百Bách 佛Phật 名Danh 經Kinh
Kinh 100 Danh Hiệu của Chư Phật

如như 是thị 我ngã 聞văn
Tôi nghe như vầy:

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 舍Xá 衛Vệ 國Quốc祇Kỳ 樹Thụ 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng及cập 大đại 諸chư 天thiên帝Đế 釋Thích 天Thiên 王Vương大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương四Tứ 天Thiên 大Đại 王Vương天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 非phi 人nhân 等đẳng無vô 量lượng 百bách 千thiên 大đại 眾chúng前tiền 後hậu 圍vi 繞nhiễu恭cung 敬kính 供cúng 養dường尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với các vị đại Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, chư đại Bồ-tát, chư đại thiên, Năng Thiên Đế, Đại Phạm Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân. Khi ấy có vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh ở trước sau của Đức Phật, họ cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán.

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn為vì 諸chư 大đại 眾chúng宣tuyên 說thuyết 妙diệu 法Pháp
Lúc bấy giờ Thế Tôn tuyên thuyết diệu Pháp cho các đại chúng.
時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất即tức 從tùng 坐tọa 起khởi整chỉnh 理lý 衣y 服phục右hữu 膝tất 著trước 地địa合hợp 十thập 指chỉ 掌chưởng而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi đó Tôn giả Thu Lộ Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, gối phải quỳ sát đất, chắp mười đầu ngón tay và thưa với Phật rằng:

唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn演diễn 說thuyết 十thập 方phương現hiện 在tại 世thế 界giới諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu
"Kính mong Thế Tôn hãy diễn nói các danh hiệu của chư Phật hiện tại ở các thế giới trong mười phương.

所sở 以dĩ 者giả 何hà若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 是thị 現hiện 在tại 諸chư 佛Phật 名danh 者giả生sanh 大đại 功công 德đức發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển亦diệc 當đương 速tốc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thì sẽ khiến họ sanh đại công đức, khiến họ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, được không thoái chuyển, và cũng như sẽ khiến họ mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Khi ấy Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai
"Lành thay, lành thay!

汝nhữ 今kim 為vì 欲dục利lợi 益ích 安an 樂lạc諸chư 大đại 眾chúng 故cố覆phú 護hộ 憐lân 愍mẫn諸chư 眾chúng 生sanh 故cố令linh 諸chư 眾chúng 生sanh所sở 求cầu 滿mãn 故cố欲dục 令linh 一nhất 切thiết生sanh 歡hoan 喜hỷ 故cố亦diệc 為vì 未vị 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng增tăng 善thiện 根căn 故cố
- Ông nay vì muốn làm lợi ích an lạc cho các đại chúng,

- vì muốn thương xót bảo hộ các chúng sanh,

- vì muốn khiến điều cầu mong của các chúng sanh được mãn nguyện,

- vì muốn khiến tất cả sanh tâm hoan hỷ,

- và cũng vì muốn tăng trưởng thiện căn cho chư Bồ-tát ở đời vị lai.


善thiện 哉tai 善thiện 哉tai生sanh 善thiện 覺giác 觀quán作tác 如như 是thị 問vấn如như 是thị 問vấn 者giả皆giai 是thị 如Như 來Lai威uy 神thần 之chi 力lực
Lành thay, lành thay! Ông nay sanh thiện giác quán nên mới có thể hỏi như vậy. Ai có thể hỏi như thế, thì phải biết, đó đều là do sức uy thần của Như Lai.

舍Xá 利Lợi 弗Phất汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 是thị 現hiện 在tại諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu能năng 受thọ 持trì 者giả一nhất 切thiết 魔ma 眾chúng於ư 是thị 人nhân 所sở不bất 得đắc 其kỳ 便tiện一nhất 切thiết 惡ác 人nhân亦diệc 不bất 得đắc 便tiện獲hoạch 得đắc 無vô 量lượng 無vô 邊biên甚thậm 深thâm 功công 德đức隨tùy 所sở 生sanh 處xứ具cụ 菩Bồ 薩Tát 行hành得đắc 宿Túc 命Mạng 通Thông顏nhan 容dung 端đoan 正chánh眾chúng 相tướng 具cụ 足túc常thường 得đắc 親thân 近cận供cúng 養dường 諸chư 佛Phật乃nãi 至chí 速tốc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Này Thu Lộ Tử! Ông nay hãy lắng nghe! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thì sẽ khiến hết thảy chúng ma đều chẳng thể thừa cơ trục lợi ở tại nơi họ ở; tất cả những kẻ ác cũng chẳng thể thừa cơ trục lợi. Người thọ trì sẽ được vô lượng vô biên công đức thâm sâu, tùy nơi sanh đến, đầy đủ Bồ-tát hành, đắc Túc Mạng Thông, dung nhan đoan chánh, và các tướng hoàn chỉnh. Họ sẽ luôn được thân cận để cúng dường chư Phật, và cho đến mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

何hà 以dĩ 故cố舍Xá 利Lợi 弗Phất若nhược 有hữu 聞văn 是thị諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu受thọ 持trì 讀độc 誦tụng恭cung 敬kính 禮lễ 拜bái書thư 寫tả 供cúng 養dường展triển 轉chuyển 教giáo 他tha所sở 得đắc 功công 德đức無vô 量lượng 無vô 邊biên
Vì sao thế, Thu Lộ Tử? Bởi nếu có ai nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, biên chép cúng dường, và triển chuyển dạy bảo cho người khác, thì công đức có được sẽ là vô lượng vô biên."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

若nhược 能năng 持trì 此thử 佛Phật 名danh 者giả
此thử 人nhân 不bất 為vị 刀đao 所sở 傷thương
毒độc 不bất 能năng 害hại 火hỏa 不bất 燒thiêu
亦diệc 不bất 墮đọa 於ư 八bát 難nạn 中trung

"Nếu trì danh hiệu chư Phật này
Người ấy chẳng bị đao tổn thương
Độc không thể hại lửa chẳng thiêu
Cũng sẽ chẳng rơi vào tám nạn

得đắc 見kiến 大đại 智trí 金kim 色sắc 光quang
三tam 十thập 二nhị 相tướng 諸chư 法Pháp 王Vương
既ký 得đắc 見kiến 於ư 諸chư 佛Phật 已dĩ
無vô 量lượng 供cúng 養dường 彼bỉ 諸chư 佛Phật

Thấy được đại trí kim sắc quang
Ba hai tướng hảo chư Pháp Vương
Khi đã diện kiến chư Phật rồi
Cúng dường vô lượng chư Phật kia

其kỳ 目mục 不bất 盲manh 不bất 赤xích 黃hoàng
身thân 不bất 傴ủ 曲khúc 不bất 一nhất 眼nhãn
得đắc 那Na 羅La 延Diên 大đại 力lực 身thân
受thọ 持trì 佛Phật 名danh 報báo 如như 是thị

Mắt họ chẳng mù không đỏ vàng
Thân chẳng gù cong không một mắt
Được thân đại lực rất kiên cố
Thọ trì Phật danh báo như vậy

常thường 得đắc 天thiên 龍long 及cập 夜dạ 叉xoa
乾càn 闥thát 婆bà 等đẳng 所sở 供cúng 養dường
怨oán 家gia 惡ác 人nhân 不bất 能năng 害hại
受thọ 持trì 佛Phật 名danh 報báo 如như 是thị

Luôn được trời rồng quỷ tiệp tật
Với tầm hương thần đến cúng dường
Oan gia kẻ ác chẳng thể hại
Thọ trì Phật danh báo như vậy

汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính 舍Xá 利Lợi 弗Phất
如như 我ngã 所sở 說thuyết 微vi 妙diệu 語ngữ
若nhược 有hữu 聞văn 此thử 佛Phật 名danh 者giả
則tắc 得đắc 近cận 於ư 菩Bồ 提Đề 道Đạo

Ông nay lắng nghe Thu Lộ Tử
Như lời vi diệu của Ta nói
Nếu ai nghe được Phật danh này
Tức là gần kề nơi Phật Đạo

是thị 故cố 汝nhữ 今kim 至chí 心tâm 聽thính
十thập 方phương 世thế 界giới 大đại 法Pháp 王Vương
能năng 拔bạt 眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não 刺thứ
譬thí 如như 藥dược 樹thụ 除trừ 眾chúng 病bệnh
愚ngu 癡si 盲manh 瞑minh 凡phàm 夫phu 等đẳng
施thí 與dữ 菩Bồ 薩Tát 智trí 慧tuệ 眼nhãn

Bởi thế ông nay chí tâm nghe
Mười phương thế giới đại Pháp Vương
Khéo nhổ chúng sanh gai phiền não
Ví như cây thuốc trừ ách bệnh
Ngu si mù lòa các phàm phu
Thí mắt trí tuệ của Bồ-tát

又hựu 如như 行Hành 施Thí 勝Thắng 菩Bồ 薩Tát
無vô 量lượng 千thiên 億ức 恒Hằng 沙sa 界giới
於ư 中trung 悉tất 滿mãn 閻Diêm 浮Phù 金kim
晝trú 夜dạ 六lục 時thời 無vô 休hưu 息tức
施thí 與dữ 大đại 悲bi 大đại 導đạo 師sư

