Kinh An Trạch Tổng Trì Thần Chú

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] và 40.000 vị đại Bồ-tát.

Lại có 84.000 chư thiên với hàng quyến thuộc cũng đều đến hội họp. Trong ấy có vị chủ lĩnh của Thế giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương, cùng với Năng Thiên Đế, Tứ Đại Thiên Vương gồm có: Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, và Đa Văn Thiên Vương dẫn theo 28 bộ của đại tướng tiệp tật.Lúc bấy giờ, từ Phật độ này, vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Chúng Hoa. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Khi ấy Đức Phật kia sai hai vị Bồ-tát. Vị thứ nhất tên là Đại Quang. Vị thứ nhì tên là Vô Lượng Quang.

Ngài bảo rằng:

"Thiện nam tử! Các ông hãy trao Tổng Trì thần chú này đến Thế giới Kham Nhẫn cho Đức Phật Năng Tịch. Chú này mang đến nhiều lợi ích, có thể khiến chúng sinh ngày đêm an ổn. Họ sẽ có được lợi ích lành lớn lao, sắc lực, và danh tiếng thơm."

Chú thuyết như vầy:

|| tadyathā pare jure jure jure re ṣamathe maha ṣamathe samante maha samante saṃre sarale svāhā ||

|| ta đi a tha, ba re, chu re, chu re, chu re, re, sa ma the, ma ha, sa ma the, sa man te, ma ha, sa man te, sâm re, sa ra le, sờ qua ha ||

Khi đã tiếp thọ Tổng Trì thần chú từ Đức Phật, nhị vị Bồ-tát này ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền ẩn mất ở cõi nước Chúng Hoa và xuất hiện ở vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

Lúc ấy, hai vị Bồ-tát đó đến ở trước Phật, họ cúi đầu đỉnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi đứng qua một bên, và bạch rằng:

"Bạch Thế Tôn! Từ Phật độ này, vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Chúng Hoa. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Ngài đã sai chúng con đến đây thăm hỏi Thế Tôn ít bệnh và ít phiền não chứ? Khí lực có an lạc chăng? Các đệ tử của Thế Tôn không bị ma, hoặc trời, hoặc quỷ bạo ác, hoặc quỷ tinh linh, hoặc quỷ úng hình, hoặc quỷ xú uế, hoặc quỷ hút tinh khí, hoặc quỷ đói, hoặc phi phiên, hoặc kim sí điểu, hoặc quỷ xác người khô, hoặc quân thần ác tinh, hoặc quỷ dịch bệnh, hoặc quỷ khiến người cuồng loạn, hoặc quỷ loạn tâm người, hoặc quỷ dẫn đường, hoặc quỷ khởi thi, hoặc quỷ phát bệnh một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hay cho đến bảy ngày, hoặc quỷ thường phát bệnh, và các hoạnh họa khác như thế không não loạn họ chứ?

Tối Thắng Đăng Vương Như Lai sai chúng con trao Tổng Trì thần chú này đến cho Thế Tôn, là vì muốn cho các chúng sinh ở Thế giới Kham Nhẫn ngày đêm an ổn, có được lợi ích lành lớn lao, sắc lực, và danh tiếng thơm."

Sau đó, hai vị Bồ-tát liền nói thần chú như trên.Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

"Ông nên thọ trì, đọc tụng rành rẽ, thuyết giảng cho người khác, biên chép, và cúng dường Tổng Trì thần chú này.

Vì sao thế? Bởi Phật xuất hiện ở thế gian rất khó gặp, nhưng được thọ trì chú này lại càng khó hơn.

Này Khánh Hỷ! Nếu có ai thọ trì và đọc tụng rành rẽ Tổng Trì này, họ sẽ được phúc lợi rất lớn."

Kinh An Trạch Tổng Trì Thần Chú


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 28/8/2013 ◊ Cập nhật: 16/8/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam