Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Bản Text Học của Thần Chú 

Các em PHẢI học bản thần chú này ở đây và hãy đọc theo phần chú ngữ với âm tiếng Việt là được.

🎥Xuân Duật