Lại như Hành Thí Thắng Bồ-tát
Vô lượng ngàn ức Hằng sa giới
Trong đó đầy khắp vàng Thắng Kim
Ngày đêm sáu thời chưa thôi nghỉ
Ban thí đại bi đại đạo sư

又hựu 以dĩ 栴chiên 檀đàn 滿mãn 百bách 剎sát
幡phan 蓋cái 衣y 服phục 如như 恒Hằng 沙sa
無vô 量lượng 千thiên 萬vạn 億ức 劫kiếp 中trung
一nhất 心tâm 而nhi 以dĩ 用dụng 布bố 施thí

Lại dùng hương đàn đầy trăm cõi
Phan lọng y phục như Hằng sa
Vô lượng ngàn vạn trong ức kiếp
Nhất tâm mà lấy dùng bố thí

復phục 於ư 一nhất 佛Phật 國quốc 土độ 中trung
滿mãn 中trung 建kiến 立lập 諸chư 佛Phật 塔tháp
於ư 十thập 劫kiếp 中trung 而nhi 供cúng 養dường
如như 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật

Lại như ở trong một cõi Phật
Khởi xây đầy khắp các tháp Phật
Ở trong mười kiếp mà cúng dường
Chư Phật nhiều như cát sông Hằng

又hựu 造tạo 高cao 塔tháp 如như 須Tu 彌Di
其kỳ 塔tháp 悉tất 以dĩ 七thất 寶bảo 成thành
如như 是thị 遍biến 滿mãn 十thập 千thiên 剎sát
其kỳ 數số 三tam 十thập 有hữu 六lục 億ức

Lại tạo tháp cao như Diệu Cao
Tháp đó làm bằng toàn bảy báu
Đầy khắp như vậy mười ngàn cõi
Số ấy có đến ba sáu ức

以dĩ 赤xích 栴chiên 檀đàn 及cập 真chân 珠châu
造tạo 作tác 傘tản 蓋cái 供cúng 養dường 具cụ
一nhất 一nhất 傘tản 蓋cái 能năng 遍biến 覆phú
百bách 佛Phật 世thế 界giới 等đẳng 諸chư 國quốc

Lấy hương đàn đỏ cùng trân châu
Tạo làm lọng che vật cúng dường
Với mỗi lọng che có thể trùm
Hàng trăm thế giới chư Phật quốc

真chân 珠châu 旒lưu 蘇tô 齊tề 佛Phật 剎sát
其kỳ 數số 猶do 如như 恒Hằng 河Hà 沙sa
於ư 空không 復phục 造tạo 金kim 傘tản 蓋cái
其kỳ 數số 亦diệc 如như 恒Hằng 河Hà 沙sa

Chuỗi ngọc trân châu dùng trang nghiêm
Số đó nhiều như cát sông Hằng
Trên không lại tạo lọng che vàng
Số đó nhiều như cát sông Hằng

色sắc 如như 紫tử 磨ma 真chân 金kim 像tượng
各các 各các 遍biến 照chiếu 三Tam 千Thiên 界Giới
一nhất 一nhất 塔tháp 中trung 設thiết 供cúng 養dường
無vô 量lượng 無vô 邊biên 無vô 數số 劫kiếp

Sắc màu vàng tím như pho tượng
Mỗi lọng chiếu khắp Tam Thiên Giới
Ở trong mỗi tháp làm cúng dường
Vô lượng vô biên vô số kiếp

如như 上thượng 所sở 作tác 諸chư 功công 德đức
不bất 及cập 能năng 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm
如như 是thị 能năng 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm
住trụ 不bất 放phóng 逸dật 清thanh 淨tịnh 戒giới
不bất 及cập 能năng 持trì 此thử 佛Phật 名danh

Làm các công đức như ở trên
Thì vẫn không bằng khởi Đạo tâm
Phát khởi Đạo tâm như thế đấy
Giữ giới thanh tịnh chẳng buông lung
Đâu bằng ai trì Phật danh này

如như 是thị 能năng 持trì 此thử 佛Phật 名danh
又hựu 能năng 憐lân 愍mẫn 諸chư 眾chúng 生sanh
所sở 在tại 諸chư 方phương 廣quảng 流lưu 布bố
教giáo 令linh 受thọ 持trì 佛Phật 名danh 者giả
彼bỉ 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 中trung
為vi 作tác 福phước 田điền 猶do 如Như 來Lai

Trì Phật danh này như vậy đó
Lại khéo thương xót các chúng sanh
Ở tại mọi nơi rộng lưu truyền
Dạy người thọ trì Phật danh hiệu
Ở trong tất cả các chúng sanh
Họ làm phước điền giống Như Lai"
爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

若nhược 有hữu 一nhất 心tâm受thọ 持trì 讀độc 誦tụng憶ức 念niệm 不bất 忘vong此thử 佛Phật 名danh 者giả所sở 生sanh 貪tham 欲dục瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si諸chư 怖bố 畏úy 等đẳng即tức 得đắc 除trừ 滅diệt未vị 生sanh 貪tham 欲dục瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si諸chư 怖bố 畏úy 者giả能năng 令linh 不bất 生sanh
"Nếu có ai nhất tâm thọ trì, đọc tụng, và nhớ niệm chẳng quên các danh hiệu của chư Phật này, thì tham dục, sân hận, si mê, và các điều sợ hãi của họ sẽ lập tức được diệt trừ. Còn những ai chưa sanh khởi tham dục, sân hận, si mê, và các điều sợ hãi thì sẽ khiến chúng chẳng phát sanh."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 說thuyết 佛Phật 名danh
Khi ấy Thế Tôn liền nói danh hiệu của chư Phật:

南nam 無mô 月Nguyệt 光Quang 佛Phật
"♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

南nam 無mô 阿A 閦Súc 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Động Phật

南nam 無mô 大Đại 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

南nam 無mô 多Đa 伽Già 羅La 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Mộc Hương Phật

南nam 無mô 常Thường 照Chiếu 曜Diệu 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Chiếu Diệu Phật

南nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

南nam 無mô 最Tối 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Tối Thượng Phật

南nam 無mô 蓮Liên 花Hoa 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Tràng Phật

南nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Phật

南nam 無mô 寶Bảo 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

南nam 無mô 阿A 伽Già 樓Lâu 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Mật Hương Thụ Phật

南nam 無mô 大Đại 精Tinh 進Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

南nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

南nam 無mô 海Hải 佛Phật
♪ Quy mạng Hải Phật

南nam 無mô 巨Cự 海Hải 佛Phật
♪ Quy mạng Cự Hải Phật

南nam 無mô 幢Tràng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tràng Đức Phật

南nam 無mô 梵Phạm 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

南nam 無mô 大Đại 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hương Phật

南nam 無mô 大Đại 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Sanh Phật

南nam 無mô 寶Bảo 輞Võng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Võng Phật

南nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

南nam 無mô 大Đại 施Thí 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Thí Đức Phật

南nam 無mô 大Đại 金Kim 柱Trụ 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Kim Trụ Phật

南nam 無mô 大Đại 念Niệm 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Niệm Phật

南nam 無mô 言Ngôn 無Vô 盡Tận 佛Phật
♪ Quy mạng Ngôn Vô Tận Phật

南nam 無mô 常Thường 散Tán 花Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Tán Hoa Phật

南nam 無mô 大Đại 愛Ái 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Ái Phật

南nam 無mô 師Sư 子Tử 香Hương 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Hương Thắng Phật

南nam 無mô 養Dưỡng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Dưỡng Đức Phật

南nam 無mô 帝Đế 釋Thích 火Hỏa 炎Diễm 佛Phật
♪ Quy mạng Đế Chủ Hỏa Diễm Phật

南nam 無mô 常Thường 樂Nhạo 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Nhạo Đức Phật

南nam 無mô 師Sư 子Tử 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Hoa Đức Phật

南nam 無mô 寂Tịch 滅Diệt 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Tịch Diệt Tràng Phật

南nam 無mô 戒Giới 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Giới Vương Phật

南nam 無mô 普Phổ 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Đức Phật

南nam 無mô 普Phổ 德Đức 像Tượng 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Đức Tượng Phật

南nam 無mô 無Vô 憂Ưu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Phật

南nam 無mô 優Ưu 波Ba 羅La 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Liên Hương Phật

南nam 無mô 大Đại 地Địa 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Địa Phật

南nam 無mô 大Đại 龍Long 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Long Đức Phật

南nam 無mô 清Thanh 淨Tịnh 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Tịnh Vương Phật

南nam 無mô 廣Quảng 念Niệm 佛Phật
♪ Quy mạng Quảng Niệm Phật

南nam 無mô 蓮Liên 花Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Phật

南nam 無mô 捨Xả 花Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Xả Hoa Phật

南nam 無mô 龍Long 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Long Đức Phật

