大Đại 方Phương 廣Quảng 入Nhập 如Như 來Lai 智Trí 德Đức 不Bất 思Tư 議Nghị 經Kinh

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời佛Phật 在tại 摩Ma 竭Kiệt 提Đề 國Quốc寂Tịch 滅Diệt 道Đạo 場Tràng普Phổ 光Quang 明Minh 殿Điện無vô 量lượng 功công 德đức之chi 所sở 集tập 起khởi見kiến 者giả 靡mĩ 不bất生sanh 大đại 喜hỷ 樂lạc永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết輕khinh 毀hủy 之chi 心tâm佛Phật 於ư 其kỳ 中trung坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa師sư 子tử 之chi 座tòa證chứng 淨tịnh 等đẳng 覺giác所sở 行hành 無vô 二nhị住trụ 佛Phật 所sở 住trụ悉tất 與dữ 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 平bình 等đẳng到đáo 無vô 障chướng 礙ngại不bất 退thoái 轉chuyển 法Pháp一nhất 切thiết 所sở 行hành無vô 能năng 制chế 伏phục常thường 作tác 佛Phật 事sự未vị 曾tằng 休hưu 息tức體thể 法pháp 無vô 相tướng住trụ 不bất 思tư 議nghị三tam 世thế 所sở 生sanh了liễu 無vô 差sai 別biệt其kỳ 身thân 充sung 遍biến一nhất 切thiết 世thế 界giới智trí 達đạt 諸chư 法pháp嘗thường 無vô 迷mê 惑hoặc覺giác 一nhất 切thiết 行hành斷đoạn 諸chư 疑nghi 網võng其kỳ 身thân 微vi 妙diệu不bất 可khả 分phân 別biệt到đáo 無vô 二nhị 智trí究cứu 竟cánh 彼bỉ 岸ngạn為vi 諸chư 菩Bồ 薩Tát之chi 所sở 宗tông 仰ngưỡng住trụ 無vô 差sai 別biệt如Như 來Lai 解giải 脫thoát入nhập 無vô 中trung 邊biên佛Phật 平bình 等đẳng 地địa通thông 達đạt 一nhất 切thiết處xử 空không 法Pháp 界Giới窮cùng 未vị 來lai 劫kiếp常thường 轉chuyển 法Pháp 輪luân

與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng六lục 十thập 二nhị 億ức 人nhân 俱câu皆giai 悉tất 了liễu 達đạt諸chư 法pháp 實thật 相tướng自tự 性tánh 平bình 等đẳng猶do 如như 虛hư 空không無vô 所sở 依y 著trước永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết煩phiền 惱não 蓋cái 纏triền一nhất 切thiết 如Như 來Lai智trí 慧tuệ 方phương 便tiện皆giai 能năng 隨tùy 入nhập於ư 一nhất 法pháp 中trung了liễu 一nhất 切thiết 法pháp無vô 分phân 別biệt 智trí常thường 現hiện 在tại 前tiền常thường 勤cần 修tu 習tập趣thú 種chủng 智trí 道đạo心tâm 無vô 退thoái 轉chuyển皆giai 已dĩ 成thành 就tựu到đáo 彼bỉ 岸ngạn 智trí隨tùy 一nhất 切thiết 境cảnh所sở 行hành 方phương 便tiện無vô 不bất 具cụ 足túc

其kỳ 名danh 曰viết舍Xá 利Lợi 弗Phất大Đại 目Mục 揵Kiền 連Liên摩Ma 訶Ha 迦Ca 旃Chiên 延Diên摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp那Na 提Đề 迦Ca 葉Diếp伽Già 耶Da 迦Ca 葉Diếp摩Ma 訶Ha 劫Kiếp 賓Tân 那Na離Ly 婆Bà 多Đa阿A 㝹Nậu 樓Lâu 馱Đà須Tu 菩Bồ 提Đề富Phú 樓Lâu 那Na 彌Di 多Đa 羅La 尼Ni 子Tử憍Kiêu 梵Phạm 波Ba 提Đề周Chu 利Lợi 槃Bàn 陀Đà財Tài 力Lực 士Sĩ 子Tử佉Khư 陀Đà 羅La商Thương 主Chủ 准Chuẩn 陀Đà摩Ma 訶Ha 俱Câu 絺Hy 羅La難Nan 陀Đà羅La 睺Hầu 羅La阿A 難Nan如như 是thị 等đẳng 諸chư 大đại 弟đệ 子tử而nhi 為vi 上thượng 首thủ

復phục 與dữ 六lục 十thập 億ức比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 俱câu皆giai 已dĩ 久cửu 集tập清thanh 淨tịnh 白bạch 法Pháp近cận 佛Phật 種chủng 智trí了liễu 達đạt 方phương 便tiện證chứng 一nhất 切thiết 法pháp無vô 性tánh 無vô 相tướng安an 住trụ 實thật 際tế解giải 一nhất 切thiết 法pháp無vô 生sanh 無vô 滅diệt無vô 所sở 除trừ 斷đoạn住trụ 不bất 思tư 議nghị解giải 脫thoát 三tam 昧muội隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh應ưng 可khả 調điều 伏phục示thị 現hiện 種chủng 種chủng威uy 儀nghi 色sắc 相tướng而nhi 於ư 其kỳ 中trung無vô 所sở 分phân 別biệt

其kỳ 名danh 曰viết摩Ma 訶Ha 波Ba 闍Xà 波Ba 提Đề及cập 耶Da 輸Du 陀Đà 羅La而nhi 為vi 上thượng 首thủ

復phục 與dữ 十thập 佛Phật 剎sát不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha微vi 塵trần 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 俱câu皆giai 是thị 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ從tùng 餘dư 方phương 界giới來lai 集tập 於ư 此thử盡tận 能năng 普phổ 入nhập十thập 方phương 世thế 界giới得đắc 涅Niết 槃Bàn 道Đạo善thiện 方phương 便tiện 智trí安an 住trụ 菩Bồ 薩Tát觀quán 察sát 成thành 就tựu一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh方phương 便tiện 法Pháp 門môn攝nhiếp 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 斷đoạn 一nhất 切thiết戲hí 論luận 執chấp 取thủ了liễu 達đạt 諸chư 法pháp無vô 邊biên 無vô 中trung知tri 諸chư 眾chúng 生sanh善thiện 惡ác 業nghiệp 果quả皆giai 不bất 可khả 得đắc亦diệc 不bất 失thất 壞hoại

又hựu 能năng 究cứu 其kỳ意ý 樂lạc 煩phiền 惱não諸chư 根căn 所sở 行hành具cụ 持trì 三tam 世thế如Như 來Lai 所sở 說thuyết諸chư 法pháp 句cú 義nghĩa無vô 有hữu 忘vong 失thất通thông 達đạt 一nhất 切thiết有hữu 為vi 無vô 為vi世thế 出xuất 世thế 法pháp成thành 就tựu 三tam 世thế諸chư 佛Phật 智trí 輪luân

於ư 念niệm 念niệm 中trung現hiện 天thiên 宮cung 沒một受thọ 生sanh 出xuất 家gia修tu 行hành 苦khổ 行hạnh詣nghệ 菩Bồ 提Đề 樹thụ降hàng 魔ma 成thành 佛Phật轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân般Bát 涅Niết 槃Bàn 相tướng常thường 不bất 厭yếm 捨xả一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh覺giác 悟ngộ 令linh 發phát大đại 菩Bồ 提Đề 心tâm能năng 於ư 一nhất 眾chúng 生sanh心tâm 所sở 緣duyên 境cảnh入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh心tâm 所sở 緣duyên 境cảnh成thành 就tựu 自tự 然nhiên 智trí而nhi 受thọ 菩Bồ 薩Tát 身thân一Nhất 切Thiết 智Trí 行hạnh未vị 曾tằng 退thoái 轉chuyển雖tuy 常thường 修tu 習tập而nhi 無vô 所sở 作tác

能năng 無vô 量lượng 劫kiếp為vì 一nhất 眾chúng 生sanh住trụ 世thế 說thuyết 法Pháp護hộ 持trì 法Pháp 藏tạng紹thiệu 諸chư 佛Phật 種chủng於ư 無vô 佛Phật 處xứ現hiện 佛Phật 出xuất 世thế如như 眾chúng 生sanh 數số示thị 成thành 正chánh 覺giác得đắc 加gia 趺phu 坐tọa充sung 遍biến 十thập 方phương圓viên 滿mãn 大đại 智trí嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết雜tạp 穢uế 國quốc 土độ滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 業nghiệp 障chướng虛hư 空không 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 功công 德đức皆giai 悉tất 具cụ 足túc證chứng 法Pháp 實thật 際tế無vô 所sở 障chướng 礙ngại得đắc 一nhất 切thiết 法pháp平bình 等đẳng 智trí 印ấn印ấn 知tri 諸chư 法pháp自tự 性tánh 平bình 等đẳng所sở 見kiến 所sở 聞văn如như 影ảnh 如như 響hưởng

住trụ 不bất 思tư 議nghị解giải 脫thoát 三tam 昧muội自tự 在tại 遊du 戲hí首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 定Định成thành 就tựu 出xuất 生sanh諸chư 佛Phật 相tướng 好hảo陀đà 羅la 尼ni 門môn具cụ 三tam 世thế 佛Phật清thanh 淨tịnh 行hạnh 願nguyện成thành 就tựu 普Phổ 賢Hiền殊thù 勝thắng 意ý 樂lạc

諸chư 佛Phật 出xuất 世thế咸hàm 詣nghệ 其kỳ 所sở恭cung 敬kính 勸khuyến 請thỉnh於ư 一nhất 毛mao 道đạo 中trung現hiện 一nhất 切thiết 世thế 界giới於ư 一nhất 毛mao 道đạo 中trung現hiện 於ư 十thập 方phương始thỉ 從tùng 下hạ 生sanh乃nãi 至chí 最tối 後hậu般Bát 涅Niết 槃Bàn 相tướng以dĩ 十thập 方phương 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 眾chúng 會hội現hiện 一nhất 佛Phật 眾chúng 會hội以dĩ 一nhất 佛Phật 眾chúng 會hội現hiện 十thập 方phương 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 眾chúng 會hội現hiện 十thập 方phương 界giới入nhập 自tự 身thân 中trung於ư 自tự 身thân 中trung現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân隨tùy 為vi 演diễn 說thuyết無vô 量lượng 法Pháp 要yếu

現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật 身thân入nhập 一nhất 佛Phật 身thân以dĩ 一nhất 佛Phật 身thân入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 身thân於ư 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân現hiện 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 身thân於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân現hiện 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân於ư 一nhất 生sanh 身thân現hiện 三tam 世thế 生sanh 身thân三tam 世thế 生sanh 身thân現hiện 一nhất 生sanh 身thân

現hiện 過quá 去khứ 世thế入nhập 未vị 來lai 世thế以dĩ 未vị 來lai 世thế入nhập 過quá 去khứ 世thế以dĩ 過quá 去khứ 世thế入nhập 現hiện 在tại 世thế以dĩ 現hiện 在tại 世thế入nhập 過quá 去khứ 世thế於ư 一nhất 身thân 中trung入nhập 深thâm 禪thiền 定định於ư 無vô 量lượng 無vô 數số 身thân 起khởi無vô 量lượng 無vô 數số 身thân入nhập 深thâm 禪thiền 定định於ư 一nhất 身thân 起khởi

於ư 一nhất 佛Phật 身thân 現hiện一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân現hiện 一nhất 佛Phật 身thân於ư 眾chúng 生sanh 身thân現hiện 淨tịnh 法Pháp 身thân於ư 淨tịnh 法Pháp 身thân現hiện 眾chúng 生sanh 身thân以dĩ 一nhất 佛Phật 剎sát及cập 莊trang 嚴nghiêm 事sự現hiện 一nhất 切thiết 淨tịnh 剎sát以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát及cập 莊trang 嚴nghiêm 事sự現hiện 一nhất 淨tịnh 剎sát以dĩ 十thập 方phương 界giới入nhập 一nhất 毛mao 孔khổng為vì 諸chư 眾chúng 生sanh顯hiển 示thị 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 願nguyện 力lực普phổ 於ư 十thập 方phương隨tùy 可khả 化hóa 度độ為vi 現hiện 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề於ư 無vô 數số 劫kiếp一nhất 一nhất 世thế 界giới行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh而nhi 無vô 休hưu 息tức於ư 一nhất 微vi 塵trần容dung 納nạp 無vô 邊biên不bất 可khả 稱xưng 量lượng算toán 數số 世thế 界giới令linh 諸chư 眾chúng 生sanh無vô 有hữu 迫bách 促xúc無vô 量lượng 不bất 思tư 議nghị 劫kiếp為vi 一nhất 須tu 臾du演diễn 一nhất 須tu 臾du 為vi 無vô 量lượng不bất 思tư 議nghị 劫kiếp一nhất 剎sát 那na 中trung普phổ 於ư 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh

卵noãn 生sanh胎thai 生sanh濕thấp 生sanh化hóa 生sanh有hữu 形hình無vô 形hình有hữu 色sắc無vô 色sắc無vô 足túc二nhị 足túc四tứ 足túc多đa 足túc天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già釋Thích梵Phạm護Hộ 世Thế人nhân 非phi 人nhân 等đẳng應ưng 可khả 調điều 伏phục為vi 現hiện 種chủng 種chủng威uy 儀nghi 所sở 行hành而nhi 其kỳ 身thân 心tâm無vô 分phân 別biệt 用dụng

斯tư 諸chư 菩Bồ 薩Tát皆giai 得đắc 如như 是thị善thiện 巧xảo 方phương 便tiện及cập 餘dư 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 功công 德đức

