Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Phần Chính Văn của 10 Quyển Kinh [phương ngữ Bắc] 
[góp ý]

Nếu bạn dùng điện thoại hoặc bằng máy tính bảng, thì có thể đọc online bộ Kinh này ở đây. Khổ chữ sẽ rõ, to, và rất tiện để đọc. Kinh Đại Phật Đỉnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa | Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--01.pdf 224.82 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--02.pdf 235.5 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--03.pdf 225.39 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--04.pdf 219.44 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--05.pdf 226.32 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--06.pdf 235.45 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--07.pdf 227.99 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--08.pdf 242.79 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--09.pdf 228.83 Kb
Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co--10.pdf 225.59 Kb