烏Ô 芻Sô 澁Sáp 明Minh 王Vương 儀Nghi 軌Quỹ 梵Phạn 字Tự

oṃ ta thā ga to dbha vā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ pa dmo dbha vā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ va jro dbha vā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ va jro gni pra dī ptā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ va jra kro dha ma hā ba la ha na da ha pa ca vi thaṃ sa ya u ccha ṣma kro dha hūṃ pha ṭ svā hā SD-D5B4.gif

oṃ jvā la jvā la sa rva du ṣṭa sta mbha ya sta mbha ya du rdha ra du ṣṭā ni vā ra ya ra kṣa ra kṣa māṃ svā hā SD-D5B4.gif

oṃ sa rvā ga jaṃ ma hā te jaṃ va jrā śa ni va ya sta mbha ya hūṃ pha ṭ SD-D5B4.gif

oṃ kro dha na hūṃ jaḥ SD-D5B4.gif

oṃ hūṃ pha ṭ u gra śū la pā ṇi hūṃ hūṃ hūṃ pha ṭ pha ṭ pha ṭ oṃ jyo ti ni nā da hūṃ hūṃ hūṃ pha ṭ pha ṭ pha ṭ oṃ oṃ oṃ ma hā va la svā hā SD-D5B4.gif

oṃ ki li ki li va jra va jri bhū rva nva va nva hūṃ pha ṭ

oṃ sa ra sa ra va jra prā ka ra hūṃ pha ṭ

oṃ vi ma lo da dhi svā hā

oṃ a ca la hūṃ

oṃ a ca la vī re svā hā

oṃ ka ma la svā hā

na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo vi śva mu khe bhyaḥ sa rva thā khaṃ u dga te spha ra hī maṃ ga ga na kaṃ svā hā SD-D5B4.gif

oṃ su si ddhi ka ri jvā li tā naṃ ta mū rtta ye jvā la jvā la ba ndha ba ndha ha na ha na hūṃ pha ṭ SD-D5B4.gif

oṃ tu ru tu ru hūṃ SD-D5B4.gif

na ma strya thi kā nāṃ sa rva ta thā ga tā nāṃ oṃ va jraṃ gi nyā ka rṣa ya hye hi bha ga vaṃ svā hā SD-D5B4.gif

oṃ va jra dhṛ k e hye hi bha ga vaṃ va jra dhṛ k oṃ va jra kro dha ma hā va la ka ra ka ra cchi nda cchi nda hūṃ pha ṭ SD-D5B4.gif

oṃ vi sphu ra dra kṣa va jra paṃ ja na hūṃ pha ṭ SD-D5B4.gif

oṃ a sa maṃ gi ni hūṃ pha ṭ SD-D5B4.gif

oṃ va jra vī rā ya svā hā SD-D5B4.gif

ma hā ba lā ya ca ṇḍā ya vi dyā rā ja ya da ṇḍi ne vi nā ya ka dhṛ k tā jñā ya na maḥ kro dhā ya va jri ṇe SD-D5B4.gif

oṃ ku la ndha ri ba ndha ba ndha hūṃ pha ṭ SD-D5B4.gif

oṃ śve te ma hā śve te kha da ne svā hā SD-D5B4.gif

oṃ va jra dhṛ k SD-D5B4.gif

oṃ bhūḥ jvā la hūṃ SD-D5B4.gif

oṃ ki li ki li va jra hūṃ pha ṭ SD-D5B4.gif

oṃ e hye hi ma hā bhū ta de va rṣi dvi ja sa tta ma gṛ hi tvā du ti ma ha ra ma smi saṃ ni hi to bha va a gni ye ha vya ka vya vā hā nā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ a mṛ te ha na ha na hūṃ pha ṭ SD-D5B4.gif

oṃ va ra da va jra dhaṃ SD-D5B4.gif

a gna ye ha vya ka vya vā ha nā ya dī pya dī pya dī pa ya svā hā SD-D5B4.gif

pū ji to si ma yā bha ktyā ga ccha a gni sva bha va nāṃ pu na ra pyā ga mā da ya svā hā SD-D5B4.gif

na maḥ strya thi kā nāṃ sa rva ta thā ga ta nāṃ āṃ vi ra ji vi ra ji ma hā va jri sa ta sa ta sā ra te sā ra te tra yi tra yi vi dha ma ni sa mbha ja ni ta ra ma ti si ddhā gre trāṃ svā hā SD-D5B4.gif

oṃ ru drā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ śa krā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ a gna ye svā hā SD-D5B4.gif

oṃ vai va svā tā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ ra kṣa sā dhi pa tā ye svā SD-D5B4.gif

oṃ me gha śa nā ya svā hā SD-D5B4.gif

oṃ vā ya ve svā hā SD-D5B4.gif

oṃ ya kṣa vi dya dha ri svā hā SD-D5B4.gif

烏Ô 芻Sô 澁Sáp 明Minh 王Vương 儀Nghi 軌Quỹ 梵Phạn 字Tự

無vô 譯dịch 人nhân 名danh
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 4/2/2018 ◊ Cập nhật: 4/2/2018
Đang dùng phương ngữ: BắcNam