồ 薩Tát 三Tam 摩Ma 地Địa住trụ 是thị 三Tam 摩Ma 地Địa 已dĩ所sở 有hữu 東đông 方phương殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn親thân 得đắc 瞻chiêm 睹đổ如như 是thị 南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ普phổ 遍biến 十thập 方phương彼bỉ 一nhất 一nhất 方phương 所sở有hữu 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn悉tất 得đắc 瞻chiêm 睹đổ而nhi 於ư 彼bỉ 彼bỉ佛Phật 世Thế 尊Tôn 所sở聽thính 受thọ 說thuyết 法Pháp皆giai 能năng 解giải 了liễu常thường 得đắc 值trị 遇ngộ諸chư 佛Phật 出xuất 世thế於ư 一nhất 切thiết 時thời不bất 暫tạm 捨xả 離ly諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn乃nãi 至chí 證chứng 成thành 菩Bồ 提Đề畢tất 竟cánh 邊biên 際tế永vĩnh 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề三tam 十thập 五ngũ 千thiên 劫kiếp 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử而nhi 能năng 攝nhiếp 集tập無vô 量lượng 福phước 蘊uẩn
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Vô Biên Bộ Tích Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ đắc Nguyệt Luân Thanh Tịnh Bồ-tát Đẳng Trì. Khi đã trụ ở Đẳng Trì này, người ấy có thể tận mắt thấy được tất cả chư Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Hằng ở phương đông. Nam tây bắc phương, bốn hướng phụ, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy. Ở mỗi phương trong khắp mười phương có chư Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Hằng, họ đều có thể trông thấy. Họ cũng nghe được lời thuyết Pháp ở mỗi chư Phật Thế Tôn kia và đều có thể liễu giải. Người ấy sẽ luôn gặp được chư Phật xuất hiện ở thế gian. Ở tất cả mọi thời, họ sẽ chẳng khi nào tạm rời xa chư Phật Thế Tôn, cho đến người ấy sẽ đắc Đạo, và vĩnh viễn sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ sẽ siêu việt 35.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp南nam 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 三tam 十thập 五ngũ 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 妙Diệu 香Hương 最Tối 上Thượng 香Hương彼bỉ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 無Vô 邊Biên 香Hương 最Tối 上Thượng 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng nam, vượt qua 35 cõi Phật, có một thế giới tên là Diệu Hương Tối Thượng Hương. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Hương Tối Thượng Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp彼bỉ 無Vô 邊Biên 香Hương 最Tối 上Thượng 王Vương 如Như 來Lai往vãng 昔tích 修tu 行hành菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời發phát 大đại 誓thệ 願nguyện
Này Đại Ẩm Quang! Khi tu hành Đạo Bồ-tát vào thuở xưa, Đức Phật Vô Biên Hương Tối Thượng Vương kia đã phát đại thệ nguyện rằng:

願nguyện 我ngã 當đương 來lai得đắc 成thành 佛Phật 時thời若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 我ngã 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 獲hoạch 彼bỉ多đa 種chủng 功công 德đức所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 處xứ在tại 在tại 所sở 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí梵Phạm 行hành 圓viên 滿mãn具cụ 三tam 十thập 二nhị大đại 丈trượng 夫phu 相tướng莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân
'Nguyện con khi thành Phật ở vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu con, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì người ấy sẽ được rất nhiều loại công đức. Ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ đắc Túc Mạng Thông, tịnh hành viên mãn, và đầy đủ 32 tướng của bậc đại trượng phu để trang nghiêm nơi thân.

又hựu 復phục 餘dư 佛Phật 剎sát 中trung蒙mông 光quang 照chiếu 觸xúc 者giả皆giai 悉tất 來lai 集tập我ngã 為vì 彼bỉ 等đẳng圓viên 滿mãn 一nhất 切thiết菩Bồ 提Đề 勝thắng 行hành
Lại nữa, những hành giả nào ở trong các Phật độ phương khác mà muốn Phật quang của con chiếu đến thân họ, con thảy đều chiếu đến. Con sẽ khiến họ viên mãn tất cả hành nguyện thù thắng của Bồ-tát.

又hựu 復phục 若nhược 此thử 大đại 地địa大đại 火hỏa 充sung 滿mãn普phổ 遍biến 燒thiêu 然nhiên火hỏa 燒thiêu 然nhiên 已dĩ大đại 地địa 出xuất 現hiện種chủng 種chủng 珍trân 寶bảo諸chư 來lai 求cầu 者giả而nhi 周chu 給cấp 之chi然nhiên 彼bỉ 一nhất 切thiết亦diệc 無vô 少thiểu 分phần差sai 動động 之chi 相tướng當đương 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề三tam 十thập 千thiên 劫kiếp 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử而nhi 能năng 攝nhiếp 集tập無vô 量lượng 福phước 蘊uẩn
Lại nữa, nếu ở đại địa này có lửa lớn đầy khắp và mọi nơi đều cháy rụi, khi đã cháy rụi xong, đại địa sẽ xuất hiện muôn loại trân bảo. Những ai muốn đến để lấy thì đều được chu cấp đầy đủ và dù một phần nhỏ thiếu hụt cũng không có. Họ sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 30.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ.'
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp南nam 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 一nhất 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng 世thế 界giới彼bỉ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 寶Bảo 上Thượng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng nam, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, nơi ấy có một Đức Phật, hiệu là Bảo Thượng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 彼bỉ 寶Bảo 上Thượng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Thượng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông.

又hựu 復phục 當đương 生sanh在tại 母mẫu 胎thai 中trung即tức 得đắc 見kiến 佛Phật彼bỉ 佛Phật 勸khuyến 讚tán作tác 如như 是thị 言ngôn
Khi sanh ra từ trong thai mẹ, họ sẽ liền thấy Phật và được Phật ngợi khen lời như vầy:

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 當đương 成thành 熟thục阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 故cố速tốc 出xuất 母mẫu 胎thai千thiên 劫kiếp 之chi 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử而nhi 能năng 攝nhiếp 集tập無vô 量lượng 福phước 蘊uẩn
'Thiện nam tử! Do ông sẽ thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nên mới mau ra khỏi thai mẹ. Ông sẽ siêu việt 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ.'
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp西tây 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 三tam 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 不Bất 知Tri 遍Biến 知Tri彼bỉ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 大Đại 光Quang 明Minh 照Chiếu 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng tây, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Bất Tri Biến Tri. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Quang Minh Chiếu Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 彼bỉ 大Đại 光Quang 明Minh 照Chiếu 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí獲hoạch 得đắc 日Nhật 輪Luân 光Quang 明Minh 最Tối 上Thượng 三Tam 摩Ma 地Địa住trụ 是thị 三Tam 摩Ma 地Địa 已dĩ得đắc 見kiến 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn如như 無Vô 能Năng 勝Thắng 等đẳng諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát所sở 有hữu 功công 德đức亦diệc 同đồng 稱xưng 讚tán是thị 人nhân 功công 德đức
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Đại Quang Minh Chiếu Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ đắc Nhật Luân Quang Minh Tối Thượng Đẳng Trì. Khi đã trụ ở Đẳng Trì này, người ấy có thể thấy chư Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Hằng. Vô Năng Thắng Bồ-tát và chư đại Bồ-tát khác như thế cũng sẽ đồng ngợi khen công đức của người đó.

迦Ca 葉Diếp又hựu 若nhược 女nữ 人nhân在tại 母mẫu 胎thai 中trung得đắc 聞văn 彼bỉ 如Như 來Lai 名danh 者giả是thị 人nhân 後hậu 生sanh不bất 復phục 成thành 彼bỉ女nữ 人nhân 之chi 相tướng此thử 報báo 終chung 已dĩ當đương 成thành 男nam 子tử
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có người nữ nào đang ở trong thai mẹ mà nghe được danh hiệu của Như Lai kia, thì ở đời sau, người ấy sẽ chẳng còn làm thân nữ. Khi hết báo thân đó, họ sẽ thành thân nam.

何hà 以dĩ 故cố為vì 由do 得đắc 聞văn如như 是thị 大đại 神thần 通thông大đại 威uy 德đức如Như 來Lai 名danh 號hiệu能năng 受thọ 持trì 故cố
Vì sao thế? Bởi khi họ nghe được danh hiệu đại uy đức và đại thần thông của Như Lai kia mà có thể thọ trì."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 說thuyết 頌tụng 曰viết
Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

若nhược 有hữu 女nữ 人nhân 處xứ 母mẫu 胎thai
聞văn 佛Phật 大Đại 仙Tiên 勝thắng 名danh 號hiệu
是thị 人nhân 轉chuyển 此thử 女nữ 身thân 已dĩ
當đương 成thành 有hữu 智trí 之chi 男nam 子tử

"Nếu có người nữ trong thai mẹ
Nghe Phật Đại Tiên thắng danh hiệu
Người ấy khi hết báo thân nữ
Sẽ thành thân nam có trí tuệ

證chứng 成thành 無vô 上thượng 大đại 菩Bồ 提Đề
利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 類loại
能năng 於ư 天thiên 上thượng 及cập 人nhân 間gian
普phổ 為vì 眾chúng 生sanh 作tác 趣thú 向hướng

Chứng đắc thành tựu Đạo vô thượng
Lợi ích tất cả các chúng sanh
Thiên thượng nhân gian, khéo có thể
Rộng vì chúng sanh làm chỗ nương

復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 彼bỉ 如Như 來Lai 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử而nhi 能năng 攝nhiếp 集tập無vô 量lượng 福phước 蘊uẩn近cận 證chứng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Như Lai kia, rồi có thể xưng niệm thọ trì, người ấy sẽ siêu việt vô số kiếp nghiệp tội sanh tử, có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp北bắc 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 四tứ 十thập 千thiên 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới 名danh 有Hữu 寶Bảo彼bỉ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 寶Bảo 開Khai 花Hoa 普Phổ 燿Diệu 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng bắc, vượt qua 40.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Hữu Bảo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 彼bỉ 寶Bảo 開Khai 花Hoa 普Phổ 耀Diệu 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí獲hoạch 得đắc 寶Bảo 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát 三Tam 摩Ma 地Địa住trụ 是thị 三Tam 摩Ma 地Địa 已dĩ能năng 解giải 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh語ngữ 言ngôn 音âm 聲thanh得đắc 佛Phật 加gia 持trì無vô 礙ngại 語ngữ 言ngôn辯biện 才tài 成thành 就tựu
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ đắc Bảo Nguyệt Bồ-tát Đẳng Trì. Khi đã trụ ở Đẳng Trì này, người ấy có thể hiểu biết tất cả ngôn ngữ và âm thanh của chúng sanh, được Phật gia trì, và thành tựu biện tài vô ngại.

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh樂nhạo 求cầu 見kiến 彼bỉ住trụ 虛hư 空không 中trung宣tuyên 說thuyết 諸chư 法Pháp是thị 人nhân 即tức 時thời隨tùy 意ý 能năng 現hiện
Nếu có chúng sanh nào mong muốn thấy họ, người ấy sẽ trụ trong hư không, tuyên giảng các Pháp, và có thể hiện ra mọi việc tùy ý.

又hựu 此thử 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 有hữu 樂nhạo 求cầu所sở 出xuất 音âm 聲thanh是thị 人nhân 各các 各các悉tất 能năng 了liễu 知tri
Lại nữa! Mọi điều cầu mong và âm thanh của tất cả chúng sanh ở trong châu Thắng Kim này, người ấy đều có thể phân biệt và biết rõ.

又hựu 若nhược 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 有hữu 樂nhạo 求cầu所sở 出xuất 音âm 聲thanh諸chư 言ngôn 說thuyết 等đẳng是thị 人nhân 悉tất 知tri如như 其kỳ 信tín 解giải各các 為vì 說thuyết 法Pháp當đương 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề六lục 十thập 千thiên 劫kiếp 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử
Lại nữa! Mọi điều cầu mong, âm thanh, và ngôn ngữ của tất cả chúng sanh ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, người ấy đều biết. Sau đó, họ tùy theo sự hiểu biết và tín tâm của những chúng sanh kia mà thuyết Pháp cho họ. Người ấy sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ sẽ siêu việt 60.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp東đông 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 六lục 十thập 千thiên 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới 名danh 眾Chúng 寶Bảo彼bỉ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 曰viết 寶Bảo 藏Tạng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua 60.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Chúng Bảo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 彼bỉ 寶Bảo 藏Tạng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí當đương 得đắc 成thành 就tựu七Thất 覺Giác 支Chi 法Pháp
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Tạng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông, và sẽ được thành tựu Bảy Giác Phần.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp東đông 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới 名danh 寶Bảo 耀Diệu彼bỉ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 曰viết 寶Bảo 勝Thắng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua vô số cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo Diệu. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Thắng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 彼bỉ 寶Bảo 勝Thắng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 能năng 生sanh多đa 種chủng 福phước 蘊uẩn
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Thắng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, người ấy sẽ phát sanh rất nhiều loại phước tụ.

迦Ca 葉Diếp正chánh 使sử 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân廣quảng 集tập 珍trân 寶bảo其kỳ 積tích 量lượng 如như須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương以dĩ 如như 是thị 相tướng行hành 於ư 布bố 施thí廣quảng 大đại 奉phụng 獻hiến諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn如như 是thị 行hành 施thí經kinh 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa百bách 千thiên 歲tuế 中trung曾tằng 無vô 間gián 斷đoạn又hựu 若nhược 有hữu 人nhân聞văn 彼bỉ 寶Bảo 勝Thắng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả前tiền 之chi 布bố 施thí無vô 量lượng 功công 德đức比tỉ 是thị 功công 德đức百bách 分phần 不bất 及cập 一nhất千thiên 分phần 不bất 及cập 一nhất百bách 千thiên 分phần 不bất 及cập 一nhất阿a 僧tăng 祇kỳ 分phần 不bất 及cập 一nhất算toán 分phần 喻dụ 分phần皆giai 不bất 及cập 一nhất
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, rồi dùng trân bảo với số lượng tích tụ cao như Vua núi Diệu Cao để làm bố thí và phụng hiến rộng khắp cho chư Phật Thế Tôn. Họ làm bố thí như thế suốt trăm ngàn ức nayuta [na du ta] năm và chưa từng gián đoạn. Nhưng nếu lại có người nghe được danh hiệu của Bảo Thắng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, vô lượng phước đức của sự bố thí ở trước mà so với công đức này thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần của trăm ngàn, một phần của vô số, và cho đến một phần của toán số thí dụ cũng không bằng."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn說thuyết 伽già 陀đà 曰viết
Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

所sở 有hữu 東đông 方phương 諸chư 佛Phật 剎sát
南nam 方phương 西tây 方phương 及cập 北bắc 方phương
諸chư 方phương 現hiện 住trụ 諸chư 世Thế 尊Tôn
光quang 照chiếu 眾chúng 生sanh 作tác 利lợi 益ích

"Tất cả Phật độ ở phương đông
Phương nam phương tây và phương bắc
Các phương hiện có chư Thế Tôn
Chiếu sáng chúng sanh làm lợi ích

若nhược 時thời 非phi 時thời 悉tất 應ưng 知tri
晝trú 夜dạ 常thường 起khởi 尊tôn 重trọng 想tưởng
合hợp 掌chưởng 虔kiền 恭cung 發phát 志chí 誠thành
信tín 禮lễ 最tối 上thượng 人Nhân 中Trung 勝Thắng

Ở suốt mọi thời hãy nhớ tưởng
Ngày đêm luôn khởi niệm tôn kính
Chắp tay cung kính phát tâm thành
Tín lễ tối thượng Nhân Trung Thắng

何hà 能năng 知tri 名danh 而nhi 表biểu 了liễu
意ý 想tưởng 禮lễ 奉phụng 人Nhân 中Trung 尊Tôn
所sở 謂vị 於ư 其kỳ 千thiên 劫kiếp 中trung
極cực 難nan 得đắc 值trị 佛Phật 出xuất 世thế

Những ai nghe được Phật danh hiệu
Nhất tâm đảnh lễ Nhân Trung Tôn
Đó là bởi vì trong ngàn kiếp
Rất khó gặp được Phật xuất thế

若nhược 欲dục 恭cung 敬kính 於ư 諸chư 佛Phật
為vì 求cầu 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 者giả
聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết 諸chư 佛Phật 名danh
應ưng 當đương 於ư 彼bỉ 常thường 歸quy 命mạng

Nếu muốn cung kính các Đức Phật
Hoặc ai vì cầu Đạo vô thượng
Nghe Phật tuyên thuyết Phật danh hiệu
Hãy nên quy mạng chư Phật kia

我ngã 今kim 無vô 復phục 諸chư 所sở 求cầu
唯duy 求cầu 佛Phật 智trí 中trung 出xuất 生sanh
於ư 彼bỉ 所sở 得đắc 眾chúng 善thiện 根căn
迴hồi 向hướng 佛Phật 智trí 不bất 思tư 議nghị

'Con nay chẳng còn mong gì khác
Chỉ cầu trí Phật xuất thế gian
Gieo trồng căn lành nơi chư Phật
Hồi hướng trí Phật chẳng nghĩ bàn'

若nhược 人nhân 欲dục 供cung 於ư 諸chư 佛Phật
佛Phật 不bất 思tư 議nghị 常thường 作tác 意ý
彼bỉ 諸chư 佛Phật 名danh 得đắc 聞văn 已dĩ
當đương 為vì 他tha 人nhân 廣quảng 宣tuyên 說thuyết

Nếu ai muốn lễ chư Như Lai
Khởi niệm chư Phật chẳng nghĩ bàn
Danh hiệu chư Phật đã nghe rồi
Hãy vì người khác rộng tuyên nói

欲dục 令linh 俱câu 胝chi 眾chúng 生sanh 類loại
出xuất 離ly 二nhị 有hữu 得đắc 解giải 脫thoát
彼bỉ 諸chư 佛Phật 名danh 得đắc 聞văn 已dĩ
受thọ 持trì 不bất 復phục 生sanh 人nhân 間gian

Muốn khiến hàng ức các chúng sanh
Ra khỏi ba cõi được giải thoát
Danh hiệu chư Phật đã nghe rồi
Thọ trì chẳng còn sanh nhân gian

欲dục 令linh 俱câu 胝chi 諸chư 佛Phật 剎sát
能năng 以dĩ 足túc 指chỉ 而nhi 震chấn 動động
彼bỉ 諸chư 佛Phật 名danh 得đắc 聞văn 已dĩ
受thọ 持trì 廣quảng 為vì 多đa 人nhân 說thuyết

Muốn khiến hàng ức các Phật độ
Khéo dùng ngón chân làm chấn động
Danh hiệu chư Phật đã nghe rồi
Thọ trì rộng giảng cho người khác

若nhược 曾tằng 供cúng 養dường 於ư 諸chư 佛Phật
彼bỉ 聞văn 佛Phật 名danh 得đắc 受thọ 持trì
非phi 一nhất 非phi 十thập 二nhị 十thập 生sanh
此thử 即tức 多đa 生sanh 種chúng 善thiện 本bổn

Nếu từng cúng dường các Đức Phật
Danh hiệu chư Phật được thọ trì
Chẳng một chẳng mười, hai mươi đời
Mà là nhiều đời trồng căn lành

若nhược 聞văn 佛Phật 名danh 能năng 受thọ 持trì
若nhược 以dĩ 河Hà 沙sa 金kim 寶bảo 施thí
較giảo 量lượng 受thọ 持trì 佛Phật 名danh 人nhân
福phước 蘊uẩn 百bách 分phần 不bất 及cập 一nhất

Nếu nghe Phật danh khéo thọ trì
Hằng sa vàng báu dùng bố thí
So với người trì Phật danh hiệu
Phước đức trăm phần chẳng bằng một

若nhược 聞văn 佛Phật 名danh 受thọ 持trì 者giả
當đương 得đắc 最tối 上thượng 人nhân 身thân 相tướng
妙diệu 色sắc 端đoan 嚴nghiêm 處xử 世thế 間gian
出xuất 家gia 堪kham 受thọ 人nhân 天thiên 供cung

Nếu ai thọ trì Phật danh hiệu
Sẽ được thân tướng hoàn mỹ nhất
Diệu sắc đoan nghiêm nhất trên đời
Xuất gia xứng thọ trời cúng dường"

佛Phật 說thuyết 此thử 經Kinh 已dĩ彼bỉ 諸chư 苾Bật 芻Sô諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng尊Tôn 者giả 大Đại 迦Ca 葉Diếp并tinh 諸chư 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 修tu 羅la乾càn 闥thát 婆bà 等đẳng聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ信tín 受thọ 奉phụng 行hành
Lúc Phật thuyết Kinh này xong, các vị Bhikṣu [bíc su], chư đại Bồ-tát, Tôn giả Đại Ẩm Quang, cùng trời, người, phi thiên, tầm hương thần, và những loài hữu tình khác trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều rất vui mừng và tín thọ phụng hành.

大Đại 乘Thừa 大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 冠Quan 經Kinh 卷quyển 下hạ
Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Hết quyển hạ

宋Tống 天Thiên 竺Trúc 法Pháp 師Sư 法Pháp 護Hộ 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Hộ (962-1058)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 3/11/2014 ◊ Dịch nghĩa: 3/11/2014 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

nayuta: na du ta
Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam