大Đại 乘Thừa 大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 冠Quan 經Kinh 卷quyển 上thượng
Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Quyển thượng

如như 是thị 我ngã 聞văn
Tôi nghe như vầy:

一nhất 時thời 世Thế 尊Tôn在tại 王Vương 舍Xá 城Thành鷲Thứu 峰Phong 山Sơn 中trung與dữ 大đại 苾Bật 芻Sô 眾chúng千thiên 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 人nhân 俱câu皆giai 是thị 阿A 羅La 漢Hán諸chư 漏lậu 已dĩ 盡tận
Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su]. Tất cả đều là các bậc Ưng Chân với các lậu đã tận.

復phục 有hữu 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 之chi 眾chúng慈Từ 氏Thị 菩Bồ 薩Tát妙Diệu 吉Cát 祥Tường 菩Bồ 薩Tát而nhi 為vi 上thượng 首thủ并tinh 餘dư 無vô 數số天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà及cập 持trì 明minh 仙tiên天thiên 女nữ 眾chúng 等đẳng
Lại có các vị đại Bồ-tát, với Từ Thị Bồ-tát và Diệu Cát Tường Bồ-tát làm thượng thủ. Ngoài ra còn có vô số trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, trì minh tiên, và các thiên nữ.

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 尊Tôn 者giả 大Đại 迦Ca 葉Diếp 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ẩm Quang:

迦Ca 葉Diếp我ngã 今kim 為vì 令linh諸chư 初sơ 發phát 心tâm 菩Bồ 薩Tát成thành 熟thục 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 故cố有hữu 所sở 宣tuyên 說thuyết汝nhữ 等đẳng 諦đế 聽thính極cực 善thiện 作tác 意ý
"Này Đại Ẩm Quang! Vì muốn cho các vị sơ phát tâm Bồ-tát được thành thục tất cả thiện căn, nên nay Ta sẽ thuyết Pháp này. Các ông hãy lắng nghe và khéo tư duy."

時thời 大Đại 迦Ca 葉Diếp 白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi ấy ngài Đại Ẩm Quang thưa với Phật rằng:

善thiện 哉tai 世Thế 尊Tôn受thọ 教giáo 而nhi 聽thính
"Lành thay, thưa Thế Tôn! Con xin lắng nghe và thọ trì."
佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

迦Ca 葉Diếp東đông 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 一nhất 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 曰viết 定Định 嚴Nghiêm其kỳ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 定Định 手Thủ 最Tối 上Thượng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích其kỳ 佛Phật 剎sát 中trung有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát名danh 離Ly 塵Trần 步Bộ次thứ 補bổ 彼bỉ 佛Phật當đương 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả號hiệu 常Thường 定Định 手Thủ 最Tối 上Thượng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác出xuất 現hiện 世thế 間gian
"Này Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Định Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong Phật độ ấy có một vị đại Bồ-tát tên là Ly Trần Bộ. Ngài kế đến sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở nơi đó, hiệu là Thường Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 是thị 定Định 手Thủ 最Tối 上Thượng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai 名danh 號hiệu及cập 離Ly 塵Trần 步Bộ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí百bách 劫kiếp 之chi 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử而nhi 能năng 攝nhiếp 集tập無vô 量lượng 福phước 蘊uẩn近cận 證chứng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu của Ly Trần Bộ Đại Bồ-tát, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ siêu việt 100 kiếp nghiệp tội sanh tử, có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp東đông 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 二nhị 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 大Đại 菩Bồ 提Đề 場Tràng 莊Trang 嚴Nghiêm 妙Diệu 愛Ái其kỳ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 蓮Liên 華Hoa 最Tối 上Thượng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích其kỳ 佛Phật 剎sát 中trung 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát名danh 蓮Liên 華Hoa 手Thủ次thứ 補bổ 彼bỉ 佛Phật當đương 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả號hiệu 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác出xuất 現hiện 世thế 間gian
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Đại Giác Tràng Trang Nghiêm Diệu Ái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong Phật độ ấy có một vị đại Bồ-tát tên là Liên Hoa Thủ. Ngài kế đến sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở nơi đó, hiệu là Liên Hoa Thượng Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 是thị 蓮Liên 華Hoa 最Tối 上Thượng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu及cập 蓮Liên 華Hoa 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí乃nãi 生sanh 常thường 得đắc蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh於ư 諸chư 世thế 間gian而nhi 無vô 染nhiễm 著trước超siêu 越việt 一nhất 切thiết不bất 善thiện 之chi 法pháp猶do 如như 蓮liên 華hoa不bất 著trước 於ư 水thủy當đương 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề三tam 十thập 千thiên 劫kiếp 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử而nhi 能năng 攝nhiếp 集tập無vô 量lượng 福phước 蘊uẩn近cận 證chứng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu của Liên Hoa Thủ Đại Bồ-tát, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông và cho đến sẽ luôn được hóa sanh từ hoa sen. Dù người ấy ở thế gian nhưng sẽ không bị nhiễm ô và siêu việt tất cả pháp bất thiện. Họ sẽ ví như hoa sen không bị nước thấm và sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 30.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp東đông 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 三tam 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 離Ly 塵Trần 藏Tạng其kỳ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 日Nhật 輪Luân 光Quang 明Minh 最Tối 勝Thắng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích其kỳ 佛Phật 剎sát 中trung有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát名danh 日Nhật 光Quang 明Minh次thứ 補bổ 彼bỉ 佛Phật當đương 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả名danh 諸Chư 聖Thánh 吉Cát 祥Tường圓Viên 滿Mãn 最Tối 上Thượng眾Chúng 相Tướng 嚴Nghiêm 身Thân 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác出xuất 現hiện 世thế 間gian
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Ly Trần Tạng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong Phật độ ấy có một vị đại Bồ-tát tên là Nhật Quang Minh. Ngài kế đến sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở nơi đó, hiệu là Chư Thánh Cát Tường - Viên Mãn Tối Thượng - Chúng Tướng Nghiêm Thân Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 是thị 日Nhật 輪Luân 光Quang 明Minh 最Tối 勝Thắng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu及cập 日Nhật 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí乘thừa 日nhật 輪luân 光quang照chiếu 諸chư 善thiện 法Pháp不bất 復phục 更cánh 生sanh墮đọa 三tam 惡ác 趣thú疑nghi 惑hoặc 怖bố 畏úy當đương 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề千thiên 劫kiếp 之chi 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử近cận 證chứng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu của Nhật Quang Minh Đại Bồ-tát, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông và nương ánh sáng của Phật mà chiếu soi các Pháp lành. Họ sẽ chẳng còn đọa ba đường ác, không có hoài nghi hay sợ hãi, và sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp東đông 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 四tứ 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 得Đắc 自Tự 在Tại其kỳ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 一Nhất 寶Bảo 蓋Cái 最Tối 上Thượng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Đắc Tự Tại. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 是thị 一Nhất 寶Bảo 蓋Cái 最Tối 上Thượng 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí不bất 於ư 下hạ 劣liệt族tộc 姓tánh 中trung 生sanh不bất 於ư 貧bần 窶lụ族tộc 姓tánh 中trung 生sanh在tại 在tại 所sở 生sanh而nhi 悉tất 於ư 彼bỉ王vương 宮cung 中trung 生sanh所sở 生sanh 之chi 處xứ無vô 母mẫu 障chướng 難nạn無vô 父phụ 障chướng 難nạn無vô 富phú 貴quý 難nạn無vô 疾tật 病bệnh 難nạn當đương 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề三tam 十thập 千thiên 劫kiếp 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử近cận 證chứng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ không sanh trong tầng lớp hạ tiện, và cũng không sanh trong gia đình bần cùng. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn sanh trong vương cung. Ở mọi nơi sanh ra, cha mẹ của họ sẽ không chướng ngại họ. Người ấy sẽ không có bệnh tật và không bị giàu sang làm chướng ngại. Họ sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 30.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp東đông 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 五ngũ 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 清Thanh 淨Tịnh 藏Tạng其kỳ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 定Định 最Tối 上Thượng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 住trụ 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thanh Tịnh Tạng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp彼bỉ 定Định 最Tối 上Thượng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác往vãng 昔tích 修tu 行hành菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời發phát 大đại 誓thệ 願nguyện
Này Đại Ẩm Quang! Khi tu hành Đạo Bồ-tát vào thuở xưa, Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia đã phát đại thệ nguyện rằng:

願nguyện 我ngã 當đương 來lai得đắc 成thành 佛Phật 時thời若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 我ngã 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 世thế 世thế 生sanh 生sanh常thường 得đắc 出xuất 家gia得đắc 出xuất 家gia 已dĩ而nhi 悉tất 獲hoạch 於ư千thiên 三Tam 摩Ma 地Địa一nhất 一nhất 三Tam 摩Ma 地Địa 中trung復phục 證chứng 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa三Tam 摩Ma 地Địa 門môn彼bỉ 之chi 所sở 得đắc諸chư 三Tam 摩Ma 地Địa永vĩnh 不bất 散tán 失thất能năng 於ư 過quá 去khứ已dĩ 入nhập 涅Niết 槃Bàn十thập 千thiên 佛Phật 所sở瞻chiêm 禮lễ 聽thính 法Pháp所sở 有hữu 現hiện 在tại未vị 來lai 世thế 中trung見kiến 佛Phật 聽thính 法Pháp亦diệc 復phục 如như 是thị當đương 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề世thế 世thế 所sở 生sanh千thiên 劫kiếp 之chi 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử近cận 證chứng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果Quả
'Nguyện con khi thành Phật ở vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu con, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì ở đời đời kiếp kiếp, người ấy sẽ luôn được xuất gia. Khi đã được xuất gia, họ sẽ đắc 1.000 Đẳng Trì. Ở trong mỗi Đẳng Trì, người ấy lại chứng trăm ức nayuta [na du ta] môn Đẳng Trì. Đối với các Đẳng Trì đã chứng đắc, họ vĩnh viễn sẽ không tiêu mất. Người ấy có thể chiêm ngưỡng, đảnh lễ, và nghe Pháp ở nơi của 10.000 vị Phật quá khứ đã vào tịch diệt. Ở trong đời hiện tại và vị lai, họ thấy Phật nghe Pháp cũng lại như thế. Họ sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.'

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 是thị 定Định 最Tối 上Thượng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 於ư 彼bỉ如như 是thị 行hành 相tướng所sở 求cầu 皆giai 得đắc
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì mọi việc làm và điều cầu mong của người ấy đều sẽ được như ý.
復phục 次thứ 迦Ca 葉Diếp東đông 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 剎sát過quá 六lục 殑Căng 伽Già 沙sa 數số 等đẳng 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm其kỳ 土độ 有hữu 佛Phật號hiệu 寶Bảo 輪Luân 光Quang 明Minh 高Cao 勝Thắng 吉Cát 祥Tường 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 在tại 彼bỉ教giáo 化hóa 利lợi 益ích
Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

迦Ca 葉Diếp若nhược 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa諸chư 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 是thị 寶Bảo 輪Luân 光Quang 明Minh 高Cao 勝Thắng 吉Cát 祥Tường 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu能năng 稱xưng 念niệm 受thọ 持trì 者giả是thị 人nhân 轉chuyển 生sanh得đắc 宿túc 命mạng 智trí有hữu 念niệm 有hữu 慧tuệ諸chư 相tướng 圓viên 滿mãn當đương 得đắc 成thành 就tựu信tín 順thuận 之chi 語ngữ獲hoạch 得đắc 無vô 斷đoạn語ngữ 言ngôn 辯biện 才tài
Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông và có tướng mạo đoan chánh viên mãn. Họ sẽ thành tựu lời nói tín thuận và được biện tài vô ngại.

迦Ca 葉Diếp是thị 人nhân 能năng 於ư天thiên 人nhân 世thế 間gian一nhất 切thiết 辯biện 才tài 之chi 中trung不bất 為vị 他tha 所sở退thoái 怯khiếp 間gián 斷đoạn常thường 得đắc 語ngữ 言ngôn辯biện 才tài 無vô 斷đoạn
Này Đại Ẩm Quang! Ở trên cõi trời hay nhân gian, lời ăn tiếng nói của họ là đệ nhất và không bị người khác làm khiếp sợ. Người ấy sẽ luôn được biện tài vô ngại.

又hựu 善thiện 男nam 子tử及cập 善thiện 女nữ 人nhân若nhược 能năng 稱xưng 念niệm彼bỉ 佛Phật 名danh 者giả是thị 人nhân 聽thính 法Pháp 之chi 時thời得đắc 佛Phật 聖thánh 相tướng為vi 現hiện 其kỳ 前tiền若nhược 於ư 諸chư 法Pháp昔tích 所sở 未vị 聞văn隨tùy 所sở 受thọ 學học即tức 時thời 獲hoạch 得đắc無vô 邊biên 俱câu 胝chi那na 庾dữu 多đa 百bách 千thiên隨Tùy 轉Chuyển 陀Đà 羅La 尼Ni
Lại nữa! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào mà có thể xưng niệm danh hiệu của Đức Phật kia, thì lúc nghe Pháp, người ấy sẽ được thánh tướng của Phật hiện ra ở trước mặt. Đối với các Pháp chưa từng bao giờ nghe qua, họ sẽ có thể tùy thuận tu học, thọ trì, và liền đắc vô biên ức nayuta trăm ngàn Tùy Chuyển Tổng Trì.

又hựu 此thử 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung一nhất 切thiết 有hữu 情tình隨tùy 所sở 樂nhạo 求cầu而nhi 悉tất 能năng 知tri然nhiên 後hậu 如như 其kỳ 信tín 解giải善thiện 為vì 說thuyết 法Pháp當đương 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề阿a 僧tăng 祇kỳ 俱câu 胝chi那na 庾dữu 多đa 百bách 千thiên 劫kiếp 中trung背bội 於ư 生sanh 死tử而nhi 能năng 攝nhiếp 集tập無vô 量lượng 福phước 蘊uẩn
Lại nữa! Mọi điều ước mong của tất cả hữu tình ở trong châu Thắng Kim này, người ấy đều có thể biết. Sau đó, họ tùy theo sự hiểu biết và tín tâm của những chúng sanh kia mà khéo thuyết Pháp cho họ. Người ấy sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ sẽ siêu việt vô số ức nayuta trăm ngàn kiếp nghiệp tội sanh tử, và có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ.

大Đại 乘Thừa 大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 冠Quan 經Kinh 卷quyển 上thượng
Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Hết quyển thượng

宋Tống 天Thiên 竺Trúc 法Pháp 師Sư 法Pháp 護Hộ 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Hộ (962-1058)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 3/11/2014 ◊ Dịch nghĩa: 3/11/2014 ◊ Cập nhật: 19/6/2021

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
nayuta: na du ta
Đang dùng phương ngữ: BắcNam