千Thiên 臂Tý 軍Quân 荼Đồ 利Lợi 梵Phạn 字Tự 真Chân 言Ngôn

SD-D5B5.gifna mo ra tna tra yā ya SD-D7C4.gifna maḥ śca ṇḍa va jra pā ṇa ye SD-D7C4.gifma hā ya kṣa se nā pa ta ye SD-D7C4.gifna mo va jra kro dha ya SD-D7C4.gifni tya pra pra jvā li ta dī tta SD-D7C4.gifva jra ka rā ya SD-D7C4.gifu ka ra daṃ ṣṭre tka ṭa bha ya SD-D7C4.gifbhai ra vā ya SD-D7C4.gifa si mu sa la SD-D7C4.gifbu ddha gra śa kti SD-D7C4.gifśo la pa ra śo pā śa ha stā ya SD-D7C4.gifva jra ka na kā SD-D7C4.gifva jra vai tū rya SD-D7C4.gifli kṛ ttā śa ri lā ya SD-D7C4.gifsa rva nā ga ya kṣa ra kṣa sā SD-D7C4.gifa su ra pre ta SD-D7C4.gifpi śā ca vi ghna SD-D7C4.gifvi na ya ka ji vi nāṃ ta ka rā ya SD-D7C4.gifta dya thā oṃ a mṛ ta ku ṇḍa li SD-D7C4.gifhu li SD-D957.gifSD-D7C4.gifcu lu SD-D957.gifmu lu SD-D957.gifSD-D7C4.gifha na SD-D957.gifda ha SD-D957.gifSD-D7C4.gifpa ca SD-D957.gifSD-D7C4.gifma tha ku ṇḍa li SD-D7C4.gifmū rtva naṃ ta ṇā ya SD-D7C4.gifva jro ṇa SD-D7C4.gifhūṃ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ SD-D7C4.gifpha ṭ SD-D957.gifpha ṭ SD-D957.gifpha ṭ pha ṭ SD-D957.gifSD-D7C4.gifkro dha gna ya ku ru SD-D957.gifSD-D7C4.gifsu ru SD-D957.giftu ru SD-D957.gifSD-D7C4.gifha ha ha SD-D7C4.gifhi hi hi SD-D7C4.gifhu hu hu si ddhyaṃ tu SD-D7C4.gifma ndra pa da svā hā SD-D5B4.gif

千Thiên 臂Tý 軍Quân 荼Đồ 利Lợi 梵Phạn 字Tự 真Chân 言Ngôn

千Thiên 臂Tý 軍Quân 荼Đồ 利Lợi 真Chân 言Ngôn 曰viết 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 4/2/2018 ◊ Cập nhật: 4/2/2018
Đang dùng phương ngữ: BắcNam