其kỳ 名danh 曰viết

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát普Phổ 眼Nhãn 菩Bồ 薩Tát普Phổ 化Hóa 菩Bồ 薩Tát普phổ 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát普Phổ 目Mục 菩Bồ 薩Tát普Phổ 光Quang 菩Bồ 薩Tát普Phổ 明Minh 菩Bồ 薩Tát普Phổ 照Chiếu 菩Bồ 薩Tát普Phổ 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát普Phổ 覺Giác 菩Bồ 薩Tát大Đại 速Tốc 疾Tật 菩Bồ 薩Tát大Đại 速Tốc 疾Tật 持Trì 菩Bồ 薩Tát大Đại 神Thần 變Biến 菩Bồ 薩Tát大Đại 神Thần 變Biến 王Vương 菩Bồ 薩Tát大Đại 精Tinh 進Tấn 菩Bồ 薩Tát大Đại 勇Dũng 健Kiện 菩Bồ 薩Tát大Đại 奮Phấn 迅Tấn 菩Bồ 薩Tát大Đại 奮Phấn 迅Tấn 力Lực 菩Bồ 薩Tát大Đại 眾Chúng 生Sanh 菩Bồ 薩Tát大Đại 香Hương 象Tượng 菩Bồ 薩Tát大Đại 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát妙Diệu 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát功Công 德Đức 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát普Phổ 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát法Pháp 無Vô 垢Cấu 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát名Danh 稱Xưng 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát光Quang 明Minh 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát滿Mãn 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát梵Phạm 音Âm 菩Bồ 薩Tát梵Phạm 主Chủ 雷Lôi 音Âm 菩Bồ 薩Tát地Địa 音Âm 菩Bồ 薩Tát法Pháp 界Giới 音Âm 菩Bồ 薩Tát破Phá 一Nhất 切Thiết 魔Ma 音Âm 菩Bồ 薩Tát震Chấn 法Pháp 鼓Cổ 音Âm 菩Bồ 薩Tát普Phổ 覺Giác 音Âm 菩Bồ 薩Tát無Vô 分Phân 別Biệt 音Âm 菩Bồ 薩Tát地Địa 上Thượng 音Âm 菩Bồ 薩Tát蔽Tế 一Nhất 切Thiết 聲Thanh 音Âm 菩Bồ 薩Tát平Bình 等Đẳng 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát離Ly 垢Cấu 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát功Công 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát光Quang 明Minh 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát月Nguyệt 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát日Nhật 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát日Nhật 生Sanh 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát蓮Liên 花Hoa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát慧Tuệ 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát大Đại 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát勝Thắng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát名Danh 稱Xưng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát無Vô 上Thượng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát增Tăng 長Trưởng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát無Vô 量Lượng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát廣Quảng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát佛Phật 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát無Vô 盡Tận 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát海Hải 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát彌Di 樓Lâu 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát大Đại 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát法Pháp 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát照Chiếu 十Thập 方Phương 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát普Phổ 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát破Phá 一Nhất 切Thiết 暗Ám 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát照Chiếu 一Nhất 切Thiết 處Xứ 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát決Quyết 定Định 照Chiếu 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát月Nguyệt 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát日Nhật 燈Đăng 菩Bồ 薩Tát文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát金Kim 剛Cang 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát功Công 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát離Ly 惡Ác 趣Thú 菩Bồ 薩Tát藥Dược 王Vương 菩Bồ 薩Tát藥Dược 上Thượng 菩Bồ 薩Tát雷Lôi 音Âm 菩Bồ 薩Tát花Hoa 首Thủ 菩Bồ 薩Tát日Nhật 光Quang 菩Bồ 薩Tát離Ly 垢Cấu 勇Dũng 猛Mãnh 菩Bồ 薩Tát金Kim 剛Cang 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát滅Diệt 諸Chư 蓋Cái 菩Bồ 薩Tát降Hàng 魔Ma 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 髻Kế 菩Bồ 薩Tát千Thiên 光Quang 菩Bồ 薩Tát降Hàng 伏Phục 大Đại 魔Ma 菩Bồ 薩Tát難Nan 見Kiến 菩Bồ 薩Tát難Nan 伏Phục 菩Bồ 薩Tát難Nan 量Lương 菩Bồ 薩Tát勝Thắng 智Trí 菩Bồ 薩Tát滅Diệt 惡Ác 趣Thú 菩Bồ 薩Tát彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát如như 是thị 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát而nhi 為vi 上thượng 首thủ

復phục 有hữu 無vô 量lượng不bất 可khả 思tư 議nghị不bất 可khả 稱xưng 量lượng天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già釋Thích梵Phạm護Hộ 世Thế皆giai 從tùng 十thập 方phương佛Phật 剎sát 來lai 集tập

時thời 此thử 世thế 界giới復phục 有hữu 百bách 億ức六lục 欲dục 諸chư 天thiên魔ma 王vương太thái 子tử商thương 主chủ 為vi 首thủ與dữ 無vô 量lượng 諸chư 天thiên 眷quyến 屬thuộc俱câu 詣nghệ 佛Phật 所sở為vi 見kiến 如Như 來Lai禮lễ 拜bái 供cúng 養dường聽thính 受thọ 法Pháp 故cố

復phục 有hữu 百bách 億ức大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên魔Ma 醯Hê 首Thủ 羅La而nhi 為vi 上thượng 首thủ亦diệc 與dữ 無vô 量lượng諸chư 天thiên 眷quyến 屬thuộc俱câu 詣nghệ 佛Phật 所sở為vi 見kiến 如Như 來Lai禮lễ 拜bái 供cúng 養dường聽thính 受thọ 法Pháp 故cố

復phục 有hữu 百bách 億ức八bát 部bộ 王vương 眾chúng及cập 無vô 量lượng 人nhân非phi 人nhân優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di 等đẳng各các 與dữ 眷quyến 屬thuộc俱câu 詣nghệ 佛Phật 所sở為vi 見kiến 如Như 來Lai禮lễ 拜bái 供cúng 養dường聽thính 受thọ 法Pháp 故cố

復phục 有hữu 一nhất 切thiết草thảo 木mộc 叢tùng 林lâm諸chư 藥dược 神thần 等đẳng及cập 彌Di 樓Lâu 山Sơn摩Ma 訶Ha 彌Di 樓Lâu 山Sơn目Mục 真Chân 隣Lân 陀Đà 山Sơn摩Ma 訶Ha 目Mục 真Chân 隣Lân 陀Đà 山Sơn雪Tuyết 山Sơn鐵Thiết 圍Vi 山Sơn 等đẳng一nhất 切thiết 山sơn 神thần河hà 海hải 陂bi 池trì國quốc 邑ấp 聚tụ 落lạc所sở 有hữu 諸chư 神thần并tinh 八bát 部bộ 眾chúng諸chư 宮cung 殿điện 神thần亦diệc 與dữ 眷quyến 屬thuộc俱câu 詣nghệ 佛Phật 所sở為vi 見kiến 如Như 來Lai禮lễ 拜bái 供cúng 養dường聽thính 受thọ 法Pháp 故cố

復phục 有hữu 百bách 億ức日nhật 月nguyệt 諸chư 天thiên及cập 阿A 那Na 婆Bà 達Đạt 多Đa 龍Long 王Vương各các 與dữ 無vô 量lượng眷quyến 屬thuộc 圍vi 繞nhiễu俱câu 詣nghệ 佛Phật 所sở為vi 見kiến 如Như 來Lai禮lễ 拜bái 供cúng 養dường聽thính 受thọ 法Pháp 故cố

是thị 諸chư 大đại 眾chúng以dĩ 佛Phật 神thần 力lực不bất 相tương 障chướng 礙ngại無vô 有hữu 迫bách 隘ải

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn光quang 明minh 顯hiển 照chiếu蔽tế 於ư 眾chúng 會hội猶do 如như 白bạch 月nguyệt十thập 五ngũ 日nhật 滿mãn淨tịnh 除trừ 雲vân 翳ế光quang 明minh 顯hiển 照chiếu映ánh 蔽tế 眾chúng 星tinh亦diệc 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương安an 住trụ 不bất 動động如Như 來Lai 光quang 明minh普phổ 蔽tế 一nhất 切thiết釋Thích 梵Phạm 諸chư 天thiên高cao 顯hiển 特đặc 尊tôn亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử告cáo 滅Diệt 諸Chư 蓋Cái 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

如Như 來Lai 今kim 者giả安an 住trụ 於ư 此thử身thân 不bất 動động 搖dao汝nhữ 知tri 之chi 乎hồ

彼bỉ 即tức 答đáp 言ngôn

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如Như 來Lai 今kim 者giả雖tuy 在tại 此thử 會hội安an 住trụ 不bất 動động有hữu 諸chư 天thiên 人nhân或hoặc 見kiến 出xuất 家gia修tu 行hành 苦khổ 行hạnh或hoặc 見kiến 往vãng 詣nghệ菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ安an 處xử 道Đạo 場Tràng降hàng 伏phục 魔ma 怨oán成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác諸chư 天thiên龍long 王vương夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già釋Thích梵Phạm護Hộ 世Thế咸hàm 共cộng 讚tán 言ngôn

善thiện 哉tai大Đại 師Sư 能năng 勝thắng 怨oán 敵địch

或hoặc 見kiến 釋Thích 梵Phạm護Hộ 世Thế 諸chư 天thiên勸khuyến 請thỉnh 說thuyết 法Pháp或hoặc 見kiến 為vì 其kỳ說thuyết 布bố 施thí 法Pháp或hoặc 見kiến 為vi 說thuyết持trì 戒giới 忍nhẫn 辱nhục精tinh 進tấn 禪thiền 定định智trí 慧tuệ 方phương 便tiện力lực 願nguyện 智trí 法Pháp或hoặc 見kiến 為vi 說thuyết聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 法Pháp或hoặc 見kiến 為vi 說thuyết獨Độc 覺Giác 乘Thừa 法Pháp或hoặc 見kiến 為vi 說thuyết無Vô 上Thượng 乘Thừa 法Pháp或hoặc 見kiến 為vi 說thuyết畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ閻Diêm 摩Ma 羅La 界giới四Tứ 天Thiên 王Vương 天Thiên三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên乃nãi 至chí 梵Phạm 宮cung受thọ 生sanh 等đẳng 法pháp或hoặc 見kiến 為vi 說thuyết生sanh 人nhân 趣thú 法pháp或hoặc 見kiến 為vi 說thuyết生sanh 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 法pháp

又hựu 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi於ư 此thử 眾chúng 中trung或hoặc 見kiến 如Như 來Lai身thân 高cao 一nhất 尋tầm或hoặc 一nhất 俱câu 盧lô或hoặc 二nhị 俱câu 盧lô或hoặc 半bán 由do 旬tuần或hoặc 一nhất 由do 旬tuần或hoặc 二nhị 由do 旬tuần或hoặc 十thập 由do 旬tuần或hoặc 百bách或hoặc 千thiên或hoặc 萬vạn 由do 旬tuần或hoặc 見kiến 五ngũ 萬vạn十thập 萬vạn百bách 萬vạn或hoặc 五ngũ 百bách 萬vạn乃nãi 至chí 或hoặc 見kiến超siêu 過quá 一nhất 切thiết數số 量lượng 由do 旬tuần

或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân作tác 真chân 金kim 色sắc或hoặc 瑠lưu 璃ly 色sắc或hoặc 帝đế 青thanh 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 大đại 青thanh 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 光quang 明minh 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 紅hồng 蓮liên 花hoa 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 釋thích 迦ca 毘tỳ 楞lăng 伽già 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 金kim 剛cang 光quang 明minh 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 天thiên 光quang 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 日nhật 月nguyệt 光quang 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 水thủy 精tinh 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 頗phả 梨lê 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 自tự 在tại 王vương 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 集tập 眾chúng 光quang 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 師sư 子tử 鬘man 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 師sư 子tử 幢tràng 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 海hải 住trụ 淨tịnh 光quang 摩ma 尼ni 色sắc或hoặc 如như 意ý 摩ma 尼ni 色sắc隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh應ưng 見kiến 如Như 來Lai是thị 眾chúng 色sắc 相tướng而nhi 調điều 伏phục 者giả所sở 見kiến 各các 殊thù隨tùy 聞văn 如Như 來Lai為vi 說thuyết 何hà 法pháp而nhi 成thành 就tựu 者giả所sở 聞văn 各các 異dị隨tùy 依y 何hà 教giáo而nhi 修tu 行hành 者giả各các 如như 說thuyết 行hành皆giai 得đắc 成thành 就tựu

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi設thiết 於ư 十thập 方phương 無vô 量lượng不bất 可khả 思tư 議nghị不bất 可khả 稱xưng 量lượng世thế 界giới 滿mãn 中trung天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già釋Thích梵Phạm護Hộ 世Thế人nhân 非phi 人nhân 等đẳng猶do 如như 竹trúc 林lâm甘cam 蔗giá 胡hồ 麻ma若nhược 諸chư 眾chúng 生sanh應ưng 見kiến 如Như 來Lai而nhi 調điều 伏phục 者giả見kiến 佛Phật 色sắc 相tướng各các 各các 不bất 同đồng面diện 向hướng 其kỳ 前tiền一nhất 尋tầm 而nhi 住trụ為vì 其kỳ 說thuyết 法Pháp如như 說thuyết 修tu 行hành皆giai 得đắc 成thành 就tựu如Như 來Lai 雖tuy 作tác如như 是thị 眾chúng 事sự自tự 然nhiên 應ứng 現hiện而nhi 無vô 分phân 別biệt

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如như 滿mãn 月nguyệt 輪luân夜dạ 半bán 之chi 時thời閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh各các 見kiến 月nguyệt 輪luân在tại 其kỳ 前tiền 現hiện是thị 月nguyệt 未vị 曾tằng作tác 念niệm 分phân 別biệt令linh 諸chư 眾chúng 生sanh各các 覩đổ 我ngã 現hiện法pháp 爾nhĩ 而nhi 有hữu如như 是thị 事sự 起khởi

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ雖tuy 復phục 普phổ 現hiện諸chư 眾chúng 生sanh 前tiền亦diệc 不bất 分phân 別biệt令linh 諸chư 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 見kiến 我ngã現hiện 前tiền 而nhi 住trụ但đãn 隨tùy 眾chúng 生sanh可khả 調điều 伏phục 者giả各các 自tự 見kiến 佛Phật現hiện 在tại 其kỳ 前tiền

何hà 以dĩ 故cố隨tùy 應ứng 眾chúng 生sanh不Bất 共Cộng 法Pháp 故cố

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如như 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh由do 上thượng 中trung 下hạ業nghiệp 果quả 力lực 故cố所sở 作tác 諸chư 行hành亦diệc 有hữu 三tam 品phẩm而nhi 是thị 諸chư 行hành終chung 不bất 自tự 生sanh三tam 種chủng 分phân 別biệt但đãn 由do 業nghiệp 故cố自tự 然nhiên 有hữu 是thị上thượng 中trung 下hạ 品phẩm諸chư 行hành 事sự 起khởi

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ由do 諸chư 眾chúng 生sanh業nghiệp 果quả 力lực 故cố各các 自tự 見kiến 佛Phật如Như 來Lai 亦diệc 無vô上thượng 中trung 下hạ 念niệm自tự 然nhiên 應ứng 現hiện如như 是thị 等đẳng 事sự

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如như 淨tịnh 頗phả 梨lê置trí 諸chư 衣y 上thượng作tác 種chủng 種chủng 色sắc

若nhược 在tại 黃hoàng 衣y便tiện 作tác 黃hoàng 色sắc在tại 青thanh 赤xích 衣y作tác 青thanh 赤xích 色sắc隨tùy 其kỳ 所sở 置trí雖tuy 作tác 彼bỉ 色sắc是thị 淨tịnh 頗phả 梨lê終chung 無vô 分phân 別biệt

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ由do 眾chúng 生sanh 感cảm作tác 種chủng 種chủng 色sắc若nhược 諸chư 眾chúng 生sanh應ưng 見kiến 金kim 色sắc而nhi 調điều 伏phục 者giả便tiện 見kiến 金kim 色sắc若nhược 有hữu 應ưng 見kiến琉lưu 璃ly 真chân 珠châu帝đế 青thanh 大đại 青thanh集tập 眾chúng 光quang 摩ma 尼ni海hải 住trụ 淨tịnh 光quang 摩ma 尼ni師sư 子tử 鬘man 摩ma 尼ni師sư 子tử 幢tràng 摩ma 尼ni電điện 燈đăng 摩ma 尼ni水thủy 精tinh 摩ma 尼ni是thị 諸chư 寶bảo 色sắc而nhi 調điều 伏phục 者giả便tiện 見kiến 如Như 來Lai作tác 如như 是thị 等đẳng眾chúng 寶bảo 色sắc 相tướng或hoặc 有hữu 應ưng 以dĩ釋Thích 梵Phạm 護Hộ 世Thế而nhi 調điều 伏phục 者giả便tiện 見kiến 釋Thích 梵Phạm護Hộ 世Thế 色sắc 相tướng如như 是thị 乃nãi 至chí應ưng 以dĩ 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh閻Diêm 羅La 王Vương 處xứ色sắc無vô 色sắc 界giới卵noãn 生sanh胎thai 生sanh濕thấp 生sanh化hóa 生sanh有hữu 色sắc無vô 色sắc有hữu 想tưởng無vô 想tưởng非phi 有hữu 想tưởng非phi 無vô 想tưởng隨tùy 何hà 趣thú 生sanh威uy 儀nghi 色sắc 相tướng而nhi 調điều 伏phục 者giả則tắc 見kiến 如Như 來Lai

作tác 如như 是thị 等đẳng種chủng 種chủng 色sắc 相tướng然nhiên 佛Phật 未vị 曾tằng分phân 別biệt 念niệm 言ngôn

令linh 此thử 眾chúng 生sanh惟duy 見kiến 金kim 色sắc莫mạc 見kiến 琉lưu 璃ly惟duy 見kiến 琉lưu 璃ly莫mạc 見kiến 帝đế 青thanh如như 是thị 乃nãi 至chí惟duy 見kiến 師sư 子tử 鬘man 摩ma 尼ni莫mạc 見kiến 師sư 子tử 幢tràng 摩ma 尼ni 色sắc

雖tuy 無vô 如như 是thị異dị 念niệm 分phân 別biệt隨tùy 一nhất 切thiết 處xứ自tự 然nhiên 有hữu 是thị諸chư 色sắc 相tướng 現hiện

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi譬thí 如như 出xuất 生sanh 自tự 在tại摩ma 尼ni 王vương 處xứ不bất 生sanh 諸chư 鐵thiết是thị 摩ma 尼ni 王vương終chung 不bất 念niệm 言ngôn

令linh 彼bỉ 寶bảo 處xứ但đãn 生sanh 於ư 我ngã莫mạc 生sanh 於ư 鐵thiết

然nhiên 其kỳ 寶bảo 處xứ鐵thiết 自tự 不bất 生sanh如Như 來Lai 所sở 生sanh剎sát 土độ 亦diệc 爾nhĩ自tự 無vô 一nhất 切thiết外ngoại 道đạo 異dị 論luận諸chư 惡ác 賊tặc 亂loạn五ngũ 無vô 間gián 罪tội十thập 不bất 善thiện 業nghiệp非phi 法Pháp 王Vương 教giáo亦diệc 無vô 一nhất 切thiết日nhật 月nguyệt 諸chư 天thiên及cập 摩ma 尼ni 寶bảo火hỏa 電điện 等đẳng 光quang及cập 以dĩ 須tu 臾du日nhật 月nguyệt 歲tuế 數số除trừ 佛Phật 變biến 現hiện化hóa 諸chư 眾chúng 生sanh雖tuy 有hữu 所sở 現hiện而nhi 無vô 分phân 別biệt由do 眾chúng 生sanh 故cố自tự 然nhiên 有hữu 是thị種chủng 種chủng 事sự 起khởi

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi譬thí 如như 大đại 青thanh摩ma 尼ni 寶bảo 光quang觸xúc 者giả 皆giai 作tác大đại 青thanh 寶bảo 色sắc而nhi 寶bảo 終chung 無vô異dị 念niệm 分phân 別biệt

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ觸xúc 佛Phật 作tác 意ý所sở 緣duyên 光quang 者giả靡mĩ 不bất 皆giai 成thành一Nhất 切Thiết 智Trí 色sắc然nhiên 佛Phật 亦diệc 無vô異dị 念niệm 分phân 別biệt自tự 然nhiên 而nhi 有hữu如như 是thị 事sự 起khởi

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如như 善thiện 磨ma 瑩oánh大đại 琉lưu 璃ly 寶bảo隨tùy 於ư 其kỳ 邊biên安an 置trí 種chủng 種chủng手thủ 足túc 頭đầu 頸cảnh眾chúng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ以dĩ 寶bảo 威uy 力lực彼bỉ 莊trang 嚴nghiêm 具cụ莫mạc 不bất 明minh 顯hiển

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ隨tùy 其kỳ 所sở 行hành威uy 儀nghi 住trú 處xứ有hữu 修tu 行hành 者giả以dĩ 佛Phật 威uy 力lực令linh 其kỳ 所sở 行hành皆giai 自tự 增tăng 勝thắng然nhiên 佛Phật 未vị 曾tằng動động 念niệm 分phân 別biệt自tự 然nhiên 而nhi 有hữu如như 是thị 事sự 起khởi

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如như 眾chúng 卉hủy 木mộc依y 地địa 而nhi 住trụ各các 得đắc 增tăng 長trưởng然nhiên 地địa 了liễu 無vô種chủng 種chủng 分phân 別biệt

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ令linh 諸chư 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 善thiện 根căn依y 如Như 來Lai 住trụ各các 得đắc 增tăng 長trưởng而nhi 實thật 曾tằng 無vô異dị 念niệm 分phân 別biệt自tự 然nhiên 而nhi 有hữu如như 是thị 事sự 起khởi

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi譬thí 如như 大đại 雲vân普phổ 覆phú 一nhất 切thiết草thảo 木mộc 叢tùng 林lâm等đẳng 澍chú 甘cam 雨vũ隨tùy 一nhất 味vị 水thủy所sở 及cập 之chi 處xứ令linh 諸chư 草thảo 木mộc皆giai 得đắc 增tăng 長trưởng種chủng 種chủng 色sắc 味vị差sai 別biệt 不bất 同đồng彼bỉ 雲vân 未vị 曾tằng有hữu 所sở 分phân 別biệt自tự 然nhiên 有hữu 是thị種chủng 種chủng 相tướng 異dị

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ興hưng 正chánh 覺giác 雲vân遍biến 覆phú 一nhất 切thiết隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh先tiên 所sở 積tích 集tập種chủng 種chủng 善thiện 根căn種chủng 種chủng 願nguyện 樂nhạo種chủng 種chủng 信tín 解giải種chủng 種chủng 解giải 脫thoát等đẳng 澍chú 法Pháp 雨vũ令linh 諸chư 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 善thiện 根căn隨tùy 其kỳ 勢thế 力lực各các 得đắc 增tăng 長trưởng

如Như 來Lai 亦diệc 不bất分phân 別biệt 念niệm 言ngôn

我ngã 當đương 令linh 是thị眾chúng 生sanh 善thiện 根căn生sanh 聲Thanh 聞Văn 智trí我ngã 當đương 令linh 是thị眾chúng 生sanh 善thiện 根căn生sanh 獨Độc 覺Giác 智trí我ngã 當đương 令linh 是thị眾chúng 生sanh 善thiện 根căn生sanh 如Như 來Lai 智trí我ngã 當đương 令linh 是thị眾chúng 生sanh 善thiện 根căn生sanh 四Tứ 天Thiên 王Vương 天Thiên三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên如như 是thị 乃nãi 至chí淨Tịnh 居Cư 等đẳng 天thiên我ngã 當đương 令linh 是thị眾chúng 生sanh 善thiện 根căn得đắc 作tác 國quốc 王vương及cập 與dữ 人nhân 中trung種chủng 種chủng 生sanh 處xứ

然nhiên 佛Phật 雖tuy 無vô種chủng 種chủng 分phân 別biệt隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh所sở 集tập 善thiện 根căn願nguyện 樂nhạo 等đẳng 力lực自tự 然nhiên 有hữu 是thị種chủng 種chủng 事sự 起khởi由do 佛Phật 已dĩ 捨xả一nhất 切thiết 處xứ 著trước無vô 分phân 別biệt 故cố

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如như 日nhật 纔tài 現hiện放phóng 無vô 量lượng 億ức百bách 千thiên 光quang 明minh破phá 閻Diêm 浮Phù 提Đề一nhất 切thiết 黑hắc 暗ám

是thị 日nhật 雖tuy 復phục不bất 分phân 別biệt 言ngôn

我ngã 當đương 破phá 暗ám

自tự 然nhiên 而nhi 有hữu破phá 暗ám 事sự 生sanh如Như 來Lai 日nhật 輪luân亦diệc 復phục 如như 是thị出xuất 世thế 間gian 已dĩ放phóng 無vô 量lượng 億ức智trí 慧tuệ 光quang 明minh滅diệt 除trừ 世thế 間gian諸chư 見kiến 黑hắc 暗ám除trừ 佛Phật 威uy 力lực示thị 現hiện 成thành 熟thục諸chư 眾chúng 生sanh 者giả

如Như 來Lai 雖tuy 不bất分phân 別biệt 念niệm 言ngôn

令linh 眾chúng 生sanh 見kiến現hiện 破phá 當đương 破phá

於ư 一nhất 切thiết 處xứ自tự 然nhiên 有hữu 此thử種chủng 種chủng 事sự 起khởi由do 佛Phật 已dĩ 捨xả一nhất 切thiết 處xứ 著trước無vô 分phân 別biệt 故cố

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi譬thí 如như 幻huyễn 師sư幻huyễn 作tác 眾chúng 像tượng雖tuy 有hữu 種chủng 種chủng形hình 類loại 不bất 同đồng幻huyễn 無vô 分phân 別biệt不bất 可khả 稱xưng 說thuyết無vô 起khởi 無vô 盡tận無vô 字tự 無vô 聲thanh無vô 有hữu 方phương 所sở無vô 體thể 無vô 相tướng不bất 可khả 思tư 議nghị無vô 二nhị 無vô 行hành無vô 等đẳng 無vô 對đối但đãn 由do 幻huyễn 師sư現hiện 是thị 眾chúng 相tướng

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ由do 眾chúng 生sanh 故cố入nhập 於ư 種chủng 種chủng威uy 儀nghi 行hành 處xứ一nhất 切thiết 皆giai 見kiến然nhiên 實thật 如Như 來Lai不bất 可khả 稱xưng 說thuyết無vô 起khởi 無vô 盡tận無vô 字tự 無vô 聲thanh無vô 有hữu 方phương 所sở無vô 性tánh 無vô 相tướng無vô 二nhị 無vô 行hành等đẳng 真chân 法Pháp 界Giới非phi 可khả 觸xúc 對đối

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi譬thí 如như 日nhật 映ánh須Tu 彌Di 山Sơn 故cố四tứ 洲châu 眾chúng 生sanh或hoặc 見kiến 初sơ 出xuất或hoặc 見kiến 日nhật 中trung或hoặc 見kiến 漸tiệm 暮mộ或hoặc 見kiến 初sơ 沒một或hoặc 見kiến 夜dạ 半bán或hoặc 見kiến 漸tiệm 但đãn 一nhất 日nhật 輪luân隨tùy 四tứ 天thiên 下hạ諸chư 眾chúng 生sanh 見kiến各các 各các 不bất 同đồng日nhật 無vô 分phân 別biệt但đãn 由do 山sơn 蔽tế自tự 然nhiên 四tứ 洲châu所sở 見kiến 各các 異dị

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ於ư 一nhất 眾chúng 會hội或hoặc 見kiến 如Như 來Lai將tương 成thành 正chánh 覺giác已dĩ 成thành 正chánh 覺giác將tương 入nhập 涅Niết 槃Bàn已dĩ 入nhập 涅Niết 槃Bàn或hoặc 見kiến 成thành 佛Phật已dĩ 經kinh 十thập 年niên乃nãi 至chí 已dĩ 經kinh不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp或hoặc 見kiến 涅Niết 槃Bàn已dĩ 經kinh 十thập 年niên乃nãi 至chí 已dĩ 經kinh百bách 千thiên 億ức 劫kiếp或hoặc 見kiến 如Như 來Lai一nhất 十thập二nhị 十thập或hoặc 四tứ 十thập 年niên在tại 世thế 說thuyết 法Pháp或hoặc 見kiến 法Pháp 住trụ或hoặc 見kiến 法Pháp 滅diệt然nhiên 佛Phật 曾tằng 無vô異dị 念niệm 分phân 別biệt由do 眾chúng 生sanh 故cố自tự 然nhiên 有hữu 是thị種chủng 種chủng 事sự 起khởi

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi譬thí 如như 大đại 風phong吹xuy 閻Diêm 浮Phù 提Đề一nhất 切thiết 草thảo 木mộc枝chi 葉diệp 紛phân 亂loạn東đông 西tây 南nam 北bắc或hoặc 靡mĩ 或hoặc 起khởi草thảo 木mộc 終chung 無vô種chủng 種chủng 分phân 別biệt但đãn 由do 風phong 故cố種chủng 種chủng 相tương 生sanh

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ常thường 無vô 分phân 別biệt由do 眾chúng 生sanh 力lực於ư 念niệm 念niệm 中trung見kiến 有hữu 如như 是thị無vô 量lượng 眾chúng 行hành威uy 儀nghi 相tương 起khởi乃nãi 至chí 作tác 意ý緣duyên 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 爾nhĩ 所sở 劫kiếp得đắc 斷đoạn 地địa 獄ngục畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ閻Diêm 羅La 等đẳng 趣thú

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如Như 來Lai 成thành 就tựu如như 是thị 無vô 量lượng微vi 妙diệu 功công 德đức

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi如Như 來Lai 作tác 意ý一nhất 念niệm 所sở 緣duyên諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 百bách 千thiên那na 由do 他tha 劫kiếp住trụ 不bất 思tư 議nghị解giải 脫thoát 三tam 昧muội不bất 能năng 知tri 其kỳ功công 德đức 邊biên 際tế

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi譬thí 如như 日nhật 輪luân從tùng 大đại 海hải 出xuất住trụ 虛hư 空không 中trung放phóng 無vô 量lượng 億ức那na 由do 他tha 光quang遍biến 照chiếu 一nhất 切thiết城thành 邑ấp 聚tụ 落lạc破phá 大đại 黑hắc 暗ám銷tiêu 涸hạc 洿 池trì增tăng 長trưởng 一nhất 切thiết草thảo 木mộc 叢tùng 林lâm悉tất 令linh 成thành 熟thục發phát 起khởi 一nhất 切thiết所sở 作tác 事sự 業nghiệp光quang 影ảnh 普phổ 入nhập諸chư 河hà 池trì 中trung而nhi 常thường 未vị 曾tằng離ly 於ư 本bổn 事sự是thị 日nhật 雖tuy 無vô種chủng 種chủng 分phân 別biệt自tự 然nhiên 而nhi 有hữu是thị 等đẳng 事sự 現hiện

如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ出xuất 諸chư 有hữu 海hải住trụ 法Pháp 虛hư 空không放phóng 無vô 量lượng 億ức智trí 慧tuệ 光quang 明minh遍biến 照chiếu 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới滅diệt 諸chư 眾chúng 生sanh無vô 明minh 翳ế 膜mô枯khô 竭kiệt 一nhất 切thiết煩phiền 惱não 濁trược 流lưu令linh 諸chư 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 福phước 慧tuệ增tăng 長trưởng 成thành 熟thục雖tuy 同đồng 一nhất 時thời現hiện 是thị 眾chúng 事sự亦diệc 常thường 湛trạm 然nhiên本bổn 處xứ 不bất 動động由do 佛Phật 已dĩ 離ly念niệm 想tưởng 分phân 別biệt自tự 然nhiên 應ứng 現hiện是thị 諸chư 相tướng 故cố

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 恆Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp以dĩ 天thiên 上thượng 味vị及cập 天thiên 妙diệu 衣y施thí 十thập 方phương 界giới 微vi 塵trần 等đẳng一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng彼bỉ 佛Phật 滅diệt 後hậu為vì 一nhất 一nhất 佛Phật遍biến 滿mãn 十thập 方phương一nhất 一nhất 世thế 界giới造tạo 十thập 方phương 界giới微vi 塵trần 等đẳng 塔tháp其kỳ 塔tháp 皆giai 是thị閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim電điện 光quang 摩ma 尼ni互hỗ 相tương 間gian 錯thác集tập 眾chúng 光quang 寶bảo周chu 圍vi 欄lan 楯thuẫn寶bảo 幢tràng 遐hà 建kiến寶bảo 鈴linh 流lưu 響hưởng蛇xà 衛vệ 栴chiên 檀đàn以dĩ 為vi 塗đồ 香hương覆phú 以dĩ 自tự 在tại摩ma 尼ni 王vương 網võng其kỳ 上thượng 復phục 有hữu天thiên 寶bảo 蓋cái 雲vân寶bảo 幡phan 幢tràng 雲vân妙diệu 花hoa 香hương 雲vân摩ma 尼ni 王vương 雲vân如như 意ý 珠châu 雲vân徘bồi 徊hồi 散tán 空không滿mãn 三Tam 千Thiên 界Giới日nhật 日nhật 三tam 時thời如như 是thị 供cúng 養dường經kinh 恆Hằng 沙sa 劫kiếp兼kiêm 復phục 教giáo 化hóa無vô 數số 眾chúng 生sanh如như 是thị 供cúng 養dường不bất 如như 有hữu 人nhân聞văn 此thử入Nhập 如Như 來Lai 智Trí 德Đức不Bất 思Tư 議Nghị 境Cảnh 界Giới 法Pháp 門Môn心tâm 生sanh 信tín 解giải其kỳ 福phước 過quá 彼bỉ無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát信tín 解giải 此thử 法Pháp則tắc 速tốc 成thành 滿mãn菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát無vô 量lượng 億ức 那na 由do 他tha諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật證chứng 入nhập 無vô 量lượng億ức 那na 由do 他tha 地địa背bội 捨xả 無vô 量lượng億ức 那na 由do 他tha 生sanh 死tử了liễu 知tri 無vô 量lượng億ức 那na 由do 他tha諸chư 佛Phật 神thần 通thông破phá 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 我ngã 慢mạn 山sơn倒đảo 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 慳san 嫉tật 幢tràng竭kiệt 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 愛ái 河hà渡độ 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 生sanh 死tử 海hải斷đoạn 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 魔ma 網võng掩yểm 蔽tế 一nhất 切thiết 日nhật 月nguyệt釋Thích 梵Phạm 護Hộ 世Thế 威uy 光quang

從tùng 一nhất 佛Phật 剎sát至chí 一nhất 佛Phật 剎sát能năng 救cứu 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh閻Diêm 羅La 王Vương 界giới諸chư 苦khổ 眾chúng 生sanh常thường 得đắc 親thân 近cận諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát

具cụ 足túc 成thành 就tựu海Hải 印Ấn 三Tam 昧Muội持Trì 一Nhất 切Thiết 法Pháp 三Tam 昧Muội法Pháp 自Tự 在Tại 三Tam 昧Muội諸Chư 相Tướng 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội寶Bảo 生Sanh 三Tam 昧Muội安An 樂Lạc 三Tam 昧Muội蓮Liên 花Hoa 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội虛Hư 空Không 藏Tạng 三Tam 昧Muội隨Tùy 入Nhập 世Thế 間Gian 三Tam 昧Muội妙Diệu 法Pháp 花Hoa 三Tam 昧Muội境Cảnh 界Giới 自Tự 在Tại 三Tam 昧Muội大Đại 奮Phấn 迅Tấn 三Tam 昧Muội虛Hư 空Không 心Tâm 三Tam 昧Muội師Sư 子Tử 奮Phấn 迅Tấn 三Tam 昧Muội日Nhật 燈Đăng 三Tam 昧Muội無Vô 量Lượng 旋Toàn 三Tam 昧Muội澍Chú 甘Cam 露Lộ 三Tam 昧Muội金Kim 剛Cang 幢Tràng 三Tam 昧Muội如Như 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội金Kim 剛Cang 齊Tề 三Tam 昧Muội地Địa 持Trì 三Tam 昧Muội須Tu 彌Di 燈Đăng 三Tam 昧Muội須Tu 彌Di 幢Tràng 三Tam 昧Muội寶Bảo 藏Tạng 三Tam 昧Muội心Tâm 自Tự 在Tại 三Tam 昧Muội一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh心Tâm 自Tự 在Tại 三Tam 昧Muội增Tăng 長Trưởng 一Nhất 切Thiết 行Hành 三Tam 昧Muội深Thâm 密Mật 方Phương 便Tiện 三Tam 昧Muội種Chủng 種Chủng 辯Biện 才Tài 三Tam 昧Muội無Vô 能Năng 見Kiến 三Tam 昧Muội了Liễu 諸Chư 法Pháp 三Tam 昧Muội遊Du 戲Hí 三Tam 昧Muội出Xuất 生Sanh 一Nhất 切Thiết神Thần 通Thông 三Tam 昧Muội降Hàng 魔Ma 三Tam 昧Muội現Hiện 一Nhất 切Thiết 色Sắc 相Tướng 三Tam 昧Muội一Nhất 切Thiết 色Sắc 最Tối 勝Thắng 三Tam 昧Muội觀Quán 身Thân 三Tam 昧Muội具Cụ 一Nhất 切Thiết 行Hành 三Tam 昧Muội智Trí 燈Đăng 三Tam 昧Muội菩Bồ 提Đề 光Quang 三Tam 昧Muội樂Nhạo 說Thuyết 辯Biện 才Tài 三Tam 昧Muội入Nhập 一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 三Tam 昧Muội說Thuyết 諸Chư 法Pháp 實Thật 相Tướng 三Tam 昧Muội寂Tịch 靜Tĩnh 神Thần 通Thông 三Tam 昧Muội首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội海Hải 潮Triều 三Tam 昧Muội

又hựu 得đắc 無vô 量lượng佛Phật 身Thân 相Tướng 陀Đà 羅La 尼Ni大Đại 智Trí 陀Đà 羅La 尼Ni淨Tịnh 音Âm 陀Đà 羅La 尼Ni無Vô 盡Tận 篋Khiếp 陀Đà 羅La 尼Ni無Vô 量Lượng 旋Toàn 陀Đà 羅La 尼Ni海Hải 印Ấn 陀Đà 羅La 尼Ni入Nhập 決Quyết 定Định 辯Biện 才Tài 陀Đà 羅La 尼Ni諸Chư 佛Phật 住Trụ 持Trì 陀Đà 羅La 尼Ni

又hựu 得đắc 隨tùy 順thuận一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 殊thù 勝thắng 行hành一nhất 切thiết 法pháp 無vô 師sư 智trí斷đoạn 一nhất 切thiết 法pháp 疑nghi得đắc 佛Phật 神thần 通thông具cụ 菩Bồ 薩Tát 行hạnh善thiện 巧xảo 方phương 便tiện

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi譬thí 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương高cao 顯hiển 秀tú 麗lệ映ánh 蔽tế 餘dư 山sơn菩Bồ 薩Tát 信tín 解giải此thử 法Pháp 門môn 者giả功công 德đức 嚴nghiêm 淨tịnh蔽tế 諸chư 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 善thiện 根căn亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi告cáo 滅Diệt 諸Chư 蓋Cái 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử復phục 更cánh 有hữu 餘dư 勝thắng 法Pháp若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát能năng 信tín 解giải 者giả便tiện 得đắc 成thành 就tựu餘dư 勝thắng 功công 德đức

滅Diệt 諸Chư 蓋Cái 菩Bồ 薩Tát聞văn 是thị 說thuyết 已dĩ復phục 白bạch 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 言ngôn

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát信tín 解giải 五ngũ 法Pháp則tắc 能năng 除trừ 此thử 勝thắng 法Pháp得đắc 餘dư 無vô 量lượng殊thù 勝thắng 功công 德đức何hà 等đẳng 為vi 五ngũ

一nhất 者giả信tín 解giải 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp不bất 生sanh 不bất 滅diệt不bất 可khả 稱xưng 說thuyết無vô 比tỉ 無vô 對đối

二nhị 者giả信tín 解giải 如Như 來Lai無vô 功công 用dụng無vô 分phân 別biệt入nhập 過quá 閻Diêm 浮Phù 提Đề 微vi 塵trần 等đẳng威uy 儀nghi 行hành 處xứ剎sát 那na 剎sát 那na常thường 起khởi 不bất 絕tuyệt

三tam 者giả信tín 解giải 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai往vãng 昔tích 教giáo 化hóa蘇Tô 陀Đà 婆Bà 王Vương但đãn 為vì 成thành 熟thục諸chư 眾chúng 生sanh 故cố然nhiên 實thật 已dĩ 於ư恆Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp久cửu 成thành 正chánh 覺giác

四tứ 者giả信tín 解giải 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai示thị 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật授thọ 記ký 已dĩ 來lai乃nãi 至chí 成thành 佛Phật於ư 是thị 中trung 間gian修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh而nhi 實thật 已dĩ 於ư無vô 量lượng 劫kiếp 來lai成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác住trụ 佛Phật 境cảnh 界giới

五ngũ 者giả信tín 解giải 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai現hiện 託thác 王vương 宮cung釋Thích 種chủng 被bị 害hại但đãn 為vì 成thành 熟thục諸chư 眾chúng 生sanh 故cố而nhi 實thật 已dĩ 於ư無vô 量lượng 劫kiếp 來lai成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi菩Bồ 薩Tát 若nhược 能năng於ư 此thử 五ngũ 種chủng生sanh 信tín 解giải 者giả則tắc 能năng 除trừ 此thử 勝thắng 法Pháp更cánh 得đắc 成thành 就tựu餘dư 勝thắng 功công 德đức

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 恆Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp日nhật 日nhật 以dĩ 天thiên百bách 味vị 飲ẩm 食thực及cập 天thiên 妙diệu 衣y施thí 十thập 方phương 界giới 微vi 塵trần 等đẳng諸chư 阿A 羅La 漢Hán具cụ 六Lục 神Thần 通Thông八Bát 解Giải 脫Thoát 者giả所sở 得đắc 功công 德đức不bất 如như 有hữu 人nhân於ư 一nhất 日nhật 中trung但đãn 以dĩ 飲ẩm 食thực施thí 一nhất 獨Độc 覺Giác其kỳ 福phước 勝thắng 彼bỉ阿a 僧tăng 祇kỳ 倍bội

又hựu 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân遍biến 十thập 方phương 界giới為vi 阿a 僧tăng 祇kỳ辟Bích 支Chi 佛Phật 等đẳng造tạo 十thập 方phương 界giới微vi 塵trần 等đẳng 精tinh 舍xá一nhất 一nhất 皆giai 以dĩ閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 所sở 成thành摩ma 尼ni 為vi 柱trụ階giai 陛bệ 欄lan 楯thuẫn樓lâu 閣các 戶hộ 牖dũ咸hàm 以dĩ 眾chúng 寶bảo種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm施thi 大đại 寶bảo 帳trướng塗đồ 妙diệu 栴chiên 檀đàn日nhật 日nhật 以dĩ 天thiên百bách 味vị 飲ẩm 食thực及cập 天thiên 妙diệu 衣y恭cung 敬kính 供cúng 養dường於ư 恆Hằng 沙sa 劫kiếp不bất 如như 有hữu 人nhân或hoặc 聞văn 佛Phật 名danh或hoặc 世Thế 尊Tôn 名danh或hoặc 如Như 來Lai 名danh或hoặc 一Nhất 切Thiết 智Trí 名danh所sở 得đắc 功công 德đức復phục 過quá 於ư 彼bỉ阿a 僧tăng 祇kỳ 倍bội況huống 以dĩ 彩thải 畫họa或hoặc 以dĩ 泥nê 作tác 如Như 來Lai 像tượng觀quán 見kiến 之chi 者giả福phước 又hựu 過quá 彼bỉ阿a 僧tăng 祇kỳ 倍bội況huống 以dĩ 燈đăng 油du香hương 花hoa 伎kỹ 樂nhạc種chủng 種chủng 供cúng 養dường福phước 又hựu 過quá 彼bỉ阿a 僧tăng 祇kỳ 倍bội何hà 況huống 有hữu 能năng於ư 佛Phật 法Pháp 中trung下hạ 至chí 一nhất 日nhật護hộ 持trì 一nhất 戒giới福phước 轉chuyển 過quá 彼bỉ阿a 僧tăng 祇kỳ 倍bội

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 恆Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp日nhật 日nhật 以dĩ 天thiên百bách 味vị 飲ẩm 食thực及cập 天thiên 妙diệu 衣y供cúng 十thập 方phương 界giới 微vi 塵trần 等đẳng諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng諸chư 佛Phật 滅diệt 後hậu一nhất 一nhất 皆giai 起khởi十thập 方phương 界giới微vi 塵trần 等đẳng 塔tháp一nhất 一nhất 塔tháp 量lượng遍biến 四tứ 天thiên 下hạ形hình 製chế 奇kỳ 妙diệu眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm幡phan 蓋cái 伎kỹ 樂nhạc諸chư 供cúng 養dường 具cụ踰du 勝thắng 於ư 前tiền雖tuy 諸chư 功công 德đức皆giai 悉tất 具cụ 足túc未vị 能năng 信tín 解giải此thử 法Pháp 門môn 者giả不bất 如như 有hữu 人nhân能năng 信tín 解giải 是thị入Nhập 如Như 來Lai 智Trí 德Đức不Bất 思Tư 議Nghị 境Cảnh 界Giới 法Pháp 門Môn乃nãi 至chí 以dĩ 一nhất 摶đoàn 食thực施thí 於ư 畜súc 生sanh其kỳ 福phước 過quá 彼bỉ阿a 僧tăng 祇kỳ 倍bội

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát信tín 解giải 此thử 經Kinh如như 其kỳ 所sở 說thuyết供cúng 養dường 諸chư 佛Phật有hữu 餘dư 菩Bồ 薩Tát聞văn 已dĩ 歡hoan 喜hỷ生sanh 淨tịnh 信tín 心tâm從tùng 坐tọa 而nhi 起khởi合hợp 掌chưởng 作tác 禮lễ隨tùy 其kỳ 所sở 堪kham修tu 行hành 供cúng 養dường福phước 又hựu 過quá 彼bỉ阿a 僧tăng 祇kỳ 倍bội是thị 人nhân 不bất 久cửu得đắc 佛Phật 智trí 故cố

說thuyết 是thị 經Kinh 時thời彼bỉ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu及cập 菩Bồ 薩Tát 眾chúng一nhất 切thiết 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 修tu 羅la 等đẳng歡hoan 喜hỷ 信tín 受thọ作tác 禮lễ 奉phụng 行hành

大Đại 方Phương 廣Quảng 入Nhập 如Như 來Lai 智Trí 德Đức 不Bất 思Tư 議Nghị 經Kinh

大Đại 唐Đường 于Vu 闐Điền 三Tam 藏Tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 5/1/2015 ◊ Cập nhật: 5/1/2015
Đang dùng phương ngữ: BắcNam