南nam 無mô 花Hoa 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Tụ Phật

南nam 無mô 香Hương 象Tượng 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

南nam 無mô 常Thường 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Quán Phật

南nam 無mô 正Chánh 作Tác 佛Phật
♪ Quy mạng Chánh Tác Phật

南nam 無mô 善Thiện 住Trụ 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

南nam 無mô 尼Ni 瞿Cù 嚧Rô 陀Đà 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Phật

南nam 無mô 無Vô 上Thượng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Thượng Vương Phật

南nam 無mô 月Nguyệt 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Đức Phật

南nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 林Lâm 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Lâm Phật

南nam 無mô 日Nhật 藏Tạng 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

南nam 無mô 德Đức 藏Tạng 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Tạng Phật

南nam 無mô 須Tu 彌Di 力Lực 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Lực Phật

南nam 無mô 摩Ma 尼Ni 藏Tạng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

南nam 無mô 金Kim 剛Cang 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Cang Vương Phật

南nam 無mô 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Uy Đức Phật

南nam 無mô 無Vô 壞Hoại 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Hoại Phật

南nam 無mô 善Thiện 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

南nam 無mô 精Tinh 進Tấn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

南nam 無mô 大Đại 海Hải 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hải Phật

南nam 無mô 覆Phú 娑Sa 羅La 樹Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Phú Kiên Cố Thụ Phật

南nam 無mô 跋Bạt 瑳Tha 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bạt-tha Đức Phật

南nam 無mô 佛Phật 天Thiên 佛Phật
♪ Quy mạng Phật Thiên Phật

南nam 無mô 師Sư 子Tử 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

南nam 無mô 毘Tỳ 頭Đầu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tỳ-đầu Đức Phật

南nam 無mô 無Vô 邊Biên 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Biên Đức Phật

南nam 無mô 德Đức 智Trí 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Trí Phật

南nam 無mô 厚Hậu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hậu Đức Phật

南nam 無mô 花Hoa 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

南nam 無mô 象Tượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tượng Đức Phật

南nam 無mô 精Tinh 進Tấn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

南nam 無mô 龍Long 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Long Đức Phật

南nam 無mô 德Đức 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Sanh Phật

南nam 無mô 寶Bảo 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

南nam 無mô 德Đức 婆Bà 瑳Tha 子Tử 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Bà-tha Tử Phật

南nam 無mô 論Luận 義Nghĩa 佛Phật
♪ Quy mạng Luận Nghĩa Phật

南nam 無mô 普Phổ 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

南nam 無mô 寶Bảo 多Đa 羅La 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Nhãn Phật

南nam 無mô 普Phổ 捨Xả 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Xả Phật

南nam 無mô 大Đại 供Cúng 養Dường 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Cúng Dường Đức Phật

南nam 無mô 大Đại 網Võng 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Võng Phật

南nam 無mô 斷Đoạn 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 疑Nghi 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi Vương Phật

南nam 無mô 寶Bảo 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Đức Phật

南nam 無mô 普Phổ 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Cái Phật

南nam 無mô 大Đại 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Cái Phật

南nam 無mô 勝Thắng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Đức Phật

南nam 無mô 千Thiên 供Cúng 養Dường 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

南nam 無mô 寶Bảo 蓮Liên 花Hoa 奮Phấn 迅Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật

南nam 無mô 厚Hậu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hậu Đức Phật

南nam 無mô 智Trí 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

南nam 無mô 寶Bảo 月Nguyệt 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Đức Phật

南nam 無mô 尼Ni 瞿Cù 嚧Rô 陀Đà 婆Bà 瑳Tha 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tung Quảng Bà-tha Vương Phật

南nam 無mô 常Thường 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Đức Phật

南nam 無mô 普Phổ 蓮Liên 花Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Liên Hoa Phật

南nam 無mô 平Bình 等Đẳng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bình Đẳng Đức Phật

南nam 無mô 龍Long 護Hộ 救Cứu 濟Tế 佛Phật
♪ Quy mạng Long Hộ Cứu Tế Phật
此thử 諸chư 佛Phật 名danh 等đẳng
能năng 救cứu 護hộ 世thế 間gian

Danh hiệu chư Phật này
Khéo cứu hộ thế gian

初sơ 夜dạ 誦tụng 一nhất 遍biến
思tư 念niệm 佛Phật 而nhi 眠miên
中trung 夜dạ 誦tụng 一nhất 遍biến
後hậu 夜dạ 亦diệc 復phục 然nhiên

Đầu đêm tụng một lần
Nhớ niệm Phật rồi ngủ
Giữa đêm tụng một lần
Cuối đêm cũng như vậy

如như 是thị 晝trú 三tam 時thời
於ư 初sơ 中trung 後hậu 分phân
一nhất 時thời 誦tụng 一nhất 遍biến
精tinh 勤cần 不bất 放phóng 逸dật

Ở ba thời như thế
Đầu đêm giữa và cuối
Mỗi thời tụng một lần
Tinh tấn chớ buông lung

誦tụng 此thử 佛Phật 名danh 故cố
常thường 得đắc 見kiến 好hảo 夢mộng
惡ác 鬼quỷ 及cập 惡ác 人nhân
不bất 能năng 得đắc 其kỳ 便tiện

Do tụng Phật danh này
Luôn thấy được mộng lành
Ác quỷ với ác nhân
Chẳng thể nào trục lợi

是thị 故cố 此thử 佛Phật 名danh
能năng 救cứu 護hộ 世thế 間gian

Cho nên Phật danh này
Khéo cứu hộ thế gian

一nhất 切thiết 天thiên 樂nhạc 神thần
夜dạ 叉xoa 鳩cưu 槃bàn 荼đồ
羅la 剎sát 諸chư 鬼quỷ 神thần
不bất 能năng 起khởi 障chướng 礙ngại

Tất cả thiên nhạc thần
Úng hình, quỷ tiệp tật
Quỷ thần, quỷ bạo ác
Chẳng thể gây chướng ngại

於ư 此thử 百bách 佛Phật 名danh
常thường 能năng 念niệm 持trì 者giả
一nhất 切thiết 諸chư 魔ma 事sự
不bất 能năng 得đắc 其kỳ 便tiện

Một trăm Phật danh này
Luôn hộ niệm người trì
Hết thảy các ma sự
Chẳng thể nào trục lợi"
爾nhĩ 時thời 天Thiên 帝Đế 釋Thích三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 王Vương整chỉnh 理lý 身thân 衣y 服phục胡hồ 跪quỵ 而nhi 合hợp 掌chưởng白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Năng Thiên Đế--vua của 33 cõi trời--sửa sang y phục, hai gối quỳ, chắp tay, và thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 常thường 衛vệ 護hộ受thọ 持trì 佛Phật 名danh 者giả及cập 四Tứ 天Thiên 大Đại 王Vương亦diệc 常thường 護hộ 於ư 彼bỉ受thọ 持trì 佛Phật 名danh 者giả唯duy 除trừ 必tất 定định 業nghiệp不bất 可khả 得đắc 救cứu 護hộ一nhất 切thiết 天thiên 人nhân 中trung無vô 能năng 加gia 惡ác 者giả
"Thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ luôn hộ vệ cho người thọ trì các danh hiệu của chư Phật. Ngoài ra còn có Tứ Đại Thiên Vương cũng luôn bảo hộ người đó. Người thọ trì các danh hiệu của chư Phật--duy trừ nghiệp quyết định thì chẳng thể cứu hộ--còn hết thảy trong hàng trời người thì không ai có thể gây tạo việc ác cho họ được."

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 智Trí出xuất 大đại 微vi 妙diệu 聲thanh八bát 種chủng 和hòa 雅nhã 音âm善thiện 美mỹ 眾chúng 樂nhạo 聞văn
Lúc bấy giờ bậc Nhất Thiết Trí phát ra âm thanh lớn vi diệu, tám loại tiếng hòa nhã, chân thiện, và mỹ diệu, khiến ai nấy đều thích nghe.

普phổ 告cáo 諸chư 大đại 眾chúng
Sau đó, Ngài bảo toàn thể đại chúng rằng:

速tốc 受thọ 此thử 佛Phật 名danh於ư 十thập 方phương 世thế 界giới所sở 在tại 廣quảng 流lưu 布bố而nhi 作tác 大đại 法Pháp 施thí斷đoạn 除trừ 眾chúng 生sanh 疑nghi
"Hãy mau thọ trì các danh hiệu của chư Phật này, rồi ở khắp các thế giới trong mười phương mà rộng lưu truyền để làm đại Pháp thí và đoạn trừ hoài nghi cho chúng sanh."
大Đại 聖Thánh 釋Thích 迦Ca 文Văn演diễn 說thuyết 此thử 法Pháp 時thời三tam 百bách 諸chư 比Bỉ 丘Khâu悉tất 得đắc 諸chư 漏lậu 盡tận
Khi Đại Thánh Năng Tịch diễn nói Pháp này xong, có 300 vị Bhikṣu được lậu tận ý giải.

復phục 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni其kỳ 數số 有hữu 四tứ 十thập一nhất 切thiết 漏lậu 法pháp 盡tận逮đãi 得đắc 阿A 羅La 漢Hán
Lại có 40 vị Bhikṣuṇī được tận trừ tất cả lậu pháp và đắc Đạo Ưng Chân.

復phục 有hữu 優Ưu 婆Bà 塞Tắc其kỳ 數số 滿mãn 五ngũ 千thiên住trụ 勝thắng 歡hoan 喜hỷ 心tâm獲hoạch 果Quả 須Tu 陀Đà 洹Hoàn
Lại có 5.000 Thanh Tín Nam trụ thắng hoan hỷ tâm và chứng Quả Dự Lưu.

復phục 有hữu 優Ưu 婆Bà 夷Di其kỳ 數số 千thiên 一nhất 百bách皆giai 遠viễn 離ly 塵trần 垢cấu而nhi 得đắc 法Pháp 眼nhãn 淨tịnh
Lại có 1.100 Thanh Tín Nữ đều xa rời trần cấu và đắc Pháp nhãn thanh tịnh.

復phục 有hữu 大đại 天thiên 王vương無vô 量lượng 千thiên 萬vạn 眾chúng於ư 法Pháp 王Vương 法Pháp 中trung得đắc 清thanh 淨tịnh 法Pháp 眼nhãn
Lại có các đại thiên vương cùng vô lượng ngàn vạn thiên chúng đắc Pháp nhãn thanh tịnh ở trong Pháp của bậc Pháp Vương.

如như 彼bỉ 恒Hằng 河Hà 沙sa分phân 之chi 為vi 三tam 分phần菩Bồ 薩Tát 如như 一nhất 分phần悉tất 獲hoạch 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn
Ví như có bao nhiêu số cát của một sông Hằng, hãy chia làm ba phần. Số lượng của chư Bồ-tát chứng Vô Sanh Nhẫn thì bằng một phần của số đó.

三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 剎Sát是thị 時thời 六lục 震chấn 動động諸chư 山sơn 及cập 高cao 峯phong大đại 地địa 皆giai 震chấn 吼hống於ư 上thượng 虛hư 空không 中trung雨vũ 諸chư 天thiên 妙diệu 花hoa天thiên 龍long 非phi 人nhân 等đẳng喜hỷ 聲thanh 悉tất 遍biến 滿mãn
Lúc bấy giờ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều chấn động sáu cách. Các núi non, cao phong, và đại địa thảy đều rung chuyển. Còn ở trong hư không mưa xuống các loại hoa vi diệu cõi trời. Tiếng vui vẻ của hàng trời, rồng, phi nhân và những loài hữu tình khác, đều vang dội khắp nơi.
爾nhĩ 時thời 帝Đế 釋Thích 天Thiên目Mục 連Liên離Ly 波Ba 多Đa蛇Xà 奴Nô劫Kiếp 賓Tân 那Na摩Ma 訶Ha 迦Ca 旃Chiên 延Diên及cập 摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp漚Âu 樓Lâu 頻Tần 迦Ca 葉Diếp乃nãi 至chí 那Na 迦Ca 葉Diếp富Phú 樓Lâu 彌Di 多Đa 羅La善Thiện 吉Cát 不Bất 見Kiến 空Không阿A 難Nan 陀Đà跋Bạt 提Đề沓Đạp 婆Bà 摩Ma 羅La 子tử如như 是thị 等đẳng 大đại 眾chúng二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 人nhân
Khi ấy Năng Thiên Đế, Tôn giả Đại Thải Thục Thị, Tôn giả Thất Tú, Tôn giả Tiểu Lộ, Tôn giả Phòng Tú, Tôn giả Đại Tiễn Thế Chủng Nam, Tôn giả Đại Ẩm Quang, Tôn giả Mộc Qua Lâm Ẩm Quang, cho đến Tôn giả Hà Ẩm Quang, Tôn giả Mãn Từ Tử, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả Khánh Hỷ, Tôn giả Nhân Hiền, và Tôn giả Vật Lực Sĩ Tử, cùng các đại chúng như thế; cả thảy là 25.000 vị.

同đồng 聲thanh 白bạch 佛Phật 言ngôn
Họ đều đồng thanh thưa với Phật rằng:

釋Thích 師Sư 子Tử 法Pháp 王Vương我ngã 盡tận 精tinh 進tấn 力lực皆giai 悉tất 無vô 有hữu 餘dư以dĩ 諸chư 神thần 通thông 力lực於ư 無vô 量lượng 世thế 界giới化hóa 作tác 無vô 量lượng 身thân過quá 無vô 量lượng 佛Phật 剎sát常thường 說thuyết 此thử 佛Phật 名danh亦diệc 如như 佛Phật 所sở 說thuyết
"Thưa Năng Nhân Sư Tử Pháp Vương! Con sẽ tận hết sức tinh tấn của mình--không chút dư sót--và dùng mọi sức thần thông ở vô lượng thế giới để hóa làm vô lượng thân, rồi vượt qua vô lượng Phật độ mà luôn nói các danh hiệu của chư Phật này và cũng như tuyên giảng những điều Phật dạy."

爾nhĩ 時thời 佛Phật 世Thế 尊Tôn為vì 令linh 眾chúng 見kiến 故cố示thị 現hiện 大đại 神thần 通thông現hiện 無vô 量lượng 億ức 剎sát以dĩ 佛Phật 神thần 通thông 力lực見kiến 釋Thích 師Sư 子Tử 王Vương處xứ 處xứ 而nhi 遍biến 滿mãn說thuyết 此thử 修Tu 多Đa 羅La亦diệc 如như 過quá 去khứ 佛Phật所sở 說thuyết 無vô 差sai 別biệt
Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn vì muốn khiến đại chúng trông thấy nên thị hiện đại thần thông. Với sức thần thông của Phật, Ngài hiện vô lượng ức quốc độ. Khi ấy đại chúng đều thấy Năng Nhân Sư Tử Pháp Vương biến khắp các cõi nước kia mà thuyết giảng Kinh này và cũng như lời dạy của chư Phật quá khứ--tất cả đều chẳng sai khác.

佛Phật 告cáo 諸chư 大đại 眾chúng
Phật bảo các đại chúng:

我ngã 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp久cửu 善thiện 修tu 神thần 通thông於ư 無vô 上thượng 佛Phật 法Pháp決quyết 定định 莫mạc 生sanh 疑nghi安an 隱ẩn 眾chúng 生sanh 故cố速tốc 說thuyết 此thử 佛Phật 名danh令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng永vĩnh 離ly 生sanh 死tử 苦khổ
"Từ lâu xa ở trong vô lượng kiếp, Ta đã khéo tu thần thông. Ở nơi vô thượng Phật Pháp, đại chúng hãy nhất định chớ sanh hoài nghi. Vì muốn chúng sanh được an ổn, cho nên Ta mới mau nói các danh hiệu của chư Phật này. Như thế sẽ khiến các chúng sanh vĩnh viễn xa rời khổ ách của sanh tử."
爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo慧tuệ 命mạng 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Lúc bấy giờ Phật bảo Tuệ mạng Thu Lộ Tử:

若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 佛Phật 名danh 已dĩ深thâm 信tín 清thanh 淨tịnh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm愛ái 樂nhạo 受thọ 持trì晝trú 夜dạ 精tinh 勤cần讀độc 誦tụng 書thư 寫tả廣quảng 為vì 他tha 說thuyết得đắc 無vô 量lượng 無vô 邊biên廣quảng 大đại 功công 德đức得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển乃nãi 至chí 速tốc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề一nhất 切thiết 眾chúng 魔ma不bất 能năng 嬈nhiễu 亂loạn
"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khi đã nghe các danh hiệu của chư Phật này, rồi với lòng tin sâu thanh tịnh, họ phát khởi Đạo tâm và yêu mến thọ trì. Ngày đêm tinh tấn, họ đọc tụng biên chép và rộng diễn nói cho người khác, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức quảng đại, trụ không thoái chuyển, cho đến mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và hết thảy chúng ma đều chẳng thể nhiễu loạn."

佛Phật 說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ慧tuệ 命mạng 舍Xá 利Lợi 弗Phất釋Thích梵Phạm四Tứ 王Vương比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la 等đẳng一nhất 切thiết 大đại 眾chúng聞văn 此thử 法Pháp 已dĩ皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ
Khi Phật thuyết Kinh này xong, Tuệ mạng Thu Lộ Tử, Năng Thiên Đế, Phạm Vương, Tứ Đại Thiên Vương, Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, và những loài hữu tình khác, tất cả đại chúng khi nghe Pháp này rồi, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ.

百Bách 佛Phật 名Danh 經Kinh
Kinh 100 Danh Hiệu của Chư Phật

隋Tùy 天Thiên 竺Trúc 法Pháp 師Sư 那Na 連Liên 提Đề 耶Da 舍Xá 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Tôn Xưng (490-589)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 31/1/2013 ◊ Dịch nghĩa: 31/1/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ: BắcNam