Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Trang Nghiêm ở Quá Khứ

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn trong ba đời ở ba kiếp này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và không sinh lòng phỉ báng, hoặc có thể biên chép hay diễn nói cho người khác, hoặc có thể tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, tán thán công đức của Phật, và chí tâm đỉnh lễ, thì công đức của họ sẽ vượt hơn những ai suốt trăm nghìn kiếp lấy toàn bảo châu trân quý chất cao đến cõi Phạm Thiên ở chư Phật quốc độ khắp mười phương để làm bố thí.

Khi các thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy đã làm những sự cúng dường cho chư Phật này rồi, họ sẽ được hầu cận chư Phật đó ở đời sau và cho đến sẽ thành Phật. Công đức ấy thật là vô cùng vô tận. Họ đều sẽ được chư Phật ba đời ở ba kiếp thọ ký. Ở mọi nơi sinh ra, người ấy sẽ luôn gặp Tam Bảo. Họ sẽ được sinh ở cõi nước của chư Phật, sáu căn hoàn chỉnh, không rơi vào tám nạn, và sẽ được đầy đủ 32 tướng trang nghiêm với 80 vẻ đẹp của chư Phật.

Nếu họ có thể cúi đầu đỉnh lễ sát đất và miệng tự xướng lên rằng:

"Con nay lễ khắp hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương. Nguyện cho ba đường ác dừng nghỉ, quốc thái dân an, tà kiến chúng sinh hãy quay về Chính Đạo và phát khởi Đạo tâm. Xin nguyện công đức này cùng hết thảy chúng sinh đều sẽ vãng sinh đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ."

Khi đã lập đại thệ nguyện, tất sẽ khiến các chúng sinh vãng sinh ở cõi nước kia. Khi đã sinh về cõi nước kia, các tướng hảo nơi thân và trí tuệ biện tài sẽ đồng như Đức Phật Vô Lượng Thọ; quả báo có được sẽ là thăm thẳm cao siêu và thọ mạng dài vô lượng.

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Nhân Trung Tôn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Hóa Phật

♪ Quy mạng Hỏa Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Hạn Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Uy Phật

♪ Quy mạng Thú An Lạc Phật

♪ Quy mạng Bảo Chính Kiến Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Quảng Xưng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Phật

♪ Quy mạng Âm Thí Phật

♪ Quy mạng Bảo Trung Phật

♪ Quy mạng Điện Đăng Quang Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Trừ Hồ Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Thần Phật

♪ Quy mạng Trụ Vô Số Tinh Tấn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hộ Diệu Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Khả Uy Thần Phật

♪ Quy mạng Tán Nghi Phật

♪ Quy mạng Đức Khải Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Hỷ Khả Uy Phật

♪ Quy mạng Bất Tàng Phú Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tạng Phật

♪ Quy mạng Quang Du Hí Phật

♪ Quy mạng Quảng Xưng Phật

♪ Quy mạng Xả Phan Phật

♪ Quy mạng Tôn Bi Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Vân Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hợp Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Lai Phật

♪ Quy mạng Hỷ Quảng Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tượng Phật

♪ Quy mạng Đại Duyệt Phật

♪ Quy mạng Mỹ Ý Phật

♪ Quy mạng Bất Động Dũng Bộ Phật

♪ Quy mạng Động Sơn Nhạc Vương Phật

♪ Quy mạng Diễm Tụ Quang Phật

♪ Quy mạng Trụ Giác Phật

♪ Quy mạng Thanh Đức Phật

♪ Quy mạng Duyệt Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Độ Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Sự Kiến Phật

♪ Quy mạng Đại Thừa Đạo Phật

♪ Quy mạng Phổ Hỏa Phật

♪ Quy mạng Quốc Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Tối Cung Kính Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Trừ Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Vật Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Vô Chung Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Phụng Kính Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Căn Kính Duyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Phục Vận Phật

♪ Quy mạng Vô Chung Thanh Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Chúng Sinh Phật

♪ Quy mạng Thần Túc Quang Phật

♪ Quy mạng Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Quảng Diệu Phật

♪ Quy mạng Vô Nhai Tế Kiến Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Phật

♪ Quy mạng Đẳng Thiện Phật

♪ Quy mạng Quảng Thí Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Phật

♪ Quy mạng Thiện Tượng Phật

♪ Quy mạng Ý Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Quảng Bộ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tề Phật

♪ Quy mạng Quyết Giác Phật

♪ Quy mạng Tuệ Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Động Giác Phật

♪ Quy mạng Uy Nghi Ý Phật

♪ Quy mạng Phổ Tượng Phật

♪ Quy mạng Đế Ý Phật

♪ Quy mạng Quang Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Hỷ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Không Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Lực Phật

♪ Quy mạng Bảo Châu Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Thượng Uy Phật

[▲ Trên đây là 100 vị Phật]

♪ Quy mạng Mỹ Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Sơn Thắng Phật

♪ Quy mạng Chúng Sinh Sở Nghi Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Giảm Xuất Phật

♪ Quy mạng Duyệt Ý Phật

♪ Quy mạng Mỹ Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Long Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Tịnh Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Tuệ Sự Phật

♪ Quy mạng Kiến Hữu Tự Phật

♪ Quy mạng Hoài Kiến Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Thắng Thượng Phật

♪ Quy mạng Nhân Âm Phật

♪ Quy mạng Miên Quang Phật

♪ Quy mạng Giới Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Trung Tôn Phật

♪ Quy mạng Kính Hoài Đàm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đức Thí Phật

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Chân Duyệt Phật

♪ Quy mạng Hiền Ý Phật

♪ Quy mạng Kim Thượng Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tôn Ý Phật

♪ Quy mạng Ý Tịnh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thể Phật

♪ Quy mạng Nhân Thừa Lực Sĩ Phật

♪ Quy mạng Thường Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Sơn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Hỷ Giải Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Quang Phật

♪ Quy mạng Tướng Hảo Phật

♪ Quy mạng Vô Độc Lợi Phật

♪ Quy mạng Tôn Quang Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Phiền Nhiệt Phật

♪ Quy mạng Trừ Địa Trọng Phật

♪ Quy mạng Tối Diễm Quang Phật

♪ Quy mạng Quyết Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Chân Đế Nhật Phật

♪ Quy mạng Tụ Tập Bảo Phật

♪ Quy mạng Phẫu Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Tôn Thượng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đức Duyệt Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Uy Quang Duyệt Phật

♪ Quy mạng Quân Tướng Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Du Bộ Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật

♪ Quy mạng Hải Ý Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật

♪ Quy mạng Cái Tụ Phật

♪ Quy mạng Tát-lê Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Giải Vị Phật

♪ Quy mạng Diệt Căn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Minh Phật

♪ Quy mạng Mẫn Bộ Phật

♪ Quy mạng Chính Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Phật

♪ Quy mạng Giới Duyệt Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Ích Thiên Phật

♪ Quy mạng Phổ Giải Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Tu Phật

♪ Quy mạng Nhân Trung Quang Phật

♪ Quy mạng Hiếu Đức Phật

♪ Quy mạng Kiến Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Tiên Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Phan Phật

♪ Quy mạng Diễm Diện Phật

♪ Quy mạng Phổ Duyệt Phật

♪ Quy mạng Thân Quang Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Quyết Tán Phật

♪ Quy mạng Tôn Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Điều Ý Phật

♪ Quy mạng Ái Hoài Kính Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhiếp Phật

♪ Quy mạng Đạo Duyệt Phật

♪ Quy mạng Tư Ý Phật

♪ Quy mạng Xuất Ý Phật

♪ Quy mạng Sơn Ý Phật

♪ Quy mạng Tạp Sắc Quang Phật

♪ Quy mạng Lôi Thanh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Thân Phật

♪ Quy mạng Đức Nham Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật

[▲ Trên đây là 200 vị Phật]

♪ Quy mạng Vô Ưu Hoài Phật

♪ Quy mạng Thiên Giới Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Vô Lượng Âm Phật

♪ Quy mạng Chính Niệm Hải Phật

♪ Quy mạng Kiến Kính Hoài Phật

♪ Quy mạng Thụ Vương Phong Trưởng Phật

♪ Quy mạng Điều Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Phương Văn Phật

♪ Quy mạng Kính Hoài Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thí Phật

♪ Quy mạng Tinh Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trung Thiên Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Nhật Phật

♪ Quy mạng Đại Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Âm Phật

♪ Quy mạng Thuyết Kính Hoài Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Thể Phật

♪ Quy mạng Đẳng Trì Thắng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Mỹ Duyệt Phật

♪ Quy mạng Diệu Lạc Ni Phật

♪ Quy mạng Chúng Sinh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hoài Địa Phật

♪ Quy mạng Khí Uy Hủy Ác Phật

♪ Quy mạng Từ Điều Phật

♪ Quy mạng Tôn Trung Thượng Phật

♪ Quy mạng Quảng Đại Trí Phật

♪ Quy mạng Diệu Dược Phật

♪ Quy mạng Công Đức Luân Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Thân Phật

♪ Quy mạng Hư Không Đăng Phật

♪ Quy mạng Kiến Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chư Ma Tôn Phật

♪ Quy mạng Đại Tôn Thượng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thân Phật

♪ Quy mạng Ý Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Tạng Phật

♪ Quy mạng Điều Ích Du Phật

♪ Quy mạng Quang Nhật Phật

♪ Quy mạng Hiện Thân Phật

♪ Quy mạng Thường Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Hương Cảm Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Hoa Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Thân Phật

♪ Quy mạng Nhật Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Phong Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Kính Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Ích Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Thiện Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phan Phật

♪ Quy mạng Phổ Tiên Phật

♪ Quy mạng Đại Du Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Liên Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Hống Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Duyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Thiên Cái Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Xa Thừa Phật

♪ Quy mạng Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Chi Vị Phật

♪ Quy mạng Xa Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Cộng Du Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Thịnh Trưởng Phật

♪ Quy mạng Sơn Tích Phật

♪ Quy mạng Đắc Thể Phật

♪ Quy mạng Pháp Điển Phật

♪ Quy mạng Phong Kính Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Kính Hoài Phật

♪ Quy mạng Tuệ Phan Phật

♪ Quy mạng Uy Thần Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thí Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Ái Trạch Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Sự Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Quang Khuất Phật

♪ Quy mạng Pháp Châu Phật

♪ Quy mạng Diễm Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Duyệt Phật

♪ Quy mạng Phổ Tư Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Ý Phật

♪ Quy mạng Hộ Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Tác Lợi Ích Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Quang Âm Phật

♪ Quy mạng Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Chân Chính Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thiên Phật

♪ Quy mạng Tôn Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Đàn Thí Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Trung Nhật Phật

♪ Quy mạng Diệu Pháp Quang Minh Phật

[▲ Trên đây là 300 vị Phật]

♪ Quy mạng Chiếu Tam Thế Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thí Thiên Chủng Phật

♪ Quy mạng Kiến Dĩ Độ Phật

♪ Quy mạng Thù Thắng Tướng Phật

♪ Quy mạng Khổng Tước Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Phục Phật

♪ Quy mạng Hư Không Vân Phật

♪ Quy mạng Vô Kiến Tử Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Kính Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhiếp Phật

♪ Quy mạng Thiên Trung Duyệt Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Tụ Phật

♪ Quy mạng Thâm Giác Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Du Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Minh Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Trọng Phật

♪ Quy mạng Đại Du Phật

♪ Quy mạng Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Điều Ích Du Bộ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Kính Hoài Phật

♪ Quy mạng Nguyện Hải Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Duyệt Phật

♪ Quy mạng Tuệ Quang Phật

♪ Quy mạng Trí Đăng Chiếu Diệu Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Tụ Phật

♪ Quy mạng Thần Túc Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Diễm Phật

♪ Quy mạng Điều Thể Phật

♪ Quy mạng Quang Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Quang Tướng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đa Sở Nhiêu Ích Phật

♪ Quy mạng Thế Thính Văn Phật

♪ Quy mạng Du Thần Túc Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Diện Nguyệt Tạng Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Chính Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Khoái Quang Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Siểm Ý Phật

♪ Quy mạng Độc Bộ Phật

♪ Quy mạng Nhất Niệm Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Đại Hộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Mê Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Duyệt Dịch Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật

♪ Quy mạng Thí Quang Phật

♪ Quy mạng Hoài Thiên Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Quang Phật

♪ Quy mạng Trì Đức Phật

♪ Quy mạng Nhuận Ý Phật

♪ Quy mạng Đạo Quang Phật

♪ Quy mạng Hải Phong Phật

♪ Quy mạng Đạo Hỷ Phật

♪ Quy mạng Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Sơn Phật

♪ Quy mạng Thế Chủ Thân Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Khởi Phật

♪ Quy mạng Pháp Thể Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Mê Tư Phật

♪ Quy mạng Đức Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Siểm Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Đại Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Duyệt Nhiếp Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phúc Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Phật

♪ Quy mạng Địa Duyệt Phật

♪ Quy mạng Chúng Thắng Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Tạp Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Kính Ai Phật

♪ Quy mạng Thị Hiện Vô Úy Vân Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Khai Thị Vô Lượng Trí Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Thượng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Nhãn Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đức Giác Phật

♪ Quy mạng Hoa Thượng Phật

♪ Quy mạng Thế Kính Ai Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Thọ Quang Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tác Quyết Định Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Tràng Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Vương Phật

[▲ Trên đây là 400 vị Phật]

♪ Quy mạng Thuyết Kính Ai Phật

♪ Quy mạng Tịch Kính Ái Phật

♪ Quy mạng Địa Quang Phật

♪ Quy mạng Tác Đức Phật

♪ Quy mạng Tôn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Xứ Phật

♪ Quy mạng Thiên Hỷ Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Âm Phật

♪ Quy mạng Đại Năng Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Nhật Phật

♪ Quy mạng Chúng Thắng Phật

♪ Quy mạng Giác Quang Phật

♪ Quy mạng Đức Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thiện Giác Phật

♪ Quy mạng Tán Dị Nghi Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Khát Ái Phật

♪ Quy mạng Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Thân Phật

♪ Quy mạng Hiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thiên Sở Cung Kính Phật

♪ Quy mạng Hải Văn Sức Phật

♪ Quy mạng Kính Ái Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phan Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Nhạc Phật

♪ Quy mạng Hương Thí Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Trì Ý Phật

♪ Quy mạng Năng Tiên Duyệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Diễm Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Chúng Phật

♪ Quy mạng Kính Ái Trụ Phật

♪ Quy mạng Hoan Duyệt Sự Phật

♪ Quy mạng Đức Điều Thể Phật

♪ Quy mạng Duyệt Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thân Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tịch Tâm Phật

♪ Quy mạng Bất Mê Bộ Phật

♪ Quy mạng Tôn Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hiếu Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Giác Ngộ Bổn Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Chúng Phật

♪ Quy mạng Tán Quang Phật

♪ Quy mạng Tự Sự Phật

♪ Quy mạng Tịch Thắng Ngạn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Xưng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thân Triển Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hiền Phật

♪ Quy mạng Diễm Âm Phật

♪ Quy mạng Đức Điều Phật

♪ Quy mạng Vô Trước Thắng Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Phiền Nhiệt Ý Phật

♪ Quy mạng Tôn Kính Phật

♪ Quy mạng Pháp Đài Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Hương Phật

♪ Quy mạng Tịch Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Thiện Nhật Phật

♪ Quy mạng Chí Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Kính Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Mê Ý Phật

♪ Quy mạng Mẫn Kính Phật

♪ Quy mạng Thiên Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thần Túc Duyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Cái Phật

♪ Quy mạng Long Quang Phật

♪ Quy mạng Uy Thần Bộ Phật

♪ Quy mạng Cao Nhạc Phật

♪ Quy mạng Kiến Sinh Tử Chúng Tế Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Diện Phật

♪ Quy mạng Diễm Sắc Tượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Nhạc Phật

♪ Quy mạng Tịch Ý Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tôn Thượng Phật

♪ Quy mạng Thường Thiền Tư Phật

♪ Quy mạng Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Chúng Sinh Trung Tôn Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Hữu Phật

♪ Quy mạng Bất Động Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Oán Phật

♪ Quy mạng Du Quang Bộ Phật

♪ Quy mạng Điều Nham Phật

♪ Quy mạng Nhất Tướng Quang Phật

♪ Quy mạng Thế Sở Tôn Phật

♪ Quy mạng Quán Phương Phật

♪ Quy mạng Kính Giới Phật

♪ Quy mạng Thế Duyệt Diễm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Du Phật

♪ Quy mạng Vô Trược Ý Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Duyệt Phật

♪ Quy mạng Quyết Đoạn Ý Phật

♪ Quy mạng Trừ Quá Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Chư Căn Phật

[▲ Trên đây là 500 vị Phật]

♪ Quy mạng Đức Thân Phật

♪ Quy mạng Nhân Tạng Phật

♪ Quy mạng Quang Hiếu Hỷ Phật

♪ Quy mạng Trực Bộ Phật

♪ Quy mạng Tạp Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Quang Phật

♪ Quy mạng Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Thường Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Tôn Phật

♪ Quy mạng Vô Thắng Phật

♪ Quy mạng Luân Thiên Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Kiên Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Tôn Uy Thần Phật

♪ Quy mạng Doanh Lợi Ý Phật

♪ Quy mạng Hộ Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tư Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thụ Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hộ Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật

♪ Quy mạng Đức Hương Duyệt Phật

♪ Quy mạng Trí Giả Tán Phật

♪ Quy mạng Đức Độ Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Tuệ Đăng Phật

♪ Quy mạng Uy Lực Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thắng Oán Duyệt Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Kính Ái Phật

♪ Quy mạng Độ Chúng Nghi Phật

♪ Quy mạng Xả Kính Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thắng Phật

♪ Quy mạng Tôn Giáo Thọ Phật

♪ Quy mạng Tuệ Duyệt Phật

♪ Quy mạng Trì Giác Phật

♪ Quy mạng Mẫn Âm Phật

♪ Quy mạng Đại Long Phật

♪ Quy mạng Phổ Ngu Lạc Phật

♪ Quy mạng Phổ Thế Hoài Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ngu Lạc Phật

♪ Quy mạng Phá Chư Quân Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Minh Phục Phật

♪ Quy mạng Kiên Tài Phật

♪ Quy mạng Kiên Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Thái Điều Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Kiến Bảo Phật

♪ Quy mạng Tận Tác Phật

♪ Quy mạng Ly Phiêu Hà Phật

♪ Quy mạng Trì Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Sở Kính Phật

♪ Quy mạng Dĩ Kính Phật

♪ Quy mạng Đại Khuất Phật

♪ Quy mạng Kính Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tế Nguyện Phật

♪ Quy mạng Xả Mạn Lưu Phật

♪ Quy mạng Hiếu Hỷ Kiến Phật

♪ Quy mạng Đại Hoa Phật

♪ Quy mạng Tự Thành Tựu Ý Phật

♪ Quy mạng Hỷ Quang Phật

♪ Quy mạng Khoái Giải Phật

♪ Quy mạng Thí Túc Phật

♪ Quy mạng Kiên Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Liễu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Diệu Phật

♪ Quy mạng Tối Nhan Sắc Phật

♪ Quy mạng Tư Thiền Tư Phật

♪ Quy mạng Du Hí Đức Phật

♪ Quy mạng Hoài Tối Phật

♪ Quy mạng Thiện Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Kiên Tâm Phật

♪ Quy mạng Kính Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Trụ Công Đức Bảo Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Độ Thế Phật

♪ Quy mạng Hỷ Đức Phật

♪ Quy mạng Thượng Bảo Phật

♪ Quy mạng Thiện Ư Tàm Quý Phật

♪ Quy mạng Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Phổ Hoài Phật

♪ Quy mạng Âm Thanh Khí Phật

♪ Quy mạng Hoài Thượng Phật

♪ Quy mạng Phổ Chỉ Phật

♪ Quy mạng Phổ Giác Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Đại Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thệ Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thiên Sở Kính Phật

♪ Quy mạng Thành Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Cụ Bị Phật

♪ Quy mạng Kiên Giải Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Phật

[▲ Trên đây là 600 vị Phật]

