Kinh Tâm Yếu của Trí Độ

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần Đại thành Vương Xá, cùng với các vị đại Bhikṣu [bíc su] và chư đại Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Thế Tôn nhập Thậm Thâm Minh Liễu Đẳng Trì--một Pháp môn rất kỳ đặc.

Lại vào lúc bấy giờ, khi Quán Tự Tại Bồ-tát tu hành Trí Độ sâu xa, ngài quán sát và soi thấy thể tính của năm uẩn thảy đều là không.

Lúc đó, Tuệ mạng Thu Lộ Tử nương uy lực của Phật và thưa với thánh giả Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

"Thưa thánh giả! Nếu thiện nam tử nào muốn tu hành Trí Độ sâu xa, thì họ phải tu học như thế nào?"Khi nói lời ấy xong, Quán Tự Tại Đại Bồ-tát bảo Tuệ mạng Thu Lộ Tử rằng:

"Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn tu hành Trí Độ sâu xa, họ nên quán sát thể tính của năm uẩn đều không như vầy:

Sắc tức là không; không tức là sắc. Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Và như thế, thọ tưởng hành thức cũng thảy đều không.

Cho nên, Thu Lộ Tử! Tính của hết thảy pháp đều không, vô tướng: không sinh không diệt, không tịnh không uế, không tăng không giảm.

Thu Lộ Tử! Cho nên bấy giờ ở trong không tính: không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, và cũng không có thức; không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, không có ý; không có sắc, không có thanh, không có hương, không có vị, không có xúc, không có pháp; không có thức của mắt, cho đến không có thức của ý; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có Khổ Tập Diệt Đạo; không có trí tuệ, không có chứng đắc, và cũng không có không chứng đắc.

Cho nên, Thu Lộ Tử! Vì không có chỗ chứng đắc, nên chư Bồ-tát y theo Trí Độ và được tâm không ngăn ngại, không có sợ hãi, siêu vượt điên đảo, và đạt tới Cứu Cánh Tịch Diệt.

Tất cả chư Phật ba đời cũng đều y theo Trí Độ, nên chứng đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Thu Lộ Tử! Vì thế phải biết rằng, Trí Độ là đại mật chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là chú có thể diệt trừ hết thảy các khổ, chân thật không điên đảo.

Phải biết Trí Độ là chú bí mật.

Chân ngôn của Trí Độ thuyết như vầy:

|| gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

|| ga te, ga te, ba ra ga te, ba ra sâm ga te, bô đi, sờ qua ha ||

Thu Lộ Tử! Đại Bồ-tát nên tu học Trí Độ sâu xa như vậy."Bấy giờ Thế Tôn từ Đẳng Trì kia mà dậy, rồi Ngài ngợi khen thánh giả Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

"Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Họ nên tu học Trí Độ như vậy thì tất cả Như Lai cũng sẽ tùy hỷ."

Khi Thế Tôn nói lời ấy xong, Tuệ mạng Thu Lộ Tử, thánh giả Quán Tự Tại Đại Bồ-tát, cùng tất cả trời, người, phi thiên, tầm hương thần, và những loài hữu tình khác trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sinh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Kinh Tâm Yếu của Trí Độ


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Thành ở Thế Kỷ 9
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 16/2/2014 ◊ Cập nhật: 8/7/2021

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam