Kinh Tám Cát Tường Thần Chú

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Bhikṣu [bíc su] và 1.000 vị Bồ-tát giống như Từ Thị Bồ-tát.

Khi ấy Phật bảo Hiền giả Thu Lộ Tử và các vị Bhikṣu rằng:

"Tất cả hãy nhất tâm lắng nghe."

Phật bảo Hiền giả Thu Lộ Tử:

"Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Sở Nguyện Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Từ Ai Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Cám Lưu Ly Cụ Túc Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hoan Hỷ An Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Nhạo Nhập. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Ưu Đức Cụ Túc Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Nhất Thiết Trân Bảo Pháp. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Hương Danh Văn. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Giải Thuyết Âm Thanh Viễn Văn. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Toán Trạch Hợp Hội Cụ Túc Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Giải Thoát. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó."

Phật bảo Hiền giả Thu Lộ Tử:

"Các cõi nước của chư Phật Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác này đều thanh tịnh, không có năm trược, không có ái dục, và cũng không có tâm cấu nhiễm.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này cùng tên gọi của các quốc độ ấy, rồi thọ trì đọc tụng và rộng giảng giải nghĩa thú cho người khác, thì họ sẽ không bao giờ phải chịu ngu si, lời nói không có nhầm lẫn, đầy đủ tướng hảo, các căn không khiếm khuyết, và những điều cầu mong của họ suốt vô số năm sẽ không bao giờ thiếu hụt.

Khi mạng chung, họ sẽ không đọa Địa ngục Thái Sơn, cõi ngạ quỷ hay trong loài bàng sinh. Người ấy sẽ không bao giờ ước vọng nơi Đạo Thanh Văn hay Độc Giác để mà diệt độ. Họ sẽ đắc Đạo vô thượng bình đẳng, luôn chứng Tổng Trì, luôn tu Đạo Bồ-tát, và được công đức vô lượng.

Trì Quốc Thiên Vương sẽ luôn bảo hộ người ấy. Họ sẽ không bị quan lại bắt giữ, không bị giặc cướp gây hại, và không bị thiên long quỷ thần nhiễu loạn. Quỷ tiệp tật, ác quỷ thần, ngải độc, hoặc là người hay phi nhân thảy đều không thể giết hại hay thừa cơ trục lợi--duy trừ nghiệp ở đời trước của họ.

Nếu ai mắc bệnh tật, gặp nạn nước lửa, nghe tiếng quạ kêu, thấy ác mộng, hoặc ma quỷ quấy nhiễu; khi những thứ khiếp sợ đến lông tóc dựng đứng như thế xảy ra, họ hãy thường đọc tụng Kinh Tám Cát Tường Thần Chú này thì lập tức sẽ tránh khỏi."

Lúc bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng:

"Nếu ai trì Kinh này
Quốc độ tám Phật danh
Không đọa ba đường ác
Nhanh thành Đạo vô thượng

Tự giác phát Đạo tâm
Thấy Phật liền khai ngộ
Trong ngoài luôn hoan hỷ
Cúng dường tâm cung kính

Ức kiếp vô lượng số
Việc ác tất tiêu trừ
Trì tám cát tường danh
Giáo Pháp nhanh rõ thông

Kinh này ai cúng dường
Sinh trong hoa nghìn cánh
Trân bảo hiện trong đó
Hình sắc đẹp vi diệu

Ai nghe tôn Kinh này
Tôn kính tin vui thích
Phụng trì và đọc tụng
Thanh tịnh chẳng buông lung

Người nữ tin Kinh này
Thành thật không nịnh hót
Xả nữ làm nam tử
Thông minh trí sắc bén

Phụng trì tám Phật danh
Ra vào giặc không hại
Đạo binh nước lửa độc
Tà quái chẳng thể hại

Yêu mến trì Kinh này
Chúng ma không trục lợi
Quỷ thần các quan thuộc
Chẳng thể nhiễu loạn họ

Phi hành đến các cõi
Nơi ở rất an vui
Tâm chính không tà niệm
Thấy Phật sinh hoan hỷ

Sinh ra thường gặp Phật
Phụng sự tâm thành kính
Diệt trừ tất cả ác
Nhanh đắc Đạo tịch diệt

Tinh tấn không biếng lười
Lìa bỏ các chướng duyên
Nhu hòa lòng chính trực
Do trì tám Phật danh

Dũng mãnh hàng chúng ma
Sức họ như kim cang
Đoan chính đủ tướng hảo
Không ai có thể hơn

Bố thí chẳng keo kiệt
Muôn đời sinh phú quý
Giặc cướp và oan gia
Tự nhiên đều tiêu trừ

Bệnh tật chốn quan lại
Quạ kêu gặp ác mộng
Trì tám Phật danh này
Chú nguyện liền tránh khỏi

Kinh này ai phụng trì
Từ Thị chư Bồ-tát
Trì Quốc Đông Thiên Vương
Cùng nhau luôn ủng hộ

Sở nguyện đều toại ý
Hớn hở lòng vui mừng
Nhất tâm ai tín mến
Phúc đức cũng như vậy"

Lúc bấy giờ có tám vị Bồ-tát đang ở trong chúng hội.

Tên các ngài là:
- Hiền Lâm Bồ-tát,

- Nhân Vương Bồ-tát,

- Kiêu-nhật-đâu Bồ-tát,

- Nhân Dữ Bồ-tát,

- Tu-thâm-di Bồ-tát,

- Đại Hảo Đạo Bồ-tát,

- Thiên Vương Dữ Bồ-tát,

- và Hòa-luân-điều Bồ-tát.


Thời gian kể từ khi tám vị Bồ-tát này cầu Đạo đến nay đã trải qua vô số kiếp. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, các ngài vẫn chưa chịu thành Phật. Các ngài nguyện cho các chúng sinh khắp mười phương đều sẽ thành Phật Đạo.

"[Thưa Thế Tôn!] Nếu có ai đang mắc bệnh nguy kịch mà xưng niệm tám danh hiệu của chúng con, thì họ liền được giải thoát. Khi người ấy sắp mạng chung, tám chúng con đây sẽ bay đến rước đón họ."

Lúc bấy giờ ngài Từ Thị, các vị Bồ-tát, và Trì Quốc Thiên Vương đều thưa với Phật rằng:

"Thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ ủng hộ người thọ trì Kinh Tám Cát Tường Thần Chú. Chúng con sẽ cùng hợp sức lại để khiến các bệnh tật của họ thảy đều lành khỏi."

Khi Phật thuyết Kinh này xong, ngài Thu Lộ Tử cùng các vị Bhikṣu, Từ Thị Bồ-tát, thiên long quỷ thần và phi thiên vương, họ đều rất vui mừng và tín thọ.

Kinh Tám Cát Tường Thần Chú


Dịch sang cổ văn: Thanh Tín Nam Chi Khiêm ở Thế Kỷ 3
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 30/10/2013 ◊ Cập nhật: 18/6/2021

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam