Kinh 12 Danh Hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại Thế giới Cực Lạc, cùng với vô lượng chư đại Bồ-tát vây quanh ở trước sau, và Ngài thuyết Pháp cho họ.

Lúc bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát, Thiên nữ Đại Cát Tường, và chư đại Bồ-tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy và đến chỗ của Thế Tôn, cúi đầu đỉnh lễ với trán chạm sát chân của Ngài, rồi mỗi vị ngồi qua một bên.Lúc bấy giờ Thế Tôn vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình phúc bạc nghèo túng, nên Ngài bảo Quán Tự Tại Bồ-tát rằng:

"Thiện nam tử! Nếu có những vị Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, hay các hữu tình nào biết được 12 danh hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường này, rồi có thể thọ trì đọc tụng, tu tập cúng dường, và thuyết giảng cho người khác, họ sẽ có thể diệt trừ hết thảy nghiệp chướng bần cùng, được phú quý giàu sang, và tài bảo phong phú."

Lúc bấy giờ hàng thiên long bát bộ ở trong Pháp hội với dị khẩu đồng âm và đồng thưa rằng:

"Đúng như lời của Thế Tôn đã nói, chân thật bất hư. Chúng con rất muốn nghe 12 danh hiệu đó. Kính mong Thế Tôn hãy từ bi diễn nói."

Đức Phật bảo:

"Các ông hãy lắng nghe! Ta nay sẽ thuyết giảng cho các ông.Các danh danh hiệu đó là:

[1] Cát Khánh
[2] Cát Tường Liên Hoa
[3] Nghiêm Sức
[4] Cụ Tài
[5] Bạch Sắc
[6] Đại Danh Xưng
[7] Liên Hoa Nhãn
[8] Đại Quang Diệu
[9] Thí Thực Giả
[10] Thí Ẩm Giả
[11] Bảo Quang
[12] Đại Cát Tường

Đó là 12 danh hiệu. Các ông hãy thọ trì. Ta nay cũng sẽ tuyên thuyết Đại Cát Tường Tổng Trì."

|| tadyathā śrīṇi śrīṇi sarva-kārya sādhani sini sini ni ni ni ni alakṣme nāśaya svāhā ||

|| ta đi a tha, sờ ri ni, sờ ri ni, sa qua - ca ri a, sa đa ni, si ni, si ni, ni, ni, ni, ni, a lát sơ me, na sa da, sờ qua ha ||Khi Thế Tôn đã tuyên thuyết Tổng Trì này xong, Ngài bảo Quán Tự Tại Bồ-tát rằng:

"Đại Cát Tường Tổng Trì này và 12 danh hiệu đó có thể tiêu trừ bần cùng và hết thảy những việc không may; tất cả sở nguyện đều được viên mãn.

Nếu ai có thể đọc tụng Kinh này ở ba thời ban ngày và ba thời ban đêm--mỗi thời ba lần--hoặc luôn thọ trì không gián đoạn, khởi tâm lợi ích, và tùy theo khả năng mà kiền thành cúng dường Thiên nữ Đại Cát Tường Bồ-tát, họ sẽ nhanh được tài bảo phong phú và vạn sự cát tường an lạc."

Bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát cùng các đại chúng và thiên long bát bộ, khi nghe Đức Phật nói về 12 danh hiệu và Tổng Trì đó, họ tán thán là việc chưa từng có. Tất cả đều sinh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Kinh 12 Danh Hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Bất Không (705-774)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 9/8/2014 ◊ Cập nhật: 13/6/2021

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam