浴Dục 佛Phật 功Công 德Đức 經Kinh
Kinh Công Đức Tắm Phật

如như 是thị 我ngã 聞văn
Tôi nghe như vầy:

一nhất 時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm在tại 王Vương 舍Xá 城Thành鷲Thứu 峯Phong 山Sơn 頂đảnh與dữ 大đại 苾Bật 芻Sô 眾chúng千thiên 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 人nhân 俱câu復phục 有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng天thiên 龍long 八bát 部bộ悉tất 皆giai 雲vân 集tập
Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên chư đại Bồ-tát và thiên long bát bộ thảy đều tề tựu như mây.
爾nhĩ 時thời 清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát在tại 眾chúng 中trung 坐tọa
Lúc bấy giờ Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát đang ngồi ở giữa đại chúng.

為vì 欲dục 愍mẫn 念niệm諸chư 有hữu 情tình 故cố作tác 是thị 思tư 惟duy
Vì thương xót các chúng sanh, ngài tư duy như vầy:

諸chư 佛Phật 如Như 來Lai以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên得đắc 清thanh 淨tịnh 身thân相tướng 好hảo 具cụ 足túc
"Do bởi nhân duyên gì mà chư Phật Như Lai được thân thanh tịnh và đầy đủ tướng hảo?"

復phục 作tác 是thị 念niệm
Lại nghĩ như vầy:

諸chư 眾chúng 生sanh 類loại得đắc 值trị 如Như 來Lai親thân 近cận 供cúng 養dường所sở 獲hoạch 福phước 報báo無vô 量lượng 無vô 邊biên未vị 知tri 如Như 來Lai般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu所sở 有hữu 眾chúng 生sanh作tác 何hà 供cúng 養dường修tu 何hà 功công 德đức令linh 彼bỉ 善thiện 根căn速tốc 能năng 究cứu 竟cánh無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề
"Tất cả chúng sanh khi gặp Như Lai và thân cận cúng dường, họ sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Tuy nhiên, ta vẫn không biết sau khi Như Lai vào Cứu Cánh Tịch Diệt, chúng sanh phải cúng dường như thế nào và tu công đức ra sao để khiến căn lành của họ mau có thể đạt tới Đạo vô thượng?"

作tác 是thị 念niệm 已dĩ即tức 從tùng 座tòa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc長trường 跪quỵ 合hợp 掌chưởng白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi nghĩ như thế xong, ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi quỳ hai gối, chắp tay, và thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 欲dục 請thỉnh 問vấn願nguyện 垂thùy 聽thính 許hứa
"Thưa Thế Tôn! Con có việc muốn thưa hỏi. Kính mong Như Lai cho phép."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

善thiện 男nam 子tử隨tùy 汝nhữ 所sở 問vấn我ngã 當đương 為vi 說thuyết
"Thiện nam tử! Ông hãy cứ hỏi. Ta sẽ tùy theo điều ông hỏi mà thuyết giảng cho."

爾nhĩ 時thời 清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát bạch Phật rằng:

諸chư 佛Phật 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên得đắc 清thanh 淨tịnh 身thân相tướng 好hảo 具cụ 足túc
"[Bạch Thế Tôn!] Chư Phật Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, do bởi nhân duyên gì mà được thân thanh tịnh và đầy đủ tướng hảo?

又hựu 諸chư 眾chúng 生sanh 得đắc 值trị 如Như 來Lai親thân 近cận 供cúng 養dường所sở 獲hoạch 福phước 報báo無vô 量lượng 無vô 邊biên未vị 審thẩm 如Như 來Lai般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu所sở 有hữu 眾chúng 生sanh作tác 何hà 供cúng 養dường修tu 何hà 功công 德đức令linh 彼bỉ 善thiện 根căn速tốc 能năng 究cứu 竟cánh無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề
Lại nữa, tất cả chúng sanh khi gặp Như Lai và thân cận cúng dường, họ sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Tuy nhiên, con vẫn không biết sau khi Như Lai vào Cứu Cánh Tịch Diệt, chúng sanh phải cúng dường như thế nào và tu công đức ra sao để khiến căn lành của họ mau có thể đạt tới Đạo vô thượng?"

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai汝nhữ 能năng 為vì 彼bỉ未vị 來lai 眾chúng 生sanh發phát 如như 是thị 問vấn汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi如như 說thuyết 修tu 行hành吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ分phân 別biệt 解giải 說thuyết
"Lành thay, lành thay! Ông vì chúng sanh đời vị lai mà có thể hỏi Ta việc như thế. Ông nay lắng nghe, hãy khéo tư duy, và thực hành theo lời Phật dạy. Ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông."

清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát thưa rằng:

唯dụy 然nhiên 世Thế 尊Tôn願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn
"Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe."
佛Phật 告cáo 清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Phật bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát:

善thiện 男nam 子tử應ưng 知tri 布bố 施thí持trì 戒giới忍nhẫn 辱nhục精tinh 進tấn靜tĩnh 慮lự智trí 慧tuệ慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả解giải 脫thoát解giải 脫thoát 知tri 見kiến力Lực無Vô 所Sở 畏Úy一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí善thiện 清thanh 淨tịnh 故cố如Như 來Lai 清thanh 淨tịnh
"Thiện nam tử! Ông phải biết rằng, do bởi bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tĩnh lự, Diệu Tuệ, từ bi hỷ xả, giải thoát, giải thoát tri kiến, Mười Lực, Bốn Vô Sở Úy, tất cả Phật Pháp, và Nhất Thiết Chủng Trí của Như Lai đều chí thiện và thanh tịnh nên Như Lai được thân thanh tịnh.

若nhược 於ư 如như 是thị諸chư 佛Phật 如Như 來Lai以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm種chủng 種chủng 供cúng 養dường香hương 花hoa 瓔anh 珞lạc幡phan 蓋cái 敷phu 具cụ布bố 在tại 佛Phật 前tiền種chủng 種chủng 嚴nghiêm 飾sức上thượng 妙diệu 香hương 水thủy澡táo 浴dục 尊Tôn 儀nghi燒thiêu 香hương 普phổ 熏huân運vận 心tâm 法Pháp 界Giới復phục 以dĩ 飲ẩm 食thực鼓cổ 樂nhạc 弦huyền 歌ca讚tán 詠vịnh 如Như 來Lai不bất 共cộng 功công 德đức發phát 殊thù 勝thắng 願nguyện迴hồi 向hướng 無vô 上thượng一Nhất 切Thiết 智Trí 海hải所sở 生sanh 功công 德đức無vô 量lượng 無vô 邊biên乃nãi 至chí 菩Bồ 提Đề常thường 令linh 相tương 續tục
Nếu ai với tâm thanh tịnh và làm muôn sự cúng dường cho chư Phật Như Lai--họ dâng hương hoa, chuỗi ngọc, tràng phan lọng che, và an trí giường nệm ở trước Phật cùng các đồ vật để trang nghiêm xung quanh; lấy nước thơm thượng diệu để tắm rửa Tôn tượng; thắp lên những nén hương và vận ý khởi tưởng mùi hương đó xông khắp Pháp Giới; dâng cúng thức ăn nước uống; lại dùng âm nhạc ca vịnh và tán thán công đức tối thắng của Như Lai; phát lời thệ nguyện thù thắng và hồi hướng đến vô thượng biển Nhất Thiết Trí--thì công đức có được là vô lượng vô biên và tương tục mãi cho đến khi thành Phật.

所sở 以dĩ 者giả 何hà如Như 來Lai 福phước 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị無vô 數số 無vô 等đẳng
Vì sao thế? Bởi phước trí của Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô số, và không ai có thể sánh bằng.
善thiện 男nam 子tử諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn具cụ 有hữu 三Tam 身Thân謂vị 法Pháp 身thân受thọ 用dụng 身thân化hóa 身thân我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu若nhược 欲dục 供cúng 養dường此thử 三Tam 身Thân 者giả當đương 供cúng 養dường 舍xá 利lợi
Thiện nam tử! Chư Phật Thế Tôn đều trọn đủ Ba Thân. Đó là Pháp thân, báo thân, và hóa thân. Sau khi Ta vào tịch diệt, nếu ai muốn cúng dường Ba Thân này thì họ nên cúng dường xá-lợi của Ta.

然nhiên 有hữu 二nhị 種chủng
Nhưng xá-lợi có hai loại:

一nhất 者giả身thân 骨cốt 舍xá 利lợi二nhị 者giả法Pháp 頌tụng 舍xá 利lợi
1. Thân cốt xá-lợi
2. Pháp tụng xá-lợi"

即tức 說thuyết 頌tụng 曰viết
Đức Phật liền nói kệ rằng:

諸chư 法pháp 從tùng 緣duyên 起khởi
如Như 來Lai 說thuyết 是thị 因nhân
彼bỉ 法pháp 因nhân 緣duyên 盡tận
是thị 大đại 沙Sa 門Môn 說thuyết

"Các pháp từ duyên khởi
Như Lai nói nhân này
Pháp kia nhân duyên tận
Là đại Đạo Nhân thuyết

若nhược 男nam 子tử 女nữ 人nhân苾Bật 芻Sô 五ngũ 眾chúng應ưng 造tạo 佛Phật 像tượng若nhược 無vô 力lực 者giả下hạ 至chí 大đại 如như 䵃quáng 麥mạch造tạo 窣tốt 覩đổ 波ba形hình 如như 棗táo 許hứa剎sát 竿can 如như 針châm蓋cái 如như 麩phu 片phiến舍xá 利lợi 如như 芥giới 子tử或hoặc 寫tả 法Pháp 頌tụng安an 置trí 其kỳ 中trung如như 上thượng 珍trân 奇kỳ而nhi 為vi 供cúng 養dường隨tùy 己kỷ 力lực 能năng至chí 誠thành 殷ân 重trọng如như 我ngã 現hiện 身thân等đẳng 無vô 有hữu 異dị
Nếu thiện nam tín nữ và năm chúng đệ tử xuất gia nào muốn tạo tượng Phật, hoặc những ai không sức mà muốn đóng góp chút ít, cho đến chỉ lớn bằng hạt lúa tẻ, hoặc xây một cái tháp chỉ lớn bằng trái táo, cột trụ nhỏ như cây kim, mái che nhỏ như vỏ trấu, xá-lợi nhỏ như hạt cải, hoặc biên chép bài Pháp tụng và đặt ở trong tháp đó, thì cũng như lấy kỳ trân dị bảo mà làm cúng dường. Hãy làm theo khả năng của mỗi người và nếu có thể chí thành cung kính thì cũng như chính Ta hiện thân không khác.
善thiện 男nam 子tử若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh能năng 作tác 如như 是thị勝thắng 供cúng 養dường 者giả成thành 就tựu 十thập 五ngũ殊thù 勝thắng 功công 德đức而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm
Thiện nam tử! Nếu có chúng sanh nào mà có thể làm các sự cúng dường như thế, thì sẽ thành tựu 15 loại công đức thù thắng để tự trang nghiêm nơi thân:

一nhất 者giả常thường 有hữu 慚tàm 愧quý二nhị 者giả發phát 淨tịnh 信tín 心tâm三tam 者giả其kỳ 心tâm 質chất 直trực四tứ 者giả親thân 近cận 善thiện 友hữu五ngũ 者giả入nhập 無vô 漏lậu 慧tuệ六lục 者giả常thường 見kiến 諸chư 佛Phật七thất 者giả恒hằng 持trì 正Chánh 法Pháp八bát 者giả能năng 如như 說thuyết 行hành九cửu 者giả隨tùy 意ý 當đương 生sanh淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ十thập 者giả若nhược 生sanh 人nhân 中trung大đại 姓tánh 尊tôn 貴quý人nhân 所sở 敬kính 奉phụng生sanh 歡hoan 喜hỷ 心tâm十thập 一nhất 者giả生sanh 在tại 人nhân 中trung自tự 然nhiên 念niệm 佛Phật十thập 二nhị 者giả諸chư 魔ma 軍quân 眾chúng不bất 能năng 損tổn 惱não十thập 三tam 者giả能năng 於ư 末Mạt 世thế護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp十thập 四tứ 者giả十thập 方phương 諸chư 佛Phật之chi 所sở 加gia 護hộ十thập 五ngũ 者giả速tốc 得đắc 成thành 就tựu五ngũ 分phần 法Pháp 身thân
1. Luôn biết hổ thẹn.
2. Phát khởi tín tâm thanh tịnh.
3. Lòng dạ ngay thẳng.
4. Gần gũi bạn lành.
5. Vào trí tuệ vô lậu.
6. Thường thấy chư Phật.
7. Luôn thọ trì Chánh Pháp.
8. Có thể thực hành theo lời dạy.
9. Tùy ý vãng sanh vào quốc độ thanh tịnh của chư Phật.
10. Nếu sanh trong hàng người thì sẽ sanh trong gia đình tôn quý giàu sang, được mọi người cung kính, và ai thấy cũng đều hoan hỷ.
11. Khi sanh ở nhân gian thì tự nhiên sẽ luôn tưởng nhớ Phật.
12. Bè lũ của ma quân không thể tổn hại và não loạn.
13. Có thể hộ trì Chánh Pháp ở trong thời Mạt Pháp.
14. Được mười phương chư Phật gia hộ.
15. Sớm được thành tựu năm phần Pháp thân."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 說thuyết 頌tụng 曰viết
Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

我ngã 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu
能năng 供cúng 養dường 舍xá 利lợi
或hoặc 造tạo 窣tốt 覩đổ 波ba
及cập 以dĩ 如Như 來Lai 像tượng

"Sau khi Ta diệt độ
Xá-lợi muốn cúng dường
Thì hãy xây dựng tháp
Và đặt tượng Như Lai

於ư 彼bỉ 像tượng 塔tháp 處xứ
塗đồ 拭thức 曼mạn 荼đồ 羅la
以dĩ 種chủng 種chủng 香hương 華hoa
散tán 布bố 於ư 其kỳ 上thượng

Tại nơi tượng tháp kia
Tô vẽ Pháp đàn tràng
Dùng muôn loại hương hoa
Rải lên ở trên đó

以dĩ 淨tịnh 妙diệu 香hương 水thủy
灌quán 沐mộc 於ư 像tượng 身thân
上thượng 味vị 諸chư 飲ẩm 食thực
盡tận 持trì 以dĩ 供cúng 養dường

Lấy nước thơm tịnh diệu
Tắm gội vào tượng Phật
Các ẩm thực thượng vị
Mang hết dâng cúng dường

讚tán 歎thán 如Như 來Lai 德đức
無vô 量lượng 難nan 思tư 議nghị
方phương 便tiện 智trí 神thần 通thông
速tốc 至chí 於ư 彼bỉ 岸ngạn

Tán thán Phật công đức
Vô lượng chẳng nghĩ bàn
Phương tiện trí thần thông
Sẽ mau qua bờ kia

獲hoạch 得đắc 金kim 剛cang 身thân
具cụ 三tam 十thập 二nhị 相tướng
八bát 十thập 隨tùy 形hình 好hảo
濟tế 度độ 諸chư 群quần 生sanh

Chứng đắc thân kim cang
Đầy đủ ba hai tướng
Với tám mươi vẻ đẹp
Cứu độ các chúng sanh"
爾nhĩ 時thời 清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát聞văn 是thị 頌tụng 已dĩ白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát nghe bài kệ này xong, ngài bạch Phật rằng:

未vị 來lai 眾chúng 生sanh云vân 何hà 浴dục 像tượng
"Bạch Thế Tôn! Chúng sanh ở đời sau cần phải tắm tượng như thế nào?"

佛Phật 告cáo 清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Phật bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát:

汝nhữ 等đẳng 當đương 於ư 如Như 來Lai起khởi 正chánh 念niệm 心tâm勿vật 著trước 二nhị 邊biên迷mê 於ư 空không 有hữu於ư 諸chư 善thiện 品phẩm渴khát 仰ngưỡng 無vô 厭yếm三Tam 解Giải 脫Thoát 門Môn善thiện 修tu 智trí 慧tuệ常thường 求cầu 出xuất 離ly勿vật 住trú 生sanh 死tử於ư 諸chư 眾chúng 生sanh起khởi 大đại 慈từ 悲bi願nguyện 得đắc 速tốc 成thành三tam 種chủng 身thân 故cố
"Các ông cần phải khởi chánh niệm đối với Như Lai, đừng chấp thường chấp đoạn, hoặc mê muội nơi có và không. Ở trong các Pháp lành, hãy khát ngưỡng và không nhàm chán, được vào Ba Môn Giải Ghoát, khéo tu tập trí tuệ, luôn mong muốn ra khỏi ba cõi và chớ trú nơi sanh tử. Lại đối với chúng sanh mà khởi lòng từ bi rộng lớn và nguyện sẽ mau được thành tựu Ba Thân.

善thiện 男nam 子tử我ngã 已dĩ 為vì 汝nhữ說thuyết 四Tứ 真Chân 諦Đế十Thập 二Nhị 緣Duyên 生Sanh六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật今kim 更cánh 為vì 汝nhữ及cập 諸chư 國quốc 王vương王vương 子tử大đại 臣thần後hậu 宮cung妃phi 后hậu天thiên龍long人nhân鬼quỷ說thuyết 浴dục 像tượng 法pháp諸chư 供cúng 養dường 中trung最tối 為vi 第đệ 一nhất勝thắng 以dĩ 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng七thất 寶bảo 布bố 施thí
Thiện nam tử! Ta đã thuyết giảng Bốn Thánh Đế, 12 Duyên Khởi, và Sáu Độ cho ông. Bây giờ Ta lại vì ông cùng các quốc vương, vương hậu, vương phi, vương tử, đại thần, cung nữ ở hậu cung, trời, rồng, người, và quỷ thần mà chỉ dạy phương pháp tắm tượng. Trong các sự cúng dường, tắm tượng là đệ nhất và vượt hơn việc lấy bảy báu nhiều như cát sông Hằng để bố thí.

若nhược 浴dục 像tượng 時thời應ưng 以dĩ 牛Ngưu 頭Đầu 栴chiên 檀đàn白bạch 檀đàn紫tử 檀đàn沈trầm 水thủy熏huân 陸lục欝uất 金kim 香hương龍long 腦não 香hương零linh 陵lăng藿hoắc 香hương 等đẳng於ư 淨tịnh 石thạch 上thượng磨ma 作tác 香hương 泥nê用dụng 為vi 香hương 水thủy置trí 淨tịnh 器khí 中trung
Khi tắm tượng, hãy lấy các loại hương, như là hương đàn ở Đỉnh núi Ngưu Đầu, hương đàn màu trắng, hương đàn màu tím, hương trầm thủy, hương huân lục, hương uất kim, hương long não, hương linh lăng, hương cây hoắc, hay những loại hương quý khác, rồi đặt chúng trên một miếng đá sạch và nghiền ra thành bột. Sau đó, hãy trộn hương bột với nước để làm thành nước hương và đổ vào trong bình sạch.

於ư 清thanh 淨tịnh 處xứ以dĩ 好hảo 土thổ 作tác 壇đàn或hoặc 方phương 或hoặc 圓viên隨tùy 時thời 大đại 小tiểu上thượng 置trí 浴dục 床sàng中trung 安an 佛Phật 像tượng灌quán 以dĩ 香hương 湯thang淨tịnh 潔khiết 洗tẩy 沐mộc重trùng 澆kiêu 清thanh 水thủy所sở 用dụng 之chi 水thủy皆giai 須tu 淨tịnh 濾lự勿vật 使sử 損tổn 蟲trùng
Lại nữa, hãy lấy đất sạch mà dựng làm Pháp đàn ở một nơi thanh tịnh, hoặc tròn hay vuông, kích cỡ tùy theo hoàn cảnh. Trên đó an trí các đồ vật để tắm, còn tượng Phật thì đặt ở chính giữa. Kế đến, rưới nước hương nóng ấm để tẩy rửa tượng. Rồi tiếp tục rưới nước trong như thế cho đến khi tượng được sạch sẽ và thơm khiết. Nước sử dụng phải là nước sạch, vì như thế sẽ không làm hại côn trùng.

其kỳ 浴dục 像tượng 水thủy兩lưỡng 指chỉ 瀝lịch 取thủ安an 自tự 頂đảnh 上thượng名danh 吉cát 祥tường 水thủy
Trong lúc tắm tượng, có thể thấm ướt bàn tay vào nước đã tắm tượng, rồi cho những giọt nước từ hai đầu ngón tay nhỏ xuống ở trên trán của mình. Đây gọi là nước cát tường.

瀉tả 於ư 淨tịnh 地địa莫mạc 令linh 足túc 踏đạp
Về phần nước đã tắm tượng, hãy xả nước chảy ở trên chỗ đất sạch và chớ để chân của mình giẫm đạp.

以dĩ 細tế 軟nhuyễn 巾cân拭thức 像tượng 令linh 淨tịnh燒thiêu 諸chư 名danh 香hương周chu 遍biến 香hương 馥phức安an 置trí 本bổn 處xứ
Khi đã tắm tượng xong, hãy lấy một cái khăn mềm mại mà lau tượng cho sạch. Sau đó, hãy đốt các nén hương quý để hương thơm lan tỏa khắp quanh tượng. Khi xong, hãy an trí tượng về chỗ cũ.

善thiện 男nam 子tử由do 作tác 如như 是thị 浴dục 佛Phật 像tượng 故cố能năng 令linh 汝nhữ 等đẳng人nhân 天thiên 大đại 眾chúng現hiện 受thọ 富phú 樂lạc無vô 病bệnh 延diên 年niên於ư 所sở 願nguyện 求cầu無vô 不bất 遂toại 意ý親thân 友hữu 眷quyến 屬thuộc悉tất 皆giai 安an 隱ẩn長trường 辭từ 八bát 難nạn永vĩnh 出xuất 苦khổ 源nguyên不bất 受thọ 女nữ 身thân速tốc 成thành 正chánh 覺giác
Thiện nam tử! Do bởi tắm tượng Phật với phương thức như thế, nên có thể khiến các ông cùng hàng trời người và đại chúng, hiện đời thọ hưởng giàu sang, an vui, không bệnh, và sống lâu. Mọi điều cầu mong, không gì là chẳng toại. Còn bạn bè thân quyến thì thảy đều an ổn. Lìa hẳn tám nạn, vĩnh viễn ra khỏi bể khổ, không thọ thân nữ, và mau thành chánh giác.
既ký 安an 置trí 已dĩ更cánh 燒thiêu 諸chư 香hương親thân 對đối 像tượng 前tiền虔kiền 誠thành 合hợp 掌chưởng而nhi 說thuyết 讚tán 曰viết
Khi đã an trí tượng và đốt các loại hương, rồi ở trước tượng, kiền thành chắp tay, và hãy đọc kệ tán thán rằng:

我ngã 今kim 灌quán 沐mộc 諸chư 如Như 來Lai
淨tịnh 智trí 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 聚tụ
願nguyện 彼bỉ 五ngũ 濁trược 眾chúng 生sanh 類loại
速tốc 證chứng 如Như 來Lai 淨tịnh 法Pháp 身thân

Con nay tắm gội chư Như Lai
Tịnh trí công đức trang nghiêm tụ
Nguyện các chúng sanh đời năm trược
Mau chứng Như Lai tịnh Pháp thân

戒giới 定định 慧tuệ 解giải 知tri 見kiến 香hương
遍biến 十thập 方phương 剎sát 常thường 芬phân 馥phức
願nguyện 此thử 香hương 煙yên 亦diệc 如như 是thị
無vô 量lượng 無vô 邊biên 作tác 佛Phật 事sự

Giới định tuệ giải tri kiến hương
Mười phương Phật độ luôn phảng phất
Nguyện khói hương này cũng như vậy
Vô lượng vô biên làm Phật sự

亦diệc 願nguyện 三tam 塗đồ 苦khổ 輪luân 息tức
悉tất 令linh 除trừ 熱nhiệt 得đắc 清thanh 涼lương
皆giai 發phát 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm
永vĩnh 出xuất 愛ái 河hà 登đăng 彼bỉ 岸ngạn

Cũng nguyện ba đường khổ ách dừng
Trừ sạch nhiệt não được mát mẻ
Đạo tâm vô thượng đều phát khởi
Vĩnh rời sông ái lên bờ kia"
佛Phật 說thuyết 此thử 經Kinh 已dĩ是thị 時thời 眾chúng 中trung有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên 菩Bồ 薩Tát得đắc 無Vô 垢Cấu 三Tam 昧Muội無vô 量lượng 諸chư 天thiên得đắc 不bất 退thoái 智trí諸chư 聲Thanh 聞Văn 眾chúng願nguyện 求cầu 佛Phật 果Quả八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 眾chúng 生sanh皆giai 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm
Khi Phật thuyết Kinh này xong, lúc bấy giờ trong đại chúng có vô lượng vô biên Bồ-tát đắc Vô Cấu Đẳng Trì. Vô lượng chư thiên chứng đắc trí tuệ không thoái chuyển. Các vị Thanh Văn lập nguyện cầu Phật Đạo. 84.000 chúng sanh đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

爾nhĩ 時thời 清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc ấy Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn幸hạnh 蒙mông 大Đại 師Sư哀ai 愍mẫn 我ngã 等đẳng教giáo 浴dục 像tượng 法pháp我ngã 今kim 勸khuyến 化hóa國quốc 王vương 大đại 臣thần一nhất 切thiết 信tín 心tâm樂nhạo 功công 德đức 者giả於ư 日nhật 日nhật 中trung澡táo 沐mộc 尊Tôn 儀nghi獲hoạch 大đại 利lợi 益ích常thường 當đương 頂đảnh 受thọ歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành
"Thưa Thế Tôn! Thật là hạnh phúc thay khi được bậc Đại Sư từ mẫn dạy chúng con phương pháp tắm tượng. Con nay sẽ khuyên bảo quốc vương, đại thần, và hết thảy những ai có tín tâm cùng yêu mến công đức, rằng trong mỗi ngày hãy tắm gội Tôn tượng thì sẽ được lợi ích lớn. Chúng con sẽ luôn thọ trì và hoan hỷ phụng hành."

浴Dục 佛Phật 功Công 德Đức 經Kinh
Kinh Công Đức Tắm Phật

唐Đường 法Pháp 師Sư 義Nghĩa 淨Tịnh 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Nghĩa Tịnh (635-713)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 21/3/2012 ◊ Dịch nghĩa: 21/3/2012 ◊ Cập nhật: 9/7/2021

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam