Kinh Tâm Yếu của Trí Độ

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần Đại thành Vương Xá, cùng với các vị đại Bhikṣu [bíc su] và chư đại Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Thế Tôn vào Đẳng Trì, tên là Quảng Đại Thậm Thâm Chiếu Kiến.

Khi ấy trong đại chúng, có một vị đại Bồ-tát tên là Quán Thế Âm Tự Tại. Khi tu hành Trí Độ sâu xa, ngài soi thấy tự tính của năm uẩn đều không.

Lúc đó, Tuệ mạng Thu Lộ Tử nương uy thần của Phật, chắp tay cung kính, và thưa với Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

"Thưa thánh giả! Nếu có hành giả nào muốn học Trí Độ sâu xa, thì họ phải tu hành như thế nào?"

Khi đã hỏi như thế xong, lúc bấy giờ Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ-tát bảo Tuệ mạng Thu Lộ Tử rằng:

"Thu Lộ Tử! Nếu khi thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tu hành Trí Độ sâu xa, họ nên soi thấy tự tính của năm uẩn đều không và lìa xa hết thảy khổ ách.

Thu Lộ Tử! Tính của sắc là không; tính của không là sắc. Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế.

Thu Lộ Tử! Các pháp đều không tướng: không sinh không diệt, không tịnh không uế, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có thức của mắt, cho đến không có thức của ý; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có Khổ Tập Diệt Đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Trí Độ và được tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh tịch nhiên.

Chư Phật ba đời đều y theo Trí Độ, nên đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Phải biết Trí Độ là đại chân ngôn, là đại minh chân ngôn, là vô thượng chân ngôn, là vô đẳng đẳng chân ngôn; có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên Trí Độ Chân Ngôn đã được tuyên nói.

Chân ngôn thuyết như vầy:

|| oṃ gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

|| ôm, ga te, ga te, ba ra ga te, ba ra sâm ga te, bô đi, sờ qua ha ||

Và như thế, Thu Lộ Tử! Chư đại Bồ-tát nên tu hành Trí Độ sâu xa như vậy."

Bấy giờ Thế Tôn từ Đẳng Trì an tường mà dậy, rồi Ngài ngợi khen Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

"Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Hãy nên tu hành Trí Độ sâu xa như vậy. Khi tu hành như thế, tất cả Như Lai đều sẽ tùy hỷ."

Khi Thế Tôn nói lời ấy xong, Tuệ mạng Thu Lộ Tử, Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ-tát, cùng đại chúng dự Pháp hội, tất cả trời, người, phi thiên, tầm hương thần, và những loài hữu tình khác trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sinh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Kinh Tâm Yếu của Trí Độ


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Trí Tuệ Luân (?)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 15/2/2014 ◊ Cập nhật: 8/7/2021

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam