Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Phim Ảnh Phật Giáo 


Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa ♦ Quyển 1
The Preface of Śūraṅgama Sūtra
🎥1:00:55
🎥2:17:56
🎥2:24:19
🎥1:54:51 (Bắc)
🎥1:54:51 (Nam)
🎥3:41:24 (Bắc)
🎥3:23:38 (Nam)
🎥2:08:13
🎥2:53:57 (Bắc)
🎥2:53:57 (Nam)
🎥2:58:25
🎥2:26:39
🎥2:28:06
🎥3:36:03
🎥2:05:19 (Bắc)
🎥2:05:19 (Nam)
🎥2:45:44 (Bắc)
🎥2:45:44 (Nam)
PLAY ALL