Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Mật Âm Tiếng Phạn 
[góp ý]

Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
Công Ðức Bảo Sơn Thần Chú
Chuẩn-đề Thần Chú
Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Thần Chú
Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn
Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn
Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Thần Chú
Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú
Tối Thắng Phật Đảnh Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Thần Chú
Tâm Kinh Chú
Diệu Cát Tường Bồ-tát Ngũ Tự Chú
OM mp3 ogg