Kinh Công Đức của Đi Nhiễu Bên Phải Tháp Phật

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với các vị đại Bhikṣu [bíc su] và vô lượng đại chúng vây quanh Thế Tôn.

Lúc bấy giờ Trưởng lão Thu Lộ Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, rồi chắp tay, hướng về Đức Phật và dùng kệ hỏi rằng:

"Đại uy đức Thế Tôn
Xin nói cho chúng con
Nhiễu bên phải tháp Phật
Sẽ được phúc báo gì?"

Khi ấy Thế Tôn dùng kệ đáp rằng:

"Nhiễu bên phải tháp Phật
Công đức họ có được
Ta nay nói một chút
Các ông hãy lắng nghe

Tất cả hàng trời rồng
Quỷ thần, quỷ tiệp tật
Đều thân cận cúng dường
Do bởi nhiễu quanh tháp

Ở mọi nơi sinh ra
Xa lìa nơi tám nạn
Luôn sinh chốn an lành
Do bởi nhiễu quanh tháp

Ở tất cả nơi sinh
Niệm tuệ luôn chẳng mất
Đầy đủ diệu sắc tướng
Do bởi nhiễu quanh tháp

Nếu sinh trong trời người
Phúc thọ đều lâu dài
Thường được tiếng thơm vang
Do bởi nhiễu quanh tháp

Nếu ở châu Thắng Kim
Luôn sinh nhà tôn quý
Trong dòng dõi thanh tịnh
Do bởi nhiễu quanh tháp

Tướng mạo luôn đoan chính
Phú quý nhiều tài bảo
Phong thưởng nhiều làng ấp
Do bởi nhiễu quanh tháp

Tài bảo luôn tràn kho
Mà tâm chẳng keo tiếc
Dũng mãnh rộng huệ thí
Do bởi nhiễu quanh tháp

Sắc tướng tịnh vi diệu
Ai thấy đều hân hoan
Nơi ở luôn an vui
Do bởi nhiễu quanh tháp

Hoặc họ làm vua chúa
Vợ con đều trọn đủ
Tự tại uy thế lớn
Do bởi nhiễu quanh tháp

Hoặc họ làm Phạm Chí
Trì giới khéo thông đạt
Chú thuật và minh luận
Do bởi nhiễu quanh tháp

Hoặc làm đại trưởng giả
Hào quý nhiều tài sản
Kho chứa luôn đầy ắp
Do bởi nhiễu quanh tháp

Hoặc làm vua Chính Pháp
Tự tại ở Thắng Kim
Mọi nơi đều quy phục
Do bởi nhiễu quanh tháp

Hoặc có đủ bảy báu
Đại thế Chuyển Luân Vương
Khuyên dạy Mười Nghiệp Lành
Do bởi nhiễu quanh tháp

Từ đây sinh lên trời
Luôn có uy đức lớn
Tin sâu Pháp của Phật
Do bởi nhiễu quanh tháp

Tín tâm sẽ nhanh thành
Các pháp chẳng mê muội
Các hành thấy đều không
Do bởi nhiễu quanh tháp

Khi đã hết phúc trời
Sinh xuống trong nhân gian
Vào thai chẳng mê loạn
Do bởi nhiễu quanh tháp

Lúc ở trong thai mẹ
Cấu uế chẳng hề nhiễm
Thanh tịnh như bảo châu
Do bởi nhiễu quanh tháp

Tại thai và lúc sinh
Khiến mẹ thường an vui
Lúc bú sữa cũng vậy
Do bởi nhiễu quanh tháp

Cha mẹ với thân quyến
Tất cả cùng nuôi dưỡng
Vú nuôi luôn chẳng rời
Do bởi nhiễu quanh tháp

Quyến thuộc đều thương nhớ
Tài giỏi hơn cha mẹ
Của cải tự thêm nhiều
Do bởi nhiễu quanh tháp

Quỷ dữ, quỷ tiệp tật
Chẳng hề làm kinh sợ
Tu hành tự nhiên chứng
Do bởi nhiễu quanh tháp

Trải qua trăm nghìn kiếp
Thân họ thành thanh tịnh
Diệu sắc, tướng viên mãn
Do bởi nhiễu quanh tháp

Mắt sáng, đẹp rộng dài
Tựa như hoa sen xanh
Lại được tịnh thiên nhãn
Do bởi nhiễu quanh tháp

Diệu sắc luôn viên mãn
Các tướng tự trang nghiêm
Thành tựu uy thế lớn
Do bởi nhiễu quanh tháp

Hoặc sinh làm thiên đế
Tự tại uy thế lớn
Vua trời Tam Thập Tam
Do bởi nhiễu quanh tháp

Hoặc sinh trời Thiện Thời
Hoặc sinh trời Hỷ Túc
Hóa Lạc hay Tha Hóa
Do bởi nhiễu quanh tháp

Hoặc lại sinh Phạm Thiên
Cảnh trời tự tại nhất
Chư thiên thường cúng dường
Do bởi nhiễu quanh tháp

Ức kiếp nayuta [na du ta]
Luôn được các bậc trí
Cung kính và cúng dường
Do bởi nhiễu quanh tháp

Thân thể và y phục
Ức kiếp luôn chẳng dơ
Đầy đủ Pháp thanh tịnh
Do bởi nhiễu quanh tháp

Đầy đủ sức tinh tấn
Siêng tu mọi Pháp hành
Chưa hề có chán mỏi
Do bởi nhiễu quanh tháp

Dũng mãnh luôn tinh tấn
Kiên cố chẳng thể hoại
Việc làm nhanh thành tựu
Do bởi nhiễu quanh tháp

Diệu âm rộng lan xa
Người nghe đều hoan hỷ
An vui chẳng có bệnh
Do bởi nhiễu quanh tháp

Thọ trì lời Phật dạy
Rời bỏ khổ ba cõi
Thành tựu trí xuất thế
Do bởi nhiễu quanh tháp

Luôn tại Bốn Niệm Trụ
Cùng với Bốn Chính Đoạn
Và Bốn Như Ý Túc
Do bởi nhiễu quanh tháp

Liễu đạt Bốn Thánh Đế
Căn, Lực, Bảy Giác Phần
Chính Đạo và thánh Quả
Do bởi nhiễu quanh tháp

Phiền não diệt trừ sạch
Đầy đủ đại uy đức
Vô lậu Sáu Thần Thông
Do bởi nhiễu quanh tháp

Vĩnh lìa tham sân si
Cùng hết thảy chướng ngại
Chứng đắc Đạo Độc Giác
Do bởi nhiễu quanh tháp

Thân có màu vàng tím
Tướng hảo trang nghiêm thân
Hiện làm Thiên Nhân Sư
Do bởi nhiễu quanh tháp

Đều do dùng thân nghiệp
Với ngữ nghiệp tán thán
Nhiễu bên phải tháp Phật
Được lợi ích lớn này

Nhiễu bên phải tháp Phật
Những công đức có được
Ta nay chỉ nói sơ
Tường tận sao kể hết"

Khi Thế Tôn nói kệ này xong, ngài Thu Lộ Tử và tất cả chúng hội đều sinh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Kinh Công Đức của Đi Nhiễu Bên Phải Tháp Phật


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Hỷ Học (652-710) và những vị khác
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 11/12/2014 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
nayuta: na du ta
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam