Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Thành Thiện 
[góp ý]

Link audio của Pháp hữu Thành Thiện đã đọc xong vào ngày 4 Tháng 4, 2018.
Thanh Thien (doc ten Kinh) mp3 ogg