♪ Quy mạng Cam Lộ Thành Phật

♪ Quy mạng Cực Thượng Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Hoan Thiện Tăng Trưởng Phật

♪ Quy mạng Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật

♪ Quy mạng Hoài Diệt Phật

♪ Quy mạng Giác Bộ Phật

♪ Quy mạng Y Tối Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Phong Phật

♪ Quy mạng Hải Bộ Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Diện Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Tịch Giác Phật

♪ Quy mạng Đại Thánh Phật

♪ Quy mạng Thiện Bảo Phật

♪ Quy mạng Đế Trụ Phật

♪ Quy mạng Vô Nhân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Trụ Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Du Nhập Giác Phật

♪ Quy mạng Thắng Hữu Phật

♪ Quy mạng Hoài Lợi Phật

♪ Quy mạng Tối Bộ Phật

♪ Quy mạng Nhân Trung Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Uy Cực Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật

♪ Quy mạng Hoài Hương Phong Phật

♪ Quy mạng Hỷ Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhân Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Diệt Phật

♪ Quy mạng Châu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hoài Minh Phật

♪ Quy mạng Quảng Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Giác Phật

♪ Quy mạng Bảo Kính Phật

♪ Quy mạng Hảo Nhan Sắc Quang Phật

♪ Quy mạng Diệt Oán Phật

♪ Quy mạng Thắng Quân Phật

♪ Quy mạng Đế Giác Phật

♪ Quy mạng Vô Chung Quang Phật

♪ Quy mạng Thường An Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Thượng Phật

♪ Quy mạng Tượng Bộ Phật

♪ Quy mạng Hoài Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hoài Đế Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Hương Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bất Yếm Túc Phật

♪ Quy mạng Đẳng Thệ Phật

♪ Quy mạng Tối Uy Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Tạp Chủng Thuyết Phật

♪ Quy mạng Độ Uyên Phật

♪ Quy mạng Thật Thể Phật

♪ Quy mạng Giải Tàm Quý Phật

♪ Quy mạng Thượng Sở Kính Phật

♪ Quy mạng Tạp Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Đức Du Hí Phật

♪ Quy mạng Tịnh Trụ Phật

♪ Quy mạng Hảo Hương Huân Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Giới Phân Biệt Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Ý Phật

♪ Quy mạng Nghi Thọ Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thượng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Luân Phật

♪ Quy mạng Hoài Giác Phật

♪ Quy mạng Kính Lão Phật

♪ Quy mạng Thắng Ưu Phật

♪ Quy mạng Thần Thông Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Kính Thượng Phật

♪ Quy mạng Khuất Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhân Sinh Bổn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Độ Nghi Phật

♪ Quy mạng Tri Thời Vương Phật

♪ Quy mạng Tụ Hoa Phật

♪ Quy mạng Thượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Thắng Đấu Chiến Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thừa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ni-thi-đà Phật

♪ Quy mạng Hoài Bộ Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thiên Thanh Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trừ Vân Cái Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tý Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Như Thụ Hoa Phật

♪ Quy mạng Thượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Chung Đăng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đức Thiên Phật

♪ Quy mạng Chúng Trí Tự Tại Phật

[▲ Trên đây là 700 vị Phật]

♪ Quy mạng Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Khủng Úy Quang Phật

♪ Quy mạng Đẳng Chính Giác Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Thanh Khánh Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Luân Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phổ Luân Phật

♪ Quy mạng Thính Thải Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Diệt Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Hoài Phật

♪ Quy mạng Giới Cung Kính Phật

♪ Quy mạng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Khoái Thượng Hoài Phật

♪ Quy mạng Giác Phục Đào Ba Phật

♪ Quy mạng Vô Diệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Dục Thứ Phật

♪ Quy mạng Đáo Cứu Cánh Phật

♪ Quy mạng Hoa Tiên Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tự Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tuệ Lực Phật

♪ Quy mạng Diễm Thắng Hải Phật

♪ Quy mạng Tiến Nguy Nguy Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Âm Phật

♪ Quy mạng Toái Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Khuyết Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Thịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Phật

♪ Quy mạng Thắng Úy Phật

♪ Quy mạng Thiên Sở Kính Đức Hỷ Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thịnh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hỷ Phật

♪ Quy mạng Hoài Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Khủng Úy Lực Phật

♪ Quy mạng Khánh Âm Phật

♪ Quy mạng Nhật Hoa Phật

♪ Quy mạng Trừng Trụ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Ái Hoài Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thịnh Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Chiếu Đỉnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đế Tụ Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Nhật Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Như Kiến Phật

♪ Quy mạng Hoài Mạng Phật

♪ Quy mạng Hoài Tư Phật

♪ Quy mạng Vô Phiền Phật

♪ Quy mạng Căn Bổn Thượng Phật

♪ Quy mạng Đại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Hoài Tượng Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Hoài Phật

♪ Quy mạng Vô Khủng Úy Phật

♪ Quy mạng Danh Dự Âm Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật

♪ Quy mạng Giới Phú Phật

♪ Quy mạng Uy Thân Phật

♪ Quy mạng An Lạc Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Dĩ Diệt Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Trọng Kiên Phật

♪ Quy mạng Đãi Uy Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Nội Phật

♪ Quy mạng Thường Trí Tác Hóa Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Phá Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Từ Thí Phật

♪ Quy mạng Đế Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hỷ Quang Phật

♪ Quy mạng Quang Uy Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật

♪ Quy mạng Hoài Quang Phật

♪ Quy mạng Xuất Ứ Nê Phật

♪ Quy mạng Quyên Chủng Tính Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Phật

♪ Quy mạng Pháp Lôi Tràng Vương Thắng Phật

♪ Quy mạng Đức Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Pháp Luân Quang Minh Đỉnh Phật

♪ Quy mạng Tràng Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Trí Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Quang Uy Phật

♪ Quy mạng Đạo Uy Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Pháp Vân Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tối Như Ý Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tối Thanh Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Hoài Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Nhật Trí Chuyển Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Phổ Hiện Phật

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Quang Minh Phật

[▲ Trên đây là 800 vị Phật]

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thân Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trung Tôn Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thí Phật

♪ Quy mạng Tướng Hảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Phi Quảng Giới Kiên Thị Phật

♪ Quy mạng Ly Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thắng Hiền Phật

♪ Quy mạng Cập Diệu Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tâm Phật

♪ Quy mạng Duy Đại Âm Phật

♪ Quy mạng Quyết Đoạn Âm Phật

♪ Quy mạng Trừ Tam Đồ Long Thí Phật

♪ Quy mạng Vân Lôi Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đức Tư Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tâm Phật

♪ Quy mạng Bảo Vị Phật

♪ Quy mạng Thập Quang Phật

♪ Quy mạng Siêu Việt Chư Pháp Phật

♪ Quy mạng Giác Vô Ngại Âm Phật

♪ Quy mạng Thiên Hoa Phật

♪ Quy mạng Đẳng Kiến Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xưng Phật

♪ Quy mạng Đại Tượng Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Uy Từ Lực Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Uy Quang Phật

♪ Quy mạng Thú Hoài Phật

♪ Quy mạng Trụ Thiện Độ Phật

♪ Quy mạng Thuần Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Quang Dũng Dục Phật

♪ Quy mạng Bảo Ly Tuệ Dũng Phật

♪ Quy mạng Giác Đạo Phật

♪ Quy mạng Thành Doanh Lợi Phật

♪ Quy mạng Duyệt Hảo Phật

♪ Quy mạng Hành Phật Hạnh Phật

♪ Quy mạng Giác Diệt Ý Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Phược Hỷ Tượng Phật

♪ Quy mạng Trì Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Uy Phật

♪ Quy mạng Khoái Minh Phật

♪ Quy mạng Chư Phương Thiên Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tịnh Giới Phật

♪ Quy mạng Thiện Độ Phật

♪ Quy mạng Đoan Tự Phật

♪ Quy mạng Hiện Diện Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Kính Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Ý Phật

♪ Quy mạng Thế Hùng Phật

♪ Quy mạng Chính Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Uy Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

♪ Quy mạng Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Minh Hữu Quang Độ Phật

♪ Quy mạng Tuệ Đài Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Tri Chúng Sinh Bình Đẳng Thân Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyện Thắng Phật

