Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Vãng Sanh Tịnh Ðộ Thần Chú 
[góp ý]

sukhāvatī-vyūha dhāraṇī
|| namo’mitābhāya tathāgatāya tadyathā amṛtod bhave amṛta-siddhaṃ bhave amṛta-vikrānte amṛta-vikrānta gāmini gagana kīrta-kāre svāhā ||

|| nam mô, a mi ta ba da, ta tha ga ta da, ta đi a tha, am ri tô, ba que, am ri ta - sít đâm, ba que, am ri ta - vi cờ ran te, am ri ta - vi cờ ran ta, ga mi ni, ga ga na, kia ta - ca re, sờ qua ha ||

sukhavati-vyuha dharani (0,20 mins) mp3 ogg