Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú 
[góp ý]

śrī-mahā-devī dhāraṇī
|| namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namaḥ śrī-mahā-deviye tadyathā oṃ pari-pūraṇa cāre samanta-darśane mahā-vihāra-gate samanta-vidhamane mahā-kārya pratiṣṭhāpane sarva-artha-sādhane su-pratipūri ayatna dharmatā mahā-vikurvite mahā-maitri upa-saṃhite mahārṣe su-saṃgṛhīte samanta-artha anu-pālane svāhā ||

|| nam mô, bu đà da, nam mô, đa ma da, nam ma ha, sâm ga da, nam ma ha, sờ ri - ma ha - đe vi de, ta đi a tha, ôm, ba ri - bu ra na, cha re, sa man ta - đa sa ne, ma ha - vi ha ra - ga te, sa man ta - vi đam ma ne, ma ha - ca ri a, bờ ra ti sờ tha ba ne, sa qua - a tha - sa đa ne, su - bờ ra ti bu ri, a dách na, đa ma ta, ma ha - vi cu rờ vi te, ma ha - mai tri, u ba - sâm hi te, ma ha rờ se, su - gâm gờ ri hi te, sa man ta - a tha, a nu - ba la ne, sờ qua ha ||

sri-maha-devi dharani (25,15 mins) mp3 ogg