Tụng Kinh Trì Chú 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Thanh Tịnh Pháp Âm 
[góp ý]

📂Âm Thanh Pháp Khí
📂Diễn Đọc Kinh Phật
Instrumental (1,50)
Instrumental - Namo Amitabha Buddha (3,50)
Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,38)
Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,40)
Instrumental - Om Mani Padme Hum (7,23)
Instrumental - Om Mani Padme Hum (9,54)
Instrumental - The Pure Dharma Body (9,27)
Namo Amituofo (11,40)
Namo Amituofo (5,12)
Namo Amituofo (7,25)
Om Mani Padme Hum (2,39)
Om Mani Padme Hum (4,52)
Om Mani Padme Hum (5,30)
Om Mani Padme Hum - Mongolian (8,46)