♪ Quy mạng Khoái Sĩ Duyệt Phật

♪ Quy mạng Điềm Đạm Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Đức Tụ Uy Phật

♪ Quy mạng Duyệt Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Uy Phật

♪ Quy mạng Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Khoái Ứng Phật

♪ Quy mạng Giới Độ Phật

♪ Quy mạng Tối Thị Phật

♪ Quy mạng Tịch Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Ứng Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Duyệt Phật

♪ Quy mạng Nguy Nguy Kiến Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Thập Phương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Phật

♪ Quy mạng Tuệ Vô Nhai Phật

♪ Quy mạng Như Thiên Nhật Uy Phật

♪ Quy mạng Tất Ý Phật

♪ Quy mạng Xưng Duyệt Phật

♪ Quy mạng Thượng Độ Phật

♪ Quy mạng Khả Quán Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Đăng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Căn Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Ý Phật

♪ Quy mạng Như Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Nan Quá Thượng Phật

♪ Quy mạng An Nhẫn Đăng Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiến Phật

[▲ Trên đây là 900 vị Phật]

♪ Quy mạng Tụ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tác Chư Phương Phật

♪ Quy mạng Vô Thắng Tối Diệu Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Quá Đảo Kiến Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Căn Phật

♪ Quy mạng Nhật Kiến Phật

♪ Quy mạng Đức Tụ Uy Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Trì Quần Manh Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Duyệt Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tuệ Ý Phật

♪ Quy mạng Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Dĩ Tịnh Âm Ý Phật

♪ Quy mạng Tư Tối Tôn Ý Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Giới Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thâm Khứu Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Hoa Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Tịch Tiến Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Thượng Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Cần Quần Manh Hương Phật

♪ Quy mạng Tịch Lạc Phật

♪ Quy mạng Đức Sở Chí Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Văn Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Quyết Ngẫu Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Ý Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Độ Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Thốn Phật

♪ Quy mạng Thính Triệt Ý Phật

♪ Quy mạng Như Thiên Duyệt Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Độ Phật

♪ Quy mạng Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật

♪ Quy mạng Đại Thân Phật

♪ Quy mạng Tạp Hoa Phật

♪ Quy mạng Tôn Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Như Không Phật

♪ Quy mạng Giác Thiện Hương Huân Phật

♪ Quy mạng Tôn Thượng Sở Kính Phật

♪ Quy mạng Hoan Duyệt Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Nhân Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Ý Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhân Duyệt Phật

♪ Quy mạng Tôn Ý Đăng Phật

♪ Quy mạng Uy Thần Sở Dưỡng Phật

♪ Quy mạng Đế Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trừ Tam Ác Đạo Phật

♪ Quy mạng Trạch Hương Ưu Minh Phật

♪ Quy mạng Thoan Độ Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Ý Cương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ngu Lạc Phật

♪ Quy mạng Khoái Giác Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Dục Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Kết Kế Phật

♪ Quy mạng Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật

♪ Quy mạng Uy Thần Lực Phật

♪ Quy mạng Nhân Danh Xưng Nhu Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bệnh Phật

♪ Quy mạng Tối Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiên Ý Phật

♪ Quy mạng Lực Thông Phật

♪ Quy mạng Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật

♪ Quy mạng Khoái Ý Đoạn Phật

♪ Quy mạng Hỷ Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiên Duyệt Phật

♪ Quy mạng Ý Kiến Phật

♪ Quy mạng Cương Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tụ Âm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Oán Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xả Ác Thú Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Quang Phong Phật

♪ Quy mạng Ngu Lạc Độ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thừa Độ Phật

♪ Quy mạng Điều Biện Ý Phật

♪ Quy mạng Phiền Giáo Phật

♪ Quy mạng Ý Xa Phật

♪ Quy mạng Đức Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Kiên Hoa Phật

♪ Quy mạng Tụ Ý Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Thường Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Sắc Như Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Nhật Nội Phật

♪ Quy mạng Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Đỉnh Kế Phật

♪ Quy mạng Biến Thắng Phật

[▲ Trên đây là 1.000 vị Phật]

Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Trang Nghiêm ở Quá Khứ


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 7/2/2013 ◊ Cập nhật: 12/10/2021
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam