Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Chuyển Đọc Tôn Kinh 
[góp ý]

Chương trình Tặng nhẫn có khắc tâm chú chữ Phạn của Đại Bạch Tản Cái Thần Chú đến khắp nơi trên thế giới, và chuyên mục đọc tụng Pháp âm về Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa.

Phần Giới Thiệu
Pháp Hữu Gần Xa
Danh Sách Gửi Nhẫn